"New World Order Bible Versions" (Dutch subtitles)

Watch Video

October 22, 2015

Ik geloof dat de duivel de kerk wil overnemen.

Ik geloof dat de duivel deze kerk wil overnemen...

...één voor éen.

-Wij hebben de mogelijkheid om voor onszelf en voor onze

toekomstige generaties een nieuwe wereldorde de creëren.

-Sluit uw raam.

Ga terug naar binnen.

-Ga meteen terug naar binnen! -Ik ben binnen.

-Deze nieuwe wereldorde is onze kans,...

...een orde waarin een geloofwaardige Verenigde Naties...

-...rubberen kogels, tasers...

-...gebruik maakt van haar vreedzame rol om de belofte en visie

...van de oprichters van de VN te vervullen.

-Nadat President Bush in zei -een zin die ik vaak zelf gebruikte

-dat we een nieuwe wereldorde nodig hadden.

En in plaats daarvan, kwam er juist veel chaos.

-Het zit er a lang aan te komen.

Door wat er vandaag, op dit moment gebeurd is,

is Amerika veranderd.

-vandaag pleiten President Obama en de Britse Premier Gordon

voor een nieuwe wereldorde om

de wereldwijde economische crisis te stoppen.

-Het is nu onze taak om ook werkelijk

een nieuwe wereldorde te creëren.

-Zijn taak is om een algemene strategie voor Amerika te creëren

in een periode waarin men ook echt een nieuwe wereldorde kan creëren.

Het is een fantastische opportuniteit.

-U definieert de Nieuwe Wereldorde

als luciferiaans. -Ja.

-Hoe weet u dat?

-Ik ging de achterkant van de Amerikaanse dollar onderzoeken.

En ik vond deze vreemde zegels op onze dollar. Het zijn Illuminaten

zegels van een geheime vereniging, opgericht in

door een man, genaamd Adam Weishaupt.

En op de achterkant van de dollar, ziet u het zegel

aan de linkerkant, een oog in een driehoek. Dit is het oog van Horus

in Egyptische mythologie, nu gekend als het oog van Lucifer of Satan.

De twee woorden bovenaan, "ANNUIT COEPTIS", staan voor

"Mededeling van de geboorte van",

en onderaan, "NOVUS ORDO SECLORUM".

-En op dit zegel van de Verenigde Staten staat

"NOVUS ORDO SECLORUM": een Nieuwe Orde.

-En mensen zouden zich moeten afvragen, "Wat doet een Egyptische

piramide op de achterkant van een Amerikaanse dollar?

Welke link is er tussen Amerika en Egypte?"

Het antwoord is: geen enkele behalve op het vlak van de occult.

Alles wijst op een Luciferiaans plan en de mensen

moeten inzien dat de god van de Vrijmetselarij de wereld

zal leiden naar dit bijzondere doel waarvoor Amerika

gesticht is, en die het hele wereldsysteem zal leiden naar een

één-wereldregering, één-wereldgodsdienst,

één-wereldwetgeving, en één-wereld monetair systeem,

in de Bijbel vernoemd als het teken van het beest.

-...wat we zeker weten,

is dat er een overgang zal zijn van de oude orde

naar de nieuwe orde, een regel van Satan zelf.

Dit symbool verwijt ernaar

en de Nieuwe Wereldorde verwijst ernaar.

In de King James, Corinthiërs : staat er, "Zo dan, indien iemand

in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet,

het is alles nieuw geworden." Kijk hoe de Nieuwe Engelse Bijbel

dit vers vertaalt. Hij zegt, "De oude orde is voorbij en

een nieuwe orde is begonnen. " Ze hergebruiken dezelfde taal.

De King James zegt, "Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en

verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd

der verbetering opgelegd.", kondigt de komst van Christus aan. Maar let op

De NIV zegt, "tot de tijd van de Nieuwe Orde." Ze bereiden de mensen voor.

Nu kijk naar dit. In Jesaja : in de

King James zegt de Bijbel, "Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg

een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen,

die wel vast gegrondvest is". Dit verwijst naar Jezus, niet? En ik wil

opmerken dat in de King James ze jullie vertellen dat Jezus

de hoeksteen is van de grondvest. Nu, waar is de grondvest met betrekking

tot een gebouw, bovenaan of onderaan?

Onderaan, niet? OK?

Dus als men zegt dat Jezus de hoeksteen van de grondvest is,

is dat onderaan, niet?

"U dan, die gelooft, is Hij dierbaar:" - dit is de King James -

"maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben,

Deze is geworden tot een hoofd des hoeks," weer op de grondvest.

Let op de NIV noemt hem de deksteen.

Ze zeggen dat het symbool dat u ziet Christus voorstelt.

Dat is verkeerd; wie stelt het voor? De Antichrist.

-Ik hoop dat jullie blijven geloven in dit boek,

Het Woord van God. Dit is wat we echt moeten volgen.

Er is weinig tijd. We zien de waarheid niet meer:

Het is aan het gebeuren; nu op dit moment.

-Mijn naam is Steven Anderson, priester van de Baptisten Kerk Faithful Word

in Tempe, Arizona. Onze kerk volgt enkel King James; vele

mensen begrijpen niet waarom. Het doel van deze film is om

de opvallende verschillen aan te tonen tussen de King James Bijbel

en alle andere versies.

-Mijn naam is Roger Jimenez. Ik ben de priester van de Baptisten Kerk Verity

in Sacramento, California, en ik werk graag mee

aan deze film omdat het Woord van God vandaag de dag wordt aangevallen

en we moeten voor de Bijbel opkomen zodat die kan deelnemen

in deze spirituele strijd.

-Mijn naam is Dennis McCain. Ik ben de priester van de Nortside Baptisten Kerk

in Modesto, California. Ik ben hier reeds zestien jaar priester

en ik ben in dienst als missionaire kerkstichter sinds

bijna veertig jaar.

-Nu, er is een agenda vandaag en het is een satanische agenda om

de Bijbel te veranderen. Vele mensen denken, "Wel, de King James Bijbel is

een uitstekende vertaling; Hij is erg poëtisch. En de andere versies zijn

minderwaardig. Misschien zijn ze niet zo goed vertaald. "Maar ik ben hier

om jullie te zeggen dat het veel verder gaat dan dat. Deze nieuwe versies zijn eigenlijk

een poging van Satan om Gods Woord te bederven. Ik ga jullie tonen

dat deze veranderingen niet toevallig zijn. Het zijn niet enkel

kleine, onbelangrijke veranderingen. Het gaat om strategische veranderingen.

Ze zijn bewust ingevoerd om specifieke doctrines in de Bijbel aan te vallen.

De Bijbel vertelt ons in Efeziërs :, "Want wij hebben den strijd niet tegen

vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten,

tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke

boosheden in de lucht." Er zijn mensen met

miljoenen en zelfs biljoenen dollars die zich bezig houden met het produceren van

corrupte Bijbels en ze vervolgens promoten via reclame,

of via winkels die ze goed zichtbaar zullen etaleren

om de mensen te overtuigen, "Deze Bijbel moet je lezen.

Gooi de King James Bijbel weg. Koop de nieuwe, betere, gecorrigeerde versie."

Nu, ik heb onderzoek verricht naar de populairste versies van vandaag.

Dit is de meest recente lijst. Ik heb ze gecheckt met een hoop verschillende

bronnen en ze noemen allemaal dezelfde vijf Bijbels. De meest verkochte

Bijbel vandaag is niet de King James Bijbel. Het is de Nieuwe Internationale

Versie: de NIV. Op nummer twee staat de King James Bijbel. Nummer drie,

de New Living Vertaling. Nummer vier, de Nieuwe King James, en nummer vijf,

de Engelse Standaard Versie of de ESV. De verschillende lijsten die ik vergeleken heb

hadden deze vertalingen in een andere volgorde, maar ze hadden allemaal deze vijf.

-Niet iedereen realiseert zich dat er honderden vertalingen zijn, en

wij hebben uiteraard niet de tijd om ze allemaal te controleren.

-We kunnen ons beter focussen op de vier corrupte Bijbels

die het populairste zijn. In de NIV ontbreken er zestien volledige verzen

uit het nieuwe testament. Ik bedoel om met de deur in huis te vallen, voor we

gaan praten over de duizenden veranderingen, er ontbreken maar liefst zestien volledige verzen.

Mattheüs : - verdwenen. Mattheüs : - verdwenen. Handelingen : - Dit vers is

verdwenen uit de NIV, verdwenen uit de ESV, verdwenen uit de New Living Vertaling...

-Volledig verdwenen!

Handelingen :, King James Bijbel: "En alzo zij over weg reisden,

kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water;

wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus" - dat is de zielenredder -

"zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd."

Dus, de kamerling - dat is de zondaar - zegt, "Wat weerhoudt mij,

wat houdt mij tegen om gedoopt te worden?" Filippus, de zielenredder,

zegt, "Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd."

En hij" - de kamerling - "antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus

de Zoon van God is." Wat gebeurde er net met de kamerling? hij werd gered.

Waarom? Als we de Heer Jezus met onze mond belijden en in ons hart geloven

dat God hem heeft doen ontwaken uit de dood, zult gij gered worden.

Hij geloofde in zijn hart. Hij beleed met zijn mond. Hij werd gered.

Dus, wat doen zij? Vers :

"En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in

het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem."

Dus vers : Wat verhindert mij gedoopt te worden?

Vers : Zolang als je gelooft, kan je gedoopt worden.

Hij beleed met zijn mond, gelooft in zijn hart;

vers : ze dopen hem. Amen.

Wat zegt de Nieuwe Internationale Versie?

"toen ze over weg reisden, kwamen ze aan een zeker water en de kamerling zei,

'Ziedaar, water. Wat verhindert mij gedoopt te worden?'

En hij gebood de wagen te stoppen. Zowel Filippus als de kamerling daalden af

in het water en Filippus doopte hem." Nu, hebben jullie opgemerkt

wat er gebeurd is? Wat ontbreekt er?

Ik weet niet of jullie het opgemerkt hebben. Het volledige vers ontbreekt.

Dus volgends de Nieuwe Internationale Versie, dalen ze de weg af.

Hij zegt, "Wat verhindert mij gedoopt te worden?"

Volgends de NIV, niets! Laten we je gewoon dopen.

Wat ontbreekt er? Het geloof in Jezus Christus!

Wat ontbreekt er? De boodschap.

Wat ontbreekt er? Waarom vallen deze Bijbels Jezus Christus aan?

Dit slaagt op niks.

Je zou het begrijpen als je je zou realiseren dat dit Satans werk is.

-Ze hebben niet enkel zestien hele verzen verwijderd uit de NIV,

Ze voegen ook nota's toe aan andere verzen, waarin ze zeggen dat deze waarschijnlijk

niet origineel zijn, waardoor je weer aan Gods Woord begint te twijfelen.

Verzen zoals Markus :. "Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan

alle kreaturen." Verzen zoals "Vader, vergeef hen; want zij weten niet

wat zij doen." Deze verzen zijn niet weggelaten, maar er staat een nota naast

die het vers onbelangrijk maakt, door te zeggen "Wel,

deze verzen waren waarschijnlijk niet in het origineel. Ze hebben eigenlijk geen enkel

belang." Wij geloven dat Jezus Christus God was in vlees en bloed.

Dit is iets wat de moderne versies continu veranderen en bekritiseren.

Ik zal jullie enkele voorbeelden geven. Johannes :; "Want Drie zijn er,

Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest;

en deze Drie zijn Een." Vandaar komt het woord "Drievuldigheid".

Drie in één.

"Deze Drie zijn Een."

de NIV, anderzijds, zegt enkel, "Want er zijn drie die getuigen".

Ze praat niet over de Vader, het Woord, ze praat niet over

de Heilige Geest, en vermeldt niet dat de drie, één zijn.

Kijk wat ze deden met Timotheüs :. De Bijbel zegt, "En buiten allen twijfel,

de verborgenheid der godzaligheid is groot;" - kijk hier - "God is

geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder

de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid."

De wereld geloofde in God, God werd ontvangen

in de heerlijkheid, God was van vlees en bloed en heeft onder ons gewoond, en de

Bijbel zegt overduidelijk in Timotheüs : dat Jezus Christus God is.

- Timotheüs :, is een belangrijke passage aangezien ik vaak

de voetnoten zou lezen in de Nieuwe Amerikaanse Standaard die ik had tijdens een seminarie,

en later in de NIV, en andere passages, en men zou zeggen in

de voetnoten, of men zou zeggen in de commentaren, of wie les geeft

vanuit de NIV of de Nieuwe Amerikaanse Standaard, men zou zeggen dat er

geen verschil is in theologie. Het heeft geen invloed op doctrinaire

perspectieven. Maar er is uiteraard een verschil tussen "hos" en "Theós".

Als je voor "hij die was, 'hos' ", gebruikt in plaats van 'Theós', in plaats van "hij die

God is", verzwakt dit uiteraard de tekst omdat je moet veronderstellen

dat Christus God is, of geopenbaard wordt. Maar in "Theós", bestaat er geen twijfel

over wat de tekst zegt. Het is God die werd geopenbaard in het vlees, en

dat moet de persoon Christus zijn, en dit heeft zeker invloed op wat mensen

denken over de goddelijkheid van de Heer Jezus. -Ok.

-Een ander bewijs van dat Jezus Christus, God is, vinden we in Hebreeën :.

"Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid".

Hoe noemt de Bijbel de Zoon hier?

Hij noemt hem God. Hij zegt, "tot den Zoon...Uw troon, O God, is in alle eeuwigheid".

Luister naar de NIV.

"Maar over de Zoon zegt hij"...

-Recent praatte ik met een Getuige van Jehova in het station - Ik was

daar om mijn vrouw op te halen. En de Getuige van Jehova begon mij voor te lezen

uit haar godsdienstig boek maar ik zag haar Nieuwe-Wereldvertaling.

Dus ik zei, "Wel, is de Nieuwe-Wereldvertaling van de Grieken?"

Zij zei, "Ze is van het Westcott en Hort Griekse Nieuwe Testament."

Ik zei, "Is ze nauwkeurig?"

Zij zei, "Natuurlijk."

Ik zei, "Heb je Grieks gestudeerd?" Zij zei, "Nee."

Ik zei, "Wat zou je doen als Jehova zelf Jezus aansprak

en hem God noemde?" "Dat is nooit gebeurd."

Toen heb ik haar Hebreeën : voorgelezen. "Maar tot den Zoon zegt Hij,

Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid"".

Ze was zo aangeslagen en overstuur, dat ze haar koffers nam en vertrok

Ik volgde haar terwijl ik met haar praatte. Maar toen ik het later las

in de Nieuwe-Wereldvertaling, is het volledig veranderd:

-Terwijl je het in de King James, niet verkeerd kan begrijpen. Maar niet alleen dat,

Ze vallen ook de maagdelijke geboorte van Christus aan. Ga naar Lukas :.

