"Ceļš uz Ciānu" - pilna filma latviešu valodā

Video

 

June 19, 2015

Pirms vairāk nekā 4000 gadu Dievs parādījās Ābramam Mezopotāmijā un teica:

"Ej projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzimis, no tēva nama,

uz zemi, ko es tev rādīšu! Es darīšu tevi par lielu tautu."

Ābrams paklausīja Tam Kungam un devās uz apsolīto zemi Kanaānu,

kur apmetās uz dzīvi tāpat kā viņa dēls Īzaks un mazdēls Jēkabs, kuru vēlāk pārdēvēja par Israēlu.

Kad Kanaānas zemē iestājās bada laiki, Israēls un viņa dēli devās uz Ēģipti,

kur tie vairojās un kļuva par varenu tautu. Ēģiptieši jutās apdraudēti

tādēļ paverdzināja israēliešus un padarīja viņu dzīvi rūgtu un smagu.

Pēc gadiem Mozus izveda israēla tautu no verdzības Ēģiptē,

tie šķērsoja Sarkano jūru un devās uz Arābiju,

kur pie Sīnaja kalna saņēma Dieva likumus.

Tai israēliešu paaudzei, kas pameta Ēģipti kopā ar Mozu,

nebija ļauts ieiet apsolītajā zemē, jo viņiem trūka ticības Tam Kungam.

Viņiem bija jāklejo tuksnesī gadus, līdz uzauga jauna paaudze,

kas uzticējās Tam Kungam un drīkstēja ieiet apsolītajā zemē kopā ar Jozua.

Aptuveni gadus israēla ciltis pārvaldīja soģi, kas ievēroja Mozus likumus.

Kad israēlieši vēlējās, lai tiem ieceļ ķēniņu, kā tas ir visām tautām,

Dievs iecēla Saulu, kurš valdīja gadus, tad tronī kāpa Dāvids, kurš valdīja gadus,

tad Dāvida dēls Sālamans, kurš valdīja gadus. Sālamana valdīšanas laikā

Israēlas karaļvalsts piedzīvoja uzplaukumu, un tika uzbūvēts pirmais templis.

Tomēr dzīves norietā Sālamana sirds novērsās no Tā Kunga,

tādēļ Dievs sacīja, ka Sālamana dēls vairs nevaldīs pār no israēla ciltīm.

Pēc Sālamana nāves Israēlas karaļvalsts tika sadalīta, un ziemeļos dzīvojošās ciltis

valdīja daudzi nekrietni ķēniņi, kas nebija Dāvida un Sālamana pēcteči.

Šī Ziemeļu karaļvalsts saglabāja Israēlas nosaukumu un ar laiku par tās galvaspilsētu kļuva Samarija.

Mazāko Dienvidu karaļvalsti, ko pārvaldīja Dāvida pēcteči,

sauca par Jūdu, un tās galvaspilsēta bija Jeruzāleme. Sākot no . Ķēniņu grāmatas . nodaļas,

Dienvidu karaļvalstss tautu dēvē par Jūdiem – atbilstoši Jūdas karaļvalsts nosaukumam.

Savas nekrietnības dēļ Ziemeļu karaliste Israēla nonāca asīriešu rokās.

Atlikušie israēlieši sajaucās ar pagānu tautām,

kuras iekaroja un pakļāva viņu zemi. Šos cilvēkus sāka dēvēt par samariešiem,

bet Ziemeļu Israēlas ciltis vairs nekad nekļuva par vienotu tautu.

Kā sodu par kalpošanu svešiem dieviem Dienvidu Jūdas karalisti pakļāva Bābele,

un templis tika iznīcināts.

Tomēr pēc gadiem jūdi atgriezās Jeruzalemē, atjaunoja templi,

un tronī atkal kāpa Dāvida pēcteči.

Kristus laikā Jūda bija pārdēvēta par Jūdeju un atradās romiešu pakļautībā.

Jēzus Kristus ar saviem mācekļiem sludināja evaņģēliju, meklējot Jūdejā israēla nama pazudušās avis.

Pēc trim ar pusi gadiem kalpošanas,

jūdi noliedza Jēzu kā savu mesiju un pārliecināja romiešu pārvaldnieku piesist Jēzu krustā.

Pēc trim dienām Jēzus augšāmcēlās no mirušiem un parādījās saviem mācekļiem,

tad uzkāpa debesīs un stājās pie sava Debesu Tēva labās rokas.

Neilgi pirms piesišanas krustā, Jēzus pareģoja, ka par viņa noliegšanu

Jeruzāleme tiks nodedzināta, templis — iznīcināts – un jūdi — aizvesti gūstā uz svešām zemēm.

Šis pareģojums piepildījās . gadā pēc Kristus, kad nākamais Romas imperators Tits iekaroja Jeruzālemi.

Vairāk nekā gadus jūdi dzīvoja izkaisīti svešās zemēs.

Līdz . gadā notika neticamais. Tika dibināta Izraēlas valsts,

un jūdi atkal ieguva apsolīto zemi.

Daudzi kristieši to ir pasludinājuši par brīnumu un Dieva svētību,

bet vai tā patiešām bija Dieva svētība, vai arī tumšo spēku iejaukšanās? Atbilde ir šajā filmā.

Mācītājs Andersons: Lai izprastu mūsdienu Izraēlas valsts dibināšanu,

ir jāzina jūdu tautas vēsture laikā no . gada pēc Kristus līdz dibināšanas brīdim

un jāsaprot, ka viņu reliģija vispār vairs nav balstīta uz Bībeli.

Piemēram, kopš tempļa iznīcināšanas, viņi vairs neveic dzīvnieku upurēšanas rituālus.

Rabīns Manns: Dzīvnieku ziedošanas rituāli ir izbeigti.

Rabīns Abrami: Pārtraukti!

Rabīns Manns: Un Jūdaismā izveidojās lūgšanu sistēma,

kas zināmā mērā to aizstāja.

Rabīns Vīners: Manuprāt tas bija modernizācijas sākums. Es tā patiešām uzskatu.

Vadītājs Šesnols: Kad templis tika iznīcināts, jūdiem vairs nebija savas centrālās vietas.

Viņi tika izkaisīti. Viņi burtiski mainīja Jūdaisma būtību,

un šī "pārvietojamā" Jūdaisma versija aizsāka pāreju no priesteru Jūdaisma uz rabīnu Jūdaismu.

Mācītājs Andersons: Jūdaisms vairs nebija Vecās Derības reliģija, bet kļuva

par rabīnu un viņu ieviesto tradīciju reliģiju, jeb tā saukto mutvārdu Toru.

Tekse Marrs: Talmūds ir jūdu svētā grāmata, kurā apkopoti rabīnu mutvārdu komentāri.

To sauc par rabīnu gudrību.

Rabīns Abrami: Talmūdā ir apkopotas visas svarīgākās diskusijas, kas notikušas

laikā no . gadsimta pirms Kristus līdz pat . gadsimtam. Tā ir kā jūdu zināšanu enciklopēdija.

Vislabāk to varētu raksturot kā jūdu vēsturisko vikipēdiju.

Jā, jo to veidojuši ļoti daudzi. To nav sarakstījis viens cilvēks.

Vairāki simti zinātnieki – simtiem autoru.

Mācītājs Andersons: Saskaņā ar Jūdaismu mutvārdu likumi, kurus vēlāk sāka dēvēt par

Talmūdu, tika nodoti vecajiem, kuri devās uz Sīnaja kalna pakāji, bet nesaņēma

atļauju doties tālāk. Farizeji uzskatīja, ka šie vecajie saņēma

daudz plašāku un dziļāku atklāsmi nekā Mozus, bet tā netika pierakstīta.

Tā bija jānodod tikai mutvārdos. Šīs mutvārdu tradīcijas kļuva svarīgākas par rakstīto Toru,

jeb piecām Mozus grāmatām. Pierādījums tam ir atrodams pašā Talmūdā:

Erubin .b: "Mans dēls, vairāk ievēro rakstu vārdus,

nekā Toras vārdus."

Rabīns Manns: Tieši tas atšķir ortodoksālos jūdus no neortodoksālajiem.

Mācītājs Andersons: Neortodoksālie uzskata Talmūdu par cilvēku radītu?

Rabīns Manns: Cilvēku radītu un pārveidotu, un tā tālāk.

Mācītājs Andersons: Savukārt jūs ticat, ka Talmūdu ir iedvesmojis Dievs?

Rabīns Manns: To ir iedvesmojis Dievs. Jā.

Rabīns Vīners: Visu, kas ir saistīts ar Svētajiem Rakstiem, uzskata par Dieva Vārdu

liela daļa...

Mācītājs Andersons: Arī Talmūdu?

Rabīns Vīners: Jā.

Tekse Marrs: Viņš teica: "Jūs neticat Mozus reliģijai. Jūsu reliģija,"

viņš teica jūdiem, "Jūsu reliģija ir vecajo tradīcijas."

Marka ev. : Jēzus saka farizejiem: "Tie man velti izrāda godbijību,

mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles."

Mācītājs Andersons: Un Talmūds ir cilvēku pavēles.

Rabīns Manns: Parasts cilvēks, kurš nav apmācīts, nevar lasīt Talmūdu

un izprast mutvārdu likumus. Tie ir ļoti sarežģīti. Ir vajadzīgs skolotājs.

Mācītājs Andersons: Vai rabīni to parasti izlasa no sākuma līdz beigām?

Rabīns Vīners: Es nezinu. Tas ir atkarīgs no tā, ko viņi studē.

Mācītājs Andersons: Vai jūs esat to izlasījis no sākuma līdz beigām?

Rabīns Vīners: Es neteiktu, ka esmu izlasījis visus sējumus, bet vairākus esmu izlasījis.

Mācītājs Andersons: Protams, ka esat izlasījis daudz.

Rabīns Vīners: Jā, bet esmu pārliecināts, ka cilvēki, kuri, velta visus savus spēkus

tikai mācībām, ir to izdarījuši.

Mācītājs Andersons: Jūdi visos laikos ir zinājuši, ka, ja kristieši uzzinātu to,

kas rakstīts Talmūdā, viņi būtu ļoti dusmīgi. Un jūdi spēja turēt noslēpumā

savus viszaimojošākos apgalvojumus par To Kungu Jēzu Kristu, jo kristieši neprata viņu valodu.

Takse Marrs: Lūk, kas Talmūdā teikts par Jēzu.

Tajā ir veselas nodaļas par Jēzu.

Patiesībā ir vesela grāmata, kuru sarakstījis Prinstonas universitātes

Jūdaikas fakultātes vadītājs, doktors Šēfers, kurš ir jūds. Viņš ir sarakstījis grāmatu "Jēzus Talmūdā".

Tātad, ja vēlaties zināt, kāds sakars Jēzum ar Talmūdu,

izlasiet doktora Šēfera grāmatu "Jēzus Talmūdā".

Pīters Šēfers ir Prinstonas Universistātes Jūdaikas fakultātes vadītājs.

Savā grāmata "Jēzus Talmūdā" viņš dokumentē un analizē

katru reizi, kad Jēzus ir minēts Talmūdas lappusēs.

Mācītājs Andersons: Nedrīkst aizmirst, ka Talmūds ir rakstīs simtiem gadu pēc Kristus dzīves,

tādēļ Jēzus tur ir pieminēts, turklāt pieminēts naidpilnā, ķecerīgā veidā.

Talmūdā rakstīts, ka Jēzus bija ārlaulības bērns –

Marijas un romiešu karavīra Panteras dēls.

Jēzus esot pavadījis jaunību Ēģiptē, kur apguvis melno maģiju, elkdievību un burvestības.

Tekse Marrs: Jēzus māte Marija esot bijusi palaistuve. Marija esot bijusi palaistuve.

Viņai esot bijuši dzimumsakari ar daudziem vīriešiem. Jēzus tēvs esot bijis romiešu karavīrs.

Jēzus Kristus Talmūdā nozākāts par muļķi un salīdzināts ar

Vecās Derības ļaundariem, piemēram, Bileāmu, Ahītofelu, Doēgu un Gēhazī.

Mācītājs Andersons: Vai Talmūdā ir minēts tas, ka jūdi nogalināja Jēzu?

Rabīns Manns: Netieši, tomēr Maimonīds uzskatīja, ka jūdi viņu nogalināja,

ka jūdi izpildīja nāvessodu dažu viņa uzskatu dēļ.

Mācītājs Andersons: Vai jūs uzskatāt, ka jūdi nogalināja Jēzu?

Rabīns Manns: Iespējams, ka jūdi nogalināja Jēzu. Teiksim, ka nogalināja. Iespējams, ka viņš bija pelnījis mirt.

Iespējams, ka viņš bija nemiera cēlājs. Pieņemsim, ka nogalinājām. Kādu nogalinājām.

Mācītājs Andersons: Talmūdā patiesībā ir ļauns prieks par to, ka Jēzus ir nomiris jauns. Citēju:

"Vai dzirdējāt, cik vecs bija Bileāms? Viņš atbildēja, ka asinskāri un nodevīgi cilvēki nenodzīvo

līdz pusmūžam. Var secināt, ka viņam bija vai gadi." Jūs teiksiet: "Bet tekstā minēts

Bileāms, nevis Jēzus," bet paskatieties uz zemsvītras piezīmi lappuses apakšā: "Bileāms Talmūdā tiek bieži

lietots kā Jēzus tēls." Turklāt jūdu enciklopēdijas

. sējuma, . lappusē teikts: "Bileāms - vārds, kas dots Jēzum San Hedrin .b

un Gittin .a.

Pīters Šēfers savā grāmatā "Jēzus Talmūdā" apgalvo, ka nav nekādu šaubu,

ka Talmūda stāstā par nāves soda izpildi runa ir par Jēzu. Patiesībā grāmatā teikts:

"Nav iemesla kaunēties, jo mēs pamatoti nogalinājām zaimotāju un elku pielūdzēju.

Jēzus bija pelnījis nāvi un saņēma pēc nopelniem."

Turpmāk grāmatā teikts: "Viņš bija zaimotājs un elku pielūdzējs, un, lai gan romiešus, iespējams,

tas īpaši neuztrauca, mēs uzstājām, ka viņam jāsaņem pēc nopelniem. Mēs pat pārliecinājām romiešu

pārvaldnieku (jeb, precīzāk sakot, piespiedām viņu pieņemt), ka šim ķecerim un krāpniekam ir

jāpiespriež nāvessods – un mēs par to lepojamies."

