"Marching to Zion" Full Movie in Czech

Video

May 30, 2015

Před více než 4000 let se Bůh zjevil Abrahámovi v Mezopotámii a řekl mu: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu, a učiním tě velkým národem. Abrahám Pána poslechl a odešel do zaslíbené země Kanánu, kde žil se svým synem Izákem a vnukem Jákobem, který později změnil jméno na Izrael.

Protože v zemi Kanán nastal hladomor, Izrael a jeho 12 synů odešli do Egypta a tam se rozmnožili v mocný národ. Egypťané se cítili ohroženi silným národem Izraelců, kteří mezi nimi žili, tak je zotročili a uvrhli je do pevných pout. Po 430 letech v Egyptě byli z pout vyvedeni Mojžíšem, překročili Rudé moře a došli do Arábie, kde přijali Boží zákon na hoře Sinaj.

Generaci Izraelitů, kteří odešli s Mojžíšem, nebylo dovoleno vstoupit do zaslíbené země, protože neměli dostatečnou víru v Boha. Byli nuceni 40 let bloudit divočinou, dokud nepovstala další generace, která věřila Bohu a vstoupila do zaslíbené země s Jošuou.

Po asi 400 let vládli 12 kmenům Izraele Soudci podle zákona Mojžíšova. Když zatoužili mít krále jako všechny jiné národy, Bůh jim za krále vybral Saula, který nad nimi panoval přes 40 let, po něm 40 let král David a potom 40 let Davidův syn Šalamoun. Za vlády Šalamouna dosáhlo království Izraele největší slávy a byl postaven první chrám. Ale protože se Šalamoun ve stáří odvrátil od Boha, Bůh mu řekl, že jeho syn ztratí vládu nad 10 z kmenů.

Po smrti Šalamouna bylo království Izraele rozděleno a deseti severním kmenům vládla řada svévolných králů, kteří nebyli potomky Davida a Šalamouna. Severní království si uchovalo jméno Izrael a později učinilo svým hlavním městem Samaru. Menší jižní království se jmenovalo Juda, hlavním městem byl Jeruzalém a vládli mu potomci Davidovi. Od šestnácté kapitoly druhé knihy Královské se lidu Jižního království říká Židé podle jména království Judy.

Kvůli svévolnosti bylo Severní království Izraele přemoženo a uvrženo do zajetí Asyřany. Zbylí izraelité se smíchali z pohanskými národy, které přišly a zabrali zemi. Těmto lidem se později začalo říkat Samařané a 10 kmenů Izraele už nikdy nebylo jediným národem.

Jižní království Judy bylo později přemoženo Babyloňany a chrám byl zničen jako trest za klanění jiným bohům. Ale po 70 letech se Židé vrátily do Judy, znovu vystavěli jeruzalémský chrám a dál žili pod vládou potomků Davidových.

V době Kristově byl národ Judy známý jako Judea a žil pod vládou Římanů. Ježíš Kristus a jeho učedníci kázali Evangelium po celé Judei a hledali ovce ztracené z domu Izraele. Po třech a půl letech působení Ježíše jej Židé odmítli jako svého Mesiáše a přesvědčili římského místodržícího, aby jej ukřižoval. O tři dny později vstal z mrtvých, ukázal se živý svým učedníkům a vstoupil do nebe, kde sedí po pravici Otcově.

Krátce před ukřižováním Ježíš prorokoval, že za to, že jej lidé zavrhli, Jeruzalém bude spálen, chrám zbořen a Židé zotročeni dalšími národy. Toto proroctví se vyplnilo v roce 70 našeho letopočtu, kdy Jeruzalém dobyl budoucí římský císař Titus. Po více než 1800 let žili Židé roztroušeni po všech národech.

A v roce 1948 se nemožné stalo skutečností. Byl založen stát Izrael a židé znovu vlastní zaslíbenou zemi. Mnozí křesťané říkají, že je to zázrak a požehnání od Boha. Ale bylo to opravdu požehnání od Boha nebo je to dílo temných sil? Tento film je odpověď.

Pastor Anderson: Chcete-li rozumět založení novodobého státu Izrael, musíte rozumět dějinám Židů v období od roku 70 po Kristu až do onoho dne založení, a musíte pochopit, že jejich náboženství není již nadále nijak založeno na Bibli. Například, od dob, kdy byl zničen chrám, Židé již nekonají žádné zvířecí oběti.

Rabbi Mann: Co se týče obětí zvířat, tak ty ustaly.

Rabbi Abrami: Je tomu konec!

Rabbi Mann: To, co se pak rozvinulo v Judaismu je systém modliteb, ten se stal jakousi náhradou.

Rabbi Wiener: No, já si myslím, že to byl počátek modernizace. Vskutku tomu věřím.

Leader Schesnol: Jakmile byl chrám zničen, Židé přišli o svůj středobod. Byli rozprášeni. Doslova změnili povahu Judaismu, a takto přenosná podoba Judaismu uvedla transformaci od kněžského Judaismu k rabínskému Judaismu.

Pastor Anderson: Judaismus přestal být náboženstvím Starého Zákona a začal být náboženstvím rabínů a jejich tradic, tedy tím, co oni nazývají „Ústní Tórou.“

Texe Marrs: Talmud je posvátnou knihou Židů. Jednalo se o ústní rčení rabínů. Je znám jakožto moudrost rabínů.

Rabbi Abrami: Talmud je kompilací všech velkolepých diskuzí, které se odehrávaly počínaje druhým stoletím před Kristem a pátým stoletím současné éry konče. Je to jakoby encyklopedie židovského poznání. Jako nejlepší název bych použil „Židovská wikipedie všech věků“. Ale ano, podílelo se na tom totiž mnoho lidí. Nepsala to jedna osoba. Několik set učenců – stovky autorů.

Pastor Anderson: Podle Judaismu bylo toto ústní právo, či to co bude později známo jako Talmud předáno 70 starším, jež přišli k úpatí hory Sinaje, ale dál nemohli již ani o krok. Farizejové věřili, že těchto 70 starších obdrželo daleko bohatší a hlubší zjevení než Mojžíš, jež nemělo být sepsáno „na papír“. Mělo se předávat pouze ústně. Tyto ústní tradice pak získaly prioritu nad psanou Tórou, neboli tím co známe jako knihy od Genesis po Deuteronomium. Evidence tohoto se nalézá v samotném Talmudu.

Erubin 21b: „Můj synu, hleď si více dodržování slov písařů než slov Tóry.“

Rabbi Mann: To je to, co odlišuje ortodoxní Židy od neortodoxních.

Pastor Anderson: Ti neortodoxní vidí Talmud více jako dílo člověka?

Rabbi Mann: Ano, ve svém vývoji více jako dílo člověka, a tak dále, a tak podobně.

Pastor Anderson: Zatímco vy věříte, že Talmud je inspirován Bohem.

Rabbi Mann: Inspirován Bohem, ano, je.

Rabbi Wiener: Cokoliv, co se týká písem, je považováno za slovo Boží rozsáhlým segmentem…

Pastor Anderson: Včetně Talmudu?

Rabbi Wiener: Tak.

Texe Marrs: A on řekl: „Vy nevěříte náboženství Mojžíše. Vy máte za náboženství…“ řekl Židům, „vy máte za náboženství tradice starších.“

V Markově evangeliu, kapitola sedmá, verš sedmý, Ježíš říká farizejům: „Však marně mě uctívají, učíce doktrín a přikázání lidí.“

Rabbi Mann: Pro běžnou osobu, která není vytrénována, je nemožné jen tak číst Talmud a rozumět ústnímu zákonu. Je to příliš komplexní. Takže potřebujete učitele.

Pastor Anderson: Přečte to typický rabín od záčátku až do konce?

Rabbi Wiener: Nevím. Záleží na tom, co studovali.

Pastor Anderson: A vy jste to přečetl od začátku do konce?

Rabbi Wiener: Neřekl bych, že jsem přečetl všech 36 dílů, ale přečetl jsem jich řadu.

Pastor Anderson: Evidentně jste jich přečetl hodně.

Rabbi Wiener: Ano, ale jsem si jist, že lidé, kteří odevzdali veškerou svoji energii studiu to zvládli.

Pastor Anderson: V průběhu dějin si Židé vždy uvědomovali, že kdyby křesťané věděli, co je v Talmudu, křesťany by to velmi rozlítilo, ale jelikož lidé neuměli hebrejsky, tak byli Židé schopni jejich největší rouhání vůči Pánu Ježíši Kristu utajit.

Texe Marrs: Toto říkají v Talmudu o Ježíšovi. Mají o něm sekce. De facto existuje celá kniha, kterou napsal ředitel Judaistických studií na univerzitě v Princetonu, Dr. Schäfer, žid mimochodem. Jedná se o knihu „Ježíš v Talmudu“. Takže, jestli chcete vědět, co má Ježíš do činění s Talmudem, pořiďte si jeho knihu – Jesus in the Talmud, Dr. Schäfer.

Peter Schäfer je ředitelem Judaistických studií na univerzitě v Princetonu. V jeho knize „Ježíš v Talmudu“ dokumentuje a analyzuje každou zmínku o Ježíši na stránkách Talmudu.

Pastor Anderson: Mějte na paměti, že Talmud byl sepsán stovky let poté, co Kristus žil, takže se o Ježíšovi zmiňuje. Jedná se o nenávistné a rouhačské poznámky.

Podle Talmudu byl Ježíš výsledkem cizoložství: nemanželský syn Marie a římského vojáka jménem Pantera. Strávil svá raná léta v Egyptě, kde se učil černé magii, modlářství a kouzlům.

Texe Marrs: Ježíš se narodil děvce. Marie byla děvka. Měla sexuální vztahy s mnoha muži. Otcem byl římský setník.

Talmud se dále rouhá Ježíšovi tím, že ho nazývá pošetilcem a srovnává ho se starozákonními zápornými postavami jako je Balám, Achitofel, Doeg a Gehazi.

Pastor Anderson: Zmiňuje se Talmud o zabití Ježíše Židy?

Rabbi Mann: Nejasně, ovšem Maimonides věřil, že Židé zabili Ježíše – že Židé ho popravili kvůli některým jeho naukám, a tak podobně.

Pastor Anderson: A vy věříte, že Židé zabili Ježíše?

Rabbi Mann: Je to možné, že Židé skutečně Ježíše zabili. Řekněme, že ano. Třeba si zasloužil zemřít. Třeba byl potížista. Předpokládejme, že jsme ho zabili. No, tak jsme někoho zabili.

Pastor Anderson: Talmud se vlastně vyžívá ve faktu, že Ježíš zemřel mlád. Jedna pasáž praví: „Slyšel jsi kolik let bylo Balámovi?“ Odpověděl: „Krvaví a lstiví lidé se nedožijí poloviny svých dnů. Z toho vyplývá, že mu bylo 33 nebo 34 let.“ Namítnete, že ta pasáž říká Balám, a ne Ježíš, ale podívejte se na poznámku dole na stránce: „Balám se v Talmudu často používá jako prototyp Ježíše.“ Nejen to, ale Židovská encyklopedie, díl druhý, strana 469, pod heslem Balám praví: „Balám - patří Ježíšovi v San Hedrin 106b a Gitin 57a.“

Peter Schäfer ve své knize „Ježíš v Talmudu“ uvádí: že není pochyb, že příběh o exekuci v Talmudu odkazuje na Ježíše. Popravdě se v knize uvádí: „Není důvod se stydět za to, že jsme po právu popravili rouhače a modláře. Ježíš zasloužil smrt a dostal, co zasloužil.“

Jinde v knize se píše: „Byl to rouhač a modlář, a ač by to Římanům bylo bývalo fuk, my jsme trvali na tom, aby dostal, co zasloužil. Dokonce jsme přesvědčili římského guvernéra (přesněji řečeno ho přinutili přijmout), že tohoto heretika a podvodníka je nutné popravit - a na to jsme hrdí.“

V článku, který se objevil v Publisher weekly, Schäfer ohledně své nové knihy řekl: „Zajisté nechci ublížit židovsko-křesťanskému dialogu, ovšem dialog vyžaduje upřímnost, a já se snažím být upřímný.“

Texe Marrs: Dnes existují Mesianističtí Židé, jež chtějí pokřesťanštit Talmud. Jak ale můžete vzít zavrženíhodnou knihu a pokřesťanštit ji? Vždyť všechny lži o Ježíši jsou právě zde.

Rabbi Abrami: Církevní otcové obviňovali Židy za smrt Ježíše, a to je Pavlova práce. V listu Tesalonickým to byla Pavlova práce, kapitola druhá, verše 14 a 15:

„Neboť vy bratři, stali jste se následovníky církví Boha, které v Judsku jsou v Kristu Ježíši: neboť vy též jste vytrpěli stejné věci od svých vlastních krajanů, tak jako oni od Židů, kteří jednak zabili Pána Ježíše…

Pastor Anderson: Nuže, co se tu tedy píše?

Rabbi Abrami: Toto otrávilo mysl celých generací křesťanů, naneštěstí. Věděl jste to???

