Bībeles ceļš uz debesīm (Latvijā - Latvian)

Video

May 13, 2015

Bībelē tiek skaidri stāstīts par pestīšanu. Tā nebalstās uz to, cik labs tu esi. Daudzi

cilvēki domā, ka viņi ir diezgan labi un ka viņi nonāks debesīs, jo

viņi ir diezgan labi, taču Bībelē teikts: "Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst

dievišķās godības" (Romiešiem :). Bībelē teikts: "Gluži kā ir rakstīts: "Nav neviena taisna,

it neviena"" (Romiešiem :). Es neesmu taisns. Jūs neesat taisni, un, ja debesīs varētu

nokļūt tikai mūsu labuma dēļ, neviens tur tā arī nenokļūtu.

. Atzīsti, ka esi grēcinieks.

Jāņa atklāsmes grāmatā : teikts: "Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītajiem,

slepkavām, netikļiem, burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava

daļa degošā sēra uguns jūrā; tā ir otra nāve." Es esmu

melojis. Ikviens no mums ir kaut reizi melojis, tādēļ mēs visi esam grēkojuši, un esam darījuši lietas,

kas ir sliktākas par melošanu. Būsim godīgi: mēs visi esam pelnījuši elli.

. Apzinies sodu par grēku.

Taču Bībelē teikts: "Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums

miris, kad vēl bijām grēcinieki" (Romiešiem :). Jēzus Kristus nāca uz šo zemi,

jo viņš mūs mīl. Bībelē teikts, ka viņš bija Dieva iemiesojums. Dievs gluži vienkārši ieņēma cilvēka

veidolu. Viņš dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi. Viņš nepastrādāja nevienu grēku, un, protams, viņi viņu sita,

spļāva uz viņu un sita viņu krustā. Bībelē teikts, ka, kamēr viņš bija piesists krustā,

viņš "uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba" (Pētera . vēstule :). Tātad katrs grēks, ko

jūs jebkad esat pastrādājuši, un katrs grēks, ko es jebkad esmu pastrādājis - tas ir tā, it kā to būtu pastrādājis Jēzus.

Viņš tika sodīts par mūsu grēkiem. Kad viņš bija miris, viņi paņēma viņa līķi, un guldīja

to kapā, un viņa dvēsele trīs naktis un trīs dienas nonāca ellē (Apustuļu

darbi :). Pēc trim dienām viņš augšāmcēlās no mirušajiem. Viņš apustuļiem parādīja

caurumus savās rokās. Bībelē skaidri pateikts, ka Jēzus mira par visiem. Tajā teikts, ka

viņš ir "mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku" (Jāņa

. vēstule :). Taču ir kas tāds, kas mums jādara, lai mēs tiktu pestīti. Bībelē šis jautājums lasāms

Apustuļu darbu . nodaļā: ""Kas man jādara, lai es tiktu pestīts?" Un viņi atbildēja: "Tici uz

Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti."" Tas arī viss. Viņš NETEICA: "Pievienojies baznīcai,

un tu tiksi pestīts. Topi kristīts, un tu tiksi pestīts. Dzīvo labu dzīvi, un tu tiksi

pestīts. Nožēlo visus savus grēkus, un tu tiksi pestīts. NĒ. Viņš teica: "Tici".

. Tici, ka Jēzus mira, tika guldīts kapā un augšāmcēlās par tevi.

Par to stāsta pat visslavenākais pants visā Bībelē, uz kuru atsaucas pat norādes ēdināšanas tīkla

"In and Out Burger" krūzīšu apakšā. Tieši tik slavens tas ir. Katrs to ir dzirdējis: Jāņa

:. "Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai

neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvību," Un mūžīga nozīmē

mūžīga. Tas nozīmē uz visiem laikiem, un Jēzus teica: "Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un

viņas ne mūžam neies bojā un neviens tās neizraus no manas rokas." (Jāņa :)

Jāņa evaņģēlijā : teikts: "Patiesi, patiesi, es jums saku: Kas tic, tam ir

mūžīga dzīvība." Tādēļ, ja tu tici Jēzum Kristum, Bībelē teikts, ka tev būs mūžīga

dzīvība. Tu dzīvosi mūžam. Tu nevari zaudēt savu pestīšanu. Tā ir nepārtraukta, tā ir

mūžīga. Tiklīdz tu esi pestīts, tiklīdz tu viņam tici, tu esi pestīts uz mūžu, un,

lai ko tu darītu, tu nevari zaudēt savu pestīšanu.

Pat tad, ja es pastrādātu kādu briesmīgu grēku, Dievs mani par to sodītu šajā pasaulē.

Ja es šodien kādu nogalinātu, Dievs parūpētos, ka es saņemtu sodu: es

nokļūtu cietumā, vai, vēl briesmīgāk, man piespriestu nāvessodu. Lai arī kā es tiktu

sodīts šajā pasaulē, Dievs parūpēsies, lai es tiktu sodīts vēl vairāk, taču es nenokļūsu ellē. Nav

nekā tāda, ko es varētu izdarīt, lai nokļūtu ellē, jo esmu pestīts, un, ja es nokļūtu ellē, Dievs būtu melojis.