De Bijbel zegt, "En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen

van Hem gezegd werd."

De NIV, anderzijds, en de ESV, en de New Living Vertaling

zeggen, "De vader en moeder van het kind verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd."

Dus hier zien we dat de NIV en andere moderne versies

Jozef de vader van Jezus Christus noemen, Hier is de King James Bijbel

altijd heel voorzichtig mee.

-Was Jozef de vader van Jezus Christus? Nee dat was hij niet.

Hij was misschien de stiefvader van Jezus Christus. Dat zou nog kunnen.

Maar hij was niet de vader van Jezus Christus.

-Zelfs later in hetzelfde hoofdstuk, verwijst Maria naar Jozef als de vader van Jezus

maar hij corrigeert haar meteen. Hij zegt, "En zij, Hem ziende, werden verslagen;

en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan?

Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht."

Verwees zij zo juist niet naar Jozef als de vader van Jezus? Kijk hoe hij

haar meteen corrigeert. "En Hij zeide tot hen,

Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet,

dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Hij zegt, "kijk, ik ben in de dingen

Mijns Vader wanneer ik het Woord van God predik, omdat Jozef

mijn vader niet is. God de Vader is mijn Vader."

Mensen die geloven in de NIV, zijn verblind, Sommigen kwamen me zelfs

de tekst tonen en zeiden me, "Kijk? De Bijbel noemt

Jozef de vader van Jezus." Nee, Maria noemt Jozef

de vader van Jezus en ze wordt meteen berispt en iemand moet

de NIV berispen. Iemand moet de New Living Vertaling corrigeren.

Iemand moet de ESV berispen en zeggen, "Wacht eens. Jullie zijn verkeerd.

Dat is niet de vader van Jezus. De Vader van Jezus is God de Vader."

U zegt, "Wel, ze zijn gewoon gemakkelijker te begrijpen. Wel, de

veranderingen tasten niet echt de doctrine aan."

Dit zijn belangrijke leerstellingen, niet?

De goddelijkheid van Christus, de maagdelijke geboorte.

En er is nog meer; zij vallen ook zijn eeuwige voorbestaan aan. Kijk, Jezus Christus

is niet geboren in Bethlehem's kribbe. Jezus Christus is niet ontstaan

in de schoot van Maria. Maar Jezus Christus heeft altijd bestaan

en zal altijd bestaan. Hij is de eerste en de laatste, hij is de Alfa en Omega,

hij is het begin en het einde, en dat is cruciaal voor zijn goddelijkheid.

Als hij een geschapen wezen is, kan hij God niet zijn.

De Bijbel zegt in Micha :, "En gij, Bethlehem Efratha!

zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda?

Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens

uitgangen zijn van ouds," - kijk hier - ",van de dagen der eeuwigheid."

Dus hier in Micha :, vertelt de Bijbel ons Dat Jezus Christus "van de dagen der eeuwigheid" is.

Dat zijn krachtige woorden want ze gaan over het eeuwige

voorbestaan van Jezus Christus. Hij kent geen begin. Hij is geen geschapen wezen.

Hij was God in vlees en bloed. Hij was in het begin met God en hij was God. [Johannes :]

Nu, "eeuwigheid" betekent dat het voor altijd doorgaat; het duurt eeuwig.

Dus "van de dagen der eeuwigheid" betekent dat het komt uit een eeuwig verleden

of iets dat komt uit het oneindige verleden, iets wat

altijd heeft bestaan. Luister naar de NIV:

"Maar gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda,

Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens oorsprong is

van ouds, uit de oudheid."

Nu, wat is een oorsprong?

Dat is wanneer iets begint te bestaan, niet?

Als er iets ontstaat, is dat wanneer het begint de bestaan.

Kijk, is Jezus beginnen bestaan op een gegeven moment?

Nee, hij komt van de dagen der eeuwigheid in de King James Bijbel.

Maar volgens de NIV, had hij een ontstaan.

Als Jezus Christus een ontstaan had, dan is hij niet God, want God

is Hij Die was, en Die is, en Die komen zal. [Openbaring :]

God heeft altijd bestaan.

God is geen geschapen wezen.

Maar hier geeft de NIV echt de genadeslag:

-Jesaja : zegt dit: "Hoe zijt gij uit den hemel gevallen,

O Lucifer"...

-Op slecht één plaats in de Bijbel vind je het woord "Lucifer". Slechts één keer.

Hier geven we eigenlijk een naam aan Satan, we noemen hem Lucifer,

en als we op straat wandelen en de mensen vragen, "Wie is Lucifer?

Wat is Lucifer?", zouden ze allemaal zeggen, "Het is Satan, de duivel."

Weet jij wie Lucifer is?

-Een Engel die geworpen is uit de hemel, Satan.

-Satan.

-Dat is Satan.

-Dat is de duivel.

-De duivel.

-Hij is Satan.

-Satan.

-Satan.

-De duivel.

-De duivel.

-De duivel.

-Wel, wie is Lucifer?

-De duivel.

-Het is een gemakkelijke vraag; Ik weet het. Perfect.

-Satan. Ja.

- De enige reden waarom jij en ik weten dat de naam van Satan, Lucifer is,

staat in Jesaja :.

"Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o Lucifer," - Nu merk op

dat we zijn naam en zijn titel krijgen - "O Lucifer, gij zoon des dageraads!"

Dus wat is de titel van Lucifer? "Zoon des dageraads", correct?

Openbaring hoofdstuk , vers ; de King James Versie zegt dit:

"Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten.

Ik ben" - hier spreekt Jezus - "Ik ben de Wortel en het geslacht Davids,"

- hier spreekt Jezus - "de blinkende Morgenster."

Zien jullie dat?

Hoe noemt Jezus zichzelf? De Morgenster.

Dat is zijn titel.

-Zowel de King James als de NIV verklaren in Openbaring : dat

Jezus Christus de Morgenster is.

- Hoe noemt de NIV Lucifer die uit de hemel valt?

-"Hoe ben jij uit de lucht gevallen, morgenster, zoon des dageraads!"

Dus in plaats van Lucifer die uit de hemel wordt geworpen in Jesaja :, wordt in de NIV

Jezus uit de hemel geworpen.

Nu kijk, De Bijbel vertelde ons Dat Lucifer of Satan geworpen werd

uit de hemel, omdat hij de hoogste wou zijn, omdat hij wou zijn als God.

Kijk, de NIV, na het aanvallen van Christus' goddelijkheid, na het aanvallen van

zijn eeuwig voorbestaan, na het aanvallen van zijn geboorte uit een maagd, dat

hij geen begin had, noch einde, dat hij God was in vlees en bloed,

beschuldigt hem nu te willen zijn als de hoogste. Hij is de hoogste!

-Volgens de NIV is Jezus uit de hemel gevallen en niet Lucifer!

- De mensen achter deze versies zijn van Satan. Satan wilde

het woord bederven in de tuin van Eden

want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. [ Corinthiërs :]

Kijk, het Woord van God heeft enorme kracht.

De Bijbel vertelt in Hebreeën :, "Want het Woord Gods is levend,

en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot

de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs,

en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten."

De duivel weet dat als hij ons kan ontwapenen als Christenen, hij ons kan verslaan.

-Het doel is en is altijd geweest om ons te ontwapenen.

Kijk naar de geschiedenis. Als booswichten een groep mensen willen veroveren, weet je

wat er aan de verovering vooraf gaat? Ze ontwapenen de mensen.

Kijk, de regering probeert je te vertellen, "Wij willen jullie wapens wegnemen

want wij gaan jullie beschermen."

Weet je, als iemand jouw wapen wil wegnemen, proberen ze je niet

te beschermen; Ze willen zeker zijn dat als ze achter je aankomen,

je niet terug kan vechten.

In voerde de Sovjet-Unie wapencontrole uit. Tussen en

werden miljoen politieke dissidenten gedood.

In voerde Duitsland wapencontrole uit, begonnen ze de mensen te ontwapenen.

Tussen en , werden miljoen Joden en anderen gedood.

In voerde China wapencontrole uit om de mensen te ontwapenen.

Tussen en ,

werden miljoen politieke dissidenten in China gedood.

In voerde Uganda wapencontrole uit, begonnen ze mensen te ontwapenen.

Tussen en - let op - werden er . Christenen gedood.

In voerde Cambodja wapencontrole uit, begonnen ze de mensen te ontwapenen.

Tussen en , werd miljoen Cambodjanen gedood.

Je moet dit begrijpen: de vijand probeert je continu te ontwapenen,

niet te beschermen, zodat je jezelf niet meer kan verdedigen.

-Boosaardige dictators hebben steeds de mensen ontwapent, om hen machteloos te maken,

om van hen slaven te maken. Regeringen weten dat als ze de mensen ontwapenen,

ze machteloos zullen zijn ten aanzien van hun tirannie.

-Dus, wordt het Woord van God vandaag aangevallen?

Dat is inderdaad zo. Want als Satan je kan ontwapenen van het enige dat je bezit

om hem te kwetsen, van het enige dat je bezit om tegen hem te vechten,

als hij je kan ontwapenen, dan is het gemakkelijk je te verslaan.

-de duivel wil niets liever dan het tweesnijdend zwaard

van de King James Bijbel verwijderen uit ons hand, en het vervangen met een botermes

genaamd de NIV,

het vervangen met een botermes, genaamd de ESV,

het vervangen met een botermes, genaamd de Nieuwe King James.

Hij wil niet dat wij wapens hebben. Hij wil niet dat we kunnen strijden

tegen de heersers van de duisternis van deze wereld.

Thessalonicenzen lees in vers , "Dat u niemand verleide op enigerlei

wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij,

en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs".

Dus de Bijbel vertelt ons dat...

-Alvorens de Antichrist kan komen, alvorens er één-wereldregering kan komen,

alvorens er een Nieuwe Wereldorde kan komen, moeten we eerst afvallig worden.

Wat betekent afvallig? Apostasie.

-En ik geloof dat deze moderne Bijbelversies, de sleutel zijn tot het duivelse plan

voor een één-wereldgodsdienst, één-wereldregering, een Nieuwe Wereldorde.

De Bijbel zegt dat voor de wederkomst van Christus, er een grote

afvalligheid zal zijn, de "apostasie". De grote afvalligheid voor de

wederkomst van Christus zal het resultaat zijn van deze, valse, leugenachtige, moderne Bijbel

versies die Gods Woord verdraaien en veranderen

en de doctrines van Christus aantasten.

-Ik bedoel, ze zetten fouten in onze Bijbel, en mensen gaan twijfelen aan

de Bijbel, ze gaan twijfelen aan God, ze geloven in evolutie,

ze geloven al deze dingen. Ze willen enkel een één-wereldregering promoten.

Waarom? Ze willen afvalligheid promoten.

-En interessant is dat mensen vaak verwijzen naar de komst van de één-wereldregering,

of de één-wereldgodsdienst,

als de nieuwe Wereldorde. Juist? Wie heeft die term al eens gehoord:

de "Nieuwe Wereldorde"?

-Het is een groot idee, een nieuwe wereldorde.

-ze zouden het huis binnenvallen, in linie met hun geweren gereed.

-Het is een nieuwe wereldorde...

-We moeten hen een aandeel geven in het creëren van het type wereldorde

waarvan ik denk, die iedereen zou willen zien.

-Denkt u dat er een wereldsysteem kan ontstaan, uit wat we tot nu toe hebben gehoord?

-Het kan ontstaan, en is eigenlijk, aan het gebeuren...

-De mensen achter dit verdrag willen die één-wereldregering

en voor hen is dit een stap in de goede richting.

-u bedoelt een controle over munitie, een controle over de aanwezige hoeveelheid, uiteindelijk

een controle over de markt?

-uiteindelijk een controle over ieder van ons.

-Dit is interessant. Wist u dat de NIV de term "nieuwe orde" gebruikt"

als ze spreekt over de komst van Christus?

In de King James Bijbel, Hebreeën : staat er, "Bestaande alleen in spijzen

en dranken, en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses,

tot op den tijd der verbetering opgelegd."

Dit gaat over iets dat in het verleden gebeurde, Niet?

-De tijd van reformatie refereert naar de komst van Jezus Christus.

U moet dit begrijpen. Dat is een referentie naar de eerste komst van

Jezus Christus. We doen niet langer aan spijzen, dranken, verscheidene wassingen,

rechtvaardigmakingen des vleses. Wij doen dat niet meer. Waarom?

Omdat er al een tijd van reformatie is geweest. De Heer Jezus Christus is gekomen.

-Luister naar de NIV: "externe regelgeving tot de tijd

van de nieuwe orde." En als je dan vers leest in de NIV, lijkt het

alsof dit iets is dat nog moet komen in de toekomst.

De nieuwe orde was niet enkel de eerste komst van Christus, maar het is de tweede

komst van Christus waarnaar men refereert als de nieuwe orde.

De Good News Vertaling zegt het meteen:

"Dit zijn allemaal externe regels, die enkel gelden totdat God

een nieuwe orde zal vestigen."

De Nieuwe Engelse Vertaling noemt het ook de nieuwe orde.

De Algemene Engelse Bijbel noemt het ook de nieuwe orde.

De meest-verkochte Bijbel in Amerika vandaag

noemt de komst van Christus de nieuwe orde.

-Raad eens. Er komt een antichrist en wanneer hij komt, zal het

de tijd zijn van de nieuwe orde.

Maar daar gaat Hebreeën niet over.

-Deze nieuwe Bijbels knoeien voor een groot deel met eindtijd Bijbelse profetie

om mensen voor te bereiden op de komst van de antichrist, om mensen voor te bereiden

om opgeslorpt te worden door deze Nieuwe Wereldorde, om mensen voor te bereiden

op het bedrog van deze wereldregering, één-wereldgodsdienst, één-wereldsysteem

van de antichrist, op het ontvangen van het merkteken van het beest.

-wel, "Priester Jimenez, u blijft maar praten over samenzweringen.

Geloof jij in de Nieuwe Wereldorde?"

-Denk je dat het gek is om te denken dat er bepaalde bankiers en mensen zijn

die proberen een één-wereldregering te vestigen?

Ik weet niet of jullie ooit Openbaring hebben gelezen. Maar de Bijbel zegt

dat de antichrist een één-wereldregering zal vestigen.

De Bijbel zegt dat de antichrist een één-wereldgodsdienst zal vestigen.

Volgens mij is het niet ver gezocht als mensen zeggen,

"Oh, de bankiers vestigen een nieuwe wereldorde

met een één-wereldregering."

Nu mogen ze denken- jullie kennen de complottheorie mensen - ze mogen denken,

"Oh, het zijn slechts de bankiers; alleen zij maar."

