"เดินมาถึงศิโยน" - ตัวอย่างหนังฉบับภาษาไทย ("Marching to Zion" - trailer in Thai)

Video

April 6, 2015

กว่า 4,000 ปีก่อน พระเจ้าปรากฏต่ออับบราฮัมที่เมโสโปเตเมียและตรัสแก่เขาว่า "เจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จากญาติพี่น้องของเจ้า และจากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้เจ้าเห็น เราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่ง" อัมบราฮัมเชื่อฟังพระองค์และมายังคานาอันดินแดนแห่งพันธสัญญาที่ซึ่งเขาได้อาศัยพร้อมด้วยบุตรชายไอแซคและหลานชายจาคอบ ผู้ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อิสราเอล"

อิสราเอลและบุตรทั้ง 12 คนของเขาเดินทางมายังอียิปต์เพราะความอดอยากในดินแดนคานาอัน และที่นั่นพวกเขาได้รวมกันเป็นชนชาติที่แข็งแกร่ง ชาวอียิปต์รู้สึกถูกคุกคามจากชนชาติอิสราเอลที่แข็งแรงซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับพวกเขา ดังนั้นชาวอิยิปต์จึงกดขี่พวกเขาและทำให้ใช้ชีวิตอย่างขมขื่นด้วยการเป็นทาส หลังจาก 430 ปีในอียิปต์ พวกเขาถูกนำพาออกจากความเป็นทาสโดยโมเสส แล้วข้ามทะเลแดงไปยังอาหรับ ที่ซึ่งพวกเขาได้รับพระบัญญัติของพระองค์ที่ภูเขาไซไน

ชนรุ่นหลังของอิสราเอลไลท์ที่ออกจากอียิปต์พร้อมโมเสสไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาเนื่องจากความขาดศรัทธาในพระเจ้าของพวกเขา พวกเขาถูกขับไล่ให้เร่ร่อนไปในถิ่นรกร้างเป็นเวลา 40 ปี จนกระทั่งชนรุ่นหลังลุกขึ้นสู้และเชื่อใจในพระเจ้าและเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาพร้อมโจชัว

เป็นเวลาประมาณ 400 ปี เผ่าทั้ง 12 เผ่าของอิสราเอลถูกปกครองโดยตุลาการตามบัญญัติของโมเสส เมื่อพวกเขาปรารถนาที่จะมีกษัตริย์เหมือนชนชาติอื่นๆ พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งซาอูลให้เป็นกษัตริย์ ผู้ซึ่งปกครองพวกเขานานถึง 40 ปี และต่อมาเป็นกษัตริย์เดวิดทรงครองราชย์ 40 ปี และโอรสของกษัตริย์เดวิด กษัตริย์โซโลมอนทรงครองราชย์ 40 ปี ระหว่างการครองราชย์ของกษัตริย์โซโลมอน อาณาจักรอิสราเอลอยู่ในช่วงรุ่งเรืองที่สุด และได้มีการสร้างวิหารแห่งแรกขึ้น แต่เนื่องจากพระทัยของกษัตริย์โซโลมอนแปรเปลี่ยนไปจากพระเจ้าในช่วงปลายสมัยของพระองค์ พระเจ้าตรัสแก่พระองค์ว่าโอรสของพระองค์จะไม่ได้ปกครองเผ่าทัั้ง 10 เผ่า

หลังการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์โซโลมอน อาณาจักรอิสราเอลถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยเผ่าทางเหนือ 10 เผ่าถูกปกครองโดยกษัตริย์ที่โหดร้ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมิได้สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เดวิดและโซโลมอน อาณาจักรทางเหนือนี้ใช้ชื่อเดิมว่าอิสราเอลและในที่สุดก็มีเมืองหลวงชื่อสะมาเรีย อาณาจักรทางใต้ที่เล็กกว่าเป็นที่รู้จักในชื่อว่ายูดาห์และมีเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงซึ่งปกครองโดยผู้สืบทอดกษัตริย์เดวิด และเริ่มต้นใน 2พงศ์กษัตริย์ 16 ที่ ประชาชนของอาณาจักรทางใต้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "ยิว" ตามชื่อเรียกอาณาจักร์ยูดาห์

เป็นเพราะความโหดร้ายของอาณาจักรทางเหนือของอิสราเอล พวกเขาจึงถูกโค่นล้มและตกเป็นเชลยของพวกอัสเสเรียน อิสราเอไลท์ที่ยังเหลือแอบปะปนไปกับชนชาตินอกศาสนาที่เข้ามายึดครองแผ่นดิน ต่อมาประชาชนเหล่านี้เป็นที่รู้จักในนามสะมาริแทน และเผ่า 10 เผ่าของอิสราเอลเหนือก็มิได้เป็นชนชาติอีกเลย

อาณาจักรทางใต้ของยูดาห์สุดท้ายแล้วก็ถูกกวาดต้อนไปอยู่ในบาบิโลนเพื่อเป็นการลงโทษเพื่อบูชาเทพเจ้าอื่น และวิหารได้ถูกทำลาย แต่หลังจาก 70 ปีต่อมาชาวยิวได้กลับไปยังยูดาห์ แล้วสร้างวิหารที่เยรูซาเล็มขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีกษัตริย์ที่สืบเชื้อสายจากกษัตริย์เดวิดเป็นผู้ปกครองต่อมา

ในยุคศาสนาคริสต์ ชนชาวยูดาห์เป็นที่รู้จักในนามยูเดียและถูกปกครองโดยโรมัน พระเยซูคริสต์และสานุศิษย์ของพระองค์เทศนาคำสอนขององค์เผยแผ่แก่ชาวยูเดียให้ค้นหาแกะหายจากบ้านของอิสราเอล หลังจากสามปีครึ่งของคณะ ชาวยิวไม่ยอมรับพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขาและโน้มน้าวรัฐบาลโรมันให้ตรึงกางเขนพระเยซู 3 วันต่อมาพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายและแสดงพระองค์ว่ายังคงมีชีวิตอยู่ต่อสานุศิษย์ของพระองค์ก่อนเสด็จกลับไปสู่พระหัตถ์ขวาของพระบิดาบนสวรรค์

ก่อนหน้าที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขนไม่นาน พระเยซูทำนายว่าการลงโทษเพราะการไม่ยอมรับพระองค์นั้นจะทำให้กรุงเยรูซาเล็มถูกเผา วิหารจะถูกทำลาย และทำให้ชาวยิวถูกครอบงำจากชนชาติต่างๆ คำทำนายนี้เป็นจริงในปีคริสต์ศักราช 70 เมื่ออนาคตจักรพรรดิแห่งโรมันไททัสได้พิชิตกรุงเยรูซาเล็ม ชาวยิวยังคงอยู่กระจัดกระจายไปตามชนชาติต่างๆเป็นเวลากว่า 1800 ปี

ต่อมาในปี ค.ศ 1948 สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็เกิดขึ้น สาธารณรัฐอิสราเอลได้ก่อตั้งขึ้นและชาวยิวได้ครอบครองดินแดนแห่งพันธสัญญาอีกครั้ง ผู้นับถือศาสนาคริสต์หลายคนได้ป่าวประกาศว่านี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์และพรจากพระผู้เป็นเจ้า แต่นี่คือพรจากพระผู้เป็นเจ้าจริงหรือ หรือเป็นพลังที่ทำงานด้านมืด ภาพยนตร์เรื่องนี้มีคำตอบ

 

 

 

mouseover