Rakstā, kas publicēts žurnālā "Publishers Weekly", Šēfers par savu jauno grāmatu raksta:

"Es noteikti negribu kaitēt jūdu-kristiešu dialogam, tomēr dialogam ir jābūt godīgam,

un es mēģinu būt godīgs."

Tekse Marrs: Mūsdienās mesiānistiskie jūdi vēlas pārveidot Talmūdu par kristīgu.

Kā var nosodāmu grāmatu pārvērst par kristīgu?

Tajā ir visi šie meli par Jēzu.

Rabīns Abrami: Baznīcas tēvi vainoja jūdus Jēzus nāvē,

un tā ir Pāvila vaina. Pāvils savā . vēstulē tesaloniķiešiem :- rakstīja:

"Jūs, brāļi, esat kļuvuši līdzinieki tām Dieva draudzēm Jēzū Kristū,

kas ir Jūdejā, jo jūs no saviem tautiešiem cietāt tāpat

kā viņi no jūdiem, kas nogalināja Kungu Jēzu..."

Mācītājs Andersons: Un, ko tas nozīmē?

Rabīns Abrami: Diemžēl šie vārdi ir saindējuši daudzu kristiešu paaudžu prātus.

Vai zinājāt to?

Mācītājs Andersons: Tātad . vēstulē tesaloniķiešiem...

Rabīns Abrami: To saka Pāvils!

Līdz pat šai dienai % amerikāņu uzskata, ka jūdi ir atbildīgi par Jēzus nāvi.

Tekse Marrs: Kad Mels Gibsons nofilmēja "Kristus ciešanas", viņi teica

"Viņš ir antisemīts! Kāds briesmīgs cilvēks! Viņš saka, ka jūdi nogalināja Jēzu!"

Bet tieši tā ir teikts Bībelē.

Rabīns Abrami: Kad tika izrādīta filma "Kristus ciešanas", šie % kļuva par %,

jo cilvēki ir tik lētticīgi. Filmā jūdi attēloti kā ļauni cilvēki, kas ir pilnīgas muļķības!

Mācītājs Andersons: Jūdi sauc to par "mītu, ka "jūdi nogalināja Jēzu". Ļaujiet man jums kaut ko paskaidrot:

tas, ka jūdi nogalināja Jēzu, nav mīts. Tas ir rakstīts Bībelē.

Rabīns Abrami: Kristieši tam tic, un tic vēl šodien. Viņi joprojām tam tic!

Tas ir iedzīts viņiem prātā. Viņi vainoja visus jūdus,

lai gan lielākā daļa jūdu tur pat nebija.

Mācītājs Andersons: Izlasiet Apustuļu darbus :, kur teikts:

"Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, cēla godā

savu kalpu Jēzu, kuru jūs nodevāt un noliedzāt Pilāta priekšā,

kas bija nolēmis viņu atlaist."

Mācītājs Andersons: Viņš sludināja tūkstošiem jūdu un teica:

"Un tagad, brāļi, es zinu, ka jūs tā rīkojāties pret Jēzu aiz neziņas, tāpat kā jūsu vadoņi."

Mācītājs Andersons: Pagaidiet. Man šķita, ka tie ir tikai vadoņi? Nē, viņš teica:

"Jūs tā rīkojāties, tāpat kā jūsu vadoņi." Tas nozīmē, ka tie nebija tikai vadoņi, bet arī tauta.

Ja izlasām Svētos Rakstus, pūlis – tūkstošiem jūdu sauca:

"Sit viņu krustā!" Pilāts tiem sacīja: "Vai lai situ krustā jūsu Ķēniņu?"

"Mums nav cita ķēniņa kā vien cēzars!" "Es esmu nevainīgs pie šā taisnā asinīm,"

teica Pilāts. "Viņa asinis lai ir uz mums un mūsu bērniem!" Tā viņi teica.

Tekse Marrs: Tur teikts, ka Jēzus sagrozīja Jūdaismu un kā sodu par saviem noziegumiem

viņš deg Elles liesmās, kur paliks mūžīgi.

Mācītājs Kolmens: Viņi ienīst Jēzu Kristu. Viņi ienīst šo vārdu. Man šķiet, ka tas ir tādēļ, ka viņi ir

Velna bērni, nevis Dieva bērni. Paskatieties, kāds naids ir Velnam

pret Kristu, tad kāda attieksme jūsuprāt būs viņa bērniem?

Tekse Marrs: Jūdi uzskata, ka Vecā Derība ir brīnišķīga mītu un pasaku grāmata,

kurai ir cēls mērķis, tomēr Veco Derību var izprast, tikai, izstudējot

Talmūdu un Kabalu.

Mācītājs Andersons: Jūdi vairs netic Torai, sākot no . Mozus grāmatas . nodaļas.

Rabīns Vīners: Es ticu, ka radīšana ir mūžīga. Evolūcija ir daļa no procesa,

un sākums manuprāt... ziniet, ir cilvēki, kuri runā par

Lielā Sprādziena teoriju. Es viņiem piekrītu.

Mācītājs Andersons: Tātad jūs neuztverat Mozus grāmatā aprakstīto izcelšanos ar Ēdenes dārzu

un čūsku... jūs to visu neuztverat burtiski?

Rabīns Vīners: Nē, man tās ir tikai alegorijas.

Mācītājs Andersons: Ja paskatāmies uz Mozus grāmatu centrālajām doktrīnām,

no pirmās līdz piektajai Mozus grāmatai, jūdi patiesībā nevienai no tām netic.

Es zinu, ka apgraizīšana ir svarīga daļa...

Vadītājs Šesnols: Au!

Mācītājs Andersons: Tā ir svarīga Jūdaisma daļa. Vai ne tā?

Vadītājs Šesnols: Tā ir.

Rabīns Vīners: Ja pie manis atnāk pieaudzis cilvēks un vēlas pāriet mūsu ticībā, bet viņš nav apgraizīts,

tad tas ir ļoti vienkārši. Paņem adatu un iedur p***,

lai nopil asins lāse, un ar to pietiek.

Mācītājs Andersons: Tātad, tas ir drīzāk simboliski?

Rabīns Vīners: Tieši tā.

Vadītājs Šesnols: Vienkārši kā pierādījums vēlmei slēgt šo līgumu.

Mācītājs Andersons: Tātad visa priekšāda netiek nogriezta? Tas ir tikai simbolisks rituāls...

Vadītājs Šesnols: Tieši tā.

Mācītājs Andersons: Bet Torā rakstīts, ka Ābramam bija , kad viņš tika apgraizīts,

un viņa dēlam Ismaēlam bija , bet mūsdienās to vairs nedara?

Vadītājs Šesnols: Nedara.

Mācītājs Andersons: Mēs kā Jaunās Derības kristieši neveicam apgraizīšanu,

bet jūdi apgalvo, ka joprojām ievēro šo Mozus likumus, tādēļ, ja tos patiešām ievērotu,

viņiem būtu jānogriež priekšāda un jāapgraiza pieaugušie jaunpienācēji.

Tā māca Tora.

Mācītājs Berzins: Cilvēki bieži saka: "Jūdi vienkārši tic Vecajai Derībai

Viņi piekrīt visam, kam ticam mēs, tikai ne Jēzum," bet tie ir meli.

Viņi netic Dievam. Viņi netic Jēzum Kristum. Viņi netic Vecajai Derībai,

un viņi netic Jaunajai Derībai. Viņi nekam no tā visa netic.

Rabīns Vīners: Un kā nosaka, kurš ir labs un kurš – ļauns? To sauc par "civilizāciju".

Cilvēki sanāk kopā un nosaka, ka nedrīkst zagt. Un civilizācija nosaka, kas tas ir slikti.

Tā tiek izvērtēts, kas ir labi. Ja jūs nākat no sabiedrības, kurā zagt ir labi,

tad, balstoties uz to, šī civilizācija nosaka, kas ir labs un kas ļauns. Ja tu nezodz, tu esi slikts.

Ja tu zodz, tu esi mūsējais.

Mācītājs Andersons: Vai pastāv absolūts labais un sliktais,

kad zagšana ir vienmēr slikta, jo tā ir teicis Dievs?

Rabīns Vīners: Es uzskatu, ka nav nekā absolūta.

Mācītājs Romero: Jāņa ev. :- ir teikts:

"Ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī man, jo par mani viņš ir rakstījis.

Bet, ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsiet maniem vārdiem?"

Mācītājs Romero: Jēzus Kristus stāsta sava laika jūdiem, ka viņi netic Mozum.

Viņi vienmēr apgalvojuši, ka tic Mozum, bet netic Jēzum,

tomēr Jēzus skaidro, ka, ja jūdi netic viņam, tad netic arī Mozum.

Rabīns Vīners: Mūsu prakse ir citāda. Mēs ticam citādi, un iespējams, ka mūsu pieeja

ir atšķirīga, tomēr mērķis ir tas pats. Mēs cenšamies sasniegt Dievu,

un tas ir vienīgais mērķis.

Mācītājs Andersons: Tātad jūs ticat, ka visas reliģijas tiecas uz vienu un to pašu mērķi,

tikai ved pa dažādiem ceļiem?

Rabīns Vīners: Tieši tā! Pa dažādiem ceļiem, un caur atšķirīgu izpratni par to,

kā tur nonākt, tomēr neviena reliģija nav sliktāka vai labāka. Nav tikai viena ceļa pie Dieva.

Nav vienas pareizas izpratnes par Dievu. Lai izprastu Dievu, mums ir jāizprot

vienam otrs. Mums ir jāizprot pašiem sevi.

Rabīns Abrami: Nav tādas pārveidojošās pestīšanas. Dariet to, kas ir pareizi

un izglābiet sevi katru brīdi. Dievs nav Debesīs. Ja kāds sāk man stāstīt,

ka dvēsele ir Debesīs..., ko viņi zina par dvēselēm, garīgajām cilvēku dvēselēm Debesīs?

Tā ir jārunā ar bērniem. Tā viņiem to var skaidrot.

"Kādēļ vectēvs šodien nepārnāca?" "Tādēļ, ka viņš ir Debesīs."

Mācītājs Andersons: Un kā ar Elli? Vai Jūdaismā pastāv Elle, vai nē?

Kā ugunīga soda izciešanas vieta...

Rabīns Abrami: Es esmu bijis Ellē. Tas, ko saucam par Elli ir Hinomma ieleja.

Mācītājs Andersons: Arī Tofeta, vai ne?

Rabīns Abrami: Netālu no Jeruzalemes ir vieta, kuru sauc par

Hinomma dēlu ieleju. Tā ir vieta, kur pagāni mēdza upurēt cilvēkus,

un ekstrapolējot, viņi nez kādēļ iedomājās, ka Visumā ir tāda vieta,

kurp dodas visi nekrietnie cilvēki.

Mācītājs Andersons: Tātad jūs neticat, ka Vecā Derība sludina

jebkāda veida burtisku Elli?

Rabīns Abrami: Nē.

Mācītājs Andersons: Labi, skaidrs.

Rabīns Vīners: Daudzi cilvēki uzskata, ka Bībelē ir teikts – ja nedarīsi kaut ko,

tev būs slikta dzīve, vai arī dosies uz pazemi...

Mācītājs Andersons: Elli

Rabīns Vīners: Jā, nu mēs vienalga tam neticam, bet mana sajūta ir atšķirīga.

Mācītājs Andersons: Ja jūdi netic . Mozus grāmatas radīšanas stāstam,

netic stāstam par Ādamu un Ievu burtiski, viņi netic Noasam, viņi netic

Bābeles tornim, viņi izsmej šos stāstus, viņi netic, ka pieaugušie jāapgraiza,

viņi netic, ka jāupurē dzīvnieki, kurai Toras daļai tad viņi tic?!

Tiek sludināts, ka tā ir viņu viscildinātākā grāmata, tomēr, ja konkrētāk paskatās, ko Tora māca,

viņi netic nekam no tā.

Mācītājs Andersons: Mūsdienās Amerikā ir daudz evaņģēlisko kristiešu, kas ļoti atbalsta Izraēlas valsti.

Rabīns Manns: Ļoti.

Mācītājs Andersons: Kristieši ļoti dedzīgi atbalsta Izraēlu.

Vai tā ir bijis visos laikos?

Vadītājs Šesnols: Protams, ka nē!

Mācītājs Andersons: vai tā tomēr ir jauna parādība?

Vadītājs Šesnols: Nē, tā nav bijis visos laikos.

Rabīns Manns: Tradicionāli kristietība savā būtībā bija antisemītiska.

Kristīgo ciānistu kustība ir salīdzinoši jauna. Viņi uzskata, ka jūdi ir Dieva izredzētā tauta,

un vienmēr būs Dieva izredzētā tauta. Viņi lieto apzīmējumu "Dieva acuraugs".

Mācītājs Andersons: Un tā ir salīdzinoši jauna parādība?

Rabīns Manns: Jā, es teiktu, pāris simtu gadu, cik man zināms.

Tā tas nav vienmēr bijis.

Rabīns Abrami: Kristietībā ļoti svarīga ir bijusi aizvietošanas teoloģija.

TV sludinātājs : Kas ir aizvietošanas teoloģija?

Hals Linzijs: Aizvietošanas teoloģija ir kristīgā antisemītisma sakne un atzars.

TV sludinātājs : Tas ir kā baznīcas vīruss.

TV sludinātājs : Būtībā tā apgalvo, ka baznīca tagad aizstāj Izraēlu,

un šī teoloģija, kas noniecina jūdu tautas nozīmi un aizstāj to ar baznīcu –

jauno un īsti garīgo Izraēlu – ir ļoti bīstama, jo es uzskatu, ka

tā ir pati antisemītisma sakne.

Rabīns Abrami: Daudzi teologi visos laikos ir sludinājuši aizvietošanas teoloģiju.

Mācītājs Andersons: Vai varat nosaukt kādu, kas to ir sludinājis?

Rabīns Abrami: Man šeit ir viss par Jāni Hrizostomu.

Viņš ir baznīcas galvenais antisemīts.

Jānis Hrizostoms: "Sinagoga ir ļaunāka par bordeli... tā ir laupītāju bedre

un ļauno garu mājvieta... dēmonu templis, kas veltīts ļaunprātīgiem kultiem...

patvērums visiem neģēļiem un velniem. Tā ir krimināla jūdu savienība...

Kristus slepkavu tikšanās vieta... zagļu miga un nekrietnības mājvieta,

nelabo glābiņš un posta bezdibenis. To pašu es teiktu arī par viņu dvēselēm."

