"Útban Sion Felé" teljes film magyarul (Marching to Zion)

Video

January 12, 2018

Több, mint 4000 évvel ezelőtt Isten megjelent Ábrahám előtt Mezopotámiában, és így szólt hozzá: „Eredj ki a te földedbõl, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked. És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged.” Ábrahám engedelmeskedett az Úrnak, és elment Kánaánba, az ígéret földjére, ahol fiával, Izsákkal, és unokájával, Jákobbal éltek, aki később az „Izráel” nevet kapta.

Mivel Kánaánt éhínség sújtotta, Izráel és 12 fia elvonultak Egyiptomba, ahol megsokasodtak, megerősödtek és hatalmas néppé váltak. Az egyiptomiakat megrettentette Izráel népének ereje, ezért rabszolgasorba vetették és sanyargatták őket. 430 évnyi egyiptomi rabság után Mózes vezette ki a fogságból őket, aki a Vörös-tengeren átkelve Arábiába vezette a népét, és a Sínai-hegyen megkapta a törvényeket Istentől.

A Mózessel Egyiptomot elhagyó izraeliták nemzedéke nem léphetett be az ígéret földjére. Mivel elfordultak Istentől, arra kényszerültek, hogy 40 évet vándoroljanak a pusztaságban, míg fel nem nőtt az új nemzedék, mely bízott az Úrban és Józsuával beléphetett az ígéret földjére.

Körülbelül 400 évig Izráel 12 törzsét a bírák irányították Mózes törvényei szerint. Amikor a többi nemzet szokása szerint királyt kívántak választani maguknak, Isten Sault jelölte ki számukra, aki 40 évig uralkodott felettük, őt követte Dávid király, aki 40 évig uralkodott, majd Dávid fia, Salamon, aki szintén 40 évig uralkodott. Izráel királysága Salamon uralma alatt érte el dicsősége tetőpontját, felépült az első templom, ám öregségére Salamon szíve elfordult az Úrtól, ezért Isten kinyilatkoztatta neki, hogy a törzsek közül tízet nem Salamon fia fog vezetni.

Salamon halála után Izráel királysága több részre szakadt, és az északi 10 törzsön gonosz királyok sora uralkodott, akik nem Dávid és Salamon leszármazottai voltak. Az északi királyság megtartotta az Izráel nevet, és fővárosa Szamária lett. A kisebb, déli királyság Júda néven vált ismertté, fővárosa Jeruzsálem, és Dávid utódai uralkodtak rajta. A királyok második könyvétől (2. Kir. 16) kezdődően használják a déli királyságra a „zsidó” elnevezést, amely a „Júda királyságából” alakult ki.

Izráel északi királyságának gonoszsága miatt a népet legyőzték és fogságba ejtették az asszírok. Izráel megmaradt törzsei szétszóródtak a pogány nemzetek között, akik betörtek és elfoglalták földjeiket. Őket nevezték szamaritánusoknak, és Izráel 10 északi törzse soha többé nem alkotott nemzetet.

Júda déli királyságát végül Babilon hódította meg, büntetésként azért, hogy a nép más isteneknek szolgált, és a templomot lerombolták. 70 év múltán azonban a zsidók visszatértek Júdába, újraépítették a templomot Jeruzsálemben, és Dávid leszármazottai uralkodtak királyaikként.

Krisztus idején Júda nemzete a római uralom a Júdea nevet kapta. Jézus Krisztus és tanítványai az evangéliumot hirdetve járták be Júdeát, hogy megkeressék Izráel házának elveszett bárányait. 3 és fél évnyi szolgálata után a zsidók megtagadták Jézust, mint a megváltót, és rávették a római helytartót, hogy feszíttesse meg. 3 nappal később feltámadt a halálból, és megjelent tanítványai előtt, mielőtt felszállott volna a mennybe, hogy elfoglalja helyét az Atya jobbján.

Nem sokkal Jézus megfeszítése előtt prófécia jósolta meg, hogy Jeruzsálem felégettetik, a templomot elpusztítják és a zsidók szétszóratnak a többi nép között, büntetésként, amiért Jézust megtagadták. A prófécia Kr.u. 70-ben teljesült be, amikor Titus, a későbbi császár elfoglalta Jeruzsálemet. Több, mint 1800 évig a zsidók a többi nép között szétszóratva éltek.

1948-ban megtörtént a lehetetlen. Megalakult Izrael állam, és a zsidók ismét birtokba vehették a nekik ígért földet. Sok keresztény ezt csodának tartotta, és áldották érte az Urat - de valóban Isten áldásáról van szó, vagy sötétebb erők munkája teljesedett be? A film megadja rá a választ.

Pastor Anderson: Ahhoz, hogy megértsük a mai Izráeli államának megalapítását, meg kell érteni a zsidóság történelmét Kr.U. 70 – től egészen addig az ideig, és meg kell érteni, hogy a vallásuk innentől fogva egyáltalán nincs a Bibliára alapozva. Például, amióta a templomot lerombolták, ők egyáltalán nem végeznek állatáldozatokat.

Rabbi Mann: Ami az égő áldozatokat illeti, azoknak folytatása megszakadt.

Rabbi Abrami: Befejeződött!

Rabbi Mann: És ami a kifejlődött Júdaizmusban az az imarendszer, ez majd valamennyire helyettesítette.

Rabbi Wiener: Hát, én úgy gondolom, hogy az volt a modernizáció kezdete. Én igazán ezt gondolom.

Leader Schesnol: Amint azt a templom le lett lerombolva, a Zsidóknak nem maradt központi helyük. Szétszóródtak. A Júdaizmus természetét teljesen megváltoztatták, és az a hordozható Júdaizmus forma vezetett a papi Júdaizmustól a Rabbikus Júdaizmusig.

Pastor Anderson: A Júdaizmus megszünt az Ószövetség vallása lenni és elkezdett a rabbik és az ő hagyományaik vallásává válni, vagy ahogy ők hívják „A Szóbeli Tóra”.

Texe Marrs: A Talmud, a Zsidók szent könyve. Ez volt a rabbik szájbeszéde. A rabbik bölcsességeként ismert.

Rabbi Abrami: A Talmud egy összesítője a nagyobb beszélgetéseknek amit a rabbik folytattak Kr.E. a 2. századtól, Kr. U. az 5. századig. Ez egy fajta enciklopédia volt a Zsidó tudásról. Legjobban meghatározni úgy lehet, hogy: a korok Zsidó wikipédiája. Igen, mert rengeteg ember járult hozzá. Ez nem egy ember által lett írva. Sok száz bölcs és tudós- szerzők százai.

Pastor Anderson: A Judaizmus szerint, a szóbeli törvény, vagy amit később „Talmud”-ként ismerünk, a Sínai hegy lábánál lett átadva 70 presbiternek, de nem szabadott tovább haladniuk. A Farizeusok hitték, hogy ez a 70 presbiter terjedelmesebb, behatóbb kinyilatkoztatást kapott mint Mózes, ami nem volt leírandó. Ezeket szóban adták tovább. Ezek a szóbeli hagyományok megelőzték a leírt Tórát, vagy amit mi Mózes öt könyvének tudunk. Erről bizonyítékot magában a Talmudban is lehet találni:

(From the Talmud) Erubin 21b: „Fiam, az Írások szövegeinek tanulmányozására fordíts több figyelmet, mint a Tóra szövegeire.”

Rabbi Mann: Ez külömbözteti meg az ortodoxokat a non-ortodoxoktól.

Pastor Anderson: A non-ortodoxok a Talmudot inkább ember által szerzettnek látják?

Rabbi Mann: Ember által szerzettnek fejlődésében, és a többi és így tovább.

Pastor Anderson: Míg ön úgy hiszi a Talmud az Isten szava.

Rabbi Mann: Az Isten szava. Igen

Rabbi Wiener: Bármi a szent írással kapcsolatban az Isten szavának tekintett, nagy része által a...

Pastor Anderson: A Talmudot beleértve?

Rabbi Wiener: Igen.

Texe Marrs: Azt mondta, „Te nem hiszel Mózes vallásában. A te vallásodhoz,” mondta a Zsidóknak, „A te vallásodhoz ott vannak a presbiterek hagyományai.”

Márk 7:7 ben, Jézus mondta a Farizeusoknak, „hiába imádnak engem, mikor tanítás közben emberi parancsolatokat hírdetnek.”

Pastor Anderson: És a Talmud emberi tanítás.

Rabbi Mann: Nem lehetséges egy átlag embernek, aki nem képzett, hogy csak olvassa a Talmudot és megértse a szóbeli törvényt. Ez nagyon komplex. Kell egy tanár.

Pastor Anderson: Egy tipikus rabbi elolvassa borítótól borítóig?

Rabbi Wiener: Nem tudom. Attól függ mit tanulmányoznak.

Pastor Anderson: Ön olvasta borítótól borítóig?

Rabbi Wiener: Nem mondanám, hogy olvastam mind a 36 kötetet, de számosat olvastam.

Pastor Anderson: Egyértelműen sokat olvasott.

Rabbi Wiener: Igen, de biztos vagyok, hogy akik odaszánják az energiájukat, hogy csak tanulmányozzák azok megtették.

Pastor Anderson: A Zsidók mindig is tudták a történelem során, hogy ha a Keresztények tudnák ami a Talmudban van, az a Keresztényeket nagyon feldühítené, és ezért a Zsidók el tudták rejteni a legistenkáromlóbb kijelentéseiket az Úr Jézus Krisztusról mert az emberek nem beszéltek Hébert.

Texe Marrs: Itt van, hogy mit mondanak Jézusról a Talmudban. Vannak szakaszok benne Jézusról. Valójában, a Princeton Egyetem Zsidói tanulmányok igazgatója, Dr. Schäfer, egy Zsidó, írt is erről egy egész könyvet. Ő írt egy könyvet, „Jézus a Talmudban” néven.

Peter Schäfer a Zsidói tanulmányok vezetője a Princeton Egyetemen. A “Jézus a Talmudban” nevű könyvében dokumentál és analizál minden alkalmat, amikor Jézusról szó esik, a Talmud oldalain.

Pastor Anderson: Ne feledjék, hogy a Talmud több száz évvel Krisztus után íródott, és így hivatkozott Jézusról, és azok gyűlöletes, istenkáromló célzások.

A Talmud szerint, Jézus paráznaság gyümölcse volt: a fattyú fia Máriának, és egy Római katonának, akit Panterának hívtak. Az élete korai részét Egyiptomban töltötte, ahol fekete mágiát, bálványimádást, és varázslást tanult.

Texe Marrs: Jézus egy szajhától született. Mária egy szajha volt. Szexuális kapcsolata volt neki sok férfival. Az apa egy Római százados volt.

A Talmud tovább káromolja az Úr Jézust az által, hogy bolondnak nevezi és az Ószövetségbeli cselszövőkhöz hasonlítja, mint például Bálámhoz, Ahitófelhez, Dóéghez vagy Géházihoz.

Pastor Anderson: A Talmud beszél arról, hogy a Zsidók ölték meg Jézust?

Rabbi Mann: Homályosan, de Maimonidész azt hitte hogy a Zsidók ölték meg- azt hogy a Zsidók kivégezték bizonyos doktrinái miatt meg így tovább.

Pastor Anderson: Ön azt gondolja hogy a Zsidók ölték meg Jézust?

Rabbi Mann: Az lehetséges, hogy a Zsidók tényleg megölték. Mondjuk hogy megtették. Talán megérdemelte, hogy meghaljon. Talán egy bajkeverő volt. Feltételezzük, hogy mi tettük. Tehát megöltünk valakit.

Pastor Anderson: A Talmud tulajdonképpen beszél Jézus fiatal haláláról. A szakasz így van: „Tudod mennyi idős volt Bálám? ...azt mondja: a vérontás és csalás emberei nem élik meg fele napjaikat... 33 vagy 34 lehetett.” Erre te azt mondod: „Állj meg csak, ez a szakasz Bálámról szól, nem Jézusról.” De nézd meg a lábjegyzetet az oldal alján: „Bálám-ot gyakran használják a Talmudban mint egy fajta Jézust.” Sőt mit több, a Zsidó encyclopedia, második kötetének, 469. oldalán, Bálám alatt, azt írja, „Bálám- Jézus neve a San Hedrin 106b-ben és Gittin 57a.”-ban.

Péter Schäfer kijelenti a “Jézus a Talmudban” című könyvében, hogy nem kétes, a beszámoló a kivégzésről amit a Talmud felhoz, Jézusról szól. Valójában a könyv kijelenti, “Nincs ok szégyenérzetre, mert mi jogosan kivégeztünk egy istenkáromlót és bálványimádót. Jézus megérdemelte a halált, és megkapta amit megérdemelt.”

