Te 'Avei'a Pipiria i te Parataito

Video

November 30, 2015

Te 'Avei'a Pipiria i te Parataito

Mea pāpū te aroha i roto i te Pipiria. E'ere i te huru o tō 'oe maita'i. Naho'a rahi

tē mana'o ra e mau ta'ata maita'i roa 'o rātou iho, 'e e haere rātou i te Parataito nō te mea

e feiā maita'i roa, tē parau rā ho'i te Pipiria ē, "Ua rave pā'āto'a ho'i i te hara, 'e 'ua 'ere i te

ha'amaita'i a te Atua ra." (Rōma 3:23) Tē nā'ō ra te Pipiria ē, "'Oia ho'i tei pāpa'i hia ra ē,

'aore roa e ta'ata parau ti'a e hō'ē iti a'e." (Rōma 3:10) 'Aore tā'u e parau ti'a. 'Aore roa tā 'oe e parau ti'a, 'e 'āhani tō tātou

maita'i terā, 'eita hō'ē a'e o tātou e haere i te parataito, 'aore roa a'e.

1. 'A fāri'i pa'i e ta'ata hara 'oe.

Tē nā'ō ato'a ho'i te Pipiria i roto i :, "'Āre'a tei mata'u noa ra e te fa'aro'o 'ore ra, 'e te feiā faufau ra

'e te fono ra, 'e te poreneia ra, 'e te totōva ra, 'e te ha'amori 'ītoro ra, 'e te feiā ha'avare e hope roa a'e,

e tufa'a tā rātou tei te roto auahi 'e te teio e 'ama ra: 'oia te piti o te pohe ra." 'Enā

vau i te ha'avare. 'Enā te ta'ata i te ha'avare, 'ua hara īa tātou pau roa, 'e 'ua rave ato'a atu i te

'ohipa 'ino a'e i te ha'avare. 'Āhani na: E au īa iā tātou e haere i te pō.

2. E amo i te utu'a nō te hara.

Tē nā'ō ho'i te Pipiria ē, "'Ua fa'arahi ra te Atua i tōna aroha iā tātou nei,

i te mea tē vai ta'ata hara noa nei ā tātou, i pohe ai te Metia nō tātou nei." (Rōma 5:8) Nō tōna aroha iā tātou, 'ua haere mai 'o Ietu Metia

i te ao nei. Tē nā'ō ra te Pipiria ē, 'o te Atua tei roto i te 'i'o. 'Ua riro ho'i te Atua 'ei

hoho'a ta'ata. 'Ua ora 'oia i roto i te orara'a hara 'ore. 'Eita 'oia i hara noa a'e, 'e 'ua taparahi rātou iāna,

'e 'ua tutuha i ni'a iāna, pātiti atu ai iāna i ni'a i te tatauro. Tē nā'ō ra te Pipiria ē, i tōna maura'a i ni'a i te tautauro,

"'O tei mara'a ho'i iāna iho tā tātou hara i tōna iho tino i ni'a i te tatauro." (1 Petero 2:24) Te aura'a,

tō 'oe mau hara ato'a, 'e tō'u mau hara ato'a, e au ē, nā Ietu īa i rave. 'Ua

fa'autu'a hia 'oia nō tō tātou iho hara. 'Ua rave atu ai rātou i tōna tino pohe, 'e 'ua tanu

i roto i te menema, 'e 'ua reva tōna vārua i te Pō nō nā toru mahana 'e toru pō (Te 'Ohipa

:). Toru a'e mahana i muri mai, 'ua ora fa'ahou mai. 'Ua fa'a'ite 'oia i tōna nā rima 'āpo'opo'o

i te mau pipi. Mea pāpū maita'i i roto i te Pipiria 'ua pohe ihoa 'o Ietu nō tātou pau roa. Tē nā'ō ra ē

