"Pochod k Siónu" (část 3 z 5)

Video

May 13, 2015

Pastor Anderson: Nejen to, ale když se podíváte na poslední 2 000 let v historii Židů, měli snad od Boha požehnání? Ne, byli perzekuováni a nenáviděni v každé zemi, do které se dostali. Právě tato kniha listuje všechny země, ze kterých byli Židé vykázání za poslední tisíciletí, a když se podíváte na tento enormně rozsáhlý seznam, nutí vás to ptát se, „Proč byli tak moc nesnášeni a perzekuováni, ať už žili kdekoliv?“ Odpověď zní, že to bylo kvůli jejich rouhání se vůči křesťanství, a také díky jejich praxi ve vydřidušských půjčkách.

Ke konci 19. století došlo k zesílení perzekuce Židů jednak v Rusku i v jiných oblastech, a mnoho Židů se tehdy obrátilo k víře, že nadějě na příznivou budoucnost je může čekat jedině v jejich vlastním státě. Tato víra je proslulá pod označením „Sionismus.“

Rabbi Abrami: Židovský stát byl realizací velkolepého projektu Theodora Hertzla. Pastor Anderson: Theodore Hertzl?

Rabbi Wiener: Byl to zakladatel Sionismu.

Rabbi Mann: Přišel s myšlenkou, že důvodem antisemitismu je skutečnost, že Židé nemají svůj vlastní stát.

Rabbi Abrami: A napsal malou brožurku „Židovský stát“, a vyslovil se, že jen jediný scénář zajistí ochranu Židovského lidu v budoucnosti: Když Židé opustí Evropu a usadí se v jejich domovině, v zemi Izrael. Tato knížka se stala jakousi takovou „Biblí sionismu“.

Rabbi Wiener: Sionismus byl formováním naděje na znovuzrození. Začalo to první světovou válkou – Balfourovou deklarací.

Rabbi Mann: Balfourova deklarace měla svůj skutečný význam. Nešlo pouze o běžnou korespondenci mezi přáteli.

Pastor Anderson: Ano, uvědomuji si, že šlo o velmi významný dokument…

Rabbi Mann: …z hlediska prosazování Britské politiky.

Pastor Anderson: Takže Balfourova deklarace byla vlastně dopisem od Lorda Balfoura…

Rabbi Abrami: …k rukám Lorda Rothschilda

Pastor Anderson: V první světové válce bylo Turecko spojencem Německa, které tahalo za kratší konec provazu, a tak se Turecko-Osmanská říše rozpadla. A díky tomu, že se Turecké impérium po první světové válce rozpadlo, britský Lord Balfour sepsal deklaraci, vyslovující, že by tam měla vzniknout domovina pro Židy.

Rabbi Abrami: Ano, to bylo počátkem rozsáhlejší imigrace – desítky tisíc Židů, převážně pak z východní Evropy, se vydalo do Izraele, aby se tam usadili.

Pastor Anderson: Balfourovou deklarací byl dopis poslaný Lordu Rothschildovi, takže pokud chceme porozumět Balfourově deklaraci, je nutné vědět, kdo to byl Rothschild.

Mayer Amschel Rothschild: Moc je ukryta v penězích! Peníze jsou jedinou zbraní, kterou má Žid k dispozici, aby se ubránil!

Mayer Amschel Bauer, narozený v roce 1744 ve Frankfurtu v Německu, byl finanční věřitel a zlatník v Židovské ulici, a jehož obchod měl jako značku červený hexagram v čele. Časem si pak změnil svoje jméno na „Rothschild“, což v němčině znamená „červený znak“.

Rothschild brzy pochopil, že půjčování peněz vládám a králům je výhodnější než půjčování peněz soukromníkům. Nejenže jsou půjčky větší, ale k tomu jsou jištěny daněmi vybíranými státem. Mayer Rothschild měl 5 synů, které vytrénoval v umění tvorby peněz a vyslal je do nejvýznamnějších hlavních měst Evropy, aby zde založili pobočky rodinného podnikání v oblasti bankovnictví.