Máshol a könyv kijelenti, „Egy istenkáromló és bálványimádó volt Ő, és jóllehet a Rómaiak talán fütyültek rá, mi abban maradtunk, hogy megkapta amit érdemelt. Meg is győztük a Római vezetőt (jobbanmondva: kényszerítettük, hogy elfogadja) hogy ezt az csaló eretneket ki kell végezni- és büszkék vagyunk rá. ”

Schäfer írta a könyvéről egy újságcikkben, ami a “Publishers Weekly”-ben jelent meg “Semmiképpen nem akarom sérteni a Zsidó-Keresztyén viszonyt. De e viszonyhoz szükséges az őszinteség, és én próbálok őszinte lenni.”

Texe Marrs: Ma már vannak messiási Zsidók, akik Kereszténnyé akarnák tenni a Talmudot. Hogy lehet egy gyalázatos könyvet Kereszténnyé tenni? Mind ezek a hazugságok Jézusról, éppen ott vannak.

Rabbi Abrami: A főbb Keresztény elődök, a Zsidókat hibáztatták Jézus haláláért, és ezt Pál tette. Pál írta Thessalonikaiakhoz írt első levelében, a második fejezet, 14 és 15-ös versben:

“Mert ti, atyámfiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, a melyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivelhogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a Zsidóktól, Akik megölték az Úr Jézust is és a saját prófétáikat, és minket is üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek elleneségei,”

Pastor Anderson: Most, az mit mond?

Rabbi Abrami: Ez megmérgezte generációnyi Keresztény elméjét sajnos. Tudtál te erről?

Pastor Anderson: Szóval, 1 Thessalonika 2…

Rabbi Abrami: Ez Pál! Mind a mai napig, az Amerikaiak 26%-a hitte a Zsidók felelőségét Jézus haláláért.

Texe Marrs: Amikor Mel Gibson előállt „A Szenvedély a Jézusról”-lal, mindenki mondta, „Áh, Ő egy antiszemita! Micsoda szörnyű ember! Azt mondta a Zsidók ölték meg Jézust.” Hát pont ezt mondja a Biblia.

Rabbi Abrami: „A Szenvedély a Jézusról” című film amikor vetítve lett, 26%-ról 36%-ra emelkedett, mivel az emberek annyira hiszékenyek. A Zsidókat gonoszaknak mutatja, ami értelmetlen!

Pastor Anderson: A Zsidók ezt úgy mondják „A mítosz, hogy a Zsidók ölték meg Jézust.” Hát hadd mondjak el valamit: a tény, hogy a Zsidók ölték meg Jézust, nem egy mítosz. Ez Biblia.

Rabbi Abrami: A Keresztények elhitték, és még ma is hiszik. Még ma is hiszik! Beleivódott az elméjükbe. A Zsidókat hibáztatták, míg a legtöbb Zsidó nem volt ott.

Pastor Anderson: Nézzék, Apostolok Cselekedetei 3:13:

„Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő Fiát, Jézust, kit ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja.”

Pastor Anderson: Itt több ezer Zsidónak prédikált, mondván:

„De most, atyámfiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtétek, miképpen a ti fejedelmeitek is.”

Pastor Anderson: Várjunk csak. Azt hittem csak fejedelmek? Nem, azt mondta: „Ti cselekedtétek, miképpen a ti fejedelmeitek is.” Az azt jelenti, hogy nem csak a fejedelmek tették, az emberek is. Ha elolvassuk a szentírási kijelentést, az emberek könyörögtek, a több ezer embernyi Zsidó tömeg csődület visították, „Feszíttessék meg!” És mondta, „A ti királyotokat feszítsem meg?”, „Nekünk nincs királyunk csak császárunk, Cézár.” „Ártatlan vagyok ez igaz ember vérétől,” mondta a Római Pilátus. „Legyen az Ő vére rajtunk és a gyermekeinken!” Ezt mondták ők.

Texe Marrs: Kijelenti benne, hogy Jézus elrontotta a Júdaizmust, és büntetésül a büntetteiért, ő most a Pokolban égő kénen, és mindörökké ott.

Pastor Coleman: Gyűlölik Jézus Krisztust. Gyűlölik a nevet. Gondolom ez azért van, mert az Ördög gyermekei, nem Isten gyermekei. Ezért az Ördög- nézd meg ő mennyire gyűlöli Krisztust, hát mit gondolsz az ő gyermekei mennyire fogják utálni?

Texe Marrs: Az átlag Zsidó azt hiszi, hogy az Ószövetség egy csodás könyv, tele regékkel, és történetekkel melyeknek tanulságos jelentései vannak, de csak akkor érted meg az Ószövetséget, hogyha tanulmányozod a Talmudot és a Kabbalát.

Pastor Anderson: A Zsidók már Mózes első könyvétől nem hiszik a Tórát.

Rabbi Wiener: Én úgy gondolom, hogy a teremtés egy olyan dizájn ami végtelen idejű. Az Evolúció egy része a folyamatnak, és a kezdet nekem... tudja azok akik az Ősrobbanás elméletről beszélnek. Nekem velük nincs problémám.

Pastor Anderson: Tehát akkor ön nem veszi a Mózes 1 béli kezdetet, mint az Éden kertjét, meg a kígyót... Ön nem veszi ezt szó szerint akkor?

Rabbi Wiener: Nem, nekem, azok példázatok.

Pastor Anderson: Amikor nézzük legfőbb tanításait Mózes könyvének, Mózes 1-től, Mózes 5-ig, a Zsidók nem igazán hisznek belőle semmit. A körülmetélés tudom, hogy nagy része a...

Leader Schesnol: Áhu!

Pastor Anderson: Ez nagy része a Júdaizmusnak. Igazam van?

Leader Schesnol: Úgyvan.

Rabbi Wiener: Ha egy felnőtt jön hozzám megtérni, én nincs körülmetélve, akkor nagyon egyszerű ügy. Veszel egy tűt és csak szúrni kell egy lyukat, hogy egy csepp vér kijön, és az elég.

Pastor Anderson: Tehát szimbolikusabb.

Rabbi Wiener: Right.

Leader Schesnol: Csak reprezentálja a hajlandóságát, hogy részese lehessen a szövetségnek.

Pastor Anderson: Szóval nem távolítják el a teljes előbőrt? Inkább jelképesebb.

Leader Schesnol: Pontosan.

Pastor Anderson: Dehát, a Tórában, Ábrahám 99 volt amikor ő körulmetélve lett, és a fia Ismáel pedig 13, de mostanság már nem?

Leader Schesnol: Már nem.

Pastor Anderson: Na most mi, mint Újszövetségi keresztények nem gyakoroljuk a körülmetélést, de a Zsidók, emlékszel, azt mondják, hogy még mindig a Mózesi tövényeket követik, tehát ha tényleg követnék, akkor teljesen el kellene távolítaniuk az előbőrt és körülmetélnék azt a felnőtt megtértet. Ezt tanítja a Tóra.

Pastor Berzins: Annyiszor hallottam már, „Á, a Zsidók csak az Ószövetséget hiszik, mindent úgyhisznek mint mi, csak Jézus nélkül,” és ez hazugság. Nem hiszik Istent. Nem hiszik Jézus Krusztust. Nem hiszik az Ószövetséget, és ők nem hiszik az Újszövetséget. Nem hiszik egyáltalán.

Rabbi Wiener: És hogyan határozzák meg hogy mi jó, és mi rosz? Azt úgy hívják „civilizáció.” Az emberek összegyülnek, és elhatározzák, „Te nem kéne lopj.” Tehát a civilizáció azt mondja, „ez rosz.” Így mérik a jót. Hogyha egy olyan közösségből jösz, hogy a lopás jó, akkor ez a civilizáció így válassza szét a jót a rossztól. Ha nem lopsz, rossz vagy. Ha lopsz, hozzánk tartozol.

Pastor Anderson: Van egy abszolut jó és rosz mérték, ahol a lopás mindig rosz, mert Isten azt mondta?

Rabbi Wiener: Véleményem szerint nincs abszolút.

Pastor Romero: János 5:46-47-ben ez áll.

„Ha Mózesnek hittetek volna, nekem is hinnétek, mert ő én felőlem írt. De ha az ő írásainak nem hisztek, hogy hihetnétek az én beszédeimnek?”

Pastor Romero: Jézus Krisztus beszél az Ő idejében élő Zsidóknak, hogy ők nem hittek Mózesnek. Az ő állításuk az, hogy hittek Mózesnek, és nem hisznek benne, de tisztázza itt, hogy ha nem hiszel benne, akkor nem hiszel Mózesnek.

Rabbi Wiener: Másként gyakorlunk. Másként hiszünk, és talán a felfogás is más, de a cél ugyanaz. Istent akarjuk elérni, és ez az lényeg.

Pastor Anderson: Szóval ön úgy hiszi, hogy az összes vallásnak egy a célja, csak külömböző az útirányuk a célhoz?

Rabbi Wiener: Pontosan! És külömböző utat hogy oda jussanak, és külömböző felfogásokkal, hogy, hogy jussanak oda, de ez nem teszi egyiket jobbá a másiknál. Nincs külön egy út Istenhez. Nincs külön egy értelmezése Istennek. Ahoz, hogy megértsük Istent, meg kell értenünk egymást. Meg kell értenünk saját magunkat.

Rabbi Abrami: Nem létezik olyasmi mint egy üdvözülés ami átalakít. Azt teszed ami helyes, és megmented magad minden pillanatban. Isten nincs a mennyben. Hogyha valaki elkezdi mondani nekem, hogy egy lélek a menyben van... mit tudnak ők a lelkekről, a emberek szellemi lelkéről a Mennyben? Ez gyermekeknek van! Így kell elmondanod nekik. „Miért nemjött ma nagyapa haza?” „Ó, ő a Menyben van.”

Pastor Anderson: Na és a Pokol? A Pokol egy olyan dolog ami a Júdaizmus része? Mármint olyan mint egy örök tüzes büntetés...

Rabbi Abrami: Én voltam a Pokolban. Amit mi Pokolnak hívunk az a Hinnom Völgye.

Pastor Anderson: Tófet szintén, igaz?

Rabbi Abrami: Van egy hely közvetlen Jeruzsálem mellett, amit úgy hívnak, hogy a Hinnom fiainak völgye. Egy olyan hely volt, ahol pogányok ajánlottak emberi égőáldozatokat, és extrapolació éltal valahogy elképzelték, hogy vagy egy hely az univerzumban, ahová a gonosz emberek mennének.

Pastor Anderson: Tehát ön nem hiszi, hogy az Ószövetség tanítana bármiféle szó szerinti Pokolról?

Rabbi Abrami: Nem.

Pastor Anderson: Oké, rendben.

Rabbi Wiener: Rengeted ember azt fogja mondani, hogy a Biblia azt mondja, ha nem teszel valamit, akkor egy rosz életed lesz, vagy bekerülsz az alvilágba...

Pastor Anderson: A Pokolba.

Rabbi Wiener: Úgyvan, hát, mi nem jegyezzük annak azt egyébként sem, de az én érzésem más.

Pastor Anderson: Ha a Zsidók nem hisznek a teremtés történetben az 1 Mózesben, nem hiszik Ádám és Éva történetét, nem hisznek Noénak, nem hisznek a Bábel tornyában, gúnyolják ezeket, nem hisznek a felnőtt körülmetélésben, nem hisznek az állatáldozatokban, akkor a Tóra melyik részében hisznek?! Ez állítólag a legfőbb könyvük, míg ha megnézzük a összes részletet amir a Tóra tanít, ők nem hiszik egyiket sem.

Pastor Anderson: Manapság rengeteg evangélikus keresztény van Amerikában aki nagyon Izráel-párti.

Rabbi Mann: Nagyon.

Pastor Anderson: A keresztények nagyon buzgóak Izráel védelmében. Most, ez mindig is így volt a történelem folyamán?

Leader Schesnol: Ó Isten, dehogy!

Pastor Anderson: Vagy ez egy új jelenség?

Leader Schesnol: Nem, nem volt ilyen a történelem során.

Rabbi Mann: Hagyományosan a Kereszténység alapvetően anti-Szemita volt. Ez a Keresztény Cionista jelenség viszonylag új. Azt tartják, hogy a Zsidók Isten kiválasztott népe, és mindig is Isten kiválasztott népe marad. Használják azt a kifejezést, hogy: „Isten Szemének almája.”

Pastor Anderson: És ez egy újabb jelenség?

Rabbi Mann: Igen, Pár száz évesnek mondanám, amennyire tudom. Ez nem megy végig visza.

Rabbi Abrami: A Helyetesítő Teológia nagyon fontos szerepet játszott a Kereszténységben.

TV Preacher: Mi is a Helyetesítő Teológia?

Hal Lindsey: A Helyetesítő Teológia a Keresztény anti-Szemitizmus gyökere.

TV Preacher 2: Mint egy vírus az egyházban.

Tv Preacher 3: Egyszerüen, azt mondja, hogy a gyülekezet már hatálytalanítja Izráelt, és ez a Teológia felhagy a Zsidó emberek helyét és behelyetesíti az gyülekezettel, az új szellemi Izráellel, ami nagyon veszélyes mert úgy hiszem ez az elsődleges gyökere az antiszemitizmusnak.

