CESTA DO NEBE DLE BIBLE

Video

 

June 3, 2015

Kazatel Steven L. Anderson

Bible opravdu mluví jasně o spasení. Nezáleží na tom, jak jste dobří. Mnoho lidí se domnívá, že jsou celkem dobří, víte, a tak sedostanou do nebe, protože jsoucelkem dobří lidé, ale Bible říká:

"všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva." Římanům 3:23

"Jak je psáno: Nikdo není spravedlivý, není ani jediný." Římanům 3:10

Já nejsem spravedlivý, vy nejste spravedliví a kdyby to měla být naše dobrost,která by nás měla dostat do nebe, tak by tam nešel nikdo z nás.

CESTA DO NEBE DLE BIBLE:

1. Uznej, že jsi hříšník.

Protože Bible dokonce říká ve Zjevení 21:8, "Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři" - a ted' poslouchejte dobře - "i všichni lháři, mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – – to je ta druhá smrt."

Já už jsem zalhal. Každý někdy zalhal. Jsme tedy všichni hříšníky a provedli jsme věci horší než lhaní.Postavme se tomu čelem, všichni si zasloužíme peklo.

2. Vem na vědomí, co je odplatou za hřích.

Bible říká: "Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci." Římanům 5:8

A tak Ježíš Kristus, protože nás miloval, přišel na tento svět. Bible říká, že Bůh byl zjeven v těle. [1 Timoteovi 3:16]

Bůh v podstatě vzal na sebe lidskou podobu. Žil bezhříšný život. Nespáchal žádný hřích. A oni ho samozřejmě zbili a plivali na něj a přibili hona kříž. Bible říká, že když visel na kříži, tak že sám nesl naše hříchy na vlastním těle na stromě. [1 Petrova 2:24]

A tak každý hřích, který jste kdy provedli, každý z těch hříchů, je jako kdyby je provedl sám Ježíš. Nesl trest za naše hříchy. A pak víme, že vzali jeho tělo po tom co zemřel, vzali to tělo a vložili ho do hrobu a jeho duše sestoupila do pekel na tři dny a tři noci. [Skutky 2:31] Po třech dnech vstal z mrtvých, ukázal učedníkům stopy po hřebech v jeho rukách a Bible velmi jasně říká, že Ježíš skutečně zemřel za každého člověka. [1 Janova 2:2] Říká, že nezemřel pouze za naše hříchy, ale také za hříchy celého světa. Je tu ale něco, co musíme udělat, abychom byli zachráněni.

Bible říká - má tu otázku ve Skutcích 16: "co mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" A to je vše. Neřekl "Připoj se k církvi a budeš spasen; nech se pokřtít a budeš spasen; žij dobrý život a budeš spasen; čiň pokání ze všech svých hříchů a budeš spasen." Ne. Řekl: "Věř."

3. Věř, že Ježíš zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých pro tebe. A i nejznámnější verš z celé Bible

- Chápete? Jeho odkaz je dokonce napsaný na dně kelímku v restauracích "In-'N-Out Burger". Chci tím říct, že je velmi proslulý. Každý ho někde slyšel.

Jan 3:16: "Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." A slovo "věčný" znamená: věčný. Znamená to navždy. A Ježíš řekl:

"Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky jenikdo nevyrve." Jan 10:28

Bible říká v Janovi 6:47: "Amen, amen, říkám vám: Kdo věří, má věčný život."Nebot' jestliže věříte v Ježíše Krista, pak Bible říká, že máte věčný život. Budete žít navždy. Nemůžete ztratit vaše spasení. Je věčné; je navěky. Jakmile jste zachráněni, jakmile v něj věříte, jste zachráněninavždy a bez ohledu na cokoliv, nemůžete své spasení ztratit. I kdybych šel a spáchal nějaký strašný hřích, Bůh mě za to potrestá tady na zemi. Kdybych třeba šel a někoho dnes zabil, rozumíte, Bůh se ujistí, abych byl za to potrestán. Půjdu do vězení, nebo i snad dostanu trest smrti, jakkoliv se za to na zemi trestá a Bůh seujistí, že budu potrestán ještě víc. Avšak nepůjdu do pekla. Není nicco bych mohl udělat, abych šel do pekla, protože jsem zachráněn. A kdybych šel do pekla, tak Bůh lhal, protože slíbil, že kdokoliv v něj věří, má věčný život. A také řekl:

"každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky." Jan 11:26

Proto je v Bibli spousta příkladů lidí, kteří provedli nějaký opravdu zlý věci, a přesto sedostali do nebe. Jak? Protože, byli tak dobří? Ne. Je to proto, že věřili v Pána Ježíše Krista. Jejich hříchy jsou odpuštěny. Jinílidé, kteří snad žili lepší životz pohledu světa, anebo skutečněžili lepší život, pokud všaknevěří v Krista, budou muset jít do pekla a být potrestaní za svoje hříchy.

