Biblijno Dróga do nieba ("The Bible Way to Heaven" - Oravian Polish)

Video

October 22, 2015

Biblia naprowde jasno uopisuje zbawiynie. To nie uopiyro sie na tym jaki jeześ dobry. Duzo

ludzi myśli, ze som tacy bardzo dobrzi, ze uni dostano sie do nieba, bo

som bardzo dobrzi, ale Biblia mówi, *Syścy bowiym zgrzysyli i brak im.

chwały bozyj* (Rzymian :) Biblia mówi: Jak to jes napisane: ni ma sprawiedliwego

Ani jednego.* (Rzymian :) Tyś nie jest sprawiedliwy, a jak to było

nase dobro, ktore wziyno by nos do nieba, nik z nos nie pódzie.

. Przyznoj sie ześ jes grzyśnikiym

Biblia nawet mówi w Revelation : *Ale bojoźliwi i niewiyrzący, uobrzydliwi

i mordercy i czarownicy nieczyści i bałwochwolcy i syćkie cygany powinni mieć swój

udział w jezierze gorejącym uogniym i I siarkom, ktoro jest drugom śmiyrzciom.*

Cyganiółek wceśni. Syścy cyganiyli wceśni przeto my syścy som my grzyśni i robiylimy rzecy

gorse niz cyganiynie. Pojrzijmy prowdzie w uocy: my syścy zasługujymy na piekło

Uświadomiynie kory za grzych

Ale Biblia mówi, *Ale Bóg w swoi miłości ku nom, kiedy bylimy

jesce grzyśnikami, Chrystus umar za nos* (Rzymian Jezus Krystus, bo un kocho nos, prziseł

na te ziymie. Biblia mówi, ze un uobjawio Boga w swoim ciele. w swoim ciele. Bóg po prostu wzion cłowiyco

Un zyl bezgrzyśnie. Bez popyłniynio zodnego grzychu i oczywiście, uni bicówali go

i pluli na niego, i przybiyli go do krziza. Biblia mówi, ze kiedy był na krzizu

un *som poniós nase grzychy na drzewo.* ( Piotr :) Przeto kozdy grzych

ktory kiedykolwiek ucyniółeś, i kozdy grzych ktorego jo ucyniółek - to tak, jakby Jezus ucyyniół go

był korany za nase grzychy. Wtedy uni wziyni jego ciało, kiedy un umar i pochowali

go w grobie, i jego dusza posła do piekła na dni i noce (Dzieje Apostolskie)

dni potym, powstoł z grobu. Pokozoł uczniom

rany na jego rynkak. Biblia wyrażo sie jasno ze Jezus umar za syćkik. Mówi ze

*umar nie ino za nase grzychy ale i za grzychy całego świata*

Jana :) Ale jes cosik có musymy zrobić cóby być zbawionym.

Dzieje Apostolskie *Có mom ucynić, cóby zostać zbawionym?* *A uni rzekli: *Wiyrz w Pana Jezusa

Chrystusa a bes zbawiony, ty i dóm twój* I to syćko. Nie powiydzioł: *przistomp do Kościoła

i bes zbawiony. Zostoń łokrzconym a bes zbawiony. Zyj dobrym zyciym i bes zbawiony

zeby załówać za grzychy i bes zbawiony Niy, pedzioł "Wierz"*

. Uwiyrz, ze Jezus umar, był pogrzebany i wstoł z martwyk dlo Ciebie.

Nawet nojsławnyjsy wers w Biblii ktory jes napisany na spodku

kubka 'OutBurger'. Jes tak sławny, ze syścy słyseli ło nim Jana :

*Albowiem Bóg tak umiłowoł świat, ze doł swego jednorodzonego Syna, coby kozdy

któ w niego wierzi nie zginuł, ale mioł zycie wiecne* I wiecne znacy nigdy nie kóńcońce sie

to znacy na zawse, i Jezus powiydzioł *A jo zywot wiecny daje im i nie zgino

na wieki, ani ik zodyn nie wydrze z moij rynki (Jana :)

Jana : *Zaprowde, Zaprowde powiadom wom, któ wy mnie wierzi, mo

zywot wiecny* - Przeto jak wierzis w Jezusa Chrystusa, Biblia mówi, ze bes mioł zywot wieczny

Bes zył na zawse. Ni mozes stracić swojego zbawiynio, na zawse

Łod kiedy jeześ zbawiony, łod kiedy wierzis w niego, bedzies zbawiony na zawse

i cokolwiek sie stanie, nikie nie stracis swojego zbawiynio

Nawet jak posełbyk i zrobiuł jakisik łokropny grzych, Bóg ukaro mnie na tyj ziymi

Jak zamordujym kogosik dzisiok, Bóg upewni się, cóbyk zostoł ukorany

Pódym do wiynziynio abo i gorzi, abo dostane kore śmiyrzci. Cokolwiek có na tyj ziymi be korom dlo mnie

Bóg upewni sie, ze bede ukarany jesce bardzi, ale nie pódym do piekła. Ni ma

nic takiego, zebyk posel do piekła, bo jezek zbawiony, i kiebyk poseł do piekła, Bóg skłamoł.

