Ffordd y Beibl i'r Nefoedd (The Bible Way to Heaven - Welsh)

Video

October 25, 2015

Mae'r Beibl yn glir iawn ar iachawdwriaeth. Nid yw'n seiliedig ar ba mor dda ydych chi. Mae llawer o

bobl yn meddwl eu bod yn eithaf da, a eu bod yn mynd i gael eu adael i mewn i'r nefoedd oherwydd

eu bod yn eithaf da ond mae'r Beibl yn dweud, “Ar gyfer yr holl sydd wedi pechu ac wedi dod yn fyr o

ogoniant duw.” (Romans 3:23) Mae'r Beibl yn dweud, “Fel y mae wedi ei ysgrifennu nid oes neb cyfiawn,

na, nid un.” (Romans 3:10) Dydw i ddim cyfiawn. Nid ydych yn gyfiawn, ac os oedd ein

daioni a fyddai'n adael ni i'r nef, na fydd unrhyw un ohonom yn mynd.

. Cyfaddef eich bod yn bechadur.

Mae'r Beibl hyd yn oed yn dweud yn Datguddiad :, “ond yr ofnus a di-gred, y ffiaidd

a llofruddion a hudolion a putteinwyr ac eilunaddolwyr, a bydd pob celwyddog yn cael eu

rhan yn y llyn sy'n llosgi gyda thân a brwmstan, sef yr ail farwolaeth.” Rwyf

wedi dweud celwydd o'r blaen. Mae pawb wedi dweud celwydd o'r blaen, felly rydym ni gyd wedi pechu, ac yr ydym wedi gwneud pethau

waeth na dweud celwydd. Gadewch i ni ei wynebu: yr ydym ni gyd haeddu uffern.

. Sylweddoli y gosb am bechod.

Ond mae'r Beibl yn dweud, “Ond mae Duw yn gymeradwy ei gariad tuag atom, tra roeddem

dal i fod yn pechaduriaid, wnaeth Crist marw drosom.” (Romans 5:8) Iesu Grist, am ei fod yn ein caru ni, daeth

i'r ddaear hon. Mae'r Beibl yn dweud ei fod ef yn Dduw wedi ei amlygu yn y cnawd. yn y bôn wnaeth duw cymryd ar ffurf

ddynol. Wnaeth byw bywyd dibechod. nad oedd yn ymrwymo i unrhyw pechod, a wrth gwrs, wnaethom nhw ei guro ef,

a poeri arno, ac hoelio ef i'r groes. Mae'r Beibl yn dweud pan oedd ar y groes

“ei hun a ddug ein pechodau yn ei gorff ei hun ar y goeden.” ( Peter :) Felly mae pob pechod

yr ydych wedi wneud erioed, a phob pechod rwy erioed wedi ymrwymo - yr oedd fel pe Iesu wedi ei wneud. Yr

oedd yn cael ei gosbi am ei pechodau. wedyn cymerom nhw ei gorff pan oedd wedi marw, a'i gladdu

yn y bedd, ac aeth ei enaid i lawr i uffern am dri diwrnod a thair noson (Acts

:). Tri diwrnod yn ddiweddarach fe atgyfododd o'r meirw. Dangosodd wrth ei ddisgyblion y

holes in his hands. Mae'r Beibl yn wirioneddol glir bod Iesu wedi marw dros bawb. Mae'n dweud

ei fod wedi farw “Nid am ein pechodau yn unig, ond hefyd am bechodau'r holl fyd” (

John :). Ond mae yna rhywbeth mae'n rhaid i ni ei wneud i gael ein achub. Mae'r Beibl gyda'r cwestiwn hwnnw

yn Acts , “Beth sy'n rhaid i mi wneud i gael fy achub? A ddwedwn, “Cred yn yr Arglwydd Iesu

Grist, a fyddwch yn cael eich arbed, a'th dy.” Dyna'r cyfan. Ni wnaeth dweud, “Ymunwch eglwys,

a fyddwch yn cael eich arbed. Cael eich bedyddio , a fyddwch yn cael eich arbed. Fyw bywyd da, a byddwch

yn cael eich arbed. Edifarhau eich holl bechodau, a byddwch yn cael eich arbed, NA. Dywedodd “credwch.”

. credwch bod Iesu wedi marw, wnaeth cael ei gladdu, ac gyfododd drachefn ar eich cyfer chi.