Pastor Anderson: Takže 1. list Tesalonickým 2…

Rabbi Abrami: Toto je Pavel! Dodnes 26 % Američanů věří, že Židé měli prsty ve smrti Ježíše.

Texe Marrs: Když Mel Gibson vydal film „The Passion of the Christ“, tak říkali: „Hele, to je ale antisemita! To je ale strašný člověk! Říká, že Židé zabili Ježíše!“ Ovšem, to je přesně to, co praví Bible.

Rabbi Abrami: Když se promítal film „The Passion of the Christ“, tak to vzrostlo z 26 % na 36 %, jelikož lidé jsou takto naivní. Zobrazuje to Židy jako zlé lidi, což je nesmysl!

Pastor Anderson: Židé to nazývají „mýtus, že Židé zabili Ježíše“. Něco vám vysvětlím: skutečnost, že Židé zabili Ježíše není mýtus. To je Bible.

Rabbi Abrami: Křesťané tomu věřili a věří tomu dodnes. Dodnes tomu věří! Bylo to zaseto do jejich mysli. Obviňují všechny Židy, ačkoliv tam většina z nich ani nebyla.

Pastor Anderson: Podívejte se do Skutků apoštolů, kapitola tři, verš třináctý, kde praví:

„Bůh Abrahama, a Izáka, a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého Syna Ježíše; jehož jste vydali, a jehož jste odmítli v přítomnosti Piláta, když byl rozhodnut nechat ho jít.“

Pastor Anderson: Zde káže tisícům Židů, a říká:

„A nyní, bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti, tak jako vaši vůdcové“

Pastor Anderson: Momentík, já myslel, že to byli jenom vůdci? Ne, říká: „Vy jste to udělali, tak jako vaši vůdcové.“ To znamená, že to nebyli jen vůdcové, ale lid taktéž. Když čteme záznam v Písmu, lidé křičeli, ohromný dav tisíců a tisíců Židů křičí : „Ukřižuj ho!“. A on říká: „Mám ukřižovat vašeho krále?“ „Nemáme krále, nýbrž císaře!“ „Nejsem vinen krví tohoto spravedlivého člověka,“ říká římský Pilát. „Naše krev ať je na nás a na našich dětech!“ To je to, co řekli.

Texe Marrs: Je tam uvedeno, že Ježíš poškodil Judaismus, a trestem za jeho zločiny je to, že teď v pekle hoří v ohnivém exkrementu, a takto bude navěky.

Pastor Coleman: Nenávidí Ježíše Krista. Nesnáší jeho jméno. Myslím, že je to proto, že jsou dětmi ďábla, nikoli Boha. Proto pomyslete na nenávist, jež má vůči Kristu ďábel. Jaký vztah potom mohou mít ke Kristu ďáblovy děti?

Texe Marrs: Průměrný Žid věří, že Starý Zákon je znamenitá kniha mýtů a příběhů, které mají význam, ale porozumět Starému Zákonu je možné pouze dalším studiem Talmudu a Kabaly.

Pastor Anderson: Důvěra v Tóru u Židů skončí hned na začátku v první kapitole Genesis.

Rabbi Wiener: Věřím, že stvoření je design bez konce. Evoluce je součástí tohoto procesu, a jak to vidím s počátkem… víte, někteří lidé mluví o teorii velkého třesku. Já se s nimi nepřu.

Pastor Anderson: Takže vy neberete počátek Genesis se zahradou v Edenu a hadem… vy to tedy neberete doslova?

Rabbi Wiener: Ne, podle mě jsou to podobenství.

Pastor Anderson: Když se podíváte na klíčová učení knih Mojžíšových, od Genesis po Deuteronomium, Židé ve skutečnosti nevěří v žádné z nich. Obřízka je, pokud vím, velmi důležitou součástí…

Leader Schesnol: Jau!

Pastor Anderson: Myslím, že je to velmi důležitá součást Judaismu. Mám pravdu?

Leader Schesnol: Ano, ano.

Rabbi Wiener: Jestliže dospělý člověk přistoupí ke konverzi a není obřezán, je to pro mě velmi prostá záležitost. Vezmete jehlu a jen propíchnete p****, aby ukápla kapka krve, a to je dostatečné.

Pastor Anderson: Takže je to spíše symbolická záležitost?

Rabbi Wiener: Přesně.

Leader Schesnol: Jen aby se ukázala vůle chtít být součástí té úmluvy.

Pastor Anderson: Takže se neodstraňuje celá předkožka? Spíš se to provádí symbolicky…

Leader Schesnol: Přesně tak.

Pastor Anderson: No, v Tóře je Abrahamovi 99 let, když je obřezán, a jeho synovi Izmaelovi je 13 let, v současnosti se tedy úplná obřízka nedělá?

Leader Schesnol: Ne, nedělá.

Pastor Anderson: My, jakožto křesťané Nového Zákona, již obřízku nepraktikujeme, ale pamatujte, že Židé tvrdí, že stále dodržují ten původní Mojžíšův zákon. Takže pokud by tak skutečně činili, museli by nového konvertitu obřezat odstraněním celé předkožky. Takto to učí Tóra.

Pastor Berzins: Kolikrát už jsem od lidí slyšel věty typu: „Židé, ti přece věří Starému Zákonu pouze. Věří všemu, co my, jenom bez Ježíše“, to je však lež. Nevěří Bohu. Nevěří Ježíši Kristu. Nevěří Starému Zákonu a nevěří Novému Zákonu. Nevěří ničemu z toho.

Rabbi Wiener: A jak rozhodnete, co je dobré a co špatné? Tomu se říká „civilizace“. Lidé se seskupí a rozhodnou: „Neměl bys krást.“ Takže civilizace praví: „Toto je špatné.“ A takto se měří dobro. Pokud byste pocházel ze společnosti, kde krást je správné, pak je to způsob, jak tato konkrétní civilizace rozlišuje dobro od zla. Potom pokud tady nekradeš, jsi zlým člověkem. Pokud tady kradeš, jsi naší součástí.

Pastor Anderson: Neexistuje nějaké absolutní dobro a zlo, které určí, že krádež je vždycky špatná, protože to prostě Bůh tak řekl?

Rabbi Wiener: Dle mého názoru není nic tak absolutní.

Pastor Romero: Janovo evangelium, kapitola 5, verše 46 a 47 praví:

„Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste mně; neboť on o mně psal. Ale jestli nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?“

Pastor Romero: Ježíš Kristus říká Židům své doby, že nevěří Mojžíšovi. Vše, co tvrdili, bylo, že věří Mojžíšovi, a přitom mu nevěří, on tu však vysvětluje, že pokud nevěříte jemu, pak nevěříte ani Mojžíšovi.

Rabbi Wiener: Praktikujeme odlišně. Věříme odlišně, a možná i náš přístup bude odlišný, ale cíl cesty je stejný. Všichni se snažíme dosáhnout k Bohu, a to je ten cíl.

Pastor Anderson: Takže vy věříte, že všechna náboženství směřují ke stejnému cíli, jen si vybírají odlišné stezky, jak se k němu dostat?

Rabbi Wiener: Ano, přesně tak! A máme také odlišné cesty, jak se tam dostat, a lidé mají odlišné představy, jak se tam dostat, ale to nedělá jednu cestu lepší, než je ta druhá. Není žádná jediná správná cesta k Bohu. Není žádné jedno správné porozumění Bohu. Abychom porozuměli Bohu, musíme porozumět sami sobě navzájem. Musíme porozumět sami sobě.

Rabbi Abrami: Není žádná taková věc jako spása, co transformuje. Zkrátka uděláte to, co je správné, a tak se v každém momentu zachráníte. Bůh není v Nebi. Když mi někdo začne vyprávět, že duše je v Nebi… co oni vědí o duších, duchovních duších lidí v nebi? To je přece pro děti! Těm to takto musíte podat. „Jaktože dědeček dnes nepřišel domů?“ Víš, on je v Nebi.“

Pastor Anderson: A co Peklo? Je Peklo součástí Judaismu, či nikoliv? Jakožto místo ohnivého trestu…

Rabbi Abrami: Já jsem v Pekle byl. To, čemu my říkáme Peklo je Údolí Hinnomu.

Pastor Anderson: Jinak také Tophet, že?

Rabbi Abrami: Hned za hranicemi Jeruzaléma je místo zvané Údolí synů Hinnomu. Bylo to místo, kde pohané kdysi vykonávali lidské oběti, a jakousi extrapolací si pak představovali, že někde ve vesmíru je místo, kam patří zlí lidé.

Pastor Anderson: Takže vy nevěříte, že Starý Zákon učí o nějakém doslovném Pekle?

Rabbi Abrami: Ne.

Pastor Abrami: Aha, tak dobře.

Rabbi Wiener: Hodně lidí vám vypravuje, že Bible říká, že pokud neuděláte něco, tak budete mít zkažený život, nebo skončíte v podsvětí.

Pastor Anderson: V Pekle?

Rabbi Wiener: Správně, my se k tomu stejně oficiálně nehlásíme, ovšem já osobně to cítím jinak.

Pastor Anderson: Jestliže Židé nevěří v příběh stvoření z Genesis 1, jestliže nevěří příběhu Adama a Evy doslovně, jestliže nevěří v Noema, jestliže nevěří na věž v Bábelu, a posmívají se těm příběhům, nevěří v obřezávání dospělých, nevěří v obětování zvířat, jaké části Tóry tedy vlastně věří?! Toto by měla být jejich nevíce vyvyšovaná kniha, přesto pokud se podíváte na jednotlivé věci, které Tóra učí, oni nevěří ničemu z toho.

Pastor Anderson: V dnešní době spousta evangelických křesťanů v USA podporuje Izrael velmi silně.

Rabbi Mann: Velmi silně.

Pastor Anderson: Křesťané jsou vskutku zapálení v jejich podpoře Izraeli. Chci se zeptat, bylo to vždy takové v průběhu historie?

Leader Schesnol: O ne, Bože, to ne!

Pastor Anderson: nebo je to spíše novodobý fenomén?

Leader Schesnol: Ne, v průběhu historie to takové nebylo.

Rabbi Mann: Tradičně bylo křesťanství ve své podstatě antisemitské. Fenomén křesťanských sionistů je relativně současný. Ti prohlašují, že Židé jsou Božím vyvoleným lidem a navždy jím zůstanou. Používají termín „jablko Božího oka“.

Pastor Anderson: A jedná se tedy spíše o současný fenomén?

Rabbi Mann: Ano, řekl bych pár stovek let starý, aspoň, co o tom já vím. Netáhne se to celou dobu zpět do minulosti.

Rabbi Abrami: Teologie nahrazení sehrála v křesťanství velmi důležitou roli.

Nejmenovaný televizní Kazatel: Co je teologie nahrazení?

Hal Lindsey: Teologie nahrazení je kořenem i větví křesťanského antisemitismu.

Druhý nejmenovaný televizní Kazatel: Je to jako virus v církvi.

Třetí nejmenovaný televizní Kazatel: V podstatě to znamená, že církev již vystřídala Izrael, a tato teologie, která vyřazuje Židy a na jejich místě vidí církev, jakožto nový a skutečně duchovní Izrael, je velmi nebezpečná, neboť věřím, že právě ona je primárním kořenem antisemitismu.

Rabbi Abrami: Teologů, kteří v průběhu historie kázali teologii nahrazení, bylo hodně moc.

Pastor Anderson: Můžete někoho, kdo takto kázal, jmenovat?

Rabbi Abrami: Tady mám všechno o Johnu Chrysostomovi. To byl vedoucí antisemita církve.

John Chrysostom: „Synagoga je horší než bordel…je to doupě darebáků a shromáždění divokých šelem… chrám démonů zasvěcený modlářským kultům… útočiště zpustlíků, a jeskyně ďáblů. Je to kriminální shromáždění Židů… místo, kde se setkávají vrahové Krista… doupě zlodějů, obydlí nespravedlnosti, útočiště ďáblů, záliv a propast zatracení. A to samé bych mohl říct o jejich duších.“

Rabbi Abrami: Takoví lidé Židy démonizovali. A v mysli mnoha lidí je toto stále přítomno.

Pastor Anderson: V průběhu historie se křesťané nedívali na Židy jako na Bohem vyvolený lid. Dívali se na ně jako na lid, který zavrhl Krista a byl tudíž také zavržen Bohem. Například, poslední kniha Martina Luthera se jmenovala „O Židech a jejich lžích“, a v této knize nabízí všechny možné argumenty Písma k prokázání toho, že Židé nejsou Bohem vyvolený lid, a také v ní odhaluje množství rouhačských učení vycházejících z Talmudu.

Texe Marrs: Jeho úplně poslední kázání bylo zaměřeno na Židy, a řekl tehdy o nich, že nenávidí našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, a svým zrádným chováním vytváří rozmanité druhy lstí a úskoků, aby nás oklamali. A rozhorlil se vůči nim takovým způsobem, že de facto vyslovil, že bychom měli jít a spálit všechny kopie Talmudu. Úplně se nad Talmudem rozběsnil. Samozřejmě ho dnešní Židé považují za výrazného antisemitu.

Rabbi Abrami: Svatý Augustin, ten nebyl o nic lepší.

Pastor Anderson: Taky to byl antisemita?