Bo łobiecoł, ze jak ktosik w niego wierzi mo zywot wieczny, i powiydzioł *A wszelki,

ktory zyje a wierzi wy mnie, nie umrze na wieki* To przeto jes duzo przikładów w Biblii

ludzi, ktorzi popełniyli łokropne rzecy, a dotarli do nieba. Jak?

Byli dobrzi? Niy, Bo wierzyli w Jezusa Chrystusa. Ik grzychy som

przebacone. Inksi, ktorzy mogliby zyc lepsym zyciym w łocak ludzi, abo nawet

zyli lepsym zyciym ale nie wierzo w Chrystusa, pódo do

piekła by być ukaranym za ik grzychy

. Ufoj samymu Chrystusówi jako, ze to twój zbawiciel

Pozwólcie mi zamknuć to jednom myślom. Jedno rzec, ktoro kcym powiydzieć

Było pytanie do Jezusa jednego z ik uczniów

Łukasza : *Panie! czyli mało tyk jest ktorzy majo być zbawiyni?* To jes dobre pytanie, niy?

Cy wiynksoś z nos jes zbawiono? Cy mniyjsoś? Któ tu myśli, ze wiynksoś

pódzie do nieba? Zgadnijcie jako była łodpowiydź

Powiydzioł w Mateusza *Wchłodźcie bez ciasno brame; bo przestronno brama i syroko

dróga, ktoro prowadzi na zatracynie, a wiele ik jest, ktorzy bez nie wchodzom

A ciasno jes brama i wonsko dróga ktoro prowadzii do zywota; a mało

ik jes, którzy jom znajdujo* *Nie kozdy,

któ mi mówi: Panie, Panie! wlyjdzie do królestwa niebieskiego.

ale ktory cyni wole Łojca mojego, ktory jes w niebie. Wiele z nik powiy mi dnia łónego: Panie, Panie!

ześmy w imiyniu twoim nie prorokówali? I w imiyniu twoim diabłów nie wyganiali?

Wspaniałyk cynów nie robiyli? A wtedy im wyznom, zek wos nigdy nie znoł

Łodstompcie łody mnie, ktorzy cynicie nieprawoś* Mateusza :-

Czyli som ludzie, z ktoryk wiynksoś na tym świecie twierdzi, ze wierzi w Jezusa. Dziynkujmy, ze wiynksość

w tyj klasie, twierdzi ze wierzi w Jezusa Ale wiynksoś świata

nie wierzi w Jezusa. Ale Bóg łostrzygo nos ze spośród tyk, ktorzy twierdzo, ze wierzo

w Jezusa, nawet spośród tyk, ktorzi wołajo do niego Panie Wielu powiy do niego, *Ale robiylimy te syćkie

czyny. Cymu nie som my zbawiyni?* I powie: *Łodstompcie łody mnie, bo nikie

wos nie znołek* Bo zbawiynie nie jest łod robiynio ucynków. I jeśli ufos swoim

ucynkom, ze cie zbawio ze pódzies do nieba, bo byłeś łokrzcony, abo

pomyslis, ze musym zyc dobrym zciym myslym, ze musym przestrzygać przikazania

aby być zbawionym musym chłodzić do kościoła, musym

łodwrócić się łod grzychu...* Jeśli ufos swoim ucynkom, Jezus powiy:

*Łodstompcie łody mnie, wos nikie nie znołek*

Musis mieć cało wiare w to, có un dlo ciebie zrobiuł. Musis mieć wiare w to, co Jezus zrobiuł na krzizu.

umar za ciebie, był pogrzebany i wstoł z martwyk. To twój bilet do nieba.

Jeśli ufos *Pódym do nieba, bo jezek az tak dobrym Krześcijaninym

i ucyniułek telo dobryk ucynków* Un powiy

*Łodstomp łody mnie* I zauwoz có powiydzioł *Łodstompcie łody mnie, wos nikie nie znołek*

Nie ze *Jo wos kiesik znołek* Bo jak cie pozno, to wiecnie

na zawse. Jak cie pozno to jeześ zbawiony na zawse

Ale powiy: *Łodstompcie łody mnie wos nikie nie znołek*. Jak pódzies do piekła, to przeto

bo un cie nikie nie znoł. Kie sie pozno, to cie zno. To tak jak moje dzieci

wdy bedo moimi dzieciami. Jeśli jeześ na nowo urodzony, kiedy jeześ jego dzieckiym, to

zawse nim zostanies. Mozes być cornom łowcom w rodzinie. Mozes być. kiymsik któ jest dyscyplinówany

przez Boga na tyj ziymi. Mozes zniscyć swoje zycie tutok, ale

ni mozes stracić zbawiynio, Jeześ zbawiony. To jes skóńcono transakcja.

Wiync to główno sprawa. To rzec, ktoro chce zapryzyntować ło kóńcu casów Momy ino pore minut na zadawanie pytań

cy to ło zbawiyniu abo ło kóńcu casów.

 

 

 

mouseover