'Slovo Božie vs. Márna tradícia' ("God's Word vs Vain Tradition" in Slovak)

Video

March 1, 2016

Názov dnešnej kázne je "Slovo Božie vs. Márna tradícia"

v tejto pasáži Ježiš Kristus kritizuje židovskú tradíciu, veci ktoré oni pridali k Slovu Božiemu

tieto veci nenájdete nikde v Starom zákone, a v skutočnosti sú v rozpore s náukami, ktoré

pochádzajú zo Starého zákona. Zároveň im hovorí, že svojím podaním zbavujú Slovo Božie platnosti.

v Mark : sa píše: "Odpovedal im: Dobre prorokoval o vás, pokrytcoch, Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud

ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa; Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú

nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí - oplakovanie krčahov a pohárov,

aj mnohé iné tomu podobné veci robíte. A hovoril im: Dobre opovrhujete prikázaním

Božím, aby ste zachovali svoje podanie." ďalej verš : "a tak zbavujete slovo Božie platnosti

svojím podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podobné veci." V Matúšovi v . kapitole nájdeme niečo

podobné. Slovo 'tradícia' sa spomína v Biblii -krát, z toho z nich je v negatívnom zmysle

iba v dvoch prípadov je to niečo pozitívne. Čo znamená slovo 'tradícia'? Je to niečo, čo

sa odovzdáva. Môžeme odovzdať niečo dobré, preto sa tradícia spomína dvakrát v pozitívnom

zmysle. Napríklad zboru v Tesalonikách prikazujú držať sa tradícií, ktorým ich vyučili, či už slovom

alebo listom. Kdežto -krát sa tradícia spomína v súvislosti so zlými učeniami,

ktoré sa odovzávajú a protirečia Slovu Božiemu. Neznamená to však, že tradícia je sama o sebe zlá.

Existujú aj dobré tradície, ale väčšinou sú zlé, preto sa -krát z tich spomínajú v negatívnom zmysle.

Mat :: "Ale vy hovoríte: Kto by povedal otcovi alebo matke: Čo by som ti bol povinný dávať,

je darom (sľúbeným Bohu), ten si, vraj, nemusí ctiť otca alebo matku.

Takto ste kvôli svojej tradícii zbavili platnosti Božie slovo. Pokrytci! Dobre

prorokoval o vás Izaiáš: Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa;

Darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam (Božím).

Uvediem vám príklad toho, čo znamená 'zbaviť Božie slovo platnosti'.

Čo to znamená keď Kristus hovorí, že 'zbavili Božie slovo platnosti'?

Chce tým povedať, že prikázanie týmto stratí význam, nemá žiadnu platnosť.

Rovno vám poviem, že dnes budem kázať hlavne proti katolicizmu a pravosláviu, čo

je v podstate to isté. Rímskokatolícka a pravoslávna cirkev sú takmer rovnaké.

V Mat . kapitole sa spomína niečo, čo obidve tieto cirkvi vážne porušujú.

Obe falošné cirkvi, katolícka aj pravoslávna, odložili bokom Slovo Božie, a sú ponorené

do tradície. Ich hlavnou autoritou nie je samotné Slovo Božie ale cirkevné tradície.

Myslia si, že oni sú pravá cirkev a preto sa nemôžu mýliť. Nezaujíma ich čo hovorí Biblia,

pretože sa nazdávajú, že oni sú súčasťou jedinej správnej cirkvi, ktorá je neomylná.

Pozrime sa čo hovorí Biblia v Mat . kapitole: "Vy si však nedajte hovoriť: Majster(Rabbi)!

lebo jeden je váš Majster, Kristus, a vy všetci ste bratia. A nikomu na zemi nehovorte: Otec!

lebo jeden je váš Otec, ten nebeský; a nedávajte si hovoriť: Vodcovia! lebo jeden je váš Vodca, Kristus."

V tejto pasáži Kristus jasne hovorí o osloveniach, ktoré by duchovní nemali používať.

Hovorí, že sa nemajú nechať oslovovať Majster(Rabbi), Otec ani Vodca.

Nespomenul pri tom, že sa nemajú nechať oslovovať biskup, toto oslovenie je v poriadku.

Takisto aj oslovenia starší, pastor a učiteľ sú v poriadku. Avšak jasne povedal, ktoré sa

používať nemajú: Majster(Rabbi), Otec a Vodca. Existujú však takzvaní 'mesiášsky židia', ktorí svojich

duchovných v rozpore s Bibliou nazývajú Rabbi. Takisto katolíci a pravoslávni

oslovujú kňazov 'otec'. Majú patriarchu a pápeža, čo sú len iné oslovenia pre 'otec'.

Ježiš Kristus jasne povedal, "Svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi,

lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach." Tomuto osloveniu aj spolu

s 'rabbi' a 'vodca' sa máme vyhýbať. Čo by na túto pasáž povedal pravoslávny alebo katolík?

Je to predsa tak jasne napísané. Zvyčajne povedia niečo v tomto zmysle, 'A čo tak

tvoj biologický otec, nevoláš aj jeho náhodou otec?' Takýmto spôsobom zbavujú toto prikázanie platnosti.

pretože si povedia, 'keď už oslovujem svojho biologického otca 'otec'

môžem tak volať kohokoľvek' - takto si to vysvetľujú. Radšej sa držia tradície ich

cirkvi, kde oslovujú duchovných 'otec' a tým rušia platnosť Božieho príkazu.

Ako kresťan veriaci v Bibliu si to vysvetľujem takto - 'dôvod prečo

oslovujem svojho biologického otca 'otec', je ten, že on mojím otcom JE.