Mayer Amschel Rothschild: Je vás pět bratrů. Chci, aby každý z vás založil bankovní byznys v odlišné zemi – jeden, aby se vydal otevřít bankovní dům v Paříži, jeden ve Vídni, jeden v Londýně – vyberou se ta nejdůležitější centra, abyste až se řekněmě třeba budou posílat peníze odsud do Londýna, nebyli nuceni riskovat svůj život a svoje zlato: Amschel zkrátka tady z Frankfurtu pošle dopis Nathanovi do Londýna s příkazem, „Zaplať tolik a tolik,“ a to se pak proúčtuje půjčkami z Londýna do Frankfurtu. Rozumíme?

Pět synů: Ano, otče.

Mayer Amschel Rothschild: Ve vašich dnech se v Evropě odehraje mnoho válek, a národy, které budou potřebovat přesunout peníze, přijdou za Rothschildy, neboť to bude bezpečná cesta. Vašich pět bankovních domů může klidně pokrýt celou Evropu, vy však zůstanete jedinou firmou – jedinou rodinou: Rothschildy, těmi, kteří drží spolu „za jakéhokoliv počasí“. V tom bude vaše síla.

Když v roce 1812 Mayer Amschel Rothschild zemřel, zanechal po sobě vůli s instrukcemi pro své syny o tom, jak má být bratrstvo Rothschildů nadále řízeno.

- Všechny klíčové pozice v Bratrstvu Rothschildů mají být zastávány členy rodiny.
- Členové rodiny se mají ženit a provdávat za své sestřenice a bratrance z prvního a druhého kolene, aby se enormní bohatství uchovalo.
- Rothschildovým dědicům je přísně zakázáno vůbec kdy zveřejnit objem svého majetku.

Celá rodina byla unášena neukojitelnou touhou po hromadění majetku a moci. Potají financovali vždy obě znepřátelené strany v mnohých evropských válkách, dominovali evropskému bankovnictví, v polovině 19. století jsou pak nejmajetnější rodinou na světě.

Texe Marrs: Rothschild pomáhal se založením Izraele, a Rothschild také vždy držel Izraeli záda. Rothschild dosáhne naprosto čehokoliv, co si zamane. Lidé věří, že právě on je tím nejbohatším na světě, a já o tom téměř nepochybuji.

Ačkoliv je Balfourova deklarace předána Lordu Rothschildovi již v roce 1917, plán na vytvoření Židovského státu nebude implementován dříve než v roce 1947. Vyžádá si to až tragédie druhé světové války k získání veřejnosti k podpoře vytvoření Židovského státu na území Palestiny.

Pastor Anderson: V roce 1947 schválila Organizace spojených národů deklaraci o dvou budoucích státech v Palestině. Má být vytvořen jak Židovský, tak Palestinský stát.

Ambasador USA: Delegace Spojených států podporuje základní principy jednomyslných doporučení OSN, jež stanovují rozdělení a imigraci.

Hlasatel: Později i Rusko podpořilo USA v doporučení k rozdělení, zatímco Arabské státy pohrozily odvetnými opatřeními, právě ve chvíli, kdy se budoucnost svaté země nachází v rovnováze.

Texe Marrs: Izrael se ale stala prvním ze států, a Palestině pak již totéž nedovolila, a tak si zajistlila, že ustanovení OSN nikdy nenabydou účinku.

14. května 1948 vyhlásil David Ben-Gurion, výkonný ředitel Sionistické organizace, „založení Židovského státu v zemi Izrael.“

Hlasatel: V květnu roku 1948 se v krveprolití zrodil nový Židovský stát. Židovské jednotky vykořenily Arabské síly z Haify v první sérii bojů, těch, které se tu budou rozléhat v průběhu let. Nová vláda vedená Davidem Ben-Gurionem je instalována v Tel Avivu. Tak poprvé od doby, co římské legie zničily Jeruzalém v roce 70 po Kristu, má Židovský lid stát sám pro sebe.

