"Pochod k Siónu" (část 4 z 5)

Video

 

May 18, 2015

Rabbi Jeremy Gimpel: Až přijde člověk, co vybojuje války Izraele, porazí všechny nepřátele, vybuduje chrám, na zemi je mír – je tu vůdce, který to dokázal? My všichni poklekneme před králem. Rozumíte mi? Kdokoliv to bude. Takže vy to vidíte jako – vy říkáte, že je to druhý příchod. Proč ne? My zase říkáme, že je to první příchod.

Pastor Anderson: Řekněme si to na rovinu, Židé jsou připraveni přijmout antikrista za svého mesiáše, a přitom jsou křesťané vyučováni, že v závěrečných časech všichni Židé uvěří v Ježíše Krista. Vlastně to nevyžaduje génia, aby přišel na to, o co tu Ďáblovi jde. Jakmile Židé přijmou antikrista za svého mesiáše, pak všichni křesťané, co odpadli od víry, na to budou poukazovat a řeknou: „Podívejte, toto je druhý příchod Ježíše Krista! Podívejte, všichni Židé v něj uvěřili!“ Jaké má Ďábel plány s antikristem? Aby v něj lidé uvěřili, jakožto v druhý příchod Ježíše Krista. A stejně jako všechny ostatní falešné doktríny, je tato založená na části Písma úplně vyňatého z kontextu. Lidé se chytají za konec 11. kapitoly Pavlova listu Římanům a úplně ignorují počátek této kapitoly. Jdou přímo ke konci, přímo do verše 26: „A tak veškerá Izrael bude spasena.“ A pak říkají: Podívejte se, přímo tady se píše! V závěrečných časech dosáhne každý v Izraeli spasení. Tehdy uvěří v Ježíše!“ Zapomínají však na to, že nám Bible právě dořekla v 9. kapitole Pavlova listu Římanům, že „Nejsou všichni Izrael, jež jsou z Izraele.“ Tělesní potomci nejsou tou pravou Izraelí! Říká, „Židem není ten, jenž je jím navenek. Židem je ten, který je jím uvnitř.“ Izraelí jsou ti z nás, kteří věří v Ježíše Krista. Jak byste mohli o nějaké nevěřící osobě tvrdit, že patří k Izraeli, jestliže Bible praví, že „veškerá Izrael bude spasena?“. Mně z toho vyplývá, že nikdo, kdo není spasen, Izraelí není. Bude to antikrist, nikoli Ježíš Kristus, jenž sjednotí Židy s falešnými křesťany a se všemi ostatními náboženstvími světa.

Aby mohl Židovský antikrist sjednotit všechna náboženství světa, musí Ďábel přesvědčit hlavní proud křesťanství, aby viděl Židy jako spoluvěrce, navzdory jejich zamítnutí Ježíše Krista a rouhání se vůči němu. Tele-evangelisté, jako je John Hagee, ignorují jasná učení Nového Zákona, a aplikují přísliby učiněné Abrahamovi v prvních třech verších 12. kapitoly Genesis, na novodobou, Krista zamítající Izrael. Každý, kdo se drží biblického náhledu, že Židé již dále nejsou národem vyvoleným Bohem, získává od médií nálepku antisemity.

John Hagee: Boj Izraele je naším bojem! Jsme jednotní! Jsme sjednoceni! Nenecháme se odradit. Nebudeme poraženi! Nedáme se zastrašit! Neposadíme se! Nebudeme zticha! Jsme tou nejhorší noční můrou všech antisemitů tohoto světa, a vítězství bude na naší straně!

Ted Cruz: Jestli nestojíte s Izraelí a Židy, pak ani já nestojím s vámi. Děkuji, a Bůh vám žehnej.

Joel Osteen: My stojíme s lidem Izraele.

Robert Jeffress: A teď vás žádám, abyste se se mnou a s každým křesťanem, s každým Židem, a s každým svobodu milujícím Američanem spojili, abychom se u současného prezidenta a kongresu dožadovali, aby učinil všechno, co je nezbytné k vymýcení zla ISIS a radikálního Islámu z povrchu země. Čas jednat je právě nyní.

Nejmenovaná kazatelka: „A požehnám těm, kteří žehnají tobě a prokleji toho, kdo tě proklíná.“

Druhá nejmenovaná kazatelka: Nikdo nechce být dobrovolně nepřítelem Izraele.

Nejmenovaná kazatelka: „A v tobě budou všechny rodiny světa požehnány.“

Druhá kazatelka: Tak, ámen.

