"Pochod k Siónu" (část 2 z 5)

Video

May 9, 2015

Texe Marrs: Průměrný Žid věří, že Starý Zákon je znamenitá kniha mýtů a příběhů, které mají význam, ale porozumět Starému Zákonu je možné pouze dalším studiem Talmudu a Kabaly.

Pastor Anderson: Důvěra v Tóru u Židů skončí hned na začátku v první kapitole Genesis.

Rabbi Wiener: Věřím, že stvoření je design bez konce. Evoluce je součástí tohoto procesu, a jak to vidím s počátkem… víte, někteří lidé mluví o teorii velkého třesku. Já se s nimi nepřu.

Pastor Anderson: Takže vy neberete počátek Genesis se zahradou v Edenu a hadem… vy to tedy neberete doslova?

Rabbi Wiener: Ne, podle mě jsou to podobenství.

Pastor Anderson: Když se podíváte na klíčová učení knih Mojžíšových, od Genesis po Deuteronomium, Židé ve skutečnosti nevěří v žádné z nich. Obřízka je, pokud vím, velmi důležitou součástí…

Leader Schesnol: Jau!

Pastor Anderson: Myslím, že je to velmi důležitá součást Judaismu. Mám pravdu?

Leader Schesnol: Ano, ano.

Rabbi Wiener: Jestliže dospělý člověk přistoupí ke konverzi a není obřezán, je to pro mě velmi prostá záležitost. Vezmete jehlu a jen propíchnete p****, aby ukápla kapka krve, a to je dostatečné.

Pastor Anderson: Takže je to spíše symbolická záležitost?

Rabbi Wiener: Přesně.

Leader Schesnol: Jen aby se ukázala vůle chtít být součástí té úmluvy.

Pastor Anderson: Takže se neodstraňuje celá předkožka? Spíš se to provádí symbolicky…

Leader Schesnol: Přesně tak.

Pastor Anderson: No, v Tóře je Abrahamovi 99 let, když je obřezán, a jeho synovi Izmaelovi je 13 let, v současnosti se tedy úplná obřízka nedělá?

Leader Schesnol: Ne, nedělá.

Pastor Anderson: My, jakožto křesťané Nového Zákona, již obřízku nepraktikujeme, ale pamatujte, že Židé tvrdí, že stále dodržují ten původní Mojžíšův zákon. Takže pokud by tak skutečně činili, museli by nového konvertitu obřezat odstraněním celé předkožky. Takto to učí Tóra.

Pastor Berzins: Kolikrát už jsem od lidí slyšel věty typu: „Židé, ti přece věří Starému Zákonu pouze. Věří všemu, co my, jenom bez Ježíše“, to je však lež. Nevěří Bohu. Nevěří Ježíši Kristu. Nevěří Starému Zákonu a nevěří Novému Zákonu. Nevěří ničemu z toho.

Rabbi Wiener: A jak rozhodnete, co je dobré a co špatné? Tomu se říká „civilizace“. Lidé se seskupí a rozhodnou: „Neměl bys krást.“ Takže civilizace praví: „Toto je špatné.“ A takto se měří dobro. Pokud byste pocházel ze společnosti, kde krást je správné, pak je to způsob, jak tato konkrétní civilizace rozlišuje dobro od zla. Potom pokud tady nekradeš, jsi zlým člověkem. Pokud tady kradeš, jsi naší součástí.

Pastor Anderson: Neexistuje nějaké absolutní dobro a zlo, které určí, že krádež je vždycky špatná, protože to prostě Bůh tak řekl?

Rabbi Wiener: Dle mého názoru není nic tak absolutní.

Pastor Romero: Janovo evangelium, kapitola 5, verše 46 a 47 praví:

„Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste mně; neboť on o mně psal. Ale jestli nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?“

Pastor Romero: Ježíš Kristus říká Židům své doby, že nevěří Mojžíšovi. Vše, co tvrdili, bylo, že věří Mojžíšovi, a přitom mu nevěří, on tu však vysvětluje, že pokud nevěříte jemu, pak nevěříte ani Mojžíšovi.

Rabbi Wiener: Praktikujeme odlišně. Věříme odlišně, a možná i náš přístup bude odlišný, ale cíl cesty je stejný. Všichni se snažíme dosáhnout k Bohu, a to je ten cíl.

