'Pravoslávie vo svetle Biblie' Orthodoxy in Light of the Bible - Slovak subtitles

Video

October 6, 2016

Dnešná kázeň má názov 'Pravoslávie vo svetle Biblie'

táto kázeň sa bude týkať všetkých pravoslávnych cirkví, Ruskej, Gréckej

a ostatných. Ak sa pýtate prečo kážem proti tejto cirkvi, je to hlavne preto, že

veľa ľudí, ktorí počúvajú moje kázne sú bývalí členovia tejto cirkvi a často mi

hovoria, že proti nej nikto nekáže. Je potrebné aby niekto vystúpil proti tomuto falošnému

náboženstvu. S počtom okolo miliónov pravoslávnych veriacich je druhou najväčšou

denomináciou na svete. Mnohí biblickí kresťania vedia, že katolicizmus nie je pravé kresťanstvo

ale myslia si, že pravoslávie nie je až také zlé. Ja vám dnes ukážem, že pravoslávie je to isté

čo aj katolicizmus, v niektorých prípadoch je dokonca horšie. Ďalší dôvod, prečo chcem

túto kázeň zamerať na pravoslávie je ten, že v poslednom čase ruského prezidenta

Putina vykresľujú ako nejakého kresťanského hrdinu, pričom v skutočnosti bol pokrstený ako

malé dieťa - pretože je súčasťou Ruskej pravoslávnej cirkvi. Toto je jeho "kresťanstvo".

Je to to isté čo katolicizmus. Uvedomujem si, že náš prezident Obama je slečinka, preto

majú ľudia tendenciu zameriavať sa na Putina. On aspoň vyzerá ako normálny chlap.

To z neho však nerobí kresťanského hrdinu ani biblického kresťana, pretože je súčasťou

falošného náboženstva. Potom je tu ešte jeden človek, ktorý na youtube vystupuje

ako 'Brat Nathanael'. Ľudia mi stále posielajú jeho videá, že je v nich veľa

informácií o sionistoch, židoch atď. Lenže on je tiež pravoslávny. Je oblečený v čiernych

šatičkách s čiernou čiapkou. Kebyže to bol katolícky kňaz, ľudia by nepropagovali jeho

videá, ešte by vám povedali, aby ste ho nepočúvali, veď je to katolícky kňaz. Zdá

sa, že biblickým kresťanom pravoslávie až tak nevadí, lenže ono je takisto skazené.

Táto cirkev je rozšírená aj tu u nás v Tempe ale hlavne v krajinách ako je Grécko, Rumunsko,

celá východná Európa, Rusko, Afrika - v týchto krajinách je to najrozšírenejšia forma "kresťanstva"

lenže ja vám ukážem, že pravoslávie je falošné náboženstvo. Keď som prvýkrát

videl toho 'Brata Natanhaela' okamžite som vedel, že je to falošný učiteľ, vďaka oblečeniu,

ktoré mal na sebe. Ježiš nás varoval pred ľuďmi, ktorí nosia také oblečenie. V Luk

verš : "Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch, radi sa dajú

pozdravovať na námestiach, obľubujú predné miesta v synagógach" V Markovi : sa píše

to isté:"Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch."

Boh nás varuje pred dlhými plášťami, dlhým oblečením. Ježiša často zobrazjú s dlhými

vlasmi, čo sa v Biblii mužom zakazuje, a v dlhých šatách, pred ktorými on sám varuje.

To, že ho takto namaľujú nič neznamená. Preto keď vidíte ľudí, ktorí sa radi dávajú

pozdravovať na námestí, s obľubou chodia po verejných miestach a vyčnievajú, preto

že nenosia normálne oblečenie - to je znak falošného učiteľa. Golier otočený naopak,

aby každý videl, že on je "Boží služobník". Tiež nosia dlhé oblečenie, znak ich pýchy,

znak ich pokrytectva, toho, že sa podobajú obieleným hrobom. Čo je

zlé na pravosláví? Po prvé, mýlia sa v otázke spásy. Ak sa mýlite v spáse,

mýlite sa vo všetkom. "Lebo čo osoží človekovi, keby získal čo hneď i celý svet a svoju dušu

stratil?" (Mar:) Nezaujíma ma nič, čo 'Brat Nathanael' hovorí. Nie je mojím bratom

v Kristu, pretože má iné evanjelium! Falošnú spásu. "Nech je prekliaty!"(Gal:)

Nech je prekliaty ak káže falošné evanjelium. Nezaujíma ma aké dlhé sú jeho šaty. Pôjde

rovno do pekla ak sa nespasí vierou v Pána Ježiša Krista, pretože spása je dar.

Pravoslávni veria, že spása je skrze skutky. Sú tri aspekty spásy - oni sa mýlia vo všetkých.

Po prvé, veria, že spása je zo skutkov, ale v skutočnosti je z viery. V Biblii sa

píše:"Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,

NIE ZO SKUTKOV, aby sa niekto nechválil." (Ef:) Toto sú pravoslávne predpoklady

spásy - . viera, . spásonosné sviatosti, krst, konfirmácia, spoveď a eucharistia.

Takže podľa nich sa musíte spovedať kňazovi, dať sa pokrstiť, zúčastniť sa večere Pánovej

a musíte byť konfirmovaný v pravoslávnej cirkvi. Toto sú ich spásonosné sviatosti.

Viera podľa nich nestačí, potrebujete tiež tieto spásonosné sviatosti. Tretí

predpodlad sú dobré skutky. Takže . viera, . sviatosti, . dobré skutky.

V Biblii sa píše: "Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného,

tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť." (Rim:) Ak si myslíte, že keď máte vieru,

máte automaticky aj skutky tak vám to ešte raz zopakujem, pretože ste zrejme nepočuli.

"Kto však NEKONÁ SKUTKY, ale VERÍ v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu

sa jeho VIERA počíta za spravodlivosť. Ako aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh

BEZ SKUTKOV počíta spravodlivosť: Blahoslavení, ktorým neprávosti boli odpustené a ich hriechy

prikryté; blahoslavený muž, ktorému Pán nepočíta hriech." Toto je Biblická spása.

