Indlela yeliBhayibheli yekuya Ezulwini (SiSwati)

Video

October 17, 2015

LiBhayibheli libeka ngalokucacile ngensindziso. Akuyi ngekutsi ukahle kangakanani. Labanengi

bantfu bacabanga kutsi bakahle, nekutsi baya Ezulwini ngoba

bona bakahle kantsi liBhayibheli litsi, “Bonkhe bantfu bonile bakhashane

nenkhatimulo yaNkulunkulu.” (Romans :) LiBhayibheli litsi, “Njengoba kubhaliwe kutsi kute lolungile,

kute namunye.” (Romans :) Angikalungi. Nawe awukalungi, futsi kube bekuya

ngekulunga kutsi singene Ezulwini, kute namunye lobekangaya.

. Vuma kutsi usoni.

neliBhayibheli liyasho kuSambulo :, “Kodvwa sabelo semagwala nalabangakholwa, nalabanengekako

Nebabulali, netingwadla, netiphingi, nebatsakatsi, nalabakhonta tithico, nalabacala emanga kuyawuba

Lichibi lelivutsa umlilo nesibabule, loku kufa kwesibili.” Mine

Ngike ngacala emanga phambilini. Wonkhe muntfu uke wacala emanga, ngako-ke sonkhe sonile, sente netintfo

Letimbi kakhulu kunemanga. Asikwemukele: sonkhe sifanelwe kuya esihogweni.

. Sati sijeziso sesono.

Noko liBhayibheli litsi, “Noko nkulunkulu ukhombisa lutsandvo lwakhe kitsi, ngekutsi “Kodvwa-ke Nkulunkulu sewukhombisile lutsandvo lwakhe kitsi ngekutsi

sisetoni Kristu wafa esikhundleni setfu.” (KubaseRoma :) Jesu Kristu, ngobe asitsandza, weta

Lapha emhlabeni. LiBhayibheli litsi bekanguNkulunkulu enyameni. Nkulunkulu watsatsa simo

semuntfu. Waphila imphilo lengenasono. Akazange one ngisho nakanye, yebo kona, tbamshaya,

bamhlafulela, bambetsela esiphambanweni. LiBhayibheli litsi watsi asesiphambanweni

yena “Kristu cobo lwakhe watfwala tono tetfu emtimbheni wakhe, emtsini.” ( Petro :) Ngake-ke sonkhe sono

Lowake wasenta, naso sonkhe sone lengike ngasenta- kwabangatsi Jesu sevelel wasenta. Yena

Wahlawulela tono netfu. Base batsatsa umtimbha wakhe masafile, bawungcwaba

ethuneni, kwase kutsi umphefumulo wakhe uya phansi eSihogweni emalanga lamatsatfu nebusuku lobutsatfu (Imisebenti yebaPostoli

:). Emva kwmalanga lamatsatfu wavuka kulabafile. Wakhombisa bafundzi bakhe

Timbhobo etandleni takhe. LiBhayibheli lisho ngalokusebaleni kutsi Jesu wafela wonkhe muntfu. Litsi

wafa “hhayi tetfu sodvwa, kodvwa temhlaba wonkhe”

(Johane :). Kodva-ke kukhona lekumele sikwente kuze sisindziswe. LiBhayibheli linalowo mbuto

KuMisebenti YebaPostoli , “Kumele ngenteni kuze ngisindziswe? Base batsi, “Kholwa yiNkhosi Jesu

Kristu, akhona-ke utawusindziswa, wena nendlu yakho.”Sekuphelile. Akazange ATSI, “Joyina libandla,

Utosa uyasindziswa. Bhabhatiswa, utobese uyasindziswa. Phila imphilo lekahle kuze

usindziswe. Phenduka kuto tonkhe tono, khona utosindziswa, CHA. Watsi “kholwa”.

. Kholwa kutsi Jesu wafa, wangcwatjwa, wavuka futsi entela wena.

