PAGKAHUMAN SA MGA PAG-ANTUS (film trailer sa cebuano)

Pastor Steven L Anderson

Video

 

April 3, 2015

 

Kaniadtong Setyembre 11, 2001, adunay pagbag-o sa kalibutan. Ang nailhang “ yuta sa mga hilway” nahimong yuta sa mga naulipon. Ang mga katawhan sa kaniadtong mahimayaong Estados Unidos nakigbaylo sa ilang kagawasan para sa ilang kasiguradohan. Apan nahitabo ba kini tungod kay adunay plano?

“Disyembre 7, 1941, ang petsa nga nahibong ilado kaayo tungod sa dakung kaulaw. Ang Estados Unidos sa kalit lang gituyo sa pag-atake.”

Adunay daghan kaayo nga mga pangutana ang nagpabilin kabahin sa mga panghitabo atong adlawa- ang adlaw sa kaulawan. Apan usa lamang ka butang nga kita nakasiguro gayud: ang kalit nga pag-atake sa Pearl Harbor nagsugod ug mga daghang panghitabo nga maoy nagdala kanato sa usa lamang ka kaklase sa pagmando o pang-gobyerno.

“Ang nasud sa mga Hapones maoy nisugod sa trinaidor nga kasamok o giyera. Kita ang mohuman ani nga adunay kadaugan.”

Pagkahuman sa World War 2, ang United Nations namugna, ug nipaspas ang pagmugna sa dalanon paingun sa usa lamang ka pang-gobyerno sa tibu-ok kalibutan. Kada usa ka giyera nga mahitabo nagadala kanato sa ginatawag sa Bibliya nga “katapusan sa kalibutan.” Bisan asa aduna kitay makita nga ginapamutang nga mga “checkpoints”; ang kapulisan nanaghugot sa ilang pagsubaybay sa mga katawhan sa Estados Unidos, ug sa ila nga nakasabot sa mga pagtagna nga nahisulat sa Bibliya kung unsay musunod nga mga panghitabo, kini dili na makapatingala kanila.

Ang King James Bible nagahisgut nga sa palaabuton nga panahon, ang tagsa-tagsa dinhi sa kalibutan pagapugson sa pagdawat sa usa ka marka aron makapalit o makabaligya sa bisan unsang butanga. Tungod kay ang atong Sistema sa ekonomiya karon hinay-hinay nga nagakahugno, ug ang teknolohiya gauswag, ang kwarta mamahimo na unyang kalimtan ug dili mapuslanon. Ang kamatuoran sa usa ka sosyodad nga dili na mogamit ug kwarta dili na gayud modugay ug kini mahitabo gayud. Sa pagkamatu-od, kini ginahimo ug ginapatuman naman gani. Bisan kini ginapanghimakak sa kadaghanan sa mga relihiyosong pangulo, ang mga dautang tawo wala gahunong sa paghimo sa plano sa Mando sa Bag-ong Kalibutan. Ato nang makita nga ang katapusan duol na gayud, ug ang entablado para sa pagsulod sa Anti-Kristo gina-andam na. Madungog na gani nato ang tingug sa mga katawhan nga nagatu-is sa atong mga pamala-od dinhi sa Estados Unidos ug ilang ginabayaw ang global nga sistema sa pang-gobyerno.

“…usa ka bag-ong sugo para sa tibuok kalibutan…”

Ug tungod kay kining tanan nga panghitabo duol na, kini nga pelikula importante kaayo. Si Satanas nagalihok taliwala aning mga eksena sa pagtuboy sa usa lamang ka pang-gobyerno ug usa lamang ka relihiyon isip pangandam sa anti-kristo. Iya usab nauwat ang mga modernong evangelical nga mga Kristohanon sa pagtoo nga sila pagakuhaon dinhi sa kalibutan usa mahitabo ang Dakung Pag-antus. Kini nga doktrina, nailhan isip “pre-tribulation rapture,” nga nagatudlo nga si Kristo mobalik sa wala kahibal-ing oras, ug nga wala gayud mga ilhanan ang iyang pagbalik. Ang resulta ani nga pagpanlinlang, kadaghanan sa mga Kristohanon ang nahimong dili andam kon unsa ang gipabalo sa Bibliya sa mga umalabot nga panghitabo. Bisan ug ang kasulatan klaro kaayo sa pagsaysay dinha sa Mateo 24, ug sa uban pang mga kasulatan, nga ang pagsakmit mahitabo PAGKAHUMAN SA MGA PAG-ANTUS, mga iladong magwawali, mga Bible colleges o eskwelahan, ug ang iladong pelikula hisama sa "Left Behind" nagatudlo sa kadaghanan nga magahulat sa pagsakmit nga kini mahitabo sa bisan unsang orasa. Ug tungod kay daghan sa mga Kristohanon ang wala gayud nakabasa sa tibuok Bibliya, gamay lamang ang nakahibalo nga ang pre-trib rapture usa lamang kapagpanguwat ug kini dili gayud nimo makaplagan sa Bibliya. Pero kung ang pre-trib rapture dili makaplagan sa kasulatan, asa man di-ay kini gikan?

 

 

 

mouseover