"Marching to Zion" - Bahagi 2 ng 5 sa Tagalog

Video

April 22, 2015

Texe Marrs: Ang mga karaniwang Hudyo ay naniniwala na ang Lumang Tipan ay isang nakamamanghang aklat ng kathang-isip at mga kwentong may kabuluhan, ngunit pwede natin maunawaan ang Lumang Tipan sa pamamagitan ng pag -aaral ng Talmud at ang Kabbalah.

Pastor Anderson: Ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa Torah sa simula pa sa Genesis kabanata 1 (isa).

Rabbi Wiener: Naniniwala ako na ang paglikha ay isang walang katapusang disenyo. Isang bahagi ng pamamaraan ay ang Ebolusyon, at ang pinagsimulan sa akin… alam mo na, may mga tao na ang pinag-uusapan ay ang Big Bang Theory. Walang akong alitan sa kanila.

Pastor Anderson: Kaya wala po kayong paninindigan sa pagsimulan ng Genesis kasama ang Hardin ng Eden at ang ahas… wala rin kayong paninindigan na ito’y literal?

Rabbi Wiener: Hindi, para sa akin, lahat ng iyon ay mga talinghaga.

Pastor Anderson: Kung titingnan natin ang mga mahahalagang aral sa mga aklat ni Moises, Genesis hanggang Dyuteronomiya, ang mga Hudyo ay hindi talaga naniniwala sa mga ito, Ang pagtutuli ay isang malaking bahagi ng…

Leader Schesnol: Aray!

Pastor Anderson: Sa palagay ko ito ay isang malaking bahagi ng Hudaismo, Tama ba ako?

Leader Schesnol: Opo.

Rabbi Wiener: Kung ang mga tao na may mga sapat na gulang na at pupunta sa akin para magpapabago ng loob at hindi pa nakapagtuli, ang bagay na ito ay madali lang. Ang kailangan mo lang ay isang talasok at tusukin mo lang ang ti**, para ang patak ng dugo ay lalabas, at sapat na iyon.

Pastor Anderson: Ito’y puro sagisag lamang?

Rabbi Wiener: Tama.

Leader Schesnol: Upang maipakita na pumapayag na maging bahagi sa tipan.

Pastor Anderson: Hindi nila tinatanggal ang buong balat? Ginagawa nila ito para maging isang sagisag lamang…

Leader Schesnol: Tumpak.

Pastor Anderson: Sa Torah, Si Abraham ay nagpatuli nung siya ay 99 (siyamnaput siyam), at ang kanyang anak na si Ismail ay 13 (labing tatlo), ngunit hindi na sa kasalukuyan?

Leader Schesnol: Hindi na.

Pastor Anderson: Sa ngayon tayong mga Bagong Tipan na mga Kristiyano ay hindi na ginawa ang pagtutuli, ngunit ang mga Hudyo, sinasabi nila na mapahanggang ngayon ay sinusunod pa rin nila and Batas Mosaik, kung tunay na sinususod pa nila ito, sana tatanggalin nila ang buong balat at pagpapatuli sa mga nagbago ang loob na may mga sapat na gulang. Yan ang itinuturo sa Torah.

Pastor Berzins: Narining ko na ito ng maraming beses, “O, ang mga Hudyo ay naniniwala sa Lumang Tipan lamang. Naniniwala sila sa lahat ng bagay tulad natin, hindi lang kay Hesus,” at yan ay isang kasinungalingan. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Hindi sila naniniwala kay Kristo Hesus. Hindi sila naniniwala sa Lumang Tipan, at hindi sila naniniwala sa Bagong Tipan. Hindi sila naniniwala kahit ano pa man.

Rabbi Wiener: At paano natin titiyakin kung ano ang mabuti at kung ano ang masama? Ito’y tinatawag na “kalinangan.” Nagtitipon-tipon ang mga tao at magpasya na “Hindi ka dapat magnakaw.” Kaya ang kalinangan ay magsasabi na, “Yan ay masama.” Ganyan mo sinusukat kung ano ang mabuti. Kung nanggaling ka sa isang lipunan na ang pagnanakaw ay mabuti, ganyan ang kalinangan magpasya sa mabuti sa masama. Kung hindi ka magnakaw, ikaw ay masama. Kung ikaw ay nagnakaw, ikaw ay kasama sa aming pangkat.

