"Marching to Zion" with Punjabi Subtitles

Video

May 14, 2015

4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਵਿੱਚ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ,

"ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ,

ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ।"

ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ

ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਈਸੈਕ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਜੈਕਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮਗਰੋਂ "ਇਜ਼ਰਾਇਲ" ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਸਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨਾਨ ‘ਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ,

ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋਰਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ

ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ

ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਰ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੂਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ,

ਫੇਰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਗਏ,

ਜਿੱਥੇ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਸੀਨਾਈ ‘ਤੇ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲਿਆ।

ਮੂਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ

ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੂਆ (ਯਹੋਸ਼ੂ) ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਭੂਮੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।

ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਲਿਆਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੋਸਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ

ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ

ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਡੇਵਿਡ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੇ

ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਲਮਨ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੋਲਮਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ,

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਮਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਤਾਪੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,

ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ‘ਚ ਸੋਲਮਨ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ,

ਰੱਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਲਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਮਰਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ

ਲਗਾਤਾਰ ਭੈੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਸੋਲਮਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਸਮਰਾਜ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ, ਸਮਾਯਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ।

ਛੋਟੇ ਦੱਖਣੀ ਸਮਰਾਜ ਜੂਦਾਹ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੇਰੂਸੇਲਮ ਸੀ,

ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਦੱਖਣੀ ਸਮਰਾਜ

ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਜੂਦਾਹ ਦੇ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਯਹੂਦੀਆਂ" ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਾਰਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ

ਅਸੀਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਚੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਰਲ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕੀਂ ਸਮੈਰਿਯਾ (Samaritans)ਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ

ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।

ਅੰਤ ਤੇ, ਜੁਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬੇਬੀਲੋਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ

ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,

ਪਰ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਯਹੂਦੀ ਜੂਦਾਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਜੇਰੂਸੇਲਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ,

ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਈਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਜੂਦਾਹ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜੁਦੇਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ।

ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਘਰਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਜੂਦੇਆ

ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ,

ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰੋਮਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ।

ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ।

ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ,

ਜੇਰੂਸੇਲਮ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਦਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਟਾਈਟਸ ਨੇ ਜੇਰੂਸੇਲਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਯਹੂਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਤਰ ਬਿਤਰ ਫੈਲੇ ਰਹੇ।

ਫੇਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਭ ਗਿਆ,

ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਦਾ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਭੈੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਖਤਮ ਹੋਇਆ!

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਅਤੇ ਜੁਦਾਈਸਮ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਚਮੁੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਇਕ ਵਾਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਹ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਜੁਦਾਈਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ,

ਅਤੇ ਜੁਦਾਈਸਮ ਦੇ ਉਸ ਬਦਲਣਹਾਰ ਰੂਪ ਕਾਰਣ ਪੁਜਾਰੀ ਜੁਦਾਈਸਮ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਜੁਦਾਈਸਮ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਜੁਦਾਈਸਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ-ਨੇਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਨਾ

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ "ਓਰਲ ਤੋਰਾਹ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਤਲਮੂਡ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਅਖਾਣ ਹਨ।

ਇਹ ਰੱਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਤਲਮੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ BC ਤੋਂ

ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ CE ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼(ਐਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ) ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ।

ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ – ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੇਖਕ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਜੁਦਾਈਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਖਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਲਮੂਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ

ਜਾਵੇਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਾਊਂਟ ਸੀਨਾਈ ਦੇ ਤਲ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ

ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ

ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੈਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਟੋਰਾਹ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਉਟੇਰੋਨੋਮੀ

(ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਖੰਡ)ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਲਮੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:

ਈਰੂਬਿਨ b: "ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਟੋਰਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਯਹੂਦੀ ਉਲੇਖਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ

ਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।"

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੂੜ੍ਹੀਬੱਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰੂੜੀਬੱਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਗੈਰ-ਰੂੜ੍ਹੀਬੱਧ ਤਲਮੂਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ?

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਲਮੂਦ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਇਹ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਂ।

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

.... ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੀ ਤਲਮੂਦ ਸਮੇਤ?

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਹਾਂ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ,"

ਉਸਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਹਨ।"

ਮਾਰਕ : ਵਿੱਚ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਅਤੇ ਤਲਮੂਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ।

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਇਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤਲਮੂਦ ਪੜ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੀ ਇਕ ਠੇਠ ਰੱਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਤੋਂ ਕਵਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ?

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਵਰ ਤੋਂ ਕਵਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ?

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਲਮੂਦ ਵਿੱਚਲੀਆਂ

ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਭਗਵਾਨ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ

ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੰਦਕ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀਂ ਹਿਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਲਮੂਦ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜੂਡੈਕ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਡਾ. ਸਕੈਫਰ

ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ "Jesus in the Talmud" ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਤਲਮੂਦ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ,

ਡਾ. ਸਕੈਫਰ ਦੀ "Jesus in the Talmud" ਕਿਤਾਬ ਲਓ।

ਪੀਟਰ ਸਕੈਫਰ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਯਹੂਦੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “Jesus in the Talmud” ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ

ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਲਮੂਦ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤਲਮੂਦ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਅਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਿਰਣਾਯੋਗ, ਨਿੰਦਕ ਹਵਾਲੇ ਹਨ।

ਤਲਮੂਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਸਨ:

ਮੈਰੀ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੈਂਟਰਾ ਨਾਮਕ ਰੋਮਨ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ।

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਟੂਣਾ ਸਿੱਖਿਆ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਯੀਸ਼ੂ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮੈਰੀ ਇਕ ਕੰਜਰੀ ਸੀ।

ਉਸਦੇ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਇਕ ਰੋਮਨ ਸੇਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਸੀ।

ਫੇਰ, ਤਲਮੂਦ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ-ਨੇਮ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਨ, ਅਹਿਤੋਫੇਲ, ਡੋਏਗ ਅਤੇ ਗੇਹਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੀ ਤਲਮੂਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ?

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਨਮੋਨਾਈਡ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ -

ਯਾਂਨੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ?