Maar wij weten vanuit de Bijbel dat de antichrist

hetzelfde voortbrengt.

Dat is wat de Bijbel zegt.

Al sinds de tuin van Eden wordt Gods Woord aangevallen.

Zelfs vooraleer de Bijbel volledig was neergeschreven, werd

Gods Woord aangevallen, en denken jullie dat dit anders is vandaag?

Dat is het niet.

Begrijp dit. Ook vandaag wordt Gods Woord aangevallen.

De moderne Bijbelversies zijn duidelijk anders dan de King James Bijbel

en we moeten onszelf de vraag stellen: Waarom?

Om de verschillen te begrijpen, moeten we de geschiedenis

van de Engelse Bijbel begrijpen.

Blijkbaar is er een Bijbelmuseum hier in Phoenix met één van de

grootste collecties zeldzame Engelse Bijbels ter wereld, en de directeur

van het museum, Joel Lampe, gaat ons laten kijken in deze zeldzame, eerste

edities van de Bijbels tot en met King James, en de King James zelf.

Hij gaat ons de geschiedenis van onze King James Bijbel uitleggen.

Hij neemt ons mee vanaf Erasmus' Griekse Nieuwe Testament,

de originele Textus Receptus,

naar de geschiedenis van al deze Engelse Bijbels

tot helemaal aan onze King James Versie.

Laten we beginnen met Erasmus.

-Alles op deze tafel, priester, is, in een notendop, de geschiedenis van de

King James Bijbel.

Vergeet niet dat deze King James Bijbel geprint werd in en er is een algemeen

misverstand dat het de eerste Engelse Bijbel was.

Dat is niet correct. Er waren talrijke andere Engelse voorbeelden voor

en wat u hier ziet, begint met de originele Griekse, zoals u net zei,

Textus Receptus, door Erasmus van Rotterdam.

Dit veranderde letterlijk alles over wat we vandaag weten over kerkgeschiedenis

alsook seculiere geschiedenis.

Het noemt de Erasmus van Rotterdams Grieks/Latijnse Nieuwe Testament.

Wel, laten we Erasmus noemen wie hij is:

de meest intelligente, man ooit, buiten God. Jezus was uiteraard

de meest intelligente man die ooit heeft geleefd. Salomo ook, maar zelfs

vandaag nog beschouwen we Erasmus als de slimste. Zowel in wetenschappen, theologie,

filosofie, hij was gewoon slim.

-En is dit de originele Textus Receptus?

-De originele Textus Receptus.

-Wow.

-Kijk er maar even in.

Algemeen beschouwd, het belangrijkste boek dat ooit gedrukt is.

En dit boek lanceert het begrip reformatie.

Zelfs als een atheïst, moet je erkennen dat dit het belangrijkste boek ooit gedrukt is.

De Renaissance is eruit geboren. De waarheid komt uit dit boek.

Dus we zien hoe belangrijk dit boek is, maar het zorgde echter ook

voor enorm veel problemen. Wat bedoel ik hier mee?

Wel, er vloeide niet langer geld naar Rome. Er wordt een constructie gebouwd.

Een wereldbekende interieurarchitect werd ingehuurd om

het te decoreren. Ik praat uiteraard over het Vaticaan, Michaelangelo,

de Sixtijnse Kapel. Er kwam geen geld meer. De kerk begon

premies te zetten op het hoofd van mensen, en zei, "Je mag dit niet aanleren. Dit is niet

correct", hoewel Erasmus zei, "er is een probleem hier.

Het zegt 'metánoia', en niet 'betaal een boete', dus we moeten

deze theologische kwestie aankaarten. "Maar de protestantse beweging, is ontstaan

uit dit boek. En wat betekent protestantse beweging eigenlijk?

Protesteren.

-In deze editie heeft Erasmus het originele Grieks gezet

naast het Latijn van de Kerk, en je kan heel gemakkelijk de contradictie zien

tussen de twee. -Inderdaad.

-Is dat correct? -Dit is waarom alles is veranderd.

Het liet ons zien wat we verkeerd deden, en hoe het zou moeten zijn.

Maar hij vertaalde het pas later, om te laten zien hoe het zou moeten zijn.

Dat gebeurde pas in .

-Dus dit zijn twee tegenstrijdige teksten naast elkaar.

-Hij wou enkel het bewijs laten zien.

-De corrupte Latijnse versie van de kerk en de originele Textus

Receptus, hij zet ze enkel naast elkaar en laat de lezer

zelf oordelen.

-Maar dit is de kogel die letterlijk de Kerk heeft vermoord.

-Juist.

-Wat we hier zien, is wat we vandaag kennen als de eerste editie Coverdale Bijbel.

Maar eigenlijk is dit het werk van William Tyndale. We weten dat

Tyndale de uitvinder is van het Engels dat we vandaag spreken. Hij is ook de uitvinder

van onze eerste Engelse Bijbel vertaald uit de originele talen.

Tyndale wou in Engeland hetzelfde doen als Luther in Duitsland.

In het geheim en met de hulp van Luthers boekenverzameling, boeken zoals deze

en latere edities van Erasmus' werk, zou Tyndale het eerste echte Nieuwe Testament

voortbrengen. Het wordt het meest vervolgde boek, in de geschiedenis van Engeland.

De koning wilde het verbranden.

-Dus Engeland was in die tijd nog volledig onder controle van de Katholieke Kerk

wanneer Tyndale zijn Nieuwe Testament publiceert in ?

-En dit boek is letterlijk een aanslag op de gevestigde Katholieke

Kerk van Londen in die tijd.

Het werd een enorme prestatie, aangezien Tyndale de laatste jaren van

zijn leven, bijna enkel bezig was met de vertaling vanuit het Hebreeuws en het

Grieks om dit boek te produceren.

-De rest van het Oude Testament, een deel ervan kon niet vertaald worden vanuit

het originele Hebreeuws toen het boek uitkwam?

Wel, nee, want Tyndale werd gearresteerd in .

-Juist.

-Hij wordt dagen opgesloten. En de morgen van

oktober, , wordt hij op de brandstapel gezet. Maar tijdens zijn opsluiting,

beëindigde Myles Coverdale wat Tyndale was begonnen.

Nu mijn favoriete boek in deze kamer, is deze tekst.

Dit is de Mattheüs Bijbel. Nu wat is dit?

Dit is niets meer dan een volledige versie van dit.

-Juist.

-Nu vergeet niet Tyndale's laatste woorden, die je welbespraakt

eerder zei, waren, "Heer, open de ogen van de koning van Engeland."

Nu wat gebeurde er in dat gebed?

Tyndale had een miljoen andere dingen kunnen zeggen.

Waarom je laatste adem verspillen aan, "heer, open de ogen van de koning van

Engeland"? Tyndale wist dat hoe gek Henry VIII ook was, dat als hij

Henry VIII kon laten breken met de gevestigde Kerk van Rome, Engeland

zou winnen en beschermd zou zijn. Het is één ding om een persoonlijke relatie te hebben

met Jezus. Het is iets anders om een persoonlijke relatie te hebben met Jezus met

iemand die je elke morgen wil vermoorden. Dat was hun missie.

Maar uiteindelijk deed Henry VIII een toegeving aan de Bijbel op één punt:

een echtscheiding.

Deze twee teksten veranderen Engeland heel duidelijk.

Je kon echt een persoonlijke relatie hebben met Jezus via

deze twee boeken.

-Je had de kerk als tussenpersoon in plaats van enkel

Jezus Christus als tussenpersoon.

-Vandaag noemen wij dit de biechtstoel.

"Vergeef mij, vader, ik heb gezondigd. Het is al twee weken geleden

dat ik voor het laatst gebiecht heb."

-dus dit nam de plaats in van de biechtstoel.

-Het was volledig overbodig. Er was geen nood meer aan. Je had niemand nodig

om jou te zeggen wat je straf was

voor een misdaad die je had gepleegd tegen God.

Daarna komt wat we vandaag de Great Bible noemen, of de Bijbel die was

goedgekeurd en toegestaan door Henry VIII, koning van Engeland.

Dat zou leuk worden, om een aantal dingen te herinneren.

Een latere editie van Erasmus' werk, werd verricht door een man genaamd Beza.

En een ander werk waar we bekend mee zijn, is dit boek

van Stephanus. Nu Stepahnus is belangrijk want hij geeft ons het Grieks

dat onze Geneva Bijbel of de Bijbel vervaardigd door de hervormers van John Calvin,

William Wittingham, die mannen, gebruikten deze Griekse tekst om

hun Engelse Bijbel, vandaag bekend als de Geneva Bijbel, te vertalen.

Nu, hij is bekend omdat het de eerste is met verzen. Ok, dat is waarom

de Geneva Bijbel ons zo bekend voorkomt. Het is net als, waar kwam Johannes :

vandaan? Wel, het kwam van...

-Ze verdeelden het in hoofdstukken en verzen?

-Er waren al hoofdstukken.

-Ze verdeelden het in verzen. Ik begrijp het.

-Henry VIII wordt opgevolgd door zijn zoon. Wij kennen hem vandaag als

Edward VI. Hij is erg jong gestorven. Hij regeerde slechts vier of vijf

jaar. Maar in die periode gaf hij de Bijbel ook vrijheid. Maar hij

had ook geen vrouw noch kinderen, en als er geen erfgenaam is, wie volgt

dan de koning op? Zijn zus die we vandaag kennen als Bloody Mary. En we

noemen haar niet zo omdat ze hield van vodka met tomatensap en een scheut

Tabasco. We noemen haar zo omdat ze verantwoordelijk was voor de dood van letterlijk

meer dan mensen van haar eigen koninkrijk. En dit is een perfect voorbeeld. Hier heb je

een familie, priester, in Bloody Mary's koninkrijk. Deze vijf moeders en vijf vaders

worden allemaal op de brandstapel gezet. En waarom?

Ze leerden hun kinderen Gods gebed in het Engels.

-Wow.

-En ze werden op de brandstapel gezet.

-Dus in haar ijver voor de Katholieke Kerk, doodt ze deze mensen.

-De ouders leerden het aan hun kinderen.

-OK. En ze wilden enkel dat de kerk hen onderwees?

-We waren niet gekwalificeerd, priester, om onze kinderen te onderwijzen.

-Dus eigenlijk worden ze verbrand omdat ze aan thuisonderwijs deden.

-Daar komt het eigenlijk op neer. Enigszins was het zo.

Ze wilden volledige controle.

-Wow.

Wel, tijdens die opstand, besloten enkele dappere mannen om te

rebelleren. Wat waren hun namen? John Knox, John Foxe, William Wittingmam.

Ze vluchtten Engeland uit en gaan werken aan een nieuwe tekst. Hoe noemen we

die tekst vandaag? We noemen ze de Geneva Bijbel.

-Wel kijk hier, iemand heeft geschreven "Familie Bijbel".

-Dat is correct. Dat was hij ook: de eerste echte familie Bijbel.

-Juist.

-Wij kennen het vandaag als de Textus Receptus, Later zal hier uit voortvloeien

wat we kennen als de eerste "thuisonderwijs" Bijbel: de Geneva Bijbel.

-Ok.

-En dit boek vaart mee over met de Mayflower.

-Ik begrijp het.

-Deze Bijbel vestigt Jamestown.

Na de terreur van Bloody Mary, komt haar zus. Wij kennen haar uiteraard als

Koningin Elizabeth. Om populariteit te winnen, gaf ze ons de Bijbel van de Bisschoppen.

Deze is geschreven door de "bisschoppen",

door priesters.

-Maar ze bouwen verder op de Geneva Bijbel.

-Ze wilden enkel iets met meer autoriteit.

-Juist.

-Dit komt van mensen die je kan vertrouwen. -Experten.

-Hebreeuwse, Griekse experten, maar eigenlijk sloeg het nooit aan bij de bevolking.

Het was een schitterend werk.

-Maar op de één of andere manier sloeg het nooit aan.

-Het sloeg nooit aan.

-Misschien wist God gewoon dat er iets beter zat aan te komen.

-Uiteraard trouwde ze nooit; had ze geen kinderen. Dus wie zou haar

opvolgen? Haar neef uit Schotland. Wij kennen hem uiteraard als King James.

En die dikke, grote Bijbel naast jou, dat is de

eerste editie van de King James Bijbel. En een jaar later, gaf hij de mensen toestemming

om er één te kopen en je houdt nu

het eerste echte King James Nieuwe Testament vast.

-Wow.

In komt King James op de troon. King James VI van

Schotland. Hij werd koning en men zei hem dat er een nieuwe vertaling

nodig was voor de Heilige Schriften. En de reden hiervoor was dat

er vele mensen de Geneva Bijbel gebruikten, maar als ze naar de

kerk gingen, gebruikten ze de Bijbel van de Bisschoppen, dus er waren twee belangrijke versies en beide

hadden problemen.

De Geneva Bijbel had problemen; de Bijbel van de Bisschoppen had problemen.

En men zei, laten we de tijd nemen om het goed te doen.

Ze zochten de meest geleerde mensen van het land samen en ze zeiden we proberen geen

slechte versie te vervangen.

We gaan hier van goed naar beter naar best. Ik bedoel dit zijn goede

vertalingen. De Geneva Bijbel is goed; de Bijbel van de Bisschoppen is goed.

we gaan ze enkel perfectioneren en de nieuwe erop afstemmen.

Dus van tot werd de KJV vertaald door van de grootste

geleerden van die periode. Enkel om je een voorbeeld te geven: één man,

Lancelot Andrews, was een expert in Latijn, Grieks, Hebreeuws, Chaldeeuws, Aramees,

Arabisch, en hij sprak ook vijftien moderne talen. Dat is slechts één man van

geleerden die de King James Bijbel vertaalden in de loop van zeven jaar.

-Dus er waren Arabische geleerden. Er waren ook

Griekse en Hebreeuwse geleerden. Er waren Aramese geleerden. Het waren erg

intelligente mensen, allemaal. En hun kennis van de Bijbel was gevarieerd.

Ze konden misschien wel verschillende overtuigingen hebben of verschillende gebieden van theologie

konden lichtjes verschillen van die van andere vertalers.

Ze deelden zichzelf op in zes groepen.

Deze zes mannen vertaalden deze zes boeken van de Bijbel en zo verder. En wanneer ze

dat deden, vergeleken zij ze allemaal samen, en alle zes groepen deden

dit. En dan kozen ze een leider uit elke groep om alle zes groepen te evalueren

dus eigenlijk werd elke passage uit de Bijbel vijftien keer geëvalueerd.

En op het einde: Ze kwamen allemaal tot een overeenkomst over wat

vertaald was op basis van de juiste verbale dynamiek die ze gebruikten, dat is waarvoor

het staat, dat is wat het betekent,

zelfs al zou het lichtjes in tegenstelling zijn met wat ze zelf dachten.

