"MARCHEREN NAAR ZION" (Deel 3 van 5)

Video

 

May 11, 2015

 

Pastor Anderson: Als je daarnaast kijkt naar de geschiedenis van de Joden gedurende de laatste 2000 jaar, zijn ze door God gezegend geweest? Nee, ze zijn vervolgd en gehaat geweest in elk land waarin ze ooit geweest zijn. Dit boek hier bevat een lijst van alle landen waaruit de Joden gegooid zijn gedurende de laatste 1000 jaar, en wanneer je naar deze enorme lijst kijkt, moet je jezelf afvragen: “Waarom zijn zij zo gehaat en vervolgd geweest overal waar zij hebben geleefd?” Het antwoord is vanwege hun godslastering tegen het Christendom en vanwege hun roofzuchtige geldleenpraktijken. In de late negentiende eeuw, intensiveerde de vervolging van Joden in Rusland en elders en veel Joden begonnen te geloven dat hun enige hoop op een voorspoedige toekomst het bezitten van een eigen staat zou zijn. Dit geloof werd bekend als het “Zionisme”.

Rabbi Abrami: De Joodse staat was de realisatie van het grote project van Theodore Hertzl.

Pastor Anderson: Theodore Hertzl?

Rabbi Wiener: Hij was de stichter van het Zionisme.

Rabbi Mann: Hij kwam tot het idee dat de oorzaak van het anti-Semitisme is dat de Joden niet hun eigen staat hebben.

Rabbi Abrami: En hij schreef een klein boekje “De Staat van de Joden”, en hij zei dat er maar één manier is om het Joodse volk in de toekomst te beschermen: door het verlaten van Europa door de Joden en zich te vestigen in hun thuisland, het land Israël. Dat boek werd de bijbel van het Zionisme.

Rabbi Wiener: Het Zionisme was de formatie van de hoop voor de hergeboorte. Het begon met de Eerste Wereldoorlog, de Balfour-verklaring.

Rabbi Mann: De Balfour-verklaring was significant. Zij was niet gewoon een brief aan een vriend.

Pastor Anderson: Ik begrijp dat ze een belangrijk document was... -Rabbi Mann: ...wat betreft het uiten van Brits beleid.

Pastor Anderson: Dus de Balfour-verklaring was een brief van Lord Balfour... -Rabbi Abrami: ...aan Lord Rothschild.

Pastor Anderson: In de Eerste Wereldoorlog was Turkije een bondgenoot van Duitsland, dat aan de verliezende hand was, dus het Turks-Ottomaanse Rijk werd ontmanteld. Omdat het Turkse Rijk na de Eerste Wereldoorlog ontmanteld werd, schreef de Britse Lord Balfour een verklaring dat het een thuisland voor de Joden zou moeten zijn.

Rabbi Abrami: Ja, dat was het begin van de grotere immigratie – tienduizenden Joden hoofdzakelijk uit Oost-Europa gingen zich vestigen in Israël.

Pastor Anderson: De Balfour-verklaring was een brief geschreven aan Lord Rothschild, dus ten einde de Balfour-verklaring te begrijpen, moeten wij weten wie Rothschild was.

Mayer Amschel Rothschild: Geld is kracht! Geld is het enige wapen dat de Joden hebben om zichzelf mee te verdedigen!

Mayer Amschel Bauer, geboren in Frakfurt in Duitsland in 1744, was een gelduitlener en goudsmit in de Jodenstraat, wiens winkel buiten aan de gevel een bord had met een rood hexagram erop. Uiteindelijk zou hij zijn naam veranderen in “Rothschild”, wat Duits is voor “rood bord.” Rothschild leerde snel dat het uitlenen van geld aan overheden en koningen winstgevender was dan het uitlenen van geld aan privépersonen. Niet alleen waren de leningen groter, maar zij waren ook veilig gesteld door de belastingen van de natie. Mayer Rothschild had vijf zonen die hij trainde in de vaardigheden van het scheppen van geld en uitzond naar de grote hoofdsteden van Europa om takken te openen van het familiebankbedrijf.

Mayer Amschel Rothschild: Jullie zijn vijf broers. Ik wil dat elk van jullie een bank starten in een verschillend land – één moet gaan om een huis in Parijs te openen, één in Wenen, één in Londen – kies de meest belangrijke centra, zodat wanneer er vanaf hier geld moet worden gezonden naar Londen, laten we zeggen, jullie niet jullie leven en goud hoeven te riskeren. Amschel hier in Frankfurt zal gewoon een brief zenden aan Nathan in Londen waarin staat: “Betaal dit en dat”, en dat zal gecompenseerd worden door leningen van Londen aan Frankfurt. Begrijpen jullie dit? Vijf zonen: Ja, vader.