Pastor Jimenez: Spousta křesťanů si dnes myslí, že Bůh přivedl národ Izraele zpět, a že Bůh vykonal tuto úžasnou věc, ale bylo skutečně Boží vůlí přivést tento lid zpět do Izraele, nebo to byla spíš vůle Spojených národů?

Pastor Anderson: Bible nám říká velmi jasně ve 4. kapitole Pavlova listu Židům, že když poprvé přišli do zaslíbené země s Mojžíšem, „Nemohli vstoupit díky své nevíře.“ Potom o 40 let později bylo dovoleno jejich dětem, které Pánu věřili, aby do zaslíbené země vstoupily. Později pak uctívali jiné bohy, a co Bůh udělal? Vyloučil je ze země zaslíbené. Šli do Babylonu na 70 let. Pak, když se káli a odvrátili se od svých falešných bohů, byli přivedeni zpět do zaslíbené země. Pak když zavrhli Ježíše Krista, byli vyloučeni ze země zaslíbené opět, a pak v roce 1947 všichni uvěřili v Ježíše Krista, a Bůh je přivedl zpět do zaslíbené země. Stalo se právě toto? Ne! (Poznámka: Pastor Anderson cituje 19. verš 3. kapitoly v Pavlově listu Židům, a mylně to označuje za 4. kapitolu této knihy.)

Pastor Coleman: Copak věří v Krista? Podívej, milý křesťane, a polož si tuto otázku: Probíhalo v Izraeli obrození? Přijímali lidé Ježíše za svého Mesiáše? Odpověď zní nikoliv. Tudíž to nebyl Bůh přivádějící Izrael zpět, protože v něj uvěřili. On pravil, že je ropráší, kdyby nedodržovali jeho slovo, a taky to udělal. Řekl také, že je přivede zpět, když by se k němu navrátili. Oni se nenavrátili.

Pastor Anderson: Takže jestli to nebyl Bůh, kdo je přivedl zpět, kdo to teda byl? Byl to duch antikrista, jenž je přivedl zpět do zaslíbené země. Byla to Organizace spojených národů, která je přivedla zpět do zaslíbené země.

Hlasatel: A taková byla historie zrození Židovského státu Izrael. Počata ve sváru a odstavena od násilí, Izrael vzkvétala, aby se stala užitečným hlasem ve světových záležitostech. Její vlajka se stala symbolem naděje ve ztrápeném světě.

Pastor Anderson: Ohledně hvězdy Davidovy. Odkud ten symbol pochází?

Rabbi Abrami: Samotná Bible se o ní nikde výslovně nezmiňuje.

Rabbi Wiener: Zmiňuje se o ní Talmud?

Leader Schesnol: Nikoliv.

Pastor Anderson: Existuje o ní nějaká pasáž v Bibli, či nikoliv?

Rabbi Wiener: Nikoliv.

Pastor Anderson: Takže nemůžete s jistotou říct, odkud to pochází?

Rabbi Wiener: Ne.

Rabbi Mann: Nachytal jste mě!

Pastor Mann: Takže nikdo doopravdy neví, co?

Rabbi Mann: Opravdu nevím.

Pastor Anderson: Já totiž vím, že se tomu symbolu říká hvězda Davidova. Má to s Davidem vůbec co společného?

Rabbi Mann: Já si myslím, že ne.

Rabbi Abrami: Někde to musí být. Já si ale přesně nepamatuji v jakém spojení.

Pastor Anderson: Já věřím tomu, že to, co oni nazývají „hvězdou Davidovou“, je ve skutečnosti hvězda Remfanova. Když to totiž studujete v Bibli, najdete, jak Bible hovoří o tom, že když uctívali ostatní bohy, tak nesli prapor s hvězdou jejich boha Remfana.

Texe Marrs: Zavrhli jste Boha Bible. Zvedli jste pro sebe hvězdu (to je ta šesticípá hvězda) svého boha zvaného Remfan nebo Kijun. To všechno byla jména pro Melecha, velikého Baala, skvělého boha ohně, jímž je Ďábel.

Paul Wittenberger: Belzebub.