-De koning zei in , "OK, Ik ga een comité samenstellen en het maakt niet uit

hoe lang het duurt, je gaat werken volgens deze twee regels:

Het Oude Testament moet vertaald worden uit het Hebreeuws, Het Nieuwe Testament moet

vertaald worden uit het Grieks, en ik zal jullie alle mogelijke bronnen geven

om dit te verwezenlijken." Dus de grootste Hebreeuwse geleerde uit die tijd,

de grootste Griekse geleerde uit die tijd, en in , werden mannen ingehuurd. Ze

gaan zeven jaar werken aan wat we vandaag kennen als het belangrijkste

boek uit de geschiedenis: de eerste editie, de eerste uitgave, de eerste druk van

de King James tekst. En ze hadden zeven jaren nodig.

En ze deden het subliem. En de King James die jij en ik vandaag lezen

komt uiteraard van de revisie in , maar deze was het anker van de tekst. En

dit is het product ervan. En in geeft hij ons wat we vandaag kennen als het

eerste echte King James Nieuwe Testament in kleiner formaat.

-Dit sloeg aan.

-Dit is wat aansloeg.

-Het Nieuwe Testament in klein formaat.

-De Koning zei als je het je kan veroorloven, kan je het bezitten. Elke boekenzaak in Londen

verkocht het, en het zou aanslaan.

En het zou worden en is altijd geweest het best verkochte boek in de geschiedenis

van de mens. geen enkel boek verkocht ooit beter, of zal ooit beter verkopen.

-Als we kijken naar de Bijbelversies die de King James voorafgingen: Tyndale,

Mattheüs, Coverdale, Great Bible, Bijbel van de Bisschoppen, Geneva Bijbel, ze komen

allemaal overeen met de King James. Ze vertellen voornamelijk hetzelfde als de

King James. De King James Bijbel is het hoogtepunt van de Bijbels die hem voorafgingen.

Dus als de King James Bijbel consistent is met al de andere Engelse

Bijbels die hem voorafgingen, waarom zijn deze moderne Bijbels dan zo verschillend?

Dr. James White is een man die in debat is gegaan tegen mensen die Enkel King James willen.

Hij heeft een boek geschreven tegen de mensen die Enkel King James willen.

Hij is een expert op het vlak van waarom het slecht is om Enkel King James te willen, dus we

gaan met hem praten en uitvinden wat zijn argumenten zijn.

-James? We hebben bezoek.

-Ok. Hoe gaat het?

Dr. James White, bedankt om met ons te praten vandaag.

-Graag gedaan.

-Kan u mij Codex Sinaiticus kort samenvatten,

en voor Codex B hetzelfde?

-Zowel Sinaiticus als Vaticanus zijn de belangrijkste doelwitten van het vitriool

van de Enkel King James beweging omdat ze erg centraal waren

in de ontwikkeling van het Nieuwe Testament anders dan de Textus Receptus.

-Twee mannen met de namen Westcott en Hort hebben een kritische tekst samengesteld, hoofdzakelijk

gebaseerd op twee manuscripten, beter bekend als Sanaiticus of "Codex Aleph" en

Vaticanus of "Codex B". Westcott en Hort beweren dat deze twee manuscripten

ouder en daarom ook meer betrouwbaar zijn dan de andere Griekse teksten die

in de Textus Receptus gebruikt werden.

De moderne Bijbels zijn vermoedelijk het resultaat van moderne archeologie en moderne

wetenschap en moderne ontdekkingen. Ik bedoel, zelfs de mensen die deze moderne Bijbels

promoten, zullen je vertellen, "Wel, de moderne uitgevers hebben gewoon meer bronnen

beschikbaar vandaag. Zij beschikken over manuscripten die niet beschikbaar waren

voor de vertalers van de King James. Dat is waarom de moderne Bijbels beter zijn",

zullen ze vertellen. En de reden waarom ze dat zeggen, is dat de manuscripten waaruit

de moderne Bijbels vertaald zijn, de NIV, etc., nieuwere ontdekkingen zijn

van teksten die voor eeuwen begraven waren. Nu laat mij jullie iets vragen. Geloven jullie

dat de echte Bijbel voor eeuwen begraven is geweest.

[Congregatie] Nee.

-Ik bedoel, geloven jullie echt dat God zou toestaan dat zijn gelovigen

eeuwenlang een verkeerde Bijbel gebruiken, en dat we dan ineens in

de juiste manuscripten vinden?

Dit slaagt op niets.

Ik bedoel God beloofde zijn Woord te bewaren voor alle generaties, maar zij

geloven eigenlijk dat Gods echte Woord ergens begraven lag en

dat gedurende al deze eeuwen, iedereen de verkeerde dingen aan het lezen, bidden en geloven was

maar Godzijdank de archeologie van de de eeuw

werden deze manuscripten opgegraven, het echte Woord van God, dat begraven lag gedurende

al deze jaren. Kijk, als God zoveel tijd en energie stak om ons

Gods Woord te verkondigen via alle profeten en heiligen die spraken alsof ze

waren bewogen door de Heilige Geest in de loop van honderden, ja, duizenden jaren,

en dan laat hij het gewoon begraven?

Nee, deze nieuwere, betere manuscripten die pas laat werden opgegraven

zijn frauduleus. Ze hebben namen zoals Codex Vaticanus. Nu, hmm, aan wat

denken we dan? "Codex Vaticanus".

-Aangezien het gevonden werd in het Vaticaan of verbonden is met het Vaticaan,

vind ik het al meteen verdacht

-Ok.

-Er zijn meer dan Griekse fragmenten en delen uit het Nieuwe

Testament beschikbaar om te studeren.

-Wow.

-En daarvan zijn de belangrijkste teksten die gebruikt worden door vertalers voor

eender welke Bijbel, behalve de King James Bijbel.

Dat is % van de beschikbare manuscripten,

terwijl de King James Bijbel gebruik maakt van . % van deze teksten om uit te vertalen.

En dat is waarom het in de volksmond de meerderheidstekst wordt genoemd. Ik moet ook

opmerken - en ik denk niet dat dit vaak vermeld wordt- in de gospels

zelf, tussen Sinaiticus en ook Vaticanus, zijn er meer dan

verschillen. Dus hoe weten we welke het correcte verschil of de correcte

passage is die we zouden moeten gebruiken tenzij het gevalideerd wordt door de andere bronnen die

ze gebruiken? Maar als ik twee manuscripten heb, A en B, die zelfs al verschillen in

de gospels op plaatsen, hoe weet ik dan welke betrouwbaar is? dus Ik

vertrouw eerder op een meerderheid van manuscripten

die we terugvinden in de Textus Receptus.

-Als we iets vinden dat begraven lag en iets anders zegt dan

wat we eerder al ontvangen hebben, de Ontvangen Tekst, de Textus Receptus, u weet wel, de

Bijbel die we eeuwenlang gebruikt hebben, dan moet dat wel frauduleus zijn.

Het kan niet Gods woord zijn als God het niet bewaard heeft. Eigenlijk verwerpen ze

duizenden Bijbels in verschillende talen die allemaal

hetzelfde zeggen. In plaats daarvan volgen ze de Codex Vaticanus, Codex

Sinaiticus, omdat ze zogenaamd ouder zouden zijn. OK, maar het is niet

omdat ze ouder zijn, dat ze correct zijn. Dat wil niet zeggen dat ze niet

frauduleus zijn. Kijk, Paulus zei ons in Corinthiërs dat mensen

Gods Woord bedorven, zelfs in zijn tijd. In Thessalonicenzen schreven ze

al een valse tekst die zogezegd van de apostel Paulus zou zijn.

In Openbaring , waarschuwde God reeds de mensen die probeerden zaken aan

Gods Woord weg te nemen of toe te voegen. Dat is dus al gebeurd. Dus

enkel omdat het een manuscript is van jaar na Christus, oh,

is het niet mogelijk dat er aan geknoeid is, niet? Natuurlijk wel.

En er zijn er velen, vertelt de Bijbel ons, die het Woord van God bederven.

Niet enkelen, maar velen.

-Deze twee manuscripten staan niet alleen.

-Juist.

-en vandaag de ste editie van Nestle-Aland, de de correctie van de USB, er zijn

een aantal plaatsen waar, niet enkel Sinaiticus het oneens is met Vaticanus,

hoewel ze vaak samen gaan, ze niet alleen staan in het licht van de

papyri. Onevenwichtige vooroordelen aan de kant van Westcott en Hort voor Aleph en B.

Maar ze werkten ook voor de papyri.

Alles voor de papyri beschouwt men vandaag voornamelijk irrelevant.

-Is het achterhaald door de ontdekking van nieuwe manuscripten?

-De ontdekking van papyri, die uiteraard van Egypte kwam

en diverse en verschillende plaatsen...

-Alexandria is een stad in Egypte. Egypte is een natie in de Bijbel die altijd

geassocieerd wordt met iets dat ongoddelijk, zondig of slecht is. Bijvoorbeeld, in

Openbaring :, zegt de Bijbel, "En hun dode lichamen zullen liggen in de

straat van de grote stad, die spiritueel Sodom en Egypte wordt genoemd,

waar ook onze Heer gekruisigd werd." Dus wanneer God een plaats gebruikt in de

Bijbel om verdorvenheid weer te geven, of iets wat ongoddelijk is en

satanisch, gebruikt hij Egypte. Egypte is in de Bijbel een symbool voor

verdorvenheid, of ongoddelijkheid.

-De lezing van die vroege manuscripten, P, P, P, hebben

geverifieerd en aangetoond dat de tekstuele traditie in Sinaiticus

en Vaticanus niet uniek aan hen was. Ik bedoel dat er theorieën zijn

dat dit Rooms-Katholieke vervalsingen waren en nog meer van

die dwaze dingen.

-Je zou kunnen denken dat de NIV geen Katholieke Bijbel is, en ze zullen je zeggen,

"Oh, het is evangelisch; het is voor Baptisten." Maar weet je wat? Ik ga jullie

alle Katholieke doctrines tonen die het ondersteunt, omdat het komt uit deze

Katholieke manuscripten. Handelingen : is weggelaten in de moderne Bijbelversies

omdat het de kinderdoop veroordeelt.

-Daarom voeren we geen kinderdoop uit. Weet je waarom? Omdat volgens de

Bijbel, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Je moet geloven, en

dan gedoopt kan worden. Een baby kan niet geloven. Een baby wordt niet eens veroordeeld.

Als een baby sterft, gaat hij naar de hemel. Maar een Katholiek kan dit lezen en zeggen,

"Wel, kinderdoop, geen probleem. Wat verhindert mij om gedoopt te worden?"

"Niets. Laten we hem dopen." Nee, iets weerhoudt je ervan om

gedoopt te worden. Het is je geloof. Het ontbreekt gewoon in jouw Bijbel.

-De Katholieken onderwijzen dat Maria altijd maagd was

gedurende haar hele leven. Nu we weten dat Maria maagd was toen ze

beviel van Jezus Christus, maar de Bijbel zegt duidelijk dat ze daarna nog andere

kinderen had. Er worden vier halfbroers van Jezus opgesomd: Jakobus, Joses,

Judas, en Simon. Hij geeft de namen van de broers en zegt dan, "zijn

zussen, zijn ze niet allemaal bij ons?" Dus Jezus had tenminste zeven halfbroers/zussen,

misschien zelfs meer. Een groot bewijs hiervan vinden we in Mattheus :.

"Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had,

en heeft zijn vrouw tot zich genomen; En bekende haar niet, totdat zij dezen haar

eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS." Dus het zegt niet dat hij haar nooit

kende. Het zegt enkel dat hij haar niet kende totdat zij haar eerstgeboren Zoon

gebaard had. In vers in de NIV staat er, "Maar hij consumeerde

hun huwelijk niet totdat ze een zoon gebaard had. En hij noemde hem Jezus."

Wat ontbreekt er? "Eerstgeboren".

Als Jezus de eerstgeboren zoon van Maria is, wil dat zeggen dat er een tweede zoon is.

Maar de NIV laat dat weg zodat je kan zeggen. wel dat was de enige zoon

die ze ooit had. Een andere doctrine van de Katholieke Kerk die ondersteund wordt door de

NIV, is de doctrine om jezelf te slaan. En ja, je hebt me goed gehoord.

Zelfkastijding of jezelf slaan.

Nu, jullie Amerikaanse Katholieke vrienden zullen zich waarschijnlijk

niet slaan. Maar doorheen de geschiedenis heeft de Rooms-Katholieke Kerk de toepassing van

zelfkastijding aangeleerd en aangemoedigd, OK? Trouwens, wanneer

Henry VIII het Katholicisme illegaal verklaarde in Engeland en de Rooms-Katholieke Kerk

uit Engeland verdreef, keurde hij tegelijkertijd een wet goed tegen

zelfkastijding. En zelfs vandaag in de Filipijnen, zullen devote Katholieken

zichzelf slaan in . In de Filipijnen kruisigen ze zichzelf;

slaan ze zichzelf; kruipen ze op hun knieën tot bloedens toe.

Ik bedoel, ze doen het zichzelf aan. Kijk wat de Bijbel zegt in

Corinthiërs :. "Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat

ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf

verwerpelijk worde." De NIV zegt, "Ik sla mezelf". En de meeste moderne versies

zeggen iets in de lijn van, "Ik sla mijn lichaam..."

-Onderwerpen.

-Nee, ze zeggen niet "onderwerpen". Ze zeggen "Ik sla".

-Nee, dat is wat de NET zegt.

-Oh, OK. Maar ik zeg je dat de NIV zegt, "Ik sla mijn lichaam". De editie

van de NIV zegt, "Ik geef mijn lichaam een dreun".

"Ik ransel mijn lichaam".

-Je moet niet denken dat ik de NIV ga verdedigen.

-OK. Het is de meest verkochte vertaling in Amerika in .

-Dat betwijfel ik.

-Ik heb dit uit verscheidene bronnen. -Ik denk de ESV...

-Het is #.

-Wel, OK, als je ook meerekent...

-De ESV is #. En ik heb hier veel onderzoek naar gedaan.

-Als je liberale benamingen meerekent, misschien.

-Dus Corinthiërs :, je gaat de "zelfkastijding" van de NIV niet verdedigen?

-Nee.

-Want het is Katholiek. Ik bedoel de Katholieke Kerk, goedenacht!

-Oh, doe dat niet... Daar kwam het niet vandaan.

-Wacht een moment. Ga je nu zeggen

dat Katholieken zichzelf vandaag de dag niet slaan?

Ze doen niet aan zelfkastijding? Ga je zeggen dat Henry VIII...

