Ti Biblia ti mapan ti Langit ("The Bible Way to Heaven" - Ilocano subtitles)

Video

October 22, 2015

Ti Biblia klaro panggep ti panakaisalakan. Haan nga na-ibasi ti kinaimbag mo. Kaadoan

nga tao ket ti panunot da ket na-imbag da ken makapan dan to iti langit gapu

ti kinaimbag da ngem kuna ti Biblia, "Gapu ta nagbasol ti amin ken binmasit

ti glorya ti Diyos." (Romans 3:23) Kuna ti Biblia, "Kas naisurat awan ti nalaing,

awan, uray maysa." (Romans 3:10) Haannak nga nalaing. Haan ka nga nalaing, ken no

kinaimbag ti gapu na nga mapan tayo ti langit, awan ti makapan kadatayo.

. Admitarem nga managbasol ka.

Kuna pay ti biblia idiay Revelation :, "Ngem dagiti managbuteng ken haan nga mamati, dagidiay managdakdakes

ken managpatay, dagiti demonyo, ken manangdadanes ken dagiti mamati haan nga pudno nga Diyos, dagiti amin nga ulbod

ket addan to ti parti da idiay baybay nga mapo-oran ti apoy ken sulpur, nga isu ti maikadwa nga panakapatay." Siak

nagsao-ak ti haan nga agpayso. Amin ket nagsao ti haan nga agpayso idi, isunga nagbasol tayo amin, ken nag-aramid tayo ti

sobra ngem panag-ulbod. Sangoen tayo: Amin tayo ket mapan ti imperno.

. Amirisen ti resulta ti panagbasol.

Ngem kuna ti Biblia, "Ngem ni Apo Diyos inted na ti ayat na kadatayo, nga uray no

managbasol tayo, natay ni Kristo gapu kadatayo."(Romans :) Hesu Kristo, gapu ta ayayatenna tayo,

inmay ditoy lubong. Kuna ti Biblia isuna ti Diyos nga nagpakita iti lasag. Nagpakita ti Diyos nga kas porma ti

tao. Nabiag isuna nga awan basol na. Awan ti nagbasolan na ken minaltrato da isuna,

ken tinupraan da Isuna, ken inlansa da pay ti cross. Kuna ti Biblia nga idi adda Isuna idiay cross

"Isuna ti nangbagkat ti basol tayo idiay bagi na mismo idiay kayew." ( Peter :) Tapno amin nga basol

nga inaramid tayo, ken amin nga basol nga naaramid ko - kasla ni Jesu Kristo ti nangaramid. Isuna

Isuna ti nadusa gapu ti basol tayo. Ket inala da ti bagi na idi natay ket inkabil da

idiay Panchion, ket napan ti kararwa na idiay imperno ti talo nga aldaw ken talo nga rabii (Acts

:). Maikatlo nga aldaw, binmangon manen kadagiti natay. Inpakita na kadagit Disipolo na

dagiti butas iti imma na. Ti Biblia ket klaro nga ni Hesus ket natay para iti amin nga tao. Kunana ket

natay "haan laeng nga gapu ti basol tayo ngem natay gapu ti basol ti sangkalubungan." (

John :). Ngem adda ti aramidden tayo tapno maisalakan. Adda iti biblia ti saludsod

idiay Acts , "Anya ti aramidek tapno maisalakan? Ket kunada, "Mamati ka ken ni Hesu Kristo,

ket maisalakan ka, ken pati balay mo." Dadiay laeng. Haan na nga imabaga nga, "Makisali ka ti simbaan,

ket maisalakan ka. Agpabuniag ka, ket maisalakan ka. Agbiag ka ti mayat nga biag ket

maisalakan ka, Haan. Kunana "mamati ka."

. Mamati ka nga natay ni Hesus, naitanem, ken nag-ungar manen para kenka.

Uray ti famous nga verse ti Biblia nga adda reference na idiay baban ti

tasa idiay "In and Out Burger." Popular nga pirmi. Nangeg amin ti tattao: John :.

