"The Bible Way to Heaven" - Pastor Steven L Anderson (Tagalog subtitles)

Video

October 27, 2015

Ang Bibliya ay tunay na malinaw sa kaligtasan. Ito ay hindi base sa kung gaano ka kabuti. Maraming tao

ang nag-iisip na sila ay maayos na at sila ay pupnta sa langit dahil sila ay mabuti.

Pero sabi ng Bibliya, "Dahil lahat ay nagkasala at nagkulang sa luwalhati ng Diyos." Ang

sabi ng Bibliya, "Katulad ng nakasulat, walang banal, walang sinoman." Ako ay hindi banal.

Hindi ka banal. At kung ang ating kabutihan ang magdadala sa atin sa langit,

wala sa tin ang makakarating.

. Amining kayo ay makasalanan.

Sabi pa nga ng Bibliya sa Rebelasyon ::

(Rebelasyon :) Nguni't sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid,

at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa

dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.

Ako ay nagsinungaling na dati. Bawat tao ay nagsinungaling na. Lahat tayo ay nagkasala at gumawa ng mga bagay

na masa masahol pa sa pagsisinungaling. Harapin natin ito. Lahat tayo ay dapat sa impyerno.

. Ipagtanto ang parusa sa kasalanan.

Pero ayon sa Bibliya,

(Romans :) Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo

ay namatay para sa atin.

Kaya si HesuKristo, dahil mahal niya tayo, ay dumating sa lupa. Ang sabi ng Bibliya siya ay hayag ng Diyos

sa laman. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya ay nabuhay ng walang kasalanan. Siya ay hindi

gumawa ng kasalanan. Siyempre Siya ay pinalo at dinuraan Siya at ipinako sa krus. Ang

sabi ng Bibliya na nung Siya ay nasa krus, Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang mismong katawan sa

sa puno. Kaya bawat kasalanang nagawa ninyo, bawat kasalanan na ginawa ninyo, ay parang si Hesus

ang gumawa nito. Siya ang naparusahan para sa ating mga kasalanan. Oo naman, kinuha nila ang Kanyang katawan nung siya

ay namatay at inilibing ito sa puntod, at ang Kanyang kaluluwa ay bumaba sa impyerno sa loob ng tatlong araw at

tatlong gabi (Gawa :). Matapos ang tatlong araw, Siya ay nabuhay muli mula sa pagkamatay. Ipinakita Niya

sa mga disipulo ang mga butas sa Kanyang kamay. Ang Bibliya ay talagang klaro na si Hesus ay namatay para

sa ating lahat. Sabi dito na Siya ay namatay hindi lang para sa ating mga kasalanan, kung hindi para din sa kasalanan ng buong

mundo. Pero may isang bagay na dapat tayong gawin para maligtas. Nasa Bibliya ang katanungan

in Gawa : Ano ang dapat kung gawin upang maligtas? Sabi nila

(Mga Gawa :-) Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan.

At iyon na ito. Hindi niya sinabing umanib sa simbahan at kayo ay maliligtas. Magpabautismo

kayo at kayo ay maliligtas. Mabuhay sa kabutihan at kayo ay maliligtas. Pagsisihan ang mga kasalanan ninyo

at maliligtas kayo. Hindi. Sabi Niya, "Maniwala €

. Maniwala na si Hesus ay namatay, inilibing, at nabuhay muli para sa inyo.

Kahit ang pinaka kilalang bersikulo sa buong Bibliya, na nakasulat sa ilalim ng tasa sa

OutBurger, napaka kilala nito kaya lahat ay narinig na ito: Juan ::

(Juan :) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang

sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Ang kahulugan ng walang hanggan ay walang hanggan. Ibig sabihin nito ay magpakailanman. Sabi ni Hesus:

(Juan :) At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol,

at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay.

Sabi ng Bibliya sa ::

(Juan :) Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan.

Kaya kung naniniwala kayo kay HesuKristo, sabi sa bIbliya ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kayo ay

mabubuhay magpakailanman. Hindi ninyo mawawala ang inyong kaligtasan, Ito ay walang hanggan. Ito ay magpakailanman. Ito ay walang wakas.

Kapag kayo ay naligtas, kapag kayo ay naniwala sa Kanya,kayo ay ligtas magpakailanman at kahit anong mangyari,

hindi ninyo mawawala ang iyong kaligtasan. Kahit kayo ay lumabas at gumawa ng kakila-kilabot na kasalan

Paparusahan ako ng Diyos dito sa lupa, Kung ako ay lumabas at pumatay ng tao ngayon, Sisiguraduhin

ng Diyos na ako ay mapaparusahan. Ako ay makukulong o mas matindi ako ay

makakakuha ng parusang kamatayan, o kung ano mang parusa ang makukuha ko dito sa lupa

Ako ay mas mapaparusahan pa. Pero hindi ako pupunta sa impyerno. Walang

ako maaaring gawin upang mapunta sa impyerno dahil ako ay ligtas. At kung ako ay mapunta sa impyerno, nagsimungaling ang Diyos, dahil Siya

ang nangako na kung sino man ang naniwala sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Sabi Niya:

(Juan :) At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man.