-enkelen doen het; de overgrote meerderheid gaat niet eens naar de kerk.

Ze gaan zichzelf niet slaan.

-En de geschiedenis dan? Toen Henry VIII uit Engeland de

Katholieken verdreef en datzelfde jaar zelfkastijding illegaal maakte?

-Maar Steven, Wat heeft dit te maken met de vertalers van de NIV?

kijk, het is niet omdat Rome dat in het verleden deed

dat ze daar nu iets mee bedoelden.

-Wat ik wil zeggen is dat Satan, Satan is, OK? En dat die zelfde Satan die mensen

zichzelf liet slaan in de Middeleeuwen, dezelfde Satan is die een passage zet in de

NIV om op te roepen tot zelfkastijding. Dat is waar ik de link leg.

-Weet je, zelfs in de vertaling van de NIV, is het duidelijk waarover het gaat,

en het is duidelijk metaforisch.

-OK, de Amplified, Versterkte Versie. Ik weet niet wat jullie denken, maar de Amplified

Versie was altijd te luid voor mij. Ik begreep het nooit. In elk geval, luister

naar de Amplified Versie: "Maar [zoals een bokser] sla ik mijn lichaam". Nu laat mij

jullie vragen: Heb je een bokser ooit zichzelf weten slaan? Want ik niet.

De Algemene Engelse Bijbel maakt het goed verstaanbaar, want

is dit niet wat er zo leuk is aan deze nieuwe versies, dat ze zo gemakkelijk

te verstaan zijn? "Ik verkies dat ik stoten op mijn lichaam laat landen en het onderwerp als

een slaaf." Kijk, jezelf slaan is geen Bijbelse doctrine. En je kan zeggen, wel,

hij bedoelt het enkel figuurlijk.

Wel, hoe zit het met die mensen die zich vandaag de dag slaan?

Het is een vreemde doctrine, mijn vriend. Ik geloof er niet in.

De Bijbel zegt in Mattheüs :, "En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk

de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden."

Dus de Bijbel leert ons hier dat we niet tevergeefs zinnen moeten herhalen

omdat we denken dat als we het blijven herhalen, God ons beter zal horen,

dan als we het enkel één keer zeggen.

Wat is een herhaling? Twee, of drie of vijf keren hetzelfde zeggen.

Hij zegt, kijk, herhaal geen dingen tevergeefs, zoals de heidenen doen. OK, de

NIV anderzijds - en alle moderne versies veranderen dit nogal veel

- "En als je bidt, blijf dan niet leuteren gelijk de heidenen, aangezien zij denken

dat ze verhoord zullen worden door al hun woorden."

"Leuteren" gaat over onbelangrijke dingen die je blijft

herhalen, gewoon geleuter. Dat is niet hetzelfde als vergeefse herhalingen.

Als ik zou zeggen tegen een Rooms-Katholiek, "Weet je, jullie herhalen hetzelfde gebed

van 'onze Vader' telkens weer opnieuw en opnieuw. Jullie zullen niet beter

verhoord worden omdat jullie veel praten. Dat is een vergeefse herhaling. Je moet dat

één keer zeggen en dat is genoeg, en niet hetzelfde telkens opnieuw

herhalen." Weet je, dat wordt ondersteund door Mattheüs :, maar als ik hen zeg,

"Hela, Leuter niet langer zoals een heiden, " zullen ze zeggen, "Wel

dit is geen geleuter." ze zullen zeggen, "Gods gebed is Gods Woord."

Omdat het Gods Woord is, niet? Maar ik ga dat niet tevergeefs blijven zingen of herhalen

aan God, maar de Katholieke Kerk leert ons om tevergeefs te herhalen,

dus dit hebben ze veranderd.

Niet alleen dat, maar de Katholieken hebben een strenge doctrine om je zonden op te biechten

aan een priester. En ze zullen verwijzen naar Jakobus :, en in de Katholieke Bijbel

is er een opmerking bij de column die zegt, wel dit vers vertelt je dat je

te biecht moet gaan bij een priester. Dit staat, bijvoorbeeld, in de Doway Rheimes

Katholieke Bijbel, bij de opmerkingen. Er staat. Jakobus :; "Belijdt elkander

de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt;

een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel." Nu luister

in wat de NIV en de moderne versies dit veranderen: "Belijdt elkander

de zonden, en bidt voor elkaar, opdat gij gezond wordt. Het

gebed van een rechtschapen persoon is krachtig en effectief." Dat is de NIV.

Nu zeg je, "Wel dat is hetzelfde." Maar het is niet hetzelfde.

Allereerst, als we terugkijken naar de originele taal, als je teruggaat naar

wat er eigenlijk echt in het Grieks stond, stond er het woord "misdaden"; en niet "zonden".

-In de Textus Receptus, staat er een woord voor misdaden, "paraptómata", dat

komt van "paráptoma", en "misdaden" betekent. En ik denk dat mensen soms,

wanneer ze hier iets verkeerd lezen, ze te druk bezig zijn om hun zonden op te biechten

aan mensen, in plaats van aan God, aangezien "als we onze zonden opbiechten, is

hij ons trouw en zal hij onze zonden vergeven, en ons reinigen van alle

onrechtvaardigheid", terwijl ik mijn misdaden opbiecht aan jou als ik zou zeggen, "Ik ben

zwak in dit gebied van mijn leven. ik moet aangesterkt worden. Zal je voor mij bidden?"

Dus als ik mijn misdaad aan jou opbiecht, ga ik niet te biecht, noch

ben ik mijn zonde aan jou aan het opbiechten, maar biecht ik mijn misdaden en gebreken op

die ik persoonlijk ervaar, dus er is een verschil in betekenis tussen de

woorden "zonde" en "misdaden".

-Het Evangelisch Christendom heeft historisch gezien het Katholicisme niet aanvaard als

het echte Christendom. Ooit toen ik nog een kind was, hadden Christelijke boekenwinkels

boeken en Literatuur die ons waarschuwden

Voor de Katholieke Kerk. Nu ga je naar een Christelijke boekenwinkel, en verkopen ze

rozenkransen; Katholieke Bijbels; Katholieke accessoires.

We zien dat de lijnen tussen het Evangelisch Christendom

en het Rooms-Katholicisme aan het vervagen zijn. Mensen worden voorbereid op een één-wereldgodsdienst die

Katholicisme en alle denominaties van het Christendom verenigt,

die eigenlijk alle religies van de wereld verenigt.

-Degenen die pleiten voor een wereldwijde religieuze organisatie geloven dat alle godsdiensten,

hoewel verschillend aan de oppervlakte, geldige paden tot God zijn.

-In plaats van al deze verschillende goden, is er misschien één God die zichzelf openbaart

en zichzelf onthulde op verschillende manieren aan verschillende mensen.

Wat denk je daarvan, he?

-Verafgoden we allemaal dezelfde God, Christenen en Moslims?

-Ik denk het wel. We volgen verschillende paden om tot bij God te geraken.

-Gaan volgens jou Christenen en niet-Christenen, en Moslims naar de hemel?

-Ja dat geloof ik. Wij volgen verschillende paden om er te geraken.

-Ik geloof dat iedereen die van Christus houdt, of Christus kent, of ze er zich nu

van bewust zijn of niet, leden zijn van het lichaam van Jezus, en dat is wat

God vandaag doet: Hij roept mensen aan van over de hele wereld in zijn naam, of

ze nu komen uit de Islamitische wereld of de Boeddhistische wereld of de Christelijke wereld of

de ongelovige wereld, ze zijn leden van het lichaam van Christus omdat

ze tot God geroepen zijn. Misschien kennen ze niet eens de naam van Jezus, maar ze

weten in hun hart dat ze iets nodig hebben dat ze niet bezitten, en ze

wenden zich tot het enige licht dat ze hebben

en ik denk dat ze gered worden

en dat ze ook bij ons in de hemel zullen zijn.

-Tot aan mijn dood, zal ik niets anders verkondigen dan liefde voor al mijn broeders en zusters in

het Christendom: mijn Katholieke broeders en zusters, Protestantse broeders en

zusters, Christelijk Gereformeerden, Lutheranen. Het maakt me niet uit van welke strekking je bent.

-En weet je Jack, er zijn zovele andere Protestantse predikanten

die net hetzelfde doen als jij. -Ja.

-Ben je tevreden met het Vaticaan?

-Oh, Ik ben erg tevreden met het Vaticaan. Ik ben de Paus al een paar keer

gaan bezoeken. Ze geloven in Christus. Ze geloven in de dood van Christus aan

het kruis en zijn verrijzenis. Ik voel dat ik tot alle kerken behoor. Ik voel mij

evengoed thuis in een Anglicaanse, of een Baptisten kerk, of een Broeders Assemblage of een

Rooms-Katholieke kerk.

-Weet je wat, We denken niet allemaal hetzelfde en ik realiseer dat mormonisme,

geen traditioneel Christendom is, maar ik ben waarschijnlijk iets ruimdenkender en opener

over het feit dat wanneer iemand van God houdt en gelooft

dat hij zoon is van God, dat is genoeg voor mij.

-Robert McGuinness en de Family Research Council zeggen dat er

een verborgen agenda blijkt te zijn om mensen te verenigen onder één religieuze organisatie zodat ze

vreedzaam VN doelen zullen aanvaarden, zoals populatie controle, abortusrechten

en een één-wereldgodsdienst.

-ze komen allemaal samen als één onder het gezag van Lucifer.

-De duivel weet dat als hij de mensen de Nieuwe Wereldorde wil laten accepteren,

een valse godsdienst wil laten aanvaarden, hij heel langzaam veranderingen moet aanbrengen. Hij is niet van plan

om ineens een ruk aan het stuurwiel te geven. De duivel is langzaamaan de basis

van onze godsdienst aan het afbreken. De Duivel is langzaamaan de basis van

Gods Woord aan het afbreken. Hij is langzaamaan het echte Bijbelse Christendom aan het afbreken zodat hij

het kan vervangen met een nieuwe wereldreligie waarin men de antichrist zal

aanbidden als de Heer Jezus Christus.

-Geloof je dat moderne Bijbelversies

een nieuwe rol gaan spelen in die Nieuwe Wereldorde?

-Wel, ik denk zeker dat het mogelijk is, want hoe meer vertalingen er uitkomen,

hoe liberaler ze blijken te zijn en des te gemakkelijker ze aanvaard worden door de

algemene bevolking. Maar er zijn er meer dan nu. +.

En in de vertalingen van nu, zijn er mensen die vertalingen introduceren voor

homoseksuelen en lesbiennes, er zijn mensen die vertalingen maken waarin

"hij" of "zij", vervangen worden door "het",

dus ik geloof dat de moderne vertalingen en de vertalingen die nu uitkomen

en steeds liberaler zijn, het mogelijk maken voor alle godsdiensten en alle verschillende soorten

mensen en geloofsovertuigingen, om samen te komen en zich niet beledigd te voelen door een specifiek

punt. Dat is in nature oecumenisch. -Juist.

-Dus oecumene is onderdeel en verkaveling van het einde der tijden.

-De King James Bijbel gebruikt het woord "hel" keer.

Ik bedoel, Als je het Oude Testament leest in de NIV, vernoemen ze niets eens één keer

het woord "hel". Je zal het woord "hel" pas lezen in de NIV wanneer je komt

aan het boek van Mattheüs. Nu vermoedelijk zijn deze nieuwe versies geschreven opdat

ze gemakkelijker verstaanbaar zouden zijn. Maar toch, als we iemand op

straat zouden vragen wat "hel" betekent, zouden ze ons kunnen zeggen dat dit een plaats van

vuur en kwelling is. Het is een plaats waar mensen na hun dood naartoe gaan om gestraft te worden

en te lijden. Als we zouden vragen wat "sheol" betekent,

zullen de meeste mensen het niet weten.

Wat betekent het woord "sheol"?

-Schild? Schild betekent een beschermend deksel.

-Kan je het herhalen. -Sheol.

-Wat? Kan je het spellen.

- S-H-E-O...Ik ben niet zeker. Nee.

-Nee.

-Nee.

-Nee, Ik ken het niet.

-Nee.

-Nee.

-Euh, nee.

-Ik kent het niet.

- S wat? - S-H-E-O-L: sheol.

-Nee. Oh, sheol? Nee.

-Ik weet het niet direct.

- S-H-E-O-L? Ik ben niet zeker. Ik heb dat woord nog nooit gezien.

-Nee, het komt mij niet bekend voor.

-OK, ja. De meeste mensen kennen het woord niet.

Denk je dat deze woorden gemakkelijker zijn dan het woord "hel"?

-Nee. -OK.

Ik geloof dat de King James Bijbel het Woord van God is. Ik geloof dat het

foutloos is en ik geloof dat de andere versies die nu uitkomen - je

weet wel, de NIV, de Nieuwe Amerikaan se Standaard - slecht zijn, dat

ze van de duivel zijn. In jouw boek lijkt het alsof je niet ziet dat

er een snood plan achter die verandering kan zitten. Het lijkt alsof je niet

gelooft dat de duivel zou kunnen knoeien met zijn Woord of dat enkele van deze

veranderingen boosaardig zouden kunnen zijn, dat enkele van deze tekstuele variaties te maken zouden kunnen hebben met iemand

die zegt, "Ik ga dit veranderen omdat ik boosaardig ben,

omdat ik Gods Woord wil veranderen."

-Ik geloof eigenlijk dat God zijn woord beschermd heeft.

-Maar je gelooft niet dat er - en bijvoorbeeld, je gebruikt de term

"complottheorieën" waarschijnlijk twintig keer in jouw boek - geloof je niet

dat er een samenzwering is om Gods Woord te veranderen?

-Nee, Ik geloof dat de volledige Bijbelvertaling bestaat om Gods Woord te veranderen.

Maar ze zijn vanzelfsprekend; ze zijn duidelijk.

-Maar kan het zijn dat ze toen ook al bestonden? Als er vandaag de dag mensen zijn die

iets vervaardigen zoals de Nieuwe-Wereld Vertaling, die duidelijk

een verdraaiing van Gods Woord is - ben je het eens?

-Ja.

-OK. Dus als mensen vandaag de dag Gods Woord verdraaien in de Nieuwe-Wereld

Vertaling, bijvoorbeeld, ze knoeiden al met Gods Woord in de tijd van Paulus - hij

waarschuwde erover - waarom geloof je dan niet dat mensen reeds met Gods Woord knoeiden

in de derde, vierde eeuw, achtste eeuw, negende eeuw?

-We weten dat er in de Nieuwe-Wereldvertaling geknoeid is met Gods Woord. Het is

duidelijk waar te nemen. De redenen waarom ik de term "complottheorieën" gebruikte, is dat je

bewijzen nodig hebt om deze dingen aan te tonen, niet enkel, "Wel, Het lijkt me dat het zo is."