Nájdete to isté v Rímskym , , , v liste Galatským, Efezským, toto je posolstvo

Nového zákona, ktoré pochádza z úst samotného Ježiša Krista: "Veru, veru,

hovorím vám: Kto VERÍ vo mňa, má večný život."(Jan:) Aj v Jan : je jasne

napísané:"ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Nielenže sa mýlia v tom, že

spása je z viery nie zo skutkov, dokonca učia to, že spása je proces. Pričom spasení

sme v momente. Ježiš prirovnal spásu k narodeniu sa znova. Bolo vaše narodenie

dlhý proces, ktorý trval dni, týždne alebo roky? Alebo ste sa narodili v momente?

Ja som sa narodil . júla o :. Nebol to zdĺhavý proces, ktorý prebiehal

v rozmedzí rokov --. To by bolo bolestivé. Narodíte sa v momente.

Takisto ako spása - spasení sme v momente. Prečítam vám, čo napísal jeden z patriarchov.

Oni nemajú len jedného pápeža ako katolíci, ale viacero autonómnych cirkví aj keď veria

v to isté. Sú rozdelení na Grécku pravoslávnu cirkev, Ruskú, Rumunskú. Je rozdiel aj medzi

Východnou pravoslávnou cirkvou a Orientálnou. K nej patria Arménska apoštolská cirkev, Koptská

ortodoxná cirkev, Etiópska atď. Tento článok predstavuje to, čomu veria všetci pravoslávni.

Kopti majú pápeža, v Rusku ho volajú patriarcha, toto sú len rôzne spôsoby

oslovenia 'otec'. Ježiš však povedal: "nikomu na zemi nehovorte: Otec!" (Mat:). Som si

istý, že 'Brat Nathanael' by rád pripomenul, "Vy si však nedajte hovoriť: Majster (Rabbi)!" (Mat:)

a hneď potom osloví niekoho z kláštora 'opát', alebo 'patriarcha', 'pápež' či 'otec'.

Všetky tieto oslovenia pochádzajú z latinského 'pater'. Slovo opát pochádza tiež z lat. 'abbas'.

Toto je oslovenie, "ktorým voláme: Abba, Otče!" Rim (:) k Bohu a neoslovujeme tak

druhých ľudí. Patriarcha koptskej ortodoxnej cirkvi napísal celú knihu s názvom 'Klamstvo o

spáse v momente'. Tu je niekoľko z jeho výrokov o spáse. -Tvrdíme, že spasený nie

sme zo skutkov, ale ani bez nich -Takýto nonses často vychádza z úst falošných

prorokov. Každý, kto hlása spásu skrze skutky vždy povie niečo podobné. Oni si

neuvedomujú ako hlúpo to znie, pretože sú duchovne zaslepení. Nám, ktorí sme

spasení, to znie veľmi hlúpo. -nie ste spasení zo skutkov ale ani bez nich-

Veď sa nad tým zamyslite. Ďalší výrok od pápeža Shenoudu - to znamená, že krst je

nevyhnutnou súčasťou spásy, pretože krstom sú odpustené hriechy a človek je

pripravený prijať Ducha Svätého. Každý deň, v ktorý zhrešíte potrebujete obetu

Kristovho tela - nie, pretože Biblia hovorí, že zomrel raz. Ak by bol ako svetský najvyšší

kňaz, "by bol musel mnoho ráz trpieť od založenia sveta. Ale teraz pri skonaní vekov

zjavil sa RAZ navždy na odstránenie hriechu svojou obeťou."(Žid:) RAZ navždy. Ďalej

tento pápež hovorí - sviatosť eucharistie je pokračovaním Kristovej obete - NIE!

Už je to dokončené, už zomrel na kríži, bol obetovaný RAZ. Jeho telo bolo zlomené za

nás. Je to dokončené. Pápež ďalej hovorí - je to pokračovanie, preto nemôžete byť

spasený z hriechov bez eucharistie - Podľa neho musíte ísť do jeho kostola

kde on, oblečený v šatách so smiešnym klobúkom, vám dá do úst keks, ktorý vás

dost do neba. Určite! Ďalej hovorí -sviatosť zmierenia je známa aj ako

sviatosť spovede, počas ktorej musíte kňazovi vyznať svoje hriechy aby ste

od neho dostali rozhrešenie a aby vám bolo odpustené-

Biblia však hovorí "vyznávajte si jeden druhému chyby" (Jak:) Nepíše sa,

že máme vyznávať hriechy kňazovi pretože, "jeden je Prostredník medzi Bohom a ľuďmi,

človek Ježiš Kristus,"(Tim:) "Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie Jeden, Boh?"

(Mark:) "V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov"(Ef:).

Nepotrebujeme žiadneho iného prostredníka, "máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze

krv Ježišovu touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez

vlastné telo; a keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím: pristupujme s úprimným

srdcom, v plnosti viery"(Žid:) Ježiš Kristus je veľkňaz a KAŽDÝ veriaci je

kňazom. Ja som kňaz, vy ste kňaz. Biblia hovorí: "Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským

kňazstvom, svätým národom,"(Pet:) Všetci sme kňazmi, skrze Kristovu krv.

podľa knihy Zjavenia . kap. Ďalej pápež hovorí -Ducha svätého prijímame v druhej sviatosti,

ktorým je svätenie olejov. Ak by na spásu stačila sama viera, načo potom pokrstili

ľudí v jeden deň?- Pozrite! To, že spasenie je jedine

skrze vieru neznamená, že nemáme krstiť. Máme navštevovať zbory, máme čítať Bibliu

máme dávať almužny, máme sa modliť aj postiť sa. Ale čo sa týka spásy, je to

"čo musím spraviť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš

spasený ty aj tvoj dom!" (Sk:) Prečo teda pokrstili ľudí v jeden deň? Aký

hlúpy argument! Načo pokrstiť hoci troch ľudí? Čo s tým má spoločné číslo? Dali sa

pokrstiť na znak poslušnosti Kristu. Lenže toto nie je spása. Ako Pavol

povedal: "Ďakujem Bohu, že som nekrstil nikoho z vás,...lebo ma Kristus neposlal

krstiť, ale zvestovať evanjelium" (Kor:,) Ako potom môže byť krst súčasťou evanjelia?