Rabbi Abrami: Ovšem! Byl velmi ponižující. Všechno to byla naprostá nesnášenlivost.

Pastor Anderson: Nezáleží na tom, zda nasloucháte Johnu Chrysostomovi, svatému Augustinu, Petrovi Ctihodnému, Martinu Lutherovi, Johnu Calvinovi… vyberte si kteréhokoliv z církevních otců. Vyberte si protestantského vůdce z historie. Všichni o Židech říkají to samé, že jsou Synagogou Satanovou, že je to falešné náboženství. To, že Židé stále mají být Božím vyvoleným lidem, je moderní doktrína.

Texe Marrs: Víte, zpátky ještě před koncem 19 století, každý uznával to, o čem teď mluvíme, ale něco se pomalu začalo měnit, nejprve pak s Dr. Cyrusem Scofieldem.

Pastor Furse: C. I. Scofield byl rozvedený muž. Měl potíže s alkoholem. Býval právníkem, a pak se stal kazatelem. Opustil svou první manželku Leontine Cerrè v roce 1883. To je rok poté, co napsal svoji první knihu „Správně Oddělovat Slova Pravdy“. Takže v roce 1882 napíše svoji první knihu „Správně Oddělovat Slova Pravdy“, a v roce 1883 opouští svou první ženu, ožení se s jinou dámou, a stane se pastorem v Texasu – velmi slavným, velmi populárním. Scofieldova periodická, předmileniální Bible byla editována s finanční výpomocí od prominentních byznysmenů, z nichž někteří měli diskutabilní náboženské vazby.

Texe Marrs: Měl židovské vydržovatele, kteří ho učinili členem Lotus klubu – což byl jakýsi druh tajného společenství – a najednou neměl nouzi o peníze. Tento zkažený právník, který nechal svoji manželku ladem a byl jako právní zástupce shledán vinným z četných přestupků týkajících se úplatkářství – přesto mu někdo daroval peníze, a Oxfordská skupina z Anglie vydala jeho Bibli. Proč by vzali nepoctivého právníka a udělali z něj editora Bible? A pak najednou přišli k milionům dolarů na její propagaci. S takovým objemem peněz se tato Bible odrazila ode dna, a v podstatě zajistila Židům potřebný úvazek.

Pastor Anderson: Scofieldova poznámková Bible je velmi proizraelská, velmi sionistická, a tato kniha, mnohem více než jakákoliv jiná, ovlivnila smýšlení celé jedné generace mladých kazatelů.

Pastor Jimenez: Další věc, v kterou dnešní křesťané věří, jež není pravdivá a není obsažena v Písmu, je to, že jako křesťané máme žehnat Izraeli. Obracejí se k tomu, co označují jako Abrahamovská úmluva. Obracejí se do dvanácté kapitoly Genesis, když říkají, „Musíme žehnat Izraeli, pokud chceme, aby Bůh požehnal nám, musíme jim žehnat.“

První tři verše dvanácté kapitoly Genesis jsou klíčové v tom, že zde Bůh povolává Abrahama a žehná mu. Je psáno, „A Pán řekl Abramovi, Odejdi ze své země, a od svého příbuzenstva, a z domu svého otce, do země, kterou ti ukážu. A já z tebe učiním veliký národ, a požehnám ti, a učiním tvé jméno velikým; a ty budeš požehnáním: a požehnám těm, kteří žehnají tobě a prokleji toho, který tě proklíná: a v tobě budou všechny rodiny země požehnány.“

Pastor Anderson: Tady podle Písma, Bůh uzavírá s Abrahamem úmluvu, a říká Abrahamovi, „Požehnám TOBĚ“, v jednotném čísle. Mluví k Abrahamovi. Problém je, že Scofield ve svých poznámkách k Genesis 12 aplikuje toto požehnání na celý budoucí národ Izraele. Tomu ovšem Písmo neučí. Mnoho evangelických křesťanů v dnešní době neodvozuje tuto svoji doktrínu ohledně Izraele z ničeho, co by bylo v Novém Zákoně. Mají to z poznámek ze Scofieldovy poznámkové Bible. Když čtete o těchto zaslíbeních učiněných Abrahamovi ve Starém Zákoně, musíte si také uvědomit, co Bible učí v Pavlově listu Galatským, v kapitole třetí a verši šestnáctém, když praví:

„A Abrahamovi a jeho semeni byla zaslíbení učiněna…“

Pastor Jimenez: A kdybychom se tady zastavili, všichni dnešní křesťané či sionisté, nebo kdokoli by mohl říci, „Tady to vidíte! Bylo to k Abrahamovi a jeho semeni, jenže verš pokračuje a říká:

„Neřekl, a semenům…“(v množném čísle)

„Neřekl, a semenům, jakožto k mnoha; nýbrž k jednomu, a tvému semeni, jímž je Kristus.“

Pastor Anderson: Takže podle Bible, zaslíbení učiněná Abrahamovi byla učiněna Abrahamovi a Kristu, a ve verši 29 pak Bible dále praví:

„A jestliže jste Kristovi, pak jste Abrahamovo símě, a dědicové podle zaslíbení.“

Pastor Anderson: Podle Bible, my jakožto křesťané, ať již jsme z Židů či Pohanů, jsme dědici zaslíbení učiněných Abrahamovi. Ti, co jsou dnes na Blízkém Východě ve státě Izrael nejsou v Kristu. 99 % z nich nevěří v Pána Ježíše Krista. Tudíž nejsou símě Abrahamovo a Genesis 12:1-3 se na ně nevztahuje.

Pastor Furse: Lidé říkávají, „Víte, my prostě musíme podporovat stát Izrael, jestliže chceme Boží požehnání pro nás, jestliže chceme Boží požehnání pro náš kostel, církev, jestliže chceme Boží požehnání pro náš národ, pak musíme podporovat fyzický Izrael. Ovšem pokud si vezmeme posledních 66 či 67 let americké historie, copak v nich najdeme ono Boží požehnání pro naši zem? Copak jsme zpátky ve 40. letech legalizovali potraty? Ne, to přišlo až poté. Jaké bylo naše zadlužení ve 40. letech v porovnání s dneškem? Jací jsme byli tehdy ve srovnání s tím, jací jsme dnes? Mě nepřesvědčíte, že od Boha přišlo na tuto zemi požehnání díky tomu, že „příslib“ k podpoře určité fyzické skupiny lidí nějakým způsobem souvisí s požehnáním od Boha.

Pastor Anderson: Nejen to, ale když se podíváte na poslední 2 000 let v historii Židů, měli snad od Boha požehnání? Ne, byli perzekuováni a nenáviděni v každé zemi, do které se dostali. Právě tato kniha listuje všechny země, ze kterých byli Židé vykázání za poslední tisíciletí, a když se podíváte na tento enormně rozsáhlý seznam, nutí vás to ptát se, „Proč byli tak moc nesnášeni a perzekuováni, ať už žili kdekoliv?“ Odpověď zní, že to bylo kvůli jejich rouhání se vůči křesťanství, a také díky jejich praxi ve vydřidušských půjčkách.

Ke konci 19. století došlo k zesílení perzekuce Židů jednak v Rusku i v jiných oblastech, a mnoho Židů se tehdy obrátilo k víře, že nadějě na příznivou budoucnost je může čekat jedině v jejich vlastním státě. Tato víra je proslulá pod označením „Sionismus.“

Rabbi Abrami: Židovský stát byl realizací velkolepého projektu Theodora Hertzla. Pastor Anderson: Theodore Hertzl?

Rabbi Wiener: Byl to zakladatel Sionismu.

Rabbi Mann: Přišel s myšlenkou, že důvodem antisemitismu je skutečnost, že Židé nemají svůj vlastní stát.

Rabbi Abrami: A napsal malou brožurku „Židovský stát“, a vyslovil se, že jen jediný scénář zajistí ochranu Židovského lidu v budoucnosti: Když Židé opustí Evropu a usadí se v jejich domovině, v zemi Izrael. Tato knížka se stala jakousi takovou „Biblí sionismu“.

Rabbi Wiener: Sionismus byl formováním naděje na znovuzrození. Začalo to první světovou válkou – Balfourovou deklarací.

Rabbi Mann: Balfourova deklarace měla svůj skutečný význam. Nešlo pouze o běžnou korespondenci mezi přáteli.

Pastor Anderson: Ano, uvědomuji si, že šlo o velmi významný dokument…

Rabbi Mann: …z hlediska prosazování Britské politiky.

Pastor Anderson: Takže Balfourova deklarace byla vlastně dopisem od Lorda Balfoura…

Rabbi Abrami: …k rukám Lorda Rothschilda

Pastor Anderson: V první světové válce bylo Turecko spojencem Německa, které tahalo za kratší konec provazu, a tak se Turecko-Osmanská říše rozpadla. A díky tomu, že se Turecké impérium po první světové válce rozpadlo, britský Lord Balfour sepsal deklaraci, vyslovující, že by tam měla vzniknout domovina pro Židy.

Rabbi Abrami: Ano, to bylo počátkem rozsáhlejší imigrace – desítky tisíc Židů, převážně pak z východní Evropy, se vydalo do Izraele, aby se tam usadili.

Pastor Anderson: Balfourovou deklarací byl dopis poslaný Lordu Rothschildovi, takže pokud chceme porozumět Balfourově deklaraci, je nutné vědět, kdo to byl Rothschild.

Mayer Amschel Rothschild: Moc je ukryta v penězích! Peníze jsou jedinou zbraní, kterou má Žid k dispozici, aby se ubránil!

Mayer Amschel Bauer, narozený v roce 1744 ve Frankfurtu v Německu, byl finanční věřitel a zlatník v Židovské ulici, a jehož obchod měl jako značku červený hexagram v čele. Časem si pak změnil svoje jméno na „Rothschild“, což v němčině znamená „červený znak“.

Rothschild brzy pochopil, že půjčování peněz vládám a králům je výhodnější než půjčování peněz soukromníkům. Nejenže jsou půjčky větší, ale k tomu jsou jištěny daněmi vybíranými státem. Mayer Rothschild měl 5 synů, které vytrénoval v umění tvorby peněz a vyslal je do nejvýznamnějších hlavních měst Evropy, aby zde založili pobočky rodinného podnikání v oblasti bankovnictví.

Mayer Amschel Rothschild: Je vás pět bratrů. Chci, aby každý z vás založil bankovní byznys v odlišné zemi – jeden, aby se vydal otevřít bankovní dům v Paříži, jeden ve Vídni, jeden v Londýně – vyberou se ta nejdůležitější centra, abyste až se řekněmě třeba budou posílat peníze odsud do Londýna, nebyli nuceni riskovat svůj život a svoje zlato: Amschel zkrátka tady z Frankfurtu pošle dopis Nathanovi do Londýna s příkazem, „Zaplať tolik a tolik,“ a to se pak proúčtuje půjčkami z Londýna do Frankfurtu. Rozumíme?

Pět synů: Ano, otče.

Mayer Amschel Rothschild: Ve vašich dnech se v Evropě odehraje mnoho válek, a národy, které budou potřebovat přesunout peníze, přijdou za Rothschildy, neboť to bude bezpečná cesta. Vašich pět bankovních domů může klidně pokrýt celou Evropu, vy však zůstanete jedinou firmou – jedinou rodinou: Rothschildy, těmi, kteří drží spolu „za jakéhokoliv počasí“. V tom bude vaše síla.

Když v roce 1812 Mayer Amschel Rothschild zemřel, zanechal po sobě vůli s instrukcemi pro své syny o tom, jak má být bratrstvo Rothschildů nadále řízeno.

- Všechny klíčové pozice v Bratrstvu Rothschildů mají být zastávány členy rodiny.
- Členové rodiny se mají ženit a provdávat za své sestřenice a bratrance z prvního a druhého kolene, aby se enormní bohatství uchovalo.
- Rothschildovým dědicům je přísně zakázáno vůbec kdy zveřejnit objem svého majetku.

Celá rodina byla unášena neukojitelnou touhou po hromadění majetku a moci. Potají financovali vždy obě znepřátelené strany v mnohých evropských válkách, dominovali evropskému bankovnictví, v polovině 19. století jsou pak nejmajetnější rodinou na světě.

Texe Marrs: Rothschild pomáhal se založením Izraele, a Rothschild také vždy držel Izraeli záda. Rothschild dosáhne naprosto čehokoliv, co si zamane. Lidé věří, že právě on je tím nejbohatším na světě, a já o tom téměř nepochybuji.

Ačkoliv je Balfourova deklarace předána Lordu Rothschildovi již v roce 1917, plán na vytvoření Židovského státu nebude implementován dříve než v roce 1947. Vyžádá si to až tragédie druhé světové války k získání veřejnosti k podpoře vytvoření Židovského státu na území Palestiny.

Pastor Anderson: V roce 1947 schválila Organizace spojených národů deklaraci o dvou budoucích státech v Palestině. Má být vytvořen jak Židovský, tak Palestinský stát.

Ambasador USA: Delegace Spojených států podporuje základní principy jednomyslných doporučení OSN, jež stanovují rozdělení a imigraci.

