Dr. Zakir Naik is a Liar! (Konkani Subtitles)

Video

September 18, 2015

डॉ. जाकीर नायक नांवांचो एक मनीस आसा, जो इस्लाम धर्माचो फाकीवंत पक्षसमर्थकां

मदलो एक आसा. हांव डॉ. नायकाच्या चॅनलाचेर गेलों, आनी हांवें तांच्या लोकप्रिय व्हिडिओ मदल्या

एकाचेर क्लिक केलें. जंय एक तरणाटो ताचे कडेन कुरानांत आशिल्ले एके विसंगतायेचेर

ताचे कडेन प्रस्न करतालो. हांव जेन्ना कुरान वाचतालों, तेन्ना हांवेंय हे विसंगती विशीं पळयल्लें.

हांव कुरानांतले कांय वोर्स वाचून दाखयतां. कुरानांतल्या सुरह , वोर्स म्हणलां,

आस्तिक, जे याहुदी, क्रिस्तांव आनी साबियन जाल्यात आनी

देवाचेर विस्वास दवरून, निमाण्या दिसा मेरेन किदें खरें आसा तेंच करतात, परमेश्वरा कडल्यान बरें फळ मेळटलें.

तांकां भियेवपाची वा पश्चताप करपाची कसलीच गरज ना.”

देखून तो म्हणटा, आयकात, तुमी जरी क्रिस्तांव, याहुदी वा साबियन आसात – तुमी जेन्ना मेरेन

देवाचेर विस्वास दवरतात, बरीं कर्मां करतात आनी निमाण्या दिसाचेर विस्वास धरतात, तेन्ना तुमकां

जोडटेच्या दिसाक भियेवपाची गरज ना, “पूण सुरा , वोर्स अशें म्हणटा,”जो कोण इस्लामा भायर

दुसरो धर्म पळटा, तो ताका वाटोवंक शकचो ना आनी ताका

लुकसाण जातलें. “मागीर परत एकदां सुरा , वोर्स त म्हणटा, आस्तिक,

जे आहुदी, साबियन आनी क्रिस्तांव धर्माचो पाळो करतात आनी देवाचेर आनी निमाण्या दिसाचेर विस्वास दवरतात

आनी किदें खरें आसा तेंच करतात तांकां भियेवपाची वा पश्चताप करपाची गरज ना”.

जाल्यार, खंयचें खरें मानप? थोड्या सुवातीचेर म्हणटात, तुमी जरी क्रिस्तांव आसल्यार, वा

याहुदी वा साबियन आसल्यार आनी तुमी जेन्ना मेरेन देवाचेर विस्वास दवरतात आनी किदें खरें वा सारकें आसा तेंच करतात

आनी निमाण्या दिसाचेर विस्वास दवरतात, तेन्ना मेरेन तुमी बरे आसतले.” हेर सुवातींचेर म्हणटा, “तुमी जरी

मोहमद प्रोफेताचेर विस्वास दवरिनात, तुमी इस्लाम सोडून दुसरो धर्म पाळटात, जाल्यार तुमकां श्राप लागतलो.”

ह्या संदर्भांत डॉ. नायकाक हो प्रस्न विचारलो, आनी ताणें सरळ स्पश्ट रुपान फट सांगून सोडली.

ताका कुरानांत आशिल्लें एक जबरदस्त अंतर्विरोधाचो फुडो करचो पडलो, जें पुराय फटीचें भंडार आसा,

देखून, तो सरळ फट उलयता. ताणें त्या तरणाट्याक अशें सांगलें:

डॉ. जाकीर नायकः तो कुरानांतल्या सुराह अल-बाकरा अध्याय वोर्स चो उल्लेख करून सांगता,

जो कोण अल्लाचेर विस्वास दवरता आनी निमाण्या दिसाचेर विस्वास दवरता,

मागीर तो याहुदी, क्रिस्तांव वा साबियन आसूं, तांकां भिरांत आसची ना आनी तांकां इनाम फावो

जातलें. अशेच तरेचें सुराह अध्याय- परतून एकदां सांगलां. तेन्ना म्हजो भाव विचारता, हांगा किद्याक

प्रोफेताचेर विस्वास दवरूंक जाय असो उल्लेख केल्लो ना. म्हज्या भावा, तुमी जरी ह्या प्रकाशीत वाक्याच्या संदर्भांत वाचतात जाल्यार

जाल्यार तुमकां कळून येतलें, लोक प्रोफेताच्या फुड्यान आयले आनी म्हणलें, आमी याहुदी आसले, आमी क्रिस्तांव आसले,

आमी साबियन आसले –जाल्यार देव आमकां माफ करूंक शकता? ह्या संदर्भांत ताचो जबाब असो आसलो.