Je to môj biologický otec, preto ho volám 'otec'. Dôvod prečo oslovujem Boha v nebesiach 'Otec'

je taký, že on je môj duchovný Otec. Lenže ten chlapík v šatách so smiešnou čiapkou,

ktorý sám seba necháva oslovovať 'otec', on v žiadnom prípade nie je môj otec.

On nie je môj duchovný otec ani biologický a Boh hovorí, že ho nemám oslovovať 'otec'!

Každý bežný človek by si to vysvetlil takto - 'v tejto pasáži sa hovorí o tom, že duchovných

nemáme oslovovať 'otec', 'rabbi' alebo 'vodca'. Nehovorí sa tam že ak si otrok

tak nemáš svojho pána nazývať 'majster' pretože on je tvoj majster!

Nehovorí sa tam o tom, že svojho biologického otca nemáš nazývať 'otec' pretože on JE tvojím otcom.

Stačí len trochu rozmýšľať. Interpretácia katolíkov a pravoslávnych zbavuje toto

prikázanie platnosti. Rád by som sa ich opýtal, koho potom Kristus zakazuje oslovovať 'otec'?

Alebo je toto prikázanie zbavené platnosti kvôli vašej tradícii? Veď

sa nad tým zamyslite. Oni tvrdia - (ironicky) Kristus hovorí nenazývajte nikoho otcom,

ale nie naozaj, nazývajte otcom každého - toto je stručne ich interpretácia.

Ďalej vám ukážem niekoľko veršov, ktoré nás varujú pred tým, že tradícia

nie je vždy od Boha. Preto by sme sa nemali držať všetkého čo káže tradícia.

Toto sú ďalšie z príkladov, kde sa hovorí o tradícii v negatívnom zmysle.

V liste Galatským : sa píše: "Lebo veď ste počuli o mojom živote, a čo som kedysi robil

v židovstve,"..židovstvo však nie je Božím náboženstvom. Je to iné, falošné náboženstvo

Židov.."že som nad mieru prenasledoval cirkev Božiu a hubil som ju."

Pavel jasne hovorí, že bol vychovaný ako farizej pri Gamalielovi, jednom z autorov

židovského Talmudu. Ďalej sa v píše v.:"a predčil som v židovstve mnohých vrstovníkov

vo svojom rode súc väčším horlivcom za podania svojich otcov ako oni."

Pavel hovorí o tom ako bol ponorený do židovskej tradície, predtým ako bol spasený.

Hovorí o tom ako horlil za toto náboženstvo, "Hebrej z Hebrejov podľa zákona farizeus,

podľa horlivosti prenasledovateľ cirkvi, podľa spravedlivosti, spravedlivosti v zákone, som bol

bezúhonný. Ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za ztratu.

Ale pravda aj pokladám všetko za ztratu pre svrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho Pána,

pre ktorého som to všetko ztratil a pokladám to za SMETI, aby som získal Krista" (Filip :-)

Čo si Pavel myslel o výchove v židovstve a o učení farizejov? Povedal, že to považuje za smeti

v porovnaní s poznaním Krista. Boh považuje takú tradíciu, ktorá zbavuje Jeho Slovo platnosti, za smeti.

V liste Kolosenským : sa píše: "Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite,

zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte

sa v dobrorečení. Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského

podania, podľa živlov sveta, a nie podľa Krista, lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne,

a aj vy prišli ste k dokonalosti v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci."

Táto pasáž hovorí, že v Ňom sme dokonalí a nič viac nám netreba, On je všetkým čo potrebujeme.

Hovorí tiež, že sa nemáme nechať strhnúť mudráctvom, filozofiou a prázdnymi rečami

podľa ľudského podania. "Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite,"

Neviem ako vy ale ja som prijal Ježiša Krista, Pána, takto - niekto otvoril túto knihu a ukázal

mi z Biblie ako byť spasený. Takto som ja prijal Pána Ježiša Krista.

Moja mama mi ukázala verše z Biblie, ktoré hovoria o tom, ako byť spasený.

Tak ako som Ho prijal, takisto v Ňom budem žiť - vierou v túto knihu (Bibliu)

tak, že mi niekto z Biblie ukáže čo sa v nej píše, alebo z nej budem čítať sám

a budem veriť tomu čo je v nej napísané. "Viera je z počúvania skrze slovo Kristovo." (Rim :)

Nie som spasený cirkevnou tradíciou, neprijal som Krista vďaka nejakému rituálu alebo

tradícii. Moja mama mi nepovedala, že v našej rodine sa traduje cesta spasenia

a teraz ju ide odovzdať mne lebo som už dosť starý. Nemáme žiadnu vlastnú filozofiu

ani cestu spasenia. NIE. Moja mama mi ukázala čo hovorí Biblia, Slovo Božie.

Tak aj budem žiť v Kristu. V Ňom som dokonalý. Nepotrebujem aby mi niekto

pridával učenia, ktoré nepochádzajú z Biblie. Biblia je všetko čo potrebujem.

V . liste Petra sa píše: "Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch,

boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou

nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista,"

Všimnite si, že slovo 'márny' sa v týchto veršoch o tradícii stále opakuje. Slovo

'márny' znamená - úplne bezcenný, prázdny, zbytočný - je to len strata času. Nepodstatné.

Jedine Božie slovo pretrvá naveky, pričom tradície ľudí sa pominú.