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਚਲੋਂ ਮੰਨੋ ਮਾਰਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ

ਇਸੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਲਮੂਦ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ,

"ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਮ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵੀ

ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫੇਰ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।" ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, "ਰੁਕੋ, ਉਹ ਬਲਾਮ ਬਾਰੇ

ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ," ਪਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ: "ਬਲਾਮ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਜੋਂ ਤਲਮੂਦ

ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਐਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਵੋਲਯੂਮ ,

ਪੰਨਾ , ਬਲਾਮ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਬਲਾਮ – ਸੈਨ ਹੇਡਰਿਨ b

ਅਤੇ a ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀਟਰ ਸਕੈਫਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “Jesus in the Talmud” ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਲਮੂਦ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,

"ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤ-ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਯੀਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੀ।”

ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤ-ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਮਨ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਪਰਵਾਹ

ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ

(ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ: ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ) ਕਿ ਇਸ ਪੰਖਡੀ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ – ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ।”

ਸਕੈਫਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਵੀਕਲੀ ਵਿੱਚਲੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ

"ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਹੂਦੀ-ਈਸਾਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ

ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਇੱਥੇ ਮਸੀਹੀ ਯਹੂਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਤਲਮੂਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਲਾਅਨਤੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਸਭ ਸਹੀ ਹਨ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ,

ਅਤੇ ਪੌਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਥੇਸੈਲੋਨਿਅਨਸ :- ਦੇ ਧਰਮ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਸੀ

"ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਭਰਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਲਕ ਬਣ ਗਏ

ਜੋ ਜੁਦੇਆ ਵਿੱਚ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਨ: ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ

ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਹੂਦੀ ਹਨ: ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ..."

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਹੁਣ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੇ ਈਸਾਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ?

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸ ਲਈ, ਥੇਸੈਲੋਨਿਅਨਸ ...

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਇਹ ਪੌਲ ਹੈ!

ਅੱਜ ਤੱਕ, % ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਗਿਬਸਨ ਆਪਣੀ "The Passion of the Christ" ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,

"ਔਹ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ! ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਇਨਸਾਨ! ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ!"

ਖੈਰ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਜਦੋਂ "The Passion of the Christ" ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਇਹ % ਤੋਂ % ਤੱਕ ਗਈ

ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਹੈ!

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਨੂੰ "ਮਿਥਕ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ।" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦਾ

ਹਾਂ: ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਕ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਈਸਾਈ ਇਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ!

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ,

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਹੂਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਐਕਸ : ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

"ਅਬ੍ਰਾਹਮ, ਅਤੇ ਆਈਸੈਕ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੈਕੋਬ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ

ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਈਲੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ,

ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਜ਼eਰਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

"ਅਤੇ ਹੁਣ, ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,

"ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ।" ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਸਨ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਸਿਓਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ

ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ,"ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ!" ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ

ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਆਂ?" "ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੀਜਰ ਹੈ" "ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ,"

ਰੋਮਨ ਪਾਈਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ!" ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜੁਦਾਈਸਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ,

ਹੁਣ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਭਖਦੇ ਗੋਬਰ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੰਝ ਹੀ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪਾਦਰੀ ਕੋਲਮੈਨ: ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ‘ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਫਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਸਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਔਸਤ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ-ਪੱਤਰ ਮਿਥਕਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ

ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਮੂਦ ਅਤੇ ਕਬੱਲ੍ਹਾ ਦਾ

ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਲ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਮੇਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਤੀ ਇਕ ਡੀਜਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਇਸ

ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ......ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿੱਗ ਬੈਂਗ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ

ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਔਫ ਈਡੇਨ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ..ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ?

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,

ਜੈਨਸਿਸ ਤੋਂ ਡਿਉਟੇਰੋਨੋਮੀ, ਯਹੂਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ...

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਹਾਏ!

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹ ਜੁਦਾਈਸਮ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ?

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਇਹ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲਗ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਪਾਂਤਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ

ਸਰਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੂਈ ਲਓ ਅਤੇ ਬੱਸ p**** ਚ ਖੋਭ ਦਿਓ,

ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ?

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਸਹੀ।

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਬੱਸ ਰੱਬੀ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਤਾਂ, ਉਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ? ਉਹ ਬੱਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ...

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਖੈਰ, ਤੋਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ,

ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਈਸਾਈ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,

ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਹੂਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਜੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ

ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁੰਨਤ ਕਰਕੇ ਬਾਲਗ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੋਰਾਹ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਬੇਰਜ਼ਿਨਸ: ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, "ਹਾਏ, ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯੀਸੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸ," ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ।

ਉਹ ਭਗਵਾਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਯੀਸੂ ਮਸੀਹ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,

ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਸ ਨੂੰ "ਸੱਭਿਅਤਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।" ਤਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮਾਪਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ,

ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਤਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ?

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਰੋਮੇਰੋ: ਜੋਨ੍ਹ :- ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

"ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ।

ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ?"

ਪਾਸਟਰ ਰੋਮੇਰੋ: ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਹੂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੂਸਿਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ,

ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਢੁਕਾਓ ਵੱਖਰਾ ਹੋ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹਾਂ,

ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,

ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ! ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝ ਕਿ ਉੱਥੇ

ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਰਸਤਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ

ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ

ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੋ ਹੋ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਸਰਵਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ

ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ...ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ

ਦੈਵੀ ਰੂਹਾਂ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।

"ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਜੀ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?" "ਹਾਏ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਨਰਕ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੀ ਨਰਕ ਜੁਦਾਈਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਜਿਵੇਂ ਭਖਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਕ ਥਾਂ...

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਹਿੰਨੋਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਟੋਫੇਟ ਵੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਂ?

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਜੇਰੂਸੇਲਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਇਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਨੋਮ

ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੁਜਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ,

ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵਿੱਚ

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭੈੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਗੇ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ

ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਨਰਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਨਹੀਂ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਚੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਤੂ ਲੋਕ, ਨਰਕ ਜਾਓਗੇ...

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਨਰਕ

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਜੇ ਯਹੂਦੀ ਜੈਨਸਿਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ

ਐਡਮ ਅਤੇ ਈਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨੋਆਹ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੇਬਲ ਦੇ

ਮੀਨਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਸ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੋਰਾਹ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?!

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਿਤਾਬ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਂਜੀਨ ਧਰਮ ਪਰਚਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀ ਹਨ।

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਪੂਰੇ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਈਸਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਈਰਖਾ ਭਰੇ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਨਹੀਂ!

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਜਾਂ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੈ?

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ

ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਮ ਬਹੁਤ ਹਾਲੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ

ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ "ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ" ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੈ?

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

TV ਉਪਦੇਸ਼ਕ : ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਹੈ?

ਹੈਲ ਲਿੰਡਸੇਅ: ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

TV ਉਪਦੇਸ਼ਕ : ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਹੈ।

TV ਉਪਦੇਸ਼ਕ : ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਰਚ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਦੈਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ

ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਕਈ ਧਰਮ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਨ੍ਹ ਕ੍ਰਾਈਸੋਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਜੋਨ੍ਹ ਕ੍ਰਾਈਸੋਸਟਮ: “ਵੈਸ਼ਯਾਘਰ ਨਾਲੋਂ ਯਹੂਦੀ-ਮੰਦਰ ਬਦਤਰ ਹੈ…ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੈ…ਮੂਰਤੀ-ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਰਾਖ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ…

ਵੱਢੀਖੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਸਭਾ ਹੈ…

ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਖੂਨੀਆਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਥਾਂ... ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ, ਅਧਰਮ ਦਾ ਘਰ,

ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ, ਇਕ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਬਦਬਾਦੀ ਦੀ ਖਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ।”

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ

ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ

ਠੁਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ

"On the Jews and Their Lies," ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੈਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਕਿਉਂ ਯਹੂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਲਮੂਦ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਬ ਨਿੰਦਾ ਦਾ

ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਉਸਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਖਰੀ ਧਰਮਉਪਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ

ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਣ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ

ਰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ‘ਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਸਾਨੂੰ ਤਲਮੂਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਨਕਲਾਂ ਸਾੜ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਲਮੂਦ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅੱਜ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਸੇਂਟ. ਵੀ ਕੁਝ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ?