Pastor Anderson: Takže vy věříte, že všechna náboženství směřují ke stejnému cíli, jen si vybírají odlišné stezky, jak se k němu dostat?

Rabbi Wiener: Ano, přesně tak! A máme také odlišné cesty, jak se tam dostat, a lidé mají odlišné představy, jak se tam dostat, ale to nedělá jednu cestu lepší, než je ta druhá. Není žádná jediná správná cesta k Bohu. Není žádné jedno správné porozumění Bohu. Abychom porozuměli Bohu, musíme porozumět sami sobě navzájem. Musíme porozumět sami sobě.

Rabbi Abrami: Není žádná taková věc jako spása, co transformuje. Zkrátka uděláte to, co je správné, a tak se v každém momentu zachráníte. Bůh není v Nebi. Když mi někdo začne vyprávět, že duše je v Nebi… co oni vědí o duších, duchovních duších lidí v nebi? To je přece pro děti! Těm to takto musíte podat. „Jaktože dědeček dnes nepřišel domů?“ Víš, on je v Nebi.“

Pastor Anderson: A co Peklo? Je Peklo součástí Judaismu, či nikoliv? Jakožto místo ohnivého trestu…

Rabbi Abrami: Já jsem v Pekle byl. To, čemu my říkáme Peklo je Údolí Hinnomu.

Pastor Anderson: Jinak také Tophet, že?

Rabbi Abrami: Hned za hranicemi Jeruzaléma je místo zvané Údolí synů Hinnomu. Bylo to místo, kde pohané kdysi vykonávali lidské oběti, a jakousi extrapolací si pak představovali, že někde ve vesmíru je místo, kam patří zlí lidé.

Pastor Anderson: Takže vy nevěříte, že Starý Zákon učí o nějakém doslovném Pekle?

Rabbi Abrami: Ne.

Pastor Abrami: Aha, tak dobře.

Rabbi Wiener: Hodně lidí vám vypravuje, že Bible říká, že pokud neuděláte něco, tak budete mít zkažený život, nebo skončíte v podsvětí.

Pastor Anderson: V Pekle?

Rabbi Wiener: Správně, my se k tomu stejně oficiálně nehlásíme, ovšem já osobně to cítím jinak.

Pastor Anderson: Jestliže Židé nevěří v příběh stvoření z Genesis 1, jestliže nevěří příběhu Adama a Evy doslovně, jestliže nevěří v Noema, jestliže nevěří na věž v Bábelu, a posmívají se těm příběhům, nevěří v obřezávání dospělých, nevěří v obětování zvířat, jaké části Tóry tedy vlastně věří?! Toto by měla být jejich nevíce vyvyšovaná kniha, přesto pokud se podíváte na jednotlivé věci, které Tóra učí, oni nevěří ničemu z toho.

Pastor Anderson: V dnešní době spousta evangelických křesťanů v USA podporuje Izrael velmi silně.

Rabbi Mann: Velmi silně.

Pastor Anderson: Křesťané jsou vskutku zapálení v jejich podpoře Izraeli. Chci se zeptat, bylo to vždy takové v průběhu historie?

Leader Schesnol: O ne, Bože, to ne!

Pastor Anderson: nebo je to spíše novodobý fenomén?

Leader Schesnol: Ne, v průběhu historie to takové nebylo.

Rabbi Mann: Tradičně bylo křesťanství ve své podstatě antisemitské. Fenomén křesťanských sionistů je relativně současný. Ti prohlašují, že Židé jsou Božím vyvoleným lidem a navždy jím zůstanou. Používají termín „jablko Božího oka“.

Pastor Anderson: A jedná se tedy spíše o současný fenomén?

Rabbi Mann: Ano, řekl bych pár stovek let starý, aspoň, co o tom já vím. Netáhne se to celou dobu zpět do minulosti.

Rabbi Abrami: Teologie nahrazení sehrála v křesťanství velmi důležitou roli.

Nejmenovaný televizní Kazatel: Co je teologie nahrazení?

Hal Lindsey: Teologie nahrazení je kořenem i větví křesťanského antisemitismu.

Druhý nejmenovaný televizní Kazatel: Je to jako virus v církvi.

Třetí nejmenovaný televizní Kazatel: V podstatě to znamená, že církev již vystřídala Izrael, a tato teologie, která vyřazuje Židy a na jejich místě vidí církev, jakožto nový a skutečně duchovní Izrael, je velmi nebezpečná, neboť věřím, že právě ona je primárním kořenem antisemitismu.