Texe Marrs: Přesně, Belzebub. A to je šokovalo. A kdo je tento hvězdný bůh? Kdyby skutečně četli jejich Starý Zákon, věděli by to. V Ámosovi, Bůh říká: Zvedli jste tu hvězdu, a tím jste mě rozzuřili, a v podstatě jste obětovali své vlastní děti hvězdnému bohu skrze plameny. Obětovali své vlastní děti. Židé skutečně obětovali hvězdnému bohu.

Pastor Anderson: Když uctívali falešného boha, měli hvězdu Remfana jako ikonu a jako symbol. V Písmu se s žádnou „hvězdou Davidovou“ nesetkáme, naopak se v něm setkáme s hvězdou falešného boha Remfana, a tak víme, že neuctívají toho pravého boha, neboť Bible praví: „Kdokoli zapírá Syna, tentýž nemá Otce: však ten, kdo uznává Syna, má rovněž Otce.“ Pokud tedy Židé nevěří v Syna, Bible praví, že nemají ani Otce. Koho pak tedy mají? Někoho jiného. Falešného boha. Tudíž neuctívají stejného Boha jako my. Někdo by řekl: Ne, oni uctívají Boha otce, jenom se nehlásí k Ježíšovi,“ ale Bible učí, že uctít Otce bez uznání Syna je nemožné.

Texe Marrs: Když se vrátíme k Zednářskému bratrstvu Svobodného zednářství, jejich slavným symbolem je G. Díváte se na hvězdu na kompasu, což je stylizovaná Davidova hvězda. Symbol Davidovy hvězdy vlastně mají v mnoha zednářských chrámech. Jak to? Protože Zednářství je studiem Judaismu, a také Kabaly.

Noviny zvané Židovská tribuna z 28. října roku 1927 uvádí: „Zednářství je založeno na Judaismu. Odbourejte ze zednářských rituálů učení Judaismu, a co vám zbyde?“

Texe Marrs: Ve své knize „Mravnost a Dogma“ Albert Pike říká, že Kabala je přímo v základu. Bez Kabaly by nebylo oněch 33 rituálů zednářské lóže. Ale Bůh, kterého oni uctívají, ten veliký architekt, je Melech, hvězdný bůh. Jestli mi někdo chce tvrdit, že sám Ježíš neuvrhl Židy pod velké prokletí…vždyť to tam je.

Pastor Jimenez: V třicátém sedmém verši osmé kapitoly Janova evangelia (Jan - 8:37) je zajímavé, že Ježíš říká: „Vím, že jste Abrahamovo símě.“ Takže uznává skutečnost, že jsou tělesnými potomky Abrahama. Říká, „Vím, že jste Abrahamovo símě, ale usilujete o to, mě zabít, protože mé slovo ve vás nemá místo. Já mluvím to, co jsem viděl u svého Otce: vy pak děláte to, co jste viděli u svého Otce. Odpověděli a pravili mu, Abraham je náš otec. Ježíš jim praví: Kdybyste byli Abrahamovy děti, dělali byste skutky Abrahamovy.“ Zajímavé je to, že ve verši 37 uznává, že jsou Abrahamovo símě, že jsou tělesnými potomky Abrahama, ale pak to ve verši 39 zpochybňuje, když říká: „Kdybyste byli Abrahamovy děti, dělali byste skutky Abrahamovy,“ tím v podstatě říká, že nejsou dětmi Abrahama, protože, jak jsme už o tom mluvili, dále v této pasáži říká: „Vy jste svého otce Ďábla.“ Takže je zajímavé, že Ježíš sám říká, že můžete být tělesným potomkem Abrahama, a být ze semene Abrahamova, a stejně vás nebude považovat za Abrahamova potomka.

Rabbi Abrami: V Janově evangeliu je ještě jedna pasáž: Janovo evangelium, kapitola osmá, verš čtyřicátý čtvrtý (Jan – 8:44), kde říká, a to o Židech, že jsou to synové Ďábla. A tohleto on kázal!