Rabbi Abrami: Számos teológus prédikálta az évszázadokon keresztül a Helyettesítő Teológiát.

Pastor Anderson: Megnevezne párat akik tanították ezt?

Rabbi Abrami: Nekem van itt minden Aranyszájú Szent Jánosról. Ő volt a fő anti-Szemita az egyházban.

Aranyszájú Szent János: A Zsinagóga rosszabb mint egy bordélyház... a gazemberek verme és a vadállatok rendbe hozása... a démonok temploma, bálványimádási kultuszra odaszánt... menekülő züllött alakok, és az ördögök barjlangja. Ez egy bűnözők Zsidó gyülekezése... egy gyülekező hely Krisztus gyilkosainak... a rablók verme, a romlottság otthona, az ördögök menedékhelye, a kárhozat szakadéka és végtelen mélysége. Elmondanám ugyanazt a lelkükről.

Rabbi Abrami: Ők démonizálták a Zsidókat. Ez még most is jelen van sokak elméjében.

Pastor Anderson: A történelem során, a Keresztények nem tekintettek a Zsidókra, mint Isten kiválasztott népére. Úgy néztek rájuk mint akik viszautasították Krisztust és ezért vissza lettek utasítva Isten Által. Például Luther Márton utolsó könyvének címe mielőtt meghalt „A Zsidók meg Hazugságaik” volt, és ebben a könyvben, megad mindenféle szentírási érvet, hogy a Zsidók miért Isten kiválasztott népe, és szintén fényt vet a Talmud számtalan istenkáromló tanítására.

Texe Marrs: A legutolsó prédikációjában, a Zsidókról beszélt, és elmondta, a Zsidók mennyire is gyűlölik az Urunkat és Megváltónkat Jézus Krisztust, és az álnok viselkedésükről, ők létrehoznak mindenféle fortélyt meg stratégiát, hogy félrevezessenek. És tulajdonképpen annyira felidegesedett miattuk, hogy azt mondta, össze kellene gyüjteni a Talmud összes másolatát, és el kellene égetni. Égett a méregben, annyira feldühödött a Talmud miatt. Persze, ma a Zsidók nagy anti-Szemitának tekintik.

Rabbi Abrami: Szent Ágoston sem tudott jobbat.

Pastor Anderson: Ő is szintén anti-Szemita volt?

Rabbi Abrami: Úgy van! Nagyon megalázó volt. Az mind tiszta gyűlölet.

Pastor Anderson: Nem számít, hogy kire hallgatsz: Aranyszájú Szent Jánosra, Szent Ágaston, Luther Márton, Kálvin János... nevezd meg az egyházatyát. Nevezd meg a protestáns vezetőt a történelem során. Mindjáan egyet mondanak a Zsidókról: hogy ők a Sátán Zsinagógája, hogy egy hamis vallás. Ez a doktrina, hogy Zsidók még Isten kiválasztott népe egy új tanítás.

Texe Marrs: Tudod, még az 1800-as évek vége előtt, mindenki elismerte azt amiről most beszélünk, de valami kezdett megváltozni, először, Dr. Cyrus Schofield-del.

Pastor Furse: C. I. Schofield egy elvált ember volt. Gondjai voltak az alkohollal. Ügyvédből lett prédikátor. Elhagyta az első feleségét Leontine Cerrè-t 1883-ban. Ez egy évvel azután volt, hogy írta az első könyvét, a “Rightly Dividing the Word of Truth-t.” Tehát 1882-ben írja a könyvét, a “Rightly Dividing the Word of Truth-t” és 1883-ban elhagyja első feleségét, elvesz egy másik hölgyet, és aztán egy lelkész lesz Texasban- nagyon hires, nagyon népszerű. A Schofield diszpenszacionalista, ezredfordulóelőtti Bibliáját megszerkesztették kiemelkedő üzletemberektől kapott anyagi támogatással, amelyek közül néhánynak vitatható vallásos kötelékük volt.

Texe Marrs: Voltak neki Zsidó védőik akik a tagjává tették a Lotusz klubnak – egyfajta titkos társaság – és hirtelen lett rengeteg pénze. Ez a korrupt jogász aki elhagyta feleségét és bűnösnek találták számos tettért mint korrupt védőügyvédet – de Schofieldnek adtak pénzt, és az Angliai Oxford Group kiadta a Bibliáját. Miért szednének egy korrupt ügyvédet, és tennék egy Biblia szerkesztőjévé? És hírtelen volt több millió dolláruk a forgalmazására. Ezzel a mennyiségű pénzel, a Bibliája sikeres lett, ami valójában lezárta az üzletet a Zsidók számára.

Pastor Anderson: A Schofield Referencia Biblia nagyon Izráel-barát, nagyon Cionista, és ez a könyv, jobban mint bármi, megváltoztatta a gondolkodását egy teljes generációnyi fiatal lelkészfiúnak.

Pastor Jimenez: Egy másik hiedelem ami a Keresztényekben aktív ma, ami egy hamis hiedelem, ami nem található a Szent Írásban, az a hit,hogy áldanunk kell Izráelt. Visza mennek ahoz amit ők a Ábrahámi szövetségnek mondanak. Visza mennek 1. Mózes 12-re, mondván, „Áldanunk kell Izráelt, hogyha akarjuk a Isten áldását, mi kell áldanunk őket.”

1 Mózes 12:1-3 a kulcsfontosságú írás, ahol Isten elhívja és megáldja Ábrahámot. Így olvasható: „És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.”

Pastor Anderson: Most a Szent Írás szerint, itt Isten Ábrahámmal köt szövetséget, és mondja Ábrahámnak: „És felmagasztalom a TE nevedet”. Egyes számban van. Ő Ábrahámmal beszél. Hát, Schofield jegyzeteiben az 1 Mózes 12-ben ezt az áldást a jövői Izráel népére alkalmazza. Nem ezt tanítja az Írás. Több evangélikus keresztény ma már a doktrináját Izráelről nem onnan szerzi ami az Újszövetségben van írva. Ők Schofieldi Referencia Biblia jegyzeteiből kapják ezeket. Amint olvasod ezeket az ígéreteket Ábrahámnak az Ószövetségben, rá kell jönnöd, hogy amit a Biblia tanít a Galátziai levél 3:16-ban, amikor azt mondja:

„Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának.”

Pastor Jimenez: Most, hogyha épp itt megállnánk, az összes mai Keresztény, vagy Cionista, vagy bárki, mondhatná, „Látod! Ez Ábrahámnak volt és a magvának, de a vers folytatódik. Azt írja:

„Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának...”

Pastor Jimenez: Most, hogyha pont itt megállnánk, az összes mai Keresztény, vagy Cionista, vagy bárki, mondhatná, „Látod?! Ábrahmámnak és magjának volt, de vers folytatódik. Azt írja:

„Nem mondja: És magvaknak, mint sokról…” (magvak, többes számban)

„Nem mondja: És magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről: És a te magodnak, aki a Krisztus.”

Pastor Anderson: Tehát a Biblia szerint, az ígéretek Ábrahámnak, Ábrahám számára voltak téve, és Krisztusra, és a Biblia aztírja a 29. Versben:

Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám, magva vagytok, és ígéret szerinti örökösök.

Pastor Anderson: A Biblia szerint, mi mint Keresztények, Zsidó vagy sem, örökösei vagyunk Ábrahámnak tett ígéreteknek. Azok ma, akik a közel-Keleten vannak Izráel államában, nincsenek Krisztusban. 99%-kuk nem hisz az Jézus Krisztusban. Ezért ők nem Ábrahám magva. Ezért 1 Mózes 12:1-3 nem alkalmazható rájuk.

Pastor Furse: Az emberek mondani fogják, „Hát, segítenünk kell Izráelt, ha akarjuk Isten áldását magunkon, ha akarjuk Isten áldását a gyülekezetünkön, ha akarjuk Isten áldását a nemzetünkön, muszály segítenünk egy fizikai Izráelt.” Hát, ha viszanézel az elmult 66 vagy 67 évnyi amerikai történelemre, találsz bármiféle áldást Istentől az országunkon? Legalizáltuk volna-e az abortuszt az 1940-es években? Nem, ez azóta érkezett. Mennyi volt az adósságunk az 1940-es években mához képest? Milyenek voltunk akkor, ahoz képest, amilyenek ma vagyunk? Nem tudsz meggyőzni, hogy Isten áldása esett erre az országra, egy „ígéret” által, hogy segítsünk egy fizikai népet valahogy korelálna Istentől való áldásra.

Pastor Anderson: Nem csak az, de ha szembe nézel a Zsidók történelmével, az elmult 2000 évben, meg voltak áldva Isten által? Nem, üldözve és gyűlölve voltak minden országban ahol voltak. Ebben a könyvben itt, van egy lista az összes országról ahonnan a Zsidók ki lettek dobva az elmult 1000 évben, és amikor megnézed egy a hatalmas listát, muszály megkérdezd magadtól, „Miért voltak ennyire utálva és üldözve mindenhol ahol éltek?” A válasz az, hogy: a Kereszténység káromlásáért, és a fosztogató hitelezési gyakorlataikért.

Az kései 1800-as években, az üldözése a Zsidóknak Oroszországban és máshol, hevesedett és sok Zsidó azt gondolta, hogy az egyetlen remény egy virágzó jövőnek az lenne, hogy a Zsidóknak lenne egy saját államuk. Ezt a hitet később Cionizmusnak neveztek.

Rabbi Abrami: A Zsidó állam a kigondolása Theodor Hertzl hatalmas terve volt.

Pastor Anderson: Theodore Hertzl?

Rabbi Wiener: Ő volt a Cionizmus alapítója.

Rabbi Mann: Arra az ötletre jutott ,hogy az oka az anti-Szemitizmusnak az, hogy a Zsidóknak nincs egy saját államuk.

Rabbi Abrami: És írt egy kis könyvecskét „A Zsidók Állama” néven, és azt írta benne, csak egy módja van a Zsidó emberek védelmére a jövőben: a Zsidók, hogy menjenek el Európából, és telepedjenek le szülőföldjükön, Izráel földjén. Ez a könyv lett a Cionizmus Bibliája.

Rabbi Wiener: A Cionizmus volt a reménység kezdete az új állam formálódásának. Az Első Világháboruval kezdődött - a Balfour- Nyilatkozat volt.

Rabbi Mann: A Balfour- Nyilatkozat jelentős volt. Nem csak egy levél volt egy barátnak.

Pastor Anderson: Értem, hogy jelentős dokumentum volt...

Rabbi Mann: ...A Brit Politika kifejezésének szempontjából.

Pastor Anderson: Tehát a Balfour-Nyilatkozat egy levél volt Lord Balfourtól...

Rabbi Abrami: Lord Rothschildnak.

Pastor Anderson: Az Első Világ Háborúban, Törökország szövetségese volt Németországnak, aki a vesztes fél volt, tehát a Török-Ottoman gyarmat felbomlott. És mivel a Török gyarmatország felbomlott az Első Világháború után, a Brit Lord Balfour írt egy nyilatkozatot, amiben szolt, hogy az a Zsidók anyaföldje kellene legyen.

Rabbi Abrami: Igen, az volt a kezdete a nagyobb bevándorlásnak- több tízezer Zsidó legtöbben Kelet Európából letelepedett Izráelben.

Pastor Anderson: A Balfour-Nyilatkozat egy levél volt Lord Rothschildnak, tehát ahhoz, hogy megértsük a Balfour- Nyilatkozatot, meg kell tudnunk ki is volt Rothschild.

Meyer Amschel Rothschild: A Pénz Hatalom! A Pénz az egyetlen dolog amivel a Zsidó megvédhetné magát!

Meyer Amschel Bauer, született Frankfurtban, 1744-ben, pénzkölcsönző volt, és aranykovács a Zsidó Utcán, akinek üzletén volt egy jel a külsején elől, egy vörös hexogrammal. Nemsokkal később, megváltoztatja a nevét „Rothschildra” ami Németül „vörös jel”-t jelent.

Rothschild hamar megtanulta, hogy pénzt kölcsönözni az államnak több profittal jár, mint magánszemélyeknek. Nem csak nagyobb volt a kölcsön, de bíztosítva voltak az ország adójával. Mayer Rothschildnak 5 fia volt, akiket kiképezett a pénzteremtésre és elküldött Európa főbb városaiba, hogy kezdjenek új ágakat a családi bankügyletnek.

Mayer Amschel Rothschild: Öten testvérek vagytok. Azt akarom, hogy mindannyian külön nyissatok egy-egy bankot más-más országban- egyikötök nyitson egy házat Párizsban, egy Bécsben, egy Londonban – válasszátok a legfontosabb központokat, hogy amikor pénz küldve van innen Londonba, mondjuk, nem kell kockáztatni az életet és aranyat. Amschel itt Frankfurtban csak küld egy táviratot Nathan-nak Londonban, mondván, „Fizessetek ennyit, vagy annyit”, és az felverve lesz kölcsönökkel Londonból Frankfurtba. Értitek?

Öt fiu: Igen, apánk.