"Gapu iti ayat ti Diyos ti sangkalubungan inted na ti kakaisuna nga Anak na tapno sinuman

ti mamati kanyana haan nga maawan ngem addan to atiddog nga biag na." Ket kayat na nga saoen ti everlasting,

awan ti patenggana. Kayat na saoen ket kanayon, ken kuna ni Hesus, "Ited ko kanyada ti awan patenggana nga biag, ken

haan dan to nga maawan, wenno uray anya nga tao ket maala da ditoy immak."

Kuna ti Biblia idiay John :, Agpayso, agpayso, kunak kadakayo, no asino ti mamati kanyak ket

adda ti awan patenggana nga biag na." Isunga no mamati kayo ken ni Hesu Kristo, kuna ti Biblia adda ti awan patenggana nga

biag mo. Agbiag kanto nga awan patenggana. Haan mo nga mapukaw ti panakaisalakan. Awan patenggana, awan

ti gibos na. No naisalakan ka, no mamati ka kanyana, naisalakan ka nga kanayon, ken

uray anya man, haan monto nga maiawan ti panakaisalakan mo.

Uray no rumuarak ket ag-aramidak ti pirmi nga basol, Ni Apo Diyos to ti mangdusa kanyak ditoy lubong.

No rimuarak ket nakapatayak ti tao tatta, Siguradoen ti Diyos nga madusa-ak, Apanak

ti priso, wenno lalo pay, diay panakapatay ti parusa. No pay kasta, daytoy lubong ti mangdusa kaniak,

Siguradoen ti Diyos nga madusa-ak, ngem haanak nga mapan ti imperno. Awan ti

ma-aramidak nga mapan ti imperno gapu ta naisalakanak, ken no mapanak ti imperno, ket di naglangsot ti Diyos.

Gapu ta inpromiso na nga sinuman ti mamati ket maada-an ti awan patenggana nga biag, ket kunana pay, "Sinuman

ti agbiag ken mamati kaniak ket haan to nga matay" Isunga addo ti examples ti

ti tattao idiay Biblia nga nag-aramid ti dakes, napan da idiay langit. Kas-ano? Gapu

ta naimbag da la unay? Haan, gapu ta mamati da ken ni Hesu Kristo. Diay basol

da ket napakawanen. Daduma nga tao nga nagbiag ti naimbag nga biag iti mata ti sangkalubungan, wenno

nabiag da ti mayat nga biag, ngem no haan da nga mamati ken ni Kristo, mapan da

ti imperno tapno madusa da gapu ti basbasol da.

. Mamati ka ken ni Kristo kas manangisalakan mo.

Aguray ka ta isaradok daytoy maysa nga panunot: Maysa nga banag ti kayat ko nga masigurado ken iruar ko

tatta ket adda ti sinaludsod ti maysa nga disipolo ni Hesus, ken

diay saludsod kastoy: apay bassit laeng ti maisalakan? Naimbag nga saludsod, enya?

Ka-adoan nga tao ti maisalakan? Wenno bassit ti maisalakan? Sino ditoy ti akin panunot nga addo nga tao ti

mapan idiay langit - nga addo nga tao ditoy lubong ti mapan idiay langit? Pugtoan yo

ti sagot: kunana, idiay Mathew , "Umeneg ka idiay diretso nga gate, gapu ta nalawa ti

gate ken nalawa ti nalaka nga madadael, ken ado ti mapan idiay

gapu ta nalawa ti gate, ken nasikip ti ti dalan nga mapan iti biag, ken bassit

dagiti makakita." (Mathew :-) Ken napan na inbaga daytoy: " Haan nga amin

nga nangibaga kaniak ti, Lord, Lord, ket makapan iti kingdom ti langit, ngem no sino man ti agaramid

ti kasuratan ti amak nga adda idiay langit. Addo ti mangibaga kaniak idiay nga aldaw, Lord, Lord,

apay haan kami nga nagpaltiing iti nagan mo, ket iti nagan mo naawan dagiti demonyo, ken iti nagan

mo addo ti naaramid nga mayat nga trabaho? Ket ibagak to kanyada, nga haan ka nga am-ammo, umikat ka

kaniak idiay trabaho nga haan nga nagpapada." (Mathew :-)