Pastor Anderson: Mayroon bang katiyakan na tama at mali na ang pagnanakaw ay palaging masama dahil ito’y sinabi ng Diyos? Rabbi Wiener: Walang katiyakan yan ang paniniwala ko

Pastor Romero: Ang sinabi ni Juan 5 (ikalimang kabanata):46-47 (ika-apatnaput anim na taludtod hanggang ika-apatnaput pito na taludtod)

“Sapagka't kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin; sapagka't tungkol sa akin siya'y sumulat. Nguni't kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita?”

Pastor Romero: Ang sinasabi ni Kristo Hesus sa mga Hudyo ng panahong ito, sila ay hindi nagsisisampalataya kay Moises. Ang buong salaysay nila na sila’y nagsisisampalataya kay Moises, at hindi sila nagsisisampalataya sa kanya, ngunit ipinaliwanag nya dito, na kung hindi sila nagsisisampalataya sa kanya, ay hindi kayo nagsisisampalataya kay Moises.

Rabbi Wiener: Naiiba ang mga kinaugalian namin. Naiiba ang mga paniniwala namin, at marahil naiiba ang aming mga diskarte, ngunit pareho lang ang patutunguhan. Sinusubukan naming maabot ang Diyos, at yan ang kabuuan na mga layunin namin.

Pastor Anderson: Kaya po ba naniniwala ang lahat ng mga relihiyon sa pagpunta sa parehong patutunguhan, iba-iba lamang ang daan papunta doon?

Rabbi Abrami: Tumpak! At iba’t-ibang paraan ang pagpunta doon, at iba’t-ibang pag-uunawa kung paano pupunta doon, ngunit hindi ibig sabihin na mas mahusay ang isa kaysa sa iba. Walang isang daan na patungo sa Diyos. Walang isang pag-unawa sa Diyos. Para maintindihan natin ang Diyos, kailangan intindihin natin ang isa’t-isa. Kailangang intindihin natin ang ating mga sarili.

Rabbi Wiener: Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabago ay walang ganung bagay. Kinakailangang gumawa ka ng tama, at sa bawat sandali kinakailangang iligtas mo ang iyong sarili. Wala sa Langit ang Diyos. Kung sinuman ang magsisimula na magsasabi sa akin na nasa Langit ang mga kaluluwa… ano yung alam niyo tungkol sa mga kaluluwa, ang ispirituwal na kaluluwa ng mga tao na nasa Langit? Ito’y pambata! Ito ang dapat niyong sabihin sa kanila, “Sa anong dahilan na si lolo ay hindi nakauwi ngayon?” “O, nasa Langit siya.”

Pastor Anderson: Ang tungkol sa Impyerno? Ang Impyerno ba ay isang bagay na bahagi ng Hudaismo, o hindi? Tulad sa isang lugar ng maapoy na parusa…

Rabbi Abrami: Nanggaling na ako sa Impyerno. Ang tinatawag natin na Impyerno ay ang Lambak ng Hinnom.

Pastor Anderson: at saka ang Tophet, tama?

Rabbi Abrami: Mayroong lugar na nasa kanang labasan ng Herusalem na tinatawag ang Lambak ng mga anak ng Hinnom. Ito ay ang lugar ng mga pagano na kung saan ginagawa nila ang pag-aalok sa pag-aalay na ginagamit ang katawan ng tao, at sa pamamagitan ng pagkakaintindi nila, kahit papaano iniisip nila na ang lugar na tulad ng sa sansinukob na mayroong mga masasamang tao na pumupunta doon.

Pastor Anderson: Hindi kayo naniniwala na ang Lumang Tipan ay nagtuturo ng kahit na anumang uri ng literal na Impyerno?

Rabbi Ambrami: Hindi

Pastor Anderson: Sige, Ayos.

Rabbi Wiener: Karamihan sa mga tao ay magsasabi sa iyo na ang sinasabi sa Bibliya na kung hindi ka gumawa ng mga mamahalagang bagay, ang buhay mo ay hindi maging maganda o ika’y pupunta patungo sa mundong ilalim…

Pastor Anderson: Impyerno

Rabbi Wiener: Tama, hindi rin kami sumasangayon ano’t ano man, ngunit iba ang pakiramdam ko.

Pasto Anderson: Kung ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa kuwento ng paglikha ng Genesis 1 (kabanata isa), hindi sila naniniwala sa literal na kuwento nila Adan at Eba, hindi sila naniniwala kay Noe, hindi sila naniniwala sa Tore ng Babel, pinangungutyaan nila ang mga kuwento na ‘to, hindi sila naniniwala sa pagtutuli sa mga may sapat na gulang, hindi sila naniniwala sa pag-aalay na gamit ang hayop, sa anong bahagi ng Torah sila naniniwala?! Ito sana dapat ang kanilang marangal na aklat, ngunit kapag Makita ninyo ang mga katangi-tanging aral ng Torah, hindi sila naniniwala alin man sa mga ito.