Mayer Amschel Rothschild: A napjaitokban, lesznek háborúk Európában, és nemzetek akiknek van szállítani való pénze, jönni fog a Rothschild-okhoz, mert biztonságos lesz. Az öt bankházaitok befedhetik Európát, de ti kemények lesztek – egy család: a Rothschild-ok, akik örökké öszefognak. Ez lesz az erőtök.

Amikor Mayer Amschel Rothschild elhunyt, 1812-ben, viszahagyott egy végrendeletet, melyben a gyermekeit utasította, hogy működik a Rothschild-ok háza.

Az összes kulcspozicio Rothschild Házában családtagok által kell fenntartva legyen.

A család kizárólag családon belül házasodhat, a saját első, és második unokatestvéreiket, így megóvják a családvagyont.

Rothschild örökösei szigorúan tiltva voltak, hogy bármikor is felfedjék a vagyonuk összegét.

Az egész családot a telhetetlen vágy vezette a vagyon és hatalom felé. Titokban mindkét oldalát segítették számos Európai háborúnak, uralták az Európai bankműködést, és a közép 1800-as évekre, a világ leggazdagabb családjává váltak.

Texe Marrs: Rothschild segített megalapítani Izráelt, és Rothschild mindig is Izráel védője volt. Bármit amit akar Rothschild, megkap. Úgy vélik, hogy ő a leggazdagabb ember a világon, és effelől silány kétségem van.

Bár a Balfour-Nyilatkozat Rothschild Úrnak 1917-ben volt adva, nem volt egészen 1947-ig a Zsidó Állam ötlete végrehajtva. A Második Világ Háború horrorja kellett, hogy a közvéleményt a Zsidó állam teremtése mögé állítsa, Palesztina földjén.

Pastor Anderson: 1947-ben, az ENSZ kijelentette, hogy két állam lesz Palesztinában. Lenne egy Zsidó Állam, és egy Palesztin állam.

US Ambassador: Az Egyesült Államok delegaciója alátámasztja azokat alapelvű egyhangú ajánlásokat az ENSZ által, ami felosztlatást ad és bevándorlást.

Announcer: Később, Oroszország is támogatta az Egyesült Államokat a feloszlatási ajánlással, míg az Arab államok megtorlással fenyegetnek, míg a szent föld jövője a tét.

Texe Marrs: De Izráel lett az első állam, és sosem akarták hagyni Palesztinának, hogy külön állam lehessen, mindig gondoskodtak, hogy az ENSZ kilátása sosem legyen hatályba téve.

1948 Május 14.-én David Ben-Gurion, a Cionista Szervezet Ügyvezetője, elrendelte „a Zsidó állam létrehozását Izráel földjén.”

Announcer: 1948 Májusában „Izráel”, az Új Zsidó állam megszületett egy fürdőnyi vérben. Zsidó csapatok elvezették az Arab erőket Haifa városából: az eleje azoknak a harcoknak, amik még viszavernek az évek során. Az új kormány, melynek felye David Ben-Gurion hatályban van Tel Avivban. Így első alkalommal, mióta a Római légió feloszlatta Jeruzsálemet, Kr. U. 70- ben, a Zsidó embereknek van egy saját államuk.

Pastor Jimenez: Manapság sok Keresztény azt gondolja, hogy Isten hozta visza Izráel nemzetét, és Isten tette ezt a nagyszerű munkát, de tényleg Isten akarata volt, hogy ezeket az embereket Izráelbe vigye, vagy az Egyesült Nemzetek akarata?

Pastor Anderson: A Biblia elmondja nekünk nagyon tisztán a Zsidók 4-ben, hogy amikor először mentek az ígéret földjére, „nem tudtak bemenni hitetlenség miatt”. Aztán 40 évvel később, a gyermekeik, akik hittek az Úrban, beléphettek az ígéret földjére. Aztán később, más isteneket imádtak, mit tett Isten? Eltávolította őket az ígéret földjéről. Elmentek Babilonba 70 évet. Miután megbánták és elfordultak a hamis isteneiktől, visza lettek vezérelve az ígéret földjére. Utána amikor elutasították Jézus Krisztust, elvitte Isten őket az ígéret földjéről újra, és akkor 1947-ben, mindjájan hittek az Úr Jézus Krisztusban, és Isten visza vezérelte az ígéret földjére. Így történt? Nem!

Pastor Coleman: Hittek Krisztusban? Nézd, keresztény odakint, kérdezd meg magadtól: Volt-e felkelés Izráelben? Az elberek elfogadták Jézust mint Megváltójukat? A válasz az, hogy nem. Ezért az nem Isten volt, aki viszahozta Izráelt, mert hittek benne. Azt mondta, hogy szétszórja, hogyha nem tartják meg szavát, ezt megtette. Azt mondta, visza is hozná, amint viszafordulnának hozzá. Nem fordultak hozzá.

Pastor Anderson: Tehát, ha nem az Úr volt aki visza vezéretle őket, akkor ki volt az? Az antikrisztus szelleme volt, aki viszahozta az ígéret földjére. Az Egyesült Nemzetek volt, aki viszahozta őket az ígéret földjére.

Announcer: Ezért történelmé lett ahogy az izráeli Zsidó állam megszületett. Küzdelemben fogamzott, erőszakban elválasztódott, Izráel virágzott, hogy legyen egy építőhang a világ ügyeiben. A zászlója a reménység szimbólumává vált egy zavart világban.

Pastor Anderson: Dávid Csillaga? Honnan jön ez a szimbólum?

Rabbi Abrami: Sosem ír róla határozottan a magában a Bibliában?

Rabbi Abrami: Benne van a Talmudban?

Leader Schesnol: Nem

Pastor Anderson: Van egy rész erről a Bibliában, vagy nem?

Rabbi Wiener: Nincs.

Pastor Anderson: Tehát akkor nem igazán tudja, pontosan honnan jön az?

Rabbi Wiener: Nem.

Rabbi Mann: Megfogtál!

Pastor Anderson: Tehát senki sem tudja, hm?

Rabbi Mann: Nem tudom.

Pastor Anderson: Mert tudom, hogy Dávid csillagának hívják. Van bármi köze is Dávidhoz?

Rabbi Mann: Nem, nem hiszem.

Rabbi Abrami: Kellett legyen valahol. Nem emlekszem pontosan, az összefüggés mi volt.

Pastor Anderson: Én úgy gondolom, hogy amit ők „Dávid Csillagának”, mondanak az valójában Remfán csillaga, mivel amikor tanulmányozod a Bibliát meglátod, hogy amikor más isteneket imádtak, a Biblia beszél arról, hogy vitték magukkal a zászlóját a csillagnak, az istenüknek, Remfan-nak.

Texe Marrs: Viszautasítottátok a Biblia Istenét. Felvettétek magatokra a csillagot (a 6 ágú csillagot) az isteneteknek, Remfánnak. Mindezek nevek voltak Moloknak, a hatalmas Baálnak, a nagy tűz istennek aki az Ördög.

Paul Wittenberger: Belzebub.

Texe Marrs: Úgyvan. Belzebub. És sokkolva voltak ezáltal. Most akkor ki is ez a csillag isten? Ha egyáltalán olvasták volna az Ószövetségüket, tudnák ezt. Ámos könyvében, Isten mondta, hogy felvettétek a csillagot, és dühössé tettetek ezzel, és áldoztátok a saját gyermekeiteket a csillagistennek a tüzeken keresztül. Feláldozták a saját gyermekeiket. A Zsidók a csillagistennek.

Pastor Anderson: Amikor egy hamis istent imádtak, a Remfán csillaga volt a jelképük. Sosem látjuk „Dávid Csillagát” a Bibliában, de viszont látjuk a hamis istenüknek, Remfánnak a csillagát, és tudjuk ma, hogy nem szolgálják, az igaz istent, mert a Biblia azt mondja, „Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan”. Ha a Zsidók nem hisznek a Fiúban, a Biblia azt mondja, hogy akkor ők nem hisznek az Atyában. Tehát kiben hisznek? Valaki másban. Egy hamis istenben. Ezért nem hisznek ugyabban az Istenben mint mi. Néhány ember azt mondja, „ők hisznek az Atyában, csak éppen nem veszik tudomásukra Jézust”, de a Biblia azt tanítja, hogy lehetetlen hinni az Atyában, ha nem ismerik el Jézust.

Texe Marrs: Ha viszamész a Kőművesi testvériességhez, a szabadkőművesekhez, a nagy szimbólumuk, a „G”. Nézd meg a csillagot a szögmérőn, ez egy stílizált Dávid Csillaga. Sőt, a teljes Dávid csillaga rajta van rengeteg Kőművestemplomon. Miért van ez? A Szabadkőművesség, a tanulmányozása a Júdaizmus, és a Kabbalának.

A Zsidó néptribún újság, 1927 október 28.-án, állította, „A Szabadkőművesség a Júdaizmuson alapszik. Kihagyja a Júdaizmus tanítását a Szabadkőműves Rituálékból, és mi marad?”

Texe Marrs: Albert Pike írta a „Morals and Dogma” nevű könyvében, hogy a Kabbalah, az igazi alapeszme. A kabala nélkül nem lenne a 33 rituáléja a szabadkőműves páholynak. De az isten akit imádnak, a hatalmas építész, Mólok, a csillag isten. Ha bárki mondja nekem, hogy a Zsidók nem voltak maga Jézus által egy hatalmas átok alatt... ott van.

Pastor Jimenez: A János 8:37 érdekes, mert Jézus ezt mondta: Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok.” Tehát elismerte a tényt, hogy fizikai leszármazottjai Ábrahámnak. Mondta, „Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt beszélem, amit az én Atyámnál láttam, ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Felelének és mondanák néki: A mi atyánk Abrahám. Mondta nékik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.” Tehát érdekes, mert a 37. versben, elismeri, hogy Ábrahám magvai, hogy fizikai leszármazottjai Ábrahámnak, de a 39. versben, megkérdőjelezi, mondja, „Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.” és voltaképpen azt mondja, hogy nem vagytok Ábrahám gyermekei, mert mint ahogy beszéltük, később a fejezetben, azt mondja, „Ti az ördög atyától vagytok”. Tehát érdekes, hogy maga Jézus mondta, hogy lehetsz fizikailag Ábrahám leszármazottja, de nem Ábrahám magva, és nem tekint Ábrahám gyermekének.

Rabbi Abrami: Van egy másik rész, a János evangéliomában: János, 8. fejezet, 44-es vers, ahol azt mondja, hogy a Zsidók az ördög fiai. Ez volt amit prédikált!

Pastor Jimenez: Maga Jézus tanította: „Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és a hazugság atyja”. Tehát az Úr Jézus Krisztus szerint ők az atyuktól, az Ördögtől valók. Tehát Jézus is azt gondolta, hogy ők nem Ábrahámot követték, ők nem Mózest követik, ők nem a prófétákat követték, ők nem Istent követték. Azt mondta, hogy az atyukat, az Ördögöt követték.

Texe Marrs: A Jelenések könyve második és harmadik fejezetében érdekes versek vannak, melyek beszélnek azokról, akik mondják, hogy zsidók, de nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.

Pastor Anderson: Nem nehéz kitalálni, hogy ki a „Sátán zsinagógája”, amikor rájösz, hogy csak egy vallás van a világon amelyik használ zsinagógát: Júdaizmus. Nem nehés rájönni, hogy kik, amikor a Biblia elmondja nekünk, hogy azt mondják, hogy Zsidók, de nem azok. Nem mindenki megy és mondja, hogy „Zsidó vagyok”. Akik gyakorolják a Júdaizmust, azok mennek és mondják, hogy Zsidók. Mondod, „hát Pastor Anderson, ők azt mondják, hogy zsidók, de ők tényleg azok.” Nem, mert a Róma 2:28 azt írja, „Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az; sem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van: Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; amelynek dícsérete nem emberektől, hanem Istentől van.” A Biblia azt írja, „Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk:” Tehát Isten szemében ők nem Zsidók, hanem a Sátán zsinagógája. A Biblia azt írja a Jelenések 3:9-ben, „Imé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják maguk és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged.” De most Isten miért akarná hogy a Sátán zsinagógája tudja, hogy Isten szerette a gyülekezetet Filadelfiában? Mert a Zsidók azt gondolják, hogy Isten egyedül őket szereti. Nem hiszik, hogy Isten szereti a görögöket Filadelfiában, és ezért mondta Isten, „Elrendezem, hogy a Sátán zsinagógája tudja, hogy én titeket szerettelek.” Isten szereti a világ gyermekeit. Piros és sárga, fekete és fehér, becses az Ő szemében. Az 1 János 2:22-ben, a Biblia megadja a definíciót, hogy mi is egy antikrisztus:

„Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja, az atyát és a fiút.”

Pastor Anderson: Ahoz, hogy valaki higyje, Jézus nem a Krisztus, hinnie kell, hogy van egy Krisztus, és hogy az nem Jézus.