Pastor Jimenez: Sám Ježíš učil: „Vy jste svého otce Ďábla, a touhy svého otce budete konat. Byl vrahem od počátku a nepřebývá v pravdě, protože v něm žádná pravda není. Když mluví lež, mluví sám od sebe: neboť je lhářem, a otcem lži.“ Takže podle Pána Ježíše Krista jsou jejich otce Ďábla. Ježíš tedy věřil, že nenásledují Abrahama, nenásledovali ani Mojžíše, ani proroky, a ani Boha. Říká, že následují svého otce Ďábla.

Texe Marrs: Druhá a třetí kapitola Janova Zjevení obsahuje zajímavé verše, jež praví o těch, co říkají, že jsou Židé, a přitom nejsou, ale jsou pak synagogou Satanovou.

Pastor Anderson: Není tak těžké přijít na to, kdo je onou „synagogou Satanovou“, jestliže si uvědomíte, že jen jedno náboženství ze všech využívá synagogy: Judaismus. Není těžké přijít na to, o koho jde, když nám Bible říká, že o sobě říkají, že jsou Židy, a přitom nejsou. Ne zrovna každý na světě chodí okolo říkaje o sobě: „Já jsem Žid.“ Lidé, kteří praktikují Judaismus, o sobě říkají, že jsou Židé. Možná namítnete: „Ano, Pastore Andersone, oni sice říkají, že jsou Židé, ale tito lidé jimi skutečně jsou.“ Nikoliv, protože Pavlův list Římanům kapitola 2, verš 28 praví: „Neboť Židem není ten, který je jím navenek; ani není obřízkou to, co je zjevné na těle: Židem je však ten, který je jím vnitřně; a obřízkou je ta na srdci, v duchu, a ne v liteře; jehož chvála není z lidí, ale z Boha.“ Bible praví: „My jsme obřízka, my, co uctíváme Boha v duchu, a radujeme se v Kristu Ježíši, a nemáme žádnou důvěru v tělo.“ V Božích očích, to tedy nejsou Židé, je to synagogoa Satanova. V třetí kapitole Janova Zjevení, verši devátém (Zjevení 3:9) Bible praví: „Hle, přiměji ty ze synagogy Satanovy, jež říkají že jsou Židé, a přitom jimi nejsou, ale lžou; hle, přiměji je, aby přišli a uctívali u tvých nohou, a aby věděli, že jsem tě miloval.“ Ale proč by měl Bůh přimět synagogu Satanovu k tomu, aby věděli, že Bůh miloval církev ve Filadelfii? Protože Židé si myslí, že Bůh miluje jenom je. Oni si nemyslí, že Bůh miluje pohany ve Filadelfii, a to je důvod, proč Bůh řekl: „ Chystám se přimět ty ze synagogy Satanovy, aby věděli, že jsem vás miloval.“ Bůh miluje děti tohoto světa. Rudí, žlutí, černí a bílí, všichni jsou z jeho pohledu drahocenní. V prvním Janově listu, v kapitole druhé, verši dvacátém druhém (1. Jan – 2:22) nám Bible poskytuje definici antikrista:

„Kdo jiný je lhář než ten, který zapírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna.“

Pastor Anderson: Abyste mohli věřit v to, že Ježíš není Kristus, musíte jednak věřit, že nějaký Kristus existuje, a dále pak, že Ježíš jím není.

Pastor Jimenez: Čtvrtá kapitola Janova evangelia nám řekne, že výraz „mesiáš“ znamená „Kristus“. Ta žena u studny řekla: „Vím, že Mesiáš přijde, ten, jenž se nazývá Kristus,“ takže odsud vidíme, že význam slova „Kristus“ je „mesiáš“. Takže když se v prvním Janově listu, kapitole druhé, verši dvacátém druhém, praví: „Kdo jiný je lhář než ten, který zapírá, že Ježíš je Kristus“, znamená to: „Kdo jiný je lhář než ten, který zapírá, že Ježíš je mesiáš.“ Která skupina lidí věří, že existuje mesiáš, ale nevěří, že Ježíš byl tím mesiášem? Opět, jsou to Židé.