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ! ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਸ ਨਫਰਤ ਹੀ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋਨ੍ਹ ਕ੍ਰਾਈਸੋਸਟਮ, ਸੇਂਟ ਔਗਸਟਾਈਨ, ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ

ਪੀਟਰ ਦਿ ਵਲਨਰੇਬਲ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ, ਜੋਨ੍ਹ ਕੈਲਵਿਨ.. ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ

ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ: ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ

ਪੂਜਾ-ਘਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਝੂਠਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ

ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ

ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਡਾ. ਸਾਇਰਸ ਸਕੋਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ।

ਪਾਸਟਰ ਫਰਸ: C.I. ਇਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਤੋਂ

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ,

ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ "Rightly Dividing the Word of Truth" ਲਿਖੀ। ਤਾਂ, ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ

ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ "Rightly Dividing the Word of Truth," ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ,

ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ- ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਸਕੋਫੀਲਡ ਦੇ

ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ, ਅਗਲੇ ਯੁਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,

ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ-ਯੋਗ ਸਬੰਧ ਸਨ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਉਸਦੇ ਯਹੂਦੀ ਸੇਵਕ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਟਸ ਕਲੱਬ – ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੋਸਾਇਟੀ –

ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ – ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਢੀਖੋਰ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਛੱਡੀ ਸੀ

ਅਤੇ ਵੱਢੀਖੋਰ ਅਟਾਰਨੀ ਵਜੋਂ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ – ਪਰ ਸਕੋਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ

ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਔਕਸਫੋਰਡ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ

ਇਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਚਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ

ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ,

ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਸੌਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਸਕੋਫੀਲਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਬਹੁਤ ਯਹੂਦੀ (ਜ਼ਾਯਨਿਸਟ) ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ

ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਵਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ

ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਸਟਰ ਜਿਮੇਨੇਜ਼: ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਕ ਗੱਲਤ ਯਕੀਨ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ

ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੈਨਸਿਸ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,

"ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਜੈਨਸਿਸ :- ਮੁੱਖ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ,

“ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ,

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ: ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਹਾਨ

ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ; ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈਂ:

ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿਆਂਗਾ:

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਹੁਣ,ਇਸ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਗਵਾਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ

ਉਹ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆਂਗਾ।" ਸ਼ਬਦ "ਤੂੰ" ਇਕਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੈਰ, ਜੈਨਸਿਸ ਉੱਤੇ ਸਕੈਫੋਲਡ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ

ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਈਂਜੀਲ ਈਸਾਈ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਨੇਮ ਵਿੱਚ

ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸਕੋਫੀਲਡ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਗਲਾਟਿਯਨਸ : ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ:

"ਹੁਣ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ..."

ਪਾਸਟਰ ਜਿਮੇਨੇਜ਼: ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁੱਕ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ, ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ,

ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਦੇਖੋ! ਇਹ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ:

"ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਲਈ..." (ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ "s" ਅੰਤ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)

" ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ; ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਲਈ, ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਤੇ

ਯੀਸ਼ੂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

"ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਸ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰਯਹੂਦੀ, ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ

ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ % ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਇਸਲਈ, ਉਹ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸਲਈ ਜੈਨਸਿਸ :- ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪਾਸਟਰ ਫਰਸ: ਲੋਕੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, "ਖੈਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ

ਆਖਰੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਿਣ ਸਕੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ

ਭੌਤਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਵਚਨ" ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ , ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,

ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਹੈ

ਜਿੱਥੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ , ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ

ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਫਰਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ

ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਨ?" ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸ।

ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ

ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ "ਜ਼ਾਯਨਿਜ਼ਮ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿਓਡੋਰ ਹਰਟਜ਼ੇਲ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਦਿਓਡੋਰ ਹਰਟਜ਼ੇਲ?

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਉਹ ਜ਼ਾਯਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ।

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਉਸਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬੜੀ "The State of the Jews," ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ: ਯਹੂਦੀ ਯੂਰਪ ਛੱਡ ਦੇਣ

ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਾਯਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਬਣ ਗਈ।

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਜ਼ਾਯਨਿਜ਼ਮ ਮੁੜ-ਜਨਮ ਲਈ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ – ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ...

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ...ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸਲਈ, ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੋਰਡ ਬਾਲਫੌਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੀ...

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ...ਲੋਰਡ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਲਈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ

ਇਸਲਈ ਤੁਰਕੀ-ਓਟੋਮਨ ਸਮਰਾਜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ ਸਮਰਾਜ

ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਰਡ ਬਾਲਫੌਰ ਨੇ ਇਕ ਐਲਾਨ ਲਿਖਿਆ

ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ - ਪੂਰਵੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕਈ ਲੱਖ

ਯਹੂਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਲਈ ਗਏ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੋਰਡ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਲਫੌਰ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਕੌਣ ਸੀ।

ਮੇਯਰ ਏਮਸ਼ੇਲ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ: ਪੈਸਾ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ!

ਪੈਸਾ ਦੀ ਇੱਕਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ!

ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਮੇਯਰ ਏਮਸ਼ੇਲ ਬੌਰ ਜਿਉ ਸਟ੍ਰੀਟ ਉੱਤੇ ਇਕ ਉਧਾਰ ਦਾਤਾ ਅਤੇ

ਸੁਨਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਉਟ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੈਕਸਾਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।

ਅੰਤ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ "ਰੋਦਸਚਾਈਲਜ" ਬਦਲ ਲਏਗਾ ਜੋ "ਲਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ" ਲਈ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ

ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼

ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਯਰ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ

ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ

ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ।

ਮੇਯਰ ਏਮਸ਼ੇਲ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ: ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਭਰਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ – ਇਕ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਦੂਜਾ ਵਿਯਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੀਜਾ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ

-ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੇਂਦਰ ਚੁਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਡਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ,

ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਏਮਸ਼ੇਲ ਬੱਸ

ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗਾ, "ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿਓ," ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੁਕਾਈ

ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਫਰੈਕਫਰਟ ਦੇ ਲੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?

ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ: ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ।

ਮੇਯਰ ਏਮਸ਼ੇਲ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ

ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕਿੰਗ

ਹਾਊਸ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ- ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ: ਦਿ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡਸ,

ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ‘ਚ ਮੇਯਰ ਏਮਸ਼ੇਲ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ

ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਊਸ ਔਫ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

- ਹਾਊਸ ਔਫ ਰੋਦਸਚਾਈਸਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹੁਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ।

-ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚਚਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰੇ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। -ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ

ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਸੀ

ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਭਰੀ ਇੱਛਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ,

ਅਤੇ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ

ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਫੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਰਡ ਰੋਦਸਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੱਕ

ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਕ

ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

US ਰਾਜਦੂਤ: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ

ਦੇ ਬੁਨਿਯਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਟਵਾਰਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ: ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਨੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ,

ਜਦਕਿ ਅਰਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਇਕ

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਈ, ਨੂੰ, ਡੇਵਿਡ-ਬੇਨ ਗੁਰਿਯਨ, ਜ਼ਾਯਨਿਸਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਉਟਿਵ ਹੈੱਡ

ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ “ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।”

ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ: ਮਈ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ "ਇਜ਼ਰਾਇਲ" ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਯਹੂਦੀ ਜੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਫਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਰਬ ਸੇਨਾ ਵੱਲ ਵਧੇ

ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਡੇਵਿਡ ਬੇਨ-ਗੁਰਿਯਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ

ਟੇਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੋਮਨ ਸੇਨਾ ਦਲ ਨੇ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੇਰੂਸੇਲਮ ਨੂੰ

ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਜਿਮੇਨੇਜ਼: ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ,

ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

ਵਾਪਸ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ?

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ

ਮੂਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਏ, "ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।"

ਫੇਰ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਭੂਮੀ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਫੇਰ ਮਗਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਗਵਾਨ ਪੂਜੇ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦਾ ਭੂਮੀ

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਬੀਲੋਨ ਗਏ। ਫੇਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਛਤਾਏ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵਾਦਾ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਏ ਗਏ। ਫੇਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ

ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਦਾ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ

ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਾਦਾ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਏ।

ਕੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ!

ਪਾਸਟਰ ਕੋਲਮੈਨ: ਕੀ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ? ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਹਨ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ:

ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਚਾਲੂ ਸੀ? ਕੀ ਲੋਕੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?

ਜਵਾਬ ਹੈ - ਨਹੀਂ। ਇਸਲਈ ਭਗਵਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ

ਨੂੰ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰ ਦਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।

ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸਲਈ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ?

ਇਹ ਈਸਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਾਦਾ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਈ।

ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ।

ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੜਾਈ-ਭਿੜਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ

ਅਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਧਿਆ-ਫੁਲਿਆ ਹੈ।

ਉਸਦਾ ਝੰਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਦਾ ਚਿੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਤਾਰਾ? ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਕੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੀ ਇਹ ਤਲਮੂਦ ‘ਚ ਹੈ?

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਨਹੀਂ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਨਹੀਂ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ?

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਨਹੀਂ।

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ!

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ?

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਸਦਾ ਡੇਵਿਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ?

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਬੰਧ ਕੀ ਸੀ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ "ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਤਾਰਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ‘ਚ ਰੇਮਫਨ ਦਾ

ਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਭਗਵਾਨ ਪੂਜੇ,

ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰੇਮਫੈਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲਿਜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਰੇਮਫੈਨ, ਜਾਂ ਚਿਉਨ

ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ (ਯਾਂਨੀ -ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ) ਨੂੰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਲੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਮ ਸਨ, ਜੋ

ਮਹਾਨ ਬਾਲ, ਮਹਾਨ ਅਗਨੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ।

ਪੌਲ ਵਿੱਟਨਬੇਰਗਰ: ਬੀਲਜ਼ੇਬਬ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਲਜ਼ੇਬਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਟਾਰ

ਗੋਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਮੋਸ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ‘ਚ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ

ਸਟਾਰ ਗੋਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਗੋਡ ਲਈ ਇੰਝ ਕੀਤਾ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਰੇਮਫੈਨ ਦਾ

ਤਾਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ "ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਤਾਰਾ" ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਭਗਵਾਨ ਰੇਮਫੈਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ,

ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,

"ਜੋ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ

ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਜੇ ਯਹੂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਭਗਵਾਨ।

ਇਸਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, "ਹੋ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਪਿਤਾ

ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਸ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ," ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ

ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਮੇਸਨਰੀ ਦੀ ਮੈਸੋਨਿਕ ਬਰਾਦਰੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ

G ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਸ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਸਟਾਈ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ,

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੋਨਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਫਰੀਮੇਸਨੀ ਜੁਦਾਈਸਮ ਅਤੇ ਕਬੱਲਾਹ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ, ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਰੀਮੇਸਨੀ ਜੁਦਾਈਸਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਫਰੀਮੇਸਨੀ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ?"

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਐਲਬਰਟ ਪਾਈਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ "Morals and Dogma" ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਲਾਹ ਹੀ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਕਬੱਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀਮੇਸਨੀ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ

ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਨ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਮਲੋਚ, ਸਟਾਰ ਗੋਡ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ.. ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਪਾਸਟਰ ਜਿਮੇਨੇਜ਼: ਜੋਨ੍ਹ : ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ: "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ

ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ।" ਇਸਲਈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਭੌਤਿਕ

ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ

ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ: ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ

ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹਨ।

ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ।"

ਇਸਲਈ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਕ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ,

ਕਿ ਉਹ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ," ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ

ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ

ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ।" ਇਸਲਈ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ

ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਗੋਸਪੇਲ ਔਫ ਜੋਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਹੈ: ਜੋਨ੍ਹ ਅਧਿਆਇ ਤੁਕ

ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ!

ਪਾਸਟਰ ਜਿਮੇਨੇਜ਼: ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, "ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ

ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੱਤਿਆਰਾ ਸੀ , ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ,

ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ:

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ।" ਇਸਲਈ, ਭਗਵਾਨ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ

ਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ,

ਉਹ ਮੂਸਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਦਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਇਲਹਾਮ ਅਤੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉਪਾਸਕ" ਕੌਣ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ: ਜੁਦਾਈਸਮ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ,"ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ।" ਜੁਦਾਈਸਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, "ਖੈਰ, ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹਨ।

ਪਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹਨ।" ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਨ : ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਹੈ;

ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ‘ਚ ਹੈ: ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ

ਹੈ; ਅਤੇ ਦਿਲ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ;

ਜਿਸਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ।" ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਸੀਂ ਸੁੰਨਤ ਹਾਂ,

ਜੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਨ।

ਇਲਹਾਮ : ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ; ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਪੂਜਾ

ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ

ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਦੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ

ਭਗਵਾਨ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿਖੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ

ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਭਗਵਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ,

ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹਨ।

ਜੋਨ੍ਹ : ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

"ਜੋ ਝੂਠਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹੈ? ਉਹ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਹੈ,

ਜੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਜਿਮੇਨੇਜ਼: ਜੋਨ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ "ਮਸੀਹਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਈਸਾ ਮਸੀਹ।" ਖੂਹ ਤੇ ਔਰਤ

ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ," ਇਸਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ

"ਈਸਾ ਮਸੀਹ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ "ਮਸੀਹਾ" ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਜੋਨ੍ਹ : ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੋ ਝੂਠਾ ਹੈ ਪਰ

ਜੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹਨ, "ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, "ਜੋ ਝੂਠਾ ਹੈ ਪਰ

ਉਹ ਜੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹਨ। " ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸੀਹਾ ਹਨ,

ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਈਸ਼ੂ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਸਨ? ਫੇਰ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਯਹੂਦੀ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ,

ਯਹੂਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ...ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ

ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸੀਹਾ ਸੀ?