Lotor na kríži bol pokrstený? Nie. Ale uveril v Krista. Ďalej pápež Shenouda hovorí

-a teda smrť pracuje v každom, až kým jeho telo nezomrie ale ak skoncujete s telesnými

skutkami, ste na ceste spásy- Je tu niekto kto skoncoval s

telesnými skutkami? Pretože podľa tohto pána, ste spasený ak to spravíte. Ďalej

hovorí pápež -keď dosiahnete koniec cesty,

dosiahnete ho vtedy, keď zomriete a poberiete sa na druhý svet. Naša

viera nás nechráni pred zatratením. Spása je príbehom celého života. Ako

povedal Pavol, kázanie o kríži je bláznovstvom pre tých, ktorí hynú, ale pre nás, ktorí sme na

ceste spásy, je mocou Božou.- Toto sa však v Biblii nepíše.

Tento verš ukázali mne keď som mal rokov a na základe neho som uveril.

V Ján : sa píše: "Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu,

ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života."

Podľa Biblie, keď uveríme v Ježiša Krista, prešli sme zo smrti do života. Je to hotové.

Koniec. Už som spasený. PREŠIEL som zo smrti do života, som spečatený Duchom

Svätým až do dňa vykúpenia. Narodil som sa znova. Som božím synom. Už teraz mám

večný život a nejdem na súd, pretože som prešiel zo smrti do života. Nie je to žiadny

proces. V Biblii v Kor: sa píše: "Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú,

ale nám, ktorí SME spasení, je mocou Božou." Nie sme na ceste spásy, ani ju nedosahujeme,

spasení SME. Keď už raz SOM zachránený, znamená to, že mi už viac nehrozí

nebezpečenstvo, už som spasený. Keď sa pozriete na tento verš, v

mnohých moderných prekladoch je napísané 'dosahujeme spasenie' alebo

'sme na ceste spásy'. Na to aby sme mohli z tohto verša usúdiť, že spása

je proces, musí byť aj smrť proces. Preto pápež Shenouda hovorí, že smrť pracuje

vo vás až kým telo nezomrie. Tým pádom, ak by bola spása proces, musí byť procesom aj smrť.

Vôbec to nedáva zmysel. Ja momentálne nezomieram, veď som v najlepších rokoch.

A čo tak ročné dieťa? Aj ono zomiera? S takýmto čudným učením sa stretnete,

keď sa vám niekto pokúša nahovoriť, že spása je proces, aj smrť musí byť proces.

Narodenie - jeden deň, smrť - jeden deň. Je to logické. Veď predsa nezomierame

celý život. Ďalej Shenouda hovorí -V koptskej cirkvi je spása vnímaná

ako celoživotný proces, nie ako historická udalosť, ktorá sa odohrala v minulosti.-

Pravda, táto historická udalosť, neodohrala vo VAŠEJ minulosti, pápež Shenouda! A vy,

Brat Nathanael, tiež nie ste spasený! Takže po prvé, mýlia sa v otázke spásy, pretože si

myslia, že spasení sme zo skutkov, po druhé, myslia si, že je to proces.

Naopak, je to moment, duša je oživená a vzkriesená v okamihu. Po tretie, tvrdia,

že o spásu je možné prísť. Mýlia sa v každom jednom bode. Keď sa mýlia v otázke spásy,

mýlia sa vo všetkom. Ďalej čítam z pravoslávnej náuky - zlé skutky zatracujú človeka a prichádza o

spasenie ale dobré skutky sú potrebné ku spáse.- Znie to ako evanjelium? Alebo skôr ako to iné

evanjelium pred ktorým nás varoval Pavol v Gal? Pýtam sa vás, je niečo čo by sme sa

mali od pravoslávnych naučiť? Biblia hovorí:"Nech je prekliaty!"(Gal:)

Takže sa nad tým zamyslite. V Biblii sa píše, nech je prekliaty každý kto by učil

iné evanjelium. Títo pravoslávni učitelia, hlásajú najhorší druh spásy zo skutkov.

Ďalej sa píše v pravoslávnej náuke. -ak človek nemá dobré skutky, dokazuje

to, že jeho viera je mŕtva a bez ovocia.- S tým súhlasím, keď nemáte skutky tak

neprinášate žiadne ovocie, ale to z vás nerobí nespasených. Potom by nikto z nás nebol spasený.

Všetci sme iní, niekto má v živote viac skutkov alebo hriechu, niekto menej.

Spása je z viery, NIE zo skutkov. Oni tvrdia, že iba skutky nestačia na spásu, treba aj

vieru a krst. O spásu nemôžete prísť, Biblia hovorí v Jan:: "Kto verí

v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, lebo

neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi." Podľa tohto verša

existujú na svete dva druhy ľudí, tí ktorí veria v Syna Božieho a tí, ktorí robia z Boha

klamára. Ako ho urobia klamárom? Tak, že neveria jeho svedectvu, ktoré Boh vydal o

svojom Synovi. Čo je týmto svedectvom? Verš .: "A to je svedectvo, že nám Boh dal večný

život a tento život je v jeho Synovi." Tomuto svedectvu musíte uveriť. Ak mu neveríte, nie

ste spasený. V tomto krátkom verši si môžete všimnúť hneď veci - . Boh nám DAL večný

život. Dal, nie predal ani vymenil ani nám ho nedal aby sme si to odpracovali ako

výplatu. Nie. Večný život je Božím DAROM. Ďalej po . dal nám VEČNÝ život, nie dočasný život.

Nie je to život, až kým znovu nezhreším alebo prestanem chodiť do kostola.

Po . tento život je v JEHO SYNOVI. Na to, aby ste mali biblické spasenie, musíte veriť, že je

to DAR, je to VEČNÝ život a je skrze JEŽIŠA. Pravoslávni veria, že je skrze Ježiša, ale

ale neveria, že je večný a že to je dar, lebo si myslia, že ho môžete stratiť a musíte si ho

odpracovať. Dve z troch majú zle. Robia z Boha klamára. Nemajú svedectvo v sebe.

Kto je týmto svedkom? Je to Duch Svätý. Takže nemajú v sebe svedectvo a robia

z Boha klamára, hlásajú falošné evanjelium.

Toto je najzávažnejší problém - spása. Ak sa mýlite v tom, mýlite sa vo všetkom.