Weet je, de enige plaatsen waar de Nieuwe-Wereld Vertaling verkeerd vertaalt

zijn in verband met kwesties waar de "Jehova Getuigen"

het oneens zijn met Bijbelse Christelijkheid.

-Je hebt waarschijnlijk Job : in de Nieuwe-Wereldvertaling niet gelezen.

-Waarom?

-Omdat in Job :, de King James Bijbel zegt, "Wordt ook het

onsmakelijke gegeten zonder zout? Is er smaak in het witte des dooiers?"

En de Nieuwe-Wereldvertaling zegt, "Is er smaak

in het slijmerige sap van een marshmallow?"

Dus dat is iets wat ze veranderd hebben en wat niets te maken heeft met de

Getuigen van Jehova! ok? Dus wat ik hiermee bedoel is dat...

-Heb je dat gememoriseerd?

Zou er kunnen zijn... Ja dat heb ik gedaan.

-Je hebt dat uit het hoofd geleerd?

Ik wist niet eens dat een marshmallow slijmerig sap had.

-Wel als je een Nieuwe-Wereldvertaling hebt...

-Heb ik.

-...Wil ik het je graag tonen. Maar geloof je mij?

-Maar weet je dit? Vorige week is er een nieuwe editie uitgekomen.

-Ik durf er om te wedden dat er nog steeds marshmallow staat, maar ik zal het checken.

-Ik zal moeten kijken.

-Maar ik wil een punt maken: Wat zeg je van al die mensen -

en dit heb je al een miljoen keer gehoord; Ik heb het al een miljoen keer gehoord - die

je zeggen, "Oh, De Bijbel staat vol tegenstrijdigheden"?

-Dit hoor ik elke dag.

-Kan er een agenda bestaan om tegenstrijdigheden te creëren, enkel om...

-zij doen dat niet...

-...enkel om stomme dingen in de Bijbel te zetten,...

-Nee, nee, nee, nee.

-...om zaken in de Bijbel te zetten die stom klinken zoals, "Saul was één jaar oud

toen hij begon te regeren"?

- Samuël : de King James versie zegt, "Saul was een jaar in zijn regering geweest, en

het tweede jaar regeerde hij over Israël..." In de Engelse Standaard Versie is dat

veranderd naar, "Saul werd na zijn eerste levensjaar koning".

- Samuël : in de Duway Rhemes versie, een Katholieke Bijbel:

"Saul was een kind van één jaar toen hij begon te regeren,

en hij regeerde twee jaar over Israël."

-Weet je wat dit vers ons zojuist vertelde? Dat Saul één jaar oud was toen

hij koning werd. Dit is het probleem: Samuël : zegt, "van zijn schouderen

en opwaarts was hij hoger dan al het volk.." Wel volgens de Engelse

Standaad Versie, was hij één jaar oud toen hij hoofd en schouders uitstak boven

alle mensen. Dat was een grote baby.

Ik wil jullie gewoon aantonen dat deze Bijbels dom zijn.

Soms probeer ik nieuwe gelovigen te vinden en zeggen de mensen mij, "Ik geloof niet

in de Bijbel omdat die vol fouten staat."

En ik zal zeggen, "Laat mij er één zien."

En ze halen hun NIV boven. Dan zeg ik "Ik moet het niet zien - Ik kan jullie

fouten laten zien in dat boek. Ik kan hierin tegenstrijdigheden vinden. Toon mij

er één in de King James Bijbel. Je zal er niet één vinden."

-Hier heb je een andere aanpassing uit de moderne versies, Galaten hoofdstuk vijf:

"Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!"

De NIV zegt, "En voor de onruststokers, Ik wou dat ze voluit gingen

en zichzelf castreren!"

Nu klinkt dit als iets wat de Bijbel zou aanleren dat de apostel

Paulus zou zeggen? En u zegt, "Wel, ik denk niet dat ze dat zo bedoelden

in de NIV." Wel, is het daarom dat de Algemene Engelse Bijbel het zo vertaalt,

"Ik zou willen dat degenen die je lastig vallen, zichzelf zouden castreren!"

Of wat denken jullie van de Contemporaine Engelse Versie, de CEV? Dit stond

te koop in de Christelijke boekenwinkel. "Ik zou willen dat iedereen die je lastig valt,

niet enkel besneden zou worden, maar nog veel meer zou afsnijden!"

Luisteren jullie naar dit? Want de term "afsnijden" heeft niets

te maken met jezelf castreren of verminken.

Paulus verwijst hier naar het Oude Testament waarin mensen die

Gods Woord niet gehoorzamen, afgesneden zouden worden. Kijk, ik heb geen tijd om

jullie alle honderd-en-één voorbeelden hiervan te geven. Het enige wat hij hier wil zeggen is dat

ze eruit gezet moeten worden, hij zou willen dat ze afgesneden zouden worden, hij zou willen dat

ze vernietigd zouden worden door God. Dat is de betekenis van "afsnijden". Ze zullen

ofwel vernietigd worden door God of "afsnijden" zou kunnen betekenen dat ze

uit de congregatie moeten worden gezet, uit de vereniging moeten worden gegooid, uit de natie

Israël moeten worden gezet. Dat betekent "afsnijden", maar deze gekken met hun moderne

versies laten de apostel Paulus zeggen, "Man ik zou willen dat die kerels

zichzelf zouden ontmannen. Ik zou willen dat ze zich allemaal zouden castreren. ik zou

willen dat ze zich allemaal zouden verminken." Ik bedoel, dat is helemaal niet wat hij wou aanleren.

Heel erg raar.

Maar deze nieuwe versies staan niet enkel vol gekke uitspraken die

de Bijbel belachelijk maken, Ze hebben ook een erg specifieke agenda om mensen voor te bereiden

op de Nieuwe Wereldorde. En een deel van de voorbereiding is

Christenen overtuigen om de overheid altijd te gehoorzamen. De belangrijkste passage waarmee

geknoeid is, is Romeinen .

-Ik ben vrij om mezelf tot slaaf te maken. Ik ben vrij om een deel van mijn vrijheid op te geven. Ik ben

vrij maar ik ben vrij om mij te onderwerpen aan het gezag van mijn regering. Zelfs slechte

regeringen doen het werk van God door een vorm van orde te behouden in de straten.

Zelfs de regering van de Sovjet-Unie onder Stalin was werk aan het doen voor God.

Zelfs China onder Mao Ze Dong was werk aan het doen voor God. Eer de koning. Doe het

of de koning het nu verdient of niet. Eer jouw heerser, eer jouw

overste, of ze het nu verdienen of niet. Eer de koning.

-Niemand zal zich kunnen bewapenen. Wij gaan alle wapens afnemen.

[Luid geklop]

-Vandaag in New Orleans hebben ze weigeraars veel harder aangepakt.

-Politie! Ben u thuis?

-Niet alleen in de overspoelde gebieden, maar ook in New Orleans'

droogste en rijkste wijken.

-De inbeslagname van wapens gebeurde tijdens de noodtoestand

in New Orleans na de Orkaan Katrina. Amerikaanse troepen kwamen tegelijkertijd.

Het zou cruciaal zijn om publieke angsten te verzachten en onenigheid de kop in te drukken, en dat is precies

wat het zogenaamde Geestelijke Reactie Team

in New Orleans probeerde te bereiken.

-Het eerste wat we zeggen tegen iedereen is, "Laten we samenwerken en ons

erdoor slaan, en we zullen onze geschillen bijleggen

wanneer de crisis voorbij is."

-Zulke Geestelijke Reactie Teams bevinden zich in een netelige positie tussen de noden

van de regering en de wensen van het publiek.

Voor de geestelijken is hun belangrijkste troef om de mensen kalm te houden

en de wet te gehoorzamen, de Bijbel zelf, voornamelijk Romeinen .

-Want de regering is aangesteld door God. En dat is wat wij geloven

in het Christelijke geloof; het staat in het Heilige Schrift.

-Even een momentje. Wat als er een politieagent naar mij thuis komt en zegt,

"Was mijn auto, slaaf"? Verplicht de Bijbel mij om dat te doen?

OK, wat als de politie mij vraagt iets illegaal te doen? Ik bedoel wat als er een

politieagent naar mij kwam en zei, "Weet je wat? Ik wil dat je klimt over het hek

van de tuin van jouw buren en ik wil dat je naar binnen kijkt en

observeert wat jouw buur aan het doen is. Ik wil dat je jouw buur bespioneert voor mij"?

Moet ik dat gehoorzamen? U zegt, "Je geeft domme voorbeelden."

Juist. Want er is nog nooit een regering geweest die mensen beval

om hun buren of anderen te bespioneren. Dat is nog nooit gebeurd. Niet?

Wij hebben nog nooit gehoord van Nazi Duitsland; Wij hebben nog nooit gehoord van de

Sovjet-Unie; zwijg en gehoorzaam. Romeinen is een passage die

ons uitlegt dat het doel van een regering is om het kwade te straffen, niet om

elk aspect van ons leven te regulariseren, om ons te commanderen en om ons te controleren. Maar

iets heel belangrijk wat men ons aanleert in Romeinen is dat we hogere machten moeten gehoorzamen.

Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten zijn er verscheidene regeringsniveaus, is het niet zo?

Nu welke is de voornaamste wet in ons land? Wel, allereerst is er de wet van God.

Eerst gehoorzamen we aan God. Daarna is er de grondwet van de Verenigde Staten

want de grondwet van de Verenigde Staten is de hoogste wet in ons land.

U zegt, "Wel, de Bijbel zegt om de koning te eren, daarom moeten we gehoorzaam zijn aan

Obama." Maar wacht eventjes. Is Obama de koning? Is onze regering

een monarchie? En ik dacht dat we beambten verkozen hadden die rekenschap afleggen bij de

mensen en dat die niet boven de wet staan en dat de hoogste wet in het land

de Amerikaanse grondwet is. Dus als we een regering gaan gehoorzamen

die boven ons staat, als we de wet van het land gaan gehoorzamen, betekent dat

dat we de grondwet zouden moeten gehoorzamen. De NIV verwijdert volledig die

leerstelling. Ze leert je niet om met de hogere macht te gaan; ze zegt enkel dit:

Dus in plaats van te zeggen, weet je, "Laat elke levende ziel onderworpen zijn aan hogere

machten. Aangezien er enkel macht van God is: de machten die er zijn gevestigd door

God", enkel om te verwijzen naar het feit dat er eigenlijk niemand op aarde geldige

autoriteit heeft behalve als het komt van God. Waarom moeten kinderen hun ouders gehoorzamen?

Omdat God het heeft gezegd. Waarom moeten we eigenlijk een menselijke regering gehoorzamen? Waarom hebben we eigenlijk

ook maar enig respect voor een menselijke regering? Omdat God ons heeft gezegd dat een menselijke

regering noodzakelijk is om zondaars te straffen, om onschuldigen te beschermen

tegen hen die hen kwaad willen doen. Hier heb je de New Living Vertaling

in Romeinen :. "Iedereen moet zich onderwerpen aan de regerende autoriteiten. Want alle autoriteit

komt van God," - kijk hier - " en degenen in een positie van autoriteit zijn

aangesteld door God." Nu dat is niet waar. De New Living Vertaling

zegt dat iedereen met een positie van autoriteit aangesteld is door God.

Dat is niet waar, want op een dag zal de antichrist autoriteit krijgen

van Satan. "en de draak gaf hem...zijn kracht", staat in

Openbaring . En niet alleen dat, maar in Hosea [:], staat er, "Zij hebben koningen gemaakt,

maar niet uit Mij". Er waren tijden waarin menselijke autoriteit werd aangesteld

door de mens, buiten de wil van God. Daarom zegt de New Living

Vertaling in vers , "Betaal ook belastingen, voor dezelfde redenen.

Aangezien de regering betaald moet worden. Zij dienen God in wat ze doen.

Geef iedereen wat je hen schuldig bent: Betaal belastingen en regeringskosten aan hen

die ze vorderen". Wel goedenacht! Nu praten ze niet enkel over belastingen; maar ook over kostens,

en die zijn het ergste. De King James vertelt je om de regering te gehoorzamen

binnen een zekere marge, binnen bepaalde parameters van wat hun werk is, wat

ze eigenlijk zouden moeten doen, en dan nog, heb je het hele concept van hogere machten

dat dient als controle en evenwicht.

-Waarom denk je dat de Nieuwe King James niet geïnspireerd is? Hij gebruikt dezelfde manuscripten.

-Wel, dat is niet zo. Op vele plaatsen wijkt de Nieuwe King James af

van de Textus Receptus en wijkt hij af van wat de King James vertelt.

-Niet in het Nieuwe Testament.

-Dat is eigenlijk wel zo.

Hij wijkt trouwens op vele plaatsen af van de TR.

-De Nieuwe King James is waarschijnlijk één van de gevaarlijkste moderne versies

omdat je zou kunnen denken, " Oh, die is hetzelfde als de King James; Hij is enkel

moderner, aangevuld." Als dat het geval was, zou ik het niet eens ter sprake brengen.

-want vele mensen die in geen honderd jaar de NIV zouden vastpakken -

en hetzelfde voor de ESV of de New Living Vertaling,

zouden wel zeggen, "Komaan, Priester Anderson, de Nieuwe King James? Die is bijna

hetzelfde als de King James. Enkel de verouderde 'thees, (U)' en 'Thous, (gij)' zijn weggelaten.

Hij is net als de King James maar gemakkelijker te verstaan."

OK. Wel, ik zal jullie enkele statistieken geven over de Nieuwe King James. De Nieuwe King James

laat het woord "Heer" keer weg. Het woord "God" wordt keer weggelaten.

Het woord "hemel" wordt keer weggelaten. Het woord "berouw" wordt keer weggelaten.

Het bloed is keer weggelaten. Het woord "hel" wordt keer weggelaten. En

hij verwijdert volledig het woord "Jehova", het woord "verdoemenis",

hij verwijdert volledig het woord "Nieuwe Testament", het woord

"duivels". De Bijbel is niet verouderd; je moet enkel je hersenen gebruiken. Je moet

studeren. Je moet de taal leren. En het is grappig dat mijn

kleine kinderen het kunnen verstaan, en jullie zijn volwassenen en begrijpen het

niet? En is het niet grappig dat dezelfde mensen die zeggen dat de King James te

moeilijk is, je vertellen dat je Grieks moet leren om echt te weten

wat er in de Bijbel staat? Ja, dat gaat pas gemakkelijk te begrijpen zijn.

"De King James is te moeilijk voor jou. Hier is een Grieks Nieuwe Testament."

Die mensen zijn gek.

Wel laten we enkel verzen bekijken en beoordelen welke het gemakkelijkste zijn.