Pastor Anderson: Ngayon marami kayong mga Kristiyanong ebanghelikal sa Amerika na talagang sang-ayon sa Israel.

Rabbi Abrami: totoo

Pastor Anderson: Ang mga Kristiyano ay napaka-sigasig lamang sa pagtangkilig nila sa Israel. Naging ganun po ba talaga yan sa buong kasaysayan?

Rabbi Schesnol: O, Diyos ko, hindi!

Pastor Anderson: o ito’y isang makabagong kababalaghan?

Leader Schesnol: Hindi, hindi naman siya naging ganoon sa buong kasaysayan.

Rabbi Mann: Ayon sa kinaugalian, ang mga Kristiyano ay mga anti-Semito. Ang kababalanghan ng mga Siyonistang Kristiyano ay medyo kamakailan lamang.

Pinapanatili ng mga Hudyo na sila ay mga taong hinirang ng Diyos at sila’y palaging mga taong hinirang ng Diyos. Ginagamit nila ang tawag na “ang mansana sa mata ng Diyos.”

Pastor Anderson: At itong kababalaghan ay kamakailan lamang?

Rabbi Mann: Opo, tulad sa nalaman ko, ang masasabi ko ay mga ilang daang taon. Hindi naman hahantong na talagang pabalik.

Rabbi Abrami: Ang Replacement theology ay gumanap bilang isang napaka-halagang papel sa Kristiyano.

TV Preacher 1: Ano ang Replacement theology?

Hal Lindsey: Ang Replacement theology ay isang dahilan at sangay ng mga anti-semitong Kristiyano.

TV Preacher 2: Ito’y parang isang lason sa simbahan

TV Preacher 3: Sa totoo lang ito ay nagsasabi na pinalitan na ng simbahan ang Israel, at ang teolohiyang ito ay binabasura ang tahanan ng mga Hudyo at ang pumalit dito ay ang simbahan, ang bago at totoong ispirituwal na Israel, ay mapanganib dahil naniniwala ako na ito ang pangunahing dahilan ng anti-Simeto.

Rabbi Abrami: Ang replacement theology ay nagpangaral sa maraming mga teologo ilang siglo na ang nakaraan.

Pastor Anderson: Pwede niyo po bang bigyan sa akin ang mga pangalan ng mga taong nagpangaral nito?

Rabbi Abrami: Mayroon ako dito, lahat tungkol kay Juan Crisostomo. Siya ang pinuno ng simbahang anti-Simeto.

Juan Crisostomo: “Ang sinagoga ay mas masahol pa sa bahay ng prostitusyon… ito ay lungga ng mga taong tampalasan at ang bayaran ng mga mailap na hayop… ang templo ng mga kultong demonyo tapat na sumasamba sa diyus-diyusan… kanlungan ng mga kahayupan, at ang yungib ng mga demonyo. Ito ay ang kapulungan ng mga salbaheng Hudyo… isang lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga pumatay kay Kristo… isang lungga ng mga magnanakaw, isang tirahan ng mga walang katarungan, kanlungan ng mga demonyo, isang look at isang kailaliman ng pagpapahamak ng kaluluwa. Pareho rin ang sasabihin ko sa kanilang mga kaluluwa.”

Rabbi Abrami: Ginawa nilang kademonyohan ang mga Hudyo. Ito’y nasa isipan pa rin ng karamihan hanggang sa ngayon.

Pastor Anderson: Sa buong kasaysayan, ang mga Kristiyano ay hindi nila tinitingnan na ang mga Hudyo ay mga taong hinirang ng Diyos. Ang tingin sa kanila na sila ay ang mga tao na tinanggihan si Kristo at dahil dito tinanggihan sila ng Diyos. Halimbawa, ang pinakahuling aklat na isinulat ni Martin Luther bago siya namatay ay tinatawag na “Sa mga Hudyo at ang Kanilang Kasinungalingan,” at sa aklat na iyon, nagbigay siya ng iba’t-ibang uri ng mga banal na pagpapaliwanag na kung bakit ang mga Hudyo ay hindi mga taong hinirang ng Diyos, at inilantad niya ang lahat ng pangaral na kalapastangan ng Talmud.