V Tes : sa píše: "Všetko skúmajte, dobrého sa držte!" Máme všetko

overovať a držať sa toho, čo je dobré. Všetci máme nejaké tradície, či už v rodine, v cirkvi

všetky zbory majú nejaké tradície, je aj veľa dobrých ale Biblia prikazuje každej generácii

aby sme overili všetko, čo nám odovzdali. Nemáme všetko prijať len preto, že to robili

generácie pred nami a robiť to isté čo robili oni. Mali by sme všetko overiť podľa Biblie

držať sa toho čo je dobré a odstrániť zlé, pretože to nepotrebujeme. Mala

by to robiť každá generácia. "Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený

ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy." (Tim :)

Veľa ľudí je dnes na ceste do pekla kvôli tomu, že sa nikdy nezamysleli

či náboženstvo, v ktorom boli vychovaní je vôbec to správne. Hinduisti, moslimovia,

buddhisti, katolíci, pravoslávni sú na ceste do pekla pretože sa nikdy nezamysleli nad tým,

či sú ich cirkevné tradície vôbec správne, či sa zhodujú so Slovom Božím, ktoré sa nikdy nemení.

Len si povedia, že ich tradícia sa nikdy nemení - a to je podľa všetkého aj pravda.

Jediné čím si však môžete byť istý, že sa nikdy nezmení - je Slovo Božie.

Všetko by sme mali posudzovať na základe Biblie, aby sme videli, či je to správne.

Pravoslávni a katolíci nevedia podložiť svoje učenia Bibliou.

Keby sme s nimi všetko podrobne prešli s Bibliou v ruke, vyvrátili by sme celé ich učenie, lebo

sa nezakladá na Biblii ale na tradícii. Mohli by sme prejsť každý jeden verš, ktorý hovorí, že spasenie

je jedine skrze vieru nie skrze sviatosti. Mohli by sme im ukázať toľko veršov,

ktoré by vyvrátili celé ich falošné učenie. Napríklad - oslovovanie kňaza 'otec',

modlenie sa k Márii a všetky ostatné falošné učenia, ktoré nie sú z Biblie.

Toto sú konkrétne veci, ktoré vám povedia katolíci alebo pravoslávni, keď sa im snažíte

ukázať čo hovorí Biblia. Namiesto toho, sa vždy odvolajú na to, že ich cirkev je najstaršia.

Tvrdia, že ich tradícia siaha až ku ranným kresťanom, a pretože je to od nich, musí

to byť určite správne. Tiež hovoria, že uctievajú Boha rovnakým spôsobom už rokov.

Počul som to už veľakrát. Tvrdia, že všetci verili rovnako celých rokov až kým neprišiel

Martin Luther. Oni tomu naozaj veria, že každý bol katolík až do reformácie,

že oni sú jediná správna cirkev. Pravoslávni sa dokonca sami nazývajú katolíkmi.

Takže boli katolíci, pravoslávni, čo o sebe tvrdia, že sú katolíci. Potom prišiel Luther,

ktorý tiež o sebe povedal, že je katolík. On sám nechcel opustiť katolícku cirkev, ale oni

opustili jeho. Katolíci stále podopierajú svoje učenia tradíciou namiesto spoliehania sa

výhradne na Slovo Božie. Preto stále hovoria o ich tradícií, že oni sú jediná pravá cirkev.

My kresťania, ktorí veríme v Bibliu, staviame svoje učenie jedine na tom, čo sa píše v Biblii.

Toto je naša najvyššia autorita čo sa týka viery a praxe. Biblia je naša

JEDINÁ autorita. Nie je len najvyššia, Biblia je všetkým. Toto je jediný šéf. Ja nie som šéf,

vy nie ste šéf ale Biblia. Ukážem vám z Biblie, prečo takto veríme. V Jan :

sa píše: "Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. A vy ani nepotrebujete,

aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale ako vás

Jeho pomazanie učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a ako vás naučilo, v tom zostávajte!"

Tento verš hovorí o tom, že nepotrebujeme nikoho aby nás učil, sme schopní naučiť sa

všetko, čo nám Boh dáva, úplne sami len s Bibliou a Duchom Svätým - to je všetko.

Pomazanie, ktoré sme prijali - Duch Svätý - nás učí o všetkom.

Teraz sa pozrite čo Ježiš povedal o Duchu Svätom v Jan : "Keď však príde on,

Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale

bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde."

Biblia hovorí, že Duch Svätý nás uvedie do celej pravdy takisto ako sa spomína v Jan

"vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil. Jeho pomazanie učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a ako vás naučilo, v tom zostávajte!"

keď katolíci a pravoslávni narazia na verš v ktorom sa píše o tom,

že nemáme nikoho oslovovať otec, povedia si, že aj tak oslovujeme svojho biologického otca

'otec', preto tento verš akoby označili za neplatný. Potom sa ma opýtajú, 'Pastor Anderson, neučíte

náhodou ľudí aj vy?' takže ani tento verš neplatí. Ignorujú túto pasáž, lebo si povedia, 'veď

predsa Boh nám dal učiteľov' - preto to neplatí. Lenže to, že nám Boh dal učiteľov, neznamená,

že ich potrebujeme na to aby nás učili akýmkoľvek doktrínam. Boh nám ich dal

pre zdokonalenie Kristovho tela a jeho svätých. S pomocou učiteľa sa naučíme lepšie ako sami.

Poviem vám príklad, keď som bol dieťa, naučil som sa sám hrať na klavír, nemal

som učiteľa ani som nechodil na žiadne hodiny. Až keď som mal alebo rokov,

som začal chodiť na hodiny klavíra kde som sa naučil viac a hlavne rýchlejšie.

Pretože keď máte učiteľa, ide vám to lepšie ako keď sa učíte sami.

Je však nemožné aby ste sa naučili hrať sami? Je na tom niečo, na čo by som nemohol prísť

sám alebo s knihou? Nie. Je možné aby som sa to naučil aj sám bez učiteľa.

Je to možné pri akýmkoľvek hudobnom nástroji s pomocou knihy alebo aj bez nej.