Po druhé, pravoslávní učia tie isté bludy ako aj katolíci. To isté náboženstvo Veľkého

Babylonu. Je ťažké ich rozoznať, pretože majú tie isté čudné učenia, až sa zamyslíte,

odkiaľ sa všetky tieto veci vôbec zobrali? Celé ich učenie je zahalené akýmsi tajomstvom

babylonského, pohanského náboženstva plného modiel, ktoré existovalo už pred katolicizmom.

Toto náboženstvo existovalo už pred Kristom. Pochádza z čias Babylonskej ríše, pokračovalo

v Perzskej, Gréckej, Rímskej ríši kde uctievali všeliakých bohov a bohyne, ktoré v katolíckej

cirkvi nahradila Mária a svätí. Všetko toto je prítomné aj v pravosláví. Napríklad,

. opakovania modlitieb, ako aj v katolicizme. . mnísi, mníšky a kláštory. . spovedanie sa

kňazom. . oslovovanie duchovných 'otec', 'patriarcha', 'pápež', 'opát' atď. . dlhé plášte

. modlenie sa k Márii, uctievanie Márie. . modlenie sa k svätým. . modlitby za

mŕtvych, aby ich dostali z pekla. Aj to je samozrejme falošné učenie. Takisto

používajú sviečky, kadidlo, ikony, modly, relikvie. Relikvie sú napríklad ostatky svätých, ktoré

vozia do jednotlivých kostolov. Najčastejšie sú to buď predmety, ktoré všetci bozkávajú

a klaňajú sa im, alebo vystavujú mŕtve telá a klaňajú sa im. Na internete je o

tom veľa informácií. Vieme, že Ježišovo telo tu nie je, pretože je s Otcom, bol vzkriesený.

Tieto mŕtve telá potom vozia do kostolov

Je to obyčajné pohanstvo! Nemá to nič spoločné s biblickým kresťanstvom. Na niektorých miestach

majú dokonca omše v cudzom jazyku. Napríklad koptská pravoslávna cirkev používa pri omši

starobylý koptský jazyk, ktorým ľudia už nehovoria. To isté robili aj katolíci keď slúžili

omše v latinčine, ktorej ľudia nerozumeli. Pravoslávni tiež odmietajú stavať učenie

výlučne na Biblii, pretože si myslia, že "svätá tradícia" je rovná Slovu Božiemu.

Obidve cirkvi, katolícka aj pravoslávna krstia nemluvňatá. Jediný rozdiel je v tom, že katolíci

pofŕkajú dieťa a pravoslávni krstia trojitým ponorením. Kde sa toto učenie nachádza v

Biblii? Nenájdete to v písme, pretože Ježiš zomrel RAZ, raz bol pochovaný a raz vstal

zmŕtvych. Pravoslávni krstia ponorením preto, lebo oni rozumejú gréckemu jazyku a vedia, že

slovo 'baptismos' znamená ponorenie, potopenie. Katolíci dokázali presvedčiť ľudí na krst pofŕkaním,

pretože tam ľudia gréckemu jazyku nerozumeli. Takisto majú "posvätnú vysviacku", čo sa tiež

nenachádza v Biblii. My veríme, že každý veriaci je kňazom, tak ako je napísané v Písme.

Máme priamy prístup k Bohu skrze Ježiša Krista. "Jeden Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek

Ježiš Kristus." (Tim:) Ako Ježiš povedal: "Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa." (Jan:)

Nespomenul Máriu, svätých ani nikoho iného. Ďalším problémom je celibát.

Kňazi v pravoslávnej cirkvi sa môžu ženiť, ale biskup nie. Teraz vám prečítam z ich zdroja

-s vínimkou biskupov, ktorí musia držať celibát, pravoslávna cirkev vždy dovoľovala kňazom

oženiť sa.- Takže oni povoľujú sobáš kňazom, pričom Biblia hovorí, že MUSIA byť ženatí.

"Biskup MUSÍ byť teda bez úhony, muž jednej ženy...Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať,

ako sa bude starať o cirkev Božiu?" (Tim:,) Ak nemáte vlastné deti, neviete ako ich spravovať.

Preto Biblia hovorí, že biskup musí byť mužom jednej ženy. Pravoslávna cirkev

tvrdí, že obyčajný kňaz môže byť ženatý ale biskup nesmie. V Biblii sa píše, že biskup

MUSÍ byť mužom jednej ženy ale oni dávajú prednosť tradícii. Ďalej čítam z ich zdroja-

-vo všeobecnosti sa považuje za užitočné, keď je kňaz ženatý, pretože často slúžia ako radcovia

iným manželom, takto môžu hovoriť z vlastnej skúsenosti. Nezosobášení kňazi často žijú v

kláštoroch. Bývajú aj prípady, keď pre nedostatok ženatých kňazov nastúpi na miesto kňaza mních.-

V Novej Zmluve som nečítal o žiadnych mníchoch. Ďalej sa tam píše-

-ovdovení kňazi sa nemôžu znova oženiť- Takže ak kňazovi zomrie žena, smola,

musí držať celibát. Ďalej sa píše -vdovy po kňazoch sa nemôžu

znovu vydať ale stanú sa mníškami, keď ich deti odrastú.-

Biblia káže pravý opak, v Tim sa píše, že vdovy ktoré majú menej ako rokov

sa majú znovu vydať. Tieto bludy nemajú konca. Teraz budeme hovoriť o márnych

opakovaniach, čo je ďalšia vec, ktorú majú s katolicizmom spoločnú. U pravoslávnych je to

dokonca ešte horšie. Katolíci opakujú dookola Modlitbu Pánovu, Zdravás Mária alebo iné.

V Biblii je napísané: "Keď sa modlíte, neopakujte dookola ako pohania." (Mat:) Tieto opakovania

boli prevzané od pohanov, je to niečo čo praktizujú pohania. Nepochádza to

od Ježiša a učeníkov ale od pohanov. Oni sú tí, ktorí opakujú veci dookola. Ako napríklad

hinduisti, ktorí majú okolo miliardy stúpencov. Oni opakujú dookola mantry. Takisto aj buddhisti.