Texe Marrs: Ang kanyang pinakahuling pangaral, siya’y nangaral tungkol sa mga Hudyo, at ang sabi pa nga niya na kinamumuhian ng mga Hudyo ang ating Panginoon at Tagapagligtas na si Kristo Hesus, at sa pamamagitan ng kanilang taksil na pag-uugali, at nilikha nila ang iba’t-ibang uri ng pandaraya at mga lalang para tayo’y linlangin. At nagalit siya sa kanila, talagang sinabi niya na dapat puntahan natin at sunugin ang mga kopya ng Talmud. Talagang labis ang kanyang galit sa Talmud. Mangyari pa, sa ngayon itinuturing siya ng mga Hudyo na anti-Semito.

Rabbi Abrami: Si San Agustin ay hindi naiiba.

Pastor Anderson: Anti-Semito din siya?

Rabbi Abrami: Tama ka diyan! Napakawalang hiya niya. Ang ito ay purong galit lamang.

Pastor Anderson: Hindi na mahalaga kung kayo’y nakikinig kay Juan Crisostomo, San Agustin, Pedro ang Benerable, Martin Luther, Juan Calvin… pangalanan mo pa ang ama ng simbahan. Pangalanan mo pa ang pinuno ng mga protestante ng buong kasaysayan. Lahat sila’y pare-pareho ang sinasabi tungkol sa mga Hudyo: na sila ay ang Sinagoga ng Satanas, na ito’y isang huwad na relihiyon. Ang paniniwala na ang mga Hudyo ay mga taong hinirang pa rin ng Diyos ay isang makabagong paniniwala.

Texe Marrs: Alam nyo ba, na kung babalik tayo sa nakaraan bago ang 1800s (labingwalong daan na siglo), malalaman ng lahat ng tao kung anu ang pinag-uusapan natin ngayon, ngunit , may isang bagay na nagsisimula nang magbago, ang una ay kay Dr. Cyrus Scofield.

Pastor Furse: Si C.I. Scofield ay isang diborsiyadong tao. Mayroon siyang problema sa alak. Siya’y isang abogado na naging isang tagapangaral. Iniwan niya ang unang asawa na si Leontine Cerre noong 1883 (labing walo na raan walumput tatlo). Yan yung taon PAGKATAPOS niyang sinulat ang kanyang unang aklat “Rightly Dividing the Word of Truth” (“Ang Wastong Pagbabahagi ng mga Salita ng Katotohanan”). Kaya noong 1882 (labing walo na raan walumput dalawa) naisulat niya ang kanyang unang aklat “Rightly Dividing the Word of Truth,” at noong 1883 (labing walo na raan walumput tatlo) hiniwalayan niya ang kanyang unang asawa, at kinasal siya sa isang babae, at naging isang pastor ng Texas – napaka-bantog, napaka-tanyag. Ang dispensational ni Scofield, Bibliyang premillennial ay na-edit na mayroong tulong pinansiyal na nagaling sa mga tanyag na mangangalakal, ang iba sa kanila ay may mga kaduda-dudang relasyon sa relihiyon.

Texe Marrs: Mayroon siyang kaabay na Hudyo na kung saan siya’y naging kasapi ng Kapisanan ng Lotus – ito’y parang isang lihim na samahan – at biglaang nagkaroon ng maraming pera. Itong masamang abogado na iniwan ang kanyang asawa at napatunayan na may kasalanan sa maraming mga pagkakasala bilang isang masamang manananggol – ngunit binigyan pa rin si Scofield ng pera, at ang samahan ng Oxford sa labas ng Inglatera nilathala ang kanyang Bibliya. Bakit kinailangan nilang kumuha ng isang baluktot na abogado at gawin siyang isang tagapaglathala ng isang Bibliya? At biglaang nagkaroon sila ng milyun-milyung dolyares upang ito’y itaguyod. Sa halaga ng perang iyon, natanggap ang Bibliya, at ito’y nagpatunay ang kaugnayan para sa mga Hudyo.

Pastor Anderson: Ang Scofield Rerference Bible ay talagang sang-ayon sa Israel, napaka-sionista, at ang aklat na ‘to sa karamihan ng uri ng mga aklat ay binago ang pag-iisip ng buong angkan ng mga batang mangangaral na lalaki.

Pastor Jimenez: Isa pang paniniwala ngayon na mayroon ang mga Kristiyano, na isang maling paniniwala, na hindi matatagpuan sa banal na kasulatan, ito ay ang paniniwala na dapat natin basbasan ang Israel. Gusto nilang balikan na kung saan ang tinutukoy nila sa tipan o kasunduan ni Abraham. Bumalik sila sa Genesis 12 (labing dalawa), ang sabi nila, “Kinakailangan nating basbasan ang Israel kung gusto nating basbasan tayo ng Diyos, kinakailangan na basbasan natin sila.”