S učiteľom je to samozrejme ľahšie. To isté je to aj s Bibliou. Keď sa píše,

že nepotrebujeme aby nás nikto učil, pretože neexistuje žiadne učenie,

na ktoré potrebujeme nejakého človeka aby nám ho prezradil. Na to aby ste rozumeli

ktorejkoľvek doktríne stačí Biblia, Duch Svätý a vy. Pokiaľ existuje učenie, pri ktorom potrebujete,

aby vám ho prezradil nejaký človek - JE TO FALOŠNÉ UČENIE. Pretože každé pravé učenie

pochádza z Biblie a zjavuje nám ho Duch Svätý. Neznamená to však, že nemáte vôbec chodiť

do kostola, pretože Boh nariaďuje, aby sme neopúšťali svoje zhromaždenia (Žid :).

Pastorov a učiteľov ustanovil pretože nám to pomôže zdokonaliť sa, nie preto lebo ich

potrebujeme aby sme sa mohli niečo naučiť. Dvaja sú lepší ako jeden a preto keď sa

spolu stretneme v kostole, dokážeme toho viac ako jednotlivo. Preto sa máme spolu stretávať

v zboroch. Verš Jan : je mimoriadne dôležitý, mali by ste sa ho naučiť naspamäť.

Osobne si myslím, že je to jeden z najdôležitejších veršov z celej Biblie. Musíme pochopiť to, že

Biblia a Duch Svätý nás naučia všetkému a nepotrebujeme nikoho aby nám ju vykladal.

"Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus"

Pastor nie je prostredníkom, katolícky kňaz určite nie je prostredník, Mária tiež nie je

žiadny prostredník. Nie. Jeden je prostredník - Ježiš. Preto máme ísť rovno ku zdroju -Biblii - a naučiť sa,

čo potrebujeme. Problém katolíkov a pravoslávnych je v tom, že si myslia, že dôvod, prečo ich učenie je

správne je ten, že siaha až ku ranným kresťanom. Nie preto, že pochádza z Biblie

ale preto že sa to zachovalo celé tie stáročia. Problém s týmto tvrdením je

taký, že už v dobe keď žili apoštoli, existovalo mnoho falošných učení.

Takže aj keby ste vedeli dokázať, že táto tradícia pochádza až z . storočia keď žili

apoštoli, stále to nič neznamená. Pretože už vtedy existovali falošní proroci a učenia.

Dokážem vám to z Biblie. Aj keby ich tradícia siahala až do . alebo . storočia, je to nepodstatné.

Lebo už za čias apoštolov existovali falošní proroci a klamári - od nich pochádza katolícka

tradícia. V Kor : sa píše: "Lebo nefalšujeme slova Božieho ako mnohí,"

už vtedy bolo veľa ľudí ktorí falšovali Božie slovo. Títo neboli príslušníci iných cirkví, ako

budhizmu, hinduizmu, títo falšovali Slovo Božie. V . kapitole . verši sa píše: "Ale bojím sa,

aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou chytrosťou, neporušili sa tiež nejako vaše mysle

a neodvrátili od prostoty a čistoty oproti Kristovi. Lebo pravda, ak ten, kto ide k

vám, káže iného Ježiša, ktorého sme nekázali, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste

nedostali, alebo iné evanjelium, ktoré ste neprijali, pekne znášate." Už vtedy varoval

Korinťanov, že sú ľudia, ktorí kážu iného Ježiša, iné evanjelium, prijímajú iného ducha.

My vieme, že iný duch ako Kristov, je od diabla. V . verši sa píše:"Lebo takí falošní

apoštolovia sú ľstivými robotníkmi, pretvarujúcimi sa na apoštolov Kristových."

Toto sa dialo už v dobe kedy žil Pavol. Ďalej sa píše: "A nie div, lebo veď sám

satan sa pretvaruje na anjela svetla. Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služobníci

pretvarujú, ako čo by boli služobníkmi spravedlivosti, ktorých koniec bude

podľa ich skutkov." V . verši sa píše: "Od Židov som dostal päťkrát štyridsať bez jednej;

tri razy ma palicovali, raz ma kameňovali; trikrát som zažil stroskotanie lode; deň

a noc som trávil v hlbine; na cestách často, v nebezpečenstvách riek, v nebezpečenstvách

zo strany zbojníkov, v nebezpečenstvách zo strany rodákov, v nebezpečenstvách zo strany pohanov;

v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori,

v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi;" tu jasne hovorí, že existovali falošní proroci

ľudia, ktorí predstierajú, že sú spasení ale v skutočnosti nie sú. V Kor : sa píše:"Lebo

najprv, keď sa schádzate v sbore, čujem, že sú roztržky medzi vami,

a čiastočne tomu aj verím. Lebo musia i herezie byť medzi vami, aby aj tí,

ktorí sú dokázaní, boli zjavení medzi vami." Takže vidíme, že herézy neprišli až v čase

reformácie ale už v dobe keď žili apoštoli existovalo mnoho ľudí, ktorí učili všeličo

a mnohí z nich učili klamstvá. Ďalší verš z Biblie, ktorý by ste mali mať vždy v pamäti

"Nieto ničoho nového pod slnkom. Je niečo, o čom možno povedať: Pozri, to je niečo nové?

Dávno to bolo, vo vekoch, ktoré boli pred nami." (Kaz:) Dnes sa pozrieme

okolo seba a vidíme falošné evanjeliá, rôzne cirkvi a vtedy to nebolo o nič lepšie.

Mnohí falošní proroci a falošné evanjeliá, tak to vyzeralo aj vtedy, ukázal som vám

to z Biblie. Dnes je to to isté. Skúste sa zamyslieť nad tým, či väčšina ľudí chodí

do správnych kostolov alebo nesprávnych. Myslíte si, že vtedy všetci chodili do správnych?