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਹਾਂ, ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਝੂਠਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਹਾਂ।"

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਮਸੀਹਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ

ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮਸੀਹਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ,

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਤਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ

ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੀਹਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ

ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਮਸੀਹਾ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ?

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਇਕ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ?

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ।

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹਾ ਅਜਿਹੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ

ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹਾ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ?

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹਾ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,

ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ?

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ

‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਰੂਸੇਲਮ ਵੱਲ ਰਾਹ ਲੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਮਸੀਹਾ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਜਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਵੇਗਾ,

ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਥਾਈ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਏਗਾ।

ਪਾਸਟਰ ਰੋਮੇਰੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਾਈਬਲ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ

ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਇਸਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ‘ਚ ਇਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੰਮੇਲਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਟਾਰ

ਔਫ ਡੇਵਿਡ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਔਹ, ਖੈਰ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। "ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ

ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਫਾਉਨਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।"

ਖੈਰ, ਉਹ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਥੇਸੈਲੋਨਿਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ

ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ?" ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,

"ਖੈਰl, ਮੈਂ ਬੱਸ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।" ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ!

ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ! ਕੌਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ!"

ਰੱਬੀ ਜੇਰੇਮੀ ਗਿਮਪੇਲ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ

ਹੈ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ -ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰਾਜੇ

ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ -

ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਦੇਖੋ, ਯਹੂਦੀ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੀਹਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਕਰਨਗੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਰਮੀ ਈਸਾਈ

ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ,"ਦੇਖੋ, ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ!

ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ!" ਇਸ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਅਸੂਲਾਂ

ਵਾਂਗ, ਇਹ ਇਕ ਨੇਮ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਮਨ

ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਿੱਧਾ

ਅੰਤੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਕ ‘ਤੇ, "ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ,"

ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, "ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ! ਅੰਤਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ!" ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮਨ

ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ "ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਨ।" ਭੌਤਿਕ ਸੰਤਾਨਾਂ

ਅਸਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਯਹੂਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਹੈ," ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ

ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ"? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ

ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇਗਾ।

ਯਹੂਦੀ ਈਸਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਦੇ

ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਉਪਾਸਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ,

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੁਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਟੈਲੀ-ਇੰਜੀਲਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ

ਨਵੇਂ ਨੇਮ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੈਨਸਿਸ :- ਵਿੱਚ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਦੇ ਅਜੋਕੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ

ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ-ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀ

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ: ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਾਂ! ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ! ਸਾਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ!

ਅਸੀਂ ਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ! ਅਸੀਂ ਦਬਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ! ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ! ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ!

ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਗੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਪਨਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ!

ਟੇਡ ਕਰੂਜ਼: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।

ਯੋਏਲ ਓਸਟੀਨ: ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਰੋਬਰਟ ਜੇੱਫਰੇਸ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਈਸਾਈ, ਅਤੇ ਹਰ ਯਹੂਦੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਪਸੰਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰੇਸ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਆਈਐਸਆਈਐਸ

ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਗਰ ਇਸਲਾਮ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਔਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ਕ : "ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿਆਂਗੀ।"

ਔਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ਕ : ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਔਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ਕ : "ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।"

ਔਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ਕ : ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।

TV ਉਪਦੇਸ਼ਕ :ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੋ।

ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ: ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਚਰਚ, ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,

ਉਸਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਬੇਨੀ ਹਿਨ੍ਨ: ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, "ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਾਈਬਲ ਜੋਨ੍ਹ - ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ

"ਜੋ ਕੋਈ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੋ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ

ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਜੀਲਵਾਦ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ

ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋਨ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਇੰਜੀਲਵਾਦ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ-

ਦੱਖਣੀ ਬੈਪਟਿਸਟ, ਪੈਂਟਾਕੋਸਟਲਵਾਦੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਾਂ – ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਮੂਹ ਹਨ,

ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਰੋ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਜ਼ਾਯਨਿਸਟ-ਪੂਰਵ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ

ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, "ਹਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋ।"

ਹਾਉਸਟਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਵਿੱਚ, ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿਦੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

"ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। "The Night to

Honor Israel" ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ "ਸਮੇਂ ਦੀ

ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।" ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੁਦਾਈਸਮ ‘ਚ ਹਨ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।

ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਾਈ, ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਈਸਾਈ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਅਤੇ ਵਾਕਈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:

"ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।" ਇਸ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀ ਨਰਕ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

"ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ; ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਨ

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਪਾਸਟਰ ਫਰਸ: ਖੈਰ, ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣੀ

ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ C.I. ਸਕੋਫੀਲਡ ਦੇ ਤਲਾਕ

ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ

ਕਹਾਣੀ ਹੈ: ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੇਂਟੇਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ: ਮੁਕਤੀ ਵਾਕਈ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ: ਸੈਨ ਐਨਟੋਨੀਓ, TX ਵਿੱਚਲੀ ਉਸਦੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ , ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ

ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ

ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਲ- ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ।

ਅਤੇ CUFI ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ, ਉਸਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਧਰਮ-ਉਪਚਾਰਕ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ ਇਕ ਪਾਖੰਡੀ ਝੂਠਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ

ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।

ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ: "In Defense of Israel" ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਏਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ

ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ

ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰੋਮ, ਉੱਚ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ

ਹੇਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੂਲੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਦਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ

ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,

ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਠੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ

ਖੁਲਾਸੇ, "In Defense of Israel" ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।

ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ: ਪਾਸਟਰ ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਗਰਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਾਸਤਵਕ

ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਤ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਫਰਸ: ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬੈਪਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜੇਮਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ,

ਇਸਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਲੇਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣਗੇ, "ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਖੈਰ, ਸੈਮ ਗਿੱਪ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਈਦਾਹੋ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਅਤੇ ਕਿਹਾ (ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ), "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ?

ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ।"

ਸੈਮ ਗਿੱਪ: ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੀਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਣ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, "ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਹੈ।" ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ,

ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ"

ਪਾਸਟਰ ਫਰਸ: ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੈਮ ਗਿੱਪ ਗ਼ਲਤ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਤੰਤਰ ਬੈਪਸਟਿਸਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਪਰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੈਮ ਗਿੱਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਟਰ ਰਕਮੈਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ।

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਕੋਫੀਲਡ, ਜਾਂ ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ,

ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ।

ਹੈਗੀ ਹਾਉਸਟਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ – ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੇ ਲਈ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੇ ਈਸਾਈ ਜ਼ਾਯਨਿਸਟ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ nR ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ,

ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ

ਇੰਜੀਲਵਾਦ ਈਸਾਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਤਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ

ਵੇਲਿੰਗ ਵਾਲ ਵਿਖੇ ਯਹੂਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

MSNBC ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ : ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਗਣਰਾਜੀ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ

ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨਿਉਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੇਡ ਕਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ

ਰਹੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ।" ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵੋਟਰ

ਕਹਿਣਗੇ, "ਓਏ, ਇਹ ਕਰੂਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ!"

MSNBC ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ : ਅਸਲ ‘ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇੰਜੀਲਵਾਦ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਂਡ ਪੌਲ

ਦਾ – ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ – ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ। ਉਹ CUFI ਜੱਥਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੇਡ ਕਰੂਜ਼: ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ: ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ

ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ।

ਜਿਮ ਸਟੈਲੀ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ,

ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ, ਅਬ੍ਰਾਹਮ,

ਆਈਸੈਕ,ਅਤੇ ਜੈਕੋਬ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਜੇਰੇਮੀ ਗਿਮਪੇਲ: ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ‘ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਸਬੰਧੀ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵੱਲ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,

ਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀ, "ਹੋ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਹਨ;

ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹਨ," ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ, "ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ!"

ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ: ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਟਰੂਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਰੇਕ ਓਬਾਮਾ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ

ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ।

ਬੈਰੇਕ ਓਬਾਮਾ: ਅਸਲ ‘ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ US ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ

ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ! ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਦਿਓ!

ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ!

ਮਿੱਟ ਰੋਮਨੇ: ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ,

ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।

ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ: ਇਸਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸੀਨੇਟਰ ਜੋਸਫ ਲੀਬਰਮੈਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼

ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੱਕ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕ੍ਰੋਨੀਕਲਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਰੱਬੀ ਰਾਜਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪੱਖੋਂ

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੈ:

"ਅਤੇ ਜੇਹੂ ਹਨਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜੇਹੋਸ਼ਾਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,

ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸਲਈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ

ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਵੇਗਾ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,

ਸਾਨੂੰ ਜੈਨਸਿਸ ਕਾਰਣ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਸਟਰ ਫਿਲੇਨੀਅਸ: ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਸ ਜਾ ਕੇ

ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸਲਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਯਹੂਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ,

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ।

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਬਣੋ, ਜਾਂ ਈਸਾਈ।

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਇਸਲਈ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ

ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਈ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ

ਧਰਮ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸਲਈ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਜੋ...

ਲੀਡਰ ਸਕੇਸਨੋਲ: ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣ,

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਟੜ ਰੱਬੀ ਦੁਆਰਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਸਟਰ ਫਿਲੇਨੀਅਸ: ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ

ਵਾਦਾ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ

ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ

ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਰੋਮਨ :।

"ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ: ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ,

ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। "

ਪਾਸਟਰ ਫਿਲੇਨੀਅਸ: ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਫਰਸ: ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਗੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।

ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਟੇਲ ਏਵੀਵ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਮਲਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ

ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਲ ਏਵੀਵ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ – ਨਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰੈਨਸਿਸਕੋ ਨੂੰ

ਨਿਉ ਯਾਰਕ, ਪਰ ਟੇਲ ਏਵੀਵ ਨੂੰ।

ਗਲੇਨ ਬੇੱਕ: ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸੀ! ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਡਾਲਰ ਕੱਢੋ। ਮਹਾਨ ਸੀਲ ਦੇਖੋ।

ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਖੰਭਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ।

ਹੁਣ, ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਜੋਨ੍ਹ ਹੈਗੀ: ਤਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਬੱਦਲ ਫੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ

ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਸੀ। ਜਿਉਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਔਫ

ਅਮੇਰੀਕਾ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੈ।"

ਅੱਜ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋ-ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਲਮੂਦ

ਅਤੇ ਕਬੱਲਾਹ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾ

ਰਹੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਸ਼ਬਦ "ਸ਼ਕੀਨਾ" ਵਰਤਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿਬਰੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ

ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਇਸਲਈ "ਸ਼ਕੀਨਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੈਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਹੈ।

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

TV ਰੱਬੀ: ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਮੋਸਿਸ ਡੇ ਲੋਏਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ "ਮੇਰਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ

ਔਰਤ ਹੈ।" ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ

ਰੱਬੀ ਸ਼ਿਮੋਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕੀਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੈਵੀ ਸਾਥੀ

ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਲੱਗੇ।

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਤਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੱਬੀ ਅਬਰਾਮੀ: ਸ਼ਕੀਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਤਰਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ

ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ, ਸ਼ਕੀਨਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਇਕ ਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਬੱਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰੂਪ

ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਫਰਸ: ਸ਼ਕੀਨਾ ਬੱਸ ਤਲਮੂਦ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ – ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਜੁਦਾਈਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਹੈ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ,ਕਿੰਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ

"ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ" ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

TV ਉਪਦੇਸ਼ਕ : ਦੋਸਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਆਈ,

ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ – ਇਹ ਉਪਾਸਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਜੈਨਸਿਸ ਤੋਂ ਰੇਵੇਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ "ਪੁਰਸ਼" ਜਾਂ "ਔਰਤ" ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ "ਪੁਰਸ਼" ਅਤੇ "ਔਰਤ" ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ

ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ,

ਅਤੇ ਕੋਰਿਨਥਿਅਨਸ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ:

"ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ:

ਪਰ ਇਕ ਔਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸਲਈ, ਕੋਰਿਨਥਿਅਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ

ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਸਿਸ : ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

"ਇਸ ਲਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ;

ਉਸਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਅਤੇ ਰੱਬ, ਪਿਤਾ ਪੁਲਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੇ ਰਹਾਸਵਾਦ

ਦੀ ਰੱਬ-ਨਿੰਦਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਅਤੇ ਦੇਵੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਬੱਲਾਹ,

ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਯੁਗ – ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੈਨਰਡ ਨਿਮੋਏ: ਇਹ ਸ਼ਿਨ – ਹਿਬਰੂ ਅੱਖਰ ਸ਼ਿਨ – ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ – ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ

ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸ਼ਦਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ, ਸ਼ੈਲਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਕੀਨਾ

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ

ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਸਪੋਕ: ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿਰਾਕ ਦਾ ਚਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।

ਲੈਨਰਡ ਨਿਮੋਏ: ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਹੱਸਦੇ ਹਨ)।

ਜਦੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ

ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਬ੍ਰਾਹਮ, ਆਈਸੈਕ, ਅਤੇ ਜੈਕੋਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ

ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਹਾਂ ... ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ?