Rabīns Abrami: Viņi ir demonizējuši jūdus. Šādas domas joprojām mīt daudzu cilvēku prātos.

Mācītājs Andersons: Kristieši nekad nav uzskatījuši jūdus par Dieva izredzēto tautu.

Viņi uzskata, ka jūdi noliedza Kristu, un tādēļ kļuva par Dieva atstumtajiem.

Piemēram, pēdējo Mārtiņa Lutera grāmatu, kuru viņš sarakstīja pirms nāves, sauca

"Par jūdiem un viņu meliem", un šajā grāmatā viņš sniedza dažādus Svēto Rakstu argumentus

tam, kādēļ jūdi nav Dieva izredzētā tauta, un arī atklāja daudzas viņu zaimojošās

Talmūda mācības.

Tekse Marrs: Savā pēdējā svētrunā viņš runāja par jūdiem un teica, ka viņi neieredz

mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu, un ar savu nodevīgo rīcību rada visādas

kara viltība un trikus, lai mūs maldinātu. Viņš kļuva tik dusmīgs uz jūdiem, ka pat aicināja

iet un sadedzināt visas Talmūda kopijas. Viņu ļoti saniknoja Talmūds.

Protams, mūsdienās jūdi uzskata viņu par lielu antisemītu.

Rabīns Abrami: Svētais Augustīns nebija labāks.

Mācītājs Andersons: Vai arī viņš bija antisemīts?

Rabīns Abrami: Tieši tā! Viņš mūs ļoti pazemoja. Tā bija acīmredzama naida kurināšana.

Mācītājs Andersons: Vienalga, vai klausāties, ko saka Jānis Hrizostoms, Svētais Augustīns,

Pēteris Godājamais, Mārtiņš Luters, Džons Kelvins .. vienalga kurš no baznīcas tēviem.

Visi protestantu līderi, visos laikos par jūdiem saka vienu un to pašu: viņi ir

Sātana sinagoga un nepatiesa reliģija. Uzskats, ka jūdi joprojām ir

Dieva izredzētā tauta, ir jauna doktrīna.

Tekse Marrs: Ziniet, līdz pat . gadsimta beigām, visi domāja tā, kā mēs te runājam,

pirmās pārmaiņas sākās ar doktoru Sairusu Skofīldu.

Mācītājs Fūrs: Sairuss Skofīlds bija šķirtenis. Viņam bija problēmas ar alkoholu.

Izbijis jurists, kurš kļuva par sludinātāju. Viņš pameta savu pirmo sievu Leontīni Siēru . gadā –

gadu pēc tam, kad bija sarakstījis savu pirmo grāmatu "Patiesi sašķeltā patiesība". Tātad . gadā viņš

sarakstīja savu pirmo grāmatu "Patiesi sašķeltā patiesība", un . gadā viņš pameta savu pirmo sievu, apprecēja

citu sievieti un kļuva par mācītāju Teksasā – ļoti slavenu un ļoti populāru mācītāju.

Skofīlda Bībeles redakcija tika izdota ar prominentu uzņēmēju finansiālo atbalstu,

un dažiem no viņiem bija saistīti ar apšaubāmām reliģiskām organizācijām.

Tekse Marrs: Viņam bija jūdu pasūtītāji, kas padarīja viņu par Lotosa kluba biedru.

Tā ir pusslepena organizācija; un pēkšņi viņam bija daudz naudas. Viņš bija korumpēts jurists, kurš bija pametis

savu sievu un atzīts par vainīgu neskaitāmos noziegumos, tomēr Skofīldam

piešķīra naudu, un Oksfordas izdevniecība Anglijā publicēja viņa Bībeli.

Kādēļ viņi izvēlējās blēdīgu juristu par Bībeles redaktoru? Un tad pēkšņi viņiem

bija miljoniem dolāru, lai to reklamētu. Ar šādu naudu Bībele guva milzu panākumus,

un būtībā nodrošināja jūdiem uzvaru.

Mācītājs Andersons: Skofīlda Bībelē ir liels atbalsts Izraēlai, Ciānismam, un šī

grāmata vairāk nekā jebkura cita ietekmēja

veselas jauno sludinātāju paaudzes domāšanu.

Mācītājs Himenezs: Vēl mūsdienu kristieši tic tam, kas ir nepatiesa ticība, kas

nav balstīta Svētajos Rakstos, ka mums jāsvētī Izraēla. Viņi atsaucas uz to, ko sauc par

Ābrahāma līgumu. Viņi atsaucas uz . Mozus grāmatas . nodaļu un saka,

"Ja vēlamies Dieva svētību, mums ir jāsvētī Izraēla."

. Mozus grāmatas :- ir galvenā Svēto Rakstu vieta, kurā Dievs aicina un svētī Ābrahāmu. Tur teikts:

"Un Kungs teica Ābramam: "Ej projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzimis,

no tēva nama, uz zemi, ko es tev rādīšu!

Es darīšu tevi par lielu tautu, es svētīšu tevi un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību.

Un es svētīšu tos, kuri svētī tevi, bet tos, kuri tevi lād, es nolādēšu,

un tevī tiks svētītas visas dzimtas uz zemes!""

Mācītājs Andersons: Saskaņā ar šo rakstu vietu Dievs slēdz līgumu ar Ābrahāmu un

saka viņam: "es TEVI svētīšu." Vārds "Tevi" ir vienskaitlī. Viņš runā ar Ābramu.

Skofīlda piezīmēs par . Mozus grāmatas . pantu viņš attiecina šo svētību uz visu

Israēla tautu. Tomēr Svētajos Rakstos tas nav teikts. Daudzi evaņģēliskie kristieši mūsdienās

neaizgūst savu nostāju par Izraēlu no Jaunās Derības.

Viņi to aizgūst no Skofīlda Bībeles.

Lasot apsolījumus, kas sniegti Ābramam Vecajā Derībā,

jums jāsaprot, ko Bībele māca vēstulē Galatiešiem ::

"Apsolījumi bija doti Ābrahāmam un viņa dzimumam..."

Mācītājs Himenezs: Ja mēs apstātos šajā vietā, visi mūsdienu kristieši, ciānisti

un visi pārējie varētu teikt: "Redziet! Tas bija Ābrahāms un viņa dzimums, bet pants vēl turpinās:

"nav sacīts: un dzimumiem... (ar izskaņu -iem, kas apzīmē daudzskaitli).

"nav sacīts: un dzimumiem – it kā par daudziem, bet sacīts ir par vienu: un tavam dzimumam – tas ir, Kristum."

Mācītājs Andersons: Tātad saskaņā ar Bībeli apsolījums Ābrahāmam bija izteikts

Ābrahāmam un Kristum, un . pantā teikts:

"Un, ja jūs piederat Kristum, jūs esat Ābrahāma pēcnācēji, mantinieki pēc apsolījuma."

Mācītājs Andersons: Saskaņā ar Bībeli mēs kā kristieši, vienalga – jūdi, vai nē –

esam Ābrahāmam dotā solījuma mantotāji. Tie, kas šobrīd dzīvo Tuvajos Austrumos –

Izraēlas tauta – viņi nedzīvo Kristū. % no viņiem netic Jēzum Kristum.

Tādēļ viņi nav Ābrahāma dzimums.

Tādēļ . Mozus grāmatas :- uz viņiem neattiecas.

Mācītājs Furss: Cilvēki saka: "Ja vēlamies Dieva svētību Mums jāatbalsta Izraēla,

ja vēlamies Dieva svētību mūsu baznīcai, ja vēlamies Dieva svētību mūsu tautai,

mums jāatbalsta Izraēlas valsts. Ja paskatās uz pēdējiem

vai gadiem Amerikas vēsturē, vai var uzskatīt, ka Dievs ir svētījis mūsu zemi?

Vai mēs bijām legalizējuši abortus . gadsimta . gados? Nē, tas notika vēlāk. Kāds bija mūsu valsts parāds

. gados, salīdzinot ar mūsdienām? Kādi mēs bijām, salīdzinot ar to, kādi esam šobrīd?

Jūs nevarēsiet mani pārliecināt, ka Dieva svētība ir nākusi pār šo zemi tādēļ, ka "apsolījums"

atbalstīt cilvēku grupu ir kaut kā saistīts ar Dieva svētību.

Mācītājs Andersons: Turklāt, ja paskatās uz jūdu vēsturi pēdējo

gadu laikā, vai Dievs ir viņus svētījis? Nē, viņi ir tikuši vajāti un ienīsti visās zemēs,

kur tie vien dzīvojuši. Šajā grāmatā ir saraksts ar visām valstīm,

no kurām jūdi ir izdzīti pēdējo gadu laikā, un, ja paskatās uz šo

garo sarakstu, nākas vaicāt: "Kādēļ viņi ir tikuši tik ļoti nicināti un vajāti visur,

kur vien tie dzīvojuši?" Atbilde ir viņu zaimojošā attieksme pret kristietību

un plēsīgās naudas aizdošanas metodes.

. gadsimta beigās jūdu vajāšana Krievijā un citās valstīs pieņēmās spēkā, un daudzi

jūdi sāka ticēt, ka viņu vienīgā cerība uz pārtikušu nākotni, būtu iegūt pašiem savu valsti.

Šo uzskatu sāka dēvēt par Ciānismu.

Rabīns Abrami: Jūdu valsts bija liels projekts, kuru īstenoja Teodors Hercls.

Mācītājs Andersons: Teodors Hercls?

Rabīns Vīners: Viņš bija Ciānisma dibinātājs.

Rabīns Manns: Viņš secināja, ka antisemītisma sakne ir tas, ka jūdiem nav

pašiem savas valsts.

Rabīns Abrami: Un viņš sarakstīja nelielu grāmatiņu "Jūdu valsts", kurā uzsvēra, ka

ir tikai viens veids, kā aizsargāt jūdu tautas nākotni: jūdiem ir jāpamet Eiropa

un jādodas uz dzimto zemi – uz Izraēlu. Šī grāmatiņa kļuva par Ciānisma Bībeli.

Rabīns Vīners: Ciānisms kļuva par atdzimšanas sapni.

Viss sākās Pirmā pasaules kara laikā – ar Balfūra deklarāciju.

Rabīns Manns: Balfūra deklarācija bija ļoti nozīmīga. Tā nebija vienkārši vēstule draugam.

Mācītājs Andersons: Es saprotu, ka tas bija svarīgs dokuments...

Rabīns Manns: ...attiecībā uz britu politisko nostāju.

Mācītājs Andersons: Tātad Balfūra deklarācija bija lorda Balfūra vēstule...

Rabbi Abrami: ...to Lord Rothschild. Rabīns Abrami: ...lordam Rotšildam.

Mācītājs Andersons: Pirmajā pasaules karā Turcija bija Vācijas sabiedrotā, kas bija zaudētāja,

tādēļ Osmaņu impērija tik sadalīta. Tā kā Osmaņu impērija pēc Pirmā pasaules kara

tika sadalīta, britu lords Balfūrs uzrakstīja deklarāciju,

kurā minēja, ka jūdiem ir vajadzīga dzimtene.

Rabīns Abrami: Jā, tas bija lielas imigrācijas sākums – desmitiem tūkstošu

jūdu, pārsvarā no Austrumeiropas, pārvācās uz Izraēlu.

Mācītājs Andersons: Balfūra deklarācija bija vēstule lordam Rotšildam, tādēļ,

lai izprastu Balfūra deklarāciju, mums ir jāzina, kas bija Rotšilds.

Majers Amšels Rotšilds: Nauda ir vara!

Nauda ir vienīgais līdzeklis, kas ir jūdiem, lai sevi aizsargātu!

Majers Amšels Bauers, dzimis . gadā Frankfurtē, Vācijā, bija naudas aizdevējs un zeltkalis

uz jūdu ielas, kura veikla izkārtnē bija sarkana sešstaru zvaigzne.

Vēlāk viņš nomainīja uzvārdu uz "Rotšilds", kas vācu valodā nozīmē "sarkanā zīme".

Rotšilds ātri atskārta, ka naudas aizdošana valdībām un karaļiem ir daudz ienesīgāka

par naudas aizdošanu privātpersonām. Aizdevumi bija ne tikai lielāki, bet arī

nodrošināti ar valsts nodokļiem. Majeram Rotšildam bija pieci, dēli, kuriem viņš iemācīja

naudas pelnīšanas prasmes un nosūtīja uz lielākajām Eiropas galvaspilsētām

atvērt ģimenes bankas uzņēmuma filiāles.

Majers Amšels Rotšilds: Jūs esat pieci brāļi. Es gribu, lai jūs visi izveidotu bankas

katrs savā valstī – vienu Parīzē, vienu Vīnē, vēl vienu Londonā –

izvēlieties vissvarīgākos centrus, lai tad, ja nauda jānosūta no šejienes uz, piemēram, Londonu,

jums nebūtu jāriskē ar dzīvību un zeltu. Amšels šeit – Frankfurtē – nosūtīs vēstuli

Nātanam Londonā, sakot: "Samaksā tam un tam." Un tas tiks nosegts ar

aizdevumiem no Londonas uz Frankfurti. Vai saprotat?

Pieci dēli: Jā, tēvs.

Majers Amšels Rotšilds: Jūsu dzīves laikā Eiropā būs daudz karu, un valstis,

kurām vajadzēs pārvietot naudu, nāks pie Rotšildiem, jo tas būs droši. Jūsu piecas

bankas noklās visu Eiropu, bet jūs būsiet viens uzņēmums – viena ģimene – Rotšildi –

kas vienmēr strādās kopā. Tas būs jūsu spēks.

Kad Majers Amšels Rotšilds . gada nomira, viņš atstāja testamentu ar norādījumiem dēliem,

kā pārvaldīt uzņēmumu "House of Rotschild".

- Visos galvenajos amatos jābūt ģimenes locekļiem.

- Ģimenes locekļiem jāprecas ar pirmās un otrās pakāpes brālēniem un māsīcām,

lai saglabātu milzīgo bagātību. - Rotšildu mantiniekiem bija stingri aizliegts

atklāt kopējo bagātības apmēru.

Visai ģimenei bija viena motivācija – kāre pēc bagātības un varas vairošanas.

Viņi slepus finansēja abas puses dažādos Eiropas karos, dominēja Eiropas banku nozarē

un . gadsimta vidū bija kļuvuši par bagātāko ģimeni pasaulē.

