"ဇိအုန္ သ႔ို ခ်တီ က္ျခင္း" - ဗမာထဲတွင်ရုပ်ရှင် trailer ("Marching to Zion" - Myanmar Burmese)

Video

PDF

April 6, 2015

လြန္ေလၿပီးေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ှှှ ေက်ာ္က ေမေသာေပါတာမိျပည္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗအံ ား ထင္ရွားေတာ္မူ၍ "သင္၏ ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသားခ်င္း ေပါက္ေဖာ္မ်ားထဲက ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ငါျပလတၱံ႔ေသာ ျပည္သို႔သြားေလာ့။ ငါသည္သင့္ကို လူမ်ဳိးႀကီး ျဖစ္ေစမည"္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အာျဗံသည္ ဘရု ားသခင္အား လုိက္နာကာ ဂတိေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာျပည္ျဖစ္သည့္ ခါနန္ျပညသ္ ို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ထိုအရပ္တြင္ သူ၏သားျဖစ္ေသာ ဣဇာကႏ္ ွင့္ ေျမးျဖစ္ေသာ ယာကုပတ္ ို႔ႏွင့္အတူ ေနထုိင္လ်က္၊ ေနာငတ္ ြင္ ဣသေရလဟု အမည္နာမ ေျပာင္းလဲေလ၏။

ဣသေရလႏွင့္ သူ၏သား ဿ၀ ေယာက္တို႔သည္ ခါနန္ျပည္၌ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေၾကာင့္ အဲဂုတၳဳျပည္သို႔ ထြက္ခြါသြားကာ ထိုအရပ္တြင္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ႀကီးထြားလာခ့ဲသည္။ အဲဂုတၳဳ ျပည္သားတို႔သည္ သူတို႔ႏွင့္အတူေနထိုင္သည့္ ဣသေရလ၏ အင္အားႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံကို စိုးရံြ႕ထိတ္လန္႔လာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ကို ကၽြန္ျပဳကာ ကၽြန္ခံေနရသည့္ဘဝျဖင့္ သူတို႔ဘဝကို ခါးသီးေစခ့ဲသည။္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း၂၁ှၾကာၿပီးေနာက္အဲဂုတၳဳျပည္တြင္သူတို႔ကိုေမာေရွဦးေဆာင္ကာ ကၽြန္ခံေနရာမွ လြတ္ေျမာက္ေစသည။္ ထို႔ေနာက္ သူတို႔သည္ ဧဒံု ပင္လယက္ ို ျဖတ္သန္းကာ အာရဗ္ျပည္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိခ့ဲၿပီး သိနေတာင္တြင္ ဘုရားသခင၏္ ပညတ္ေတာက္ ို ခံယူရရွိခ့ဲသည။္

ေမာေရွ ဦးေဆာင္ကာ အဲဂုတၳဳျပည္မွ ထြက္ခြါလာသည့္ ဣသေရလ အမ်ဳိးတို႔၏ မ်ဳိးဆက္သည္ ဘုရားသခင္ထံတြင္ ယံုၾကည္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဂတိေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာျပည္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရေလ။ ေတာထဲတြင္ ေနထုိင္သြားလာရန္ ေမာင္းထုတ္ခံရကာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ှ ၾကာၿပီးသည့္ေနာကမ္ ွ ဘုရားသခင္အား ယံုၾကည္ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာၿပီး ေယာ႐ႈ ႏွင့္အတူ ဂတိေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာျပည္သို႔ ဝင္ေရာက္ေလ၏။

ဣသေရလ အမ်ဳိးအႏြယ္ ဿ၀ စုကို ေမာေရွ ဥပေဒအတိုင္း တရားသူႀကီးမ်ားက ႏွစ္ေပါင္း ၂ှှ ခန္႔တုိင္ အုပ္စိုးခ့ဲသည္။ သူတို႔သည္ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားက့ဲသို႔ ဘုရင္တစ္ပါးကို လုိလားေတာင့္တေသာအခါ ဘုရားသခင္က ေရွာလကု ို သူတို႔၏ဘုရင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ှ ၾကာ အုပ္စိုးသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒါဝိဒ္ ဘရု င္က ႏွစ္ေပါင္း ၂ှ ၾကာ၊ ဒါဝိဒ၏္ သားေတာ္ ေရွာလမုန္က ႏွစ္ေပါင္း ၂ှ ၾကာ အုပ္စိုး၏။ ေရွာလမုန္ဘရု င္ လက္ထက္တြင္ဣသေရလႏငုိ ္ငံေတာ္သည္ဂုဏ္က်က္သေရအတင့္တယ္ဆံုးျဖစ္ခ့ဲကာပထမဆံုး ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ေရွာလမုန၏္ ႏွလံုးသားသည္ သက္ေတာ္ ရင့္လာေသာအခါ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကင္းကြာသြားသျဖင့္ သူ၏သားျဖစ္သူသည္ အမ်ဳိးအႏြယ္ ဿှ စကု ို အုပ္စိုးခြင့္ မရေစရဟု ဘုရားသခင္က သူ႔အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေရွာလမုန္နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ဣသေရလႏငုိ ္ငံေတာ္သည္ကြဲေလေတာ့၏။ေျမာက္ပိုင္းအမ်ဳိးအႏြယ္ဿှ စုကို ဒါဝိဒ္ ႏွင့္ ေရွာလမုန္တို႔၏ မ်ဳိးဆက္မဟုတ္သည့္ မတရားေသာ ဘုရင္ အဆက္ဆက္က အုပ္စိုးခ့ဲသည္။ ဤေျမာက္ပိုင္း ႏုိင္ငသံ ည္ ဣသေရလဟု ဆက္လက္အမည္တြင္လ်က္ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ရွာမာရိၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ ေတာင္ပုိင္း ႏုိင္ငကံ ို ယုဒဟု ေခၚတြင္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒါဝိဒ္၏ မ်ဳိးဆက္မ်ားက အုပ္စိုးသည္။ ဓမၼရာဇဝင္ စတုတၳေစာင္ (2 Kings) ဿ၆ မွစတင္ကာ ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံမွ လူမ်ားကို သူတို႔၏ ယုဒႏိုင္ငံအမည္ကိုစြဲၿပီး ယုဒလူမ်ဳိးဟု ေခၚတြင္၏။