Nie, pretože nieto ničoho nového pod slnkom. Už vtedy sa ľudia obklopovali falošnými učiteľmi

pretože ich svrbeli uši. Ako Pavol napísal Timoteovi: "Lebo bude čas, keď neznesú

zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov,

lebo ich budú svrbieť uši," (Tim :) Nevzťahuje sa to len na . storočie

preto Pavol píše Timoteovi, že už v jeho dobe budú ľudia, ktorí neznesú pravé učenie.

Ešte pred príchodom Krista veľa Izraelitov hovorilo kazateľom aby im "hovorili hladké preludy." (Iz :)

Joel Osteen existoval už za proroka Jeremiáša, aby hlásal hladké preludy. Nieto ničoho nového

pod slnkom. Už v Jeremiášovej dobe by sme našli takých ako sú Joel Osteen, Rick Warren

ale našiel by sa aj niekto ako Steven Anderson, ktorý kázal o tom, že ľudská tradícia je klamsvo

a radšej máme čítať Bibliu. Vtedy by sa našli tie isté prípady ako aj dnes.

Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali, taký je život. Tvrdiť, že katolícka tradícia siaha

až do . storočia je absolútne bezvýznamné, pretože už vtedy bolo viac falošných učiteľov

ako tých správnych, tak ako aj dnes. Božie Slovo falšovali už v prvom storočí

ako je napísané, mnohí falšovali Božie slovo. Ľudia kázali iného Ježiša už v dobe, kedy tí

čo kráčali s Ježišom ešte stále žili. V Gal : sa píše: "a to práve pre falošných bratov,

votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili

a nepovolili sme im a nepoddali sa ani na chvíľu, len aby pravda evanjelia zostala pre vás."

Keď sa pozrieme na kontext v liste Galatským, zotročenie

predstavovalo spásu skrze skutky na rozdiel od spásy skrze vieru. Toto isté zotročenie

je prítomné v katolíckej a pravoslávnej cirkvi. Sú zotročení učením o spáse skrze skutky.

Pavol hovoril o tom, že už v jeho dobe to existovalo ale oni sa tomu nepoddali ani

na chvíľu, pretože chceli aby pravda evanjelia pokračovala. Existuje veľa

dôkazov o množstve falosných učení, ktoré sa šírili už v počiatkoch kresťanstva.

V Tim : sa píše:"Ale cieľom prikázania je láska z čistého srdca a dobrého svedomia

a z nepokryteckej viery. Od tohto niektorí zblúdili a obrátili sa k daromným rečiam;

chcú byť učiteľmi zákona, a sami nechápu, ani čo hovoria, ako čo tak sebavedome tvrdia."

V . verši sa píše: "majúc vieru a dobré svedomie, ktoré odstrčiac niektorí od seba

stroskotali čo do viery, z ktorých je Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby

sa naučili nerúhať sa." V liste Filipským : sa píše: "buďte mojimi napodobňovateľmi

a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás. Lebo MNOHÍ žijú tak, ako

som vám často hovoril o nich a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho:

ktorých koniec je zahynutie, bohom im je brucho, slávou hanba a myslia len na to, čo je zemské."

Hovorí, že je mu až do plaču z toho, koľko ľudí čaká na to aby vás zviedli.

Preto mu hovorí aby nasledovali ich príklad, lebo je veľa ľudí sa ich snaží viesť do temnoty.

Kto z vás verí, že Biblia je Slovo Boha? Pamätajte na to pri tomto verši. Tim ::

"Vieš, že sa odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázii. Z nich je Fygelos a Hermogenes."

Píše sa tam o tom, že všetci kazatelia, ktorí sú v Ázii sa od neho odvrátili a

povie mená niektorých z nich. "odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázii. Z nich je

Fygelos a Hermogenes." To sú mená dvoch, ktorí sa od neho odvrátili.

Lenže my dnes vieme, že cirkev, ktorá vo svojich začiatkoch mala

sídlo v Byzancii v Ázii. Ázia v Biblii označuje dnešné Turecko. V tomto liste Pavol hovorí,

že sa od neho odvrátili všetci ktorí sú v Ázii. Pravoslávna cirkev mala sídlo v meste

Konštantínopol, ktoré sa predtým volalo Byzantion a dnes ho poznáme ako Istanbul

a toto mesto sa nachádza v Ázii. Pavol v jeho poslednom liste, ktorý napísal

tesne pred smrťou, (Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu! Tim :)

Pavol napísal, že v tomto bode jeho života, sa všetci kazatelia v Ázii od neho odvrátili.

To znamená, že všetci kazatelia v tejto oblasti sa ešte za Pavlovho

života všetci odvrátili od pravej viery. Dokonca dvoch z nich aj nazval menami,

aby upozornil Timotea, že oni klamú. Z toho môžeme vidieť, že všetci z tej oblasti, z ktorej

pochádza katolícka tradícia klamali a šírili falošné učenie. Mesto Konštantínopol má

svoj názov po cisárovi Konštantínovi I., ktorý bol spoluvládcom v rímskej ríši,

zatúžil však po väčšej moci, preto začal dobíjať ostatné časti rímskej ríše. Nakoniec

si podrobil celú ríšu a stal sa cisárom. Pred bitkou proti spoluvládcovi Maxentiovi,

sa mu na oblohe zjavil kríž a nápis 'V tomto znamení zvíťazíš', preto

si jeho pohanskí vojaci dali na štíty znamenie kríža a nakoniec bitku aj

vyhrali. Preto si Konštantín povedal, že Boh kresťanov je mocný Boh. Jeho

otec uctieval boha slnka, bol vyznavačom monoteizmu. Konštantín priniesol kresťanom

slobodu, dokonca kresťanstvo aj podporoval ale sám sa kresťanom

nestal. Obklopil sa falošnými učiteľmi, o akých sme aj čítali vo veršoch. Títo

učitelia sa tak hádali kvôli doktrínam, že sa medzi sebou dokonca zabíjali.

