बायबलांतलो सर्गाचो मार्ग (Konkani - कोंकणी)

Video

August 5, 2015

बायबल साल्वासांव बद्दल साफ बरयता, तुमी कितले बरे हाचेर नासोना, जायते लोकांक अशें दिसता की ती बरीं म्हूण, आनी आमी बरी म्हूण सर्गार वयतेली. बायबल म्हण्टा आमी पातकी आनी देवाचे मोयमे पासून पयस आसात. बायबल अशें म्हण्टा जशें बरयलां, कोणूच धर्मीक न्हय, हांव धर्मीक न्हय, तू धर्मीक न्हय. जर आमचें बरेंपणूच आमकां सर्गार व्हरता तर आमचे मदलो कोणूच वयचो ना.

बायबल रेवेलिशन 21.8 त अशें बरयलां, भियेणा-यांक, अंधविस्वाशांक आनी हत्या-यांक, टूटणा-यांक आनी घाडयांक आनी ढोंग्यांक आनी सगल्या फोटकी-यांक, ह्या सगल्यांचें हें दूसरें मरण आसतलें. हांव आदी फोटी उलयलां, आमी सगलीं फोटी उलयल्यां. म्हूण्टोच आमी सगल्यांनी पातक केलां आनी आमकां इफेर्न फावो जातलें.

पूण बायबल अशें म्हण्टा की देवान आपलो मोग सढळ दवरलो. आमी पातकी आसूनूय जेजू आमचे पासोत मेलो. तर, जेजू क्रिस्त आमचो मोग करता देखून या संवसारान आयलो. आनी बायबल म्हण्टा ताणें देवाचे रूप धारण केलें. देवमनशाच्या रूपान आयलो. ताणें केन्नाच पातक करूंक ना, तरी ताचेर थुकले आनी ताका खुरसार मारलो. बायबल म्हण्टा की तो जेन्ना खुरसार आसलो तेन्ना ताणें सगलीं आमची पातकां आपल्या आंगार घेतली. तर जी पातकां हावेन आनी तुवेन केल्यां ती पातका अशीं दिसतालीं की जेजून केल्यात. आनी ताका आमची सजा मेळटाली. आनी मागीर ताणें ताची कूड देवयली, आनी सोकला काडून ताका पूरलो, आनी ताचो अत्मो तीन दीस आनी तीन राती फेर्नान गेलो, ऍक्ट 231.

तीन दीसां उपरांत तो पुनर्जीवन जालो. ताणें आपल्या शिष्यांक आपल्या हाता वयरचो होणो दाखयलो. आनी बायबलांत साफ बरयलां की जेजू फोकोत आमचे पासोत न्हय, पूण आख्ख्या संवसारा पासोत मेलो. पूण आमकां कितें तरी करूंक जाय, साल्वासांव पासोत. बायबल म्हण्टा, ऍक्ट 16न एक प्रस्न आसा, हावेन सुटका मेळच्याक कितें करचें? बायबलान अशें बरयलां की जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवर, आनी कांयच ना. तितलेंच. ताणीं म्हूणोंक ना की तू इगर्जेन वच, तू बाप्तीझम घे तरूच तुका सुटका मेळतेली, बरें जिवीत जिये. ना, फोकोत विस्वास दवरात.

आनी बायबलाच्या सगल्या फामाद वॅर्सान बरयलां, तें सगलें सोकल बरयल्लें आसा. तें इतलें फामाद आसा, सगल्यांनी आयकलां. जॉन 316न बरयल्ले. देवान संवसाराक इतलो मोग केलो की ताणें आपलो पूत दिलो. ताचेर विस्वास दवरता तो केन्नाच मरचो ना, आनी ताका सासणीक जीवन मेळतलें. आनी सासणीक म्हूणचे सासणीक, सदांच. आनी जेजू म्हण्टा हावेन तांका सासणीक जीवन दिलां तर ते केन्नाच मरचे ना आनी तांका कोणूच हात लावचो ना. बायबल म्हण्टा जॉन 647न, जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता ताका सासणीक जिवीत मेळतलें. तर जर तू जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरता तर बायबल म्हण्टा तुका सासणीक जिवीत मेळतलें. एक पावटी तुका साल्वासांव मेळलें, तुका सासणाक साल्वासांव मेळतलें आनीक केन्नाच भंय जावचें ना. जरी हावें भायर वचोन पातक केलें, देव म्हाका हांगाच सजा दितोलो. कोणाक मारलो तर देव म्हाका फारीकपण दितलो. हांव तुरूंगान वयतलो, ना तर ताचे परस व्हडली सजा मेळतेली. तें कितेंय आसूं, संवसाराची सजा. देव म्हाका व्होडली सजा दितलो आनी हांव केन्नाच इफेर्नान वोयचो ना. कित्याक, हांव साल्वार आसा. आनी जरी तर देवान फोट मारल्या तर ताणें म्हाका वचन दिल्लें की म्हजेर भावार्थ दवरणा-या भावार्थ्यांक सासणीक जिवीत मेळतलें. त्या पासोत बायबलांत वायट करणा-यां बद्दल जायती उदाहरणां आसात. तरी ती सर्गार पावली. कशीं? ती एकदम बरी आसली? ना. कित्याक? ताणीं जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरलो. दूसरो लोक जो बरें जिवीत जियेला दुनियाचे नदरेन आनी खरेंच बरें जिवीत जियेला, पूण तांचो जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास ना तर ती फेर्नान वयतली.