Mayer Amschel Rothschild: In jullie dagen zullen er veel oorlogen in Europa zijn, en naties die geld te transporteren hebben zullen naar de Rothschilds komen omdat het veilig zal zijn. Jullie vijf bankhuizen kunnen weliswaar Europa bedekken, maar jullie zullen één firma zijn – één familie: de Rothschilds, die altijd samenwerken. Dat zal jullie kracht zijn.

Toen Mayer Amschel Rothschild in 1812 stierf, liet hij een testament na waarin hij zijn zonen instrueerde hoe het Huis van Rothschild bestuurd zou worden.

– Alle sleutelposities in het Huis van Rothschild zouden bezet worden door leden van de familie
– De familie zou onder elkaar trouwen met hun eigen neven en nichten in de eerste en tweede graad, zo het enorme fortuin bewarende
– Het werd Rothschilds erfgenamen streng verboden om ooit de hoeveelheid van hun weelde uit de doeken te doen

De hele familie werd gedreven door een onverzadigbare lust voor de ophoping van weelde en macht. Ze financierden in het geheim beide zijden in verschillende Europese oorlogen, domineerden het Europese bankieren, en tegen het midden van de negentiende eeuw was het de rijkste familie ter wereld geworden.

Texe Marrs: Rothschild hielp Israël te stichten, en Rothschild is altijd de sponsor van Israël geweest. Wat Rothschild ook maar wil krijgt hij. Men gelooft dat hij de rijkste man ter wereld is, en ik twijfel daar eigenlijk niet aan. Ook al werd de Balfour-verklaring in 1917 aan Lord Rothschild gegeven, toch zou het tot 1947 duren totdat het plan voor een Joodse staat geïmplementeerd zou worden. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog waren nodig om de publieke opinie achter het scheppen van een Joodse staat in het land Palestina te krijgen.

Pastor Anderson: In 1947 verklaarden de Verenigde Naties dat er twee staten in Palestina zouden zijn. Er zou een Joodse staat en een Palestijnse staat zijn.

Ambassadeur van de VS: De delegatie van de Verenigde Staten ondersteunt de basisprincipes van de unanieme aanbevelingen van de Verenigde Naties, die voorzien in een scheiding en immigratie.

Aankondiger: Later ondersteunde Rusland de Verenigde Staten wat betreft de aanbeveling van scheiding, terwijl Arabische staten dreigden met represailles, aangezien de toekomst van het heilige land op het spel staat.

Texe Marrs: Maar Israël werd de eerste staat en zij hebben het Palestina nooit toegestaan om een staat te worden, dus hebben ze ervoor gezorgd dat de voorziening van de Verenigde Naties nooit geëffectueerd werd.

Op 14 mei 1948 verklaarde David Ben-Gurion, het Hoofd Bestuur van de Zionistische organisatie “de vestiging van de Joodse Staat in het land Israël.”

Aankondiger: In mei 1948 werd een nieuwe Joodse staat “Israël” geboren in een bloedbad. Joodse troepen brachten Arabische strijdkrachten uit de stad Haifa een zware nederlaag toe in de eerste van een reeks van slagen die door de jaren heen zouden weergalmen. De nieuwe regering geleid door David Ben-Gurion werd in Tel Aviv geïnstalleerd. Zo had voor de eerste keer sinds het Romeinse legioen Jeruzalem in het jaar 70 n.C. vernietigde het Joodse volk een eigen natie.

Pastor Jimenez: Vandaag de dag denken veel Christenen dat God de natie Israël terugbracht, en dat God dit wonderlijke werk deed, maar was het echt de wil van God om deze mensen naar Israël te brengen, of was het de wil van de Verenigde Naties?

Pastor Anderson: De Bijbel vertelt ons zeer duidelijk in Hebreeën 3:19 dat wanneer zij voor het eerst met Mozes bij het beloofde land aankwamen, “dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.” Toen werd het 40 jaar later hun kinderen die in den Heere geloofden toegestaan om het beloofde land in te gaan. Toen later aanbaden zij andere goden, en wat deed God? Hij verwijderde hen uit het beloofde land. Toen gingen zij naar Babylon gedurende 70 jaar. Toen nadat zij zich bekeerden en zich wegkeerden van hun valse goden werden zij teruggebracht naar het beloofde land. Dan toen zij Jezus Christus afwezen, werden zij weer uit het beloofde land verwijderd en toen in 1947 geloofden zij allen in de Heere Jezus Christus, en God bracht hen terug naar het beloofde land. Is dat wat er gebeurde? Nee!