Myslíte si, že títo boli biblickými kresťanmi, keď sa vraždili kvôli náuke? Konštantín sa

ešte nestal kresťanom, ale toleroval ich a preto chcel aby spolu vychádzali lebo to bolo

v jeho záujme. Rozhodol sa zhromaždiť všetkých "kresťanských vodcov" jeho doby

takých ako sú dnes napríklad populárny Joel Osteen či Rick Warren. Potom im

povedal, že sa musia zhodnúť na doktrínach aby sa ďalej nevraždili.

Všetci sa stretli na akomsi "ekumenickom koncile" aby sa zhodli na učení. Teraz si

predstavte, že sa stretnú falošní učitelia rôznych cirkví, napr. katolík, pravoslávny

lutherán a pozvali by aj niekoho ako som ja, aj keď by som sa ničoho takého nikdy

nezúčastnil, takisto ako žiadny kresťan, čo verí Biblii, pretože my nemáme dôvod

s nikým rokovať o tom čomu veríme, lebo je to všetko napísané v Biblii a my

nemáme záujem o kompromisy. Takéto stretnutia sú vždy o kompromisoch.

Lenže mňa to nezaujíma. "Takto vraví Hospodin" a hotovo. Nemám v pláne

vychádzať s ľudmi, ktorí učia klamstvám. Myslíte si, že Pavol by prišiel na takéto

stretnutie? Ako sám napísal: "nepovolili sme im a nepoddali sa ani na chvíľu,"

Keby počul niektorého z tých pohanov v sukniach a ich falošné učenia, určite

by odtiaľ odišiel a radšej by šiel kázať evanjelium. Takže títo falošní učitelia sa

zhromažďujú na stretnutiach s pohanským cisárom a dohadujú sa o tom, čomu budú

veriť. Takto sa Konštantín zúčastnil na formovaní rímskokatolíckej cirkvi.

Potom sa po niekoľkých rokoch oddelila orientálna ortodoxná cirkev, pretože nesúhlasili s niektorými

náukami na ktorých sa dohodli. Následne v roku sa oddelil zvyšok, z ktorého

sa stala pravoslávna cirkev. Všetky tieto cirkvi vznikli práve keď cisár Konštantín

zvolal falošných učiteľov aby sa zhodli. Lenže keď pomiešate pravdu s klamstvom, tak z toho

vznikne klamstvo. Predstave si, že sa stretne zlých kazateľov a dobrý, a majú sa zhodnúť.

Nakoniec z toho aj tak vznikne len klamstvo, namiesto pravého učenia.

Konštantínov motív bol čisto politický, chcel získať čo najviac moci. Bol veľmi

ambiciózny a krvilačný vládca podobne ako Alexander Veľký. Rimania dobíjali, zabíjali

a nútili každého klaňať sa Rímu. "Ako železo drví a rozomieľa všetko; ako železo všetko

láme" (Dan :) Takto Daniel opísal Rímsku ríšu. Toto je vaša katolícka cirkev - banda

falošných učiteľov, ktorí sa zišli spolu s krvilačným tyranom. Aj keď povolil slobodu

náboženstva, z jeho strany nešlo len o nezištné gesto, pretože túžil po moci.

Potom sa opýtal týchto falošných učiteľov, čo má spraviť aby bol

spasený. Namiesto toho čo hovorí Biblia, "Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený"

(Sk :), mu povedali, že sa musí dať pokrstiť, čím sa zmyjú jeho hriechy a

musí dostávať rozhrešenie, musí sa chodiť spovedať. Boli to predsa katolíci.

Cisár si však povedal, že ako vládca musí veľa hrešiť, preto sa rozhodol,

že počká až kým bude na smrteľnej posteli a vtedy sa dá pokrstiť. Týždeň

predtým ako zomrel sa dal pokrstiť, následne chodil už iba v bielych šatách a vyhýbal sa

akejkoľvek činnosti aby nezhrešil, pretože už bol pokrstený. Naozaj to tak bolo. Tento

človek predsedal všetkým stretnutiam aby sa všetci zhodli ohľadom doktríny.

Predstavte si, že by sa dnes zišli všetci falošní učitelia z celej Ameriky spolu s

Obamom a on by povedal, že sa všetci musíme zhodnúť na učení. Bolo by to

takisto absurdné ako keď rímsky cisár Konštantín rozhodol v otázke biblického

učenia. Takto vznikol celý tento katolícky a pravoslávny odpad.

V Tim : sa píše: "Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj, lebo sa budú naďalej

vzmáhať v bezbožnosti, a ich reč bude rozožierať ako rakovina.

Z nich sú Hymeneos a Filetos, ktorí zblúdili od pravdy hovoriac, že vzkriesenie už bolo,

a nivočia vieru niektorých." V týchto veršoch znovu upozorňuje na ďalších falošných učiteľov.

Ďalej sa píše v . verši: "Ale pevný základ Boží predsa stojí" Čo je týmto základom?

Predsa Slovo Božie! Biblia hovorí: "Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude

múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale." Keď staviate na Božom Slove, staviate na skale!

Toto je základ! Nie to čo hovorí nejaký vládca alebo to na čom sa zhodnú falošní proroci.

Nielen Pavol na to upozorňoval ale aj Ján v . liste Jána :: "Písal som cirkevnému zboru,

ale Diotrefes, ktorý chce byť prvý medzi nimi, nás neprijíma. Preto keď

prídem spomeniem jeho skutky, ktoré pácha, keď nás zlými slovami ohovára;

a ani na tom nemá dosť, ale ani sám neprijíma bratov, a tým, ktorí by ich chceli (prijímať),

zabraňuje a vylučuje ich z cirkevného zboru." Takže v zbore je banda nespasených podvodníkov

a neprijímajú bratov, čiže skutočných veriacich. Ignorujú apoštola Jána. Vidíte

že ani ranný kresťania nekráčali s Petrom, Pavlom a Jánom. V Pavlových časoch sa od

neho odvrátili všetci v Ázii a rozhodli sa ísť vlastnou cestou. Vedú ľudí do zatratenia tým,

že hlásajú iného Ježiša, iné evanjelium. Jána, učeníka, ktorého Ježiš miloval,

vylúčili z cirkevného zboru. Diotrefes neprijíma Jána. Zamyslite sa nad tým.