Jo viņš apsolīja, ka ikvienam, kurš tic, ir mūžīga dzīvība, un teica, ka "ikviens,

kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam!" Tieši tādēļ Bībelē ir daudz piemēru, kad

cilvēki, kuri pastrādājuši patiesi briesmīgas lietas, tomēr nonāk debesīs. Kādēļ? Jo

viņi bija tik labi? NĒ, tas ir tādēļ, ka viņi ticēja Kungam Jēzum Kristum. Viņu grēki

tika piedoti. Citiem cilvēkiem, kuri varbūt pasaules acīs ir dzīvojuši pat labāku dzīvi vai varbūt

patiesi ir dzīvojuši labāku dzīvi, taču kuri netic Kristum, vienalga nokļūs

ellē un tiks sodīti par viņu grēkiem.

. Uzticies tikai Kristum kā tavam pestītājam.

Noslēgumā ļaujiet man izteikt šo vienu domu: viena no lietām, par kuru es gribēju pārliecināties un

pieminēt šodien, ir jautājums, kuru Jēzum vaicāja viens no viņa mācekļiem. Šis jautājums

skan šādi: "Vai to ir maz, kas tiks izglābti?" Tas ir labs jautājums, vai ne tā?

Vai lielākā daļa cilvēku tiek izglābti? Vai tikai daži tiek izglābti? Kurš no mums domā, ka lielākā

daļa cilvēku nokļūs debesīs, ka lielākā daļa cilvēku šajā pasaulē nokļūs debesīs? Uzminiet nu,

kāda bija atbilde! Mateja evaņģēlija . nodaļā teikts: "Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir

plati, un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet.

Bet šauri ir vārti un šaurs ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to,

kas to atrod." (Mateja :-) Tālāk viņš turpināja: "Ne ikkatrs,

kas uz mani saka: Kungs! Kungs! ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara manu debesu

Tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! vai mēs tavā vārdā neesam

nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši,

vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad es tiem apliecināšu: es jūs nekad neesmu

pazinis; eita nost no manis, jūs ļauna darītāji". (Mateja :-)

Pirmkārt, lielākā daļa no šīs pasaules pat neapgalvo, ka tic Jēzum. Par laimi,

lielākā daļa šajā klasē apgalvo, ka tic Jēzum, taču lielākā daļa pasaules neapgalvo,

ka tic Jēzum. Taču Dievs brīdināja, ka pat to vidū, kuri apgalvo, ka tic Jēzum,

pat to vidū, kuri viņu sauc par Kungu, būs daudz tādu, kuri viņam sacīs: "Mēs esam

daudz brīnumu darījuši! Kādēļ mēs neesam izglābti?" Viņš tiem atbildēs: "Eita nost no manis, es jūs

nekad neesmu pazinis". Tas tādēļ, ka pestīšana notiek nevis pēc jūsu darbiem vai pēc jūsu

ticības tam, ka jūsu darbi jūs izglābs, vai tam, ka nokļūsiet debesīs, jo esat kristīti;

vai pēc tā, ka jūs domājat: "Man jādzīvo laba, dzīve, domāju, ka ir jāseko

baušļiem, ja vēlies tikt pestīts; uzskatu, ka ir jāiet uz baznīcu, domāju, ka vajag

novērsties no grēka…" Ja jūs ticat paši saviem darbiem, Jēzus kādudien jums sacīs:

"Eita nost no manis, es jūs nekad neesmu pazinis".

Jums pilnībā jātic tam, ko viņš darīja. Jums sava ticība jāieliek tajā, ko Jēzus darīja

pie krusta, kad viņš mira par jums, tika apglabāts un augšāmcēlās. Tā ir jūsu biļete

uz debesīm. Ja jūs jebkad ticēsiet citām lietām un sacīsiet: "Domāju, ka nonākšu debesīs,

jo esmu ļoti labs kristietis, un es daru daudz brīnumu," tad viņš jums atbildēs:

"Eita nost no manis". Pievērsiet uzmanību tam, ko viņš teica: "Eita nost no manis, es jūs NEKAD neesmu pazinis".

Viņš neteica: "Es jūs reiz pazinu". Tiklīdz viņš jūs pazīst… atcerieties, kad minēju

šo iepriekš: tas ir uz mūžīgiem laikiem. Tiklīdz viņš jūs pazīst, jūs esat glābti mūžīgi.

Viņš sacīs: "Eita nost no manis, es jūs nekad neesmu pazinis," jo gadījumā, ja jūs nonāksiet ellē,

tas būs tādēļ, ka viņš jūs nekad nebūs pazinis. Jo tiklīdz viņš jūs pazīst, viņš zina jūs. Gluži tāpat

kā mani bērni vienmēr būs mani bērni. Kad jūs piedzimsiet no jauna, būsiet viņa bērni, jūs

vienmēr būsiet viņa bērni. Tu vari būt melnā avs šajā ģimenē. Tu vari būt kāds, kuru

Dievs smagi soda šajā pasaulē. Tu vari pilnībā sabojāt savu dzīvi šeit, taču

tu nevari sabojāt pestīšanu. Tiklīdz tu esi pestīts, tas tā arī paliek. Tā arī ir galvenā

lieta, par ko vēlējos jums pastāstīt attiecībā uz beigu laikiem, un mums ir tikai dažas minūtes

laika jautājumiem par pestīšanu vai beigu laikiem.

Mīļais Jēzu, es zinu, ka esmu grēcinieks. Es zinu, ka esmu pelnījis nokļūt ellē.

Taču es ticu, ka Tu miri pie krusta un augšāmcēlies par mani. Lūdzu, glāb mani tagad

un dod man mūžīgo dzīvību. Es uzticos tikai Tev, Jēzu. Āmen.

 

 

 

mouseover