Televizní kazatel č. 4: Jste buď pro, anebo proti ní. Můžete být jen jedno z toho.

John Hagee: Člověk, kostel, či národ, který žehná státu Izraele a Židovskému lidu, bude nadmíru požehnán.

Benny Hinn: Žehnat Izraeli neznamená pouze vyslovit: „Dobře, já ti žehnám.“ Musíte s nimi zůstat stát, ve chvíli, kdy to skutečně potřebují.

Pastor Anderson: Bible samozřejmě v 2. Janově listu, ve verších 9 až 11, praví, že

„Kdokoli ji překračuje a neřídí se doktrínou Krista, nemá Boha. Ten, kdo se doktrínou Krista řídí, ten má jak Otce tak i Syna. Kdyby k vám přišel kdokoli a nepřinášel by tuto doktrínu, nepřijímejte ho do svého domu, ani mu nepřejte Boží zdar. Neboť ten, kdo mu přeje Boží zdar se spolupodílí na jeho zlých skutcích.“

Pastor Anderson: A co děláte, když někomu přejete Boží zdar? Žehnáte mu. Takže dnešní evangelické křesťanství říká, že musíme žehnat Izraeli, pokud chceme, aby Bůh požehnal nám, a přitom 2. list Janův učí, že když budeme žehnat těm, kteří zapírají Božího Syna, spolupodílíme se na jejich zlých skutcích.

Texe Marrs: Evangelíci, významný segment amerického křesťanství samozřejmě – „Jižní Baptisté“, „Letniční“, „Shromáždění Boha“ – všechno jsou to velmi zanícené skupiny, a byly de facto vždy velmi pro-Izraelské, pro-Sionistické. Mnoho z nich v podstatě zavřelo dveře ke konverzi slovy: „Ne, vy nepotřebujete Ježíše. Vy jste přece Žid.“

V „Kronice Houstonu“ jsou citována slova Johna Hageeho:

Nesnažím se konvertovat Židovský lid ke křesťanské víře. V „Noci na počest Izraele“ nic takového nenajdete. Vlastně je snaha o konvertování Židů „ztrátou času“. Žid, který má své kořeny v Judaismu vám nekonvertuje ke křesťanství. Kdokoli jiný, ať už Buddhista či Bahá’í potřebuje uvěřit v Ježíše. Ne tak Židé. Židé už totiž mají úmluvu s Bohem, která nebyla křesťanstvím nikdy nahrazena.

Pastor Anderson: A popravdě tou nejhorší antisemitskou věcí, kterou kdo může říct je: „Neevangelizovat Židy.“ To totiž pošle Židy do Pekla. Bible praví:

„Ten, kdo věří v Syna má věčný život: a ten, který Synu nevěří, neuvidí život, ale zůstává na něm Boží hněv.“

Pastor Anderson: Přesto John Hagee učí, že Židé jsou již hotovým produktem, a že je nemusíme evangelizovat.

Pastor Furse: Ale John Hagee se tady kompletně mýlí. Bible nám říká, že máme získávat ztracené, a že máme kázat Evangelium každému stvoření. A dříve jsem se zmiňoval o C. I. Scofieldovi, jak se rozvedl a znovu oženil. Není to zajímavé, že John Hagee je ten samý případ: rozvedl se s ženou, vzal si jinou dámu, a vede velkou Letniční církev, a zdůrazňuje Izrael až do míry modlářství.

John Hagee: …osvobodí, ten je opravdu svobodný! Projevte mu chválu a slávu v domě Božím.

Hlasatel: Počínaje osmnácti tisíci lidí, kteří patří k jeho církvi v San Antoniu v Texasu, s rozšířením o 99 milionů domovů, které podle něj každý týden sledují jeho rádiové a televizní vysílání, vybudoval John Hagee impérium sdílející Evangelium Izraele s evangelíky po celém světě. Když je navíc vedoucím „Křesťanů sjednocených pro Izrael“, moc pak od jeho kazatelny dosahuje do politiky.

Pastor Anderson: John Hagee je rouhající se falešný učitel, který vyučuje, že Ježíš Kristus nepřišel na tuto zemi, aby byl Mesiášem.