Tekse Marrs: Rotšilds palīdzēja nodibināt Izraēlu, un Rotšilds vienmēr ir bijis

Izraēlas atbalstītājs. Visu, ko Rotšilds vēlas, viņš iegūst.

Pastāv uzskats, ka viņš ir bagātākais cilvēks pasaulē, un es to nemaz neapšaubu.

Lai gan Balfūra deklarācija tika nosūtīta lordam Rotšildam . gadā,

plāns par jūdu valsti tika īstenots . gadā. Bija jāpārdzīvo Otrā pasaules kara šausmas,

lai sabiedrība sāktu atbalstīt viedokli par jūdu valsts izveidošanu Palestīnā.

Mācītājs Andersons: . gadā Apvienoto Nācija Organizācija pasludināja, ka Palestīnā būs divas valstis –

jūdu valsts un Palestīnas valsts.

ASV vēstnieks: Savienoto valstu delegācija atbalsta pamatprincipus un vienbalsīgu

Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumu par sadalīšanu un imigrāciju.

Diktors: Vēlāk Krievija atbalstīja Apvienoto Nāciju Organizāciju attiecībā uz ieteikumu sadalīt Palestīnas valsti,

savukārt Arābu valstis draudēja atriebties, jo tika apdraudēta svētās zemes nākotne.

Tekse Marrs: Izraēla kļuva par pirmo valsti, un tā arī netika dota atļauja

izveidot Palestīnas valsti; viņi nodrošināja,

ka Apvienoto Nāciju Organizācijas noteikums tā arī netika īstenots.

. gada maijā Dāvids Bengurions – Ciānistu organizācijas vadītājs –

pasludināja "jūdu valsts dibināšanu Izraēlas zemē."

Diktors: . gada maijā, asins jūrā tika dibināta jaunā jūdu valsts.

Izraēlas karavīri padzina Arābu spēkus no Haifas pilsētas,

aizsākot kaujas, kas turpinājās daudzus gadus. Par jaunās valdības vadītāju kļuva Dāvids Bengurions.

Un par tās mītnes vietu izvēlēta Telaviva. Tādējādi pirmo reizi kopš romiešu leģions iznīcināja Jeruzālemi –

. gadā pēc Kristus – jūdiem ir pašiem sava zeme.

Mācītājs Himenezs: Mūsdienās daudzi kristieši uzskata, ka Dievs atjaunoja Izraēlas valsti

un ka Dievs veica šo brīnumu, tomēr vai tā patiešām bija Dieva griba –

atvest šos cilvēkus atpakaļ uz Izraēlu – vai arī tā bija Apvienoto Nāciju Organizācijas griba?

Mācītājs Andersons: Vēstules ebrejiem . nodaļā ir ļoti ir skaidri teikts, ka, pirmo reizi ejot

uz apsolīto zemi kopā ar Mozu: "Savas nepaklausības dēļ viņi nav iegājuši."

Tad pēc gadiem viņu bērni, kuri ticēja Tam Kungam, drīkstēja ieiet apsolītajā zemē.

Vēlāk viņi sāka pielūgt svešus dievus un ko Dievs izdarīja? Padzina viņus no

apsolītās zemes. gadus viņi pavadīja Bābelē. Kad viņi bija nožēlojuši grēkus

un novērsušies no nepatiesajiem dieviem, viņi drīkstēja atgriezties apsolītajā zemē.

Kad viņi noliedza Jēzu Kristu, viņi atkal tika izdzīti no apsolītās zemes un tad . gadā

viņi visi ticēja Tam Kungam Jēzum Kristum, un Dievs ieveda viņus atpakaļ apsolītajā zemē.

Vai tiešām tā notika? Nē!

Mācītājs Kolmens: Vai viņi ticēja Kristum? Kristieši, uzdodiet sev šo jautājumu:

Vai Izraēlā notiek atdzimšana? Vai cilvēki pieņem Jēzu kā savu Mesiju?

Atbilde ir "nē". Tādēļ tas nav Dievs, kas atjaunoja Izraēlu tādēļ,

ka viņi tam ticēja. Dievs teica, ka izkaisīs jūdus, ja tie neturēs savu vārdu,

un tā Viņš arī izdarīja. Dievs teica, ka atvedīs tos atpakaļ, ja tie atgriezīsies pie Viņa.

Jūdi nav atgriezušies pie Viņa.

Mācītājs Andersons: Ja tas nebija Tas Kungs, kurš atveda tos atpakaļ, kurš tad?

Tas bija antikrista gars, kurš ieveda viņus atpakaļ apsolītajā zemē.

Tā bija Apvienoto Nāciju Organizācija, kas ieveda viņus atpakaļ apsolītajā zemē.

Diktors: Tika izveidota Izraēlas valsts. Ieņemta ar nesaskaņām un

audzināta ar vardarbību – Izraēla ir kļuvusi par konstruktīvu balsi pasaules politikā.

Tās karogs kļuva par cerības simbolu nemiera pilnajā pasaulē.

Mācītājs Andersons: Dāvida zvaigzne? No kurienes radies šis simbols?

Rabīns Abrami: Tas nav konkrēti minēts pašā Bībelē.

Mācītājs Andersons: Vai tas ir minēts Talmūdā?

Vadītājs Šesnols: Nē.

Mācītājs Andersons: Vai Bībelē ir kāds pants, kur tas būtu minēts, vai nē?

Rabīns Vīners: Nē.

Mācītājs Andersons: Tātad jūs īsti nezināt, no kurienes tieši tas radies?

Rabīns Vīners: Nē.

Rabīns Manns: Jūs mani pieķērāt!

Mācītājs Andersons: Tātad neviens to nezina?

Rabīns Manns: Es nezinu.

Mācītājs Andersons: Es zinu, ka to sauc par Dāvida zvaigzni.

Vai tai ir kāds sakars ar Dāvidu?

Rabīns Manns: Nē, man šķiet, ka nav.

Rabīns Abrami: Kaut kādam sakaram jābūt.

Es precīzi neatceros, kāda bija saikne.

Mācītājs Andersons: Es uzskatu, ka tas, ko viņi sauc par "Dāvida zvaigzni" patiesībā ir

Raifana zvaigzne, jo, lasot Bībeli, redzam, ka, kad tie pielūdza svešus dievus,

Bībelē minēts, ka tie nesa karogu ar sava dieva Raifana zvaigzni.

Tekse Marrs: Jūs noliedzāt Bībeles Dievu. Jūs pieņēmāt zvaigzni

(sešstaru zvaigzni), kas ir jūsu dieva Raifana vai Kijūna zvaigzne. Tie visi ir Moleha vārdi, jeb

Bāla – lielā uguns dieva vārdi, kas ir Sātans.

Pols Vitenbergers: Belcebuls.

Tekse Marrs: Tieši tā. Belcebuls. Un viņi bija šokēti par to. Un kas tad ir šis

zvaigznes dievs? Ja vien viņi būtu lasījuši Veco Derību, viņi to zinātu. Amosa grāmatā Dievs saka,

jūs esat pieņēmuši zvaigzni, un esat mani sadusmojuši, to darot, un esat

upurējuši paši savus bērnus zvaigznes dievam caur uguni.

Viņi upurēja paši savus bērnus. Jūdi upurēja zvaigznes dievam.

Mācītājs Andersons: Kad tie pielūdza neīstu dievu, viņu ikona un simbols bija

Raifana zvaigzne. "Dāvida zvaigzne" Svētajos Rakstos nav minēta, bet ir minēta neīstā dieva Raifana zvaigzne,

tādēļ mēs zinām, ka viņi nepielūdz patieso Dievu, jo Bībelē ir teikts:

"Katram, kas noliedz Dēlu, nav arī Tēva; kas apliecina Dēlu, tam ir arī Tēvs."

Ja jūdi netic dēlam, Bībele saka,

viņi netic arī Tēvam. Tad kam viņi tic? Kādam citam. Nepatiesam dievam.

Tādēļ viņi nepielūdz to pašu Dievu, kuru mēs. Daži saka: "Viņi pielūdz

Dievu Tēvu, bet vienkārši neatzīst Jēzu," bet Bībelē ir teikts, ka nav iespējams

pielūgt Tēvu, ja neatzīst Dēlu.

Tekse Marrs: Ja atgriežamies pie Masonu ložas, pie brīvmūrniecības, viņu augstākais simbols ir G.

Paskatieties uz zvaigzni kompasā, kas ir stilizēta Dāvida zvaigzne.

Patiesībā daudzos masonu tempļos ir pilna Dāvida zvaigzne. Ko tas nozīmē?

Masonisms ir Jūdaisma un Kabalas studijas.

Avīze "Jewish tribune" . gada . oktobrī paziņoja: "Brīvmūrniecība ir balstīta uz jūdaismu.

Ja brīvmūrnieku rituāliem atņem jūdaisma mācības, kas paliek pāri?"

Tekse Marrs: Alberts Paiks savā grāmatā "Morāle un Dogma" raksta, ka Kabala ir visa pamats.

Bez Kabalas mums nebūtu Brīvmūrnieku ložas rituālu.

Bet dievs, ko tie pielūdz – lielais arhitekts – ir Molohs, jeb zvaigznes dievs. Ja kāds man saka,

ka jūdus nenolādēja pats Jēzus... te tas rakstīts.

Mācītājs Himenezs: Interesanti, ka Jāņa ev. : Jēzus saka: "Zinu, ka esat

Ābrahāma pēcnācēji." Tātad viņš atzīst, ka viņi ir Ābrahāma pēcteči.

Viņš saka: "Zinu, ka esat Ābrahāma pēcnācēji, un tomēr jūs mani meklējat nonāvēt,

jo manam vārdam nav vietas jūsos. Es runāju to, ko esmu redzējis pie sava Tēva,

bet jūs darāt, ko no sava tēva esat dzirdējuši. Tie viņam atbildēja: "Mūsu tēvs ir Ābrahāms."

Jēzus viņiem teica: "Ja jūs esat Ābrahāma bērni, dariet Ābrahāma darbus!"

Tātad tas ir interesanti, jo . pantā viņš atzīst, ka viņi ir Ābrahāma pēcnācēji,

ka viņi ir Ābrahāma fiziskie pēcteči, bet . pantā viņš to apšauba,

viņš saka: "Ja jūs esat Ābrahāma bērni, dariet Ābrahāma darbus!" Viņš būtībā

saka, ka viņi nav Ābrahāma bērni, jo kā jau minēju, tālāk viņš saka:

"Jūs esat no sava tēva – velna." Tas ir interesanti, ka pats Jēzus

ir teicis, ka var būt fizisks Ābrahāma pēctecis, un būt no Ābrahāma dzimuma,

bet viņš to neuzskata par Ābrahāma bērnu.

Rabīns Abrami: Jāņa evaņģēlijā ir vēl kāds pants Jāņa ev. :, kur

viņš saka, ka jūdi ir velna dēli. To viņš sludināja!

Mācītājs Himenezs: Pats Jēzus sacīja: "Jūs esat no sava tēva – velna, un jūs gribat darīt

sava tēva kārības. Viņš no iesākuma ir bijis cilvēka slepkava un nav pastāvējis patiesībā,

jo viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, viņš runā to, kas ir no viņa paša,

jo viņš ir melis un melu tēvs." Tātad saskaņā ar To Kungu Jēzu Kristu, viņi ir

no sava tēva – Velna. Tātad Jēzus ticēja, ka viņi neseko Ābrahāmam,

ka viņi neseko Mozum, ka viņi neseko praviešiem, viņi neseko Dievam.

Jēzus saka, ka viņi seko savam tēvam – Velnam.

Tekse Marrs: Atklāsmes grāmatas . un . nodaļā ir interesanti panti, kuros runāts par

tiem, kas sevi sauc par jūdiem, kaut tādi nav, bet ir sātana sinagoga.

Mācītājs Andersons: Nav grūti saprast, kas ir "sātana sinagoga", ja saprot,

ka šajā pasaulē ir tikai viena reliģija, kura izmanto sinagogas – Jūdaisms.

Nav grūti saprast, kas viņi ir, ja Bībelē teikts – tiem, kas sevi sauc par jūdiem, kaut tādi nav.

Ne visi šajā pasaulē staigā apkārt un saka: "Es esmu jūds." Cilvēki, kuri praktizē Jūdaismu,

saka, ka viņi ir jūdi. Jūs sakāt: "Labi, mācītāj Anderson, viņi saka, ka ir jūdi,

bet viņi patiešām tādi ir." Nē, jo Vēstulē romiešiem : teikts: "Ne jau tas ir jūds, kas ārēji tāds,

nedz tā ir apgraizīšana, kas ārēji pie miesas, bet jūds ir tas, kas tāds ir iekšēji,

kam sirds ir apgraizīta pēc Gara, nevis pēc burta,

un tādam uzslava ne no cilvēkiem, bet no Dieva." Bībelē teikts: "Īsti apgraizīti esam mēs,

kas kalpojam Dieva Garā un dižojamies Kristū Jēzū, nevis paļaujamies uz miesu."

Tātad Dieva acīs viņi nav jūdi, viņi ir sātana sinagoga.

Atklāsmes grāmatas : teikts: "Redzi, tie, kas pieder sātana sinagogai

un kas melīgi sauc sevi par jūdiem, bet tādi nav, redzi, es darīšu, ka viņi atnāks un kritīs tavu kāju priekšā

un atzīs, ka es tevi esmu mīlējis." Tad kādēļ Dievam būtu jāatklāj sātana sinagogai,

ka Dievs ir mīlējis baznīcu Filadelfijā? Tādēļ, ka jūdi uzskata,

ka Dievs mīl tikai viņus. Viņi neuzskata, ka Dievs mīl neebrejus no Filadelfijas.

Tieši tādēļ Dievs teica: "Es pateikšu sātana sinagogai, ka esmu

jūs mīlējis." Dievs mīl pasaules bērnus. Sarkanus, dzeltenus, melnus un baltus,

viņi ir Dievam dārgi.

Jāņa ev. : definēts, kas ir antikrists:

"Kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists,

kas noliedz Tēvu un Dēlu."

Mācītājs Andersons: Lai ticētu, ka Jēzus nav Kristus,

jums jātic, ka Kristus ir un tas nav Jēzus.