Nelivesi lelatiwa kakhulu eBhayibhelini, Lapho litfolakala khona kubhalwe phansi

Enkomishini ye “In and Out Burger.” Latiwa kakhulu. Wonkhe wonkhe uvile ngalo: Johane

:. “Nkulunkulu walitsandza live kakhulu kangekutsi wadzimate wanikela ngendvodzana yakhe lekukuphlea kwayo, kuze kutsi nome ngubani

Lokholwa ngiyo angabhubhi, kodvwa abe nekuphila lokuphakadze.” Lokuphakadze kusho

phakadze. Kusho kutsi njalo njalo, Jesu naye watsi,“Ngitinika kuphila lokuphakadze, futsi

Tingeke tisabhubha naphakadze, kute nalongatihlwitsa esandleni sami.” (Johane :)

LiBHayibheli litsi kuJohane :, “Ngicinisile, ngicinisile,Ngitsi kini: lowo lokholwako

unekuphila lokuphakadze.” Ngako mawukholwa nguJesu Kristu, liBhayibheli litsi unekuphila lokuphakadze

LUtophila phakadze. Ngeke ulahlekelwe yinsindziso yakho. Ingeyaphakadze, yona

ngeyaphakadze. Uma sewusindzisiwe, umasewukholwa nguya, usindzisiwe phakadze, noma

kungentekani, ungeke ulahlekelwe yinsindziso yakho.

Noma ngingaphuma wnte sono lesibi, Nkulunkulu utongijesisela sona ngisesemhlabeni.

Uma bengingahamba ngiyobulala umuntfu lamuhla, Nkulunkulu Angenta siciniseko sekutsi ngipanishwe ngisaphila,

Ngiya ejelo, noma-ke vele, ngigwetjwe intsambo. Noko lelive liyangijezisa, kani

Nkulunkulu utokwenta siciniseko kutsi ngijeziswa ngalokwengetiwe, kodvwa hhayi kuya esihogweni. Akukho

Lengakwenta lokungangiyisa esihogweni ngoba ngisindzisiwe, kani uma ngingaya esihogweni, kusho kutsi Nkulunkulu wacala emanga.

Ngobe watsembisa kutsi lowo lokholwako unekuphila lokuphakadze, watsi futsi, “Lowo

Lophila akholwe ngimi angeke afe naphakadze.”Kungako titinengi tibonelo

Tebantfu eBhayibhelini labenta tintfo letimbhi kakhulu, kodvwa baya Ezulwini. Njani? Kungoba

Beba kahle na? CHA, kungoba bakholwa yiNkhosi Jesu. Tono tabo

titsetselelwe. Labanye bantfu labaphile kahle emehlweni elive, noma-ke

Vele baphila imphilo lencono, uma bangakholwa nguKristu, batoya

Esihogweni bayopanishelwa tono tabo. ::, -->::, . Tsemba Kristu kuphela angumsindzisi.

Asengigcine ngalomcondvo lona munye: Kunye lebengifuna kukuveta

Lamuhla kutsi kunembuto lowabutwa Jesu ngumfundzi wakhe,

Lombuto kwakungulona: bancane yini labasindziswako?Ngumbuto lomuhle lona, angitsi?

Ngulabanengi yini labasindziswako? Noma ngulabancane labasindziswako?Ngubani lapha locabanga kutsi labanengi

Baya Ezulwini - kutsi bantfu labanengi kulomhlaba baya Eulwini? Cambhela kutsi

Imphendvulo yatsini: watsi, kuMatewu , “Ngenani ngelisango lelincane, ngoba lisango libanti

Nendlela ibanti leyisa ekubhujisweni, banyenti labangena ngalo.

Kepha lisango lincane nendlela yincane leyisa ekuphileni,

Nebantfu labayitfolako bambalwa.” (Matewu :-)Wase uyachubeka utsi: “Akusibo bonkhe

Labatsi kimi, Nkhosi, Nkhosi, labyongena embusweni welizulu, Kuphela labo labenta

Intsandzo yababe losEzulwini. Labanyenti bayotsi ngalelo langa, Nkhosi, Nkhosi, asizange

siprofethe yini ngelibito lakho? Asiwakhiphanga yini emadimoni ngelibito lakho?

