Ang dalan pakadto sa langit base sa biblia (Ilocano)

Video

October 17, 2015

Ang biblia ay klaro sa kaluwasan. Indi nakabase kung paano ka kabuot. Damo nga

tawo ginapinsar nga pirte sila kabuot, kag makadto sila sa langit kay

pirte sila kabuot pero hambal sang Biblia, "Ang tanan ay makasalanan at kulang sa

paghimaya sang Dios." (Romans :) Habal sang Biblia, "Nakasulat nga waay sang tarung,

ni isa.” (Romans :) Indi ako matarung. Indi ikaw matarung, kag kung ang aton nga

kabuotan ang mapakadto sa aton sa langit, waay sa aton ang makakadto didto.

. Akoon mo nga makasasala ka.

Maski ang biblia ginhambal sa Revelation :, "Pero ang mahadlok kag waay gapati, ang mga lain

kag mamamatay kag mga gabaligya sang lawas kag gapang-idol, kag tanan nga mga butigon ay may-ara sang ila

nga parte sa linaw nga nasusunog sang kalayo, ang ikaduwa nga pagkamatay.” Ako

ay nagbinutig sang una. Ang tanan ay nagbinutig sang una, ti ang tanan ay makasasala, at nakahimo sang mga bagay

nga mas lain pa sa pagbinutig. Atubangon naton: Ang tanan mangindapat sa impierno.

. Pagkatuman sang multa sa sala.

Pero hambal sang biblia, "Pero ang Dios ginahatag ang iya nga paghigugma sa aton, nga maski kita ay

makasasala, Si Kristo ay namatay para sa aton." (Roman :) Si Hesu Kristo, sa iya nga paghigugma sa aton, nagkadto

dire sa duta. Hambal sang biblia, sya ang katawan sang Dios. Ang Dios ay naging tawo.

Namuhi sya nga indi nagsala. Indi sya naghimo sang sala, kaya, gin pukpok siya,

kag ginduplaan, kag ginlansang sa krus. Hambal sang Bilia sang ato siya sa krus

"siya ang nagpas-an sang aton nga mga sala." ( Peter :) Tanan nga sala

nga imo ginhimo, kag bawat isa sang akon nga sala nga ginhimo - daw si Hesus ang naghimo. Siya

ang ginparusahan para sa aton nga mga sala. Tapos sa iya nga pagkapatay, ginkuwa nila ang iya nga lawas kag gin lubong

sa lulubngan, kag ang iya nga kalag nagpanaog sa Impierno sang tatlo ka adlaw kag tatlo kagab-i (Acts

:). Pagkatapos sang tatlo ka adlaw nagbangon sya halin sa kamatayon. Ginpakita ya sa mga disipulo

ang iya nga babha sa kamot. Ang Biblia ay klaro nga si Hesus ay namatay para sa tanan. Hambal ni

nga indi sya namatay "para lang sa aton nga sala, kundi para sa sala sang sanlibutan" (

John :). Pero may kinahanglan ta nga himuon para ta maluwas. May ara ang biblia nga pamangkot

sa Acts , “Ano ang kinahanglan ko nga himuon para sa akon kaluwason? At ila nga ginhambal, “Magpati kay Haring Hesu

Kristo, kay ikaw ay luwason, kag ang imo nga balay.” Amo lang ina. Indi nya ginhambal, “Mag-apid sa simbahan,

kag ikaw ay luwason. Magpabunyag, kag ikaw ay luwason. Mabuhi sang maayo, kay ikaw ay

luwason. Maghinulsol sang imo nga tanan nga sala, kag ikaw ay luwason. INDI, Hambal nya "magpati."

. Magpati nga si Hesus namatay, ginlubong kag nagbangon ulit para sa imo.