'oia te tāra'ehara i tā tātou, terā rā "e'ere ho'i i tā tātou ana'e ra, i tā tō te ao ato'a nei ra" (

Ioane :). Tē vai ra rā te tahi mea e ti'a tātou 'ia rave 'ia aroha hia tātou. Tei roto ato'a teie parau i te Pipiria

i roto i Te 'Ohipa , "E aha vau e ora ai au? Pāhono atu ra rāua, "E fa'aro'o i te Fatu iā Ietu

Metia, 'e e ora īa 'oe 'e tō fēti'i ato'a". Terā noa. 'Eita 'oia i parau mai, haere i te fare pure,

'e e ora ai 'oe. 'Ia papetito hia 'oe e ora ai 'oe. 'A rave i te orara'a maita'i 'ee ora ai 'oe. Tātarahapa i tā 'oe mau hara, 'e e ora ai 'oe, 'EITA. 'Ua parau 'oia "ti'aturi mai."

3. Ti'aturi mai 'ua pohe 'o Ietu, 'ua huna hia, 'e 'ua ti'a fa'ahou mai nō 'oe.

Tē nā'ō ato'a ho'i te pene tu'iro'o roa a'e o te Pipiria ē, 'o tei pāpa'i ato'a hia i ni'a i te raro o te

'āu'a iō "In and Out Burger." 'Ua tu'i tōna ro'o. 'Ua 'ite ato'a hia ho'i e te mau ta'ata ato'a: Ioane

:. "I aroha mai te Atua i tō te ao, 'e 'ua tae roa te hōro'a i tāna Tamaiti fānau tahi

'ia 'ore 'ia pohe te fa'aro'o iāna ra, 'ia roa'a rā te ora mure 'ore." Te aura'a o te ora mure 'ore

'eita e mure noa a'e. 'o te ora mure 'ore, 'e 'ua parau ai 'o Ietu ē, "'E e hōro'a atu ā ho'i au i te ora mure 'ore nō rātou, e 'ore roa rātou

e pohe, 'e e 'ore roa ho'i rātou i roto i tā'u rima nei e riro i te haru iā vetahi 'ē." (Ioane :)

Tē nā'ō ra te Pipiria i roto iā Ioane :, "Amene, Amene, e parau atu vau iā 'outou, 'O tei fa'aro'o iā'u nei, e ora

mure 'ore tōna." Inaha, 'ia ti'aturi 'oe iā Ietu Metia, e fa'a'ite te Pipiria e ora

mure 'ore tō 'oe. E ora noa 'oe 'e a muri noa atu. 'Eita tōna aroha iā 'oe e 'ore. E vai noa nei, 'e

a muri noa atu. I te taime 'oe a aroha hia ai, 'e mai te peu e ti'aturi 'oe iāna, 'ua aroha hia 'oe 'e a muri noa atu, 'e

noa atu te 'ohipa e tupu, 'eita roa atu tōna aroha iā 'oe e riro i te 'ore.

'Ia haere noa atu vau i rāpae e rave ai i te 'ohipa 'ino, e fa'autu'a te Atua iā'u nō taua 'ohipa i roto i teie ao.

I teie mahana, 'ia haere atu vau i rāpae e taparahi i te ta'ata, e 'imi te Atua i te mau rāve'a ato'a 'ia fa'autu'a hia vau, e

haere au i te fare 'auri ānei, e utu'a ha'apohe iā'u ānei. Ta'a 'ē noa atu i tā'u utu'a i te ao nei, e

fa'autu'a rahi atu ā te Atua iā'u nei, terā rā, 'eita rā vau e haere i te Pō. Noa atu

te mau mea ato'a tā'u e rave e 'ore au e haere i te Pō nō te mea 'ua aroha hia vau, 'e mai te peu noa atu e haere au i te Pō, 'ua ha'avare mai te Atua.