Kaya maring halimbawang mga tao sa Bibliya na gumawa ng mga sobrang kasamaan

mga bagay, pero sila ay nakarating sa langit. Paano? Dahil ba sila ay sobramg mabait? Hindi. Dahil sila ay

naniwala sa Panginoong HesuKristo. Ang mga kasalanan nila ay napatawad. Ang ibang taong maaaring nabuhay

ng mas maayos sa mata ng mundo, siguro talagang namuhay ng mas maayos, pero

hindi sila naniwala kay Kristo, sila ay pupunta sa impyerno para parusahan sa mga kasalanan nila.

. Magtiwala lamang kay Kristo bilang iyong tagapaglistas

At hayaan ninyo akong isara ito sa isang kaisipan, isang bagay na nais kong siguradong magdadala ng

paakyat ngayon. Ito ay isang tanong na itinanong kay Hesus ng isa sa Kanyang disipulo. Ang tanong

ay ito: Konti lang ba ang maliligtas? Iyan ay magandang tanong, tama? Karamihan bang tao ay maliligtas?

O konti lamang ang maliligtas? Sino dito ang sa tingin ay karamihan sa mga tao sa mundo ay maliligtas? Sino dito ang sa tingin ay konti ang

punta sa langit? Huallan kung ano ang naging sagot? Sabi Niya sa Mateo :

(Mateo :-) Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka't maluwang ang pintuan, at malapad ang

at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo'y nagsisipasok; Sapagka't makipot

Sapagka't makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon.

At nagpatuloy siyang magsalita.

(Mateo :-) Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok

sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang

sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan,

at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo'y ipahahayag

ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.

Una sa lahat, marami sa mundong ito ay hindi man lang nagsasabing nainiwala sila kay Hesus. Salamat na lang,

ang karamihan sa silid na ito ay nagsasabing naniniwala sila kay Hesus. Ang karamihan sa mundo ay

hindi nagsasabing naniniwala sila kay Hesus. Pero ang babala ng Diyos ay kahit sa mga nagsasabing naniniwala

kay Hesus, kahit sa mga tumatawag sa kanya na Panginoon, marami ang magsasabi sa Kanya, "Kami ay gumawa

nitong mga kahanga-hangang gawain. Bakit hindi kami maliligtas? Sasanihin Niya, " Lumayo kayo

sa akin. Hindi ko kayo kilala, Ito ay dahil ang kaligtasan ay wala sa mga ginawa. Ang kung kayo ay

nagtitiwala sa inyong mga ginawa para iligtas kayo, kung sa tingin ninyo pupunta kayo sa langit dahil kayo ay

nabautismohan, o kung sa tingin ninyo, "Dapat ako ay mabuhay ng mabuti." Sa tingin

ko dapat sumunod ako sa mga utos para maligtas. Sa tingin ko dapat akong pumunta sa simbahan." Sa tingin ko

dapat kayong bumaling mula sa inyong kasalanan. Kung kayo ay nagtitiwala sa mga ginawa ninyo, sasabihin ni Hesus sa inyo,

isang araw, "Umalis kayo mula sa akin, Hindi ko kayo kilala. Kayo ay

ay dapat manampalataya sa Kanayng ginawa. Dapat ilagay ninyo ang sampalataya ninyo sa ginawa ni Hesus sa

krus, nang namatay Siya para sa inyo at nailibing at nabuhay muli. Iyan ang inyong tiket sa

langit. Kung kayo ay nananalig, "€œOh, ako ay pupunta sa langit dahil ako ay mabuting

Kristyano at ginagawa ko lahat ng mga kahanga-hangang mga bagay." Sasabihin niyang, "Lumayo ka mula sa akin."

At pansinin kung ano ang sinabi Niya: "Lumayo kayo sa akin, KAILANMAN ay hindi ko kayo nakilala." Hindi dating kilala ko

kayo. Dahil minsang makilala ka Niya, katulad ng nasabi ko noon, ito ay walang katapusan. Ito ay walang hanggan.

Minsan ka Niyang makilala, ikaw ay ligtas magpakailanman. Pero sasabihin niya, "Lumayo kayo sa akin,

Hindi ko kayo nakilala kahit kailan. Kung kayo ay mapupunta sa impyerno, ito ay dahil hindi Niya kayo kilala. Kapag nakilala Niya kayo,

Kilala niya kayo. Parang kung paanong ang aking mga anak ay lagi mga anak ko. Kapag kayo ay

isinilang muli, kapag kayo ay Kanyang anak, ikayo ay lagi na Niyang anak. Maaaring kayo ay ang itim

na tupa ng pamilya. Maaring kayo ay nakakuha ng matinding pagdidisiplina sa Diyos dito sa lupa.

Maaari mong sirain ang buhay mo dito sa ibaba, pero hindi mo iyon masisira sa itaas. Ikaw ay ligtas.

Ito ay saradong usapan. Kaya iyon ang pangunahing bagay na anis kong ipakita sa inyo tungkol sa

kawakasan ng panahon. At tayo ay mayron na lamang ilang minuto

para sa mga tanong tungkol sa kaligtasan o tungkol sa kawakasan ng panahon.

Mahal na Hesus, alam kong ako ay makasalanan. Alam ko na dapat akong mapunta sa Impyerno,

Ngunit ako ay naniniwalang Ikaw ay namatay sa krus para sa akin at nabuhay muli.

Pakiusap ako ay iligtas mo nagyon din at bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Ako ay nagtitiwala sa Iyo lamang, Hesus. Amen.

 

 

 

mouseover