Hlasatel: Později i Rusko podpořilo USA v doporučení k rozdělení, zatímco Arabské státy pohrozily odvetnými opatřeními, právě ve chvíli, kdy se budoucnost svaté země nachází v rovnováze.

Texe Marrs: Izrael se ale stala prvním ze států, a Palestině pak již totéž nedovolila, a tak si zajistlila, že ustanovení OSN nikdy nenabydou účinku.

14. května 1948 vyhlásil David Ben-Gurion, výkonný ředitel Sionistické organizace, „založení Židovského státu v zemi Izrael.“

Hlasatel: V květnu roku 1948 se v krveprolití zrodil nový Židovský stát. Židovské jednotky vykořenily Arabské síly z Haify v první sérii bojů, těch, které se tu budou rozléhat v průběhu let. Nová vláda vedená Davidem Ben-Gurionem je instalována v Tel Avivu. Tak poprvé od doby, co římské legie zničily Jeruzalém v roce 70 po Kristu, má Židovský lid stát sám pro sebe.

Pastor Jimenez: Spousta křesťanů si dnes myslí, že Bůh přivedl národ Izraele zpět, a že Bůh vykonal tuto úžasnou věc, ale bylo skutečně Boží vůlí přivést tento lid zpět do Izraele, nebo to byla spíš vůle Spojených národů?

Pastor Anderson: Bible nám říká velmi jasně ve 4. kapitole Pavlova listu Židům, že když poprvé přišli do zaslíbené země s Mojžíšem, „Nemohli vstoupit díky své nevíře.“ Potom o 40 let později bylo dovoleno jejich dětem, které Pánu věřili, aby do zaslíbené země vstoupily. Později pak uctívali jiné bohy, a co Bůh udělal? Vyloučil je ze země zaslíbené. Šli do Babylonu na 70 let. Pak, když se káli a odvrátili se od svých falešných bohů, byli přivedeni zpět do zaslíbené země. Pak když zavrhli Ježíše Krista, byli vyloučeni ze země zaslíbené opět, a pak v roce 1947 všichni uvěřili v Ježíše Krista, a Bůh je přivedl zpět do zaslíbené země. Stalo se právě toto? Ne! (Poznámka: Pastor Anderson cituje 19. verš 3. kapitoly v Pavlově listu Židům, a mylně to označuje za 4. kapitolu této knihy.)

Pastor Coleman: Copak věří v Krista? Podívej, milý křesťane, a polož si tuto otázku: Probíhalo v Izraeli obrození? Přijímali lidé Ježíše za svého Mesiáše? Odpověď zní nikoliv. Tudíž to nebyl Bůh přivádějící Izrael zpět, protože v něj uvěřili. On pravil, že je ropráší, kdyby nedodržovali jeho slovo, a taky to udělal. Řekl také, že je přivede zpět, když by se k němu navrátili. Oni se nenavrátili.

Pastor Anderson: Takže jestli to nebyl Bůh, kdo je přivedl zpět, kdo to teda byl? Byl to duch antikrista, jenž je přivedl zpět do zaslíbené země. Byla to Organizace spojených národů, která je přivedla zpět do zaslíbené země.

Hlasatel: A taková byla historie zrození Židovského státu Izrael. Počata ve sváru a odstavena od násilí, Izrael vzkvétala, aby se stala užitečným hlasem ve světových záležitostech. Její vlajka se stala symbolem naděje ve ztrápeném světě.

Pastor Anderson: Ohledně hvězdy Davidovy. Odkud ten symbol pochází?

Rabbi Abrami: Samotná Bible se o ní nikde výslovně nezmiňuje.

Rabbi Wiener: Zmiňuje se o ní Talmud?

Leader Schesnol: Nikoliv.

Pastor Anderson: Existuje o ní nějaká pasáž v Bibli, či nikoliv?

Rabbi Wiener: Nikoliv.

Pastor Anderson: Takže nemůžete s jistotou říct, odkud to pochází?

Rabbi Wiener: Ne.

Rabbi Mann: Nachytal jste mě!

Pastor Mann: Takže nikdo doopravdy neví, co?

Rabbi Mann: Opravdu nevím.

Pastor Anderson: Já totiž vím, že se tomu symbolu říká hvězda Davidova. Má to s Davidem vůbec co společného?

Rabbi Mann: Já si myslím, že ne.

Rabbi Abrami: Někde to musí být. Já si ale přesně nepamatuji v jakém spojení.

Pastor Anderson: Já věřím tomu, že to, co oni nazývají „hvězdou Davidovou“, je ve skutečnosti hvězda Remfanova. Když to totiž studujete v Bibli, najdete, jak Bible hovoří o tom, že když uctívali ostatní bohy, tak nesli prapor s hvězdou jejich boha Remfana.

Texe Marrs: Zavrhli jste Boha Bible. Zvedli jste pro sebe hvězdu (to je ta šesticípá hvězda) svého boha zvaného Remfan nebo Kijun. To všechno byla jména pro Melecha, velikého Baala, skvělého boha ohně, jímž je Ďábel.

Paul Wittenberger: Belzebub.

Texe Marrs: Přesně, Belzebub. A to je šokovalo. A kdo je tento hvězdný bůh? Kdyby skutečně četli jejich Starý Zákon, věděli by to. V Ámosovi, Bůh říká: Zvedli jste tu hvězdu, a tím jste mě rozzuřili, a v podstatě jste obětovali své vlastní děti hvězdnému bohu skrze plameny. Obětovali své vlastní děti. Židé skutečně obětovali hvězdnému bohu.

Pastor Anderson: Když uctívali falešného boha, měli hvězdu Remfana jako ikonu a jako symbol. V Písmu se s žádnou „hvězdou Davidovou“ nesetkáme, naopak se v něm setkáme s hvězdou falešného boha Remfana, a tak víme, že neuctívají toho pravého boha, neboť Bible praví: „Kdokoli zapírá Syna, tentýž nemá Otce: však ten, kdo uznává Syna, má rovněž Otce.“ Pokud tedy Židé nevěří v Syna, Bible praví, že nemají ani Otce. Koho pak tedy mají? Někoho jiného. Falešného boha. Tudíž neuctívají stejného Boha jako my. Někdo by řekl: Ne, oni uctívají Boha otce, jenom se nehlásí k Ježíšovi,“ ale Bible učí, že uctít Otce bez uznání Syna je nemožné.

Texe Marrs: Když se vrátíme k Zednářskému bratrstvu Svobodného zednářství, jejich slavným symbolem je G. Díváte se na hvězdu na kompasu, což je stylizovaná Davidova hvězda. Symbol Davidovy hvězdy vlastně mají v mnoha zednářských chrámech. Jak to? Protože Zednářství je studiem Judaismu, a také Kabaly.

Noviny zvané Židovská tribuna z 28. října roku 1927 uvádí: „Zednářství je založeno na Judaismu. Odbourejte ze zednářských rituálů učení Judaismu, a co vám zbyde?“

Texe Marrs: Ve své knize „Mravnost a Dogma“ Albert Pike říká, že Kabala je přímo v základu. Bez Kabaly by nebylo oněch 33 rituálů zednářské lóže. Ale Bůh, kterého oni uctívají, ten veliký architekt, je Melech, hvězdný bůh. Jestli mi někdo chce tvrdit, že sám Ježíš neuvrhl Židy pod velké prokletí…vždyť to tam je.

Pastor Jimenez: V třicátém sedmém verši osmé kapitoly Janova evangelia (Jan - 8:37) je zajímavé, že Ježíš říká: „Vím, že jste Abrahamovo símě.“ Takže uznává skutečnost, že jsou tělesnými potomky Abrahama. Říká, „Vím, že jste Abrahamovo símě, ale usilujete o to, mě zabít, protože mé slovo ve vás nemá místo. Já mluvím to, co jsem viděl u svého Otce: vy pak děláte to, co jste viděli u svého Otce. Odpověděli a pravili mu, Abraham je náš otec. Ježíš jim praví: Kdybyste byli Abrahamovy děti, dělali byste skutky Abrahamovy.“ Zajímavé je to, že ve verši 37 uznává, že jsou Abrahamovo símě, že jsou tělesnými potomky Abrahama, ale pak to ve verši 39 zpochybňuje, když říká: „Kdybyste byli Abrahamovy děti, dělali byste skutky Abrahamovy,“ tím v podstatě říká, že nejsou dětmi Abrahama, protože, jak jsme už o tom mluvili, dále v této pasáži říká: „Vy jste svého otce Ďábla.“ Takže je zajímavé, že Ježíš sám říká, že můžete být tělesným potomkem Abrahama, a být ze semene Abrahamova, a stejně vás nebude považovat za Abrahamova potomka.

Rabbi Abrami: V Janově evangeliu je ještě jedna pasáž: Janovo evangelium, kapitola osmá, verš čtyřicátý čtvrtý (Jan – 8:44), kde říká, a to o Židech, že jsou to synové Ďábla. A tohleto on kázal!

Pastor Jimenez: Sám Ježíš učil: „Vy jste svého otce Ďábla, a touhy svého otce budete konat. Byl vrahem od počátku a nepřebývá v pravdě, protože v něm žádná pravda není. Když mluví lež, mluví sám od sebe: neboť je lhářem, a otcem lži.“ Takže podle Pána Ježíše Krista jsou jejich otce Ďábla. Ježíš tedy věřil, že nenásledují Abrahama, nenásledovali ani Mojžíše, ani proroky, a ani Boha. Říká, že následují svého otce Ďábla.

Texe Marrs: Druhá a třetí kapitola Janova Zjevení obsahuje zajímavé verše, jež praví o těch, co říkají, že jsou Židé, a přitom nejsou, ale jsou pak synagogou Satanovou.

Pastor Anderson: Není tak těžké přijít na to, kdo je onou „synagogou Satanovou“, jestliže si uvědomíte, že jen jedno náboženství ze všech využívá synagogy: Judaismus. Není těžké přijít na to, o koho jde, když nám Bible říká, že o sobě říkají, že jsou Židy, a přitom nejsou. Ne zrovna každý na světě chodí okolo říkaje o sobě: „Já jsem Žid.“ Lidé, kteří praktikují Judaismus, o sobě říkají, že jsou Židé. Možná namítnete: „Ano, Pastore Andersone, oni sice říkají, že jsou Židé, ale tito lidé jimi skutečně jsou.“ Nikoliv, protože Pavlův list Římanům kapitola 2, verš 28 praví: „Neboť Židem není ten, který je jím navenek; ani není obřízkou to, co je zjevné na těle: Židem je však ten, který je jím vnitřně; a obřízkou je ta na srdci, v duchu, a ne v liteře; jehož chvála není z lidí, ale z Boha.“ Bible praví: „My jsme obřízka, my, co uctíváme Boha v duchu, a radujeme se v Kristu Ježíši, a nemáme žádnou důvěru v tělo.“ V Božích očích, to tedy nejsou Židé, je to synagogoa Satanova. V třetí kapitole Janova Zjevení, verši devátém (Zjevení 3:9) Bible praví: „Hle, přiměji ty ze synagogy Satanovy, jež říkají že jsou Židé, a přitom jimi nejsou, ale lžou; hle, přiměji je, aby přišli a uctívali u tvých nohou, a aby věděli, že jsem tě miloval.“ Ale proč by měl Bůh přimět synagogu Satanovu k tomu, aby věděli, že Bůh miloval církev ve Filadelfii? Protože Židé si myslí, že Bůh miluje jenom je. Oni si nemyslí, že Bůh miluje pohany ve Filadelfii, a to je důvod, proč Bůh řekl: „ Chystám se přimět ty ze synagogy Satanovy, aby věděli, že jsem vás miloval.“ Bůh miluje děti tohoto světa. Rudí, žlutí, černí a bílí, všichni jsou z jeho pohledu drahocenní. V prvním Janově listu, v kapitole druhé, verši dvacátém druhém (1. Jan – 2:22) nám Bible poskytuje definici antikrista:

„Kdo jiný je lhář než ten, který zapírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna.“

Pastor Anderson: Abyste mohli věřit v to, že Ježíš není Kristus, musíte jednak věřit, že nějaký Kristus existuje, a dále pak, že Ježíš jím není.

Pastor Jimenez: Čtvrtá kapitola Janova evangelia nám řekne, že výraz „mesiáš“ znamená „Kristus“. Ta žena u studny řekla: „Vím, že Mesiáš přijde, ten, jenž se nazývá Kristus,“ takže odsud vidíme, že význam slova „Kristus“ je „mesiáš“. Takže když se v prvním Janově listu, kapitole druhé, verši dvacátém druhém, praví: „Kdo jiný je lhář než ten, který zapírá, že Ježíš je Kristus“, znamená to: „Kdo jiný je lhář než ten, který zapírá, že Ježíš je mesiáš.“ Která skupina lidí věří, že existuje mesiáš, ale nevěří, že Ježíš byl tím mesiášem? Opět, jsou to Židé.

Pastor Anderson: Pojďme si tedy vyjasnit, jestli to správně vyjadřuji. Židovská víra v Ježíše je v podstatě…je zřejmé, že nevěříte, že byl tím pravým mesiášem, ale nemyslíte, že to byl třeba jen další z mnoha na dlouhém řetězci různých falešných mesiášů?

