Kitab Suci Dalan Maring Suwarga - Jawi ("The Bible Way to Heaven" - Javanese)

Video

October 22, 2015

Kitab suci iku saktenane jelas ing keslametan. Ora adhedhasar kayangapa apike sampeyan. Akeh

wong kang mikir yen dheweke apik banget, lan wong iku bakal mlebu suwarga amarga

kabecikane, ananging kitab suci ngandika, "Kanggo kabeh kang nduweni dosa lan nyedhaki

kamulyaning Allah." (Rum :) Kitab Suci ngandika, "Kaya kang katulis ora ana kang bener,

ora, ora siji-sijiya." (Rum :) Aku ora bener. Sampeyan ora bener, lan menawa

kabecikan kita kang bakal nggawa kita menyang suwarga, ora ana salah siji saka kita kang bakal mlebu.

Ngakuo sampeyan iku wong kang agawe dosa

Kitab Suci malah ngandika ing Wahyu :, "Ananging Wong sing wedi lan kang ora pracaya, kang nistha

lan kang mateni lan tukang sihir lan kang nekani wadon nakal lan panyembah brahala, lan kabeh tukang ngapusi bakal duwe

bagian ana sendhang kang murub kanthi geni lan welirang, sing dadi kepaten kapindho." Aku

wis tau ngapusi. Kabeh wong wis tau ngapusi, dadi kita kabeh nduweni dosa, lan kita wis ngelakoni tindhakan

kang luwih ala saka ngapusi. Adhepiyo : Kita kabeh pantes maring neraka

. Nyadari paukuman kanggo dosa

Aninging kitab suci ngandika, "Nanging Allah wus ngatingalake katresnan marang kita, nalika kita padha

kawengku ing dosa, Kristus wus nglampahi seda kanggo kita. "(Rum : ) Gusti Yésus Kristus, amarga tresna marang kita, teka

ing bumi iki. Kitab Suci ngandika Kristus iku Allah kang awujud ing daging. Allah Sejatine njupuk ing wujud manungsa.

Kang sugeng tanpa dosa. Kristus ora ngakoni dosa, lan mesthi, wong-wong padha nggebugi Kristus

lan ngidoni, lan mancepake Kristus ing kayu salib. Kitab Suci ngandika nalika dheweke ana ing salib

"piyambake nebus dosa kita ing sarirane ing wit. "( Petrus :) Dadi saben dosa

Kang wus mbok lakoni, lan kang dak lakoni - iku wis dirampungi Gusti Yesus. Piyambake

Kaukum kanggo dosa-dosa kita. Banjur padha njupuk awake nalika wus seda, lan kasarekake

ing pasarean, nyawane nuli padha menyang Neraka telung dina telung bengi (Kisah Para Rasul

:). Three days later he rose again from the dead. He showed unto the disciples the

bolongan ing tangane. Kitab Suci saestu cetha nerangake yen Gusti Yesus seda kanggo kabeh wong. Pangandikane

Yesus seda "ora kanggo dosa-dosa kita bae, nanging uga kanggo dosa donya kabehh "(

John : ). Nanging ana sing kita kudu lakoni supaya bisa slamet. Kitab Suci nduweni pitakonan

ing Kisah Para Rasul , "Apa sing kudu dak lakoni supaya slamet? Lan padha ngucap, "Padha ngandela ing Gusti Yesus

Kristus, lan kowe bakal kapitulungan, lan omahmu. " Iku kabeh. Piyambake ora ngendika, "Melu pasamuwan,

lan sampeyan bakal slamet. Njaluk dibaptis, lan sampeyan bakal bisa slamet. Urip apik, lan sampeyan bakal

slamet. Tobat saka kabeh dosa sampeyan, lan sampeyan bakal slamet, ORA. Yesus ngandika: "pracaya."

. Pracaya Yesus seda, kasarekake, lan wungu maneh kanggo sampeyan.