Sa Genesis 12 (ikalbingdalawa na kabanata): 1-3 (ika-unang taludtod hangang sa ikatlong taludtod) ay ang sagot sa banal na kasulatan na kung saan ang Diyos ay tinawag at binasbasan si Abraham. Mababasa ito, “Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, Umalis ka sa iyong lupain, at sa iyong mga kamaganak, at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasa lupaing ituturo ko sa iyo: At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan; at ikaw ay maging isang kapalaran: At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo: at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa.”

Pastor Anderson: Ngayon ayon sa banal na kasulatan, gumagawa ang Diyos ng tipan o kasunduan kay Abraham, at ang sinabi nya kay Abraham, “IKAW ay aking pagpalain.” Ang salitang “ikaw” ay isahan. Siya’y nagsasalita kay Abraham. Yun nga lang, sa mga tala ni Scofield sa Genesis 12 (ikalabing dalawa na kabanata), siya’y naglagay na ang basbas ay para sa bansa ng Israel sa hinaharap. Hindi naman yan ang tinuturo sa banal na kasulatan. Maraming mga kasalukuyang Kristiyanong ebanghelikal na ang kanilang paniniwala tungkol sa Israel ay hindi makikita sa anumang nakasulat sa Bagong Tipan. Kinukuha nila ito sa mga tala ng Scofield Reference Bible. Kung babasahin natin ang mga pangako na ginawa para kay Abraham sa Lumang Tipan, dapat maunawaan natin kung ano yung tinuturo ng Bibliya sa mga taga-Galasiya 3 (ikatlong kabanata): 16 (ikalabing anim na taludtod), ang sabi dito ay:

“Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi…”

Pastor Jimenez: Ngayon kung hihinto lang tayo diyan, karamihan sa mga kasalukuyang Kristiyano, o mga Sionista, o sino pa man, masasabi nila, “Kita mo! Ito ay si Abraham at ang kanyang binhi, ngunit ang taludtod ay patuloy. At ang sabi:

“Hindi sinasabi ng Dios, At sa mga binhi…” (mayroong “mga” sa unahan ng binhi para maging pangmaramihan)

“Hindi sinasabi ng Dios, At sa mga binhi, na gaya baga sa marami; kundi gaya sa iisa lamang, At sa iyong binhi, na si Kristo.”

Pastor Anderson: Ayon sa Bibliya, ang mga pangako na ginawa para kay Abraham ay para kay Abraham at kay Kristo, at sa taludtod 29 (dalamput siyam) ang sabi sa Bibliya: “At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako.”

Pastor Anderson: Ayon sa Bibliya, tayong mga Kristiyano, kahit pa na ika’y Hudyo o Hentil, ay mga tagapagmana sa mga pangako na ginawa para kay Abraham. Yung mga nasa Gitnang-Silangan sa bansang Israel, ay hindi sila kay Kristo. 99% (siyamnaput siyam na porsiyento) sa kanila ay hindi naniniwala kay Kristo Hesus. Dahil dito hindi sila mga binhi ni Abraham. Samakatuwid ang Genesis 12 (ikalabing dalawa na kabanata): 1-3 (ikatlong taludtod hanggang ikatlong taludtod) ay hindi nararapat sa kanila.

Pastor Furse: Karamihan sa mga tao ay magsabi ng, “dapat natin tulungan ang bayan ng Israel kung gusto natin ang basbas ng Diyos papunta sa atin, kung gusto natin may basbas ng Diyos ang ating simbahan, kung gusto natin ang basbas ng Diyos sa ating bansa, dapat nating tulungan ang pangkatawan na Israel. Kung gusto niyo din man na bumalik sa nakalipas mga 66 (animnaput anim) o 67 (animnaput pitong) taon ng kasaysayan ng Amerika, makikita niyo ba ang basbas sa bayan natin? Di po ba ginawa nating legal noong 1940 (siyam na raan apatnapu) ang pagpapalaglag? Hindi, ito’y nandito na simula noon. Ano ang pagkakautang natin noong 1940 (siyam na raan apatnapu) kumpara sa ngayon? Ano ba tayo noon kumpara sa kung ano tayo ngayon? Hinid mo ako mapapaniwala na ang basbas ng Diyos ay dumapo sa basang ito dahil ang isang “pangako” na tangkilikin ang pangkatawan na lipunan ng mga tao na kahit papaano ito’y nauugnay sa basbas na mula sa Diyos.

 

 

 

mouseover