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਜੋ ਵੰਸ਼-ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, "ਓਏ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ" ਜਾਂ "ਓਏ, ਮੈਂ ਅਸਲ ‘ਚ

ਜੁਦਾਹ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ... ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ"

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਹਾਂ।

ਸਿਰਫ਼ ਕੋਹੇਨ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ

ਵੰਸ਼, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਹੇਨ/ਪਾਦਰੀ....

ਖਾਸ ਅਸੀਸਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਸਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ?

ਰੱਬੀ ਮਾਨ: ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ,

ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਪਾਸਟਰ ਰੋਮੇਰੋ: ਬਾਈਬਲ ਟਾਈਟਸ : ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੌਤਿਕ ਪੂਰਵਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:

"ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਹਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬ੍ਰਾਹਮ, ਆਈਸੈਕ, ਅਤੇ ਜੈਕੋਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ

ਸੁੰਨਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਟਿਮੋਥੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , "ਨਾ ਹੀ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ

ਦਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮਾਂ ਉੱਤੇ," – ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ਼ ‘ਚ ਰੱਖੋ- "ਬੇਅੰਤ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮ

ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।" ਹੁਣ, ਟਾਈਟਸ ਵਿੱਚ

ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਹਾ, "ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।" ਇੱਥੇ, ਉਹ "ਬੇਅੰਤ" ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮ ਬੇਅੰਤ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬੇਅੰਤ ਹਨ।

ਇਹ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਪਿਤਾ। ਇਸਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੰਸ਼ਜ ਵਜੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ,

ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਲੋਕ -

ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਚਾਰ ਗਰੈਂਡਪੇਰੇਂਟ, ਗ੍ਰੇਟ

ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੇਂਟ, ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੇਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੇਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇਕ

ਟੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨ੍ਹਾ ਚੌੜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ

ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ

ਪੂਰਵਜ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੁਗਣਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਖਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ,ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ,

ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ

ਇਹ ਚਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਹੈ।

ਔਸਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈ?

ਡਾ. ਡੋਨਲਡ ਯੇਟਸ: ਖੈਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਲ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਹੁਣ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ

ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਦੀ ਉਮਰ

ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਸ ਨੂੰ ਔਸਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਵਧੀਆ ਰਾਉਂਡ ਨੰਬਰ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜੀਵਨਚੱਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਰਾਊਂਡ ਔਫ ਕਰੀਏ ਅਤੇ

ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਸਾਲ

‘ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ

ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ

ਚੌੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਨੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲੇ

ਲੋਕੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਲੋਕੀਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਜਾਤ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ

ਸੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ

ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ

ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ,, ਨਾਮ ਭਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਾਗਜ਼

ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵਜ ਕੌਣ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ

ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਕੁਝ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ – ਬੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ,

ਆਓ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ

ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਜੇ

ਮੈਂ ਸਾਲ, ਤੀਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ,, , ਪੂਰਵਜ

ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ

ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਦਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਦਾਦੀ ਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਸੀ

ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਂ ਅਤੇ ਵੇਂ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ

ਬਹੁਤ ਦੁਹਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਤ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰ

ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਈਸਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਈਸਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਵੀ

ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ

ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਭ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼?

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਸਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ

ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ

ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਕਵਿੰਟਿਲਿਅਨ, ਕਵਾਡਰਿਲਿਅਨ, ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਵਿੰਟਿਲਿਅਨ, ਕਵਾਡਰਿਲਿਅਨ, ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ

ਲੋਕੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ

ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਓ ਬੱਸ - ਮਿਲਿਅਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, "ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ

ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।" ਖੈਰ, ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਸ ਇਸ ਨੂੰ

- ਮਿਲਿਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕੀਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ - ਮਿਲਿਅਨ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਯੁਗ ਤੋਂ

ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਸਨ। ਤਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ

ਸੋਚੋ: ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਖਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੀ

ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋ!

ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀ ਹੋ!" ਮੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ

ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, "ਖੈਰ, ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ

ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।" ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ

ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਵਿਨਟਿਲਿਅਨ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ

ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ: ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ

ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, "ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਖੈਰ, ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ

ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋਸਫ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ: ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ? ਮਿਸਰ।

ਜੋਸਫ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਫਰੀਕਾ। ਮੂਸਿਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਈਥੀਓਪਿਆਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ

ਪਤਨੀ ਈਥੀਓਪਿਆਈ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ –

ਹੈਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ-ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਏਪ੍ਰੈਮ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਹੈਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਨ

ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਸਫ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੈਮ

ਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਏਪ੍ਰੈਮ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਵਾਸੀ ਹੈਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ

ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ,

ਜਿਸਨੇ ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ – ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਉੱਧਰ

ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਧਰੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੂਰਵਜ ਹੋਵੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, "ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗੋਰਾ ਹਾਂ। ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ਿਆਈ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਰੀਕੀ ਹਾਂ।" ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਲੋਕੀਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,

ਇਸਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਬਾਈਬਲ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਖੂਨ ਦੇ ਹਾਂ।

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ "ਉਹ % ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!" ਉਹ % ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੋਈ % ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਅੰਤ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਔਹ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ," ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ,

ਲੋਕੀਂ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ‘ਚ

"ਗੈਰ-ਪਿਤਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ" ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਡਾ. ਡੋਨੇਲਡ ਯੇਟਸ: ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਪਿਤਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ . (%) ਪ੍ਰਤੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਪਿਤਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਨਰਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ - ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ

ਇਸਤਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਪਿਤਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਹੋ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਹਰ ਸਾਲ?

ਡਾ. ਡੋਨੇਲਡ ਯੇਟਸ: ਇਕ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ!

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਕ ਲਾਇਨ ਉੱਤੇ!

ਡਾ. ਡੋਨੇਲਡ ਯੇਟਸ: ਇਕ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਹਨ?

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ,

"ਓਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ"

ਕਿਉਂਕਿ DNA ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਖੈਰ, DNA ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਲੋਕੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। DNA ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਸਹੀ! ਇਸਲਈ ਲੋਕੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, "ਓਏ, ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ," ਜਾਂ "ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,"

ਪਰ DNA...

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: DNA ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠ

ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਬਿਲਕੁੱਲ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਉਹ ਬੱਸ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਡੋਨੇਲਡ ਯੇਟਸ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਮਤਰੇਆ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ? "ਔਹ, ਹਾਂ,

ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਲਈ, ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ

ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,

ਇਸਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਨਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ

ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਦੁਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੀਆਂ

ਹਨ! ਬੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬੇਅੰਤ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ Does this make you

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ DNA ਲੈਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ DNA ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਪੂਰਵਜ ਹਨ।"

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ?

