Ko e founga faka-tohitapu ki hevani.

Video

November 30, 2015

'Oku fakamatala mahino 'a e tohitapu ki he fakamo'ui. 'Oku 'ikai ke makatu'unga ia 'i he'ete anga lelei. Ko e tokolahi

'o e kakai 'oku nau fakakaukau 'oku nau sai pe pea te nau 'alu pe ki hevani koe 'uhinga

he 'oku nau sai ka 'oku pehe 'e he tohitapu "Kuo tau fai angahala kotoa pe pea kuo tau to nounou

'i he langilangi 'a e 'Otua (Loma 3:23) "'A ia 'oku hiki 'i he tohi 'oku 'ikai ke ma'oni'oni ha taha

'ikai, 'ikai ha taha (Loma 3:10). 'Oku 'ikai ke u ma'oni'oni. 'Oku 'ikai ke ke ma'oni'oni, pea kapau ko'etau

ngaue lelei te ne 'ave kitautolu ki hevani, 'e 'ikai 'alu ha taha ia.

1. Vete hia, ko e angahala ko e.

'Oku lau foki e tohitapu 'i Fakaha :, "Ka ko e kau fo'i, mo e ta'etui, moe fakalielia'ia,

mo e fakapo, mo e fai fakalou'akau, mo e fe'auaki, mo e tauhi 'aitoli, mo e kau loi kotoa pe

te nau 'inasi katoa 'i he ano 'oku ulo afi mo sulifa 'aia ko e mate'angaua. Na'a ku

loi kimu'a. Kuo tau loi katoa pe kimu'a, 'a ia kuo tau faihala kotoa, pea kuo tau fai e ngaahi to'onga

'oku hulu ange he loi. Tau feangai mo e mo'oni koeni: ko hotau fe'unga ko heli.

2. Fakatokanga'i 'a e tautea 'o e angahala.

Ka 'oku pehe 'e he tohitapu, "Ka ko e 'Otua 'oku ne fakaha 'a e mo'oni 'o 'ene 'ofa 'a'ana kiate kitautolu

i he pekia 'a Kalaisi ma'atautolu, lolotonga 'oku tau kei angahala." (Loma 5:8) 'I he 'ofa 'a Sisu Kalaisi 'ia kitautolu, na'e hifo

ki mamani. 'Oku pehe 'e he tohitapu, ko e 'Otua ia liliu 'o kakano. Na'e hoko 'a e 'Otua 'o tangata.

Na'e mo'ui haohaoa ia. Na'e 'ikai ke fai angahala, pea na'a nau hanga 'o ta,

pea 'anuhi, pea tutuki ki he kolosi. 'Oku pehe 'e he tohitapu, 'i hono tutuki ia ki he kolosi

na'a ne fua 'etau angahala 'atautolu, 'e ia, i hono sino 'i he 'akau." (1 Peta 2:24) 'Aia ko e angahala kotoa pe

kuo ke fai, pea mo e angahala kotoa pe kuo u fai 'oku hangee ia ha angahala na'e fakahoko 'e Sisu. Koia

na'e tautea'i ma'a 'etau angahala. Pea nau to'o hono sino 'i he'ene mate, pea tanu

'i he fonualoto, pea na'e 'alu hifo hono laumalie ki Heli he 'aho 'e tolu mo e po 'e tolu (Ngaue

:). Hili ha 'aho 'e tolu na'e to e tu'u hake mei he mate. Na'a ne fakaha ki he kau ako 'a e

tutuki 'i hono nima. 'Oku mahino 'aupito 'a e tohitapu na'e pekia 'a Sisu ma'a e kakai kotoa. 'Oku pehe

na'a ne pekia "'o 'ikai ma'etau angahala pe, ka ko e angahala 'a mamani foki (

Sione :). Ka 'oku 'iai e me'a 'oku pau ke tau fai ke tau mo'ui. 'Oku 'i he tohitapu 'a e fehu'i koia

'i Ngaue , "Ko e ha e me'a te u fai ke u ma'u e mo'ui ta'e ngata? Pea nau pehe, "Tui ki he 'Otua ko Sisu

Kalaisi, pea te ke mo'ui, pea mo ho'o fale" Koia pe. Na'e 'IKAI ke pehe, "Kau ki ha siasi,

pea te ke mo'ui. Papitaiso, pea te ke mo'ui. Tataki ha mo'ui 'oku lelei, pea te ke

mo'ui. Fakatomala'i ho angahala kotoa pea te ke mo'ui, 'IKAI. Na'a ne pehe mai "tui."