Maski na ang pinakabantog nga berso sa tanan nga Biblia, tungod nga nakasulat sa idalom sang

tasa sa "In and Out Burger." Pwerte ka bantog. Nabatian na sang tanan: John

:. “Sa paghigugma sang Dios sa tanan nga tawo sa sanlibutan, ginhatag nya ang iya nga isa ka bata para sa kung sin-o

ang gapati sa iya ay indi mamatay kungdi waay sang kamatayon.” Kag ang waay sang kamatayon ay

walay katapusan. Ang kahulogan ay walay katapusan, kag hambal ni Hesus “Hatag ko sa ila, walay kamatayon nga pagkabuhi, kag sila

indi mamatay, kag maski na sin-o indi sya kwa-on sa akon nga kamot.” (John :)

Hambal sang Biblia sa John :, “Kaayo, kaayo nga ihambal Ko sa imo, kung sin-o ang gapati sa akon ay

waay kamatayon." Ti kung mapati ka kay Hesu Kristo, hambal sang Biblia waay ka kamatayon.

Waay ka sang kamatayon. Indi madula ang imo nga kaluwason. Waay na sang kamatayon.

Kon kis-a ka na nga ginluwas, kag magpati sa iya, ginluwas ka na na sang waay kamatayon, kag

maski na ano, indi na ina madula.

Maski na nga maghimo uli sang pwerte nga sala, ako na ang kastiguhon sang Dios dire sa duta.

Kung maguwa ko kag magpatay sang tawo, Siguraduhon gid sang Dios nga makastigo ko, mapreso

ako, o mas pwerte pa kay basi ihatag sa akon parusang kamatayan. Maski ano nga kastigo sa akon dire sa duta, kag

ang Dios kastiguhon man ko, indi ko magkadto sa Impierno. Waay

ko sang pwede nga himuon na mapakadto sa akon sa Impierno kay gin sagup na ko, kag kung makakadto man ko sa Impierno, ang Dios nag binutig.

Kay gin promisa Nya nga kung sin-o ang nagpati sa iya ay waay sang kamatayon, kag gin hambal nya, "Maskin na sin-o

nga nabuhi kag gapati sa akon ay walay kamatayon.” Kadamo sang ehemplo nga mga

tawo sa Biblia nga naghimo sang pwerte ka lain, nga nakaabot man gihapon sa langit. Paano? Kay

pwerte sila kabuot? INDI, tungud kay gapati sila kay Panginoong Hesu Kristo. Ang ila nga sala

ginapatawad. Ang iban nga tawo nga nabuhi sang maayo nga buhi sa mata sang Dios, o basi

nagbuhi sila sang pwerte kaayo nga buhi, pag waay sila gapati kay Kristo, makadto sila

sa impierno para kastiguhon sa ila nga sala.

. Magsalig lang kay Kristo nga imo nga kaluwason.

Bay-i ko nga magbilin sang isa ka hunahuna: isa ka bagay nga gusto ko siguraduhon kag hambalon

subong nga adlaw nga may ara ginpamangkot ang isa ka disipulo ni Hesus sa iya, kag

ang ginpamangkot ya ay amo ini: may ara lang diotay nga sagupon? Mayo na nga pamangkot, tuod?

Halos tanan masagup? o diotay lang ang masagup? Sin-o dire ang gadumdum na halos tanan

makadto sa langit - nga halos tanan dire sa duta makadto sa langit? Lagpat kung ano

ang balos da: hambal nya sa Matthew , “Sulod kamo sa deretso nga puertahan kay ka dako sang

suludlan kag ang malapad nga alagyan gapakadto sa pagkaguba, kag kadamo didto nga gasulod

sa deretso nga puertahan, kag ang makitid ang agyan sa pagkabuhi, kag diotay

lang sina ang makakita.” (Matthew :-) Kag iya nga ginhambal: “Indi tanan

nga naghambal sa akon, Panginoon, Panginoon, makasulod sa kaharian ng langit, pero ang sin-o nga naghimo

sang utos sang akon nga amay na ato sa langit. Damo ang maghambal sa akon sa adlaw, Panginoon, Panginoon, indi

ba kami nagpropesiya sa ngalan nimo, kag sa imo ngalan ginpalakat namon ang mga demonyo, kag sa imo ngalan

damo kami nahimo nga maayo? Kag ang ihambal ko sa ila, indi ka nakon kilala, lakat ka, ikaw nga naghimo sang dako nga sala

ikaw nga naghimo sang dako nga sala.” (Matthew :-)