आतां एक खबर संपयता आनी म्हाका आयजूच ह्या बद्दल उलोवचें आसलें. एक प्रस्न आसलें जें जेजूच्या आपोस्ट्लान ताका विचारलेलें. तें प्रस्न अशें आसलें. चड पुनर्लोक वाचतलो? हें एक बरें प्रस्न आसा न्हय? कितें जायतो लोक वाचला? वा थोडो लोक वाचला? आतां हंयसर कोण चिंचता की चड लोक सर्गार वयतलो? चड लोक वयतलो? हय चिंतात ताचे उतर कितें आसोंक जाय? ताणें म्हटलें, मॅथ्यू 7त उदाहरण आसा. हांगा उतर आसा सरळ रस्तो. कित्याक, तो म्हण्टा रस्त्याचें दार रूंद आसा आनी वाटूय व्हडली आसा. तो रस्तो तूका काबार करतलो आनी जायतो लोक तो रस्तो घेता. कित्याक? सरल दार आनी ल्हान वाट तुका ब-या जिवीताशी व्हरता आनी ही वाट उण्या लोकांक मेळता. आनी मागीर ताणीं अशें म्हटलें की जे ते म्हाका देवा देवा म्हण्टात, ते सगले सर्गा राज्यान वयचे ना. म्हज्या बापाच्या रस्त्यार चलणारोच पावतलो. त्या दीसा म्हाका जायतो लोक म्हण्टलो, देवा देवा तू म्हजें नांव फुडें करीनाय, कित्याक? हावेन देवचाराक पयस केलो आनी हावें जायती बरी कर्तुबाय केल्यात. तेन्ना हांव तांका सांगतलो की हांव तुमकां वळखोना, आनी म्हजे पासून पयस वचात आता. तर थिंयसर अशे लोक आसात. संवसारान जायतो लोक आसा जो जेजूचेर विस्वास दवरता. देव बरें करूं. ह्या क्लासीन जेजूचे विस्वासी चड आसात. संवसारान जायतो लोक जेजूचेर विस्वास दवरी ना. पूण देवाक जायें की जो लोक जेजूचेर विस्वास दवरता. आनी जो लोक ताका देव म्हूणोन उलो करता. जायते, जायते ताका म्हण्टले आमी इतलें बरेंपण केलां तर आमकां कित्याक वाचयना? तो म्हण्टलो वचात हांगासल्ले, हांव तुका वळखना. साल्वासांव कर्तुबान मेळना. कर्तुबाच्या भरवंशार तुका सुटका मेळची ना. तुका दिसता तू सर्गार वयताय. कित्याक? तुवेन बाल्तीम घेतलां. हावेन एक बरें जिवीत जियेलां, हावेन सगलें हुकूम पाळल्यात. हांव इगर्जेन गेलां आनी हांव सगल्या पांतकां पासून पयस आसा. जर तुका आपल्या कर्तुबांचेर भरवंसो आसा तर जेजू तुमकां म्हण्टलो की पयस वचात, हांव तुमकां वळखना. ताच्या कर्तुबाचेर भरवंसो जावो. तुका भावार्थ आसूंक जाय की जेजू तुमच्या पासोत खुर्सार मेलो आनी तो पुनर्जिवन जालो. ही तुमच्या सर्गाराची टिकेट. भरवंशार चलशीत की हांव स्वर्गार वयतलो की ताका हांव एक बरो क्रिस्तांव आनी हावेन जायती बरीं कामां केल्यात. म्हण्टलो पयस रावात, आनी म्हण्टलो पयस रावात हांव तुमकां वळखना, अशें न्हय की हांव केन्नाच वळख नासलो. तुका एक पावटी वळखलो, हें हावेन पयलें सांगला, तें सासणाच्या सासणाक आसतलें. एक पावटी तुका वळखलो तर तें सासणाक. पूण तो म्हण्टलो पयस रावात हांव तुका केन्नाच वळखना. कित्याक तू इफेर्नान वयशी तर तुका वळखचो ना. एक पावटी तुका वळखलो तर वळखलो. हें अशेंच. जशीं म्हजी भुरगीं म्हजीच भुरगीं आसतेली. जेन्ना तू पुनर्जिवीत जातलोय तू ताचो बालक आनी सदांच ताचो बालक आसतलो. तू घारान कालो धा घासशीत, तू आसशीत देवाचो सगल्यांत एक श्रेश्ट मनीस, तू आपलें जिवीत हांगा नश्ट करशीत, तुका वयर नश्ट करूंक जावचें ना, तुका साल्वासांव मेळलें तें मेळलें. तर हेंच तुमकां प्रकट करूचें आसलें, शेवटच्या दीसां बद्दल. आमच्या लागीं थोडो वेळ आसा, प्रस्न घेवंक, साल्वासांव बद्दल आनी शेवटच्या दीसां बद्दल,

1. तुमी पातकी म्हूण मानून स्विकारचें
2. पातकांचें फारीकपण पारखून घेवचें
3. जेजू मेलो, फोंडांत पुरलो आनी तुमच्या पासत परत पुनर्जिवंत जालो.
4. जेजू क्रिस्त तुमचो एकलोच सरवणदार म्हूण विस्वास दवरचो.

मोगाळ जेजू, हांव पातकी म्हूण हांव जाणां. म्हाका इफेर्न फावो हें हांव जाणां, पूण म्हजे पासत तूं खुर्सार मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो. म्हाका आतां वाटाय आनी म्हाका सर्गीचें सूख फावो करून दी. हांव फकत तुजेरूच पातयेतां आनी विस्वास दवरतां, जेजू. आमेन

 

 

 

mouseover