3. Tui na'e pekia 'a Sisu, na'e tanu, pea na'e to e tu'u hake ma'au.

Na'a mo e veesi 'iloa taha 'i he tohitapu katoa, 'a ia ko'ene vahe mo e veesi 'oku tohi 'i lalo 'o e

ipu 'i he "In and Out Burger." 'Oku fu'u 'iloa. Kuo fanongo e taha kotoa kiai: Sione

:. "Na'e 'ofa pehe 'a e 'Otua 'i mamani na'a ne foaki 'ene 'alo pele pe 'e taha, koia pe

'e tui kiai 'e 'ikai 'auha ka 'e ma'u e mo'ui ta'engata." Pea ko e ta'engata 'oku 'uhinga

ta'e ngata. 'Oku 'uhinga ki he pa'angangalu, and na'e folofola 'a Sisu "'Oku ou 'oange kia kinautolu 'a e mo'ui ta'e ngata, pea he'ikai te nau

'auha, pe 'e 'iai ha tangata te ne to'o nautolu mei hoku nima." (Sione :)

'Oku pehe 'e he tohitapu 'i Sione :, "Koau e, koau e, 'oku ou talaatu, Koia 'oku tui kiate au te ne ma'u

e mo'ui ta'engata." 'Okapau 'oku ke tui kia Sisu Kalaisi, 'oku pehe 'e he tohitapu te ke

mo'ui ta'engata. Te ke mo'ui ta'e ngata. 'E 'ikai mole ho'o fakamo'ui. 'Oku ta'engata ia, 'oku

ta'engata. Ko ho'o fakamo'ui pe, 'i ho'o tui kiai, ko ho'o fakamo'ui ia 'o ta'engata, pea

tatau ai pe, 'e 'ikai pe mole ho fakamo'ui.

'O kapau te u 'alu 'o fai ha hia fakalilifu 'e tautea'i au 'e he 'Otua 'i mamani.

Kapu te u 'alu he 'aho ni 'o tamate'i ha taha, 'e 'omai 'e he 'Otua 'eku tautea fe'unga, te u

'alu ki pilisone, pe 'e to e kovi ange, pe ko e tautea mate. Pe ko e ha ha'a ku tautea 'i mamani, pea

'e fakapapau'i 'e he 'Otua 'a hoku tautea pea 'e lava pe 'o to e lahi ange, ka he'ikai te u 'alu ki Heli. 'Oku 'ikai

'iai ha me'a te u lava 'o fai ke u 'alu ai ki heli he kuo 'osi fakamo'ui au, pea kapau te u 'alu ki heli, ta na'e loi 'a e 'Otua.

Koe'uhi na'a ne palomesi, koia pe 'oku tui te ne ma'u e mo'ui ta'engata, pea na'a ne pehe "Koia pe

'oku mo'ui pea tui kiate au, 'e 'ikai mate." Ko e 'uhinga ia 'oku lahi e ngaahi fakatata

'o e kakai 'i he tohitapu na'a nau fai e ngaahi hia fakalilifu, ka na'a nau lava pe ki Hevani. 'O anga fefe? Koe'uhi

ko'enau ngaue lelei? 'IKAI, koe'uhi na'a nau tui ki he 'Otua ko e Sisu Kalaisi. Ko'enau angahala

kuo fakamolemole'i. Mahalo na'e 'iai ha kakai kehe ia na'a nau tataki ha mo'ui lelei 'i he vakai 'a mamani, pea mahalo

na'a nau tataki fai lelei, kapau na'e 'ikai ke nau tui kia Kalaisi, te nau 'alu

ki heli 'o tautea'i kinautolu 'i he'enau angahala.

4. Falala kia Kalaisi tokotaha pe, ko ho'o fakamo'ui.

Tuku ke u aofangatuku 'aki e fakakaukau koeni 'e taha: Ko e me'a 'e taha 'oku ou fie fakapapau'i mo 'ohake

he 'aho ni ko e fehu'i na'e 'eke ange kia Sisu he taha 'o 'ene tisaipale, pea

ko e fehu'i koia ko e: 'oku 'iai ha ni'ihi kuo fakamo'ui? Ko e fehu'i lelei ia, 'io?

Kuo fakamo'ui ha tokolahi 'o e kakai? Pe ko e ni'ihi pe kuo fakamo'ui? Ko hai heni 'oku pehe ko e tokolahi 'o e kakai

te nau 'alu ki hevani - 'aia ko e tokolahi 'o e kakai 'i he mamani koeni te nau 'alu ki hevani? Mana'i mai, ko e

tali eni: na'a ne pehe, 'i Matiu , "Mou hu 'i he matapa hangatonu he 'oku falahi 'a e

matapa 'ataa 'a e hala ka 'oku fakatau ki he mala, pea 'oku tokolahi 'a e kau hu

ai koe'uhi ko e hala hangatonu mo fasi'i ko e hala ia 'oku fakatau ki he mo'ui, pea toko si'i

'a e kakai 'oku 'ilo ai." (Matiu :-) Pea ne hoko atu ke pehe: "'Ikai ko e tokotaha kotoa pe

'oku pehe mai kiate au, 'Eiki, 'Eiki, 'e hu ki he pule'anga 'o hevani, ka koia 'oku ne fai

e finangalo 'eku Tamai 'oku 'i hevani. Tokolahi te nau pehe mai he 'aho koia, 'Eiki, 'Eiki, na'e