V Biblii sa píše: "Nebuďte im teda podobní!..ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú

vyslyšaní....Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte."(Mat)

To čo Pravoslávni opakujú dookola je ešte horšie ako u katolíkov, pretože

je to ešte kratšie. Modlitba Pánova aspoň trvá nejakých sekúnd, takisto aj Zdravás, aj keď

sa samozrejme modlia k nesprávnej osobe. Toto opakujú pravoslávni: Pane Ježiši Kriste

Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. To je všetko. Spomínaný 'Brat Natanhael' raz hovoril,

ako sa toto modlil - hodiny vkuse. Ako keby bol autista! Stále dookola: Pane Ježiši

Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Pane Ježiši Kriste, Syn Boží,

zmiluj sa nado mnou hriešnikom............ Je to blázon! Nie je o nič lepší ako ľudia,

ktorí chodia k tomu sprostému múru a kolíšu sa tam. Kde je môj ruženec: Pane Ježiši Kriste,

Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Pane Ježiši Kriste Syn Boží, zmiluj sa nado

mnou hriešnikom. Ešte hodín. Pane Ježiši Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom.

Sú to pohanskí blázni! Boh to nikdy nikomu nekázal robiť! "Tí, čo Ho vzývajú, musia Ho

vzývať v duchu a v pravde." (Jan:) S Bohom sa máme rozprávať ako Mojžiš, "ako sa človek

rozpráva so svojím priateľom" (Ex:) Tak prikazuje Biblia. Oznámite svoju prosbu Bohu

"A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v

Kristu Ježišovi." (Fil:) "a o čokoľvek prosíme, berieme od Neho, pretože zachovávame Jeho

prikázanie a robíme, čo Mu je milé," (Jan:) nie preto, že to zopakujeme miliónkrát.

"O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti

vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum,

bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi." (Fil:) To znamená,

že sa máme pomodliť a odísť. Môžete sa modliť aj hodiny, ak sa tak dlho máte o čom

modliť. Nielen dookola opakovať: Ježiši Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom.

Ježiši Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Ježiši Kriste, Syn Boží

zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Nenudíte sa? Len seďte, ešte hodiny. Ježiš Kristus, Syn

Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Je to čudné! Ako pre bláznivých ľudí. Robia

to buddhisti, keď sedia pod lotosovým stromom a čakajú na osvietenie. Celý

tento mystický bordel z východu, splynutie s vesmírom je prítomné aj v pravosláví.

Ešte je zaujímavé, ako 'Brat Natanhael' rozpráva na svojom youtube kanáli o tom, ako to opakoval

hodiny. Myslel som, že v Biblii je napísané, o tom ako nemáme každému hovoriť, že sa

modlíme, myslel som, že máme vojsť do izby, zavrieť dvere a tak sa modliť. Chváliť sa tým,

ako jednu vetu opakoval hodiny. Je to psychopat! Je to blázon! Je to buddhista.

Nie je to kresťan, je to POHAN! Kážem ostro proti tomu, lebo "nenávidím každý

lživý chodník." (Ž:) "Tvoja reč je prečistá" (Ž:) Biblia učí, že máme

čítať Slovo Božie, svedčiť strateným, fyzicky pracovať, stretávať sa spolu, so svojimi rodinami.

Mali by sme sa modliť ale nie opakovať niečo donemoty. Pomodliť sa, a hotovo.

Nehovorím, že sa už nikdy nemôžte modliť to isté, ale netreba to opakovať dookola.

"Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte." (Mat:) Ak iba opakujete

dookola to isté, prečo by mal byť Boh k vám milostivý? Veď v Neho ani neveríte, myslíte

si že spása je za vaše skutky, že to vaše opakovanie vás dostane do neba, myslíte

si že tá oblátka a pitie vína vás dostane do neba alebo to že ste ponorený trikrát pri krste.

To nie je pravda. Je to vážne zlé, miliónov ľudí tomu verí. Ježiši Kriste, Syn Boží, zmiluj sa

sa nado mnou hriešnikom....Je to márne opakovanie. Takáto "modlitba" sa nedostane

ďalej ako po strop. Je to pohanská praktika hinduistov, buddhistov, ktorá sa dostala do

údajne kresťanskej cirkvi. Pravoslávni tiež nazývajú Máriu matkou božou. Pozrime sa na

to, čo hovorí Biblia. Učia, že Mária je matka Boha a preto by sme sa mali k nej modliť, uctievať ju,

mať obrázky s jej podobou, aj keď nikto nevie ako vyzerala. Dokonca tie pravoslávne

ikony sa ani nepodobajú na človeka. Tak predsa nikto nevyzerá. Ich tváre

majú taký zvláštny tvar, že ani nevyzerajú ako ľudské. A to je ich boh ku ktorému sa

modlia a klaňajú. Pozrime sa čo hovorí Biblia, či je Mária matka Boha. V Žid::

"Nemá otca, nemá matku, nemá rodokmeň, jeho dni sú bez počiatku, jeho život bez

konca; podobný je Synovi Božiemu a zostáva kňazom navždy."

Všimnite si slová 'nemá matku', hovorí sa tu o tom, že nemá pozemského otca ani

pozemskú matku, pretože je Syn Boha. Chcem vám ukázať, že Ježiš je síce Boh, a Mária bola

matkou človeka-Ježiša, ale to z nej nerobí matku Boha. Na to aby ste prišli k takému

záveru musíte použiť vlastnú logiku, namiesto toho, aby ste sa spoliehali na to čo hovorí Písmo.