Pastor Jimenez: A János 4-ből tudjuk, hogy a „messiás”, „megváltó”, „Krisztust” jelent. A nő a kútnál mondta, „Tudom, hogy Messiás jő (aki Krisztusnak mondatik) ”ebből tudjuk, hogy a „Krisztus” szó definíciója „Messiás”. Tehát az 1 János 2:22-ben amikor azt mondja, „Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja ,hogy a Jézus a Krisztus.” Itt azt mondja igazából, „Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Messiás.” Melyik embercsoport hiszi, hogy van egy messiás, de nem hiszi, hogy Jézus volt az a messiás? Megint, ezek a Zsidók.

Pastor Anderson: Lássuk csak ha jól tudnám ezt jellemezni. Igazából a Zsidó hit Jézusban... nyílvánvalóan nem gondolja, hogy Ő a messiás, de ön azt gondolja, hogy csak egy másik egy hosszú sora a hamis messiásoknak?

Rabbi Mann: Igen, hogyha az állítás meg volt téve, hogy ő a messiás, akkor egy hamis messiás volt.

Rabbi Abrami: Jézus sosem mondta, „Én vagyok a Messiás”

Rabbi Mann: A Zsidó embereket érdekelte volna a Messiás. Ők várnak a Messiásra. Akarnak Messiást, tehát hogyha meg lett volt bármi igazi jellemzői a Messiásnak, érdekelte volna őket. De volt neki 12 tanítványa. Az nem sok. Végülis az egész Zsidó népről beszélünk, az összes írástudóval együtt. Ők nem voltak megnyerve fölötte.

Pastor Anderson: Ők nem hittek benne.

Rabbi Mann: Egyáltalán nem! A Keresztények találták fel a bukott messiás ötletét. Attól mert megbukott, még mindig a Messiás. Azt mi alutasítjuk. Ha elbuksz, akkor nem vagy a Messiás.

Pastor Anderson: Ők még mindig figyelik a messiás eljövetelét, és mi tudjuk, hogy az a másik messiás ami jön, az antikrisztus. Hogy néz ki a Zsidó messiás?

Rabbi Abrami: Egy nagyon nagyhatalmú király, aki békét és jóakaratot hoz létre a föld felszínén. Muszály létrehoznod a békét.

Pastor Anderson: Világ békét?

Rabbi Abrami: Világ békét.

Rabbi Mann: Amikor az igazi Messiás eljön, annyira drámai módon, hogy nem lehet viszautasítani, akkor mindenki elfogadja, hogy ő az igazi messiás.

Pastor Anderson: Világszerte?

Rabbi Mann: Világszerte. Még a nem Zsidók is, mert mindenki a Messiásra vár.

Pastor Anderson: Tehát amikor a Messiás eljön, azt mondja, hogy az egész világ hinni fog benne?

Rabbi Mann: Igen, az egész világ, mert a célja az lesz, hogy hozza az egész világot az igazi felvilágosultságára. Minden nemzet áramlani fog Jeruzsálem felé, hogy tanuljanak tőle. Ez kezdeményezni fog egy világbéke időszakot. A Messiás egy szőrnyű karizmatikus alak lesz, nagy tudással, és kommunikációs ügyességgel. És ő egy nagy harcos is lesz. Ő a Zsidók nagy védője lesz, és legyőzi az összes ellenségeiket egy állandó fajta módon.

Pastor Romero: Ha megfigyeled, a Zsidók leírását a messiásuknak, ők egy egy tökéletes képet festenek, az antikrisztus Bibliai leírásának. Elfoglalja az egész világot. Háború által fog békét hozni.

Pastor Anderson: A világ összes vallása benne fog hinni. Világbékét fog hozni. Össze egyesít minannyiunkat.

Texe Marrs: Annyira sok Keresztény, drágák és nem tudják mit tesznek. Egy Prófécia konferencián voltam Floridában, és egy asszony oda jött hozzám, és a Dávid Csillagát viselte. Megkérdeztem tőle, miért hordja azt, és azt mondta, „Ó, annyira fontos, hogy kimutatjuk Izráel támogatását.” Megkérdeztem, „Ön, hogy mutatja Izráel támogatását?” Erre azt válaszolta, „Pénzt adok, minden hónapban a Templom Hegy Alapítványnak.” Hát az egy ilyen Zsidó csoport, és mondtam neki, hogy „Dehát nem tudod, hogy a 2 Thessalonka 2-ben azt írja, hogy az antikrisztus fog fel menni a templomba, és Istennek fogja mondani magát, minden más isten felett?” Azt mondta, „Hát, csak azt gondoltam, hogy be kell teljesítsem a Bibliai próféciát.” Mondtam, „Szerintem is! Te segítesz az antikrisztusnak eljönni! Ki akarná ezt tenni!”

Rabbi Jeremy Gimpel: Amikor jön egy ember, és kivívja Izráel összes háborúit, legyőzi az ellenségeit, megépíti a templomot, béke a földön – a vezető aki tette, mindjájan leborulunk a király előtt. Érted, hogy mondom? Bárki legyen az. Tehát, a meglátásod erről – te mondod, hogy a második eljövetel. Oké. Mi szerintünk az első.

Pastor Anderson: Nézd, a Zsidók készek elfogadni az antikrisztust mint messiást, míg a Keresztények úgy vannak tanítva, hogy az utolsó időkben a Zsidók hinni fognak Jézus Krisztusban. Hát, kevesebb kell egy zseninél, hogy kifűrkésszük, mit csinál itt az Ördög. Amikor a Zsidók elfogadják az antikrisztust, mint messiást, akkor a hitehagyott Kerestények, mind azt fogják mondani, „Nézzétek, ez Jézus Krisztus második eljövetele! Nézzétek a Zsidók hisznek benne!” Mi az Ördög célja az antikrisztussal? Hogy meggyőzze az embereket, hogy a második eljövetele Jézus Krisztusnak. És mint bármely más hamis doktrina, ez is egy témából teljesen kiragadott igerészen alapszik. A Róma 11 végét teljesen kiveszik témából, az egész Róma 11 elejét teljesen figyelmen kívül hagyják, és egyből a végére mennek, egyből a 26. versre, „És így az egész Izráel megtartatik,” és mondani fogják, „Látod! Az utolsó időkben, mindenki Izráelben megtér. Hinni fognak Jézusban!” Elfelejtik, hogy a Biblia éppen most beszélt a Róma 9-ben, hogy „nem mindnyájan Izráeliták azok, kik Izráeltől valók”. A fizikai leszármazottak nem az igazi Izráel! Azt mondta, „Mert nem az a Zsidó, aki külsőképpen az… hanem az a zsidó, aki belsőképpen az.” Azok akik hisznek Jézus Krisztusban, az igazi Izráel. Hogy nézhetsz egy embert aki nem tért meg, és mond, „Ők Izráel,” amikor a Biblia azt írja, „így egész Izráel megtartatik”? Ez azt mondja, hogy senki aki nem tért meg, nem Izráel. Ez az antikrisztus, nem Jézus Krisztus, aki egyesíteni fogja a Zsidókkal a hamis Keresztényeket az összes más vallással a világon.

Ahhoz, hogy a Zsidó antikrisztus egyesítse az összes vallást a világon, az Ördögnek muszály rávennie a Kereszténység nagyját, hogy nézzék a Zsidókat hívő társaiknak, annak ellenére, hogy mennyire visszautasítják és káromolják Jézus Krisztust. Tévé Evangélisták, mint például John Hagee, figyelmen kívül hagyják a tiszta tanítását az Újszövetségnek, és alkalmazzák az ígéreteket Ábrahámnak az 1 Mózes 12:1-3-ban, a mai-napi Krisztus-elutasító Izráelnek. Bárki, aki egy Biblikus nézetet tart, hogy a Zsidók többé nem Isten kiválasztott népe, azt a média megbélyegzi, mint anti-Szemita.

John Hagee: Izráel harca a mi harcunk! Egyek vagyunk! Egyesülni fogunk! Nem leszünk lecsüggedve! Nem leszünk legyőzve! Nem leszünk megfélemlítve! Nem fogunk leűlni! Nem leszünk némák! Mi vagyunk a megrosszabb rémálma az anti-Szemitáknak a világon, a győzelem a milyénk lesz!

Ted Cruz: Hogyha nem álltok Izráellel és a Zsidókkal, akkor én sem állok veletek. Köszönöm, és Isten áldjon.

Joel Osteen: Izráel emberei mellett állunk.

Robert Jeffress: Megkérlek téged, hogy csatlakozz hozzám, és minden Keresztényhez, és minden Zsidóhoz, és minden szabadság-szerető Amerikaihoz, hogy követeljük, hogy ez az elnök és kongresszus tegyen meg mindent ami szükséges, hogy kiírtsuk a gonoszságát az Iszlám államnak, és a radikális iszlámnak a világ színéről. Itt az ideje cselekedni, most.

Woman Preacher 1: „Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz.”

Woman Preacher 2: Jobb ha nem vagy Izráel ellensége.

Woman Preacher 1: Megáldatik benned a föld minden nemzetsége.

Woman Preacher 2: Igen, Ámen.

TV Preacher 4: Vagy vele vagy, vagy ellene. Nem vagy mindkettő.

John Hagee: Az ember, a gyülekezet, a nemzet, aki megáldja a Zsidó államot és a Zsidó embereket, azt Isten megáldja mérhetetlenül.

Benny Hinn: Izráelt megáldani, nem csak azt jelenti, hogy „Hát, megáldalak.” Velük kell állni a szükségük órájában.

Pastor Anderson: Persze a Biblia azt mondja a 2 János 9-11-ben, hogy

„Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok, és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be a házatokba, és azt ne köszöntsétek; Mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben.”

Pastor Anderson: És mit csinálsz amikor köszöntesz valakit ahogy a Biblia leírja? Megáldod őket. Tehát a mai evangélikus Kereszénység azt mondja, hogy muszály megáldjuk Izráelt, ha akarjuk Isten áldását magunkon, míg a 2 Jánosban az áll, hogy ha megáldjuk azokat, akik viszautasítják az Isten Fiát, részeszek vagyunk annak gonosz cselekedeteiben.

Texe Marrs: Evangélikusok, persze, nagy része az amerikai Kereszténységnek – a Déli Baptisták, a Pünkösdisták, az Isten gyülekezete – ezek mind nagyon buzgó csoportok, és valójában mindig is Izráel pártiak, meg Cionista pártiak voltak. Sokan közülük igazából be is csukták az ajtót a megtérésre mondván, „Ó, nektek nem kell Jézus.” Ti Zsidók vagytok.

A Houston Chronicle lapban, John Hagee azt mondta:

„Nem próbálom megtéríteni a Zsidó embereket a Keresztény hitre. Nincs semmi a „The Night to Honor Israel”-ben ami ezt teszi. Sőt próbálni megtéríteni a Zsidókat időpazarlás. A Zsidó ember, akinek gyökere van a Júdaizmusban, nem fog áttérni a Kereszténységre. Mindenki más ha Buddhista, ha Bahá’i, hinnie kell Jézusban. De nem a Zsidó. Zsidóknak már eleve van egy szövetségük Istennel, ami sosem volt kicserélve a Kereszénységgel.”

Pastor Anderson: És valójában ez a leginkább anti-Szemita kijelentés amit valaha is mondanál: „Ne evangélizáld a Zsidókat.” Ez a Zsidókat el fogja küldeni a pokolra. A Biblia írja:

„Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.”

Pastor Anderson: Míg John Hagee azt tanítja, hogy a Zsidók máris mehetnek, és nem kell evangélizálni a Zsidókat.

Pastor Furse: Hát, John Hagee tévedett. A Biblia azt mondja, hogy muszály evangélizálnunk az elveszetteket, és hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Az előbb említettem, C. I. Schofield-ről, hogy elvált, és újraházasodott. Nem érdekes, hogy John Hagee is ugyanaz a történet: elvált a feleségétől, elvett egy más hölgyet, és vezet egy hatalmas Pünkösdista gyülekezetet, és kihangsúlyozza Izráelt az imádat pontjáig.

John Hagee: A szabad az szabad valóban. Adj hálát és dícsérd az Isten házában.

Announcer: A 18’000 embertől aki San Antonio-ban a gyülekezetéhez tartozik, a 99 millió otthonig aki mondja, hogy csatlakozik a heti rádió és televízíó adásába, John Hagee felépített egy hatalmat, megosztva az evangéliumot Izráelről az evangélikusoknak világszerte. És mint a CUFI vezetője, a hatalma kinyúl a pulpitustól a politikáig.

Pastor Anderson: John Hagee egy Istenkáromló hamis próféta, aki azt tanítja, hogy Jézus Krisztus, nem azért jött a földre, hogy ő legyen a Messiás.

John Hagee: Az „In Defense of Israel” megmozgatja a Keresztény teológiát. Bebizonyítja az Írásból, hogy a Zsidó emberek egészében nem utasították el Jézust mint Messiást. Bebizonyítja azt is, hogy Jézus nem azért jött a foldre, hogy a Messiás legyen. Bebizonyítja, hogy egy kálvári összeesküvés volt Róma, a főpap, és Heródes között, hogy kivégezzék Jézust, aki egy felkelő volt, és túl veszélyes ahhoz, hogy éljen. Mivel Jézus nem volt hajlandő, szóval és tett által Messiásnak állítani magát, hogy hibáztathatnánk a Zsidókat, hogy elutasítják, ami nem is volt ajánlva? Olvasd el ebben a sokkoló expozéban, „In Defense of Israel.”