Pastor Coleman: Geloofden zij in Christus? Kijk, Christen waar je ook bent, stel jezelf de vraag: was er een reveil gaande in Israël? Waren mensen Jezus als hun Messias aan het accepteren? Het antwoord is nee. Daarom was het niet God die hen terugbracht in Israël omdat ze in hem geloofden. Hij zei dat hij hen zou verstrooien als hij niet zijn woord zouden houden, en dat deed hij. Hij zei dat hij hen terug zou brengen wanneer zij zich tot hem zouden keren. Zij hebben zich niet tot hem gekeerd.

Pastor Anderson: Dus als het niet de Heere is die hen terugbracht, wie bracht hen dan wel terug? Het was de geest van de antichristus die hen terugbracht naar het beloofde land. Het was de Verenigde Naties die hen terugbracht naar het beloofde land.

Aankondiger: Aldus werd geschiedenis geschreven terwijl de Joodse staat Israël geboren werd. Geconcipieerd in strijd en gespeend in geweld heeft Israël gebloeid om een opbouwende stem in de wereldzaken te worden. Zijn vlag werd een symbool van hoop in een onrustige wereld.

Pastor Anderson: De ster van David? Waar komt dat symbool vandaan?

Rabbi Abrami: Ze is nooit expliciet in de Bijbel zelf geschreven?

Rabbi Wiener: Is ze in de Talmoed? -Leider Schesnol: Nee.

Pastor Anderson: Is er een passage in de Bijbel over haar, of niet? -Rabbi Wiener: Nee.

Pastor Anderson: Dus u bent er niet echt zeker van waar zij precies vandaan komt? -Rabbi Wiener: Nee.

Rabbi Mann: Daar heb je me wel! -Pastor Anderson: Dus niemand weet het, hè? -Rabbi Mann: Ik weet het niet.

Pastor Anderson: Omdat ik weet dat ze de ster van David genoemd wordt. Heeft het iets te maken met David?

Rabbi Mann: Nee, ik denk het niet.

Rabbi Abrami: Het moet ergens zijn. Ik herinner me niet meer precies wat het verband was.

Pastor Anderson: Ik geloof dat wat zij de “ster van David” noemen eigenlijk de ster van Remfan is, omdat als je de Bijbel bestudeert, je ziet dat wanneer zij andere goden aanbaden de Bijbel over hen zegt dat zij het vaandel van de ster van hun god Remfan droegen (Hand. 7:43).

Texe Marrs: Jullie wezen de God van de Bijbel af. Jullie namen voor jezelf de ster, dat is de ster met zes punten, van jullie god genaamd Remfan of Kijun op. Dit waren alle namen voor Molech, de grote Baäl, de grote vuurgod die de Duivel is.

Paul Wittenberger: Beëlzebul.

Texe Marrs: Inderdaad. Beëlzebul. En zij waren hier ontzet over. Welnu, wie is deze stergod? Als zij alleen hun Oude Testament lezen, zouden zij dit weten. In Amos zei God dat jullie de ster hebben opgeheven en dat jullie me furieus hebben gemaakt door dat te doen, en dat jullie eigenlijk jullie eigen kinderen door de vuren hebben geofferd aan de stergod (Amos 5:26-27). Zij hebben hun eigen kinderen geofferd. De Joden deden dat aan de stergod.

Pastor Anderson: Toen zij een valse god aanbaden, gebruikten zij de ster van Remfan als een icoon en een symbool. Wij zien nooit een “ster van David” in de Schrift, maar wel de ster van de valse god Remfan, en dus weten wij heden ten dage dat zij niet de ware God aanbidden omdat de Bijbel zegt: “Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader.” (1 Joh. 2:23) Als de Joden niet in de Zoon geloven, zegt de Bijbel dat ze de Vader niet hebben. Dus wie hebben ze dan wel? Iemand anders. Een valse god. Daarom zijn ze niet bezig dezelfde God te aanbidden die wij aanbidden. Sommige mensen zullen zeggen: “Oh, zij aanbidden God de Vader, maar zij belijden gewoon Jezus niet.” Maar de Bijbel leert dat het onmogelijk is om de Vader te aanbidden als je de Zoon niet belijdt.

Texe Marrs: Als je teruggaat op de broederschap van de vrijmetselarij, is hun grote symbool G. Je kijkt naar de ster op het compas, die een gestileerde ster van David is. In feite hebben ze de hele ster van David in veel vrijmetselaarstempels. Waarom? De vrijmetselarij is een studie van Judaïsme en van de Kabbala.