John Hagee: „V Obraně Izraele“ otřese křesťanskou teologií. S pomocí Písma dokazujeme, že Židovský lid jako celek nezavrhl Ježíše jako Mesiáše. Také vám dokážeme, že Ježíš na zem nepřišel, aby byl Mesiášem. Dokážeme, že existovalo spiknutí křížové cesty mezi Římem, nejvyšším knězem a Herodem k popravení Ježíše, jakožto povstalce, jehož bylo příliš nebezpečné nechat žít. Ježto pak Ježíš odmítl slovem i skutkem potvrdit, že je Mesiášem, jak mohou být Židé obviňováni z odmítnutí toho, co nikdy nebylo nabídnuto? Čtěte v tomto šokujícím odhalení: „V Obraně Izraele.“

Hlasatel: Osudem této poslední knihy od Johna Hageeho je generovat živé diskuze mezi křesťany po celém světě.

Pastor Furse: John Hagee není nezávislým Baptistou, nevěří v Bibli krále Jakuba, takže hodně lidí, kteří budou sledovat tento dokument si řekne, „Na tom nezáleží, to nejsou naši“. Co ale potom se Samem Gippem, který zrovna asi před rokem kázal v církvi v Idahu a řekl (a já ho můžu téměř citovat slovo od slova): „Víte, jak nikdy nenazývám Ježíše? Nikdy ho nenazývám svým Mesiášem.“

Sam Gipp: Víte, jak nikdy nenazývám Ježíše Krista? Nikdy ho nenazývám svým mesiášem. A víte proč? Řeknete mi: „Jakby nebyl Mesiášem?“ On není vaším Mesiášem! Pokud nejste Žid, tak není vašim Mesiášem. Jste z Pohanského kmene? Dobrá, nám nikdy nebyl přislíben Mesiáš.“

Pastor Furse: Je mi to líto, ale Sam Gipp se mýlí, a může být klidně populární i mezi nezávislými Baptisty, ale toto je mýlka, ať už jde o Sama Gippa nebo Petera Ruckmana, nebo kohokoliv. Slovo Boží musí být Slovem Božím, a nesmíme dovolit, ať už jde o Scofielda, či Johna Hageeho, nebo našeho oblíbeného kazatele, nebo našeho oblíbeného profesora či učitele, aby ovlivňoval to, co Slovo ve skutečnosti praví. Ježíš Kristus je Mesiášem. On je mým Mesiášem. Je Mesiášem všech.

V článku z kroniky Houstonu Hagee dále říká: „Mnoho křesťanských teologů je antisemity, neboť říkají, že úmluva s Židy je pryč – že Židé byli nahrazeni křesťanstvím, a že Izrael si od Ameriky nezaslouží vojenskou a finanční podporu.“

Nejenže křesťanští sionisté jako Hagee učí, že křesťané musí podporovat Izrael, dále také požadují, aby americká vláda podporovala Izrael vojensky a finančně. A jelikož evangeličtí křesťané tvoří rozsáhlý segment hlasující populace, politici svědomitě podnikají cestu do Izraele, aby se tam modlili k Židovskému bohu u Zdi Nářků.

Hlasatel MSNBC: Existuje mnoho sociálně konzervativních, evangelických, republikánských voličů, pro které tato záležitost znamená hodně, a kdyby viděli Teda Cruze ve vystoupení na Fox News, jak říká: „ Já jsem stoprocentně za Izraelí.“ Kdyby uviděli takovou věc, spousta konzervativních voličů by řeklo: „Hej, ten pan Cruz není úplně nejhoršíl!“

Druhý hlasatel MSNBC: Shodou okolností se zrovna odehrálo setkání Křesťanů Sjednocených pro Izrael, což je organizace evangelických křesťanů, kteří jsou velmi silně proizraelští. Tady jsou záběry, myslím, že máme k dispozici záběry Rand Paula, jak se s nimi modlí. Tady ho máme. Modlí se tu s lidmi z Křesťanů sjednocených pro Izrael.

Ted Cruz: Řeknu vám jen následující: Ti, kteří nesnáší Izrael, nesnáší Ameriku, a ti, kteří nesnáší Židy, nesnáší křesťany.

Jim Staley: Takže opozice vůči Izraeli je opozicí vůči Bohu, a je mi úplně jedno, čemu věří, a kde se nachází na duchovní časové ose, protože to není můj problém. Já mu držím záda, a nezáleží na tom, co koná, nebo kde se nachází. Dokud platí, že vzývá jméno Jahve, Boha Abrahama, Izáka a Jákoba, musí to být můj bratr.

Rabbi Jeremy Gimpel: Myslím, že časem dojde k obratu k více biblickému křesťanství, k více židovskému křesťanství, a vztahy mezi námi – které byly typu: „My jsme Židé; my jsme křesťané ,“ budou spíše jako: „My jsme něco jako bratři!“

Benjamin Netanyahu: Izrael je vděčná za podporu amerického lidu a amerických prezidentů od Harry Trumana až po Baracka Obamu.