Una sa tanan, kadamoan nga tawo dire sa mundo gahambal nga waay sila gapati kay Hesus. Salamat lang kay

kadamoan nga tawo dire sa klase gahambal nga gapati sila kay Hesus, pero kadamoan nga tawo sa mundo

indi gahambal nga gapati sila kay Hesus. Pero ang Dios nag-andam nga maski sa mga tawo nganaghambal nga gapati

kay Hesus, maski sa mga tawo nga gatawag sa iya Panginoon, damo ang maghambal sa iya, "Damo kami

ginhimo nga maaayo! Ngaa waay kami ginsagup!" Ihambal Nya, "Maglakat kamo palayo sa akon, indi ko

kamo kilalaa."Amo na kay ang kaluwasan ay indi sa ginhimo, kag kung nagsalig ka nga

ang imo ginhimo ang mag sagup sa imo, kung gin-isip mo nga makaabot ka sa langit kay gin bunyagan ka,

kung gin-isip mo nga, " Ti, sa isip ko mabuhi ka sang maayo, sa isip ko kinahanglan mo

huputon ang sugo para masagup, sa isip ko kinahanglan mo nga magkadto sa simbahan, sa isip ko kinahanglan mo nga

magbag-o kag indi magsala…” Kung ga salig ka sa imo nga ginhimo, si Hesus maghambal sa imo

"isa ka adlaw, Maglakat ka palayo sa akon, indi kita kilala."

Kinahanglan gasalig ka sa iya nga ginhimo. Kinahanglan ibutang mo ang imo nga pagsalig sa ginhimo ni Hesus

sa krus sang mamatay sya para sa imo, ginlubong kag nagbangon uli. Amo na ang imo nga tiket

palangit. Kung gasalig ka sa iban nga bagay, kag ihambal mo, "Ti, makadto ako sa langit

kay maayo ako nga Kristiano, kag ginhimo ko ang mga maayo nga bagay." Ihambal nya

sa imo, "Maglakat ka palayo sa akon." Batyagan mo ang iya nga ginhambal, " Maglakat ka palayo sa akon, indi gid ta ka kilala."

Indi nya ginhambal, "Kilala kita sang una." Pag kis-a ka na nya kilala, dumduman mo ginhambal ko

kagina: Walay katapusan, walay kamatayon. Kung kis-a ka na nya kilala, ang imo kaluwasan walay kamatayon.

Ihambal nya, Lakat ka palayo sa akon, indi ta ka kilala," kay kung makadto ka sa impierno," yun

ay kay indi ka niya nakilala. Kay kung kis-a ka na nya nakilala, kilala ka na nya. Katulad na sang akon nga mga bata

nga pirme na nga akon bata. Kun ibata ka uli, kung ikaw ay iya nga bata, ikaw

ay pirme na nya nga bata. Pwede ka nga iton nga tupa sang pamilya. Pwede kang

gin disiplina sang Panginoon dire sa duta. Pwede mong gubaon ang imo nga buhi dire, pero

indi mo na maguba ang imo nga kaluwasan. Kung kis-a ka na ginluwas, tapos na. Amo na ang pinaka

bagay nga gusto kong ipakita sa imo tuhoy sa katapusan, kag diotay lang ka minutos

para sa mga pamangkot sa kaluwasan kag katapusan.

Mahal kong Hesus, bal-an ko nga makasalan-on ko. Bal-an ko nga dapat makadto ko sa Impierno.

Pero gapati ko nga napatay ka sa krus kag nagbangon uli. Palihog luwason mo ko subong

kag ihatag mo sa akon ang walay kamatayon nga pagkabuhi. Ikaw lang ang akon nga ginasaligan, Hesus. Amen.

 

 

 

mouseover