Asiyentanga yini imisebenti lemikhulu ngelibito lakho? Kepha ngiyawubaphendula ngitsi, Angizange nginati, sukani

Kimi, nine benti balokubi.” (Matewu :-)

Kwekucala, labanengi kulomhlaba abasho nekusho kutsi bakholwa nguJesu. Siyabonga noko

Kutsi labanengi kulendlu bakholwa nguJesu, Kodvwa labanengi emhlabeni

Abasho kutsi bakholwa nguJesu. Kodwva Nkulunkulu wecwayisa kutsi nakulabo labatsi bakholwa

nguJesu, nakulabo labambita ngekutsi uyiNkhosi, Labanengi bayotsi kuye, “Senta yonkhe

Lemisebenti lemikhulu! Asisindziswa ngani pho!”Utase utsi ke yena, “Sukani kimi, angizange

Nginati.” Kungoba insindziso ayiti ngetento, Kani mawetsemba ::, -->::, imisebenti yakho kutsi ikusindzise, Uma ucabanga kutsi uyaEzulwini ngoba ubhabhatisiwe, own works to save you,

Uma ucabanga kutsi, “Yebo, ngicabanga kutsi kumele ngiphile imphilo lekahle, ngicabanga kutsi kumele ngiyigcine

Imiyalo kuze ngisindziswe, ngicabanga kutsi kumele uye esnotfweni, ngicabanga kutsi kumele

Ugucuke etonweni takho…” Uma wetsembe imisebenti yakho, Jesu utotsi kuwe

Ngalelinye lilanga, “Suka kimi, angizange ngikwati.”

Kumele ube nekukholwa kuloku lakwenta.Kumele ubeke kukholwa kwakho kuloko Nkulunkulu lakwenta

Esiphambhanweni makafela wena, wangcwatjwa, waphindze wavuka. Lelo lithikithi lakho

Lekungena ezulwini. Mawtsemba letinye tintfo, utsi, “Yebo, ngiyaya ezulwini

Ngoba ngilikholwa lelikahle, futsi ngenta letintfo letinhle.” Uyakutsi

kuwe, “Suka kimi.” Naka kutsi watsini, “Sukani kimi, ANGIZANGE nginati.”

Akashongo kutsi, “Nganginati.” Wake wakwati… rkhumbula ngikushito

Loku phambilini: kwaphakadze njalo njalo.Waze wakwati, usindzisiwe phakadze.

Uyawutsi, “Suka kimi, azange ngikwati.” ngoba uma uya esihogweni,

Kungobe akazange akwati. Ngobe waze wakwati, uyakwati.Njengobe bantfwana bami

Bayohlala babantfwana bami. Uma utalwa kabusha, Uma ungumtfwana wakhe,

Uyohlala ungumtfwanakhe njalo. Kungenteka ube ngulongatsandvwa ekhaya kini. ungati loyo

Lojeziswa nguNkulunkulu kakhulu asesemhlabeni. Ungahliphita imphilo yakho lapha emhlabeni, kodvwa

Ungeke uhliphite insindziso. Wazw wasindziswa-njesevele kwentekile. Nguloko

Bengifisa kukuveta ngaletikhatsi tekugcina, sinaso nesikhashana

Semibuto noma ngekusindziswa noma ngetikhatsi tekugcina.

Ye Jesu, ngiyati kutsi ngisoni. Ngiyati kutsi ngifanelwe kuya esihogweni.

Kodvwa ngiyakholwa kutsi wangifela siphambhanweni waphindze wavuka. Ngicela ungisindzise manje-nje

Ungiphe kuphila lokuphakadze.Ngetsemba wena wedvwa, Jesu. Amen.

 

 

 

mouseover