Títo sú zakladatelia rímskokatolíckej cirkvi. Ich tradícia pochádza od Diotrofa, Hymenea

Fygela a Hermogena, falošných prorokov, ktorí ignorovali a odvrátili sa od Ježišových

učeníkov. Je to banda pohanov uctievajúcich Veľký Babylon.

V . liste Petra : sa píše: "ako aj vo všetkých listoch, keď v nich hovorí o

tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú

ako aj ostatné písma na svoje vlastné zatratenie." Už vtedy ľudia prekrúcali

písmo. Mám tu veľa príkladov falošných učení, ktoré sú súčasťou cirkevnej tradície.

Nezaujíma ma história cirkvi, nebudem čítať Cirkevných otcov ani Polycarp ani Klimenta I.

Budem čítať jedine Bibliu, Božie Slovo! Nezaujímajú ma Cirkeví otcovia, pretože

nenazývam nikoho 'otcom' okrem Raymonda Andersona, môjho otca a nebeského Otca!!

Chcel by som spomenúť ešte jednu vec. Týka sa to pravoslávnej cirkvi, ktorá

tvrdí, že vie ako vyzeral Ježiš. Majú ikony, ktoré zobrazujú Ježiša a veria

tomu, že to nie sú len názorné obrázky, ale že tak Ježiš naozaj vyzeral. Je to akýsi

beloch s briadkou a dievčenskými vlasmi. Oni si naozaj myslia, že takto Ježiš vyzeral.

Tvrdia, že táto ikona je kópia skutočného portrétu z čias Krista. Problém je, že ja

som v Biblii nikdy o žiadnych ikonách nečítal. Nidky som nenarazil na žiadnu časť kde Ježiš

pózuje pre portrét ani na miesto, kde sa zišli umelci a kreslili ikony.

Vtipné je, že najstaršia ikona pochádza z doby rokov po Kristovi ale oni budú

tvrdiť, že ich tradícia siaha až ku samému začiatku. Mohli by sme s určitosťou hovoriť

o niečom čo sa stalo pred rokmi hoci aj na tomto území? Chcel by nám

niekto porozprávať o tom, čo sa dialo tu v Arizone v roku ? Je to už dosť dávno.

Myslíte si, že by som dnes vedel nakresliť presný portrét niekoho, kto tu žil pred

rokmi? Je to abrsurdné. Ja nekreslím obrázky Ježiša, jediný obraz o ňom mám z Biblie, ktorá

nikde neudáva fyzický opis Ježiša, keď kráčal po tejto zemi. S istotou vám však

viem povedať, že nemal dlhé vlasy. Pozrieme sa na to čo hovorí Biblia.

Tradícia nám ukazuje snehobieleho chlapa, ktorý vyzerá ako angličan, pričom v skutočnosti

bol Ježiš pravdepodobne olivovej pleti. Nemyslím si, že bol černoch ani beloch.

Pravdepodobne bol hnedej pleti, pretože ľudia z tej časti sveta majú hnedú pleť.

(ironicky) Židia, tí odišli z Palestíny hnedej pleti a vrátili sa ako belosi.

Pretože naspäť neprišli tí istí čo odišli. Títo modrookí blonďáci, čo sa tvária ako

židia, šú v skutočnosti poliaci z východnej Európy. Aškenázski židia, ktorý sú potomkami

Jáfeta. Dôvod, prečo nám Boh nedal fyzický opis Ježiša je ten, že on nechcel aby sme

kreslili jeho obrázky. V Kor : sa píše: "Usúďte sami medzi sebou: či sa žene patrí

modliť sa k Bohu a nezahaliť sa? Či vás neučí sama príroda, že je mužovi na potupu,

keď má dlhé vlasy? Ale keď žena má dlhé vlasy, tej je to na česť, lebo dlhé vlasy

sú jej miesto závoja." Niektorí si povedia, že je to síce hanba, ale nie je to nevhodné.

Také tvrdenie je bláznovstvom a "Myseľ bláznovstva je hriech" (Prísl :).

Sám Boh hovorí: "neučí sama príroda, že je mužovi na potupu, keď má dlhé vlasy".

Ale oni si aj tak povedia, že to nie je nič zlé. Biblia však hovorí, že je to hriech.

V Kor : sa píše:"Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus,

hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo

prorokuje s prikrytou hlavou, zneucťuje si hlavu." Z . verša vieme, že prikrývkou

hlavy sú dlhé vlasy. Hlavou každého muža je Kristus, takže ak by som kázal alebo sa modlil

s dlhými vlasmi, zneucťujem Krista. Som stvorený na obraz Boží - preto

nemám mať prikrytú hlavu. Ako sa píše v . verši:"Muž si totiž nemusí prikryť hlavu,

lebo je obrazom Božím a Jeho slávou." Z toho vyplýva, že som obrazom Božím,

preto si nemusím pokrývať hlavu, nemám mať dlhé vlasy. Ale Ježiš, ktorý je Bohom

v ľudskom tele má dlhé vlasy. No určite! Odkiaľ ste na to prišli? Podľa tradície.