Mācītājs Himenezs: Jāņa ev. . teikts, ka vārds "mesija" nozīmē "Kristus". Sieviete pie akas teica:

"Es zinu, ka nāk Mesija, saukts Kristus", tādēļ mēs zinām, ka vārda

"Kristus" definīcija ir "mesija". Tātad Jāņa . vēstules :, kad viņš saka: "Kas ir melis,

ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus?" viņš saka: "Kas ir melis, ja ne tas,

kas noliedz, ka Jēzus ir mesija." Kura cilvēku grupa tic, ka ir mesija,

bet netic, ka Jēzus bija mesija? Tie atkal ir jūdi.

Mācītājs Andersons: Es mēģināšu to pareizi formulēt. Būtībā

jūdu ticība Jēzum... skaidrs, ka jūs neticat, ka viņš bija mesija, bet vai jums šķiet,

ka viņš bija vienkārši viens no daudziem neīstiem mesijām?

Rabīns Manns: Jā, ja viņš apgalvoja, ka ir Mesija, tad viņš bija neīsts mesija.

Rabīns Abrami: Jēzus nekad nav teicis: "Es esmu Mesija."

Rabīns Manns: Jūdi būtu izrādījuši interesi par Mesiju. Viņi gaidīja Mesiju.

Viņi vēlējās Mesiju, tādēļ, ja viņam būtu bijušas īsta Mesijas pazīmes,

jūdi būtu izrādījuši par viņu interesi. Bet viņam bija mācekļi. Tas nav daudz.

Mēs runājam par jūdu tautu un visiem tās mācītajiem vīriem.

Viņš jūdus nepārliecināja.

Mācītājs Andersons: Viņi Jēzum nenoticēja.

Rabīns Manns: Nepavisam! Kristieši izdomāja stāstu par neatzīto mesiju.

Lai arī viņš netika atzīts, viņš vienalga bija Mesija. Mēs to noliedzam. Ja tu netiec atzīts, tad tu neesi Mesija.

Mācītājs Andersons: Viņi joprojām meklē citu mesiju, kas nāks, un mēs zinām,

ka šis cits mesija, kas vēl tikai nāks, ir antikrists. Kāds izskatās jūdu mesija?

Rabīns Abrami: Ļoti spēcīgs ķēniņš, kurš atnesīs mieru un labo gribu uz Zemes.

Viņam ir jāspēj iedibināt miers.

Mācītājs Andersons: Miers visā pasaulē?

Rabīns Abrami: Miers visā pasaulē.

Rabīns Manns: Kad īstais Mesija parādās tik dramatiskā veidā, ka to

nav iespējams noliegt, tad visi atzīs, ka tas ir īstais Mesija.

Mācītājs Andersons: Visā pasaulē?

Rabīns Manns: Visā pasaulē. Pat tie, kas nav jūdi, jo viņi visi gaida Mesiju.

Mācītājs Andersons: Un, kad Mesija atnāks,

jūs sakāt, ka visa pasaule viņam ticēs?

Rabīns Manns: Jā, visa pasaule, jo viņa mērķis būs panākt visā pasaulē

pienācīgu godbijību. Visas tautas plūdīs uz Jeruzālemi, lai mācītos no viņa.

Viņš ienesīs mieru visā pasaulē. Mesija būs neizsakāmi harizmātisks

tēls ar fantastiskām zināšanām un komunikācijas spējām. Viņš būs arī lielisks cīnītājs.

Viņš būs jūdu aizstāvis

un sakaus visus pretiniekus uz mūžiem.

Mācītājs Romero: Ja ieklausās, kā jūdi apraksta savu mesiju, viņi izveido

nevainojamu tēlu, kas ir absolūti līdzīgs Bībelē aprakstītajam antikristam. Viņš iekaros visu pasauli.

Viņš nesīs mieru caur karu.

Mācītājs Andersons: Viņam ticēs visās pasaules reliģijās.

Viņš nesīs mieru visā pasaulē. Viņš mūs visus apvienos.

Tekse Marrs: Daudzi kristieši ir tik jauki, bet nezina, ko dara.

Nesen biju konferencē Floridā, un pie manis pienāca kāda kundze, un viņa valkāja

Dāvida zvaigzni. Es vaicāju, kādēļ viņa to valkā, un viņa atbildēja: "Ir tik svarīgi

atbalstīt Izraēlu," viņa teica. "Kā jūs atbalstāt Izraēlu?"

Viņa teica: "Es katru mēnesi ziedoju naudu Tempļa kalna fondam."

Tā ir jūdu organizācija. Un es teicu: "Vai zināt, ka . vēstules tesaloniķiešiem . nodaļā teikts,

ka antikrists ieies templī un pasludinās sevi par Dievu, un augstāku par visiem citiem dieviem?" Viņa atbildēja:

"Man šķita, ka es palīdzu īsteno Bībeles pravietojumu." Es teicu: "Un jūs arī palīdzat!"

Jūs palīdzat antikrista atnākšanai! Vai jūs tiešām to vēlaties?"

Rabīns Džeremijs Gimpels: Kad atnāk cilvēks un izcīna Izraēlas cīņas, sakauj ienaidniekus,

uzceļ templi, atnes mieru pasaulē – tāda līdera priekšā, kas to panāktu,

mēs visi mestos ceļos. Vai saprotat? Lai arī kas viņš būtu. Tādēļ jūsu vīzija par to –

jūs sakāt – otrā atnākšana. Labi. Mēs sakām – pirmā atnākšana.

Mācītājs Andersons: Jūdi ir gatavi pieņemt antikristu kā savu mesiju,

un tomēr kristiešiem ir mācīts, ka beigās visi jūdi ticēs

Jēzum Kristum. Nav jābūt ģēnijam, lai saprastu, ko Velns šeit dara.

Kad jūdi pieņem antikristu par savu mesiju, visi kristiešu atkritēji

rādīs uz viņu un teiks: "Skatieties, tā ir Jēzus Kristus otrā atnākšana!

Skatieties, visi jūdi viņam tic!" Ko Velns grib panākt ar šo antikristu?

Lai cilvēku ticētu, ka viņš ir Jēzus Kristus otrā atnākšana. Un tāpat kā visas nepatiesās mācības,

šī ir balstīta uz Svēto Rakstu izraušanas no konteksta. Viņi norādīs uz

Vēstules romiešiem . nodaļas beigām, pilnībā ignorējot Vēstules romiešiem . nodaļas sākumu, un

citēs tikai beigas, tieši . pantu: "Un tā tiks izglābts viss Israēls,"

un teiks: "Redziet, šeit! Beigās viss Israēls tiks izglābts.

Viņi ticēs Jēzum!" Viņi aizmirst, ka iepriekš –

Vēstules romiešiem . nodaļā bija teikts: "Ne jau visi, kas cēlušies no Israēla, ir Israēls."

Fiziskie pēcteči nav patiesi israēlieši. Viņš teica: "Ne jau tas ir jūds, kas ārēji tāds."

Jūds ir tas, kas tāds ir iekšēji." Tie no mums, kuri tic Jēzum Kristum, ir Israēls.

Kā jūs varat skatīties uz cilvēku, kas nav izglābts, un teikt: "Viņš ir Israēls," ja Bībelē ir teikts:

"Viss Israēls tiks izglābts"? Man tas nozīmē, ka visi, kas netiks izglābti, nebūs Israēls.

Tas ir antikrists, nevis Jēzus Kristus, kas apvienos jūdus ar nepatiesajiem kristiešiem

ar visām citām pasaules reliģijām.

Lai jūdu antikrists apvienotu visas pasaules reliģijas,

Velnam jāpārliecina kristieši, ka jūdi ir tādi paši ticīgie, neraugoties uz to,

ka viņi noliedz un zaimo Jēzu Kristu. Televīzijas sludinātāji, piemēram, Džons Heigī

ignorē nenoliedzamo Jaunās Derības mācību un attiecina Ābrahāmam izteikto apsolījumu . Mozus grāmatā :-

uz mūsdienu, Kristu noliedzošajiem israēliešiem. Ikvienu, kurš atbalsta bībelisko uzskatu,

ka jūdi vairs nav Dieva izredzētā tauta, mediji sauc par antisemītiem.

Džons Heigī: Izraēlas cīņa ir mūsu cīņa! Mēs esam kā viens! Mēs esam vienoti! Mēs nezaudēsim drosmi!

Mūs nesakaus! Mūs neiebiedēs! Mēs nesēdēsim! Mēs necietīsim klusu!

Mēs esam antisemītu ļaunākais murgs, un uzvara būs mūsu!

Teds Kūrzs: Ja nebūsiet Izraēlas un jūdu pusē, tad es nebūšu jūsu pusē.

Paldies un lai Dievs jūs svētī.

Džoels Ostīns: Mēs esam ar israēla tautu.

Roberts Džefrizs: Es lūdzu jūs pievienoties man un ikvienam kristietim un jūdam, un

ikvienam brīvību mīlošam amerikānim, pieprasot, lai šis prezidents un Kongress darītu visu,

kas nepieciešams, lai iznīcinātu ISIS un radikālos islāma spēkus no zemes virsas.

Ir pienācis laiks rīkoties.

Sieviete sludinātāja : "Es svētīšu tos, kuri svētī tevi, bet tos, kuri tevi lād, es nolādēšu."

Sieviete sludinātāja : Jūs nevēlaties būt Izraēlas ienaidnieki.

Sieviete sludinātāja : "Un tevī tiks svētītas visas dzimtas uz zemes!”

Sieviete sludinātāja : Jā, Āmen.

TV sludinātājs : Jūs esat vai nu par vai pret. Ir tikai divas izvēles.

Džons Heigī: Cilvēki, baznīca, tauta, ka svētī Izraēlas valsti

un jūdu tautu, tiks bezgalīgi svētīta.

Benijs Hinns: Svētīt Izraēlu nenozīmē vienkārši teikt: "Labi, es tevi svētīju."

Jums ir jābūt kopā ar viņiem, kad esat viņiem vajadzīgi.

Mācītājs Andersons: Protams, ka Bībelē, Jāņa . vēstules - ir teikts:

"Ikviens, kas grib tiekties tālāk par Kristus mācību un tajā nepaliek, ir bez Dieva.

Kas paliek mācībā, tam ir gan Tēvs, gan Dēls.

Ja kāds nāk pie jums un šo mācību neatzīst, neuzņemiet viņu savā namā

un viņu nesveiciniet. Kas tādu sveicinādams pieņem, tas kļūst līdzdalīgs viņa ļaunajos darbos."

Mācītājs Andersons: Un ko darāt jūs, kad viņus pieņemat? Jūs svētījat viņus.

Mūsdienu evaņģēliskā kristietība saka, ka mums ir jāsvētī Izraēla,

ja vēlamies, lai Dieves svētītu mūs, tomēr Jāņa . vēstulē teikts – ja svētījam tos,

kuri noliedz Dieva Dēlu, kļūstam līdzdalīgi viņu ļaunajos darbos.

Tekse Marrs: Evaņģēliskie kristieši, protams, veido lielu daļu Amerikas kristietības –

Dienvidu baptisti, Pentakosti, Dieva asamblejas – tās ir ļoti aktīvas organizācijas,

un tās vienmēr aizstāvējušas Izraēlu, un Ciānismu. Daudzas no tām pat

nepieļauj jūdu pāriešanu Kristietībā, sakot: "Jums nav vajadzīgs Jēzus, jūs esat jūdi."

Laikrakstam "Houston Chronicle" Džons Heigī ir teicis:

"Es nemēģinu pievērst jūdus kristiešu ticībai. Manā raidījumā

"The Night to Honor Israel" nekas tāds nenotiek. Patiesībā mēģinājumi pievērst jūdus Kristietībai,

ir laika izniekošana. Jūdi, kuru saknes ir Jūdaismā, nekad nepāries Kristietībā.

Visiem pārējiem – budistiem vai bahājiešiem – ir jātic Jēzum. Bet ne jūdiem.

Jūdiem jau ir līgums ar Dievu, kuru nekad nav aizstājusi kristietība."

Mācītājs Andersons: Un patiesībā šāds izteikums ir ļoti antisemītisks:

"Nemēģiniet pievērst jūdus." Tā jūs nosūtāt jūdus uz Elli. Bībelē teikts:

"Tam, kas tic Dēlam, ir mūžīgā dzīvība, bet, kas Dēlu neklausa,

tas dzīvību neredzēs, un Dieva dusmas paliek uz viņa."

Mācītājs Andersons: Tomēr Džons Heigī māca, ka uz jūdiem tas neattiecas

un ka mums nav viņi jāmēģina pievērst Kristietībai.

Mācītājs Furss: Džonam Heigī nav taisnība. Bībelē ir teikts, ka mums ir jāpievērš

visas pazudušās avis un jāsludina evaņģēlijs visām dzīvām radībām. Jau agrāk minēju,

ka Sairuss Skofīlds bija šķīries un no jauna precējies. Vai nav interesanti, ka Džons Heigī ir

tieši tāds pats: šķīries no sievas, apprecējies ar citu sievieti un vada lielu Pentakostu baznīcu,

un atbalsta Izraēlu tik ļoti, ka tas jau līdzinās elkdievībai.

Džons Heigī: Brīvs ir patiešām brīvs! Slaviniet viņu Dieva namā!

Diktors: No cilvēku, kuri pieder viņa draudzei Sanantonio, Teksasā,

līdz miljoniem ģimeņu, kuras, kā viņš apgalvo, katru nedēļu klausās viņa radio un TV pārraides,

Džons Heigī ir izveidojis impēriju, kurā sludina Izraēlas evaņģēliju kopā ar sludinātājiem no visas pasaules.

Kā CUFI organizācijas vadītājam viņa pilnvaras aptver gan kanceli, gan politiku.

Mācītājs Andersons: Džons Heigī ir zaimojošs, nepatiess skolotājs, kurš māca, ka Jēzus Kristus

nenāca uz šo Zemi, lai būtu Mesija.

Džons Heigī: "Izraēlas aizstāvībai" satricinās kristīgo teoloģiju. Ar Svētajiem Rakstiem

tā pierādīs, ka jūdu tauta kopumā nenoliedza Jēzu kā savu Mesiju. Tā arī pierādīs,

ka Jēzus nenāca uz Zemi, lai būtu Mesija. Tā pierādīs, ka pastāvēja sazvērestība

starp Romu, augstāko priesteri un Herodu, lai nogalinātu Jēzu – dumpinieku,

kurš bija pārāk bīstams. Tā kā Jēzus atteicās vārdos un darbos apgalvot, ka ir Mesija,

kā gan jūdus var vainot par to, ka tie nolieguši to, kas nekad nav ticis piedāvāts?