Umuna ti amin, ka-adoan ditoy lubong ti haan nga mamati ken Hesus. Imbag laeng ta

ka-adoan ditoy classroom ket mamati da ken ni Hesus, ngem kaadoan ditoy lubong ket

haan nga mamati ken Hesus. Ngem kunan ti Diyos nga uray dagiti mangibagbaga nga mamati

ken ni Hesus, uray dagiti mangtawag kanya na nga Lord, addo ti mangibaga Kanya na, "Inaramid mi amin

dagitoy mayat nga trabaho! Apay nga haan tayo nga naisalakan!" Daytoy ti ibaga na, "Umikkat ka kaniak, Haan ka

nga am-ammo."Gapu ta ti panakaisalakan ket haan nga gapu ti trabaho, ken no mamati kayo nga ti trabaho yo

ti mangisalakan kadakayo, ken no panunuten yo nga mapan kayo ti langit gapu ta nabautisaran kayo,

No panunoten yo, "Siguro, ti panunot ko masapol nga mayat ti panagbiag mo, Siguro ti panunot ko masapol nga

suroten dagiti commandments tapno maisalakan, Kunak no masapol nga mapan ka makisimba, Kunak no masapol nga

talikodam nga basbasol mo..." No mamati ka ti trabahom, Ibaga ni Hesus daytoy kanyam

maysa nga aldaw, "Umikkat ka kaniak, Haan ka nga am-ammo."

Masapol nga adda amin ti pammatim kadagiti inaramid na. Masapol nga ikabil mo ti pammatim kadagiti inaramid ni Hesus

idiay cross, idi natay Isuna gapu kenka, naitanem, ken nag-ungar manen. Dayta ti ticket mo idiay

langit. No mamati ka ti sabali, ket kunam, "Well, mapanak to idiay langit

gapu ta nasaya-atak nga kristiano, ken inaramid ko dagitoy mayat amin nga banag." Kunanan to

"Sumina ka kaniak." Napansin mo ti kunana, "Sumina ka kaniak, Haan Ka Nga am-ammo."

Haan na nga inbaga, "Dati am-amo na ka." No maam-ammo daka... malagip mo inbagak

daytoy idi: daytoy awan patenggana, tuloytuloy daytoy. No maamammo daka, naisalakan ka nga awan patenggana.

Kunaen nan to, "Sumina ka kaniak, Haan ka nga amammo" gapu ta no mapan ka ti imperno,

gapu ta haan daka nga inam-ammo. Gapu ta no maamammo daka, am-ammo dakan. Kasla dagiti anak ko

ket isu da ti kanayon nga anak ko. No mai-anak ka manen, no agbalin ka nga anak na, sika

ti kanayon nga anak na. Sika man ti black sheep ti pamilya. Sika man ti maysa nga

dispilina-en ti Diyos ti nadagsen ditoy lubong. Madadael mo man ti biag mo ditoy baba, ngem

haan mo nga madadael ti panakaisalakan. No naisalakan kan, nalpasen ti tulagan. Daytoy ti maysa nga banag

nga kayat ko nga ipresentar kenka panggep ti gibos ti oras, ken bassit lang nga minutos

para ti saludsod panggep ti panakaisalakan wenno panggep ti gibos ti oras.

Dear Jesus, Ammok nga managbasolak. Ammok nga mapanak ti imperno.

Ngem mamatiak nga natay ka idiay cross gapu kaniak ken nag-ungar ka manen. Panga-asim ta isalakan dak tatta.

ken ikkan dak ti biag nga awan patenggana. Sika laeng ti matalek ko, Jesus. Amen.

 

 

 

mouseover