Inaha, 'ua fafau 'oia ē, tei ti'aturi mai, e ora mure 'ore tōna, nā'ō mai 'oia, "Tei ora mai

'e tei ti'aturi mai iā'u, e 'ore e pohe." Nō reira tē vai ra te ta'ata i roto i te Pipiria

'ua rave i te tahi mau 'ohipa 'ino roa 'e noa atu rā, 'ua haere i te Parataito. Nō te aha rā? Nō te mea

e mau ta'ata maita'i roa ānei? 'EITA, nō te mea ho'i e ti'aturi rātou i te Fatu iā Ietu Metia. 'Ua fa'a'ore hia

tō rātou hara. Te mau ta'ata e orara'a fāna'o a'e tō rātou i teie ao, 'aore ra

e orara'a no'ano'a roa tō rātou, noa atu 'eita rātou e ti'aturi i te Fatu, e haere

noa atu rātou i te Pō nō te amo i te utu'a nō tō rātou hara.

4. 'O te Atua ana'e tā 'oe e ti'aturi nō te aroha iā 'oe.'Ei mana'o hope'a: Te mea o tā'u e hina'aro fa'a'ite hua atu

iā tātou i teie mahana, teie īa uira'a tō te tahi pipi o Ietu i ui mai,

teie tōna uira'a: Mea iti roa ānei te ta'ata i aroha hia mai? 'A, mea huru maita'i roa teie uira'a, e'ere ānei?

Mea rahi ānei te ta'ata e aroha hia? 'Aore ra mea iti roa 'o rātou? 'O vai te ta'ata nei e mana'o ra e haere ihoa

te ta'ata i te parataito - e haere rahi te ta'ata o teie ao i te parataito? 'Ia 'ite mai 'outou,

te pāhonora'a: Nā'ō mai 'oia, i roto iā Mataio , "E tomo nā te 'ūputa piriha'o ; Tē ātea nei ho'i te 'ūputa pohe

'e tē 'ā'ano nei te 'ē'a e tae atu ai i reira ; 'e e rave rahi tē nā reira i te tomo. Tē apiapi rā 'o te 'ūputa ora ē

tē piri ho'i 'o te 'ē'a e tae atu ai i reira e te iti ho'i

o te feiā i 'ite atu ē" (Mataio :-) Tē nā'ō fa'ahou mai 'oia: "E 'ore te feiā

e parau mai iā'u ra ē, E te Fatu, e te Fatu, e hope pā'āto'a i te tae i te patireia ra o te ao

'o te ta'ata ra i ha'apa'o i te hina'aro o tā'u Metua i te ao ra. E rave rahi tē parau mai iā'u 'ia tae i taua mahana ra, E te Fatu, e te Fatu ē,

e'ere ānei 'ua ha'api'i mātou ma tō 'oe i'oa, 'e 'ua tātā'ī i te mau temoni i tō 'oe i'oa, 'e 'ua rave

i te temeio e rave rahi i tō 'oe i'oa? 'O tā'u īa e parau atu ē, 'eita roa vau i 'ite iā 'outou.

E haere 'ē atu 'outou e te feiā rave parau 'ino." (Mataio :-)

'A tahi, 'eita te rahira'a ta'ata o teie ao e parau noa a'e e ti'aturi rātou iā Ietu. 'Aua'a a'e rā,

tē parau ra te rahira'a ta'ata i roto i teie fare nei e ti'aturi 'outou iā Ietu, noa atu 'eita te rahira'a ta'ata i teie ao

e parau nei e ti'aturi rātou iā Ietu. 'Ua fa'aara rā ho'i te Fatu ē i rotopū ato'a ho'i i te feiā e parau e ti'aturi rātou

iā Ietu, i rotopū i te feiā e pi'i iāna te Fatu, e riro naho'a rahi o rtou i te parau ē, 'ua rave mātou i

teie mau 'ohipa maita'i roa! 'E 'aore mātou e aroha hia mai!" Nā'ō paha īa 'oia, "'A haere ra, 'eita vau