Izlasiet to šajā šokējošajā un atmaskojošajā grāmatā "Izraēlas aizstāvībai".

Diktors: Šī Džona Heigī jaunākā grāmata uzjundīs karstas debates

visas pasaules kristiešu vidū.

Mācītājs Furss: Džons Heigī nav neatkarīgs baptists, nedz arī tic Karaļa Džeimsa Bībelei,

tādēļ daudzi, kas skatās šo dokumentālo filmu, teiks: "Tas nav mūsu cilvēks."

Un kā tad ar Semu Gipu, kurš aptuveni pirms gada sludināja baznīcā Aidaho

un teica (un es to varu gandrīz burtiski nocitēt): "Vai zināt, kā es nekad nesaucu Jēzu?

Es nekad nesaucu viņu par manu Mesiju."

Sems Gips: Vai zināt, kā es nekad nesaucu Jēzu Kristu? Es nekad nesaucu viņu par manu Mesiju.

Vai zināt kādēļ? Jūs sakāt: "Jā, bet viņš ir Mesija." Viņš nav mūsu Mesija! Ja vien jūs neesat jūdi,

viņš nav jūsu Mesija. Vai esat neebreji? Mums nekad netika solīts mesija."

Mācītājs Furss: Man žēl, bet Sems Gips kļūdās,

un viņš, iespējams, ir populārs pat starp neatkarīgajiem baptistiem,

bet tas nav pareizi, vienalga, vai to saka Sems Gips vai Pīters Rukmens, vai vienalga kurš.

Dieva vārds ir Dieva vārds, un mēs neļausim nedz Skofīldam, nedz Džonam Heigī,

nedz mūsu iecienītākajam sludinātājam, profesoram vai skolotājam sagrozīt to,

Dieva vārds patiesībā saka. Jēzus Kristus ir Mesija. Viņš ir mans Mesija. Viņš ir ikviena Mesija.

Heigī intervijā "Houston Chronicle" saka: "Daudzi kristiešu teologi ir antisemīti,

jo saka, ka līgums ar jūdiem nav spēkā, ka jūdi ir aizstāti ar kristietību

un ka Izraēla nav pelnījusi Amerikas militāro un finansiālo atbalstu."

Kristīgie Ciānisti, piemēram, Heigī māca, ka kristiešiem ne tikai jāatbalsta Izraēla,

viņi arī pieprasa, lai ASV valdība atbalstītu Izraēlu militāri un finansiāli. Un tā kā

evaņģēliskie kristieši veido lielu daļu elektorāta, politiķi paklausīgi

dodas uz Izraēlu un pielūdz jūdu dievu pie Raudu mūra.

MSNBC diktors : Ir daudz sociāli konservatīvu, evaņģēlisku, republikāņu vēlētāju,

kuriem tas ir ļoti svarīgi, un, ja viņi redz, kā Teds Krūzs no Fox News stāsta:

"Es par % atbalstu Izraēlu." Ja viņi to redz, daudzi konservatīvie vēlētāji

teiks: "Klau, šis Krūzs ir labāks nekā man šķita!"

MSNBC diktors : Patiesībā viņi nesen bija sarīkojuši pasākumu "Kristieši apvienojas Izraēlas atbalstam",

kas ir evaņģēlisko kristiešu organizācija un ļoti, ļoti atbalsta Izraēlu. Šis ir attēls –

man šķiet, mums tas ir – Rands Pols lūdzas kopā ar viņiem.

Lūk, viņš ir. Viņš lūdzas kopā ar cilvēkiem no CUFI.

Teds Krūzs: Es teikšu tā: tie, kuri ienīst Izraēlu, ienīst Ameriku, un tie, kuri ienīst jūdus,

ienīst kristiešus.

Džims Steilijs: Tādēļ opozīcija Izraēlai ir opozīcija Dievam, un man vienalga, kam viņi tic

un kur tie atrodas garīgajā attīstībā, jo tā nav mana problēma. Es viņu atbalstu,

un nav svarīgi, ko viņš dara, vai kur atrodas. Kamēr viņš piesauc Jahvi –

Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievu – viņš ir mans brālis.

Rabīns Džeremijs Gimpels: Es domāju, ka piedzīvosim pievēršanos daudz bībeliskākai Kristietībai,

daudz jūdaistiskākai Kristietībai, un robežas starp mums – agrāk teica: "Tie ir kristieši;

tie ir jūdi," bet drīz teiks: "Viņi faktiski ir mūsu brāļi!"

Benjamins Netanjahu: Izraēla ir pateicīga par Amerikas tautas atbalstu

un Amerikas prezidentu atbalstu – sākot no Harija Trūmena līdz Barakam Obamam.

Baraks Obama: Patiesībā ar lepnumu varu teikt, ka neviena ASV valdība nav darījusi vairāk,

lai atbalstītu Izraēlas drošību, kā mēs. Neviena! Neļaujiet nevienam apgalvot pretējo!

Tas ir fakts!

Mits Romnijs: Mēs atzīstam Izraēlas tiesības aizstāvēties

un Amerikas tiesības ir jūs atbalstīt.

Džons Heigī: Tādēļ ir pienācis laiks Amerikai īstenot senatora Džozefa Libermana vārdus

un izskatīt iespēju veiktu uzbrukumu Irānai, lai novērstu kodolholokaustu

Izraēlā un kodoluzbrukumu Amerikai.

Mācītājs Andersons: . Laiku grāmatas . nodaļā dievbijīgs ķēniņš Jehošāfāts vēlējās

sniegt militāru palīdzību Israēlai. Lūk, ko Dievs viņam teica . pantā:

"Redzētājs Jehus, Hānānī dēls, devās viņu satikt un sacīja ķēniņam Jehošāfātam:

“Vai bija jāpalīdz ļaundarim un jāmīl Kunga ienīstais?!

Tāpēc pār tevi nāk Kunga dusmas!"

Mācītājs Andersons: Mums stāsta, ka, ja mēs atbalstīsim Israēla tautu,

mūs svētīs Dievs, jo tā teikts . Mozus grāmatas . pantā, bet patiesībā Bībele māca, ka,

ja palīdzam bezdievīgai un ļaunai tautai, kāda ir Israēla tauta, mēs saņemsim Dieva dusmas.

Mācītājs Fileniuss: Kādēļ mums kā kristiešiem, kas tic Bībelei, jāatbalsta Izraēla, ja

tā pat neļauj kristiešiem ieceļot savā valstī. Ja vēlaties

pārvākties uz Izraēlu, jums jāatsakās no Jēzus Kristus vārda.

Mācītājs Andersons: Lai kļūtu par ortodoksālo jūdu vai iegūtu tiesības atgriezties,

ir jāatsakās, piemēram, no kristietības.

Vadītājs Šesnols: Tā ir.

Rabīns Abrami: Jūs nevarat būt jūds un kristietis. Vai nu viens, vai otrs.

Vadītājs Šesnols: Attiecībā uz mūsdienu Izraēlas valsti, ir jāatsakās no

agrākās reliģiskās piederības un jāveic vairāki rituāli, kas ir izstrādāti,

lai attīrītos no iepriekšējās reliģiskās piederības.

Mācītājs Andersons: Cilvēks, kas nav jūds, automātiski nesaņem ielūgumu

imigrēt uz Izraēlu?

Vadītājs Šesnols: Ne kā pilsonis.

Mācītājs Andersons: Tātad, lai pārceltos uz Izraēlu, cilvēkam būtu jāatsakās no kristietības,

lai...

Vadītājs Šesnols: lai kļūtu par pilsoni,

un viņus jāiesvēta ortodoksālam rabīnam.

Mācītājs Fileniuss: Es personīgi pazīstu cilvēkus, kuri ir devušies uz Izraēlu, ticot, ka Izraēla

ir apsolītā zeme un ka jūdi ir Dieva izredzētā tauta, un viņi dodas turp ar

šādu attieksmi un dodas turp, lai liecinātu viņiem un stāstītu par Kristu,

bet Izraēlā tas ir nelikumīgi nodot mūsu mācības. Policija ierodas un neliek viņus mierā,

un viņus pat var apcietināt vai deportēt. Bībelē ir patiesi teikts,

ka viņi ir evaņģēlija ienaidnieki. Vēstulē romiešiem ::

"Pēc evaņģēlija viņi ir Dieva ienaidnieki jūsu dēļ, bet pēc izredzētības

viņi ir mīļotie tēvu dēļ."

Mācītājs Fileniuss: Šeit tas ir rakstīts – Dieva Vārdos.

Viņi ir evaņģēlija ienaidnieki.

Mācītājs Furss: . gada jūnijā, geju praida mēneša laikā, ASV vēstniecība izkāra Amerikas karogu

un zem Amerikas karoga viņi piekāra geju praida karogu.

Pēdējos pāris gadus Telaviva ir atzīta par Nr. geju pilsētu pasaulē,

ko atzinušas pašas geju kopienas. Viņi atzina Telavivu par Nr. vietu pasaulē – nevis Sanfrancisko,

nevis Ņujorku, bet Telavivu.

Glens Beks: Mēs tikām gatavoti Izraēlas nodibināšanai. Mūsu simboli bija visur.

Izņemiet no kabatas dolāra banknoti. Paskatieties uz lielo zīmogu.

Jūs redzēsiet, ka starp ērgļa spārniem ir Dāvida zvaigzne, kuru veido zvaigznes.

Kādēļ tur ir Dāvida zvaigzne?

Džons Heigī: Ap šo zvaigzni ir Šekinas slavas mākonis, kas simbolizē Šekinas

slavu un atrodas virs tabernākula. Džordžs Vašingtons teica: "Es vēlos, lai tā būtu uz dolāra,

lai cilvēki zinātu, kādu ieguldījumu jūdu tauta ir veikusi

Amerikas Savienotajās Valstīs."

Mūsdienu kristieši tiek mācīti atbalstīt jūdus un atbalstīt Izraēlu,

turklāt dīvainās Talmūda un Kabalas mācības iezogas arī baznīcās un tiek mācītas

kā kristīgas. Piemēram, daudzi mācītāji lieto jēdzienu "Šekina", it kā tas būtu

no Vecās Derības, lai gan patiesībā šis vārds

Bībelē nav minēts nevienu reizi.

Rabīns Manns: Vārds "Šekina" apzīmē dievišķo klātbūtni.

Rabīns Vīners: Un tas, starp citu, ir sieviešu, nevis vīriešu dzimtes vārds.

TV rabīns: Piemēram, ja Mozus no Leonas būtu teicis: "Man ir ideja. Dievs ir

sieviete." Tas diez ko labi netiktu uzņemts. Tomēr viņš teica, ka senais

Rabīns Šimons mums mācīja par Šekinu – Dieva sievišķo pusi – un viņas mīlestību

pret savu dievišķo partneri – Svēto – lai viņam slava.

Rabīns Vīners: Pastāv uzskats, ka Dievs var būt gan sieviete, gan vīrietis.

Rabīns Abrami: Šekina ir Dieva klātbūtne Visumā. Tas, kas izstaro

no Dieva būtības. Bet jūdiem Šekina un Dievs ir viens un tas pats,

un tos gandrīz vai ir aizliegts atdalīt. Dievs vienkārši parādās

Šekinas iedvesmas formā.

Mācītājs Furss: Šekina ir daļa no Talmūda un Jūdaisma, nevis Kristietības.

Tomēr tik daudzi baptistu sludinātāji izmanto šo frāzi

"Šekinas slava" baznīcā, un tas pat nav no Svētajiem Rakstiem.

TV sludinātājs : Draugi, mums tas jāizprot, ka Šekinas slava ir mūsos. Šī klātbūtne,

par kuru runājām, šī klātbūtne, kas ieradās pie mācekļiem,

Šekinas slava – tā mīt mūsos – ticīgajos.

Mācītājs Andersons: Bībelē, sākot no . Mozus grāmatas līdz pat Atklāsmes grāmatai Dievs ir "viņš", nevis "viņa".

Ja jūs mācāt, ka Dievs ir gan "viņš", gan "viņa", jums ir cits dievs.

Kristiešu Bībele māca, ka cilvēks ir veidots pēc Dieva līdzības,

un . Vēstules korintiešiem . nodaļā teikts:

Vīram nav jāapsedz galva, jo viņš ir Dieva attēls un gods,

bet sieva ir vīra gods."

Mācītājs Andersons: Tātad saskaņā ar . Vēstules korintiešiem . nodaļu, vīram nav jāapsedz sava galva, jo vīrs

ir Dieva attēls, atšķirībā no sievietes. Tieši tādēļ . Mozus grāmatā : teikts:

Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to –

vīrieti un sievieti viņš radīja!"

Mācītājs Andersons: Viņi tika radīti kā vīrietis un sieviete, bet viņš tika radīts pēc Dieva tēla.

Ko tas nozīmē, būt pēc Dieva tēla? Izskatīties pēc Dieva. Kad Jēzus staigāja

pa šo Zemi, viņš bija vīrietis, un Dievs Tēvs ir vīrietis. Tā ir zaimojoša mācība,

kas raksturīga "New age" misticismam, kas pielūdz zemes māti un sievišķo garu un dievieti.

Kabala un "New age" – lūk, no kurienes tiek aizgūtas visas šīs lietas.

Leonards Nimojs: Šī ir burta "šin" forma – ebreju alfabēta "šin" – ļoti interesants burts.

Tas ir pirmais burts vārdā "Šadai", pirmais burts vārdā

"Šalom" un pirmais burts vārā "Šekina",

kas ir Dieva sievišķā aspekta apzīmējums.

Spoks: Lai dzīvo un zeļ Sīraka tēls – tēvs visam, ko uzskatām par patiesu.

Leonards Nimojs: Tas ir lieliski. Cilvēki nesaprot, ka svētī viens otru ar to (smejas).

Kad kristieši uzzina informāciju, kas tiktāl atklāta šajā filmā, daudzi vienalga uzskata,

ka jūdi ir fiziski Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba pēcteči,

un mēs pārējie esam pagāni... tomēr vai tas patiešām ir tik vienkārši?

Mācītājs Andersons: Vienīgais veids, kā cilvēks var patiešām pierādīt, ka ir jūds,

ir ar ciltsrakstu palīdzību. Patiesībā vairums mūsdienu tā saucamo jūdu nezinu, no kuras cilts tie cēlušies.