V Biblii nikde nenájdete verš, ktorý by hovoril, že Mária je matkou Boha. My si povieme, že

Mária je matka Ježiša a Ježiš je Boh, takže Mária je matka Boha. Lenže to

je nesprávne. To je ľudská múdrosť ale v Biblii neexistuje verš, ktorý by niečo také

hovoril. Všetko čomu veríme by malo byť založené na biblických veršoch, nie na

ľudskej logike. Pozrime sa na to, čo sa píše v Biblii v Mk:: "Keď potom

učil v chráme, odpovedal Ježiš: Ako môžu zákonníci hovoriť, že Kristus je Synom

Dávidovým? Veď sám Dávid povedal v Duchu Svätom: Povedal Pán môjmu Pánovi: Posaď sa

mi na pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím pod nohy. Sám Dávid nazýva Ho Pánom; akože

mu je potom synom? A veľký zástup počúval Ho s radosťou." Ježiš tu hovorí, že Dávid nie

je otcom Boha. Nie je tak? Zákonníci hovoria, že Kristus je synom Dávida, ale pritom Dávid

nazýva Krista Pánom. Zákonníci si mysleli, že Kristus bude len človek. Židia v minulosti

a dokonca aj dnes, keď sa ich opýtate na Mesiáša, si myslia, že to bude len smrteľný človek, ktorého

Boh pošle. Ježiš im v tom verši hovorí, že Dávid ho nazýva Pánom. Nie je len synom

Dávida, je jeho Pánom. Preto, keď Ježiš je Božím Synom a Pánom vesmíru nemôže byť

Dávidovým synom. Je synom Dávida len po fyzickej stránke, pretože je fyzickým potomkom Dávida v

jeho ľudskej podobe. Ježiš je Synom Božím a Synom človeka. Takže ak chcete tvrdiť, že

Mária je matkou Boha, musíte povedať aj to, že Dávid je otcom Boha. Nie je to pravda,

ako ste mali možnosť vidieť v Biblii. Aj keď je Ježiš Bohom a Mária je matka Ježiša, nie

je správne tvrdiť, že je matkou Boha, pretože ona je matka Ježiša-človeka. Ježiš predsa existoval už

predtým ako sa Mária vôbec narodila. NIE JE matkou Boha. Je matkou Ježiša-človeka,

preto nazývať ju matkou Boha je heréza a falošné učenie. Uctievanie Márie tiež nie je

v poriadku. V Mat: sa píše:"I povedal Mu ktosi: Ajhľa, Tvoja matka a Tvoji bratia stoja

vonku a žiadajú si hovoriť s Tebou. Ale On odvetil tomu, ktorý Mu to hovoril: Kto je moja

matka? A kto sú moji bratia? Ukázal rukou na svojich učeníkov a riekol: Ajhľa, moja matka a moji bratia."

Zdá sa vám, že Ježiš dáva veľký dôraz na to, kto je jeho matka? Veď ukázal na náhodnú ženu

a povedal, "Ajhľa, moja matka". Dáva veľký dôraz na Máriu? Mali by sme ju uctievať,

jej stavať svätyne, mať obrázky s jej podobou a klaňať sa im, modliť sa k nej? NIE!

Veď prišli k Ježišovi a povedali mu, že jeho matka s ním chce hovoriť a on povedal, Nie, toto je moja

matka. Ukázal na každú ženu, ktorá ho nasleduje, a robí čo jej káže. "Ajhľa,

moja matka a moji bratia". Pravoslávni učia, že Mária ostala pannou naveky. Chudák Jozef.

Veď s ňou bol ženatý. Podľa pravoslávnych mal držať celibát. A vôbec, prečo títo zvrhlíci

chcú aby každý držal celibát? Aj katolíci chcú aby bol v celibáte, zatiaľ čo oni sú banda

pedofilov a cudzoložníkov. Je to lož. "Nie je dobré človeku byť osamote." (Gen:)

Učenie o tom, že Mária ostala pannou nie je správne, pretože Ježiš mal aspoň sedem

nevlastných súrodencov. Biblia hovorí o jeho bratovi Jozesovi, Jakubovi, Judovi a tiež o

jeho sestrách (Mk:) Pravoslávni tvrdia, že to sú len bratranci alebo príbuzní. Prečo sú

tam potom ich mená? Ďalej sa píše v Mat:: "Ale ju nepoznal, dokiaľ neporodila svojho

prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš." Takže Jozef ju nepoznal dokým neporodila

prvorodeného syna, až potom. Prečo by mala ostať pannou? Iba ak by ste ju chceli uctievať

ako nejakú panenskú bohyňu, ako v Babylone. Potom to dáva zmysel. Ak ju chcú uctievať ako

hinduisti, ktorí sa klaňajú bohyniam. Ešte sa píše, že Ježiš bol prvorodený syn. Ak máte

prvorodeného syna, znamená to, že máte aj druhorodeného. Ak pozeráte . časť nejakého

filmu, očakávate, že bude mať aj . časť. Porodila svojho prvorodeného syna a to

je všetko? Potom by malo byť napísané, že porodila svojho jediného syna alebo iba syna.

Prečo by tam bolo to slovo 'prvorodeného'? Vlastne áno, väčšina prekladov toto slovo

vynecháva v Mat:. Snažia sa to zakryť. V Luk: je spomenutý jeden prípad, kedy

v Biblii niekto uctieval Máriu. Iba raz, pričom dnes miliarda katolíkov a miliónov

pravoslávnych uctieva Máriu. Pozrieme sa na to, čo Ježiš povedal žene, ktorá uctievala

Máriu. V Luk: sa píše: "A stalo sa v tom, ako to hovoril, že nejaká žena zo zástupu..."

.....toto je prvá katolíčka. Ďalej sa píše:"nejaká žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala

mu: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval! Ale on povedal:

Ba pravda, blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho!"

Blahoslaviť prsia, ktoré požíval? Čo je toto za hlúposť? Prečo by niekto

blahoslavil prsia, ktoré požíval? Veď to nedáva žiadny zmysel! Preto Ježiš povedal

"Ba pravda, blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho!"

Kedy Boh prikázal uctievať Máriu a modliť sa k nej? Z toho vyplýva, že ak robím to, čo

mi Boh prikazuje, budem blahoslavený, a nie keď budem žehnať prsia a lono

a iné. To nepochádza z Biblie. Takže znova: . mýlia sa v spáse, . majú tie isté falošné

učenia ako katolíci. Existuje ešte nejaký katolícky blud, ktorý by nemali aj pravoslávni?

Okrem toho, že katolíci dieťa pri krste pofŕkajú. Pričom je to úplne jedno či dieťa ponoria alebo

pofŕkajú. Biblia predsa hovorí, že predtým ako sa dáme pokrstiť, musíme veriť. Sk:: "Ak

veríš z celého srdca, slobodno." Nemôžete byť pokrstení bez toho, aby ste uverili v Krista.