Rabbi Mann: Pak Ano, pokud to tvrzení, že je Mesiáš, vyslovil, pak byl de facto falešným mesiášem.

Rabbi Abrami: Ježíš nikdy neřekl: „Já jsem ten Mesiáš.“

Rabbi Mann: Židovský lid by se pak o Mesiáše zajímal. Oni na něj čekají. Chtějí Mesiáše, takže pokud by měl jakoukoliv z reálných charakteristik Mesiáše, měli by o něj zájem. On měl ale 12 následovníků. A to fakt není moc. Mluvíme tady o celém národu včetně všech učenců. Ty všechny si pro sebe nezískal.

Pastor Anderson: Takže v něj neuvěřili.

Rabbi Mann: Ani náhodou! To křesťané vynalezli myšlenku neúspěšného mesiáše. Přestože neuspěl, je to stále Mesiáš. To my neuznáváme. Pokud kdo neuspěje, pak to nemůže být Mesiáš.

Pastor Anderson: Stále čekají, až přijde jiný mesiáš, a my víme, že ten jiný mesiáš, který je na cestě, je antikrist. Jaká je vlastně podoba Židovského mesiáše?

Rabbi Abrami: Velice mocný král, který nastolí mír a dobrou vůli na zemi. Musíte být schopen nastolit mír.

Pastor Anderson: Světový mír?

Rabbi Abrami: Ano, světový.

Rabbi Mann: Až se skutečný mesiáš objeví, a to tak dramatickým způsobem, že jeho pravost nebude možné popřít, pak každý uzná, že je to ten pravý mesiáš.

Pastor Anderson: Celosvětově?

Rabbi Mann: Celosvětově. I nežidé ho uznají, neboť i oni všichni se těší na Mesiáše.

Pastor Anderson: Takže říkáte, že až přijde Mesiáš, celý svět v něj uvěří?

Rabbi Mann: Ano, celý svět, jeho účelem je totiž, aby přivedl celý svět ke správným předpisům. Všechny národy budou proudit k Jeruzalému, aby se od něj učili. Zahájí to období světového míru. Mesiáš bude ohromně charismatická figura s velkolepými znalostmi a komunikačními dovednostmi. Bude taktéž velikým bojovníkem. Bude to obránce Židů a porazí všechny jejich nepřátele, a to již natrvalo.

Pastor Romeo: Jestliže nasloucháte tomu, jak Židé popisují jejich mesiáše, vykreslují dokonalý obrázek toho, koho Bible popisuje jako antikrista. Dobude celý svět. Přinese mír, ovšem skrze válku.

Pastor Anderson: Budou v něj věřit všechna náboženství světa. Přinese světový mír. Chystá se sjednotit nás všechny.

Texe Marrs: Máme tu tolik vzácných křesťanů, kteří ale bohužel nevědí, co činí. Byl jsem na „prorocké konferenci“ na Floridě, a přišla ke mně jedna dáma, a měla na sobě Davidovu hvězdu. Zeptal jsem se jí, proč to nosí, a ona odpověděla, „Víte, je tak důležité, abychom ukázali naši podporu Izraeli.“ Řekl jsem: „A jak ukazujete svoji podporu Izraeli vy?“ A ona odpověděla: „Měsíčně dávám peníze na „Nadaci Chrámové hory“.“ To je mimochodem tamta Židovská skupina. A já jsem řekl: „Copak nevíte, že druhý Pavlův list Tesalonickým, kapitola druhá, říká, že antikrist do toho chrámu přijde a prohlásí se Bohem, a Bohem nad všechny Bohy?“ Ona říká: „Já si jen myslím, že pomáhám naplnit biblická proroctví.“ Já jí říkám: „Vskutku! Pomáháte antikristovi, aby mohl přijít! Kdo by se na tom chtěl dobrovolně podílet!“

Rabbi Jeremy Gimpel: Až přijde člověk, co vybojuje války Izraele, porazí všechny nepřátele, vybuduje chrám, na zemi je mír – je tu vůdce, který to dokázal? My všichni poklekneme před králem. Rozumíte mi? Kdokoliv to bude. Takže vy to vidíte jako – vy říkáte, že je to druhý příchod. Proč ne? My zase říkáme, že je to první příchod.

Pastor Anderson: Řekněme si to na rovinu, Židé jsou připraveni přijmout antikrista za svého mesiáše, a přitom jsou křesťané vyučováni, že v závěrečných časech všichni Židé uvěří v Ježíše Krista. Vlastně to nevyžaduje génia, aby přišel na to, o co tu Ďáblovi jde. Jakmile Židé přijmou antikrista za svého mesiáše, pak všichni křesťané, co odpadli od víry, na to budou poukazovat a řeknou: „Podívejte, toto je druhý příchod Ježíše Krista! Podívejte, všichni Židé v něj uvěřili!“ Jaké má Ďábel plány s antikristem? Aby v něj lidé uvěřili, jakožto v druhý příchod Ježíše Krista. A stejně jako všechny ostatní falešné doktríny, je tato založená na části Písma úplně vyňatého z kontextu. Lidé se chytají za konec 11. kapitoly Pavlova listu Římanům a úplně ignorují počátek této kapitoly. Jdou přímo ke konci, přímo do verše 26: „A tak veškerá Izrael bude spasena.“ A pak říkají: Podívejte se, přímo tady se píše! V závěrečných časech dosáhne každý v Izraeli spasení. Tehdy uvěří v Ježíše!“ Zapomínají však na to, že nám Bible právě dořekla v 9. kapitole Pavlova listu Římanům, že „Nejsou všichni Izrael, jež jsou z Izraele.“ Tělesní potomci nejsou tou pravou Izraelí! Říká, „Židem není ten, jenž je jím navenek. Židem je ten, který je jím uvnitř.“ Izraelí jsou ti z nás, kteří věří v Ježíše Krista. Jak byste mohli o nějaké nevěřící osobě tvrdit, že patří k Izraeli, jestliže Bible praví, že „veškerá Izrael bude spasena?“. Mně z toho vyplývá, že nikdo, kdo není spasen, Izraelí není. Bude to antikrist, nikoli Ježíš Kristus, jenž sjednotí Židy s falešnými křesťany a se všemi ostatními náboženstvími světa.

Aby mohl Židovský antikrist sjednotit všechna náboženství světa, musí Ďábel přesvědčit hlavní proud křesťanství, aby viděl Židy jako spoluvěrce, navzdory jejich zamítnutí Ježíše Krista a rouhání se vůči němu. Tele-evangelisté, jako je John Hagee, ignorují jasná učení Nového Zákona, a aplikují přísliby učiněné Abrahamovi v prvních třech verších 12. kapitoly Genesis, na novodobou, Krista zamítající Izrael. Každý, kdo se drží biblického náhledu, že Židé již dále nejsou národem vyvoleným Bohem, získává od médií nálepku antisemity.

John Hagee: Boj Izraele je naším bojem! Jsme jednotní! Jsme sjednoceni! Nenecháme se odradit. Nebudeme poraženi! Nedáme se zastrašit! Neposadíme se! Nebudeme zticha! Jsme tou nejhorší noční můrou všech antisemitů tohoto světa, a vítězství bude na naší straně!

Ted Cruz: Jestli nestojíte s Izraelí a Židy, pak ani já nestojím s vámi. Děkuji, a Bůh vám žehnej.

Joel Osteen: My stojíme s lidem Izraele.

Robert Jeffress: A teď vás žádám, abyste se se mnou a s každým křesťanem, s každým Židem, a s každým svobodu milujícím Američanem spojili, abychom se u současného prezidenta a kongresu dožadovali, aby učinil všechno, co je nezbytné k vymýcení zla ISIS a radikálního Islámu z povrchu země. Čas jednat je právě nyní.

Nejmenovaná kazatelka: „A požehnám těm, kteří žehnají tobě a prokleji toho, kdo tě proklíná.“

Druhá nejmenovaná kazatelka: Nikdo nechce být dobrovolně nepřítelem Izraele.

Nejmenovaná kazatelka: „A v tobě budou všechny rodiny světa požehnány.“

Druhá kazatelka: Tak, ámen.

Televizní kazatel č. 4: Jste buď pro, anebo proti ní. Můžete být jen jedno z toho.

John Hagee: Člověk, kostel, či národ, který žehná státu Izraele a Židovskému lidu, bude nadmíru požehnán.

Benny Hinn: Žehnat Izraeli neznamená pouze vyslovit: „Dobře, já ti žehnám.“ Musíte s nimi zůstat stát, ve chvíli, kdy to skutečně potřebují.

Pastor Anderson: Bible samozřejmě v 2. Janově listu, ve verších 9 až 11, praví, že

„Kdokoli ji překračuje a neřídí se doktrínou Krista, nemá Boha. Ten, kdo se doktrínou Krista řídí, ten má jak Otce tak i Syna. Kdyby k vám přišel kdokoli a nepřinášel by tuto doktrínu, nepřijímejte ho do svého domu, ani mu nepřejte Boží zdar. Neboť ten, kdo mu přeje Boží zdar se spolupodílí na jeho zlých skutcích.“

Pastor Anderson: A co děláte, když někomu přejete Boží zdar? Žehnáte mu. Takže dnešní evangelické křesťanství říká, že musíme žehnat Izraeli, pokud chceme, aby Bůh požehnal nám, a přitom 2. list Janův učí, že když budeme žehnat těm, kteří zapírají Božího Syna, spolupodílíme se na jejich zlých skutcích.

Texe Marrs: Evangelíci, významný segment amerického křesťanství samozřejmě – „Jižní Baptisté“, „Letniční“, „Shromáždění Boha“ – všechno jsou to velmi zanícené skupiny, a byly de facto vždy velmi pro-Izraelské, pro-Sionistické. Mnoho z nich v podstatě zavřelo dveře ke konverzi slovy: „Ne, vy nepotřebujete Ježíše. Vy jste přece Žid.“

V „Kronice Houstonu“ jsou citována slova Johna Hageeho:

Nesnažím se konvertovat Židovský lid ke křesťanské víře. V „Noci na počest Izraele“ nic takového nenajdete. Vlastně je snaha o konvertování Židů „ztrátou času“. Žid, který má své kořeny v Judaismu vám nekonvertuje ke křesťanství. Kdokoli jiný, ať už Buddhista či Bahá’í potřebuje uvěřit v Ježíše. Ne tak Židé. Židé už totiž mají úmluvu s Bohem, která nebyla křesťanstvím nikdy nahrazena.

Pastor Anderson: A popravdě tou nejhorší antisemitskou věcí, kterou kdo může říct je: „Neevangelizovat Židy.“ To totiž pošle Židy do Pekla. Bible praví:

„Ten, kdo věří v Syna má věčný život: a ten, který Synu nevěří, neuvidí život, ale zůstává na něm Boží hněv.“

Pastor Anderson: Přesto John Hagee učí, že Židé jsou již hotovým produktem, a že je nemusíme evangelizovat.

Pastor Furse: Ale John Hagee se tady kompletně mýlí. Bible nám říká, že máme získávat ztracené, a že máme kázat Evangelium každému stvoření. A dříve jsem se zmiňoval o C. I. Scofieldovi, jak se rozvedl a znovu oženil. Není to zajímavé, že John Hagee je ten samý případ: rozvedl se s ženou, vzal si jinou dámu, a vede velkou Letniční církev, a zdůrazňuje Izrael až do míry modlářství.

John Hagee: …osvobodí, ten je opravdu svobodný! Projevte mu chválu a slávu v domě Božím.

Hlasatel: Počínaje osmnácti tisíci lidí, kteří patří k jeho církvi v San Antoniu v Texasu, s rozšířením o 99 milionů domovů, které podle něj každý týden sledují jeho rádiové a televizní vysílání, vybudoval John Hagee impérium sdílející Evangelium Izraele s evangelíky po celém světě. Když je navíc vedoucím „Křesťanů sjednocených pro Izrael“, moc pak od jeho kazatelny dosahuje do politiky.

Pastor Anderson: John Hagee je rouhající se falešný učitel, který vyučuje, že Ježíš Kristus nepřišel na tuto zemi, aby byl Mesiášem.

John Hagee: „V Obraně Izraele“ otřese křesťanskou teologií. S pomocí Písma dokazujeme, že Židovský lid jako celek nezavrhl Ježíše jako Mesiáše. Také vám dokážeme, že Ježíš na zem nepřišel, aby byl Mesiášem. Dokážeme, že existovalo spiknutí křížové cesty mezi Římem, nejvyšším knězem a Herodem k popravení Ježíše, jakožto povstalce, jehož bylo příliš nebezpečné nechat žít. Ježto pak Ježíš odmítl slovem i skutkem potvrdit, že je Mesiášem, jak mohou být Židé obviňováni z odmítnutí toho, co nikdy nebylo nabídnuto? Čtěte v tomto šokujícím odhalení: „V Obraně Izraele.“

Hlasatel: Osudem této poslední knihy od Johna Hageeho je generovat živé diskuze mezi křesťany po celém světě.