De krant The Jewish Tribune berichtte op 29 oktober 1927: “Vrijmetselarij is gebaseerd op het Judaïsme. Elimineer de leringen van het Judaïsme van het vrijmetselaarsritueel en wat blijft er over?”

Texe Marrs: Albert Pike zei in zijn boek “Moraal en Dogma” dat de Kabbala zelfs de basis is. Zonder de Kabbala zouden wij niet de 33 rituelen van de vrijmetselaarsloge hebben. Maar de god die zij aanbidden, de grote architect, is Moloch, de stergod. Als iemand me zegt dat de Joden niet door Jezus zelf onder een grote vloek geplaatst werden...het is daar.

Pastor Jimenez: Johannes 8:37 is interessant omdat Jezus dit zei: “Ik weet, dat gij Abrahams zaad zijt.” Dus hij erkent het feit dat zij fysieke afstammelingen van Abraham zijn. Hij zei: “Ik weet, dat gij Abrahams zaad zijt; maar gij zoekt Mij te doden; want Mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; “gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. “Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.” Het is dus interessant omdat hij in vers 37 erkent dat zij Arbahams zaad zijn, dat zij fysieke afstammelingen van Abraham zijn, maar dan trekt hij dat in vers 39 in twijfel. Hij zegt: “Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.” Hij zegt eigenlijk dat zij niet de kinderen van Abraham zijn omdat, zoals wij al besproken hebben, hij later in de passage (Jn. 8:44) zegt: “Gij zijt uit den vader den duivel.” Het is dus interessant dat Jezus zelf zei dat je een fysieke afstammeling van Abraham kan zijn, en van het zaad van Abraham kan zijn, en hij je toch niet beschouwt als kind van Abraham.

Rabbi Abrami: Er is een andere passage in het Evangelie van Johannes: Johannes hoofdstuk 8 vers 44, waar hij zegt dat de Joden de zonen van de Duivel zijn. Dat is wat hij preekte!

Pastor Jimenez: Jezus zelf leerde: “Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.” (Jn. 8:44) Dus volgens de Heere Jezus Christus zijn zij van hun vader de Duivel. Jezus geloofde dus dat ze niet Abraham volgden, zij niet Mozes volgden, zij niet de profeten volgden, zij niet God volgden. Hij zegt dat zij hun vader de Duivel volgden.

Texe Marrs: In Openbaring 2 en 3 zijn er interessante verzen die het hebben over hen die zeggen dat ze Joden zijn en dat niet zijn, maar van de synagoge van Satan zijn.

Pastor Anderson: Het is niet moeilijk om uit te zoeken wie de “synagoge van Satan” is wanneer je je realiseert dat er maar één religie in deze wereld is die synagoges gebruikt: het Judaïsme. Het is niet moeilijk om uit te zoeken wie zij zijn wanneer de Bijbel ons vertelt dat zij zeggen dat ze Joden zijn, maar dat niet zijn. Niet iedereen in deze wereld gaat rond zeggende “Ik ben een Jood.” Mensen die het Judaïsme beoefenen zeggen dat zij Joden zijn. Je kan zeggen: “Nou, pastor Anderson, zij zeggen dat zij Joden zijn, maar zij zijn het daadwerkelijk.” Nee, omdat Romeinen 2:28-29 zegt: “Want die is niet een Jood, die het in het openbaar (van buiten) is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar (van buiten) in het vlees is; “Maar die is een Jood, die het in het verborgen (van binnen) is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; “wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.” De Bijbel zegt: “Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen.” (Filip. 3:3) Dus in de ogen van God zijn zij geen Joden, zij zijn de synagoge van Satan. De Bijbel zegt in Openbaring 3:9: “Zie, Ik geef [u] [enigen] uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.”Welnu waarom zou God ervoor moeten zorgen dat de synagoge van Satan weet dat God de kerk te Filadelfia liefhad? Omdat de Joden denken dat God alleen hen liefheeft. Zij denken niet dat God de Heidenen te Filadelfia liefheeft, en dat is waarom God zei: “Ik zal maken, dat de synagoge des satans bekent dat Ik u liefheb.” God heeft de kinderen van de wereld lief. Rood en geel, zwart en wit, ze zijn dierbaar in zijn zicht. In 1 Johannes 2:22 geeft de Bijbel ons een definitie van wat een antichristus is:

“Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.”

Pastor Anderson: Om te geloven dat Jezus de Christus niet is, moet je geloven dat er een Christus is, en dat die niet Jezus is.