Malah ing ayat paling misuwur ing Kitab Suci, referensi kang wis ditulis ing ngisor

tuwung ing "In And Out Burger." Iku dadi misuwur. Kabeh wong krungu bab iku: John

:. "Dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Putra ontange

kang pracaya marang Panjenengane ora bakal nemu karusakan nanging nduweni urip langgeng. "Lan langgeng tegese

langgeng. Iku ateges salawase, lan Yesus ngandika, "Aku maringi urip langgeng, lan

ora bakal padha sirna, sanadyan bakal ana wong kang metu saka tanganKu. "(Yokhanan :)

Kitab Suci ngandika ing Yohanes :, "Satemen-temene, Aku mituturi kowe, wong sing precaya marang Aku nduweni

urip langgeng. "Dadi yen sampeyan pracaya ing Gusti Yesus Kristus, Kitab Suci ngandika sampeyan bakal urip langgeng.

Sampeyan bakal salawase. Sampeyan ora bisa kelangan kaslametan. Iku langgeng, iku

langgeng. Sawise sampeyan slamet, yen sampeyan pracaya marang Allah, sampeyan bakal slamet salawase, lan

prakara apa wae, Sampeyan ora bakal kelangan kaslametan.

Malah yen aku metu lan nglakoni dosa, Gusti Allah bakal ngukum aku ing bumi iki.

Yen aku banjur metu lan mateni wong dina iki, Gusti Allah bakal mesthikake manawa aku kaukum, aku

bakal dikunjara, utawa luwih ala, utawa ukuman mati. Nanging donya iki ngukum aku, lan

Gusti Allah arep meshikake manawa aku kaukum luwih akeh, nanging aku ora bakal mlebu neraka. Ora ana

kang bisa dak tindakak kanggo menyang neraka amarga aku dislametake, lan yen aku lunga menyang neraka, banjur Allah ngapusi.

Amarga Allah janji sapa pracaya bakal urip langgeng, lan ngandika, "Sapa sing

urip lan pracaya marang Aku ora bakal mati. " Iku sababe ana akèh conto

wong ing Kitab Suci sing nindakake karusakan, padha menyang Swarga. Carane? amarga

padha apik? ORA, iku amarga padha pracaya marang Gusti Yesus Kristus. Dosa-dosane

dingapura. Wong liya sing uga wis urip luwih apik ing mata donya, utawa mungkin

pancen uripe luwih apik banget, yen padha ora pracaya ing Kristus, mangka bakal

kudu menyang neraka kaukum amarga dosa-dosane.

. Pracata Kristus minangka Juru slamet sampeyan.

Aku mung njelasake pamikiran siji iki: sak bab sing Aku pengin ngayakinake lan nggawa

dina iki yaiku ana pitakonan sing ditakokake marang Gusti Yesus dening salah siji muride, lan

Pitakonane yaiku: Apa namung wong sithik sing dislametake? Iki pitakonan apik, tengen?

Apa akeh wong kang dislametake? Utawa sithik sing dislametake? Sing mikir yen akeh wong

bakal mlebu swarga - mangka akeh wong ing donya sing mlebu swarga? Bedheken apa

jawabane iki: Yesus ngandika, ing Matius , "Mlebua ing lawang kang ciyut amarga gapura sing amba

lan jembar iku dalan sing tinuju ing karusakan, mangka akeh wong kang

ancaman amarga gapura sing ciyut iku dedalan marang urip, lan sithik

sing nemu "(Matius : -). Banjur Yesus tindak kanggo ngomong iki: "Ora saben wong

sing kandha marang Aku: Gusti, Gusti, bakal lumebu ing Kratoning Swarga, saliyane wong sing nglakoni

karsane Ramaku kang ana ing swarga. Akeh sing bakal padha matur marang Aku ing dina iku, Gusti, Gusti, mugi

kita ora medhar wangsit kanthi asma Panjenengan, lan ing asma Panjenengan wis nundhungi sétan, lan ing asma Panjenengan

maringi mukjijat kathah? Banjur apa aku bakal ngakoni marang wong-wong mau, aku durung tau ngerti sampeyan, mangkat

saka Aku, kowe sing padha tumindak ala. "(Matius : -)

