Biblijski Put U Raj ("The Bible Way to Heaven" - Croatian)

Video

October 30, 2015

Biblija je vrlo jasna oko spasenja. Ono ne ovisi o tome koliko ste dobri.

Mnogi ljudi misle da su dosta dobri i misle da Êe doÊi u raj zato jer su dosta dobri.

Ali Biblija kaûe: svi su sagrijeöili i liöeni su slave Boûje (Rim 3:23).

Biblija kaûe: Kao öto je pisano. ÑNema pravednoga, ni jednogaì (Rim 3:10).

Ja nisam pravedan, vi niste pravedni

i ako bi se na temelju naöe dobrote iölo u raj, nitko od nas ne bi iöao.

BIBLIJSKI PUT U RAJ 1. Priznaj da si greönik.

Jer Biblija Ëak kaûe: A straöljivima, i nevjernima, i okaljanima, i ubojicama, i bludnicima,

i vraËarima, i idolpoklonicima, i sluöajte ovo i svim laûljivcima, udio je u jezeru

koje gori ognjem i sumporom: to je druga smrt. (Otk :).

Ja sam lagao. Svi su lagali.

Dakle, svi smo sagrijeöili, i budimo iskreni, poËinili smo stvari gore od laganja.

Svi mi zasluûujemo pakao.

BIBLIJSKI PUT U RAJ 2. Shvati koja je kazna za grijeh.

Ali Biblija kaûe: ali Bog uzvisuje svoju ljubav prema nama

time öto je, dok joö bijasmo greönici, Krist umro za nas. (Rim :).

Dakle, Isus Krist je, jer nas voli, doöao na ovu Zemlju. Biblija kaûe: Bog bijaöe oËitovan u tijelu ( Tim :).

Bog je poprimio ljudski oblik, ûivio je ûivot bez grijeha, nije poËinio niti jedan grijeh

i naravno tukli su Ga i pljuvali po Njemu i razapeli Ga na kriû.

Biblija kaûe: kada je bio na tom kriûu On je s‚m u svome tijelu grijehe naöe nosio na drvetu ( Pt :).

Dakle, svaki grijeh koji ste poËinili, svaki grijeh koji sam ja poËinio,

kao da ga je Isus poËinio. Bio je kaûnjen za naöe grijehe.

Nakon öto je umro, uzeli su Njegovo tijelo i pokopali ga u grobnicu

i Njegova duöa je siöla u pakao na tri dana i tri noÊi (Dj :).

Tri dana kasnije ustao je od mrtvih

i pokazao je svojim apostolima rupe u Njegovim rukama.

I Biblija vrlo jasno kaûe da je Isus umro za sve.

Da je umro ne samo za naöe, nego i za grijehe svega svijeta ( Iv :).

Ali postoji neöto öto mi moramo uËiniti da bi bili spaöeni.

Biblija kaûe, ima to pitanje: Ñöto mi je Ëiniti da budem spaöen?ì

Oni mu rekoöe: ÑVjeruj u Gospodina Isusa Krista i bit Êeö spaöen ti i tvoj dom.ì (Dj :-).

I to je to. Nije rekao pridruûi se crkvi i bit Êeö spaöen,

krsti se i bit Êeö spaöen, ûivi dobar ûivot i bit Êeö spaöen,

okreni se od svih svojih grijeha. Ne. Rekao je ñ vjeruj.

BIBLIJSKI PUT U RAJ 3. Vjeruj da je Isus umro, bio pokopan i uskrsnuo za tebe.

I najpoznatiji stih u cijeloj Bibliji, koji je Ëak napisan na dnu Ëaöe u ÑIn-N-Out Burgeruì,

toliko poznat da su za nj svi Ëuli,

kaûe: Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinoroenoga Sina

da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima ûivot vjeËni. (Iv :).

A vjeËni znaËi vjeËni. ZnaËi zauvijek.

I Isus je rekao: Ja im dajem ûivot vjeËni;

i neÊe propasti nikada i nitko ih neÊe oteti iz moje ruke. (Iv :).

Biblija kaûe: Zaista, zaista, kaûem vam: Onaj tko u mene vjeruje, ima ûivot vjeËni (Iv :).

Dakle, ako vjerujete u Isusa Krista, Biblija kaûe da imate vjeËni ûivot.

éivjet Êete zauvijek. Ne moûete izgubiti svoje spasenje. Ono je vjeËno.

Jednom kada ste spaöeni, kada vjerujete u Njega, spaöeni ste zauvijek

i bez obzira öto uËinili, nikada neÊete izgubiti svoje spasenje.

I da poËinim kakav straöan grijeh, Bog Êe me kazniti na ovoj Zemlji.

Ako ubijem nekoga danas, Bog Êe se pobrinuti da budem kaûnjen.

Otiöao bih u zatvor ili neöto gore ili bih dobio smrtnu kaznu,

kako god me ova Zemlja kazni; a Bog Êe se pobrinuti da budem kaûnjen joö viöe.

Ali ne idem u pakao. Niöta öto uËinim me neÊe odvesti u pakao, jer sam spaöen.

A ako bih otiöao u pakao, Bog je lagao, jer je obeÊao da tko god vjeruje u Njega ima vjeËni ûivot.