Rabbi Abrami: Teologů, kteří v průběhu historie kázali teologii nahrazení, bylo hodně moc.

Pastor Anderson: Můžete někoho, kdo takto kázal, jmenovat?

Rabbi Abrami: Tady mám všechno o Johnu Chrysostomovi. To byl vedoucí antisemita církve.

John Chrysostom: „Synagoga je horší než bordel…je to doupě darebáků a shromáždění divokých šelem… chrám démonů zasvěcený modlářským kultům… útočiště zpustlíků, a jeskyně ďáblů. Je to kriminální shromáždění Židů… místo, kde se setkávají vrahové Krista… doupě zlodějů, obydlí nespravedlnosti, útočiště ďáblů, záliv a propast zatracení. A to samé bych mohl říct o jejich duších.“

Rabbi Abrami: Takoví lidé Židy démonizovali. A v mysli mnoha lidí je toto stále přítomno.

Pastor Anderson: V průběhu historie se křesťané nedívali na Židy jako na Bohem vyvolený lid. Dívali se na ně jako na lid, který zavrhl Krista a byl tudíž také zavržen Bohem. Například, poslední kniha Martina Luthera se jmenovala „O Židech a jejich lžích“, a v této knize nabízí všechny možné argumenty Písma k prokázání toho, že Židé nejsou Bohem vyvolený lid, a také v ní odhaluje množství rouhačských učení vycházejících z Talmudu.

Texe Marrs: Jeho úplně poslední kázání bylo zaměřeno na Židy, a řekl tehdy o nich, že nenávidí našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, a svým zrádným chováním vytváří rozmanité druhy lstí a úskoků, aby nás oklamali. A rozhorlil se vůči nim takovým způsobem, že de facto vyslovil, že bychom měli jít a spálit všechny kopie Talmudu. Úplně se nad Talmudem rozběsnil. Samozřejmě ho dnešní Židé považují za výrazného antisemitu.

Rabbi Abrami: Svatý Augustin, ten nebyl o nic lepší.

Pastor Anderson: Taky to byl antisemita?

Rabbi Abrami: Ovšem! Byl velmi ponižující. Všechno to byla naprostá nesnášenlivost.

Pastor Anderson: Nezáleží na tom, zda nasloucháte Johnu Chrysostomovi, svatému Augustinu, Petrovi Ctihodnému, Martinu Lutherovi, Johnu Calvinovi… vyberte si kteréhokoliv z církevních otců. Vyberte si protestantského vůdce z historie. Všichni o Židech říkají to samé, že jsou Synagogou Satanovou, že je to falešné náboženství. To, že Židé stále mají být Božím vyvoleným lidem, je moderní doktrína.

Texe Marrs: Víte, zpátky ještě před koncem 19 století, každý uznával to, o čem teď mluvíme, ale něco se pomalu začalo měnit, nejprve pak s Dr. Cyrusem Scofieldem.

Pastor Furse: C. I. Scofield byl rozvedený muž. Měl potíže s alkoholem. Býval právníkem, a pak se stal kazatelem. Opustil svou první manželku Leontine Cerrè v roce 1883. To je rok poté, co napsal svoji první knihu „Správně Oddělovat Slova Pravdy“. Takže v roce 1882 napíše svoji první knihu „Správně Oddělovat Slova Pravdy“, a v roce 1883 opouští svou první ženu, ožení se s jinou dámou, a stane se pastorem v Texasu – velmi slavným, velmi populárním. Scofieldova periodická, předmileniální Bible byla editována s finanční výpomocí od prominentních byznysmenů, z nichž někteří měli diskutabilní náboženské vazby.

Texe Marrs: Měl židovské vydržovatele, kteří ho učinili členem Lotus klubu – což byl jakýsi druh tajného společenství – a najednou neměl nouzi o peníze. Tento zkažený právník, který nechal svoji manželku ladem a byl jako právní zástupce shledán vinným z četných přestupků týkajících se úplatkářství – přesto mu někdo daroval peníze, a Oxfordská skupina z Anglie vydala jeho Bibli. Proč by vzali nepoctivého právníka a udělali z něj editora Bible? A pak najednou přišli k milionům dolarů na její propagaci. S takovým objemem peněz se tato Bible odrazila ode dna, a v podstatě zajistila Židům potřebný úvazek.

