די ביבליעס וועג צום הימל ("The Bible Way to Heaven" - Yiddish subtitles)

Video

October 22, 2015

די ביבליעס וועג צום הימל

די ביבליע איז טאקע קלאָר וועגן גאולה. דאָס איז נישט באזירט אויף ווי גוט איר זענט. א סך

מענטשן טראכטן אז זיי זענען זייער גוט, און זיי וועלן גיין צום הימל ווייל זיי

זענען זייער גוט אובר די ביבליע זאָגט, י "ווייל אלע האָבן געזינדיקט און האָבן נישט"

דעם כבוד פון גאָט." (רומנס :) די ביבליע זאָגט, י ווי עס שטייט געשריבן, עס איז נישטו קיין צדיק, י"

ניין, אפילו נישט איינער". (רומנס :) איך בין נישט קיין צדיק. י דו ביסט נישט קיין צדיק און וואָלט דאָס געווען אונדזער

גודסקייט וואָס ברענגט אונדז קיין הימל, קיינער וואָלט נישט באקומען זיך דאָרטן. י

.זיי מודה אז דו ביסט א זינדיקער

די ביבליע אפילו זאָגט אין די התגלות :, "די מוראדיקע און די אומגלויביקע, די עקלדיקע

און די מערדערס און די מכשפים און די זוינעדיקע או די געטשנדינערס און אלע ליגנערס וועלן האָבן זייער

טייל אין די אָזיערע וואָס ברענט מיט פייער און שוועבל, וועלכע איז די צווייטע טויט". איך

האָב פריער געזאָגט ליגן. אלע האָבן געזאָגט ליגן פריער, י אזוי אז מיר האָבן אלע געזינדיקט און מיר האָבן געטאָן

ערגערס וי זאָגן ליגנט. לאָמיר קוקן דעם אמת אין אויגן: אונדז אלע קומט דער גיהנום. י

. שטעל זיך פאָר די שטראָף פֿאַר זינד.

אָבער די ביבליע זאָגט, "אָדער גאָט האָט פארלויבט זיינע ליבע צו אונדז בשעת מיר זענען געווען

נאָך זינדיקערס, כריסט איז געשטאָרבן פאר אונדז." (רומאנס :)י יעזוס כריסט, אזוי אז ער האָט אונדז ליב, איז ער געקומען

צו די ערד. די ביבליע זאָגט ער איז געווען גאָטס פרעזענטיר אין פלייש. אין פרינציפ האָט גאָט גענומען אויף זיך א מענטשלעכע

פאָרם. ער האָט געפירט א לעבן אָן זינד. ער האָט נישט געזינדיקט, און זיי, נאטירליך, האָבן אים געשלוגן, י

און געשפייט אָף אים און זיי האָבן אים צונאָגלט צום קרייץ. י די ביבליע זאָגט אז ווען ער איז געווען אויפן קרייץ

ער "אליין האָט געטראָגן אונדזערע זינד אין זיין קערפער אויפן קרייץ". ( פעטער :) אזוי אז יעדער זינד

דו האָסט אמאָל געטאָן און יעדער זינד איך האָב אמאָל געטאָן - דאָס איז אזוי ווי יעזוס האָט עס געטאָן. ער

איז געווען געשטראָפֿט פאר אונדזערע זינדס. דאן, ווען ער איז געשטאָרבן האָבן זיי גענומען זיין קערפער און באגרובן

אין דעם קבר, און זיין נשמה איז ארופגעגאנגען קיין גהנום פאר דריי טעג און דריי נעכט (אקטן

:). דריי טעג שפעטער איז ער אויפגעשטאנען פון טויט. ער האָט געוויזן זיינע חסידים

די לעכער אין זיינע הענט. די ביבליע איז טאקע קלאָר וועגן דעם אז יעזוס איז געשטאָרבן פאר אלע. די ביבליע זאָגט

אז ער איז געשטאָרבן "נישט בלויז פאר אונדזערע זינדן, אָבער פאר די זינדן פון דער גאנצע וועלט" ( י

ג'ון :) אָבער עס מוז זיין עפעס וואָס מיר דארפן טאָן צו זיין געהעלפט. די ביבליע האָט דאָס פראגע

געשטעלט אין אקטן , "וואס דארף איך טאָן צו זיין געהאָלפן? י און זיי האָבן געזאָגט "גלויב אין לאָרד יעזוס

כריסט, און איר וועט זיין געהאָלפן און אייער הויז אויך." י דאָס איז אלעס. ער האָט נישט געזאָגט "באהעפט זיך מיט די קירכע, י

און איר וועט זיין באהעלפט. זייט באפטייזד און איר וועט זיין באהעלפט. לעבט א גוט לעבן און איר וועט

זיין באהעלפט. האָט חרטה אויף אלע אייערע זינדן און איר וועט זיין באהאָלפן. ניין. ער האָט געזאָגט "גלויב". י

.גלויב אז יעזוס איז געשטאָרבן, געוואָרן באגרובן און אופגעשטאנען צוריק פאר אייך

אַפֿילו די צוממערסטן באַרימטעסט ווערס אין די גאנצע ביבליע, י וועלכעס פאררופונג איז געשריבן אויף דער דנאָ