Pastor Furse: John Hagee není nezávislým Baptistou, nevěří v Bibli krále Jakuba, takže hodně lidí, kteří budou sledovat tento dokument si řekne, „Na tom nezáleží, to nejsou naši“. Co ale potom se Samem Gippem, který zrovna asi před rokem kázal v církvi v Idahu a řekl (a já ho můžu téměř citovat slovo od slova): „Víte, jak nikdy nenazývám Ježíše? Nikdy ho nenazývám svým Mesiášem.“

Sam Gipp: Víte, jak nikdy nenazývám Ježíše Krista? Nikdy ho nenazývám svým mesiášem. A víte proč? Řeknete mi: „Jakby nebyl Mesiášem?“ On není vaším Mesiášem! Pokud nejste Žid, tak není vašim Mesiášem. Jste z Pohanského kmene? Dobrá, nám nikdy nebyl přislíben Mesiáš.“

Pastor Furse: Je mi to líto, ale Sam Gipp se mýlí, a může být klidně populární i mezi nezávislými Baptisty, ale toto je mýlka, ať už jde o Sama Gippa nebo Petera Ruckmana, nebo kohokoliv. Slovo Boží musí být Slovem Božím, a nesmíme dovolit, ať už jde o Scofielda, či Johna Hageeho, nebo našeho oblíbeného kazatele, nebo našeho oblíbeného profesora či učitele, aby ovlivňoval to, co Slovo ve skutečnosti praví. Ježíš Kristus je Mesiášem. On je mým Mesiášem. Je Mesiášem všech.

V článku z kroniky Houstonu Hagee dále říká: „Mnoho křesťanských teologů je antisemity, neboť říkají, že úmluva s Židy je pryč – že Židé byli nahrazeni křesťanstvím, a že Izrael si od Ameriky nezaslouží vojenskou a finanční podporu.“

Nejenže křesťanští sionisté jako Hagee učí, že křesťané musí podporovat Izrael, dále také požadují, aby americká vláda podporovala Izrael vojensky a finančně. A jelikož evangeličtí křesťané tvoří rozsáhlý segment hlasující populace, politici svědomitě podnikají cestu do Izraele, aby se tam modlili k Židovskému bohu u Zdi Nářků.

Hlasatel MSNBC: Existuje mnoho sociálně konzervativních, evangelických, republikánských voličů, pro které tato záležitost znamená hodně, a kdyby viděli Teda Cruze ve vystoupení na Fox News, jak říká: „ Já jsem stoprocentně za Izraelí.“ Kdyby uviděli takovou věc, spousta konzervativních voličů by řeklo: „Hej, ten pan Cruz není úplně nejhoršíl!“

Druhý hlasatel MSNBC: Shodou okolností se zrovna odehrálo setkání Křesťanů Sjednocených pro Izrael, což je organizace evangelických křesťanů, kteří jsou velmi silně proizraelští. Tady jsou záběry, myslím, že máme k dispozici záběry Rand Paula, jak se s nimi modlí. Tady ho máme. Modlí se tu s lidmi z Křesťanů sjednocených pro Izrael.

Ted Cruz: Řeknu vám jen následující: Ti, kteří nesnáší Izrael, nesnáší Ameriku, a ti, kteří nesnáší Židy, nesnáší křesťany.

Jim Staley: Takže opozice vůči Izraeli je opozicí vůči Bohu, a je mi úplně jedno, čemu věří, a kde se nachází na duchovní časové ose, protože to není můj problém. Já mu držím záda, a nezáleží na tom, co koná, nebo kde se nachází. Dokud platí, že vzývá jméno Jahve, Boha Abrahama, Izáka a Jákoba, musí to být můj bratr.

Rabbi Jeremy Gimpel: Myslím, že časem dojde k obratu k více biblickému křesťanství, k více židovskému křesťanství, a vztahy mezi námi – které byly typu: „My jsme Židé; my jsme křesťané ,“ budou spíše jako: „My jsme něco jako bratři!“

Benjamin Netanyahu: Izrael je vděčná za podporu amerického lidu a amerických prezidentů od Harry Trumana až po Baracka Obamu.

Barack Obama: Vlastně jsem hrdý, že mohu říci, že žádná americká administrativa neudělala více pro podporu bezpečnosti Izraele než ta naše. Žádná! Ať vám nikdo netvrdí nic jiného! Jedná se o fakt.

Mitt Romey: Uznáváme právo Izraele k sebeobraně, a taktéž právo Ameriky stát při vás.

John Hagee: Proto nastává čas, aby si Amerika osvojila slova senátora Josepha Liebermanna a zvážila preventivní vojenský úder na Írán, aby se předešlo nukleárnímu holocaustu v Izraeli a nukleárnímu útoku v Americe.

Pastor Anderson: V 19. kapitole 2. knihy Letopisů, se zbožný král jménem Jozafat chystal vojensky pomoci Izraeli: Toto mu Bůh řekl ve verši č. 2:

„Jéhu, syn Chananův , ten, co měl vidění, vyšel, aby se s ním potkal, a řekl králi Jozafatovi: Měl jsi snad pomáhat bezbožnému, a milovat ty, kteří nenávidí PÁNA? Z toho důvodu je na tobě hněv od PÁNA.“

Pastor Anderson: Takže jsme v dnešní době učeni, že když budeme podporovat národ Izraele, tak získáme požehnání od Boha díky 12. kapitole Genesis, když Bible ve skutečnosti učí, že pokud budeme pomáhat bezbožnému a zvrácenému národu jako Izraeli, tak na sobě budeme mít Boží hněv.

Pastor Filenius: Proč bychom měli, jakožto křesťané věřící Bibli, podporovat národ Izraele, když národ Izraele křesťanovi nedovolí ani imigrovat do jejich země. Pokud chcete imigrovat do Izraele, musíte se zříci jména Ježíše Krista.

Pastor Anderson: Takže, aby se někdo stal ortodoxním Židem nebo měl právo návratu, musí se zříci křesťanství, například.

Leader Schesnol: Určitě.

Rabbi Abrami: Nemůžete být zároveň Židem i křesťanem. Je to buď jedno nebo to druhé.

Leader Schesnol: Takže s ohledem na moderní stát Izraele, to vyžaduje zřeknutí se předchozích náboženských vazeb člověka, a vyžaduje to množství rituálů, které jsou navrženy tak, aby člověka z jeho předchozích náboženských vazeb očistily.

Pastor Anderson: Takže někdo, kdo není Židem, nezískává automaticky pozvánku k imigraci do Izraele…

Leader Schesnol: Ne jako státní příslušník.

Pastor Anderson: Takže, aby mohl člověk imigrovat do Izraele, musel by zapřít křesťanství, aby…

Leader Schesnol: Aby se stal státním příslušníkem, a také by musel být konvertován ortodoxním rabínem.

Pastor Filenius: Osobně znám člověka, který odcestoval do Izraele, zatímco věřil, že Izrael je země zaslíbená, a že Židé jsou Bohem vyvoleným lidem, a lidé tam s tímto na srdci přicházejí, a jdou tam, aby jim tam svědčili a pověděli jim o Kristovi, v Izraeli je ovšem ilegální zanechávat letáky. Policie přijde a bude vás pronásledovat, a budete dokonce pod hrozbou zatčení nebo deportace. Bible má pravdu, když nám říká, že jsou to nepřátelé Evangelia. Pavlův list Římanům, kapitola 11. verš 28.

„Co se evangelia týče, jsou to kvůli vám nepřátelé: ale co se týče vyvolení, jsou to milovaní kvůli otcům.“

Pastor Filenius: V Božím Slově je to řečeno přímo tady. Jsou to nepřátelé Evangelia.

Pastor Furse: V červnu 2014 v průběhu „měsíce homosexuální hrdosti“, ambasáda Spojených států vyvěsila americkou vlajku, a pod americkou vlajkou vztyčili vlajku „homosexuální hrdosti“. Za posledních pár let byl Tel Aviv zvolen za „světové hlavní město homosexuálů“ samotnou komunitou homosexuálů. Homosexuálové hlasovali pro Tel Aviv – ani San Francisco, ani New York, vyhrál Tel Aviv.

Glenn Beck: My jsme byli založeni k založení Izraele! Naše značky jsou všude okolo. Vyjměte dolar ze své kapsy. Podívejte se na velkou pečeť. Všimnete si, že mezi rozpjatými křídly orla, se nachází hvězda Davidova utvořená z 13 hvězd. A proč je tam hvězda Davidova?

John Hagee: Okolo té hvězdy se nachází sláva Šekiny v mračnu, symbolizující slávu Šekiny, která visela nad archou úmluvy. Georgie Washington řekl: „Chci, aby toto bylo na dolaru, aby lidé rozpoznali příspěvek, který Židovský lid věnoval Spojeným státům Americkým.“

Nejenže jsou dnešní křesťané učeni k pro-židovským a pro-izraelským postojům, podivné doktríny Talmudu a Kabaly se taktéž vkrádají do církví a jsou vyučovány jako křesťanská doktrína. Například mnoho pastorů používá termín „Šekina“, jako by to bylo něco z Hebrejského Starého Zákona, když ve skutečnosti to slovo v Bibli vůbec nenajdete.

Rabbi Mann: Takže „Šekina“ odkazuje na božskou přítomnost.

Rabbi Wiener: A jedná se mimochodem o slovo ženského rodu.

Rabín v televizi: Například, kdyby se Moše z Leónu býval přiznal a pronesl: „Mám takovou myšlenku. Bůh je vlastně žena.“ To by možná neprošlo tak hladce. On však mluvil o tom, že nás Rabín z dávných dob jménem Šimon učil o Šekině, ženské polovičce Boha, a její romanci s jejím božským partnerem, Svatým, ať je požehnán.

Rabbi Wiener: Takže existuje domněnka, že Bůh by mohl být jak mužského, tak ženského „pohlaví“.

Rabbi Abrami: Šekina je přítomnost Boha přebývající ve vesmíru. Je to to, co vyzařuje z bytí Boha. Pro Židy však, Šekina a Bůh jsou jedno a to samé, a je téměř zakázáno je oddělovat. Bůh zkrátka projevuje sebe samého, nebo taky sebe samu, ve formě inspirace Šekinou.

Pastor Furse: Šekina je něco, co je součástí Talmudu – něco, co je součástí Judaismu, a ne křesťanství. A stejně, kolik Baptistických kazatelů již použilo frázi „sláva Šekiny“ v církvi, a přitom to ani neodpovídá Písmu.

Televizní kazatel č. 5: Přátelé, toto musíme pobrat, to že sláva Šekiny je v nás. Ta přítomnost, o které jsme mluvili, ta přítomnost, která přišla do horní místnosti k apoštolům, sláva Šekiny – ta je v nás věřících.

Pastor Anderson: Bible je jasná od Genesis po Zjevení v tom, že Bůh je „on“, nikoliv „ona“. Pokud učíte, že Bůh je jak „on“, tak i „ona“, pak máte odlišného boha. Křesťanská Bible učí, že muž byl učiněn k obrazu Božímu, a v 1. Pavlově listu Korintským, v kapitole 11. Bible praví:

„Neboť muž si skutečně nemá zakrývat hlavu, ježto je obrazem a slávou Boží: žena je však slávou muže.“

Pastor Anderson: Takže podle 1. Pavlova listu Korintským, kapitoly 11., si muž nemá zakrývat hlavu, protože je k obrazu Božímu, na rozdíl od ženy. To je příčina toho, že se již v první kapitole Genesis , verši 27. praví:

„Tak Bůh stvořil muže ke svému vlastním obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej; muže a ženu stvořil je.“

Pastor Anderson: Byli stvořeni jako muž a žena, on byl však stvořen k obrazu Božímu. Co to znamená být k obrazu Božímu? Vypadat jako Bůh. Když Ježíš chodil po této zemi, byl to muž, stejně jako Bůh Otec je maskulinní. Toto je pak rouhačské učení mysticismu nového věku, které uctívá matku zemi a ženský duch, a bohyni a Kabalu a nový věk – odtud všechny ty věci pocházejí.

Leonard Nimoy: Toto je tvar písmena Šin z hebrejské abecedy, což je v tomto jazyku velmi zajímavé písmeno. Je to počáteční písmeno ve slově Šadaj, počáteční písmeno ve slově Šalom, a počáteční písmeno ve slově Šekina, což je jméno ženského aspektu Boha.

Spock: Žij dlouho a prospívej, obraze Suraka, otče všeho, čeho se nyní držíme jakožto pravdy.

Leonard Nimoy: Je to skvělé. Lidé si neuvědomují, že si tímto navzájem žehnají. (smích)

Spousta křesťanů bude i poté, co se seznámí s dosud prezentovanými informacemi, viset na myšlence, že Židé jsou tělesnými potomky Abrahama, Izáka a Jákoba, a že my všichni ostatní jsme Pohané…je to ale doopravdy takto prosté?