Announcer: Később a könyvében John Hagee lelkipásztor arra van szánva, hogy élénk vitákat kezdjen, a Keresztény világ körül.

Pastor Furse: John Hagee nem egy független Baptista, sem King James Biblia hívő, szóval sokan, akik nézik ezt a dokumentum filmet, azt gondolják, „Hát, éz nem a mi emberünk.” Rendben, és mi van Sam Gipp-el, aki éppen körülbelül egy éve prédikált egy templomban, Idaho államban, s azt mondta, (majdnem idézni is tudnám), „Tudod, minek nem hívom sosem Jézust? Sosem hívom a Messiásnak.”

Sam Gipp: Tudod, minek nem hívom Jézus Krisztust? Sosem hívom a messiásomnak. Tudjátok miért? Gondolod, „Hát, Ő a Messiás.” Ő nem a Messiásod! Kivétel ha Zsidó vagy, ő nem a Messiásod. Idegen nemzet vagy, nem? Rendben, akkor nekünk sosem volt Messiás igérve.”

Pastor Furse: Bocsánat, de Sam Gipp téved, lehet ha népszerű még a független Baptisták között is, de ez helytelen, ha Sam Gipp, vagy Peter Ruckman, vagy bárki legyen. Az Isten szava az Isten szava, és nem fogjuk engedni, ha Schofield, ha John Hagee, vagy a mi kedvenc prédikátorunk, vagy ha a mi kedvenc professzorunk, vagy tanítónk, hogy befolyásolja, hogy mit mond az Íge. Jézus Krisztus a Messiás. Ő az én Messiásom. Ő mindenki Messiása.

Hagee, elmondja a Houston Chronicle cikkjébe, „Sok Keresztény teológus anti-Szemita, mert azt mondják, hogy a szövetség a Zsidókkal elúszott – hogy a Zsidók helyettesítve vannak a Kereszténységgel, és hogy Izráel nem érdemli az Amerikai katonai támogatást.”

Nem is csak a Keresztény Cionisták szeretik Hagee tanítását, hogy a KERESZTÉNYEKnek, muszály támogatni Izráelt, de még követelik is, hogy az Amerikai kormány támogassa Izráelt katonailag és pénzügyileg. És mert az evangélikus Keresztények nagy részét kiteszik a szavazó népességnek, a politikusok kötelességtudóan tesznek utazásokat Izráelbe, hogy imádkozzanak a Zsidó istenhez a Siratófalnál.

MSNBC Announcer 1: Rengeteg társadalmilag konzervatív, evangélikus, Republikánus szavazó van, akinek érzékeny pontja ez a dolog, és hogyha kimenni látják Ted Cruz-t a Fox News-on, s mondja, hogy „100%-osan Izráel mögött állok.” Amikor látják ezt történni, sok konzervatív szavazó fogja mondani, hogy, „Héj, ez a Cruz alak jobb mint gondoltam!”

MSNBC Announcer2: Valójában épp most volt a Keresztények Egyesülnek Izráelért esemény, amely egy evangélikus Keresztény szervezet, amely nagyon, nagyon Izráel párti. Van egy kép - tudtommal megvan nekünk – Rand Paul imádkozik velük. Ott van. Imádkozik a CUFI emberekkel.

Ted Cruz: Hadd mondjam el ezt: azok, akik gyűlölik Izráelt, gyűlölik Amerikát, és azok akik gyűlölik a Zsidókat, gyűlölik a Keresztényeket.

Jim Staley: Tehát Izráel ellenzéke, Isten ellenzéke, és nem érdekel miben hisznek, és hol állnak a spirituális idővonalon, mert ez nem az én problémám. Mögötte vagyok, és nem számít, hogy mit csinál, és hol áll. Hogyha felkiált a Jahve nevéhez, Ábrahám, Izsák, és Jákób Istenéhez, az az én testvérem.

Rabbi Jeremy Gimpel: Fog majd lenni, szerintem, egy fordulás egy Biblikusabb Kereszténység felé, egy Zsidóbb Kereszténység felé, és a vonalak közöttünk – eddig úgy volt, hogy „Ó, azok Keresztények; azok pedig Zsidók,” az ilyenek azt fogják majd mondani, „Á, azok kicsit olyanok mint a testvéreink!”

Benjamin Netanyahu: Izráel hálás a támogatásért az Amerikai emberektől, és Amerika elnökeitől, egészen Harry Truemantól, Barack Obamáig.

Barack Obama: Valójában, büszkén mondom, hogy semmi Egyesült Államokbeli adminisztáció sem tett többet Izráel támogatásáért, mint a milyénk. Egysem! Ne hagyd senkinek, hogy másként mondja! Ez egy tény.

Mitt Romney: Elismerjük Izráel jogát az önvédelemhez, és hogy Amerikának helyes, hogy mellettetek álljunk.

John Hagee: Ezért itt az idő Amerikának, hogy átkarolja Joseph Liebermann Szenátor szavait és fontoljon meg egy katonai előretervezett csapást Irán ellen, hogy megelőzzenek egy nukleáris Holocausztot Izráelben és egy nukleáris támadást Amerikára.

Pastor Anderson: A 2 Krónika 19-ben, egy istenfélő király, a Jósafát néven segíteni akart Izráelnek katonailag. Itt van, hogy mit mondott neki Isten a 2. versben.

„És eleibe méne Jéhu próféta, a Hanéni fia, és monda Jósafát királynak: Avagy az istentelennek kellett-é segítségül lenned, és az Úrnak Gyűlölőit szeretned? Ezért az Úrnak haragja ellened.”

Pastor Anderson: Szóval nekünk azt mondják, hogy ha segítünk Izráel népének meg leszünk áldva Isten által az 1 Mózes 12 miatt, amikor valójában a Biblia azt tanítja, hogy ha segítünk egy Istentelen nemzeten, mint Izráel, Isten haragja lesz rajtunk.

Pastor Filenius: Mi, mint Biblia hívő Keresztények, miért támogassuk Izráel nemzetét, amikor Izráel népe nem is enged egy Keresztényt, hogy bevándoroljon az országukba. Hogyha emigrálni akarsz Izráelbe, meg kell tagadd Jézus Krisztus nevét.

Pastor Anderson: Tehát ahoz, hogy valaki egy Orthodox Zsidó akar lenni, vagy kérni a visszatérés jogát, meg kell tagadni a Kereszténységet, például.

Leader Schesnol: Meg kell.

Rabbi Abrami: Nem lehetsz Zsidó és Keresztény. Vagy egyik, vagy másik.

Leader Schesnol: Tehát a mai-napi Izráel államot illetően, szükség van a lemondásra, az ember előző vallási hovatartozásáról, szükség van számos rituálékra, melyek arra vannak tervezve, hogy tisztítsák meg az embert az előző vallási hovatartozásuktól.

Pastor Anderson: Tehát akkor valaki, aki nem Zsidó, nincs automatikusan egy meghívója Izráelbe vándorolni akkor?

Leader Schesnol: Nem, mint állampolgár.

Pastor Anderson: Tehát Izráelbe emigrálni, le meg kell tagadni a Kereszténységet, ahhoz, hogy...

Leader Schesnol: hogy állampolgár légy, és meg kell térjen egy Orthodox rabbi által.

Pastor Filenius: Én személyesen ismertem, olyanokat, akik elmentek Izráelbe, azzal a hittel, hogy Izráel az ígéret földje és, hogy a Zsidók Isten kiválasztott népe, és elmennek oda, azzal a szívökben, és elmennek tanuskodni nekik, és beszélnek nekik Krisztusról, de illegális Izráelben szórólapot osztani. A zsaruk jönnek és zaklatják őket, és még a letartóztatás, és a deportáció veszélye is fenyegeti. A Biblia igaz, amikor azt mondja, hogy ők az evangélium ellensége. Róma 11:28

„Az evangéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.”

Pastor Filenius: Pont itt írja, az Isten szavában. Ellenségük az evangéliomnak.

Pastor Furse: 2014 Júniusában, a Meleg Büszkeség hónapján, az Egyesült Államok nagykövetsége lobogtatta az amerikai zászlót, alatta felvonták a Buzi Büszkeség zászlaját. Már az elmult pár éve , Tel Aviv be lett szavazva az egyes számú buzi városnak a világon, maga a buzi társadalom által. Tel Avivot szavazták az egyes számú helynek a világon - nem San Francisco, nem New York, hanem Tel Aviv.

Glenn Beck: Izráel létrehozatalára voltunk mi is létrehozva! A jellemzéseink mind vége. Végy elő egy dollárt a zsebedből. Nézd a nagy pecsétet. Megfigyelsz a sas szárnyai között, látni fogsz egy Dávid Csillagát, 13 csillagból kirakva. Most, miért van a Dávid Csillaga ott?

John Hagee: A Csillag körül ott van a Shekinah dicsőségbeli mély felhőt, ami szimbolizálja a Shekinah glory ami a szövetség ládája fölött volt. George Washington mondta, „Szeretném, hogy ez legyen a dolláron, hogy az emberek elismerik a Zsidó emberek hozzájárulását az Amerikai Egyesült Államokhoz.”

Nem is csak a mai Keresztények vannak úgy tanítva, hogy Zsidó-pártiak és Izráel-pártiak legyenek, az idegen tanítások a Talmudból és a Kabbalából belopódzik a gyülekezetekbe és tanítva vannak, mint Keresztyén doktrina. Például rengeteg lelkipásztor használja azt a szót, hogy „Shekinah” mint egy idegen szó a Héber Ószövetségből, míg valójában a szó a Bibliában nincs benne egyszer sem.

Rabbi Mann: Szóval a „Shekinah” az isteni jelenlétre utal.

Rabbi Wiener: És egy nőnemű szó egyébként. Nem hímnevű.

TV Rabbi: Például, ha Moses de León előjött volna, mondván, „Van egy ötletem. Isten egy nő.” Az lehet ha nem jött volna ki valami jól. De most, azt mondta, hogy az ősi Rabbi Shimon tanított minket a Shekinah-ról, az Isten női feléről, és a románszával az isteni társával, a Szentel, áldassék a neve.

Rabbi Wiener: Tehát van egy hit, hogy Isten lehet férfi is meg nő is egyben.

Rabbi Abrami: A Shekinah a lélekben rejlő jelenléte Istennek az Univerzumban. Az ami sugárzik a Isten lényéből. Viszont a Zsidóknak, Shekinah és Isten, egy és ugyanaz, és szinte tíltott elválasztani őket. Isten a nőnemű és hímnemű önmagát egyszerűen a Shekinah inspiráció formályában jelenti ki.

Pastor Furse: A Shekinah olyasvalami, mely a Tálmud része- mely része a Júdaizmusnak, nem a Kereszténységnek. És mégis, hány Baptista prédikátor használta a „Shekinah Dicsőség” kifejezést, és mégcsak nem is Biblikus.

TV Preacher 5: Barátok, muszály megértsük, hogy a Shekinah dicsőség bennünk van. Ez a jelenlét amiről beszéltünk, ez a jelenség, mely jött ebbe a felső szobába a tanítványoknak, a Shekinah dicsőség- bennünk van mint hívőkben.

Pastor Anderson: A Biblia tiszta az 1Mózestől a Jelenésekig, hogy Isten hímnevű, nem nőnemű. Hogyha azt tanítod, hogy Isten egyszerre hímnevű, és nőnemű, akkor más istened van. A Keresztény Biblia azt tanítja, hogy az ember volt az Isten képmásáta teremtve, és az 1 Korintus 11-ben a Biblia azt mondja:

„Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége.”

Pastor Anderson: Tehát az 1 Korintus 11-ben, az ember nem kell befednie a fejét, mert a férfi van az Isten dicsőségére szemben a nővel. Ezért mondja még az 1 Mózes 1:27-ben is, hogy:

„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.”

Pastor Anderson: Férfivá és nővé voltak teremtve, de a férfiú az Istennek képmására. Mit jelent Isten képmására lenni? Úgy nézni ki mint Isten. Amikor Jézus a földön járt, férfi volt, és az Atya is hímnem. Ez istenkáromló tanítása, az új kori miszticizmusnak, mely a föld anyát imádja, és a női lelket, és az istennőt, és a Kabbalát, és az új kort – ez az ahonnan jönnek ezek a dolgok.

Leonard Nimhoy: Ez a formája a Sin, betűnek – a Héber ábécében a Sin – egy nagyon érdekes betű a nyelvben. Az első betűje a Sháddáj szónak, az első betüje a Shálom, az első betüje a Shekinah szónak, mely az Isten női oldalának is.

Spock: Élj sokáig és boldogulj jól, Sirách képe, minden atyja amit mi most igaznak tartunk.