Mae'r pennill enwocaf yn y Beibl cyfan, mae ei gyfeiriad wedi ei ysgrifennu ar gwaelod

y cwpan “Mewn ac Allan Burger.” Mae'n mor enwog. Mae pawb wedi clywed amdano: John

:. “Carodd Duw y byd ei fod ef wedi rhoi ei unig anedig fab pwy bynnag sydd yn

credu yno ni ddylai ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.” A mae tragwyddol yn golygu

tragwyddol. Mae'n golygu am byth,a dywedodd Iesu, “Rwy'n rhoi wrthynt bywyd tragwyddol, a byddwn

byth i ddistryw, ac ni fydd neb yn tynnu allan o fy llaw.” (John :)

Mae'r Beibl yn dweud yn John :, “Yn wir, Yn wir, Meddaf i chi, fe sydd yn credu ynof fi fydd yn

cael fywyd tragwyddol.” Felly os ydych yn credu yn Iesu Grist, mae're beibl yn dweud mae gennych bywyd

tragwyddol. Rydych yn mynd i fyw am byth. Nid ydych yn gallu yn colli eich iachawdwriaeth. mae'n bythol, mae'n

dragwyddol. Unwaith y byddwch yn cael eich arbed, ar ôl i chi credu ynddo, rydych wedi arbed am byth, a

beth bynnag, ni allwch byth colli eich iachawdwriaeth.

Hyd yn oed pe bawn yn mynd allan ac ymrwymo pechod ofnadwy, Bydd Duw yn fy nghosbi i ar ei gyfer ar y ddaear hon.

Os byddaf yn mynd allan ac yn lladd rhywun heddiw, fyddai dduw yn gwneud yn siwr fy mod i yn cael fy nghosbi, rwyf

yn mynd i'r cachar, neu yn waeth byth, neu yr gosb eithaf. Ond mae'r ddaear yma yn fy nghosbi, a

mae duw yn mynd i wneud yn siwr fy mod i'n cael fy nghosbi'n fwy, ond nad wyf yn mynd i uffern. does dim

byd allai wneud i mynd i uffern oherwydd rwyf wedi cael fy achub, a os o ni wedi myd i uffern, wnaeth duw dweud celwydd.

ohwewydd wnaeth ef addo fod pawb oedd efo cred yn cael bywyd tragwyddol, a wnaeth dweud, “pwy bynnag

sydd yn fyw ac yn credu ynof fi, ni fyddent byth yn marw .” Dyna pam mae yna llawer o enghreifftiau o

pobl yn y beibl wnaeth wneud pethau drwg iawn, ac eto wnaethom mynd i'r nefoedd. Sut? Ohwerwydd

roeddent yn dda? NA, oherwydd roeddent yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. mae eu pechodau

wedi eu maddau. Mae pobl eraill sydd wedi byw bywyd gwell yn llygaid y byd, neu effallai

wnaethom gwir byw bywyd gwell, os nad ydynt yn credu yn Grist, rhaid

iddynt mynd i uffern i cael ei gosbi am ei pechodau.

. Rhowch eich ymddiriedolaeth yn Grist fel eich gwaredwr.

Gadewch i mi orffen ar hwn: un peth roeddwn i eisiau siard am

heddiw, wnaeth un o disgyblion Iesu gofyn cwestiwn iddo, a

dyma'r cwestiwn: ydi ychydig o bobl yn eu achub? Mae hynny yn cwestiwn dda, ydi?

Ydi'r rhan fwyaf o pobl yn cael eu achub? Neu ydi dim ond ychydig sydd yn cael eu achub? Pwy yma sydd yn credu fod y rhan fwyaf

yn mynd i'r nef - fod y rhan fwyaf or pobl ar yr ddaear yn mynd i'r nef? Dyfalwch beth

oedd yr ateb: dywedodd, yn Matthew , “Ewch i mewn trwy'r borth cyfyng oherwydd mae'r

porth yn eang a dyna'r ffordd sydd yn arwain i ddinistr, a mae'r nifer sydd yn mynd i fewn

oherwydd mae'r porth yn eang, a cul yw'r ffordd sydd yn arwain i fywyd, a'r ychyding

fydd yn ei darganfod.” (Matthew :-) Wedyn aeth ymlaen i ddweud: “Ni wnaeth pawb

wnaeth dweud i mi, arglwydd, arglwydd, fydd yn cael dod i mewn i'r nefoedd, Ond wnaeth ef sydd efo

bydd fy nhad sydd yn yr nef. Fydd llawer yn dweud i mi ar y dwirnod, Arglwydd, Arglwydd, have

yr ydym wedi proffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw di wedi bwrw allan gythreuliaid, ac yn dy enw di

wnaethom wyrthiau arbennig? Ac yna yr addefaf wrthynt, Nid adnabûm erioed, ewch ymaith

oddi wrthyf rhai ydych yn anwiredd.” (Matthew :-)