פונעם גלעזל "אריין און ארויס בורגער." עס איז אַזוי באַוווסט. אלע האָבן פון דעם געהערט: יוחנן

:. "גאָט האָט אזוי ליב געהאט די וועלט אז ער האָט געגעבן זיין איין און איינציקן געבוירן זון אזוי

אז דער וואָס גלויבט אין אים וויל ניט אומקומען, און וועט האָבן אן אייביקן לעבן." און אייביק באדייט

אייביק. דאָס באדייט ביז די ענדע אוף צייט, און יעזוס האָט געזאָגט י "איך גיב זיי אן אייביק לעבן, און זיי

וועלן קיינמאָל נישט אומקומען, און קיין מענטש וועט נישט ארויסרייסן זיי פון מיין האנט." (יוחנן :) י

די ביבליע זאָגט אין יוחנן : "אמן, אמן, י איך זאָג איר אז די וואָס גלויבן האָבן אן

אייביק לעבן." אזוי ווי איר גלויבט אין יעזוס כריסט, די ביבליע זאָגט איר וועט האָבן אן אייביק

לעבן. איר וועט לעבן פאר אייביק. איר קענען נישט פארלוירן אייערע גאולה. זי איז פאר אייביק, זי איז פאר

שטענדיק. ווען איר זענט באהעלפט, ווען איר גלויבט אין אים איר זענט פאר אייביק געהאָלפן. און

אומוויכטיק וואָס, איר וועט קיינמאָל נישט פארלירן אייערע גאולה. י

אפילו איך זינדיק שרעקליך, גאָט וועט מיר שטראָפן פאר דעם אָן די ערד. י

אויב איך האָב געהרגעט עמעצען היינט, גאָט וועט זיכער מיר באשטראָפן, איך וועל

גיין אין תפיסה, אודער ערגער, באקומען די טויט שטראָף. ווי אזוי די וועלט וועט נישט שטראָפן מיר, און

גאָט וועט מאכן זיכער אז איך זאָל זיין אפילו מער באשטראָפט, י אובר איך וועל נישט גיין קיין גהנום. עס איז

גאָרנישט איך קען טאָן צו גיין קיין גהנום, ווייל איך בין באהעלפט, און אויב איך וועל גיין קיין גהנום, עס מיינט אז גאָט זאָגט ליגנט. י

ווייל ער האָט צוגעזאָגט אז דער וואָס גלויבט האָט אן אייביק לעבן און ער האָט געזאָגט "דער

וואָס לעבט און גלויבט אין מיר וועט קיינמאָל נישט שטארבן." י עס זענען פאראן א סך ביישפילן פון

מענטשן אין די ביבליע וואָס האָבן אָפגעטאָן זייער שרעקליכע זאכן, און זיי האָבן דערגרייכט דעם הימל. ווי אזוי? איז דאָס

ווייל זיי זענען געווען אזוי גוט? ניין, דאָס איז ווייל זיי האָבן געגלויבט אין לאָרד יעזוס כריסט. זייערע זינדן

זענען מוחל געווען. אנדערע מענטשן, וואָס האָבן געלעבט, אין די אויגן פון דער וועלט, א שיין לעבן, אודער

זיי האָבן טאקע געלעבט א בעסערן לעבן, אויב זיי גלויבן נישט אין כריסט, זיי וועלן גיין

קיין גהנום און זיין געשטראָפט פאר זייערע זינדן. י

.האָב צוטרוי אז כריסט אליין איז דיין גואל

דערלויב מיר נאָר דאָס איין געדאנק: איין פונקט האָב איך געוואָלט זיין זיכער און ברענגען היינט ארויף

און דאָס איז א פראגע געפרעגט יעזוסן ביי איינעם פון זיינע חסידים, און

די פראגע איז: בלויז א ביסל מענטשן וועלן זיין באהעלפט? דאָס איז א גוטע פראגע, אמת? י

איז א מערהייט פון מענטשן באהעלפט? אודער בלויז עטלעכע? ווער טראכט דאָ אז די מערהייט פון מענטשן

גייט צום הימל - אז די מערהייט פון מענטשן אין דער דאָזיקער וועלט דאגרייכן הימל? טרעף וואָס איז

געווען דער ענטפער: ער האָט געזאָגט אין מתי , "גייט אריין אין דעם שמאָלן טויער ווייל ברייט איז

דער טויער און ברייט איז די וועג וואָס פירט צום חורבן, און א סך גייען

דאָרט ווייל דער טויער איז שמאָל און שמאָל איז די וועג וואָס פירט צום לעבן, און ווייניק

זענען די וואָס געפינען זי. (מתי :-) י דעמאָלט זאָגט ער ווייטער: "נישט יעדער איינער

וואָס זאָגט צו מיר, לאָרד, לאָרד, וויל אריינטרעטן צום הימל מלכות, נאָר דער

וואָס טוט דעם ווילן פון אונדזער פאָטער אין הימל. א סך וועלן זאָגן צו מיר דעם טאָג, לאָרד, לאָרד, האָבן מיר