Leonard Nimhoy: Ez nagyszerű. Az emberek nem jönnek rá, ezek áldják ezzel egymást. (nevetés)

Amikor a Keresztények megtudják az eddig előadott információt ebben a filmben, sokan még ott maradtak az ötletnél, hogy a zsidók fizikailag Ábrahám , Izsák és Jákób leszármazottjai, és a többiek pedig mind idegenek vagyunk... de vajon tényleg ennyire egyszerű?

Pastor Anderson: Az ember egyetlen módja, hogy tudja , hogy Zsidó, a genealógia lenne. Sőt, a legtöbb mai-napi ún. Zsidók egyáltalán nem tudják, hogy melyik törzsből vannak. Az emberek tudják a Zsidó közösségben, „Hé, és a megtérteké vagyok”, vagy „Hé, és tulajdonképpen a Júda tőrzséből vagyok, vagy a Benjámin törzséből, vagy a...”

Rabbi Mann: Ami a törzseket illeti, mi nem tudjuk. Nem tudom, melyik törzshöz tartozok. Az egyedüliek akik igen is tudják, azok a Cohen. Ők tudják, mert továbbadva van, apáról fiúra, apáról fiúra. Mer vannak bizonyos dolgok amit a Cohen/papok... bizonyos áldások amit mondanak, és a többi, meg így tovább. Tehát megőrizték a leszármazást. Ők tudják. Én, nekem fogalmam sincs, milyen törzsből származnak az elődeim.

Pastor Anderson: És azt mondja, talán a legtöbb Zsidó nem tudja melyik törzs?

Rabbi Mann: Senki. Éz nem volt megtartva. Ma nem számít egyáltalán. Nem.

Pastor Anderson: Ha tényleg külömbséget tett volna, hogy ki származott Izráeltől és ki nem, akkor miért mondaná Isten, hogy kerüljük el a genealógiát.

Pastor Romero: A Biblia mondja, a Titus 3:9-ben, hogy kerüljük a genealógiát. Az Újszövetség nagyon tiszta. Nem számít honnan jöttek a fizikai elődeid.

Pastor Anderson: Krisztusban nincs sem Zsidó sem Idegen. A Biblia tiszta:

„nincs külömbség a zsidó meg görög között”

Tehát akkor miért gondoljuk ma, hogy van külömbség a zsidó és a görög között. És azt gondoljuk, hogy valahogy, ha valaki leszármazottja Ábrahámnak, Izsáknak, és Jákóbnak, hogy az csak valahogy automatikusan Isten kiválasztott embere, ha hisznek, ha nem Jézus Krisztusban. Lehet ha körülmetélve vannak a testben, de a Biblia azt mondja, hogy az a körülmetélkedés a szívben és a lélekben van ami Zsidóvá tesz Isten szemében.

Pastor Anderson: Az 1 Timóteus 1-ben, az áll, a 4. versben, „Se mesékkel és vége-hossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak.” – tartsátok észben ezt a kifejezést – „vége-hossza nélkül nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzatok, amelyek inkább versengéseket témasztanak, mint Istenben való épülést a hit által.” Most, a Titusban, csak azt mondta, hogy „nemzetségekről való tudakozásokat kerüld”, itt azt mondja, hogy „vége-hossza nélküli” genealógiát kerüld. Most meg fogom mutatni a genealógiák, miért vége-hossza nélküliek. Ezek igazán végtelenek. Ez az, ahogy egy családfa kinéz. Na most, ennek a családfának az alján, csak egy ember van, te. Te két embertől származol, ugye? Az apádtól és anyádtől. Tehát, hogyha viszaugrunk egy generációt, akkor két ember van, akitől közvetlen származol, viszont hogyha viszamegyünk még egy generációt, nem csak két nagyszülőd van. Négy nagyszülőd van, és állandóan duplázódik, mert van két szülőd, 4 nagyszülőd, 8 dédszülőd, 16 ükkszülőd, és van 32 szépszülőd. Ez azt jelenti, hogy ha csinálnák egy családfát, mely viszamegy 5 generációt, olyan széles papírra lenne szükségem, hogy annak a papírnak a tetelyén, rá tudnák fértetni 32 ember nevét, mert ennyi elődöm lenne, közvetlenül az 5. generációban. Most, hogyha viszamennék a 6. generációba, a papírom kétszer annyira széles kell legyen, mert most be kell fértetnem 64 rést, a neveknek. Hát, az történik, hogy amikor tovább visza megyünk, ez a szám hatalmas-naggyá válik. Annak érdekében, hogy megértsük, hogyan működik ez a táblázat, meg kell tudnunk, mennyire hosszu is egy átlagos generáció. Mennyi idő egy átlagos generáció?

Dr. Donald Yates: Hát, azt mondják 20-25 évig.

Pastor Anderson: Na most, a generációnak semmi köze sincs az életkorhoz. Például, nekem édesanyám 30 éves volt, amikor engem megszült, és a nők általában a 20 és a 40 éves kor között szülnek gyermeket, tehát vegyük 30 évnek az átlag generációt. A 30 egy szép kerek szám, és a 30 egy elég konzervatív szám erre a számításra. Tehát egy generáció 30 év, vagyis valakinek gyermeke születik amikor 30 évesek, és nekik születik egy gyermek amikor ők 30 évesek, és nekik születik egy gyermek amikor ők 30 évesek. Semmi köze az életkörhoz. Ez azt jelenti, hogy ha visza megyünk 10 generációt, akkor az 300 év. Kerekítsük le és mondjuk, hogy ha viszamegyünk a családfánkban körülbelül 10 generációt, akkor 1700-ban lennénk. Most mivel a családfánk egyre szélesebb, hogyha akarnánk csinálni egy teljes családfát, mely mutatja az összes elődünket a 10. generációig, szükségünk lenne egy akkora papírra, melyre ráfér 1024 rés, mert 10 generációval ezelőtt, lenne 1024 ember akitől közvetlen származunk. Habár, valamit észrevettem, amikor csináltam a családfámat. Amikor viszamentem 10 generációt, tudod mire kezdtem rájönni? Ezek többé már nem egy egyéni emberek, mert volt néhány vegyes házassága 300 év alatt, amely tudomásukon kívül jött létre. Menjünk visza 20 generációt. Tehát az 1400-as év körül járnánk. Hát, ha be akarnám felyezni a családfát, szükség lenne egy akkora papírra, amelyikre elfér 1,048,576 ember neve. Az azért egy egész nagy darab papír. Tehát 1400-ban, ha utánajárok az összes elődömnek, és megmondom nektek, hogy az összes elődöm ki volt az 1400-as évekből, fog kelleni, meg kellene mutassak egy akkora családfát amelyiknek csak a tetelyén egy millió valahány ember lenne – csak a felső sorban, s még nem is beszélve a többiekről lefelé. Ha viszamennék 30 generációt, most is csak 1100-ban vagyok. Még nem is vagyok közel Krisztus idejéhez, ugye? Nem. Ha viszamennék 1100-ba, 30 generációt, lenne 1,073,741,824 elődöm abban a generációban. Figyeljetek, nem mind egyéni emberek. Amikor csináltam a geneológiámat, találtam egy rokont, aki a 10. ősanyám az egyik oldalon és a 11. ősanyám a másik oldalon, mert az emberek mert az emberek elvették az 5. és 6. unokatestvérüket, tudatukon kívül. Sok megismétlődés történik. Amit ez mutat az, hogy rengeteg ember származik azonos embertől. Tehetetlül csak összeházasodni tudnak. Lehetetlen nem tenni, ezek a számok miatt. De az igazi szám ahová visza akarunk menni, nem Kr. u. 1100. Menjünk visza Kr. u. 70-be mert Kr. u. 70-ben, volt amikor az összes Zsidó szét volt osztlatva. Most amikor mondja, hogy elszórva mindenütt a világban, a szó szerinti értelemben gondolja? Úgy értem, összes nemzetbe?

Rabbi Wiener: Igen, a legszószerintibb értelemben.

Pastor Anderson: Ha visza mennénk Kr. u. 70-be, és egy családfát csinálnánk, ami megmutatja az összes elődünket, Kr. u. 70 és hogy csatlakoznak össze, a vonal tetelyén 18 kvintillió, 446 kvadrillió, 744 trillió név lenne Kr. u. 70-ből. Na most, ki gondolja, hogy élt 18 kvintillió, 446 quadrillió, 744 trillió ember Krisztus idelyében, vagy nem sokkal később? Nem. Sőt, a hozzávetőleges népesség abban az időben körülbelül 200 millió volt. Abból a 200 millióból, hívjuk csak 7-8 milliót Zsidónak. Mondod, „hát nem szeretem ezt a számot.” Hát ez a szám mindjárt nem fog számítani. Tehát akkor csak hívjuk 7-8 milliónak, szóval hívjuk csak 7-8 milliónak. Tehát hogyha van 200 millió ember a földön a templom lerombolása idelyén, és közzávetőlegesen 7-8 millió közülük Zsidó, akkor az azt jelenti, hogy ha van nekem egy elődöm abból korszakból, lenne egy 1 a 27-ből esélyem hogy Izráeliták voltak. Tehát gondolj erre: mi lenne, ha én vennék egy lottójegyet, és az győzelem esélye annak a lottójegynek 1 a 27-hez, mert ez a nyerő jegy amely azt mondja, „Te Zsidó vagy! A kiválasztott emberekhez tartozol! Izráeli vagy! Egy Izráelita vagy valóban!” Van egy 1 a 27-ből esélyed. Mondod, „Hát Pastor Anderson, hogyha van egy 1 a 27-ből esélyed, talán nem fogod megnyerni azt a lottót, mert 1 a 26 az esélyed a vesztésre. Oké, de mivan, hogyha veszek 18 kvintillió lottójegyet. Mit gondolsz, fogok nyerni? Hadd kérdezzem meg: hányszor kell eltalálnom, hogy Ábrahám leszármazottja legyek? Hányszor kell eltalálnom, a leszáramozzja legyek Izráelnek? Mondod, „Hát, tudod, én fekete vagyok. Afrikai vagyok. Hogy lehetek én összefüggésbe Ábrahámmal?” Hát, állj csak meg és gondolkodj rajta. Gondolj Izráel gyermekeire. Izráel egyik gyermeke, József: találd ki honnan van a felesége? Egyiptomból. József felesége egyiptomi volt. Hol van Egyiptom? Afrikában. Mózes felesége származása Etiópia. A második felesége etióp volt. Máris látjuk, hogy még a Bibliai időkben is, összevegyültek Afrikával – keveredtek Hám fiaival. Ha belegondolsz, az Efraim és Manassé törzsére, nekik fele Hám és fele Izráel volt, mert Izráel fia, József elvett egy Egyiptomi nőt, aki Hámtól volt. Az összes Efraimbeli és Manassébeli, Hám leszármazottja volt. Nem csak az, de végig a történelem folyamán voltak kereskedők és misszionáriusok és hódítók. Gondolj a Mongól birodalomra ami végig ment az egész világon, ami elfoglalta Kínát, ami elfoglalta Japánt, ami elfoglalta Kóreát – az összes halyó ami vitorlázott ide, meg oda, meg mindenhova. Kell egyedül egyetlenegy ősöd, a rengeteg milliónyi ősödből, csak egyetlenegy Izráelinek kell légy a leszármazottja, és te ma egy közvetlen leszármazottja vagy Izráelnek. Űlsz, és mondod, „Óh, én tisztán fehér ember vagyok. Óh, én tisztán ázsiai vagyok. Én tisztán Afrikai vagyok.” Nem, nem vagy az. Senki sem az.

Teresa Yates: Az emberek elvettég egymást és vegyesen házasodtak több ezer éven át, tehát nem lehet semmi tiszta népesség.

Pastor Anderson: A Biblia jól mondta, amikor azt írja, hogy mindnyájan egy vérből vagyunk.

Teresa Yates: Még a populációt amit úgy gondolunk, „100%-os kell legyen!” Nem 100%-osak. Nincs 100%-os.

Pastor Anderson: Ülhetsz ott, és nézegetheted a végtelen genealógiádat. Nem is lesz pontos, mert tudod, hogy mit nem fogsz megtudni a genealógiából? Hogyha valaki házasságtörést tett, és hazudott a férjének, s mondta, „Óh, ez a te fiad” és nem az. Tudod, az emberek megcsinálják a genealógiát, és valahogy mindent úgy vesznek mint evangélium, amikor igazából ott lehet, ahogy enyhítve nevezte, „nem-apasági esemény.”

Dr. Donald Yates: Van egy nem-apasági mutató, amely becslés szerint 0.05 (5%) generációnként, tehát ha viszamész 20 generációt, valószínű, hogy lesz egy nem-apasági esemény. Ez a lágy kifejezége, és ha 20-25 évnek tekintesz egy generációt, azt jelenti, hogy 500 év alatt, valószínű, hogy lesz egy nem-apasági esemény.

Pastor Anderson: 500 évenként?

Dr. Donald Yates: Egy vonalban!