Vai cilvēki jūdu kopienā zina: "Es esmu no pievērstajiem" vai "Es patiesībā esmu

no Jūdas cilts vai no Benjamina cilts vai no..."

Rabīns Manns: Attiecībā uz ciltīm, tās mēs nezinām. Es nezinu, pie kuras cilts piederu.

Vienīgie, kas to zina ir Koheni. Viņi to zina tādēļ, ka tas ir ticis nodots

no tēva dēlam, no tēva dēlam. Jo viņiem joprojām ir noteiktas lietas, kuras Koheni/priesteri...

noteiktas svētības, kuras viņi saka un tā tālāk. Tādēļ viņi ir saglabājuši savus radurakstus. Viņi to zina.

Man pašam nav ne jausmas, no kuras cilts esmu cēlies.

Mācītājs Andersons: Un jūs sakāt, ka visticamāk vairums jūdu nezina, no kuras cilts ir cēlušies?

Rabīns Manns: Neviens. Tas netiek saglabāts. Mūsdienās tas vispār nav svarīgi. Nē.

Mācītājs Andersons: Ja tam tiešām būtu nozīme, kurš ir cēlies no Israēla tautas, un kurš nē,

kādēļ Dievs ir teicis turēties tālāk no ciltsrakstiem?

Mācītājs Romero: Vēstulē Titam : teikts, ka mums ir jāturas tālāk no ciltsrakstiem.

Jaunajā Derībā tas ir ļoti skaidri norādīts. Nav svarīgi, kas ir tavi fiziskie priekšteči.

Mācītājs Andersons: Kristus Bībelē nav nedz jūds, nedz pagāns. Bībelē ir skaidri teikts:

"Te nav atšķirības starp jūdu un grieķi."

Tad kādēļ mēs šobrīd uzskatām, ka ir atšķirība starp jūdu un grieķi? Un mēs domājam,

ka kaut kādā veidā, ja kāds ir Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba pēctecis, ka tas

automātiski ir Dieva izredzētā tauta, vienalga, vai tic Jēzum Kristum, vai nē.

Viņi var būt apgraizīti miesā, bet Bībelē ir teikts, svarīgākais ir

sirds un gars, kas padara cilvēku par jūdu Dieva acīs.

Mācītājs Andersons: . Vēstulē Timotejam, . nodaļas . pantā teikts "Nedz pievērsties mītiem

un nebeidzamiem cilts rakstiem;" – atcerieties šo frāzi – "nebeidzamiem cilts rakstiem;

no tā vairāk ceļas lieka prātošana nekā īstenojas Dieva nodomi ticībā."

Vēstulē Titam viņš teicis: "Turies tālāk no cilts rakstiem." Te viņš saka nepievērsties "nebeidzamiem" cilts rakstiem.

Es parādīšu jums, kādēļ cilts raksti ir nebeidzami. Tie patiešām ir nebeidzami.

Tāds izskatās ciltskoks. Ciltskoka apakšā ir viens cilvēks – jūs

Bet jums ir divi vecāki, vai ne? Jūsu māte un jūsu tēvs.

Tādēļ, ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo paaudzi, jūs esat cēlies no diviem cilvēkiem un esat to tiešs pēctecis,

bet, ja paskatāmies vēl vienu paaudzi iepriekš, jums nav tikai divi vecvecāki.

Jums ir četri vecvecāki, un ar katru paaudzi cilvēku skaits dubultojas, jo jums ir divi vecāki, četri vecvecāki

asotņi vecvecvecāki, vecvecvecvecāki un vecvecvecvecvecāki.

Tas nozīmē, ja mēs zīmētu ciltskoku ar piecām paaudzēm, man vajadzētu

papīra lapu, kas augšpusē būtu gana plata, lai es varētu

uzrakstīt cilvēku vārdus, jo tieši tik daudz tiešo priekšteču man būtu

šajā piektajā paaudzē. Ja es pieskaitītu arī sesto paaudzi, manai lapai būtu jābūt

divreiz platākai, jo tagad man būtu vajadzīga vieta vārdiem.

Ja mēs skatāmies vēl tālāk, šis skaits kļūst patiešām iespaidīgs. Lai izprastu,

kā šī shēma darbojas, mums jāzina, cik bieži mainās paaudzes.

Pēc cik gadiem vidēji dzimst jauna paaudze?

Doktors Donalds Jeitss: Pastāv uzskats, ka ik pēc - gadiem.

Mācītājs Andersons: Paaudzes ilgumam nav nekā kopīga ar dzīves ilgumu. Piemēram, manai mātei

bija gadi, kad es nācu pasaulē, un sievietes parasti dzemdē bērnus vecumā

no līdz gadiem, tādēļ pieņemsim, ka vidējais vecums ir gadi. ir jauks, apaļš skaitlis un

ir ļoti konservatīvs skaitlis šim aprēķinam. Tātad jauna paaudze sākas ik pēc gadiem.

Tas nozīmē, ka cilvēkam piedzimst bērns gadu vecumā, un bērnam pašam piedzimst bērns

gadu vecumā un arī tam piedzimst bērns gadu vecumā. Tam nav nekāda sakara ar dzīves ilgumu.

Tas nozīmē, ka . paaudze dzīvoja, pirms gadiem. Noapaļosim

un pieņemsim, ka cilts koka desmitā paaudze dzīvoja aptuveni

. gadā. Tā kā mūsu ciltskoks kļūst aizvien plašāks, ja mēs vēlētos

izveidot pilnu ciltskoku, kurā būtu iekļauti visi mūsu priekšteči līdz . paaudzei,

mums vajadzētu tik platu papīra lapu, lai varētu sarakstīt vārdus, jo pirms desmit paaudzēm

mums būtu tiešie priekšteči. Kad veidoju savu ciltskoku,

pamanīju kādu lietu. Kad paskatījos uz pēdējām desmit paaudzēm, vai zināt, ko sāku pamanīt?

Tie vairs nav unikāli cilvēki, jo šajos gados ir neapzināti notikušas

vairākas savstarpējās laulības. Paskatīsimies uz . paaudzi.

Tagad mēs esam aptuveni . gadā. Ja es vēlētos izveidot pilnīgu ciltskoku,

man vajadzētu tik platu papīra lapu, lai varētu sarakstīt vārdus.

Tā ir liela lapa. Tātad . gadā, ja es vēlētos minēt visus savus priekštečus

un izstāstīt jums, kas ir visi mani senči kopš . gada, man būtu jāparāda jums

ciltskoks, kura pašā augšā būtu vairāk nekā miljons cilvēku – tikai pašā augšējā rindiņā,

nemaz nerunājot par visiem tiem, kas minēti nākamajās rindiņās. Ja es skatītos uz . paaudzi,

tas būtu tikai . gads. Es neesmu ne tuvu Kristus laikiem, vai ne? Nē. Ja es

atgriezts līdz . gadam, . paaudzē man būtu priekšteči.

Paklausieties, viņi visi nav unikāli. Kad es veidoju savu ciltskoku, es atklāju

kādu radinieku, kas bija mana vecmāmiņa desmitajā paaudzē no šīs ģimenes puses un vecmāmiņa vienpadsmitajā paaudzē

no šīs puses, jo cilvēki apprec savu . un . pakāpes māsīcas un brālēnus, to pat nezinot. Daudzi cilvēki

atkārtojas. Tas pierāda, ka daudzi cilvēki ir cēlušies no vieniem un tiem pašiem senčiem.

Nav iespējams izvairīties no savstarpējām laulībām. Tas ir neiespējami, cilvēku skaita dēļ.

Tomēr īstais skaits, kuru vēlamies uzzināt nav . gadā. Atgriezīsimies līdz . gadu pēc Kristus, jo šajā gadā

visi jūdi tika izkaisīti pa pasauli. Kad sakām "izkaisīti visās tautās", vai mēs to

domājam burtiski? Proti – visās tautās?

Rabīns Vīners: Jā, visburtiskākajā nozīmē.

Mācītājs Andersons: Ja mēs atgrieztos līdz . gadam pēc Kristus, un mums būtu ciltskoks,

kurā minēti visi mūsu senči, kas dzīvojuši . gadā pēc Kristus, un attēlota viņu savstarpējā radniecība,

augšējā rindiņā būtu kvintiljoni, kvadriljoni, triljoni vārdu no . gada pirms Kristus.

Kurš uzskata, ka Kristus laikā vai neilgi pēc tam pasaulē dzīvoja kvintiljoni, kvadriljoni, triljoni cilvēku?

Nē. Patiesībā aptuvenais iedzīvotāju skaits šajā laikā bija

miljoni. No šiem miljoniem, pieņemsim, ka - miljoni bija jūdi. Jūs teiksiet: "Man nepatīk

šis skaitlis." Labi, šim skaitlim pavisam drīz nebūs nekādas nozīmes, tādēļ pieņemsim,

ka tie bija - miljoni. Tādēļ, ja uz zemes bija miljoni cilvēku

laikā, kad tika iznīcināts templis, un aptuveni - miljoni no tiem bija jūdi, tas nozīmē, ka,

ja mums ir senči no šiem laikiem, varbūtība, ka tie bija cēlušies un israēla tautas ir pret .

Padomājiet, ja nu es nopirktu loterijas biļeti un varbūtība, ka biļete būtu laimīgā, būtu

pret , jo tā ir laimīgā biļete, uz kuras ir rakstīts "Tu esi jūds!

Tu esi viens no izredzētās tautas! Tu esi viens no Israēla cilts! Tu esi patiesais israēlietis!" Mana varbūtība

uzvarēt ir pret . Jūs sakāt: "Labi, mācītāj Anderson, ja jūsu varbūtība ir pret , jūs visticamāk

neuzvarēsiet šajā loterijā, jo jums ir iespējas zaudēt." Labi, bet,

ja nu es iegādātos kvintiljonus loterijas biļešu. Vai tad es jūsuprāt varētu uzvarēt? Es jums ko pavaicāšu:

cik reizes man jāuzvar, lai kļūtu par Ābrahāma pēcteci? Cik reizes man jāuzvar,

lai kļūtu par Israēla pēcteci? Jūs teiksiet: "Ziniet, es esmu melnais.

Es esmu no Āfrikas. Kā gan es varētu būt saistīts ar Ābrahāmu?" Nu tad padomājiet. Padomājiet par

Israēla bērniem. Viens no Israēla bērniem Jāzeps: kā jūs domājat, no kurienes bija viņa sieva? No Ēģiptes.

Jāzepa sieva bija no Ēģiptes. Kur ir Ēģipte? Āfrikā. Mozus sieva bija no Etiopijas. Viņa otrā

sieva bija no Etiopijas. Mēs jau redzam, ka jau Bībeles laikos notika sajaukšanās ar Āfriku – sajaukšanās ar

Hama dēliem. Ja tā padomā, Efraima un Manases ciltis, bija

no Hama un puse no Israēla, jo Israēla dēls Jāzeps apprecējās ar ēģiptiešu sievieti, kura

bija no Hama. Visi efraimīti un manasīti bija Hama pēcteči. Turklāt

visos laikos ir bijuši tirgotāji, misionāri un iekarotāji.

Padomājiet par mongoļu impēriju, kas pletās pa visu pasauli un iekaroja Ķīnu,

iekaroja Japānu, iekaroja Koreju – visi kuģi, kas braukāja turp un atpakaļ

un visur. Ir vajadzīgs tikai viens priekštecis no miljoniem un miljoniem priekšteču,

vajadzīgs tikai viens, kas cēlies no Israēla, un jūs esat tiešs Israēla pēctecis.

Jūs sēžat un domājat: "Es jau nu noteikti esmu tīrasiņu baltais. Es jau esmu tīrasiņu aziāts.

Es esmu tīrasiņu afrikānis." Nē, jūs neesat. Neviens tāds nav.

Terēza Jeitsa: Cilvēki ir precējušies un savstarpēji precējušies tūkstošiem gadu,

tādēļ nevar būt nevienas pilnīgi tīrasiņu tautas.

Mācītājs Andersons: Bībelei ir taisnība, sakot, ka visi esam vienu asiņu.

Terēza Jeitsa: Pat tautas, kuras uzskatām par % tīrām, tādas nav.

Nevar būt %.

Mācītājs Andersons: Jūs varat veidot nebeidzamos radurakstus. Tie pat nebūs precīzi,

jo, ziniet, ko nevar uzzināt no radurakstiem? Vai kāds nav ārlaulības bērns,

vai kāda sieva nav melojusi vīram: "Ak jā, tas ir tavs dēls." Bet tā nav patiesība.

Cilvēki veido radurakstus un uztver visu kā akmenī cirstu, bet patiesībā

ir ļoti iespējami, kā tos eifēmiski sauc, "nepaternitātes gadījumi".

Doktors Donalds Jeitss: Ir tāds nepaternitātes indekss, un ir aprēķināts, ka tas ir , (%)

katrā paaudzē, tādēļ, ja paskatās uz paaudzēm, visticamāk tajās būs kāds nepaternitātes gadījums.

Tas ir pieklājīgs veids, kā to pateikt. Ja mēs uzskatītu, ka paaudze mainās ik pēc - gadiem,

tad gados noteikti ir bijis kāds nepaternitātes gadījums.

Mācītājs Andersons: Katros gados?

Doktors Donalds Jeitss: Katrā atzarā!

Mācītājs Andersons: Katrā atzarā!

Doktors Donalds Jeitss: Katrā atzarā, un cik atzaru ir jūsu ciltskokā?

Mācītājs Andersons: Tātad patiesībā, ja kāds izveido savu ciltskoku, viņš nevar droši apgalvot:

"Es skaidri zinu, ka zinu visu par savu izcelsmi, jo esmu izpētījis savus radurakstus,

jo DNS testi atklātu daudz ko vairāk.

Terēza Jeitsa: Jā, DNS nemelo. Cilvēki melo. DNS nemelo.

Mācītājs Andersons: Skaidrs! Tātad cilvēki varētu teikt: "Es esmu jūds!" vai "Es neesmu jūds,"

bet DNS...

Terēza Jeitsa: DNS ir objektīvs. Cilvēki ir subjektīvi. Cilvēkiem ir iemesli

melot, un reizēm viņi vienkārši nezina patiesību.

Mācītājs Andersons: Protams, tātad tas nenozīmē, ka viņi melo, reizēm viņi vienkārši kļūdās.

Terēza Jeitsa: Viņi nodod tālāk kļūdainu informāciju.

Doktors Donalds Jeitss: no amerikāņiem ir adoptēts vai kāds no viņu vecākiem ir adoptēts.