I rekao je: svatko tko ûivi i vjeruje u mene, neÊe umrijeti nikada. (Iv :).

Zato i ima mnogo primjera ljudi u Bibliji koji su Ëinili priliËno loöe stvari,

a ipak su dospjeli u raj. Kako? Jer su bili toliko dobri?

Ne, nego zato jer su vjerovali u Gospodina Isusa Krista. Njihovi grijesi su im oproöteni.

Ostali ljudi koji su moûda i ûivjeli Ñbolji ûivotì u oËima svijeta, ili Ëak moûda stvarno ûivjeli bolji ûivot,

ako ne vjeruju u Krista, morati Êe iÊi u pakao biti kaûnjeni za svoje grijehe.

BIBLIJSKI PUT U RAJ 4. Vjeruj jedino Kristu kao svome spasitelju.

I joö samo da dovröim ovu jednu misao, jednu stvar koju sam htio iznijeti danas,

jest pitanje koje Isusu postavio jedan od njegovih uËenika.

A pitanje je slijedeÊe: je li malo onih koje se spaöavaju? (Lk :).

Dobro pitanje, zar ne? Je li veÊina ljudi spaöena? Ili je malo ljudi spaöeno?

Tko ovdje misli da veÊina ljudi ide u raj? VeÊina ljudi ide u raj?

Pogodite koji je bio odgovor.

Rekao je: Uite na uska vrata; jer öiroka su vrata i prostran put koji vodi u propast

i mnogo ih je koji na njih ulaze: jer uska su vrata i uzak je put koji vodi u ûivot

i malo ih je koji ih nalaze. (Mt :-).

I nastavio je: ÑNeÊe svaki onaj koji mi govori: 'Gospodine, Gospodine', uÊi u kraljevstvo nebesko,

nego onaj koji vröi volju Oca mojega, koji je u nebu.

Mnogi Êe mi u onaj dan reÊi: 'Gospodine, Gospodine, nismo li mi u tvoje ime prorokovali?

i u tvoje ime zloduhe izgonili? i u tvoje ime mnoga Ëudesna djela Ëinili?'

Tada Êu im otvoreno reÊi: 'Nikada vas nisam poznavao: Idite od mene, vi koji Ëinite bezakonje.'ì (Mt :-).

Dakle, vidite da postoje ljudi... Najprije veÊina u svijetu niti ne tvrdi da vjeruje u Isusa.

VeÊina ove uËionice ipak tvrdi da vjeruje u Isusa. Ali veÊina u svijetu ne tvrdi da vjeruje u Isusa.

Ali Bog je upozorio da i meu onima koji tvrde da vjeruju u Isusa, Ëak i meu onima koji ga zovu Gospodinom,

mnogi Êe Mu reÊi: ÑËinili smo sva ova divna djela, zaöto nismo spaöeni?ì

A On Êe im reÊi: ÑIdite od mene. Nikada vas nisam poznavao.ì :: --> ::, Jer spasenje nije po djelima.

I ako vjerujete svojim djelima da vas spase, ako mislite da idete u raj jer ste kröteni,

ili ako mislite: Ñtreba ûivjeti dobar ûivot, treba sluöati zapovijedi da bih bio spaöen,

treba iÊi u crkvu, treba se okrenuti od grijeha.ì Ne, ako vjerujete svojim djelima,

Isus Êe vam reÊi jednoga dana: ÑIdite od mene. Nikada vas nisam poznavao.ì

Cijela vaöa vjera mora biti u ono öto je On uËinio.

Morate vjerovati u ono öto je Isus uËinio na kriûu kada je umro za vas. Bio je pokopan i uskrsnuo.

To je vaöa ulaznica u raj. Ako vjerujete u: Ñidem u raj jer sam tako dobar kröÊanin i Ëinim sve ove divne stvariì;

On Êe reÊi: ÑIdi od mene.ì I primijetite kada je rekao: "Idite od mene, NIKADA vas nisam poznavao."

Ne Ñnekada sam vas poznavaoì. Jer kada vas jednom upozna,

sjetite se, spomenuo sam to ranije, to je zauvijek, vjeËno.

Jednom kada vas upozna, spaöeni ste zauvijek.

Ali reÊi Êe: ÑIdite od mene, nikada vas nisam poznavao.ì

Jer ako odete u pakao, to je zato jer vas nikada nije poznavao.

Jer kada vas jednom upozna, poznaje vas.

Kao öto Êe moja djeca Êe uvijek biti moja djeca.

Znate, kada ste ponovno roeni, kada ste Njegovo dijete, uvijek Êete biti njegovo dijete.

Moûda i budete crna ovca u obitelji, moûda vas Bog teöko kazni na ovoj Zemlji.

Moûete upropastiti ûivot ovdje dolje, ali ne moûete upropastiti svoje spasenje.

Spaöeni ste, to je gotova stvar.

Uglavnom, to je glavna stvar koju sam vam htio predstaviti o posljednim danima

i imamo joö nekoliko minuta za pitanja o spasenju ili posljednim danima.

Dragi Isuse znam da sam greönik.

Znam da zasluûujem iÊi u pakao ali vjerujem da si umro na kriûu

za mene i uskrsnuo. Molim Te spasi me sada i daj mi vjeËni ûivot.

Vjerujem samo u tebe Isuse. Amen.

 

 

 

mouseover