Pastor Anderson: Egy vonalon!

Dr. Donald Yates: Egy vonalban, de hány vonal van?

Pastor Anderson: Tehát valójában, hogyha valakik utánajárnak a genealógiájának, nem igazán mondhatnák, „Hé, én tudom tényként, az egész történetet, mert nézem ezt a Genealógiát,” mert a DNS teszt többet felfed.

Teresa Yates: Hát, a DNS nem hazudik. Emberek hazudnak. DNS nem hazudik.

Pastor Anderon: Rendben! Tehát az emberek mondhatnák, „Hé, én Zsidó vagyok,” vagy „nem vagyok Zsidó”, de a DNS...

Teresa Yates: A DNS-nek nincs eltitkolnivalója. Az embereknek van eltitkolnivalójuk. Az embereknek van oka hazudni, és ugyancsak talán nem is tudják az igazságot.

Pastor Anderson: Persze, tehát nem is az, hogy hazudnak, hanem csak az, hogy tévedésben vannak.

Teresa Yates: Csak tovább adják a téves információt.

Dr. Donald Yates: 1, 15 amerikaiból örökbe fogadott, vagy a szülője örökbefogadott. Ez is egy elég nagy szám.

Pastor Anderson: Ki tudja megmondani a leszármazásában mindenkit aki örökbe volt fogadva? „Óh, igen, a egyik elődöm 300 évvel ezelőttről örökbe volt fogadva.” Nem fogod ezt megjegyezni. Tehát, vannak örökbefogadások, van hűtlenség, vannak utazások, vannak hódítások, vannak kereskedők, vannak misszionáriusok.

Teresa Yates: Különféle embereknek vannak különféle dolgaik, amit elakartak rejteni, és tehát csak azt mondják el amit akarnak, hogy hallj.

Pastor Anderson: Nem számít, honnank jöttetek emberek. Tudjátok miért mondta Isten hogy ne foglalkozzunk ezzel? Mert fáj a fejed, hogy csak egyáltalán erre a számra gondolj! Ezek a számok meggörbítik az elmét. Ne is foglalkozzatok velük. Vége-hossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzatok. Versengéseket támasztanak. Nagyon biztosnak érzed magad a nemzetségedről most? Nem, felvet egy csomó kérdést. Tehát mit gondol, arról, ha valaki lemegy a DNS laborba, egy DNS tesztre, és viszajön az eredmény azt mondja, „Neki vannak Zsidó elődei.”

Rabbi Wiener: Nem veszekszem velük.

Pastor Anderson: Elfogadná azt?

Rabbi Wiener: Abszolút.

Pastor Anderson: Nagyonis lehetséges, mivel annyira elszórtak.

Rabbi Wiener: Igen, sosem vitáznák vele.

Pastor Anderson: Ennek a filmnek a rendezője, Paul Wittenberger, meg én csak két fehér fickó. Sosem közölték velünk, hogy Zsidók lennénk, vagy lenne bármiféle Zsidó elődünk, de lemegyünk egy DNS-tesztre és kiderítjük, hogy van-e.

Lab Technician: Összemérjük a DNS profilját több mint 400 népcsoporthoz világszerte, és megmutatjuk az ötven kiemelkedőt, és ősi DNS-nek, nem kell nekünk ujjlenyomat. Nincs semmi törvényes dokumentum, tehát ez minden ami kell: minta, és a név. Tehát ezek kimennek ma este. Az eredmény vissza kell érkezzen körülbelül 3-4 hét mulva.

Pastor Anderson: Pár hét mulva Paul és én megkaptuk az eredményeket, és mint mondták, mi is egy keveréke voltunk egy csomó különféle nemzetnek. Minden volt bennünk Arabtól a Brazilig, Amerikai Őslakos, és volt rengeteg olyan ami nagy meglepetés volt. És bizonyosan, amikor megnéztuk a mély származásunkat, amelyik viszamegy messzebbre, mint az ötven kiemelkedő, mindkettőnknek volt jele Zsidó DNS-nek, tehát arra gondoltam, teszteljük a nagymamám DNS-ét is, hogy lássuk meg, hátha a Zsidó bejutott az ő 50 kiemelkedőjébe. Teszteltük nagymamámat. Ő épp 94 éves, és mintát akartunk venni tőle, míg még mindig velünk van.

Teresa Yates: Óh, igen, az nagyon fontos.

Pastor Anderson: Tehát megkaptuk. Rendben, nagymama eredménye bent van. Lássuk csak. Rendben, nézzuk meg az kiemelkedő 50-esét először. Az első – Askenázi zsidó- az első.

Paul Wittenberger: Nem lehet igaz.

Pastor Anderson: Tehát ez megmagyarázza miért volt benne a távoli származásomban, azért mert neki az 1. számú az 50 nemzetségéből. És az 1. számú a Magyar Askenázi Zsidó, tehát az 1. számú eredménye Askenázi Zsidó volt.

Teresa Yates: Vao. Hát, DNS tanácsadókkal, ezt csináltuk sok sok éven át. Nem láttam ilyet gyakran, és minden jelentés,mint mondom, egyedi. Az emberek mondják, „Áh, talán nagyon általános.” Nem. Mindenkinek nagyonis egyedi. Nem is tudom, mikor láttam 1-es számú Askenázit.

Pastor Anderson: Tényleg? Nemsemmi!

Teresa Yates: Talán 3 vagy 5 alkalommal.

Pastor Anderson: Akkor hadd kérdezzem meg...

Teresa Yates: Az nagyon ritka.

Pastor Anderson: Tehát, ha nagymama DNS-je 1. számú Askenázi Zsidó, akkor van bármiféle kétely, hogy ő egy Askenázi Zsidó?

Teresa Yates: Nincs.

Pastor Anderson: És hogyha ő a nagymamám, akkor engem az mivé tesz?

Teresa Yates: Te Zsidó vagy.

Pastor Anderson: Tehát Zsidó vagyok?

Teresa Yates: Nem kell elfogadnod a vallást.

Pastor Anderson: Rendben, de úgy értem, hogy etnikailag beszélve...

Teresa Yates: Etnikailag az vagy.

Pastor Anderson: Akkor ön most kijelentett Zsidónak!

(nevetés)

Pastor Coleman: Ez tényleg amire az egész lebomlik? Te jó ég! DNS? Viccelsz velem? Mi a helyzet Krisztussal? Hogyan lehetnének Isten emberei elhatározva DNS által?

Pastor Berzins: Nézd, nem számít mit mond a genealógiánk. Nem számít mi a DNS eredményünk. Ezek egyáltalán nem is fontosak. Ez egyetlen dolog, ami tényleg számít, az, hogy Isten gyermeke vagyunk Jézus Krisztusba vetett hit által.

Pastor Coleman: És annyiféle bizonyítékot találtam, hogy Izráel ott, nem az az Izráel amiről Isten beszél. Mi, akik hittünk Istenben, akiknek meg van Ábrahámnak a hite, az Isten fia. Mi vagyunk Ábrahám magva.

Pastor Romero: Azt mondja a Róma 9:7,

„Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik néked a te magod. Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.”

Pastor Romero: Tehát a Biblia szerint a testnek fiai, a fizikai gyermekei Ábrahám, Izsák és Jákóbnak – és kifejezetten kibetüzi és mondja, hogy ők nem az Isten fiai.

Pastor Berzins: Sőt, a Galátzia 3 elmagyarázza, hogy mi vagyunk Ábrahám fiai. Azt mondja:

„Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai.”

Texe Marrs: Ez elképesztő nekem, hogy a Keresztényeknek, hogyan kerüli el a figyelmét a Galátzia 3. Most, én majd 70 éves vagyok. Én öreg vagyok, de még sohasem hallottam prédikációt a Galátzia 3:29-ről.

„Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magyva vagytok, és ígéret szerint örökösök.”

Texe Marrs: Ez mindkettő fantasztikus. Ki az örököse az ígéretnek? Akinek megvan Jézus!

Pastor Anderson: Az Efézus 2:11 mondja,

„Annakokáért amlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kikel körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; Most pedig Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.”

19. vers: Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek.

Pastor Anderson: Ez szerint mi polgártársai vagyunk Izráelnek, mert még a 12. versben, azt mondta, hogy abban az időben, amikor Krisztus nélkül voltatok Izráel társaságától idegenek. Jövevények és Zsellérek voltatok, de a 19. versben azt mondja, hogy most polgártársai vagytok a szenteknek. Tehát akkor egy fickó a Közel Keleten, aki nem is hisz Jézusban és a Shekhinát imádja? Vagy az igaz hívője az Úr Jézus Krisztusnak aki be van vonva és közel van hozva Izráelhez.

Texe Marrs: Nagyon egyszerű. Jézus mondta a Máté 21:43-ban,

„Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik amely megtermi annak gyümölcsét.”Texe Marrs: Vao. Ők nem hoztak gyümölcsöt. Elutasították Jézust. Elutasították a bünbocsánatot. Elutasították a felismerését a Sion megmentőjének: maga Krisztus Jézusnak! És Jézus mondta, hogy emiatt, a királyság el van véve tőletek, és oda van adva egy másik nemzetnek. Hát, melyik az a másik nemzet? Szíria az? Amerika? Anglia? Németország? Nem, nem, nem! Egy lélekbeli nemzet!

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartására való nép vagytok, hogy hirdettessék Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.”

Pastor Anderson: A Biblia nem egy könyv, arról, ahogy Isten megáld egy nemzetet. Ezért mondta, Isten Ábrahámnak, „És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.” És, hogy az áldás Ábrahám magva által van, az Úr Jézus Krisztus által.

Pastor Furse: Tudjátok, a Biblia azt mondja, a Zsidók 11-ben, hogy Ábrahám nem egy fizikai földet keresett. Ő egy várost keresett, melynek az alapjának, melynek építője, és alkotója Isten.

Pastor Berzins: Mi, Keresztények, keresünk egy új Jeruzsálemet. Keresünk egy mennyei várost, mint a Zsidók 11, a hit fejezete, kimutat,

„Így azomban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nekik várost.”

Pastor Berzins: Isten előkészített egy várost nekünk - egy várost, amit mi fizikailag nem találunk ezen a foldon, mert egy mennyei város. Olyasvalami, amit Isten készített elő azoknak akiknek a hitük benne van.

Pastor Jimenez: Amikor keressük a Siont, és amikor keressük Jeruzsálemet, nem nem azt keressük amely most van. Mi nem keressük azt amit meg tudunk fogni. Nem azt keressük, amely szellemileg Sodoma és lelkileg Egyiptom. Azt keressük amely mennyei – az amely eljövendő.

Pastor Anderson: A Biblia azt mondja a Zsidók 12:22-ben,

„Hanem járuljatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,”

Pastor Anderson: Tehát az újszövetség szerint, a Sion a mennyei Jeruzsálem, és nem a fizikai Jeruzsálem amely manapság van. A mennyei Jeruzsálem le fog szállni a mennyből. Az a mi fővárosunk. Az a mi Sionunk.

Pastor Coleman: És így én izráeli vagyok! Azok az emberek ott, nem Izráel. Ezért mondja is Pál, „nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráelből valók;” lehetnek Izráeltől genealógiailag beszélve, de nem Izráel ahogy Isten számolja – ami az eredeti szándéka volt – az emberek akik dícsérik és imádják őt.

Pastor Anderson: Mi, Keresztények vagyunk a kiválasztott népe Istennek. Mi vagyunk az igaz Izráel, és mi Menetelünk a Sionra.

Texe Marrs: A neve ennek a videónak Menetelés a Sionra. Ismerjük úgy, mint a címe egy evangéliomi éneknek. Azt jelenti, hogy útban Jézussal a legfőbb fejével a formációnak.

Pastor Coleman: Éneklünk énekeket, mint, „Menetelünk a Sion felé, a gyönyörű, gyönyörű Sion felé, menetelünk fel a Sionra, Isten gyönyörű városába.” Az Isten városa. A szélső észak felén van. Az Isten otthona, és egy nap, le fogja hozni a földre. Az majd a földön lesz. Mi fogjuk örökölni a földet, mert mi vagyunk Isten emberei. Mi, akik hittek Krisztusban, Isten emberei vagyunk. Mi vagyunk Izráel. Mi vagyunk hercegek Istennél, és mi vele fogunk uralkodni mindörökké.

Texe Marrs: Nagyon szeretném látni a Koránt kidobva, tönkretéve, tábortűzbe téve, nem mert gyűlölöm a Muszlimokat. Nem! Szeretném nekik, hogyha Keresztények lennének. Szeretném látni a Tálmudot, és a 36 kötetét – oh, mekkora tábortüzünk lehetne abból! Mint Keresztény, azt mondom, hagyni kell ezeket a könyveket, hogy létezzenek. Hagyd, hogy létezzen a Korán. Hagyd, hogy a Tálmud létezzen, mert ha az emberek elolvassák azokat, és utána elolvassák az Újszövetséget, akkor muszály arra a következtetésre jutnod, hogy Jézus Krisztus az Úr.

 

 

 

mouseover