Preto je jedno či pofŕkate alebo ponoríte dieťa, keď Biblia jasne hovorí, že krstiť sa môže až

potom ako uveríme. Hnevá ma to preto, lebo stovky miliónov ľudí sú zatratení,

modlia sa 'Pane Ježiši Kriste, buď milostivý ku mne hriešnemu' a sú na ceste do pekla, pretože

veria svojim skutkom na spasenie. Opakujú dookola ako pohania, čo nemá nič spoločné

s tým ako sa nám Boh kázal modliť. Niekto musí ostro vystúpiť proti tomuto bordelu, poukázať

na klamstvá, herézy a falošné učenia aby sa ľudia, čo tomu veria ZOBUDILI! Aby si uvedomili,

že ich vedú do pekla. Aby prestali počúvať týchto falošných učiteľov. Nemýlia sa len v

otázke spásy ale veria tomu istému, čo aj katolíci. V jednom bode sú dokonca ešte horší ako katolíci.

V pravosláví je ešte väčší vplyv východných mystických učení ako v katolicizme. Súvisí to

aj s geografickou polohou. Pravoslávna cirkev je najviac rozšírená na východe, čiže sú bližšie

k buddhizmu a hinduizmu, preto boli vo väčšej miere ovplyvnení ich mystickými bludmi ako

západná katolícka cirkev. Toto sú niektoré z podobostí medzi pravoslávím a buddhizmom:

. opakovania, ako sme už spomínali, . pravoslávni nemôžu jesť mäso počas

niektorých dní. V stredy a piatky nemôžu jesť mäso ani mliečne výrobky. To je presne to isté

ako v hinduizme. Oni tiež nejedávajú mäso v určité dni. Uctievajú obrovské množstvo

bohov a bohýň a každý hinduista má inú verziu hinduizmu. Niektorí nejedia

mäso v pondelky, iní v štvrtky. Je zaujímavé, že pravoslávni robia to isté. Kde sa o tom píše

v Biblii? Nikde sa o tom nepíše. Okrem Tim:, kde sa hovorí o učeniach démonov, ktorí " zabraňujú

ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril." (Tim:) Ďalší problém je s asketizmom.

Asketizmus je to, keď si ľudia myslia, že je cnostné trpieť a vôbec sa nezabávať,

že vás to spraví svätým a spravodlivým. Dokonca aj niektorí fundamentálni baptisti

si to myslia. Ja tomu neverím. Kázal som o tom celú kázeň (Be not righteous over

much). Neverím v asketizmus, že nemáme jesť dobré jedlo alebo akokoľvek sa zabávať

len sa bičovať a spávať na posteli s klincami. Toto nie je biblický prístup. Biblia učí, že máme

byť ochotní trpieť za Krista, ak je to potrebné. "ak je kedy potrebné, rmútiac sa v rozličných

pokušeniach...plesáte radosťou nevysloviteľnou a oslávenou" (Pet:) Ale nikde sa nepíše aby

sme vyhľadávali utrpenie. Aby sme sa niekde váľali v špine, nejedli, nepili. Je to hlúposť.

Je čas aj na dočasný pôst a modlitby ale myslieť si o niekom, aký je svätý len preto,

že je zavretý v dome a dookola opakuje jednu vetu je nonsens. Ležať na klincovej posteli,

bičovať sa ako to robia v kláštoroch, alebo vstať o polnoci a opakovať dookola

nejakú modlitbu, žiadna zábava, žiadne hudobné nástroje, lebo je to príliš zábavné.

Celé je to nonsens. Biblia nám hovorí, aby sme jedli, pili a užívali si ovocie svojej práce

a čo nám Boh dáva. Ľudia z Novej zmluvy, mali čas keď sa postili a modlili ale takisto

aj hodovali. V Zachariášovi je napísané aby ľudia hodovali, stretávali sa a radovali s Pánom.

Dokonca aj na Ježiša sa hnevali, že nežije dosť asketicky. Nazvali ho žráčom a pijanom vína.

(Mat:). Lebo prišiel jediac a pijúc. A nepil alkohol aby bolo jasné. Vyčítali

mu, prečo sa nepostí. Povedal im: "Či môžu svadobníci smútiť, kým je s nimi ženích? "

Takíto ľudia ako pravoslávni sa nepostia kvôli niečomu špecifickému, kvôli nejakej udalosti v

ich živote, len si povedia, že každú stredu a piatok sa postia. A ak chcú byť naozaj svätí,

musia sa začať trýzniť. Komu sa chce opakovať dookola to isté, to je ako keď

dieťa musí v škole za trest písať na tabuľu, že už viac nebude rozprávať cez hodinu.

Zaslepenému pravoslávnemu falošnému prorokovi sa síce zdá, že nie som dosť

nábožný na to aby som dokázal opakovať tú istú vec, ale ja sa pýtam, prečo oni nie

sú dosť nábožní na to aby prečítali Bibliu toľkokrát ako ja? Pravoslávni blázni. Budú

hovoriť o tom ako v kláštoroch čítajú o životoch svätých, spievajú, mávajú liturgie, opakujú tú

istú modlitbu dookola, ale nikdy nehovoria o tom, ako hodiny čítajú alebo sa učia Bibliu.

Keď som raz prišiel do pravoslávneho obchodu v Rumunsku, stretol som tam kňaza v šatách

so smiešnou čiapkou, ktorý tam mal hromadu kníh, obrazov a ikon ale keď som chcel Bibliu,

tak mali len jeden druh. Chcel som Nový Zákon ale nemali len tej jeden druh. Mali

zopár veľkých, ťažkých Biblií a pritom tisícky tých nezmyslov. Viete prečo nemajú vreckový

Nový Zákon? Lebo sa im to nechce čítať. Ja mám rád vreckový NZ, lebo si ho môžem

zobrať všade so sebou aby som nemusel opakovať mantry ale čítať Slovo Božie a

uvedomiť si, že pravoslávna cirkev je falošná a učí klamstvá. Takisto aj kláštory pochádzajú

z buddhizmu, oni zakladali kláštory už predtým ako katolíci vôbec existovali. Oni sa týrali v kláštoroch

už rokov pred Kristom. Odtiaľ to zobrali aj katolíci. Ten ich mysticizmus,

povery, magické predmety atď. Takisto aj svätyne pri domoch. Pravoslávni mávajú

pri domoch svätyne do ktorých sa chodia modliť, presne ako hinduisti. Tí majú doma

malé svätyne s rodinné božstvá, ktoré mimochodom vyzerajú ako pravoslávne

ikony, zapaľujú tam sviečky a modlia sa tam. Keď prídete k pravoslávnym domov, majú to

isté. Potom relikvie, uctievanie mŕtvol, to všetko majú aj buddhisti. Takzvaná

'stupa' je aj tu v Sedone, môžete sa ísť na to pozrieť sami. Klaňajú sa mŕtvole Buddhu.