Pastor Anderson: Pojďme si tedy vyjasnit, jestli to správně vyjadřuji. Židovská víra v Ježíše je v podstatě…je zřejmé, že nevěříte, že byl tím pravým mesiášem, ale nemyslíte, že to byl třeba jen další z mnoha na dlouhém řetězci různých falešných mesiášů?

Rabbi Mann: Pak Ano, pokud to tvrzení, že je Mesiáš, vyslovil, pak byl de facto falešným mesiášem.

Rabbi Abrami: Ježíš nikdy neřekl: „Já jsem ten Mesiáš.“

Rabbi Mann: Židovský lid by se pak o Mesiáše zajímal. Oni na něj čekají. Chtějí Mesiáše, takže pokud by měl jakoukoliv z reálných charakteristik Mesiáše, měli by o něj zájem. On měl ale 12 následovníků. A to fakt není moc. Mluvíme tady o celém národu včetně všech učenců. Ty všechny si pro sebe nezískal.

Pastor Anderson: Takže v něj neuvěřili.

Rabbi Mann: Ani náhodou! To křesťané vynalezli myšlenku neúspěšného mesiáše. Přestože neuspěl, je to stále Mesiáš. To my neuznáváme. Pokud kdo neuspěje, pak to nemůže být Mesiáš.

Pastor Anderson: Stále čekají, až přijde jiný mesiáš, a my víme, že ten jiný mesiáš, který je na cestě, je antikrist. Jaká je vlastně podoba Židovského mesiáše?

Rabbi Abrami: Velice mocný král, který nastolí mír a dobrou vůli na zemi. Musíte být schopen nastolit mír.

Pastor Anderson: Světový mír?

Rabbi Abrami: Ano, světový.

Rabbi Mann: Až se skutečný mesiáš objeví, a to tak dramatickým způsobem, že jeho pravost nebude možné popřít, pak každý uzná, že je to ten pravý mesiáš.

Pastor Anderson: Celosvětově?

Rabbi Mann: Celosvětově. I nežidé ho uznají, neboť i oni všichni se těší na Mesiáše.

Pastor Anderson: Takže říkáte, že až přijde Mesiáš, celý svět v něj uvěří?

Rabbi Mann: Ano, celý svět, jeho účelem je totiž, aby přivedl celý svět ke správným předpisům. Všechny národy budou proudit k Jeruzalému, aby se od něj učili. Zahájí to období světového míru. Mesiáš bude ohromně charismatická figura s velkolepými znalostmi a komunikačními dovednostmi. Bude taktéž velikým bojovníkem. Bude to obránce Židů a porazí všechny jejich nepřátele, a to již natrvalo.

Pastor Romeo: Jestliže nasloucháte tomu, jak Židé popisují jejich mesiáše, vykreslují dokonalý obrázek toho, koho Bible popisuje jako antikrista. Dobude celý svět. Přinese mír, ovšem skrze válku.

Pastor Anderson: Budou v něj věřit všechna náboženství světa. Přinese světový mír. Chystá se sjednotit nás všechny.

Texe Marrs: Máme tu tolik vzácných křesťanů, kteří ale bohužel nevědí, co činí. Byl jsem na „prorocké konferenci“ na Floridě, a přišla ke mně jedna dáma, a měla na sobě Davidovu hvězdu. Zeptal jsem se jí, proč to nosí, a ona odpověděla, „Víte, je tak důležité, abychom ukázali naši podporu Izraeli.“ Řekl jsem: „A jak ukazujete svoji podporu Izraeli vy?“ A ona odpověděla: „Měsíčně dávám peníze na „Nadaci Chrámové hory“.“ To je mimochodem tamta Židovská skupina. A já jsem řekl: „Copak nevíte, že druhý Pavlův list Tesalonickým, kapitola druhá, říká, že antikrist do toho chrámu přijde a prohlásí se Bohem, a Bohem nad všechny Bohy?“ Ona říká: „Já si jen myslím, že pomáhám naplnit biblická proroctví.“ Já jí říkám: „Vskutku! Pomáháte antikristovi, aby mohl přijít! Kdo by se na tom chtěl dobrovolně podílet!“

 

 

 

mouseover