Barack Obama: Vlastně jsem hrdý, že mohu říci, že žádná americká administrativa neudělala více pro podporu bezpečnosti Izraele než ta naše. Žádná! Ať vám nikdo netvrdí nic jiného! Jedná se o fakt.

Mitt Romey: Uznáváme právo Izraele k sebeobraně, a taktéž právo Ameriky stát při vás.

John Hagee: Proto nastává čas, aby si Amerika osvojila slova senátora Josepha Liebermanna a zvážila preventivní vojenský úder na Írán, aby se předešlo nukleárnímu holocaustu v Izraeli a nukleárnímu útoku v Americe.

Pastor Anderson: V 19. kapitole 2. knihy Letopisů, se zbožný král jménem Jozafat chystal vojensky pomoci Izraeli: Toto mu Bůh řekl ve verši č. 2:

„Jéhu, syn Chananův , ten, co měl vidění, vyšel, aby se s ním potkal, a řekl králi Jozafatovi: Měl jsi snad pomáhat bezbožnému, a milovat ty, kteří nenávidí PÁNA? Z toho důvodu je na tobě hněv od PÁNA.“

Pastor Anderson: Takže jsme v dnešní době učeni, že když budeme podporovat národ Izraele, tak získáme požehnání od Boha díky 12. kapitole Genesis, když Bible ve skutečnosti učí, že pokud budeme pomáhat bezbožnému a zvrácenému národu jako Izraeli, tak na sobě budeme mít Boží hněv.

Pastor Filenius: Proč bychom měli, jakožto křesťané věřící Bibli, podporovat národ Izraele, když národ Izraele křesťanovi nedovolí ani imigrovat do jejich země. Pokud chcete imigrovat do Izraele, musíte se zříci jména Ježíše Krista.

Pastor Anderson: Takže, aby se někdo stal ortodoxním Židem nebo měl právo návratu, musí se zříci křesťanství, například.

Leader Schesnol: Určitě.

Rabbi Abrami: Nemůžete být zároveň Židem i křesťanem. Je to buď jedno nebo to druhé.

Leader Schesnol: Takže s ohledem na moderní stát Izraele, to vyžaduje zřeknutí se předchozích náboženských vazeb člověka, a vyžaduje to množství rituálů, které jsou navrženy tak, aby člověka z jeho předchozích náboženských vazeb očistily.

Pastor Anderson: Takže někdo, kdo není Židem, nezískává automaticky pozvánku k imigraci do Izraele…

Leader Schesnol: Ne jako státní příslušník.

Pastor Anderson: Takže, aby mohl člověk imigrovat do Izraele, musel by zapřít křesťanství, aby…

Leader Schesnol: Aby se stal státním příslušníkem, a také by musel být konvertován ortodoxním rabínem.

Pastor Filenius: Osobně znám člověka, který odcestoval do Izraele, zatímco věřil, že Izrael je země zaslíbená, a že Židé jsou Bohem vyvoleným lidem, a lidé tam s tímto na srdci přicházejí, a jdou tam, aby jim tam svědčili a pověděli jim o Kristovi, v Izraeli je ovšem ilegální zanechávat letáky. Policie přijde a bude vás pronásledovat, a budete dokonce pod hrozbou zatčení nebo deportace. Bible má pravdu, když nám říká, že jsou to nepřátelé Evangelia. Pavlův list Římanům, kapitola 11. verš 28.

„Co se evangelia týče, jsou to kvůli vám nepřátelé: ale co se týče vyvolení, jsou to milovaní kvůli otcům.“

Pastor Filenius: V Božím Slově je to řečeno přímo tady. Jsou to nepřátelé Evangelia.

Pastor Furse: V červnu 2014 v průběhu „měsíce homosexuální hrdosti“, ambasáda Spojených států vyvěsila americkou vlajku, a pod americkou vlajkou vztyčili vlajku „homosexuální hrdosti“. Za posledních pár let byl Tel Aviv zvolen za „světové hlavní město homosexuálů“ samotnou komunitou homosexuálů. Homosexuálové hlasovali pro Tel Aviv – ani San Francisco, ani New York, vyhrál Tel Aviv.