Obraz Ježiša, ktorý má dlhé vlasy určite nie je z Biblie. Nikde v Biblii sa nič také nepíše,

všetko to pochádza z márnej tradície, ktorú ste zdedili po otcoch. V Biblii sa

jasne píše, že je hanbou pre muža, keď má dlhé vlasy. Hlavou Krista je Boh, takže

ak by sa Ježiš modlil alebo by kázal s pokrytou hlavou, zneucťoval by Boha

Otca. Sám Ježiš povedal, "ja vždy to činím, čo je milé Jemu." (Jan :)

To je dôvod, prečo Ježiš nemal dlhé vlasy. Ukážte mi verš z Biblie, ktorý hovorí o tom,

že Ježiš mal dlhé vlasy. Neexistuje. Nikde sa v Biblii nepíše, že Ježiš mal dlhé vlasy.

Niektorí si myslia, že bol nazirejec, lenže Ježiš pil vínny mušt. Nazirejec

sa nemohol anilen dotknúť hrozna a už vôbec nemohol piť mušt. Nazirejec sa nemohol

dotknúť mŕtvoly. Ježiš sa dotkol mŕtvoly. On bol nazarejec. Je rozdiel

medzi nazirejcom a nazarejcom. Nazarejec je ten kto pochádza z Nazareta. Nazirejeci

boli ľudia, ktorí zložili sľub Bohu, ktorý ich zaväzoval k tomu, že si nemohli

strihať vlasy, jesť hrozno atď. Ak je Biblia naša jediná autorita, vieme, že tie ikony sú

podvod. Preto sa pýtam - kto je vlastne ten chlap na ikonách? Zamyslite sa nad tým!

Koho to vlastne bozkávajú? Je to len nejaký neznámy chlap! Neexistuje, že ten chlap je

Ježiš! Kto to potom vlastne je? Keď sa pozriete na katolíckeho Ježiša, ten

vyzerá trochu inak, potom je tu ešte mormonský Ježiš. Existuje veľa rôznych

podôb "Ježiša". Sú to len neznámi chlapi. Raz som videl obraz, na ktorom je namaľovaný

muž menom Cesare Borgia. Tento obraz je z doby kedy vznikli aj katolícke obrázky Ježiša.

Cesare Borgia na tom obraze vyzerá presne ako ich "Ježiš". Je to len nejaký chlapík.

Dlhovlasý hipík, ktorý pózoval pre obraz. Uctievajú obrázok neznámeho chlapa, a nie je to Ježiš!

Namaľovali ho rokov po tom ako Kristus žil. Ďalšia vec je, že Ježiša vždy zobrazujú v dlhých

šatách. Čo o tom hovorí Biblia? "Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú

v dlhých plášťoch," (Luk :) Myslíte, že Ježiš ich za to odsúdil a sám nosil dlhé šaty?

Ježiš hovorí aby muži nemali dlhé vlasy, pričom ich má dlhé on? Varuje pred tými,

ktorí nosia dlhé plášte, pričom ich nosí on? Nie. Ježiš nosil plášť ale nebol dlhý.

To znamená, že nosil aj nohavice. Keď máte krátky plášť, mali by ste mať pod tým aj

nohavice. Viete kto nosil také šaty ako v nich zobrazujú Ježiša? Rimania! Takí

ako Konštantín, oni nosili dlhé šaty. Dáva to zmysel, keď Rimania rozhodujú o tom,

ako Ježiš bude vyzerať, nakreslia ho v teplošských šatách, pretože cisári boli banda teplošov.

Ak nemáte radi slovo teploš, ste na zlej adrese.

Musíme si uvedomiť, že Kristus je všetkým čo potrebujeme. "Slovo stalo sa telom a

prebývalo medzi nami" (Jan :) Slovo Božie a Duch Svätý postačujú na všetko.

Ani také veci ako modlenie sa k Márii, ikony a pálenie sviečok nenájdete v Biblii.

Mali by sme tieto veci bez váhania zamietnuť. Všetko skúšať, a držať sa toho, čo je dobré.

Uvedomiť si, že vždy existovali falošné učenia. Najhoršími príkladmi falošných kresťanských

cirkví sú katolícka a pravoslávna. Sú to dve najväčšie falošné sekty aké kedy existovali.

Existujú už dlho a sú stále horšie a skazenejšie. Ich slovo vás zožerie ako rakovina. Pápež dnes

hovorí také veci, ktoré by ešte pred rokmi nebol žiadny povedal. Čím ďalej, tým viac je to

skazené. Každá generácia by mala urobiť 'výmenu oleja' ako v aute.

Katolícka cirkev by mala urobiť skôr niečo ako 'výmenu plienky' kvôli tomu

odpadu, ktorý sa im nahromadil. Ich márna tradícia. Aj sám Pavol to nazval smeťami.

Potrebujú "kúpeľ vody skrze slovo"(Ef :), generáciu ľudí, ktorá bude skúmať všetko.

Modlenie sa k Márii - vyhodiť, ikony, nevieme kto tento chlap je - vyhodiť,

oslovovať niekoho 'otec' - vyhodiť, pretože to nesedí s Bibliou, spása skrze skutky - vyhodiť!

Učenie, že človek môže prísť o spasenie - vyhodiť. Nakoniec skončia

ako baptisti! Pomodlime sa. Otče, ďakujeme ti za Slovo, ďakujeme ti za to, že sa nemusíme

spoliehať na ľudí, pretože ľudia nás môžu naviesť na zlú cestu. Ďakujeme ti za neporušené

bezchybné, neomylné Slovo Božie. Ďakujeme ti za to, že nepotrebujeme komentáre ani

študijné Biblie, ani ľudí, ktorí nám ju vyložia, pretože to spraví Duch Svätý.

On nás zasvätí do celej pravdy. Ďakujeme ti za toto pomazanie, ktoré nás zasvätí do

celej pravdy. V mene Ježiša Krista. Amen.

 

 

 

mouseover