Tas ir ļoti augsts rādītājs.

Mācītājs Andersons: Kurš var man pateikt visus cilvēkus savā dzimtā, kuri ir tikuši adoptēti?

"Jā, man senči pirms gadiem tika adoptēti." Jūs to neatcerēsieties.

Ir adoptēšanas, neauglība, ceļošana, iekarošana,

ir tirgotāji un misionāri.

Terēza Jeitsa: Cilvēkiem ir dažādas lietas, ko tie vēlas noslēpt,

un tādēļ viņi stāsta tikai to, ko vēlas jums atklāt.

Mācītājs Andersons: Ir vienalga, no kurienes esat. Vai zināt, kādēļ Dievs lika izvairīties no tā?

Tādēļ, ka smadzenes var izmežģīt, jau domājot vien par šo skaitu! Šie skaitļi ir prātam neaptverami.

Vienkārši nedariet to. Neveidojiet nebeidzamus radurakstus. Tie rada apmulsumu. Vai tie ļauj jums

justies patiešām pārliecinātiem par savu tautību? Nē, tie rada daudz jautājumu.

Ko jūs domājat par cilvēkiem, kur dodas uz DNS laboratoriju, lai pārbaudītu savu DNS,

tad atgriežas un saka: "Jums ir jūdu priekšteči."

Rabīns Vīners: Es ar viņiem nestrīdos.

Mācītājs Andersons: Vai jūs to pieņemat?

Rabīns Vīners: Pilnīgi.

Mācītājs Andersons: Tas ir tik iespējams, jo jūdi bija tik izkaisīti.

Rabīns Vīners: Jā, es nekad to neapšaubītu.

Mācītājs Andersons: Šis filmas režisors Pols Vitenbergers un es – mēs esam divi

baltie. Mums nekad neviens nav teicis, ka mēs būtu jūdi vai mums būtu jūdu priekšteči,

bet mēs veiksim DNS pārbaudi un paskatīsimies, vai tā ir.

Laboratorijas darbinieks: Mēs salīdzinām jūsu DNS profilu ar vairāk nekā iedzīvotāju grupām visā pasaulē,

un mēs uzrādīsim jūsu top . Un, lai noteiktu priekšteču DNS, mums nav vajadzīgi pirkstu nospiedumi.

Nekāda juridiska dokumenta nav, tādēļ mums vajadzīga tikai uztriepe un vārds.

Tie tiks nosūtīti šodien. Rezultātiem vajadzētu būt gataviem pēc - nedēļām.

Mācītājs Andersons: Pēc pāris nedēļām mēs ar Polu saņēmām mūsu rezultātus, un tieši tā kā viņi teica,

mūs izcelsme ir maisījums no dažādām nacionalitātēm. Mums bija viss, sākot no

arābiem līdz brazīliešiem, Amerikas iezemiešiem un vēl daudz kas pārsteidzošs.

Un, protams, ieskatoties dziļākajos izcelsmes līmeņos, kas ir tālāki par top ,

mums abiem bija jūdu DNS marķieri, tādēļ es nolēmu veikt DNS pārbaudes manai

vecmāmiņai, un noskaidrot, vai jūdu gēni ir iekļuvuši viņas top . Tādēļ mēs veicām viņai pārbaudi. Viņai ir gadi

un vēlējāmies to izdarīt, kamēr viņa vēl ir ar mums.

Terēza Jeitsa: Jā, tas ir ļoti svarīgi.

Mācītājs Andersons: Esam saņēmuši vecmāmiņas rezultātus. Pārbaudīsim tos.

Vispirms paskatīsimies pirmos . Nr.

Ašhenāzi jūds - Nr. .

Pols Vitenbergers: Nevar būt!

Mācītājs Andersons: Tad tādēļ tas bija manos dziļās izcelsmes gēnos, tas ir viņas Nr.

no top tautībām. Viņas Nr. ir ungāru aškenazi jūdiete,

tātad viņas pirmais rezultāts ir aškenazi jūdiete.

Terēza Jeitsa: Neticami! Mēs ar DNS konsultantiem darām to jau daudzus, daudzus gadus. Neesmu to

redzējusi pārāk bieži, un, kā jau minēju, katrs gadījums ir unikāls. Cilvēki saka:

"Tas droši vien ir ļoti vispārīgi." Nē. Katrs cilvēks ir unikāls.

Es nezinu, kad esmu redzējusi, ka Nr. ir aškenazi.

Mācītājs Andersons: Patiešām? Forši!

Terēza Jeitsa: Varbūt līdz reizes.

Mācītājs Andersons: Tad sakiet, lūdzu...

Terēza Jeitsa: Tas gadās ļoti reti.

Mācītājs Andersons: Tātad, ja vecmāmiņas Nr. DNS ir aškenazi,

vai var būt kādas šaubas, ka viņa ir aškenazi jūdiete?

Terēza Jeitsa: Nē.

Mācītājs Andersons: Un ja viņa ir mana vecmāmiņa, kas tad esmu es?

Terēza Jeitsa: Jūs esat jūds.

Mācītājs Andersons: Tātad es esmu jūds?

Terēza Jeitsa: Jums jau nav jāpieņem šī reliģija.

Mācītājs Andersons: Jā, bet etniskā ziņā...

Terēza Jeitsa: Etniskā ziņā jūs esat.

Mācītājs Andersons: Tātad jūs esat pasludinājusi mani...

Terēza Jeitsa: Es pasludinu jūs par jūdu!

(smejas)

Mācītājs Kolmens: Vai tiešām tam ir galvenā nozīme? Mīļo stundiņ! DNS? Vai jūs jokojat?

Un kā tad ar Jēzu? Kā tad ar ticību Kristum? Kā tas iespējams, ka Dieva tautu

nosaka pēc DNS?

Mācītājs Berzins: Ir pilnīgi vienalga, kas rakstīts radu rakstos. Vienalga,

kādi ir DNS rezultāti. Tas nav svarīgi. Vienīgā lieta, kam patiešām ir nozīme,

ir tas, ka esam Dieva bērni ticībā Jēzum Kristum.

Mācītājs Kolmens: Un es esmu atradis tik daudz pierādījumu tam, ka tā Izraēla, kas ir tur, nav tā Izraēla, par kuru

runā Dievs. Mēs, kas ticam Dievam, kam ir Ābrahāma ticība,

mēs esam Dieva bērni. Mēs esam Ābrahāma dzimums.

Mācītājs Romero: Vēstulē romiešiem : ir teikts:

"Nedz arī viņi visi ir bērni tādēļ vien, ka ir Ābrahāma pēcnācēji, bet gan: tie, kas nāk no Īzaka,

tiks saukti par taviem pēcnācējiem. Tas nozīmē, ka ne jau miesas bērni ir Dieva bērni,

bet gan apsolījuma bērni tiek uzskatīti par Ābrahāma pēcnācējiem."

Mācītājs Romero: Tātad Bībelē ir teikts, ka Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba

fiziskie pēcteči – tas ir īpaši uzsvērts –

tie nav Dieva bērni.

Mācītājs Berzins: Patiesībā Vēstules galatiešiem . nodaļā ir skaidrots, ka mēs esam Abrahāma bērni.

Tur teikts:

"Tāpat arī tie, kas tic, ir Ābrahāma dēli. "

Tekse Marrs: Man šķiet pārsteidzoši, ka kristieši neņem vērā Vēstules galatiešiem . nodaļu.

Man ir gandrīz gadi. Esmu vecs vīrs, bet es nekad, nekad, nekad neesmu dzirdējis nevienu svētrunu par Vēstuli galatiešiem :.

"Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša,

ne sievietes – jūs visi esat viens Jēzū Kristū. Un, ja jūs piederat Kristum, jūs esat Ābrahāma

pēcnācēji, mantinieki pēc apsolījuma."

Tekse Marrs: Tie abi ir fantastiski panti. Kurš manto viņa apsolījumu? Visi, kas pieder Jēzum!

Mācītājs Andersons: Vēstulē efeziešiem : teikts:

"Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni,

ko miesā apgraizītie sauca par neapgraizītajiem,

tolaik bijāt šķirti no Kristus un Israēla sabiedrība jums bija slēgta,

jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai, bez cerības un bez Dieva pasaulē.

Bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristū Jēzū esat kļuvuši tuvi viņa asinīs."

. pants: "Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem

un Dieva saime."

Mācītājs Andersons: Saskaņā ar šo rakstu vietu mēs esam Israēla līdzpilsoņi, jo

. pantā viņš saka: "Kad bijāt šķirti no Kristus un Israēla sabiedrība jums bija slēgta,

jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai," bet . pantā viņš saka: "Esat līdzpilsoņi

svētajiem." Tad, kurš ir patiesais Israēls? Vai tas ir kāds vīrs Tuvajos Austrumos, kurš

pat netic Jēzum un pielūdz Šekinu? Vai arī tas ir patiess ticīgais, kas pielūdz

To Kungu Jēzu Kristu, kas ir "uzpotēts" ir kļuvis tuvs Israēlam.

Tekse Marrs: Tas ir ļoti vienkārši. Jēzus saka Mateja ev. ::

"Tādēļ es jums saku: Dieva valstība jums tiks atņemta un atdota

pagāniem, kas nesīs augļus."

Tekse Marrs: Viņi nenesa augļus. Viņi noliedza Jēzu. Viņi atteicās no pestīšanas.

Viņi atteicās atzīt Ciānas atbrīvotāju – pašu Jēzu Kristu! Un Jēzus teica,

ka tādēļ karaļvalsts jums tiks atņemta un nodota citai tautai.

Kas ir šī tauta? Vai tā ir Sīrija? Vai tā ir Amerika? Vai tā ir Anglija? Vai tā ir Vācija? Nē, nē, nē!

Tā ir garīga tauta!

"Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas

ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus –

jūs, kas reiz nebijāt Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta,

jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti."

Mācītājs Andersons: Bībele nav grāmata par to, kā Dievs svētī kādu tautu. Tieši tādēļ Dievs teica

Ābrahāmam: "Tevī tiks svētītas visas dzimtas uz zemes!" un šī svētība ir caur

Ābrahāma dzimumu – To Kungu Jēzu Kristu.

Mācītājs Furss: Jūs zināt, Vēstules ebrejiem . nodaļā ir teikts, ka Ābrahāms nemeklēja

fizisku zemi. Viņš meklēja pilsētu, kurai ir drošs pamats,

kuras meistars un veidotājs ir Dievs.

Mācītājs Berzins: Mēs kā kristieši meklējam jaunu Jeruzalēmi. Mēs meklējam debešķīgu

pilsētu, kā minēts Vēstules ebrejiem . nodaļā – ticības nodaļā:

Bet tie ilgojās pēc labākas – pēc debesu tēvijas. Tādēļ arī Dievs nav kaunējies

saukt sevi par viņu Dievu; viņš pats taču bija sagatavojis tiem pilsētu."

Mācītājs Berzins: Dievs ir sagatavojis mums pilsētu – pilsētu, kuru nevaram atrast

uz šīs zemes, jo tā ir debešķīga pilsēta. To ir sagatavojis pats Dievs

tiem, kas viņam tic.

Mācītājs Himenezs: Kad meklējam Ciānu un kad meklējam Jeruzālemi,

mēs nemeklējam to, kas tagad ir. Mēs nemeklējam to, kurai varam pieskarties.

Mēs nemeklējam to, kas ir garīgā Sodoma un garīgā Ēģipte.

Mēs meklējam to, kas ir debešķīga – to, kas vēl nāks.

Mācītājs Andersons: Vēstulē ebrejiem : teikts:

"Bet jūs esat tuvojušies Ciānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai – debesu Jeruzālemei

un neskaitāmu eņģeļu pulku svētku svinībām."

Mācītājs Andersons: Saskaņā ar Jauno Derību, Ciāna ir debesu Jeruzāleme, nevis fiziskā

Jeruzāleme, kas pastāv šobrīd. Debesu Jeruzāleme radīsies no debesīm.

Tā ir mūsu galvaspilsēta. Tā ir mūsu Ciāna.

Mācītājs Kolmens: Un tātad, es esmu Israēls! Tie cilvēki tur, nav Israēls.

Tieši tādēļ Pāvils ir teicis: "Ne jau visi, kas cēlušies no Israēla, ir Israēls." Ģenealoģiski viņi var būt israēlieši,

tomēr viņi nav Israēls Dieva acīs – viņa sākotnējos nodoms –

cilvēki, kas viņu tur godā uz slavina.

Mācītājs Andersons: Mēs kā kristieši esam Dieva izredzētā tauta. Mēs esam patiesais Israēls,

un mēs esam ceļā uz Ciānu.

Tekse Marrs: Šīs filmas nosaukums ir "Ceļš uz Ciānu" – tāds pats kā lieliskai

slavēšanas dziesmai. Tas nozīmē ceļš kopā ar Jēzu pašā gājiena priekšgalā.

Mācītājs Kolmens: Mēs dziedam dziesmas, piemēram, "Ceļš uz Ciānu" Man patīk tā dziesma!

Tā ir vienkārši brīnišķīga. "Mēs dodamies uz Ciānu, skaisto, skaisto Ciānu. Mēs dodamies uz Ciānu,

brīnišķo Dieva pilsētu." Tā ir Dieva pilsēta. Tā atrodas uz Ziemeļu kalna.

Tā ir Dieva mājas, un kādu dienu, viņš to nocels lejā uz zemi. Tā būs

uz zemes. Mēs iemantosim zemi, jo esam Dieva tauta. Mēs, kas

esam ticējuši Kristum, esam Dieva tauta. Mēs esam Israēls. Mēs esam Dieva prinči

un mēs valdīsim kopā ar viņu mūžīgi.

Tekse Marrs: Es ļoti vēlētos redzēt, kā Korāns tiek izmests, iznīcināts, iemests ugunskurā,

nevis tādēļ, ka es neieredzētu musulmaņus. Nē! Es ļoti vēlētos, lai viņi kļūtu par kristiešiem.

Es ļoti vēlētos redzēt Talmūdu – visus sējumus – tas tik būtu ugunskurs!

Kā kristietis es saku, lai šīs grāmatas pastāv. Lai Korāns pastāv. Lai Talmūds pastāv,

jo, ja cilvēki tos lasīs, un tad izlasīs Jauno Derību,

ir jānonāk pie secinājuma, ka Jēzus Kristus ir Tas Kungs.

 

 

 

mouseover