Marching to Zion - Trailer in Cebuano/Bisaya

Video

 

March 22, 2015

 

Sobra (4,000) kwatro mil kalibo na ka tu-ig ang nilabay, ang Dios nagpakita ka Abraham sa Mesopotamia ug nag-ingon kaniya, “Gawas ka dinhi sa imong nasud, palayo gikan sa imong mga kaparyentihan, ug sa banay sa imong amahan, ug moadto ka sa lugar nga Akong itudlo kanimo. Ug gikan kanimo ako magahimo ug usa ka daku nga nasud.” Si Abraham nituman sa Dios ug ni-abot sa dapit nga gisaad sa Dios kaniya ang lugar sa Canaan sa diin kuyog niyang nipuyo iyang anak nga si Isaac ug ang iyang apo nga si Jacob, nga sa nidugay gihinganlan nga “Israel.”

Si Israel ug ang iyang dose (12) ka anak nga lalaki niadto sa Ehipto tungod sa gutom nga nahitabo sa Canaan, ug didto nidaghan sila pag-ayo ug nahimong usa ka kusgan nga nasud. Ang mga Ehiptohanon nibati ug kahadlok tungod sa gamhanan ug daku nga nasud sa Israel nga gapuyo taliwala nila, busa ila silang gi-ulipon ug gihimong lisud ang kinabuhi sa mga Israelita pina-agi sa bug-at ug lisud nga trabaho. Pagkahuman sa kwatro syentos treinta ka tu-ig nga pagpuyo sa Ehipto, ang mga Israelita nahilway sa ilang pagka-ulipon pina-agi sa pagpangulo ni Moses, sila nilabang sa Red Sea ug ningadto sa Arabia, sa di-in ilang nadawat ang sugo sa Dios sa bukid sa Sinai.

Ang kaliwatan sa mga Israelita nga uban kang Moses wala gitugutan sa pagsulod sa yuta sa saad tungod kay kulang sila ug pagtoo sa Dios. Sila gipugos sa paglibot sa kamingawan sulod sa kwarenta ka tuig hangtod nga adunay bag-o nga henerasyon nga nisunod ka nila nga nagasalig sa Dios ug sila nahimong nakasulod sa yuta sa saad kauban si Josue.

Gibana-bana nga duol kwatro syentos ka tu-ig, ang dose ka tribo sa Israel gipanguluhan ug mga hukon pinasubay sa bala-od ni Moses. Sa dihang gusto nila nga maka-angkon ug hari pareha sa uban nga nasud, and Dios nagmando ka Saulo nga mahimo nilang hari, nga naghari kanila sulod sa kwarenta ka tu-ig, siya gisundan sa paghari ni David sulod usab sa kwarenta ka tu-ig, ug ang anak ni David nga si Solomon nga ni hari usab ug la-ing kwarenta ka tu-ig. Sa panahon sa paghari ni Solomon, nasinati sa Israel ang pagka-ambongan, ug ang pinaka-una nga templo natukod, apan tungod kay ang kasing-kasing ni Solomon nipalayo man sa Dios sa dihang tigulang na siya, ang Dios nagpahibalo kaniya nga ang pulo ka tribo dili na mahimong pagapanguluhan sa iyang anak.

Pagkahuman sa kamatayon ni Solomon, ang gingharian sa Israel nabahin, ang pulo ka tribo gipanguluhan ug mga hilabihan ka dautan nga mga hari, nga dili mga kaliwatan ni David ug Solomon. Ang Amihanang Gingharian nagpabilin nga nailhan sa ngalan nga Israel ug sa kadugayan gihimo ang Samaria nga ilang pangulong syudad. Ang gamay nga Habagatang Gingharian nailhan sa ngalan nga Hudah, ug ang Herusalem ang iyang nahimong pangulong syudad, ug kini gipanguluhan sa mga kaliwatan ni David. Sugod sa 2 Hari kapitulo 16, ang mga katawhan sa Habagatang Gingharian nailhan sa ngalan nga mga “Hudiyo” isip gisuhid sa ngalan sa gingharian sa Hudah.

Tungod sa kadautan sa Amihanang Gingharian sa Israel, sila napildi ug gihimong ulipon sa mga taga- Assyria. Ang mga Israelita nga nahibilin nakig-usa sa mga pagano nga nikuyog nila ug pamuyo. Kini sila nga mga tawo sa ulahi-an gitawag nga mga Samaritano, ug ang pulo ka tribo sa Amihanang Israel dili na gayud mamahimong usa ka nasud.

Ang Habagatang Gingharian sa Hudah unya nahimong ulipon ug gidala sa Babylon isip silot sa sala sa ila pagsimba sa mga diyos-diyos, ug ang templo nabungkag, apan pagkahuman sa sietenta ka tu-ig, namalik ang mga Hudiyo sa Hudah, ilang gi-ayo ang templo sa Herusalem, ug nipadayon sa pagdumala ang mga hari nga kaliwatan ni David.

Sa panahon ni Kristo, ang nasud sa Hudah nailhan nga Hudiya ug nabutang ilalum sa Romanhong pangagamhanan. Si Hesu Kristo ug ang iyang mga disipulo nanagwali sa maayong Balita sa tibu0k Hudiya nga nagapangita sa nangawala nga mga karnero sa panimalay sa Israel. Pagkahuman sa tulo ug tunga ka tuig nga pagministeryo, gisalikway sa mga Hudiyo si Hesus isip ilahang Manluluwas ug gikumbinse nila ang gobernador nga Romanhon sa paglansang kang Kristo. Pagkahuman sa tulo ka adlaw, Siya nabanhaw pag-usob gikan sa mga minatay ug nagpakita sa iyang mga disipulo usa nikayab pagbalik sa toong kamot sa Amahan didto sa Langit.

Sa dihang wala pa gilansang si Kristo, Siya nagtagna nga isip silot sa dili pagdawat nila Kaniya, ang Herusalem masunog, ang templo maguba, ug ang mga Hudiyo pagadad-on isip nga mga ulipon sa lain-laing mga kanasuran. Kini nga propesiya natuman sa AD 70 sa dihang ang mamahimong emperor sa Roma nga si Titus nipildi ug nisakop sa Herusalem. Sobra sulod sa mil otso syentos ka tuig , ang mga Hudiyo nagpabilin nga nagkatag-katag sa tanang kanasuran.

Ug sa 1948, ang imposible nahitabo. Ang Estado sa Israel gimugna, ug ang mga Hudiyo sa maka-usa pa nanag-iya sa yuta nga gisaad kanila. Daghan nga mga Kristohanon nanagpabalo nga kini usa ka milagro ug usa ka panalangin sa Dios, o dili ba dagway ang gahum sa kangitngit nilihok? Kini nga pelikula adunay tubag.

 

 

 

mouseover