Ja slúžim vzkriesenému Spasiteľovi, neklaniam sa mŕtvolám. Ešte jednu vec chcem spomenúť,

a to učenie, ktoré hovorí o splynutí s Bohom. Tiež to pochádza z hinduizmu, kde učia o

splynutí atmana a brahmana, splynutí s vesmírom 'ohm'. V pravosláví majú to isté.

V tomto sa líšia od katolíkov. Toto napísal sv. Atanáš -Ježiš sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať

Bohom- Tomuto veria pravoslávni.

Pravoslávni veria, že Ježiš sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Bohom, a ich cirkev

sa to snaží umožniť. Mormon verí, že sa stane bohom svojej vlastnej planéty,

ale pravoslávni veria, že sa stanú Bohom. Ja tomu ani rozumieť nechcem, pretože je

to obyčajné rúhanie a klamstvá. Stručne povedané, pravoslávie je tak isto zlé ako

aj katolicizmus, dokonca sa aj nazývajú východná katolícka cirkev, narozdiel od

rímskokatolíckej. Ale oni sami hovoria, že sú katolíci. V niektorých prípadoch sú ešte horší

ako katolíci. Obe tieto cirkvi sú totálne prekrútenie kresťanstva. Je v nich veľa

vecí prebratých z pohanstva. NIE SÚ spasení, preto by sme im mali ukázať,

čo je napísané v evanjeliu. Nie je to preto, že by som týchto ľudí nemal rád, ja nenávidím

autorov toto náboženstva, ktorí vytvorili túto obludnosť, tí teraz horia v pekle.

Netvrdím, že miliónov ľudí je zlých, len preto, lebo sú súčasťou tejto cirkvi. Sú len

oklamaní a potrebujú Ježiša. Skutočného Ježiša z Biblie, nie ten ich obrázok, ktorý ich údajne

spasí za ich skutky. Aj tu u nás žijú pravoslávni veriaci. Mali by sme im zaklopať na dvere a dať

im evanjelium. Mali by sme ísť do Rumunska, Grécka alebo poslať misionárov do celého

sveta aby týmto ľuďom ukázali pravé evanjelium, pretože nie sú spasení.

Mali by sme si uvedomiť, že pravoslávni nie sú spasení a preto im musíme ukázať pravdu.

Mali by sme milovať ich duše a vytiahnuť ich z ohňa, "nenávidiac aj ich odev poškvrnený

telom." (Jud:) Mali by sme nenávidieť hriech, falošné náboženstvo, klamstvá a falošné učenia

dokonca aj ich odev. Tie hnusné chlapské šaty. Mali by nosiť nohavice ako normálni chlapi.

Všetci muži by mali nosiť nohavice. Ďalej by sme nemali vyzdvihovať pravoslávnych ako nejakých

veľkých kresťanov alebo počúvať ich učenie. Sú to falošní proroci. Preto by nemali ani Putina

vyzdvihovať ako veľkého kresťanského vodcu. Nemali by sme ani počúvať ľudí ako je 'Brat

Natanhael' pretože je to falošný prorok. Propaguje svoj pravoslávny odpad.

Nedávno som počul v jednom zbore nezávislých fundamentálnych baptistov hovoriť, že tí kopti,

ktorých zabili ľudia z ISIS, sú všetci v nebi. Je mi ľúto každého, koho zabijú títo moslimovia

ale nemôžeme povedať, že všetci pôjdu do neba, keď sú to katolíci. Ja neverím, že katolíci pôjdu do

neba. Ak by som veril, že katolíci idú do neba, potom by už viac cesta nebola úzka. (Mat:)

Biblia hovorí, že cesta je úzka. Ak by som veril, že katolíci sú spasení, tak by som obišiel veľa

dverí, keď chodím svedčiť. Keď totižto chodím svedčiť zvyknem sa pýtať ľudí, či sú kresťania.

Veľa ľudí mi odpovie, 'Nie, som katolík.' Pýtam sa tú otázku stále a z katolíkov

mi odpovedia, 'Nie ja som katolík'. z povie 'Áno som katolík'. Súhlasím s tou

odpoveďou 'Nie, som katolík' pretože ak ste katolík, nie ste kresťan. Nechcem tým

nikoho zraniť ale ak by sme povedali o katolíkoch, koptoch, pravoslávnych, že sú kresťania, potom by

sme im dávali falošný pocit bezpečia, pričom sú na ceste do pekla. Schvaľovali by sme zlú

cirkev. Je to falošná, odpadlícka, babylonská cirkev, a nemali by

sme s ňou mať nič spoločné. Musíme si uvedomiť, že tí ľudia potrebujú spásu.

Spásu zo Slova Božieho nie z pravoslávnej cirkvi. Pomodlime sa: Drahý Pane, ďakujeme Ti za Bibliu,

ďakujeme, že sa nemusíme spoliehať na žiadneho muža v šatách aby nám povedal,

čo učí svätá tradícia, že sa nemusíme pozerať na tie divné obrázky, aby sme zistili kto si, Pane

ďakujeme za to, že si nám zachoval svoje dokonalé Slovo, že ho môžeme čítať každý

deň, a pritom mať myseľ Kristovu. Pomôž nám, aby sme neboli oklamaní falošnými

prorokmi, ktorí k nám často prichádzajú v ovčom rúchu a hovoria nám veľké pravdy a potom sa

vplížia s ich pravoslávím a herézami. Pomôž nám odhaliť a vyhnúť sa týmto

falošným prorokom, pomôž nám aby sme milovali tých, ktorí sú tým oklamaní, a aby

sme im ukázali pravé evanjelium. V mene Ježiša Krista, Amen!

 

 

 

mouseover