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਬਿਲਕੁੱਲ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਹ ਇਸਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰੱਬੀ ਵੀਨਰ: ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪੌਲ ਵਿਟੇਨਬੇਰਗਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼

ਦੋ ਗੋਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਪੂਰਵਜ ਹਨ,

ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ DNA ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਂਵਾਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ।

ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ਿਅਨ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ DNA ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ,

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਉੱਤਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੂਰਵਜ DNA ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ।

ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਵੈਬ ਅਤੇ ਨਾਮ।

ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ - ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਕੁਝ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਪੌਲ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਚੰਭਾ

ਸਨ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਜੋ ਉੱਤਮ ਤੋਂ

ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ DNA ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਇਸਲਈ, ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ DNA

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ

ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਔਹ, ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਦੇਖੀਏ। ਨੰਬਰ –

ਐਸ਼ਕੇਨਾਜ਼ੀ ਯਹੂਦੀ - ਨੰਬਰ ।

ਪੌਲ ਵਿਟੇਨਬੇਰਗਰ: ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ!

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸਲਈ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ

ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੰਬਰ ਨਤੀਜਾ ਹੰਗੇਰੀ ਐਸ਼ਕੇਨਾਜ਼ੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ,

ਇਸਲਈ, ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ # ਨਤੀਜਾ ਐਸ਼ਕੇਨਾਜ਼ੀ ਯਹੂਦੀ ਸੀ।

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਵਾਹ! ਖੈਰ, DNA ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ

ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,, "ਔਹ,

ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ।" ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ # ਐਸ਼ਕੇਨਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਸੱਚੀ? ਸ਼ਾਨਦਾਰ!

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ..

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸਲਈ, ਜੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ DNA ਦਾ # ਐਸ਼ਕੇਨਾਜ਼ੀ ਸੀ,

ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਐਸ਼ਕੇਨਾਜ਼ੀ ਯਹੂਦੀ ਹੈ?

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਨਹੀਂ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ?

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ?

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ..

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ..

ਟੇਰੇਸਾ ਯੇਟਸ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ!

(ਹਾਸਾ)

ਪਾਸਟਰ ਕੋਲਮੈਨ: ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ! DNA? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ DNA ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ

ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਪਾਸਟਰ ਬੇਰਜ਼ਿਨਸ: ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ

ਸਾਡੇ DNA ਕੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ

ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ।

ਪਾਸਟਰ ਕੋਲਮੈਨ: ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ

ਰੱਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹਾਂ।

ਪਾਸਟਰ ਰੋਮੇਰੋ: ਰੋਮਨਸ : ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,

"ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ: ਪਰ, ਆਈਸੈਕ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਔਲਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਂਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਨਹੀਂ ਹਨ: ਪਰ ਵਚਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ(ਔਲਾਦ) ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪਾਸਟਰ ਰੋਮੇਰੋ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ,

ਆਈਸੈਕ, ਅਤੇ ਜੈਕੋਬ – ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਬੇਰਜ਼ਿਨਸ: ਅਸਲ ‘ਚ, ਗੈਲੇਸ਼ਿਅਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

"ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।"

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਈਸਾਈ ਗੈਲੇਸ਼ਿਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ

ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਲੇਸ਼ਿਅਨ ਉੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ :.

"ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ

ਜਾਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ

ਔਲਾਦ, ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਵਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।"

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਵਾਦੇ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਹੈ!

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਫਿਸਿਯਨ : ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,

"ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੁੰਨਤ

ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;

ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ

ਵਾਦੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰ:

ਪਰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹੋ।"

ਤੁਕ : "ਇਸਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਜਨਬੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ

ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋ।;"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸ ਨੇਮ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਕ

ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਲਈ

ਅਜ਼ਨਬੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਥੀ

ਹੋ। ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ

ਈਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕੀਨਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ

ਸੱਚਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਗੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਥਿਉ : ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,

"ਇਸਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਤੁਹਾਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ

ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। "

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਾਸੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਯਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ: ਈਸਾ ਮਸੀਹ! ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ

ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਮਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੈਰ, ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ!

ਇਕ ਦੈਵੀ ਦੇਸ਼!

"ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਦਰੀ ਲੋਕ, ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਸ਼, ਅਨੋਖੇ ਲੋਕ;

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਹਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਅਨੋਖੀ ਰੋਸ਼ਣੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ;

ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕੀਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਹਨ:

ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਹਿਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਬਾਈਬਲ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,

"ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇਗੀ" ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਸ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼, ਭਗਵਾਨ

ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਸਟਰ ਫਰਸ: ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਹਿਬਰੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਭੌਤਿਕ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖੋਜ

ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ

ਜਿਸਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਬੇਰਜ਼ਿਨਸ: ਅਸੀਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜੇਰੂਸੇਲਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿਬਰੂ , ਫੇਥ

ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਦੈਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

"ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕ ਬੇਹਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਦੈਵੀ ਹੈ: ਜਿਸ ਕਾਰਣ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਕਹਾਉਣ

ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"

ਪਾਸਟਰ ਬੇਰਜ਼ਿਨਸ:ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ – ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੈਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ

ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਜਿਮੇਨੇਜ਼: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਯਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਰੂਸੇਲਮ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਡਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਸਰ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਦੈਵੀ ਹੈ – ਜੋ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਬਾਈਬਲ ਹਿਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :,

"ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਉਂਟ ਸਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੈਵੀ ਜੇਰੂਸੇਲਮ ਵਿਖੇ,

ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ,"

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ: ਇਸਲਈ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਾਯਨ ਇਕ ਦੈਵੀ ਜੇਰੂਲੇਸਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭੌਤਿਕ

ਜੇਰੂਸੇਲਮ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ। ਦੈਵੀ ਜੇਰੂਸੇਲਮ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਯਨ ਹੈ।

ਪਾਸਟਰ ਕੋਲਮੈਨ: ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀ ਹਾਂ! ਉੱਥੇ ਲੋਕੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ਼ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਨ:" ਉਹ ਵੰਸ਼-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਸੀ –

ਲੋਕ ਜੋ ਉਸਲਈ ਸਿਫਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਪਾਸਟਰ ਐਂਡਰਸਨ:ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਯਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਰੇਹ ਹਾਂ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਦਾ ਨਾਮ Marching to Zion ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਗੀਤ ਦੇ ਮਹਾਨ

ਸਿਰਲੇਖ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ -ਬਣਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੂਹਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ।

ਪਾਸਟਰ ਕੋਲਮੈਨ: ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ "We're marching to Zion." ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ

ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਯਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ, ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਾਯਨ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਯਨ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼।" ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ

ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ

ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ।

ਟੇਕਸੇ ਮਾਰਸ: ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ, ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗ ‘ਚ ਸੜਦੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ,

ਇਸਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਹੈ।ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਲਮੂਦ

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲਯੂਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ - ਔਹ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ!

ਇਕ ਈਸਾਈ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤਲਮੂਦ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਿਓ

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਭਗਵਾਨ ਹਨ।

 

 

 

mouseover