Pastor Anderson: Tím jediným způsobem, jak může kdo dokázat, že je skutečně Židem, je s pomocí rodokmenu. Popravdě většina z dnešních tzv. Židů neví, z jakého jsou kmene. Mohou lidé v Židovské komunitě říci např.: Podívejte, já jsem z konvertitů, nebo Podívejte, já jsem z vlastního kmene Juda, nebo z kmene Benjamín, nebo z kmene..“

Rabbi Mann: Co se týče kmene, tak nevíme. Nevím, k jakému kmeni patřím já. Jediní, kdo to doopravdy vědí jsou Koheni. Vědí to proto, že se to vždy předává z otce na syna. Protože Koheni, lomeno( / ) kněží stále dodržují určité věci, určitá požehnání, která se říkají, a tak dále, a tak dále. Takže si zachovali svoji linii. Oni to vědí. Já osobně nemám představu, z kterého kmene pocházejí mí předci.

Pastor Anderson: Takže byste řekl, že pravděpodobně většina Židů nebude znát svůj kmen?

Rabbi Mann: Nikdo to nebude znát. To se nedochovalo. A ano, dnes na tom vůbec nezáleží.

Pastor Anderson: Kdyby skutečně záleželo na tom, kdo pochází z Izraele a kdo nikoli, proč by nám pak Bůh říkal, abychom se vyvarovali rodokmenů?

Pastor Romero: Bible v 3. kapitole Pavlova listu Titovi, ve verši 9. říká, že se máme vyvarovat rodokmenů. Nový Zákon hovoří velmi jasně. Nezáleží na tom, odkud pochází vaši tělesní předci.

Pastor Anderson: V Kristovi již není Žid ani Pohan. Bible jasně praví:

„Není žádný rozdíl mezi Židem a Řekem.“

Tak proč si myslíme, že dnes je mezi Židem a Řekem rozdíl? A myslíme si, že pokud někdo pochází z Abrahama, Izáka a Jákoba, tak se nějak automaticky hned stává součástí Bohem vyvoleného lidu, ať již v Ježíše Krista věří, či nikoliv. Oni sice mohou být obřezáni na těle, Bible ale praví, že je to obřízka srdce a ducha, která z člověka udělá Žida z Božího pohledu.

Pastor Anderson: V 1. kapitole 1. listu Timoteovi se ve 4. verši praví: „Ať se také vyvarují pohádkám a nekonečným rodokmenům,“ Rád bych, abyste si v hlavě uchovali tuto frázi – „nekonečné rodokmeny, jež slouží k otázkám spíše než ke zbožnému vzdělávání ve víře: tak čiňte.“ A v listu Titovi, bylo řečeno pouze: „Vyvarujte se rodokmenům.“ Tady se mluví o vyvarování se „nekonečným“ rodokmenům. A teď vám ukážu, proč jsou rodokmeny nekonečné. Jsou doslova nekonečné. Takhle nějak vypadá rodokmen. Úplně na spodu rodokmenu máme pouze jedinou osobu, to jste vy. A vy pocházíte ze dvou lidí, že? Ze své matky a otce. Takže když jdeme zpátky o jednu generaci, člověk je přímým potomkem dvou lidí, pokud jdeme zpátky o další generaci, nenajdeme pouze 2 prarodiče. Člověk má 4 prarodiče, a s každou generací se to zdvojnásobuje, neboť máte 2 rodiče, 4 prarodiče, 8 praprarodičů, 16 prapraprarodičů a 32 praprapraprarodičů. To znamená, že kdybychom chtěli udělat rodokmen, který by šel 5 generací zpět, museli bychom použít papír tak dlouhý, abychom nahoře měli místo pro 32 jmen, protože přesně z tolika lidí přímo pocházíme, když se díváme 5 generací nazpět. A kdybych šel o 6 generací nazpět, můj papír by musel být 2krát tak široký, protože bych v tomto případě potřeboval 64 kolonek k vepsání všech jmen. – To, co se nám s tímto číslem stane, pokud se v rodokmenu vracíme hlouběji a hlouběji zpět, je jeho neuvěřitelný nárůst. Abychom porozuměli, jak toto schéma funguje, musíme vědět, jak dlouhá je jedna generace. Jak dlouhá je průměrná generace?

Dr. Donald Yates: Říká se, že někde v rozmezí od 20 do 25 let.

Pastor Anderson: Uvědomme si, že generace neznamená délku života. Například já jsem se narodil, když bylo mojí matce 30 let, a ženy obvykle rodí mezi 20. a 40. letem věku. Takže si vezměme 30 let, jakožto průměr. 30 je pěkně kulaté číslo a číslo 30 je velmi konzervativní pro naši kalkulaci. Takže generace trvá 30 let, v tom smyslu, že někdo má dítě, když je mu 30 let, a jeho dítě má dítě také, když je mu 30 let, to dítě má také dítě v 30 letech, atd. Nijak to nesouvisí s délkou jejich života. To znamená, že pokud se v našem rodokmenu vrátíme o 10 generací zpět, pak se v čase vrátíme o 300 let. Pojďme si to zaokrouhlit tím, že řekneme, že pokud se budeme vracet o 10 generací zpět, skončíme zhruba v roce 1700. A jelikož se náš rodokmen pěkně rozšiřuje, tak kdybychom chtěli zachytit kompletní rodokmen, sahající o 10 generací zpět, museli bychom mít papír o šířce 1,024 kolonek, neboť zpátky v 10. generaci najdeme 1,024 lidí, z kterých přímo pocházíme. Přesto když jsem si dělal svůj rodokmen, všiml jsem si jedné věci. Když jsem šel zpět o 10 generací, víte, čeho jsem si začal všímat? Nejedná se již více o seznam neopakujících se lidí, neboť tam během těch 300 let došlo nevědomky ke svazkům mezi členy jednotlivých větví. Vraťme se zpátky o 20 generací. Takže teď se nacházíme někde okolo roku 1400. Pokud bych chtěl mít kompletní rodokmen, musel bych mít papír, na který by se vešlo 1,048,576 jmen. To je docela hodně velký papír. Takže, co se týče roku 1400, pokud bych chtěl zachytit všechny své předky v roce 1400, musel bych vám ukázat rodokmen, který by jen na horním řádku měl přes milion lidí. – a to jenom na vrchním řádku, nepočítaje všechny ostatní řádky pod ním. Kdybych šel o 30 generací zpět dostanu se stále jen do roku 1100. Nejsem ještě ani na dosah doby Krista, že? Ne, kdybych se tedy vracel o 30 generací zpět do roku 1100, napočítal bych v této generaci 1,073,741,824 předků. A poslouchejte, nejedná se všechno o jedinečné lidi. Když jsem dělal svůj rodokmen, našel jsem příbuzného, jímž byla moje desetinásobná prababička na straně jedné a zároveň jedenáctinásobná prababička na straně druhé, protože lidé si berou svoje bratrance a sestřenice z 5. a 6. pokolení, aniž by o tom věděli. Probíhá tu hodně opakování. To na co to poukazuje, je to, že hodně lidí má společné předky. Nedá se zabránit svazkům uvnitř jednotlivých větví. Díky těmto obrovským číslům je nemožné se tomu vyhnout. Ale rokem, do kterého se chceme vracet, není rok 1100 po Kristu. Vraťme se do roku 70 po Kristu, neboť tehdy byli všichni Židé rozptýleni. A když říkáte, že byli rozptýleni všude po světě, míníte to doslovně? Jakože úplně do všech národů?

Rabbi Wiener: Ano, naprosto doslova.

Pastor Anderson: Pokud bychom se vrátili až do roku 70 po Kristu, a měli bychom mít rodokmen ukazující všechny naše předky z roku 70 po Kristu, a jak jsou propojeni, vrchní řádek by musel čítat 18 trilionů, 446 biliard, 744 bilionů jmen z roku 70 po Kristu. Kdo si ale myslí, že v dobách Krista nebo krátce poté tu žilo 18 trilionů, 446 biliard, 744 bilionů lidí? Nežilo. Ve skutečnosti byla populace té doby zhruba 200 milionů. Řekněme, že z těch 200 milionů bylo 7 až 8 milionů Židů. Můžete říct, že se vám toto číslo nelíbí. Po pravdě za chvíli uvidíte, že to číslo nehraje vůbec žádnou roli. Takže si stanovme 7 až 8 milionů. Takže kdyby v době, kdy byl chrám zničen, žilo 200 milionů lidí a 7 až 8 milionů z nich byli Židé, pak by to znamenalo, že když si vezmu jednoho předka z té éry, je tu šance 1 ku 27, že byl z Izraele. Zamyslete se nad tímto: Co kdybych si kupoval výherní lístek v loterii a šance, že ten lístek v loterii bude vítězný by byla 1 ku 27, neboť by to byl výherní tiket říkající: „Jste Židem! Jste z vyvoleného národa! Jste z Izraele! Jste vskutku Izraelitou!“ Mám šanci 1 ku 27. Řeknete: „Dobře Pastore Andersone, pokud máte šanci 1 ku 27, pak to asi nevyhrajete, neboť máte 26 možností, jak prohrát.“ Dobře, ale co kdybych si koupil 18 trilionů výherních tiketů. Myslíte, že vyhraju? Zeptám se vás ještě na toto: kolikrát se musím trefit do výherního lístku, abych pocházel z Abrahama? Kolikrát se musím trefit, abych pocházel z Izraele? Řeknete: „Dobře podívejte, já jsem černoch. Jsem z Afriky. Jaké může být moje spojení s Abrahamem?“ Tak se nad tím na chvíli zamyslete. Vezměte si Izraelovy děti, tak třeba Josef Hádejte, odkud byla jeho žena? Z Egypta. Josefova žena byla egypťanka. Kdepak je Egypt? V Africe. Mojžíšova žena byla Etiopanka. Jeho 2. manželka byla Etiopanka. Vidíme, že už v biblických dobách, probíhalo mísení se s Afrikou – mísení se s potomky Cháma. Všichni Efraimci a potomci Manasese pocházeli napůl z Cháma a napůl z Izraele, neboť Izraelův syn Josef si vzal Egypťanku, a ty pocházejí z Cháma. Všichni z Efraima a Manasese pocházeli z Cháma. Nejen to, ale v průběhu celé historie máte nejrůznější obchodníky a misionáře a dobyvatele. Pomyslete na Mongolské impérium, které prošlo celý svět a dobylo Čínu, Japonsko a Koreu – všechny ty lodě, které se plavily sem a tam, a všude. Potřebujete jen jednoho člověka, z milionu a milionu předků, potřebujete jen jednoho, který by pocházel z Izraele, abyste i vy pocházeli přímo z Izraele. Řeknete mi: „Já jsem čistý běloch, nebo já jsem čistý Asiat, nebo já jsem čistý Afričan.“ Ne, nejste. Nikdo není.

Teresa Yates: Lidé se mezi sebou berou po tisíce a tisíce let, takže je nemožné mít čistou populaci.

Pastor Anderson: Bible má skutečně pravdu, když říká, že jsme všichni z jedné krve.

Teresa Yates: Dokonce i populace, o kterých se domníváme, že budou stoprocentní, tak nakonec nebývají. Žádná stoprocentnost tady neexistuje.

Pastor Anderson: Můžete sedět nad svým nekonečným rodokmenem, a stejně nedosáhnete přesného výsledku. Víte, co vám rodokmen neodhalí? Třeba ženu, která spáchala cizoložství a zalhala svému manželovi: „Ano vždyť je to tvůj syn.“ A přitom není. Víte, lidé si utváří své rodokmeny a všechno berou v podstatě jako slovo Boží, když se tam ve skutečnosti mohou vyskytovat záležitosti, které vy eufemisticky nazýváte, „mimootcovské příhody“.

Dr. Donald Yates: Máme tzv. mimootcovský index, který je odhadován na hodnotu 0,05 (5 %) za generaci, takže pokud jdete 20 generací zpět, je dost pravděpodobné, že u vás došlo k mimootcovské příhodě. To je jemný výraz, jak to nazývat, a když jedna generace trvá 20 až 25 let, tak to znamená, že každých 500 let vystojíte celou frontu na mimotcovskou událost.

Pastor Anderson: Každých 500 let?

Dr. Donald Yates: V jedné linii!

Pastor Anderson: Na jedné linii!

Dr. Donald Yates: V jedné linii, a kolik linií máte, že?

Pastor Anderson: Takže přesto, že někdo pátrá ve svém rodokmenu, stejně nemůže říct: Můžu ti s naprostou jistotou převyprávět celý příběh, protože mám k dispozici tento rodokmen,“ z toho důvodu, že test DNA odhalí další věci.

Tereza Yates: Víte, DNA nelže. Lidé lžou. DNA nikoliv.

Pastor Anderson: Přesně tak! Lidé můžou tvrdit: „Podívejte, já jsem Žid“, nebo „Ne, já nejsem Žid,“ ale DNA…

Teresa Yates: DNA nemá vlastní agendu. Lidé ji mívají. Lidé mají důvody ke lhaní, a také nemusí vždy znát celou pravdu.

Pastor Anderson: Ano, takže to neznamená, že musí nutně lhát, ve skutečnosti se jen mýlí.

Tereza Yates: Jen předávají informace, ovšem chybné.

Dr. Donald Yates: Každý 15. Američan je adoptován nebo má rodiče, který byl adoptován. To je taky docela vysoké číslo.