Pastor Anderson: Scofieldova poznámková Bible je velmi proizraelská, velmi sionistická, a tato kniha, mnohem více než jakákoliv jiná, ovlivnila smýšlení celé jedné generace mladých kazatelů.

Pastor Jimenez: Další věc, v kterou dnešní křesťané věří, jež není pravdivá a není obsažena v Písmu, je to, že jako křesťané máme žehnat Izraeli. Obracejí se k tomu, co označují jako Abrahamovská úmluva. Obracejí se do dvanácté kapitoly Genesis, když říkají, „Musíme žehnat Izraeli, pokud chceme, aby Bůh požehnal nám, musíme jim žehnat.“

První tři verše dvanácté kapitoly Genesis jsou klíčové v tom, že zde Bůh povolává Abrahama a žehná mu. Je psáno, „A Pán řekl Abramovi, Odejdi ze své země, a od svého příbuzenstva, a z domu svého otce, do země, kterou ti ukážu. A já z tebe učiním veliký národ, a požehnám ti, a učiním tvé jméno velikým; a ty budeš požehnáním: a požehnám těm, kteří žehnají tobě a prokleji toho, který tě proklíná: a v tobě budou všechny rodiny země požehnány.“

Pastor Anderson: Tady podle Písma, Bůh uzavírá s Abrahamem úmluvu, a říká Abrahamovi, „Požehnám TOBĚ“, v jednotném čísle. Mluví k Abrahamovi. Problém je, že Scofield ve svých poznámkách k Genesis 12 aplikuje toto požehnání na celý budoucí národ Izraele. Tomu ovšem Písmo neučí. Mnoho evangelických křesťanů v dnešní době neodvozuje tuto svoji doktrínu ohledně Izraele z ničeho, co by bylo v Novém Zákoně. Mají to z poznámek ze Scofieldovy poznámkové Bible. Když čtete o těchto zaslíbeních učiněných Abrahamovi ve Starém Zákoně, musíte si také uvědomit, co Bible učí v Pavlově listu Galatským, v kapitole třetí a verši šestnáctém, když praví:

„A Abrahamovi a jeho semeni byla zaslíbení učiněna…“

Pastor Jimenez: A kdybychom se tady zastavili, všichni dnešní křesťané či sionisté, nebo kdokoli by mohl říci, „Tady to vidíte! Bylo to k Abrahamovi a jeho semeni, jenže verš pokračuje a říká:

„Neřekl, a semenům…“(v množném čísle)

„Neřekl, a semenům, jakožto k mnoha; nýbrž k jednomu, a tvému semeni, jímž je Kristus.“

Pastor Anderson: Takže podle Bible, zaslíbení učiněná Abrahamovi byla učiněna Abrahamovi a Kristu, a ve verši 29 pak Bible dále praví:

„A jestliže jste Kristovi, pak jste Abrahamovo símě, a dědicové podle zaslíbení.“

Pastor Anderson: Podle Bible, my jakožto křesťané, ať již jsme z Židů či Pohanů, jsme dědici zaslíbení učiněných Abrahamovi. Ti, co jsou dnes na Blízkém Východě ve státě Izrael nejsou v Kristu. 99 % z nich nevěří v Pána Ježíše Krista. Tudíž nejsou símě Abrahamovo a Genesis 12:1-3 se na ně nevztahuje.

Pastor Furse: Lidé říkávají, „Víte, my prostě musíme podporovat stát Izrael, jestliže chceme Boží požehnání pro nás, jestliže chceme Boží požehnání pro náš kostel, církev, jestliže chceme Boží požehnání pro náš národ, pak musíme podporovat fyzický Izrael. Ovšem pokud si vezmeme posledních 66 či 67 let americké historie, copak v nich najdeme ono Boží požehnání pro naši zem? Copak jsme zpátky ve 40. letech legalizovali potraty? Ne, to přišlo až poté. Jaké bylo naše zadlužení ve 40. letech v porovnání s dneškem? Jací jsme byli tehdy ve srovnání s tím, jací jsme dnes? Mě nepřesvědčíte, že od Boha přišlo na tuto zemi požehnání díky tomu, že „příslib“ k podpoře určité fyzické skupiny lidí nějakým způsobem souvisí s požehnáním od Boha.

 

 

 

mouseover