'ikai koaa ke mau palofisai 'i ho'o huafa, pea 'i ho'o huafa kuo mau tuli tevolo, pea 'i ho'o huafa na'a mau

fai e ngaahi ngaue fakaofo? Pea teu vete ange hoku loto kia kinautolu, na'e 'ikai ke u 'iloa ko e, mavahe

meiate au 'a kimoutolu maumau lao." (Matiu :-)

'Uluaki, ko e tokolahi 'o e kakai 'i mamani 'oku 'ikai ke nau talaki 'oku nau tui kia Sisu. Malo pe

ko e tokolahi 'i he lokiako ni 'oku nau tu'uaki 'enau tui kia Sisu, ka ko e tokolahi 'i mamani, 'ikai

ke nau talaki 'enau tui 'ia Sisu. Ka 'oku fakatokanga 'a e 'Otua na'a mo kinautolu 'oku nau talaki 'enau tui

'ia Sisu, na'a mo kinautolu 'oku nau ui ia ko e 'Otua, ko e tokolahi te nau peheange kiai, "Na'a mau fai

ngaue fakaofo! Ko e ha 'oku 'ikai ke fakamo'ui ai mautolu!" Te ne pehe atu, "Mavahe meiate au, 'Oku 'ikai

ke u 'ilo'i ko e." Ko e 'uhinga ia 'oku 'ikai ko e fakamo'ui ke lau 'aki e ngaue, pea kapau 'oku ke falala ki ho'o

ngaue ke ne fakahaofi ko e, kapau 'oku ke fakakaukau te ke 'alu ki hevani koe'uhi kuo ke 'osi papitaiso,

kapau 'oku ke pehe, "'Oku ou pehe ko e mo'ui lelei 'oku ou tataki, 'Oku ou pehe 'oku tonu ke tauhi

e fekau 'e hongofulu kae toki fakamo'ui ko e, 'oku ou pehe ke ke 'alu ki he lotu, 'oku ou pehe 'oku pau ke ke

tafoki mei ho angahala.." Kapau 'oku ke falala ki ho'o ngaue, 'e folofola atu 'a Sisu

ha 'aho, "Mavahe meiate au, na'e 'ikai pe ke u 'iloa ko e."

'Oku pau ke tuku katoa ho'o tui 'i he ngaahi ngaue na'a ne fakahoko. 'Oku pau ke ke tui ki he ngaue na'e fakahoko 'e Sisu

'i he kolosi 'i he'ene pekia ma'au, pea tanu, pea to e tu'u hake. Ko ho'o tikite ia ki

hevani. Kapau 'oku ke falala ki he ngaahi me'a kehe, pea ke pehe, "Te u 'alu ki hevani

he ko e kalisitiane lelei au, pea 'oku ou fai e ngaue lelei." Te ne pehe atu

"Mavahe meiate au." Fakatokanga'i na'a ne pehe, "Mavahe meiate au, 'oku 'ikai ke u 'ilo ko e."

Na'e 'ikai ke pehe, "Na'a ku 'ilo ko e." Ko'ene 'ilo pe ko e...manatu'i na'a ku 'osi 'ai atu

kimu'a: 'oku ta'engata 'oku lauikuonga. Ko'ene 'ilo pe ko e, 'e fakamo'ui ko e 'o ta'engata.

Te ne pehe mai, "Mavahe meiate au, na'e 'ikai ke u 'ilo ko e, koe'uhi kapau te ke 'alu ki Heli, 'oku

'uhinga pe ia na'e 'ikai ke ne 'ilo ko e. Ko e'uhi ko'ene 'ilo pe ko e, ko'ene 'ilo ia ko e. Hange pe ko'eku fanau

te nau hoko ma'u pe ko'eku fanau. Ko e taimi 'oku ke fanau'i fo'ou ai, ko e taimi ia 'oku ke hoko ai ko'ene fanau, te ke

hoko ma'u pe ko'ene fanau. Pe ko e sipi 'uli'uli ko e 'i he famili. Mahalo ko e tokotaha ko e

'oku tautea'i mamafa 'i mamani 'e he 'Otua. Te ke lava ko e 'o fehalaaki lahi 'i he mo'ui, ka

'oku 'ikai ke lava ke ta'efaka'aonga'i ho fakamo'ui. Ko ho'o fakamo'ui pe, ko'ene lava ia. Ko e me'a tefito ia

na'a ku fie fakaha atu kia ko e fekau'aki mo e ngaahi 'aho fakamui, pea 'oku 'iai pe ha ki'i miniti si'i 'oku to e

ke fehu'i mai ha taha fekau'aki mo e fakamo'ui pe ko e ngaahi 'aho fakamui.

'E Sisu, 'oku ou 'ilo ko e angahala au. 'Oku ou 'ilo ko hoku tuha ko Heli.

Ka 'oku ou tui na'a ke pekia he kolosi ma'a ku pea ke to e tu'u. Kataki 'o fakamo'ui au he taimi ni

pea foaki mai 'a e mo'ui ta'engata. 'Oku ou falala pe kiate ko e, Sisu. 'Emeni.

 

 

 

mouseover