Pastor Jimenez: Johannes 4 vertelt ons dat het woord “Messias” “Christus” betekent. De vrouw bij de wel zei: “De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt Christus);” (Jn. 4:25) Daarom weten wij dat de definitie van het woord “Christus” “Messias” is. Dus in 1 Johannes 2:22, wanneer er staat: “Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus,” wordt er bedoeld: “wie is de leugenaar dan die loochent dat Jezus is de Messias.” Welke groepering van mensen gelooft dat er een messias is maar gelooft niet dat Jezus die Messias was? Wederom, dat zijn de Joden.

Pastor Anderson: Laat me even bezien of ik dit dan juist kan karakteriseren. In de basis is het Joodse geloof betreffende Jezus klaarblijkelijk gelooft u niet dat hij de Messias was, maar denkt u dat hij gewoon de zoveelste was in een lange rij van valse messiassen?

Rabbi Mann: Ja, als er geclaimd werd dat hij de Messias was, dan was hij een valse messias.

Rabbi Abrami: Jezus heeft nooit gezegd: “Ik ben de Messias.”

Rabbi Mann: Het Joodse volk zou geïnteresseerd zijn geweest in de Messias. Zij zijn aan het wachten op de Messias. Zij willen de Messias, dus als hij enige van de ware karakteristieken van de Messias had gehad, dan zouden zij in hem geïnteresseerd zijn geweest. Maar hij had twaalf discipelen. Dat is niet veel. U heeft het over de natie van de Joden met alle geleerden. Hij had ze niet voor zich gewonnen.

Pastor Anderson: Zij geloofden niet in hem. -Rabbi Mann: Totaal niet! De Christenen vonden het idee uit van een gefaalde Messias. Ook al faalde hij, hij is nog steeds de Messias. Wij wijzen dat af. Als je faalt, dan ben je niet de Messias.

Pastor Anderson: Zij zijn nog steeds aan het uitkijken naar een andere messias die komt, en wij weten dat die andere messias die komende is de Antichristus is. Hoe ziet een Joodse messias eruit?

Rabbi Abrami: Een erg machtige koning die vrede en goede wil op aarde zal vestigen. Je moet in staat zijn om vrede te vestigen.

Pastor Anderson: Wereldvrede? -Rabbi Abrami: Wereldvrede.

Rabbi Mann: Wanneer de echte messias verschijnt op zo'n dramatische wijze dat het niet ontkend kan worden, dan zal iedereen erkennen dat hij de echte messias is.

Pastor Anderson: Wereldwijd? -Rabbi Mann: Wereldwijd. Zelfs de niet-Joden, omdat zij allen uitkijken naar de messias.

Pastor Anderson: Dus wanneer de messias komt, zegt u dat de hele wereld in hem gaat geloven?

Rabbi Mann: Ja, de hele wereld omdat zijn doel zal zijn om de hele wereld tot de juiste naleving te brengen. Alle natiën zullen richting Jeruzalem stromen om van hem te leren. Het zal een periode van wereldvrede initiëren. De messias zal een enorm charismatisch figuur zijn met grote kennis en communicatievaardigheden. Hij zal ook een groot krijger zijn. Hij zal de verdediger van de Joden zijn en hij zal al hun vijanden verslaan op een permanente manier.

Pastor Romero: Als je luistert hoe de Joden hun messias beschrijven, schilderen zij een perfect beeld van wat de Bijbel beschrijft als de Antichristus. Hij gaat de hele wereld veroveren. Hij gaat vrede brengen door oorlog.

Pastor Anderson: In hem gaat geloofd worden door alle religies van de wereld. Hij gaat wereldvrede brengen. Hij gaat ons allen verenigen.

Texe Marrs: Zoveel Christenen zijn fragiel, en zij weten niet wat zij doen. Ik was op een profetieconferentie in Florida en een dame kwam naar me toe, en ze droeg een Davidsster. Ik vroeg waarom zij dat droeg, en zij zei: “Oh nou het is zo belangrijk dat wij onze steun aan Israël tonen.” Ik zei: “Hoe toont u uw steun aan Israël?” Zij zei: “Ik geef elke maand geld aan de Stichting Tempelberg (Temple Mount Foundation).” Nou, dat is een Joodse groep, en ik zei: “Wist u niet dat 2 Thessalonicensen 2 zegt dat de Antichristus in die tempel zal gaan en zichzelf God zal verklaren en boven elke andere God?” Ze zei: “Nou, ik denk dat ik gewoon meehelp om Bijbelprofetie te vervullen.” Ik zei: “Dat doet u inderdaad! U helpt de Antichristus te komen! Wie wil dat nou?”

 

 

 

mouseover