De King James gebruikt een hele moeilijke term voor een soort boom, een "eik".

Dus de Nieuwe King James dacht, "Wow, dat is echt te moeilijk. 'Eik'? Meen je

dat echt?" ze veranderden het in "terpentijnboom". Dat is gemakkelijker te

verstaan, niet? Nu Richteren : bevat een erg moeilijke zin in de

King James, "den opgang der zon".

OK? Ik bedoel dat kon bijna staan in "Hop on Pop".

"Den opgang der zon". Dat veranderen ze in, "de Opstijging van Heres."

"De Opstijging van Heres."

Samuël :. De King James gebruikt het moeilijke woord "vijl". Dus de Nieuwe

King James verandert het in "rasp". R-A-S-P. "Rasp". Ik bedoel, dat is waarschijnlijk handig

om te weten voor Scrabble, maar ik heb er nooit van gehoord. OK?

Samuël : gebruikt het aardsmoeilijke woord, "geboomte". Dus de Nieuwe King James

besluit dit te veranderen in "tamarisk geboomte" om het beter

verstaanbaar te maken. Samuël :; de King James zegt "kornet".

Wie weet wat een kornet is?

dat is een soort hoorn, niet? Het is een soort trompet.

Dus besloten ze een gemakkelijker woord te gebruiken, "sistrums".

"Sistrums". Want iedereen weet wat "sistrums" betekent.

Wie weet wat "sistrums" betekent?

Wie weet wat "kornet" betekent?

Daar heb je het.

Jesaja : gebruikt het moeilijke woord "man" in jouw King James Bijbel.

Ik bedoel, wel heb je ooit! Zet de King James in een museum waar het thuis hoort. "Man"?

Geef me iets wat ik kan verstaan. "Sterveling" is veel beter, niet?

Daniël : gebruikte een erg moeilijk woord "prinsen", dus gebruikte men het gemakkelijke woord in

de Nieuwe King James, "satrapen".

"Groep"?

"Groep" in de King James; dat is te moeilijk. Laten we het veranderen in "regiment".

OK, en niemand gaat weten wat het woord "drijfzand" betekent. Dat is zo

ouderwets. "Drijfzand" in Handelingen :? "Syrtis Zand" is veel gemakkelijker te

verstaan. Je kan beter een Nieuwe King James kopen. Die is veel gemakkelijker te verstaan.

Is de Nieuwe King James echt gemakkelijker te verstaan dan de King James?

Ik bedoel er zijn vele voorbeelden waarin de King James veel gemakkelijker te verstaan is. En dat

was niet eens een volledige lijst. Dat waren gewoon wat voorbeelden. Dus eigenlijk heeft het

niets te maken met de Bijbel gemakkelijker maken; de nieuwe versies willen de Bijbel

veranderen, bederven, verdraaien, aantasten. Het enige waarvan ze

echt kunnen zeggen, "Wel hier hebben we het echt veel duidelijker gemaakt", is

door de verouderde "thees (U)" en "thous (gij)" weg te laten, maar je hebt de

de "thees (U)" en de "thous (gij)" nodig omdat de "thees (U)" en de "thous (gij)" enkelvoud zijn en

de "you, yee, your (jullie)" meervoud zijn. De woorden die beginnen met TH zijn enkelvoud; de

woorden die beginnen met een Y zijn meervoud. Dit tast de betekenis aan omdat je dikwijls

niet weet of hij praat tegen één persoon of de hele

groep tenzij je de "thees (U)" en de "thous (gij)" zou hebben om je dat te vertellen.

Het is belangrijk. Het is allemaal belangrijk. Maar laat mij jullie een aantal doctrinaire

veranderingen zien in de Nieuwe King James die de doctrine aantasten.

Ga naar Corinthiërs :.

-"Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar

ons, die verlost zijn, is het een kracht Gods."

-Broeder Garrett, lees dit klaar en duidelijk voor uit de Nieuwe King James.

-"Voor de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan,

maar voor ons die worden verlost is het de kracht van God."

-Let hier op, in de King James wordt gezegd dat we zijn verlost. In de Nieuwe King James

staar er dat we worden verlost. Dit is een groot verschil want verlossing is geen

proces. Verlossing gebeurt onmiddellijk, in een ogenblik, we

geloven in Christus, en we zijn van dood naar leven gegaan. Het is geen proces.

Ik word niet verlost; ik ben verlost!

-Amen!

- Corinthiërs : zegt dit: "Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus,

in degenen, die verlost zijn, en in degenen, die verloren gaan".

Lees mij voor uit de Nieuwe King James.

-"Want wij zijn voor God de geur van Christus onder hen die verlost worden

en onder hen die verloren gaan."

-Opnieuw, niet die verlost zijn, maar zij die

verlost worden, alsof het een proces is.

Mattheüs : bijvoorbeeld, in de Nieuwe King James staat er, "moeilijk is de weg

die ten leven leidt, er zijn er weinigen die hem vinden". De King James zegt

"eng" is de weg, verwijzend naar hoeveel mensen er gaan, verwijzend naar het feit dat

er weinig zijn die gered worden. De Nieuwe King James zegt dat het moeilijk is.

Nu, als het zou zijn door te werken. zou het moeilijk zijn.

-De New Living Vertaling zegt, "Maar de poort naar het leven is erg nauw en de

weg is moeilijk en slechts enkelen zullen hem vinden". De Engelse Standaard Versie

zegt, "aangezien de poort nauw is en de weg moeilijk is die naar het leven leiden, zijn er slechts

enkelen die hem vinden". Nu zeg je, "Wel, Priester Jimenez, is dat nu zo

erg? Recht, nauw? Nauw, moeilijk? Moeilijk, hard?

Wat is daar nu erg aan?" Dit is mijn probleem: is het moeilijk om verlost te worden?

-Hela, Jezus heeft het moeilijke deel gedaan. Hoe moeilijk is het om een geschenk te aanvaarden? Hoe moeilijk is het

om een slok water te nemen? Hoe moeilijk is het om door een deur te wandelen? Hoe moeilijk is het

om een stuk brood te eten? Dit zijn de dingen die Jezus vergeleek met verlossing

omdat het gemakkelijk is om verlost te zijn omdat je niets moet doen om

naar de hemel te gaan. Weet je hoe naar verlossing verwezen wordt in de Bijbel, in het boek

van de Hebreeën? Rust.

Kijk, is rusten moeilijk?

Laat u niet misleiden door deze moderne versies. je kan in de verleiding gebracht worden:

"Oh, weet je, deze kerk gebruikt de Nieuwe King James, is dat een probleem?"

Het is een groot probleem.

Vind jij dat we verschillende Engelse Bijbels nodig hebben?

-Nee. Eigenlijk hebben we er te veel. We hebben er niet nog meer

nodig. Ik denk niet dat er een goede reden is waarom er een explosie van hen is ontstaan

in de laatste decennia. Ik weet wat de reden is.

-Juist.

-Het is heel eenvoudig. Als je een uitgeverij hebt en je wilt

een Studiebijbel of iets gelijkaardigs maken - ik ben geen fan van de Studiebijbel -

-Ik ook niet.

-wat ze deden is, in het geval van een belangrijke uitgeverij, wilden ze geen

royalty's aan iemand anders betalen, dus ze maakten allemaal hun eigen vertalingen.

-Juist. Er is een financieel motief om

zoveel verschillende versies op de markt te brengen.

-Dat is zo. Zonder twijfel.

-Verwacht God dat de doorsnee Christen het originele Grieks leert?

-God verwacht van de doorsnee Christen dat die de informatie gebruikt die voor hem beschikbaar is

en we leven in een tijdperk waarin we meer informatie beschikbaar hebben

dan eender welke andere generatie en we hebben die informatie nu nodig omdat

er nog nooit zoveel duivelse aanvallen zijn geweest.

-Zie jij gevaar, OK - want dit geloof ik. Ik denk dat als iemand

Koine Grieks zou leren, er vloeiend in zou worden en het vloeiend in zich zou opnemen en kunnen lezen,

dat fantastisch zou zijn, maar...

-Een kleine Griek is gevaarlijk.

-Juist. Zie jij geen gevaar in iemand die slechts twee semesters

Bijbelcollege Grieks heeft gehad en nu, gaan ze opstaan en zeggen - zoals, zelfs

een King James voorstander zal opstaan - hij heeft juist twee semesters Bijbelcollege

Grieks gehad - en hij gaat opstaan en zeggen, "Oh, de King James vertalers,

hebben dit verkeerd vertaald." En zo veegt hij

zeven jaren van vijftig briljante geleerden zomaar het raam uit...

-Steven, al het goede kan misbruikt worden. En een kleine Griek kan gevaarlijk

zijn. ik heb hele preken gehoord gebaseerd op een slechte exegese, OK? Maar laat mij

even vertellen dat er een aantal jaren geleden een predikant tot bij mij kwam en me zei, "Kijk,

ik heb dit in een commentaar gezien. Man, dit is fantastisch om te prediken, maar ik heb nog nooit eerder

het iemand horen zegen. Jij kent Grieks. Zou je het eens kunnen checken voor mij?"

Dus ik heb het nagetrokken. Het leverde niets op. Het is gewoon één van die

types commentaren die een gedachtesprong maken. Weet je wat hij deed eens ik

het hem verteld had? Hij predikte het hoe dan ook.

-Gewoon omdat het goed klonk en hij het leuk vond.

-Omdat het gewoon zo goed predikte.

-Het maakt zo'n goed punt.

-Oh, het was zo goed.

-Dat verbaast me niet .

-Spijtig genoeg verbaast het mij niet.

-Niemand zal ontkennen dat de originele versies geïnspireerd waren.

[ Petrus :] De Bijbel zegt, "maar de heilige mensen Gods,

van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken."

Maar ze geloven niet dat wat we vandaag hebben geïnspireerd is omdat ze niet

geloven in het behoud van de Bijbel, maar weet je, De Bijbel zegt in

Psalmen :, "De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden

smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult

hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid." En weet je, dezelfde God die

ons het geïnspireerde Woord bracht, is dezelfde God die zorgt voor het behoud van

het geïnspireerde Woord. En ik denk dat het gek is om te denken dat God machtig genoeg is om

zondaars te gebruiken en zich ervan te verzekeren ons een perfect origineel te geven en dat dan die zelfde God

geen zondaars kan gebruiken en zich er niet van kan verzekeren dat het voor altijd bewaard zal blijven?

Ik geloof dat God machtig genoeg is om ons een geïnspireerd Woord te geven en ik geloof dat God

machtig genoeg is om dezelfde geïnspireerde Woorden te bewaren

voor deze generatie voor altijd.

Nu heb ik een vraag: Denk jij dat mensen kennis moeten hebben van het Hebreeuws of

Grieks of zelfs Engels, of zouden zij moeten hebben, kunnen zij de Bijbel hebben in alle talen?

-Ze zouden de Bijbel in alle talen moeten hebben. Dit is waarom wij steun bieden aan

vertaaldiensten zoals Bibles International. De Textus Receptus

alsook de Hebreeuwse Bijbel worden gebruik, om te vertalen in andere

talen, wat het Woord van God zou zijn.

Wij geloven dat iedereen een Bijbel in zijn eigen taal zou moeten hebben,

en voor Engels is dat de King James Bijbel.

-Laat mij als afsluiter dit zeggen: Gods Woord is voor ons bewaard gebleven in deze

generatie. Luister naar Jesaja :. "Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen,

zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in

uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad,

noch van den mond van het zaad uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot in

eeuwigheid toe." Hij zei, "Kijk, Jesaja. Het Woord dat jij predikt zullen je

nakomelingen prediken. Jouw kinderen en hun kinderen en hun

kinderen zullen van nu en voor altijd deze woorden bezitten" en ik geloof

dat dat de woorden zijn die ik nu in mijn hand vast houd. En kijk, in alle moderne

versies, of het nu gaat over de NIV, de ESV, de New Living Vertaling, of de

Nieuwe King James, is er een filosofie die zegt Dat Gods Woord

niet bewaard gebleven is. We hebben er een nieuwe moeten opgraven. We hebben een ouder

manuscript moeten opgraven om alle problemen erin op te lossen. Nee, Ik geloof dat het

bewaard is gebleven sinds de tijd van Christus tot nu. Het is doorgegeven en wat we

vandaag hebben is een kopie van een kopie van een kopie die is doorgegeven.

Vele mensen geloven ten onrechte dat de King James Bijbel veranderd is in de

loop der jaren, dat de editie van die we vandaag gebruiken, volledig anders is dan die van

, maar de enige dingen die eigenlijk veranderd zijn in , zijn spelling,

hoofdletters, punctuatie, enkele typfouten; de woorden zelf

veranderden niet. De woorden die vandaag staan in onze King James Bijbel, zijn exact dezelfde

woorden die we kregen van de vertalers in . De woorden zijn niet

veranderd. de woorden zijn bewaard gebleven,

en dat is wat God ons beloofde, dat hij het zou bewaren.

Hij zegt, kijk, "Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen blijven

bestaan." Hij zei niet "de gedachten"; hij zei niet "de ideeën"; hij zei niet "de

doctrine"; hij zei, "mijn Woorden zullen blijven bestaan." Deze nieuwe versies komen van

een corrupte bron en ze hebben een corrupt resultaat. Kijk naar het resultaat van deze nieuwe

versies. Kijk in wat ze kerken veranderd hebben: recreatiecentra. Kijk hoe de

kerken getransformeerd zijn door deze nieuwe moderne versies: ze zitten vol met

niet verloste mensen. Ze zitten vol met mensen die geen doctrine kennen, die niets willen weten over

de doctrine, omdat wanneer je een boek leest dat vol tegenstrijdigheden staat,

het moeilijk is om interesse voor de doctrine te tonen. Maar wanneer je een boek leest dat

perfect en puur en bewaard is gebleven, weet je, je kijkt naar elk woord en je

wil meer te weten komen over de doctrine, over wat er wordt gezegd, over wat het

betekent, niet enkel, "Wel, ja, ik begrijp het min of meer. Jezus stierf aan

het kruis. Ik begrijp het." Nee, Ik wil exact elke doctrine van God kennen,

het komt van Gods Woord.

-Weet je, dit boek aanraken en bestuderen is één ding. Waardering

van op afstand voor wat mannen en vrouwen, kinderen, moesten doorstaan

zodat jij en ik vandaag een boek, genaamd de Bijbel, zouden kunnen lezen, zonder angst voor

vervolging. Het is gemakkelijk om dit getal te zeggen: . mensen werden verbrand,

gestenigd, gefolterd, omdat ze dit boek hadden gelezen.

-Ik studeer heel vroeg in de ochtend, of soms laat op de avond, dus

het kan zijn dat ik wakker word om : met een idee, dan opsta en het ga bestuderen in de Bijbel.