ေျမာက္ပိုင္း ဣသေရလ ႏုိင္ငမံ ွလူတို႔သည္ မတရားမမႈ ်ားေၾကာင့္ ၿပိဳလဲေပ်ာက္ပ်က္ကာ အာ႐ႈရိျပညသ္ ားတို႔၏ သိမ္းသြားျခင္း ခရံ သည္။ က်န္ရိွေသာ ဣသေရလ အမ်ဳိးတို႔သည္ တိုင္းျပည္ထဲ ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာသည့္ ႐ိုင္းစုိင္းေသာ လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေရာယွက္ကုန္၏။ ထိုသူတို႔ကို ရွမာရလိ ူမ်ဳိးဟု ေခၚတြင္လာကာ ေျမာက္ပိုင္း ဣသေရလ၏ အမ်ဳိးအႏြယ္ ဿှ စုသည္ ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ဘယ္ေတာ့မွ် ထပ္ျဖစ္မလာေတာ့ေပ။

ယုဒ၏ ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငသံ ည္ အျခား နတ္ဘုရားမ်ားအား ကိုးကြယ္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသည့္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗါဗုလုန္ ျပည္သို႔ သိမ္းသြားခံရသည္။ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းလည္း ဖ်က္ဆီးခံရ၏။ ႏွစ္ေပါင္း ၇ှ ၾကာၿပီးေနာက္ ယုဒ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ယုဒထံေမွာက္ ျပန္ေရာက္လာကာ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕တငြ ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္သည္။ ဒါဝိဒ္ ထံမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ဘုရင္မ်ားက ဆက္လက္အုပ္စိုး၏။

ခရစ္ေတာ္ လက္ထက္တြင္ ယုဒလူမ်ဳိးတို႔၏ ႏုိင္ငံကို ယုဒဟု ေခၚတြင္ကာ ေရာမႏိုင္ငံ ဥပေဒေအာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏တပည့္ေတာ္တသို႔ ည္ ဣသေရလ ေနအမိ ္မွ ေပ်ာက္ေသာသိုးကို လုိက္ရွာရင္း ဧဝံေဂလိတရားကို ယုဒႏုိင္ငံတစ္ခြင္ ေဟာေျပာခ့ဲၾကသည္။ ၁ ႏွစ္ခြဲ ၾကာ တရားဓမၼ ေဟာေျပာၿပီးသည့္ေနာက္ယုဒလူမ်ဳိးတို႔သည္ေယ႐ႈကိုသူတို႔၏ေမရွိယ(ခရစ္ေတာ)္ အျဖစ္မွျငင္းပယ္ကာ ေရာမအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔အားသူ႔ကိုလက္ဝါးကပ္တုိင္၌ကြပ္မ်က္ေစသည။္ ၁ရက္ၾကာၿပီးေနာက္သူသည္ ေသရာမွ ျပန္လည္ရွင္သန္ ထေျမာက္ကာ သူ၏ တပည့္ေတာမ္ ်ားအား ကိုယ္ထင္ရွားျပလ်က္ ေကာင္းကင္ဘရံု ွိ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ဘက္သို႔ ႂကြသြားေတာ္မ၏ူ ။

ေယ႐ႈကို လက္ဝါးကပ္တုိင္၌ မကြပ္မ်က္မီ ခဏတြင္ သူသည္သူ႔အား ျငင္းပယ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သည္ မီးစြဲေလာင္ကာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း အဖ်က္ခံရၿပီး ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအားလံုးသို႔ သိမ္းသြားခံရလိမ့္မည္ဟု ပေရာဖက္ျပဳ ေျပာၾကားေလ၏။ ထပို ေရာဖက္ျပဳ ေျပာၾကားခ်ကအ္ တုိင္းပင္ ေအဒီ ၇ှ ခုႏွစ္တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာကာ ေရာမအင္ပါယာ အေလာင္းအလ်ာ တိတုက ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ကို အႏုိင္ရခ့ဲသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ဿ၈ှှ ေက်ာ္တုိင္ ယုဒလူမ်ဳိးတို႔သည္ ႏုိင္ငံအားလံုးတြင္ ဆက္လက္ျပန္႔ၾကဲေန၏။

ထို႔ေနာကတ္ ြင္ မထင္မွတ္ထားေသာအရာသည္ ဿ၉၂၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ဣသေရလ ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ေပၚေပါက္လာကာ ယုဒ လူမ်ဳိးတို႔သည္ ဂတိေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာျပညက္ ို ျပန္လည္ ပိုင္ဆိုင္ခ့ဲသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ အမ်ားအျပားသည္ ယင္းကို အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာတစ္ခု၊ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းခ်ီးေပးမႈတစ္ခုဟု ေဟာေျပာလာၾက၏။ သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာ ဘုရားသခင္ထံမွ အမွန္ပင္ ေကာင္းခ်ီးေပးမႈေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ မေကာင္းသည့္ အင္အားစုမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းေပေလာ။ ယခု႐ုပ္ရွင္တြင္အေျဖရပွိ ါ၏။

 

 

 

mouseover