Glenn Beck: My jsme byli založeni k založení Izraele! Naše značky jsou všude okolo. Vyjměte dolar ze své kapsy. Podívejte se na velkou pečeť. Všimnete si, že mezi rozpjatými křídly orla, se nachází hvězda Davidova utvořená z 13 hvězd. A proč je tam hvězda Davidova?

John Hagee: Okolo té hvězdy se nachází sláva Šekiny v mračnu, symbolizující slávu Šekiny, která visela nad archou úmluvy. Georgie Washington řekl: „Chci, aby toto bylo na dolaru, aby lidé rozpoznali příspěvek, který Židovský lid věnoval Spojeným státům Americkým.“

Nejenže jsou dnešní křesťané učeni k pro-židovským a pro-izraelským postojům, podivné doktríny Talmudu a Kabaly se taktéž vkrádají do církví a jsou vyučovány jako křesťanská doktrína. Například mnoho pastorů používá termín „Šekina“, jako by to bylo něco z Hebrejského Starého Zákona, když ve skutečnosti to slovo v Bibli vůbec nenajdete.

Rabbi Mann: Takže „Šekina“ odkazuje na božskou přítomnost.

Rabbi Wiener: A jedná se mimochodem o slovo ženského rodu.

Rabín v televizi: Například, kdyby se Moše z Leónu býval přiznal a pronesl: „Mám takovou myšlenku. Bůh je vlastně žena.“ To by možná neprošlo tak hladce. On však mluvil o tom, že nás Rabín z dávných dob jménem Šimon učil o Šekině, ženské polovičce Boha, a její romanci s jejím božským partnerem, Svatým, ať je požehnán.

Rabbi Wiener: Takže existuje domněnka, že Bůh by mohl být jak mužského, tak ženského „pohlaví“.

Rabbi Abrami: Šekina je přítomnost Boha přebývající ve vesmíru. Je to to, co vyzařuje z bytí Boha. Pro Židy však, Šekina a Bůh jsou jedno a to samé, a je téměř zakázáno je oddělovat. Bůh zkrátka projevuje sebe samého, nebo taky sebe samu, ve formě inspirace Šekinou.

Pastor Furse: Šekina je něco, co je součástí Talmudu – něco, co je součástí Judaismu, a ne křesťanství. A stejně, kolik Baptistických kazatelů již použilo frázi „sláva Šekiny“ v církvi, a přitom to ani neodpovídá Písmu.

Televizní kazatel č. 5: Přátelé, toto musíme pobrat, to že sláva Šekiny je v nás. Ta přítomnost, o které jsme mluvili, ta přítomnost, která přišla do horní místnosti k apoštolům, sláva Šekiny – ta je v nás věřících.

Pastor Anderson: Bible je jasná od Genesis po Zjevení v tom, že Bůh je „on“, nikoliv „ona“. Pokud učíte, že Bůh je jak „on“, tak i „ona“, pak máte odlišného boha. Křesťanská Bible učí, že muž byl učiněn k obrazu Božímu, a v 1. Pavlově listu Korintským, v kapitole 11. Bible praví:

„Neboť muž si skutečně nemá zakrývat hlavu, ježto je obrazem a slávou Boží: žena je však slávou muže.“

Pastor Anderson: Takže podle 1. Pavlova listu Korintským, kapitoly 11., si muž nemá zakrývat hlavu, protože je k obrazu Božímu, na rozdíl od ženy. To je příčina toho, že se již v první kapitole Genesis , verši 27. praví:

„Tak Bůh stvořil muže ke svému vlastním obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej; muže a ženu stvořil je.“

Pastor Anderson: Byli stvořeni jako muž a žena, on byl však stvořen k obrazu Božímu. Co to znamená být k obrazu Božímu? Vypadat jako Bůh. Když Ježíš chodil po této zemi, byl to muž, stejně jako Bůh Otec je maskulinní. Toto je pak rouhačské učení mysticismu nového věku, které uctívá matku zemi a ženský duch, a bohyni a Kabalu a nový věk – odtud všechny ty věci pocházejí.

Leonard Nimoy: Toto je tvar písmena Šin z hebrejské abecedy, což je v tomto jazyku velmi zajímavé písmeno. Je to počáteční písmeno ve slově Šadaj, počáteční písmeno ve slově Šalom, a počáteční písmeno ve slově Šekina, což je jméno ženského aspektu Boha.

Spock: Žij dlouho a prospívej, obraze Suraka, otče všeho, čeho se nyní držíme jakožto pravdy.

Leonard Nimoy: Je to skvělé. Lidé si neuvědomují, že si tímto navzájem žehnají. (smích)

 

 

 

mouseover