En je beseft de schoonheid ervan en wat het overbrengt, en je zit daar gewoon

terwijl de tranen over je wangen vallen omdat je beseft dat men iets heel groots

aan jou gegeven heeft. Dus als ik uit de King James Bijbel studeer, ben ik

er volledig van overtuigd dat wat ik in mijn hand heb, het Woord van God is, van kaft tot

kaft, en dat het nu hetzelfde zegt als over een uur omdat het

bewaard is en dus hetzelfde is. Dus ik heb vertrouwen wanneer ik het open en eruit predik

op zondag en eruit lesgeef op zondagschool of eruit getuig tegen mensen

op straat, ik weet dat dit het Woord van God is en we kijken ernaar uit om

het echte Woord zelf te ontmoeten in de heerlijkheid om te getuigen

wat we ons hele leven gestudeerd hebben.

-God is niet tevreden met het feit dat men verzen weglaat, verzen toevoegt, zaken

toevoegt, zaken weglaat. Ga naar Openbaring.

openbaring :; "Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der

profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen

de plagen, die in dit boek geschreven zijn". Hebben jullie ooit het boek

Openbaring gelezen? Er zijn heel wat vervelende plagen in dat boek. Hij zei ik ga

deze plagen over jullie laten komen, als je toevoegt aan mijn Woord. Openbaring :; "En indien iemand

afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal

zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit

hetgeen in dit boek geschreven is". Maar van deze mensen die veranderingen hebben aangebracht

aan het Woord van God, zegt de Bijbel dat ze hun kans om verlost te zijn, verloren hebben.

Hij zegt, "Ik zal wegnemen". Hij zegt, "zoals jij mijn Woord hebt weggenomen,

zal ik zijn deel wegnemen uit het boek des levens." Hij zegt, "Ik zal

ervoor zorgen dat je niet verlost bent omdat je hebt geknoeid met mijn Bijbel." Het lijkt me

dat God hier heel ernstig over is.

Je zou zeggen, "OK, Priester Jimenez, Ik ben het eens. Ik begrijp het. Deze Bijbels zijn corrupt.

Ze zijn de doctrine aan het bederven. De King James Bijbel is puur. De King James

Bijbel is het Woord van God. Ik begrijp het. Wat doe ik ermee?"

Als je je realiseert dat je Gods Woord in jouw hand hebt, niet de gedachten van God,

niet wat hij misschien gezegd heeft, niet wat we denken dat hij gezegd heeft, maar de echte woorden

van God, en niet alleen dat, maar wanneer je de woorden van God hebt, heb je eigenlijk ook

God, niet dit boek, maar deze woorden, wanneer je je realiseert dat je Gods

woorden hebt, man, dat zou ons moeten motiveren om de Bijbel te lezen. Dat zou ons moeten motiveren om te leven

volgens deze Bijbel. Dit boek geeft een antwoord op elke vraag in jouw leven.

U zegt, "Priester Jimenez, Ik kwam naar Verity Baptisten Kerk; ik kwam eigenlijk niet

naar hier om te leren over de King James Bijbel. Ik kwam naar hier om te leren over

verlossing." We leren over verlossing in de King James Bijbel.

"Ik kwam eigenlijk niet naar hier om iets te leren over deze kwestie. Ik kwam naar hier om

hulp te krijgen voor mijn huwelijk." Dit boek zal jouw huwelijk helpen.

"Ik kwam niet echt naar hier om te leren over de King James Bijbel. Ik kwam naar hier

om te leren hoe ik mijn kinderen moet opvoeden." Dit boek zal je helpen je kinderen op te voeden.

Hij zal al jouw problemen oplossen. Hij zal je verlossing brengen. Hij zal alles doen

wat je maar wilt dat het doet. Waarom? Omdat dit het Woord van God is...

...zonder fouten, perfect, exact hoe God het aan jou gegeven heeft.

Het geeft me vertrouwen te weten dat het Woord van God perfect is. weten jullie waarom

er zoveel mensen niet geloven in God vandaag, niet naar de kerk komen, er generaties

jonge mensen zijn die de kerk bij bosjes verlaten en nooit

terugkomen? Omdat deze moderne Bijbelversies aangetast zijn, er zitten

fouten in, en daarom zijn ze beginnen twijfelen aan God. Maar deze

niet. Deze is perfect. De King James versie is het Woord van God.

Lees het.

Leer eruit.

Bestudeer het.

Memoriseer het.

Leef eruit.

Predik het voor anderen.

Laten we buigen en samen bidden. Liefste hemelse vader,

Heer, we houden van jou. Bedankt voor jouw Woord. Heer, bedankt dat je ons niet

verantwoordelijk hebt gesteld om jouw Woord te bewaren, die verantwoordelijkheid

heb je aan jezelf gegeven. U heeft het geïnspireerd, u heeft het bewaard, en u heeft het

vandaag aan ons gegeven. Vader, we houden van u. Help ons niet om hier vandaag weg te gaan en

de boodschap snel te vergeten. Help ons te realiseren, "Ik heb

het Woord van God; misschien zou ik het moeten lezen. Misschien zou ik het moeten bestuderen. Misschien zou ik

eruit moeten lezen." Wij houden van u, Heer. Ik bid in uw kostbare naam. Amen.

Ik zou jullie graag een vraag stellen.

Ben je zeker dat als je vandaag zou sterven, dat je naar de hemel zou gaan?

Je zou kunnen zeggen, "Ik ben niet zeker of ik naar de hemel zal gaan."

Misschien heb je er zelfs nooit over nagedacht.

Maar de Bijbel zegt dat je % zeker mag zijn dat je op weg bent naar de hemel.

Nu, volgens de Bijbel, moet je enkele dingen begrijpen om

in staat te zijn om verlossing te ontvangen. Het eerste ding is dit:

De Bijbel zegt in Romeinen :, " Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid

Gods". De Bijbel vertelt ons dat "zonde de overtreding van de wet is." Als we

Gods wet breken, zondigen we. En volgens dat vers, hebben we allemaal gezondigd.

Ik ben een zondaar; jij bent een zondaar.

En spijtig is er een bezoldiging voor onze zonde. Romeinen : zegt, "Want

de bezoldiging der zonde is de dood". Nu, het woord "bezoldiging" betekent betaling. Dat is wat je

verdient. Als ik ga werken, geven ze me geld. Dat is mijn bezoldiging. Maar door

mijn zonde, is de bezoldiging dood. Wat ik verdien is dood. "Want de bezoldiging der zonde

is dood". Nu, wanneer we denken aan de dood, denken de meeste mensen aan een fysieke dood,

maar Openbaring :- zegt, "En de dood en de hel werden geworpen in den poel

des vuurs." (Een verwijzing naar de hel). Het zegt, "Dit is de tweede dood.

En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel

des vuurs." Dus, volgens de Bijbel, is de bezoldiging voor onze zonde niet enkel een

fysieke dood, maar de tweede dood. U zegt, "Wat is de tweede dood?"

Geworpen worden in den poel des vuurs. "Dit is de tweede dood." Wat we verdienen

omwille van onze zonde is dood: een fysieke dood, een tweede dood, die verwijst naar

geworpen worden in den poel des vuurs. Openbaring : zegt, "Maar den vreesachtigen, en

ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en

tovenaars, en afgodendienaars..." Wel, dat is een slechte lijst, niet?

Doodslagers, hoereerders, tovenaars. De meeste mensen zouden het eens zijn, een moordenaar,

"Oh ja. Die gaan naar de hel." Maar let op dat hij zegt, "Maar den vreesachtigen,

en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en

tovenaars, en afgodendienaars..." En aan het einde van de lijst zegt hij

dit: "en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur

en sulfer; hetwelk is de tweede dood." En de reden waarom God

de zonde van het liegen toevoegt aan het einde, is omdat hij een punt wil maken, en

dit is het punt: we zijn allemaal zondaars. Elk menselijk wezen liegt. En hij

probeert te zeggen dat niemand rechtschapen is; we hebben allemaal gezondigd; we verdienen allemaal om

naar de hel te gaan. Nu dat is het slechte nieuws. Ik ben een zondaar; jij bent een zondaar, en we zijn aanvankelijk allemaal

veroordeeld tot de hel, maar de boodschap is het goede getijde of het goede

nieuws. Romeinen : zegt, "Want de bezoldiging der zonde is de dood". We begrijpen nu

wat dat betekent. Maar het tweede deel van het vers zegt, "maar de genadegift Gods is

het eeuwigdurende leven, door Jezus Christus, onzen Heere." De Bijbel zegt dat God een

geschenk voor jou heeft en dat geschenk is het eeuwigdurende leven. Nu in Efeziërs :-

zegt de Bijbel, "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof". Het woord "genade"

betekent iets krijgen dat je niet verdient. Je verdiende het niet; je hebt er niet

voor betaald. "Zijt gij zalig geworden" is een verwijzing naar gered worden van de hel,

want ik wil er niet naartoe. Ik ben zeker dat jullie daar niet naartoe willen gaan.

Het woord "geloof" betekent geloven. Het zegt, "Want uit genade zijt gij zalig geworden door

het geloof; en dat niet uit u". Het heeft niets met jou te maken. Hier staat waarom:

"het is Gods gave: Niet uit de werken, opdat niemand roeme." Een gave

is iets waar je niet voor werkt. Een gave is iets dat aan jou gegeven wordt. Iemand

anders betaalt er voor, maar jij betaalt er niet voor. Als ik jouw een geschenk gaf en ik vroeg jou

er geld voor, dan zou het geen geschenk zijn. Als ik jou een geschenk gaf, maar

ik vroeg jou om er iets voor te doen, dan zou het geen geschenk zijn. Nu, het geschenk

kost jou niks, maar het kost iets aan de persoon die het aan jou geeft.

En voor het geschenk van God is het juist hetzelfde. Jezus heeft ervoor moeten betalen.

Romeinen : zegt, "Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat, als wij

nog zondaars waren, Christus voor ons gestorven is." Johannes :, het belangrijkste vers in de

Bijbel, zegt, "Want alzo lief heeft God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat

een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwigdurende leven hebbe."

De boodschap is dit: Jezus Christus is geboren uit een maagd. Hij leidde een zondeloos

leven; hij heeft nooit gezondigd, nooit iets verkeerd gedaan. Hij stierf aan het kruis,

werd begraven. De Bijbel vertelt ons dat zijn ziel in de hel was voor drie dagen en

drie nachten, en hij stond op uit het graf, om niet te betalen voor zijn eigen zonde

want hij had geen zonde. Hij is gestorven om voor onze zonden te betalen. En kijk, er is al voor

betaald. Het geschenk is al betaald. Nu moet je dit begrijpen

over de gave: Johannes : zegt "eeuwigdurende leven". Het geschenk is

het eeuwigdurende leven. Het woord "eeuwigdurend" betekent dat het voor altijd zal duren. Leven dat

voor altijd zal duren. Er zal nooit een einde aan komen. Johannes : zegt "eeuwige leven".

"Eeuwig" betekent dat het nooit zal eindigen. Johannes : zegt "oneindige leven". Romeinen

: zegt "eeuwige leven". Overal in de Bijbel vind je dit concept: eeuwige

leven, oneindige leven, leven dat voor altijd zal duren, leven dat nooit zal eindigen.

Volgens Johannes :, ontvang je het wanneer je gelooft. "Die in den Zoon gelooft,

die heeft het eeuwige leven". Nu zullen sommigen denken, "Wel, ik kan

verlost worden, maar eens ik het heb, als ik iets verkeerd doe, zoals

overspel, zoals moord, zelfmoord, dan gaat God

de verlossing wegnemen." Maar als hij het wegneemt, dan duurde het niet voor altijd. Kijk we moeten

begrijpen dat verlossing niet iets is wat we verdienen, en eens we het hebben,

is het niet iets wat we behouden. De Bijbel zegt in Titus :, "In de hoop

des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen".

Kijk, onze hoop voor het eeuwige leven is dit: God kan niet liegen. Als God mij

het eeuwige leven beloofde, dan raad eens. Dan krijg ik het eeuwige leven. Hij heeft me het oneindige

leven beloofd, dan zal het voor altijd duren. U zegt, "Wel, wat als ik iets

heel erg doe?" Wel het is niet van ons. Het heeft niets met mij te maken. Het is een

gave die voor altijd zal duren. Nu dit is het enige wat je moet doen:

Zoals met eender welk ander geschenk, je kan kiezen of je het wil aanvaarden

of weigeren. U mag denken, "Wel, hoe aanvaard ik de gave van God?" Romeinen :

zegt dit: "indien gij ..." Nu, het zegt "indien" want je mag

kiezen. Hij zegt, "Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus..."

Het woord "belijden" betekent "bekennen". U zegt, "Wat beken ik?" Wel, je

bekent dat je een zondaar bent. Je bekent dat je verdient om naar

de hel te gaan. Maar je vraagt om genade. Hij zegt, "Namelijk, indien gij met uw

mond zult belijden den Heere Jezus..." Maar het is meer dan enkel woorden zeggen. Hij zegt ook,

"...en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden

opgewekt heeft..." Je gelooft dat Jezus is gestorven aan het kruis, begraven was,

en uit het graf is opgestaan om voor jouw zonden te betalen. Hij zegt, "namelijk, indien gij

met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat

God Hem uit de doden opgewekt heeft," de Bijbel zegt, "zo zult gij zalig worden."

Hij zegt niet dat je wellicht gered wordt. Hij zegt niet dat je hopelijk gered wordt.

God zegt, "Ik zal jou verlossen als je met je mond belijdt en gelooft in

jouw hart." Let op, er staat niet dat je naar de kerk moet gaan. Er staat niet dat je

gedoopt moet worden. Er staat niet dat je berouw moet hebben voor je zonden. Er staat niet dat je

iets moet doen; enkel dat je gelooft en hem vraagt jou te verlossen. Als je dat gelooft

in jouw hart, als je gelooft dat Jezus Christus stierf aan het kruis voor jouw zonden,

was begraven, uit het graf was opgestaan, wil hij jou een geschenk geven, het is het eeuwige

leven, waarom zou je dan niet nu met je mond belijden?

Ik wil je helpen met bidden. Als je dat gelooft, waarom dan niet meteen

bidden met mij: :: --> :: Lieve Jezus, Ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat ik verdien om naar de hel te gaan. Vergeef mij alstublieft al mijn zonden en geef mij het eeuwige leven. Ik vertrouw niet in mijn werken. Ik vertrouw niet in mijn godsdienst. Ik vertrouw enkel in Jou. Bedankt om mij te verlossen. Amen.

Als je hebt gebeden en je geloofde het in jouw hart, volgens de

Bijbel, ben je dan nu verlost. Je hebt het eeuwige leven. Gefeliciteerd.

 

 

 mouseover