Yn gyntaf, Mae rhan fwyaf o'r bobl ar y ddaear hon yn dweud nad ydynt yn credu yn Iesu. Diolch byth

mae'r rhan fwyaf or dosbarth yma yn credu yn Iesu, ond mae'r fwyaf o'r byd ddim

yn credu yn Iesu. On wnaeth duw rhybuddio y rhai wnaeth dweud ei fod yn credu

yn Iesu, hyd yn oed ymysg y rhai sydd yn ei alw yn arglwydd, fydd llawer yn dweud iddo, “Gwnaethom yr

holl ryfeddodau hyn! Pam nad ydynt ni wedi ein achub?!” Fydd yn dweud, “Ewch i ffwrdd, Dwi

byth wedi eich gwybod.” Oherwydd mae iachawdwriaeth ddim on yn dod trwy gwaith, ac os ydych yn ymddiried yn eich

gwaith i eich achub, os ydych yn meddwl eich bod yn mynd i'r nef oherwydd rydych wedi cael eich bedyddio,

os ydych yn meddwl, “Wel, rwy'n credu fod rhaid i chi byw bywyd da, rwy'n credu fod rhaid i chi cadw

y gorchmynion i cael eich achub, rwy'n credu fod rhaid i chi mynd i'r eglwys, rwy'n credu fod rhaid i chi

troi o eich pechodau…” os ydych yn ymddiried yn eich gwaith, Mae Iesu yn mynd i ddweud

un dwirnod, “Ewch i ffwrdd, dwi byth wedi eich gwybod.”

Mae'n rhaid i chi gael ffydd yn beth wnaeth ef. Rhaid i chi rhoi eich ffydd yn beth wnaeth Iesu

ar y groes pan wnaeth marw i chi, cafodd ei gladdu, a wnaeth codi unwaith eto. Dyna eich tocyn i'r

nef. Os ydych yn ymddiried yn pethau erail, a rydych yn dweud, “Wel, rwyf yn mynd i'r nef

oherwydd rwy'n cristnogwr dda, a rwyf yn gwneud y pethau gwych yma.” Mae mynd i

ddweud, “Ewch i ffwrdd.” Sylwch ei fod yn dweud, “Ewch i ffwrdd, Dwi BYTH wedi eich nabod.”

Ni wnaeth dweud, “Roeddwn i'n arfer eich adnabod.” Unwaith ei fod yn eich gwybod… cofiwch fy mod i wedi dweud

yn gynharach: mae'n tragwyddol. Unwaith ei fod yn eich gwybod, rydych wedi eich achub am byth.

Mae mynd i ddweud, “Ewch i ffwrdd, Dwi byth wedi eich nabod,” oherwydd os ydych yn mynd i uffern, mae

oherwydd wnaeth ef byth adnabod chi. oherwydd unwaith ei fod yn eich gwybod chi , mae'n eich gwybod i chi. Yn union fel bod fy mhlant

yn fy mhlant am byth. Pan fyddwch yn cael eich ail eni, pan fyddwch chi'n ei blentyn, byddwch

chi yn ei blentyn am byth. Effali eich bod yn y dafad du y teulu. Efallai eich bod yn rhywun sydd

yn cael ei cosbi gan duw are y ddaear hon. Gallwch sgriwio i fyny eich bywyd i lawr fan hyn, ond

ni allwch sgriwio iachawdwriaeth. Unwaith y byddwch yn cael eich achub , mae'n fargen. Dyna'r prif

beth roeddwn i eisiau cyflwyno i chi am y amseroedd diwedd, ac mae gennym ychydig o funudau

i gwestiynau am naill ai iachawdwriaeth neu tua yr amseroedd diwedd.

Annwyl Iesu, Yr wyf yn gwybod fy mod yn bechadur. Rwy'n gwybod fy mod yn haeddu mynd i Uffern.

Ond yr wyf yn credu eich bod wedi marw ar y groes i mi a atgyfodi i mi. Achubwch mi nawr os gwelwch yn dda.

ac rhowch bywyd tragwyddol i mi. rwyf yn ymddiried ynoch chi, Iesu. Amen.

 

 

 

mouseover