4. Důvěřuj pouze Kristu, jako svému spasiteli. A dovolte mi zakončit touto myšlenkou: To hlavní, co jsem chtěldnes tady zdůraznit je otázka, kterou položil Ježíšijeden z jeho učedníků, a ta otázka zní takto:

"Pane, bude spasen jen málokdo?" Lukáš 13:23

A to je dobrá otázka, nemyslíte? Neboli, budou všichni lidé zachráněni, nebo jich bude málo, co budou zachráněni? Tak, a ted' kdo si tady myslí, že většinalidí půjde do nebe, že většina lidí na tomto světě půjde do nebe? Jo, tipněte si jaká byla odpověd'. On na to řekl - třeba v Matoušovi 7, on řekl: "Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází." Matouš 7:13-14 A pak pokračoval a řekl jim:

"Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!" Matouš 7:21-23

A tak vidíte, že jsou kolem lidé - především, většina lidí na tomto světě ani netvrdí, že by věřili v Ježíše. Můžeme být vděčni, že většina v této učebně vyznává, že věří v Ježíše, že ano? Ale většina lidí v tomtosvětě nevyznává víru v Ježíše. Bůh však varoval, že i mezi těmi, kteří vyznávají víru v Ježíše, i mezi těmi, kdo ho nazývají Pánem, mnoho z nich mu řeknou: "a co ... konali jsme takové zázraky. Proč nejsme zachráněni?" A on jim řekne: "Odejděte ode mě.Nikdy jsem vás neznal." To je proto, že spasení není ze skutků, a pokuddůvěřujete vlastním skutkům, že vás zachrání, pokud se domníváte, že půjdete do nebe kvůli tomu, že jste se nechali pokřtít a nebo, pokud si říkáte: "Inu, tak já mám za to, že člověk musí žít dobrý život. Myslím, že člověk musí dodržovat přikázání, aby byl zachráněn. Myslím, že by měl choditdo kostela. Myslím, že se musí odvrátitod svých hříchů. Víte co, pokud důvěřujete"ve vlastní skutky, pak Ježíš vám jednoho dne řekne: "Odejděte ode mě. Nikdy jsem vás neznal." Musíte mít veškerou víru v to, co on udělal. Musíte vložit svou víru v to, co Ježíš udělal na kříži, když za vás zemřel, byl pohřben, a vstal z mrtvých. To je vaší vstupenkou do nebe. Jestli vkládáte ve vše jako -"Já půjdu do nebe, protože jsem takový dobrý křest'an a dělám všechnytyto úžasné skutky, a on řekne: "Odejděte ode mě. A všimněte si co říká: "Odejděte ode mě. Nikdy jsem vás neznal." Ne, "Kdysi jsme vás znal",protože jakmile vás zná - vzpoměňte sico jsem zmínil už dříve - je to navždy. Je to navěky. Jakmile vás zná, jste zachráněni provždy. Ale on řekne: "Odejděte ode mě. Nikdy jsem vás neznal", protože půjdete -li do pekla, je to proto, že vás nikdy neznal. Nebot' jakmile vás jednou zná, tak vás zná. Je to jako s mými dětmi, ty budou vždy mými dětmi. Pokud jste znovuzrození, pokud jste jeho dítětem, pak budete vždy jeho dítětem. Možná budete černou ovcí rodiny, možná budete někým, koho bude musetBůh často káznit na této zemi, třeba si pokazíte svůj život tady na zemi, ale nepokazíte si spasení. Jste zachráněni. To je hotová věc.

A tak to je to hlavní, co jsem vám chtěl sdělit o posledních časech, a ted' už máme jen pár minut na dotazy ohledně bud' spasení nebo posledních časů.

Milý Ježíši, vím, že jsem hříšník. Vím, že si zasloužím jít do pekla. Věřím však, že jsi za mně zemřel na křížia vstal jsi z mrtvých. Prosím tě, aby jsi mně ted' zachránil a dal mi věčný život. Důvěřuji pouze v tebe, Ježíši. Amen.

 

 

 

mouseover