तुमी जो मेरेन अल्लाचेर तशेंच निमण्या दिसाचेर विस्वास दवरतात

आनी तुमी आदीं सावन याहुदी, क्रिस्तांव वा साबियन आसात, तुमकां इनाम फावो जातलें.

आयज जो मनीस आपूण क्रिस्तांव आनी जेजू क्रिस्त होच देव आसा आनी

ताकाच सर्गीचें सूख फावो जातलें हें सत्य मानता. ना, ताचो अर्थ असोच जायना.

तरणाटोः अशें ना, म्हज्या म्हण्याक तेंको दिवपी म्हजे कडेन कुरानांतले वोर्स आसात. तुमी जरी एकाच देवाचेर विस्वास दवरतात

आनी बरें कार्य करतात आनी तुमी निमाण्या दिसाचेर विस्वास दवरतात, जाल्यार तुमकां भियेवपाची कसलीच गरज ना.

डॉ. जाकीर नायकः वोर्स, पूण त्या वोर्साचो किदें संदर्भ आसा?

युवक: यह मुझे नहीं पता। तरणाटोः हय, तें म्हाका खबर ना.

डॉ. जाकीर नायकः ह्या वोर्साचो संदर्भ असो आसा-लोक जेन्ना प्रोफेत मोहमदा (तांचे सवें शांती आसूं) फुड्यान गेले

आनी आमी इस्लाम आपणावूंक सोदतात अशें सांगलें, “आमी आदीं याहुदी वा क्रिस्तांव धर्म मानतालें….”,

तेन्ना ह्या वोर्सांत अशें म्हणलां – संदर्भ सामको गरजेचो आसा.

हें सामकें फटीचें आसा. डॉ. नायका कडेन उलयतालो त्या तरणाट्याक

त्या वोर्साच्या संदर्भा विशीं मातूय खबर वा जाणीव ना. पूण म्हाका ताची जाणीव आसा, कारण हांवें कुरानाची एक प्रत

म्हज्या हातांत दवरल्या आनी तुमी क्रिस्तांव, याहुदी आनी साबियना विशीं दिल्ले

दोनूय संदर्भ पळोवं येतात, जातूंत मातूय संदर्भ ना. “संदर्भ” ह्या उतराचो अर्थ खंयच्याय विशया पयलीं

वा उपरांत केल्लो आसा. हातूंत तशेंच कांयच एक बरयल्लें ना, हें तुमी पळोवंक शकतात.

ते लोक ताच्या फुड्यान येवन, आपल्या आदल्या संबंदां विशीं प्रस्न करतात असो उल्लेख ना.

ही सामकी फट आसा, पूण डॉ. नायक लोकां मदीं कुराना संबंदी नेणारपणाचो फायदो घेता. ताका

हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या मुसल्माना कडल्यान शाबास्की मेळटा, पूण असलो खंयचो संदर्भ पळोवंक मेळना.

तशेंच, हे लोग क्रिस्तांव आसले, अशेंय म्हणिना. पूण स्पश्ट रुपान सांगता, ‘हे लोक याहुदी,

क्रिस्तांव आनी साबियन धर्मा पाळटाले” आनी वर्तमान काळांत,” जो कोण देवाचेर आनी

निमाण्या दिसाचेर विस्वास दवरता आनी बरें कार्य करता, ताकाच परमेश्वरा कडल्यान इनाम मेळटलें,

तांकां भियेवपाची कसलीच गरज ना.” ते आदीं याहुदी वा क्रिस्तांव आसले अशें हांगा म्हणिल्लें ना.

ही निर्लजपणान सांगिल्ली फट आसा आनी डॉ. नायक हो फटींग आसा. कुरानांत सगळें फट आसा,

देखून फटी आशिल्ल्या पुस्तकाक सांबाळूंक, तुका फट सांगचीच पडटली, आनी देखून

डॉ. नायक हें करीत आसा, जें हांवें तुमच्या मुखार पुरावें करून मांडलां.

तुमी स्वता कुरानांत पळोवचें आनी तो किदें सांगता ताचो संदर्भ आसा कांय ना तो पळोवचो.

तें तशें कांयच ना. फकत एकूच सत्य आसा. पवित्र पुस्तक (बायल) जेजू क्रिस्त, होच मार्ग, सत्य

आनी जिवीत आसा. सर्गीच्या बापा कडल्यान ताचे शिवाय आनीक कोणूच आयिल्लो ना.

 

 

 

mouseover