i 'ite iā 'outou." Nō te mea, 'eita te aroha e tupu nā roto i te ha'ara'a, 'e mai te mea tē ti'aturi nei 'outou

māoti tō 'outou ha'ara'a e aroha hia mai 'outou, mai te mea e mana'o e haere 'outou i te parataito nō te mea 'ua papetito hia 'outou,

mai te peu nā'ō 'oe, "'Ae, mana'o vau 'ua ora maita'i 'au, e auraro vau

i te mau fa'auera'a, i reira e aroha hia mai au, e haere au i te fare pure e ti'a ai, e huri tua vau i tō'u mau hara e ti'a ai..."

Mai te mea e ti'aturi 'outou i tō 'outou ha'ara'a, e nā'ō ihoa mai 'o Ietu iā 'oe i te hō'ē mahana ē,

"Haere ra, 'eita vau i 'ite iā 'oe."

'Ia ti'aturi pāpū 'outou i te 'ohipa o tāna i rave e ti'a ai. 'Ia ti'aturi mau 'outou i te 'ohipa o tā te Fatu i rave

i ni'a i te tatauro i te mahana 'oia i pohe ai nō tātou, huna hia, ti'a fa'ahou mai ai. 'A, terā te titeti nō

te parataito. E mai te mea e ti'aturi 'outou i te tahi atu mau mea, ma te mana'o ē, "'Ae, e haere ihoa vau i te parataito

nō te mea e Teretetiano maita'i au, e rave au i teie mau ha'ara'a fa'ahiahia mau." E parau mai

'oia ē, "Haere ra." E ara i tāna i parau mai, "Haere ra, 'EITA vau i 'ite iā 'oe."

'Eita 'oia i parau ē, "'Ua mātau vau iā 'oe." 'Ia 'ite ana'e 'oia iā 'oe… Ha'amana'o mai i tā'u i parau

iho ra: mea a muri noa atu, hope'a 'ore. 'Ia 'ite mai 'oia iā 'oe, 'ua arohia mai 'oe 'e a muri noa atu.

E nā'ō pa'i 'oia, "Haere ra, eita vau i 'ite iā 'oe," nō te mea, 'ia haere atu 'oe i te Pō ra,

'o tōna 'ite 'ore iā 'oe te tumu. No te mea a tahi a 'ite 'oia iā 'oe, 'ua 'ite īa. Mai tā'u mau tamari'ie vai noa tā'u mau tamari'i. 'Ia fānau fa'ahou hia 'oe, 'ia riro ana'e 'oe 'ei tamaiti nāna, e

tamaiti īa nāna 'e a muri noa atu. Noa atu 'o 'oe te māmoe 'ere'ere o te 'utuāfare. Noa atu e ta'ata

ha'avī roa hia e te Atua i te ao nei. Noa atu 'ua haere tō 'oe orara'a i te ha'apa'ora'a 'ore,

'aore roa tōna aroha iā 'oe e riro i te ha'apa'ora'a 'ore. 'Ia aroha hia anae mai 'oe, 'ua oti roa. Teie īa te mea

tā'u i hina'aro e heheu atu i mua iā 'outou nō ni'a i te mau mahana hope'a, 'e tau miniti noa e toe ra iā tātou

nō te tahi mau mana'o nō ni'a i te aroha ānei, nō ni'a i te mau mahana hope'a ānei.

E te Fatu ē, 'ua 'ite au e ta'ata hara vau. 'Ua 'ite au mea tano vau e haere i te Pō.

'Ua 'ite rā ho'i au 'ua pohe 'oe i ni'a i te tatauro nō'u 'e 'ua ti'a fa'ahou mai 'oe. 'A aroha mai iā'u nei

'e 'a hōro'a mai i te ora mure 'ore. Tē ti'aturi noa nei au iā 'oe e te Fatu. Amene.

 

 

 

mouseover