Kaping pisan, mayoritas donya iki malah ora ngaku pracaya marang Yesus. Matur nuwun

mayoritas saka kelas iki ngaku pracaya ing Gusti Yesus, nanging mayoritas donya ora

ngaku pracaya marang Yesus. Nanging Allah ngelingake sanajad ing antarane sing ngaku pracaya

ing Gusti Yesus, sanajan ing antarane wong-wong sing nyebut Panjenengané iku Gusti, akeh sing bakal matur, "kita nindakake kabeh

pagaweyan apik iki! Geneya kita ora dislametake! " Yesus arep ngendika, "sumingkira saka aku, aku ora tau

sumurup sampeyan." Iku amarga kaslametan iku ora marga saka panggawe, lan yen sampeyan pracaya

tindhakan sampeyan dhewe kanggo nyelametake, yen sampeyan mikir bakal mlebu swarga amarga wis dibaptis,

yen sampeyan mikir, "Iya, aku mikir sampeyan kudu urip apik, aku mikir sampeyan kudu tetep

pepakon supaya slamet, aku mikir sampeyan kudu menyang gereja, aku mikir sampeyan kudu

tobat saka dosa sampeyan... "Yen sampeyan pracaya ing penggaweyan sampeyan, Yesus arep ngomong karo sampeyan

siji dina, "sumingkira saka aku, aku tau sumurup sampeyan."

Sampeyan kudu duwe pangandel ing apa kang Yesus lakoni. Sampeyan kudu pracaya ing apa kang Gusti Yesus lakoni

ing salib nalika seda kanggo sampeyan, disarèkaké, lan wungu maneh. Iku tiket sampeyan menyang

swarga. Yen sampeyan pracaya liyane, lan ngomong, "Iya, aku arep maring swarga

amarga aku kuwi Kristen apik, lan aku ngelakoni kabeh tindakan apik iki. "Panjenengane arep

ngendika, "sumingkira saka aku." Ngertiya apa sing panjenengane ngandika, "sumingkira saka aku, aku ora tau sumurup sampeyan."

Yesus ora ngendika, "Aku mbiyen ngerti sampeyan." Sawise panjenengane mangerténi sampeyan... elinga aku nyebut

iki sadurungé: iku langgeng iku langgeng. Sawise Panjenengané pirsa sampeyan, sampeyan dislametake salawase.

Panjenenganipun arep ngomong, "sumingkira saka aku, aku ora tau sumurup sampeyan, "amarga yen sampeyan menyang neraka, iku

amarga Panjenengane ora tau sumurup sampeyan. Amarga yen pisan wae Panjenengané pirsa sampeyan, Panjenengané pirsa sampeyan. Mung minangka anak-anakku

bakal tansah dadi anak-anakku. Nalika sampeyan lagi lair maneh, nalika sampeyan isih bocah, sampeyan bakal

tansah dadi anake. Sampeyan uga bisa dadi wedhus ireng saka kulawarga. Sampeyan uga bisa dadi wong sing

bakal meguru akeh banget dening Gusti Allah ing bumi iki. Sampeyan bisa urip meneng munggah mudhun ana kene, nanging

sampeyan ora bisa njeamin kaslametan. Sawise sampeyan dislametake, iku hasil rampung. Bab sing utama

sing pengin dak wehake kanggo kowe kanggo mungkasi, lan kita mung duwe sawetara menit

kanggo pitakonan bab salah sijine saka kaslametan utawa pungkasan.

Dhumateng Yesus, kawula rumaos bilih kawula tiyang dosa. Kawula pantes mlebet neraka.

Nanging kawula pracaya Panjenengan seda ing salib kangge kula lan wungu malih. Mugi-mugi Pangandikane nyelametaken kula sapunika

lan maringi kula urip langgeng. Kawula namung pitados Panjenengan, Gusti Yesus. Amin.

 

 

 

mouseover