נישט געזאָגט נבואות אין דיין נאָמען, דערווייטערט שדים אין דיין נאָמען, און אין דיין נאָמען

געטאָן ווונדערלעכע זאכן? און דעמאָלט וועל איך אָנזאָגן זיי, איך האָב אייך קיינמאָל נישט געקענט, קערט זיך אוועק

פון מיר, עווילדאָערס" (מתי : -) י

קודם כל, די מערהייט פון די וועלט האָבן אפילו נישט קיין טענות צו גלויבן אין יעזוס. צו דאנקען

די מערהייט פון דיזע קלאס גלויבט אין יעזוס, אָבער די מערהייט פון די וועלט

גלויבט נישט אין יעזוס. אָבער גאָט האָט געוואָרנט אז אפילו צווישן די וואָס זאָגן אז זיי גלויבן

אין יעזוס, איפילו צווישן די וואָס רופן אים לאָרד, י א סך פון זיי וועלן אים זאָגן "מיר האָבן געטון די אלה

ווונדערלעכע זאכן! פארוואָס זענען מיר נישט באהעלפט!" י ער וועט זאָגן "גייט אוועק פון מיר, איך האָב קיינמאָל

אייך נישט געקענט." דאָס איז פארדעם וואָס גאולה איז נישט געברענגט מיט ארבעט און אויב איר האָט צוטרוי צו אייער

ארבעט אז עס וועט אייך העלפן, אָויב איר טראכט אז איר וועט גיין צום הימל ווייל איר זענט באפטייזד געווען, י

אָויב איר טראכט "איך טראכט איר דארף לעבן א גוט לעבן, איך טראכט איר דארף האלטן

די מצוות צו זיין באהאָלפן, איך האלט איר דארף גיין אין קירכע, איך האלט איר דארף

אומקערן זיך פון אייערע זינדן..." אָויב איר האָט א צוטרו צו אייערע ארבעט, יעזוס וויל איין טאָג אייך זאָגן

"גייט אוועק פון מיר, איך האָב אייך קיינמאָל נישט געקענט"

איר מוזט גלויבן אין וואָס ער האָט געטאָן. י איר מוזט גלויבן אין וואָס יעזוס האָט געטאָן

אָן דעם קרייץ ווען ער איז געשטאָרבן פאר אייך, געווען באגראָבן און אויפגעשטאנען צוריק. דאָס איז אייער בילעט צום

הימל. אָויב איר האָט א צוטרו אין אנדערע זאכן און איר זאָגט "גוט, איך גיי צום הימל

ווייל איך בין א זא גוטער קריסטן, און איך מאך דאָזיקע אלע פרעכטיקע זאכן." ער וועט

זאָגן, "גיי אוועק פון מיר." באמערק וואָס ער האָט געזאָגט, "גיי אוועק פון מיר, איך האָב דיר קיינמאָל ניט געקענט." י

ער האָט נישט געזאָגט, "איך פלעג דיר קענען." י אז ער קען אייך... געדענקט איך האָב דערמאָנט

דאָס פריער: דאָס איז פאר אייביק, דאָס איז פאר שטענדיק. י אז ער קען אייך שוין, איר זענט באהאָלפן פאר אייביק.י

ער וועט זאָגן, "גייט אוועק פון מיר, איך האָב אייך קיינמאָל נישט געקענט." ווייל ווען איר וועט גיין קיין גהנום, דאָס איז

דערפאר וואָס ער האָט אייך קיין מאָל נישט געקענט. ווייל ווען ער קען אייך איין מאָל, י קען ער אייך שוין. אזוי ווי מיינע קינדער

וועלן שטענדיק זיין מיינע קינדער. ווען דו ביסט אויף ווידער געבוירן, ווען איר זענט זיין קינד, איר וועט

שטענדיק זיין זיין קינד. איר קענט זיין די שווארצע שעפסל פון די פאמיליע. איר קענט זיין עמעצער

וואָס איז געשטראָפט זייער שטארק ביי גאָט אָן דאָזיקער ערד. י איר קענט קאליע מאכן דאָ אייער לעבן , אָבער

איר קען נישט איבערפירן די גאולה. ווען איר זייט באהאָלפן, דאָס איז געמאכט, דאָס איז דער וויכטיקסטער

פונקט וואָס איך האָב געוואָלט אייך פרעזענטירן וועגן די ענד אויף די צייטן, און מיר האָבן בלויז עטלעכע מינוטן

פאר פראגעס וועגן די גאולה אָדער וועגן די ענד אויף די צייטן. י

טייערער יעזוס, איך ווייס איך בין א זינדיקער. איך ווייס איך פארדין צו גיין קיין גהנום. י

אובר איך גלויב דו האָסט געשטאָרבן אָויף דעם קרייץ פאר מיר און ביסט אויפגעשטאנען צוריק. ביטע, העלף מיר גלייך יעצט

און גיב מיר אן אייביק לעבן. איך האָב צוטרוי נאָר צו דיר, יעזוס. אמן. י

 

 

 

mouseover