Pastor Anderson: Kdo z vás mi může vyjmenovat všechny členy vaší linie, kteří byli adoptovaní? „Jistě, mí předci před 300 let byli adoptovaní.“ Nebudete přece uchovávat takovouto informaci. Takže dochází k adopcím, nevěře, probíhá cestování, dochází k dobývání, jsou tu obchodníci, misionáři.

Teresa Yates: Lidé chtějí skrýt různé věci, a tak vám poví jen to, co chtějí, abyste slyšel.

Pastor Anderson: Fakt na tom nezáleží, odkud jste lidi. Víte, proč Bůh řekl, abychom se tomu vyvarovali? Protože to zraňuje mysl, jen když přemýšlíte o těch číslech! Tato čísla by dokázala snad i ohnout vaši mysl! Prostě se tomu vyhněte. Vyhněte se nekonečným rodokmenům. Přinášejí otázky. Copak jste si teď po tom všem jistější svojí národností? Ne, přináší to mnoho otázek. A co si myslíte o tom, když někdo navštíví laboratoř, kde si nechá otestovat svoji DNA a ve výsledcích mu vyjde: „Máte tyto Židovské předky.“

Rabbi Wiener: Já bych se s nimi nepřel.

Pastor Anderson: Vy byste to přijal?

Rabbi Wiener: Určitě.

Pastor Anderson: Je to vcelku reálné, protože byli tak moc rozptýleni.

Rabbi Wiener: Ano, já bych to určitě nezpochybňoval.

Pastor Anderson: My s Paulem Wittenbergerem, režisérem tohoto filmu, jsme jen dva obyčejní „běloši“. Nikdo nám nikdy nesdělil, že bychom měli nějaké Židovské předky, chystáme se ale nechat si otestovat svoji DNA, abychom zjistili, zda nějaké máme.

Laboratorní technik: Porovnáváme váš profil DNA s více než 400 populačními skupinami z celého světa a seznámíme vás s nejdůležitějšími 50, co se týče dědičné DNA nemusíme opatřovat otisky prstů. Neexistuje tu žádný právní předpis, takže všechno, co potřebujeme, je výtěr a jméno. Takže tyto vzorky půjdou dnes v noci. Výsledky bychom měli mít zhruba za 3 až 4 týdny.

Pastor Anderson: Za pár týdnů jsme Paul a já dostali své výsledky, a tak jak nám bylo několikrát řečeno, vyšlo nám, že jsme směsicí celé řady různých národností. Máme všechny možné národnosti od Arabské po Brazilskou, domorodých Američanů, a překvapilo nás hodně dalších věcí. A jistě také, když jsme se podívali do svého hlubokého původu, který jde hlouběji než nejdůležitějších 50 národností, oba jsme měli značky Židovské DNA, a tak mě napadlo, že nechám otestovat i svoji babičku, jestli by se Židovský původ u ní dostal do první padesátky. Testovali jsme moji babičku. Je jí teď 94 let, a chtěli jsme jí udělat výtěr, dokud je tu stále ještě s námi.

Teresa Yates: Ó ano, to je skutečně důležité.

Pastor Anderson: Tak už to máme. Přišly babiččiny výsledky. Tak se na ně pojďme mrknout. Dobrá, tak se tedy podívejme na její první padesátku ze všech národností. Číslo 1 – Aškenázští Židé – číslo 1.

Paul Wittenberger: To je vtip!

Pastor Anderson: Takže to vysvětluje, proč to bylo v mém hlubokém původu, protože u ní je to číslo 1 ze všech 50 nejdůležitějších národností. A její číslo jedna byla maďarská aškenázská Židovka. Takže u ní byl výsledek číslo jedna Aškenázští Židé.

Teresa Yates: Ty jo! Spolu s DNA konzultanty toto děláme již mnoho mnoho let. A s tímto jsem se opravdu mnohokrát nesetkala a každá zpráva, jak jsem vám řekla, je vždy jedinečná. Lidé k tomu přistupují stylem: „Á, pravděpodobně to bude velmi obecné.“ Ne. Každý je velmi jedinečný. A já si nepamatuji, kdy jsem viděla na čísle 1 Aškenázští Židé.

Pastor Anderson: Opravdu? Super!

Teresa Yates: Možná jen tak 3krát, 5krát.

Pastor Anderson: Dovolte mi otázku…

Teresa Yates: Toto je velmi vzácné.

Pastor Anderson: Takže jestliže moje babička má na prvním místě v DNA Aškenázští Židé, existuje nějaká pochybnost, že je Aškenázskou Židovkou?

Teresa Yates. Ne.

Pastor Anderson: A když je to má babička, co to znamená pro mě? Tereza Yates: Jste Židem.

Pastor Anderson: Takže já jsem Židem?

Teresa Yates: Nemusíte příjímat jejich náboženství...

Pastor Anderson: Pravda, ale myslím, co se týče etnicity…

Teresa Yates: Etnicky jste.

Pastor Anderson: Takže jste mě právě prohlásila za…

Teresa Yates: Nyní vás prohlašuji Židem!

(smích)

Pastor Coleman: Skutečně je toto výsledným produktem toho všeho? To je úlet! DNA? Máte ze mě prču? A což takhle Ježíš? Což takhle víra v Krista? V jakém snu může být Boží lid stanovován podle DNA?

Pastor Berzins: Podívejte, je úplně jedno, co říká náš rodokmen. Nezáleží na výsledcích naší DNA. Nic z toho vlastně nehraje roli. Jediná věc, na které skutečně záleží, je to, že jsme Božími dětmi skrze víru v Ježíše Krista.

Pastor Coleman: A já jsem našel tolik „důkazního materiálu“, že tamta Izrael není ta Izrael, o které mluví Bůh. My, co jsme uvěřili v Boha a máme Abrahamovu víru, jsme Božími dětmi. My jsme símě Abrahamovo.

Pastor Romero: V Pavlově listu Římanům, v kapitole 9., verši 7. se praví:

„Nejsou to všechno děti jen proto, že jsou símě Abrahamovo: nýbrž v Izákovi bude tvé símě povoláno. To znamená, ty co jsou dětmi těla, to nejsou děti Boží: ale děti zaslíbení jsou počítány za símě.“

Pastor Romero: Takže Bible praví, že děti těla, tělesné děti Abrahama, Izáka a Jákoba – specificky se o nich říká, že to nejsou Boží děti.

Pastor Berzins: Popravdě se v Pavlově listu Galatským, v kapitole 3. vysvětluje, že dětmi Abrahama jsme my. Říká se zde:

„Vězte tudíž, že ti, kteří jsou z víry, právě tito jsou dětmi Abrahama.“

Texe Marrs: Přesto je pro mě neuvěřitelné, jak křesťané přehlížejí Pavlův list Galatským, kapitolu 3. Víte, mně je téměř 70 let. Jsem již stár, přesto jsem nikdy neslyšel kázání zaměřené na Pavlův list Galatským, kapitolu 3., verš 29.

„Není ani Žid, ani Řek, není ani vazal, ani svobodný, není ani muž, ani žena: neboť vy všichni jste jedním v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, pak jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.“

Texe Marrs: Obojí je fantastické. Kdopak je dědic podle zaslíbení? Kdokoli, kdo má Ježíše!

Pastor Anderson: V Pavlově listu Efeským , kapitole 2., verši 11. čteme:

Pročež pamatujte, že podle těla jste byli v minulých dobách Pohané, byli jste zváni neobřízkou, těmi kteří se zvali obřízkou na těle vykonanou rukama; že jste onoho času byli bez Krista, odcizení od společenství Izraele a cizí od úmluv zaslíbení, nemaje žádnou naději, a bez Boha na světě. Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste někdy byli vzdáleni, jste přiblíženi krví Krista.

Verš 19.: „A tudíž již nejste nadále cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané se svatými, a z domácnosti Boží.“

Pastor Anderson: Podle této části Písma jsme spoluobčané Izraele, protože zpátky ve verši 12 se praví, když jste byli bez Krista, byli jste odcizení Izraeli. Byli jste cizinci a přistěhovalci do Izraele, ale ve verši 19 se praví, že nyní jste spoluobčané se svatými. Takže kdo je pravá Izrael? Je to nějaký člověk tam na Blízkém východě, který ani nevěří v Ježíše Krista a uctívá Šekinu? Nebo je to pravý věřící Pána Ježíše Krista, který byl vštípen a přiveden blízko k Izraeli.

Texe Marrs: Je to velmi jednoduché. Ježíš řekl v Evangeliu podle Matouše, kapitole 21., verši 43.:

„Proto vám říkám: Království Boží vám bude odebráno, a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“

Texe Marrs: Ty jo. Oni nenesli ovoce. Zamítli Ježíše. Zamítli vykoupení. Zamítli uznat osvoboditele Siónu: samotného Krista Ježíše! A Ježíš řekl, že kvůli tomu jim bude království odňato a bude dáno jinému národu. A co je to tedy za národ? Je to Sýrie? Je to Amerika? Je to Anglie? Je to Německo? Ne. Ne! Je to duchovní národ!

„Ale vy jste vyvolené pokolení, královské kněžství, svatý národ, lid získaný do vlastnictví; abyste hlásali chválu toho, který vás povolal z temnoty do jeho podivuhodného světla: kteří jste kdysi nebyli lidem, ale nyní jste lidem Božím: kteří jste předtím neobdrželi milosrdenství, ale nyní jste milosrdenství obdrželi.“

Pastor Anderson: Bible není knihou o Bohu žehnajícímu jednomu národu. To je důvod, proč Bůh řekl Abrahamovi: V tobě budou všechny národy země požehnány,“ a to požehnání je skrze Abrahamovo símě, Pána Ježíše Krista.

Pastor Furse: Víte, Bible v 11. kapitole Pavlova listu Židům praví, že Abraham nehledal fyzickou zemi. Díval se po městu, jež má základy, které stavěl a tvořil Bůh.

Pastor Berzins: My, jakožto Křesťané, se díváme po novém Jeruzalémě. Díváme se po nebeském městě, tak jak ho vypichuje 11. kapitola Pavlova listu Židům – kapitola víry:

„Ale nyní touží po lepší zemi, té, jež je nebeská: pročež se Bůh nestydí býti zván jejich Bohem: neboť jim připravil město.“

Pastor Berzins: Bůh pro nás připravil město – město, které nemůžeme fyzicky nalézt na naší planetě, protože je to nebeské město. Je to něco, co Bůh připravil pro ty, kdo v něj mají víru.

Pastor Jimenez: Když hledáme Sión a když hledáme Jeruzalém, nehledáme to město, které existuje nyní. Nehledáme to město, kterého se můžeme dotknout. Nehledáme to město, které je spirituálně Sodomou a Egyptem. Hledáme město, které je nebeské – to, které má teprve přijít.

Pastor Anderson: Bible praví v Pavlově listu Židům, kapitole 12., verši 22.:

„Ale vy jste právě dorazili k hoře Siónu, a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému, a k nespočetnému shromáždění andělů,“

Pastor Anderson: Takže podle Nového Zákona, Sión je nebeský Jeruzalém, ne fyzický Jeruzalém, který existuje teď. Nebeský Jeruzalém sestoupí s Nebe. To je naše hlavní město. To je náš Sión.

Pastor Coleman: A tak já jsem Izrael! Tamti lidé nejsou Izrael. To proto Pavel řekl: „Nejsou všichni Izrael, jež jsou z Izraele.“ Mohou být z Izraele, co se rodokmenu týče, ale nejsou Izraelí, tak jak ji bere Bůh – tak, jak byl jeho původní záměr – lid, který je mu chválou a slávou.

Pastor Anderson: My, jakožto křesťané, jsme vyvoleným lidem Božím. My jsme ta pravá Izrael a my jsme na pochodu k Siónu.

Texe Marrs: Jméno tohoto videa je „Na pochodu k Siónu. My si pod tímto titulem vybavíme slavnou evangelickou píseň. Znamená to pochodovat s Ježíšem v samotném čele formace.

Pastor Coleman: Zpíváme písně jako, „Jsme na pochodu k Siónu.“ Miluji tu píseň! Prostě to miluji. „Jsme na pochodu k Siónu, překrásnému, překrásnému Siónu. Jsme na pochodu nahoru k Siónu, překrásnému Božímu městu.“ Je to Boží město. Sedí na stráních severu. To je domov Boží a jednoho dne se Bůh chystá ho snést dolů na zemi. Bude se nacházet na zemi. My zdědíme zemi, protože jsme lidem Božím. My, kteří jsme uvěřili v Krista, jsme Božím lidem. My jsme Izrael. My jsme princové s Bohem, a budeme s ním vládnout na věky.

Texe Marrs: Strašně rád bych viděl Korán odhozen, zničen, přiložen do ohně, ne proto, že nesnáším Muslimy. Ne! Chtěl bych, aby se stali křesťany. Strašně rád bych viděl Talmud a všech jeho 36 dílů – a to by byl pěkný ohníček! Jako křesťan však říkám, ať si tyto knihy existují. Ať je k dispozici Korán, ať je k dispozici Talmud, protože když si lidé tyto knihy přečtou, a pak si přečtou Nový Zákon, musí dojít k závěru, že Ježíš Kristus je Pán.

 

 

 

mouseover