"After the Tribulation" full movie with Xhosa subtitles

Watch Video

October 8, 2015

"Kodwa lowo ugada isixeko uybona xa ikrele lisiza, kodwa angakhalisi ixilongo, kwaye abantu bangalumkiswa;

ukuba ikrele, kwaye lithabathe nawuphi umntu kubo, uye athathwe aususwe kwiintlungu zakhe;

kodwa igazi lakhe ingaba ndakulifuna ezandleni zomgadi sixeko." - Yezekile 33:6

Kusekwangoko kulo Lwesibini kusasa,, nge-11 kaSeptemba 2001.

-UAl, yintsasa entle nyhani, akunjalo? -Yintsasa ewe kakuhle.

Nge kaSeptemba, , umhlaba watshintsha. Umhlaba "wabakhululekile" ngoku uye

wangumhlaba wababotshiwe. Abantu abaseUnites States bathengise inkululeko yabo yokhuseleko.

Kodwa ingaba konke kwenzeka ngokuyilwa?

"KuDesemba nge- ka, umhla apho sakuphila kwinkohlakalo.

I-United States of erica ya- suke ngequphe nangabomi yahlaselwa."

Imibuzo emininzi isajinga malunga neziganeko zala mhla -ngala mhla wenkohlakalo. Kodwa into enye

esiyaziyo ngokuqinisekile: kukuhlaselwa ngokungalindelekanga kwi kunxweme lase-pearl kwenza kwehle iziganeko ezilandelelanayo

ezo ziza kusisa emhlabeni omnye urhulumente.

"I-Japan yaqalisa lo msebenzi ngokugxabhuza. Siza kuyiphelisa ngoloyiso."

Emveni yemivukela yeMfazwe yeLizwe yesi-, i-United Nations yenziwa, kwaye indlela iya

kurhulumente omnye yaqhutywa. Imfazwe nganye isizisa ngenyathelo elinye kule nto iBhayibhile iyibiza

"ukuphela komhlaba." Izinto zokujongwa ziy iselwa yonke indawo, icandelo l apolisa

liqinisa ukub belela kubantu baseUnited States, kwaye nakubo abaqondayo

iziprofeto zebhayibhile, okuzayo okulandelayo akuzukothusa.

Kwelinye ixesha elizayo, iKing J es IBhayiyibhile iyachaza ukuba wonke umntu emhlabeni

kuza kufuneka ethathe uphawu ukuze akwazi ukuthenga okanye athengise. Njengokuba imeko yethu yangoku yezoqoqosho isiwa,

kwaye ubuchwepheshe busanda, imali iya ibayinto yakudala. Ubunyani bokuhlala obungen ali

abukudanga kakhulu Ngokwenyani, sele isenziwa. Ngaphandle kokwang keli kwabaninzi

iinkokheli zenkolo, adoda akhohlakele ayasebenze ekujikelezeni kwexesha ukuzisa Ubume beLizwe eliTsha.

Singasibona isiphelo sikhawulezile ukuza, kwaye neqonga limiselwa ukungx a kuk chasi Kristu.

Singeva amazwi abo abajika uKwakhiwa kweUs yethu

kwaye bekhuthaza inkqubo karhulumente omnye wajikelele. "...ngendlela entsha yomhlaba..."

Kwaye ngako koke oku kusekujikelezeni kwekona, le filimu ibaluleke kakhulu kunakuqala.

Usathana usebenza emfihlakalweni ukummisela uburhulumente obunye kunye nenkolo enye yelizwe lonke

ukulungiselela umchasi Kristu. Sele elahlekise aKristu angabavengeli ale mihla

ekukholelweni ukuba baza kususwa emhlabeni ngaphambi kokuba iMbandezelo enkulu iqhubeke.

Imfundiso, eyaziwa nje "ngaph bi kwembandezelo enkulu uxhwilo," lufundisa ukuba uKristu angabuya nanini,

kwaye akuzukubakho mpawu zokubuya kwakhe. Ngenxa yoku kulahlekiswa,

AmaKristu amaninzi akalungelanga kwaphela lento iBhayibhile esilumkise ukuba iyeza.

Nangona izibhalo zichaza ngokucacileyo kuMateyu kunye nakwenye indawo ukuba uxhwilo luza kubakhona

EMVENI KWEMBANDEZELO ENKULU, Amagama amakhulu abashumayeli abaziwayo, Iikholeji zebhayibhile kunye neefilimu ezidumile

ezifana noLeft Behind ziye zafundisa abanizni ukuba balindele uxhwilo kuba uxhwilo lungenzeka nanini.

Kwaye kuba amaKristu aninzi akazange ayifunde yonke iBhayibhile ngokwabo, bambalwa abaziyo

ukuba uxhwilo laph bi kwembandezelo alukho alufunyanwa kwizibhalo. Kodwa ukuba uxhwilo langaphi kwembandezelo enkulu

Kodwa ukuba uxhwilo langaphambi kwembandezelo enkulu alufunyanwa kwizibhalo, ingaba lusukaphi?

Emveni kwembandezelo enkulu

Igama ndinguSteven Anderson, kwaye ndingumfundisi weFaithful Word Baptist Church

e-Tempe, eArizona, kwaye ndikwimishini ukufundisa abantu malunga nembandezelo ezayo yoxhwilo

ngokuba yindawo esekelwe ekungazini kwaye ndiyakholelwa ukuba

abantu baza kuzibona izibhalo kwaye bayibone inyaniso, bekungazukubanzima kubo ukuza

kwisigqibo sokuba uxhwilo nakanjani luyeza EMVENI KWEMBANDEZELO ENKULU

Igma ndinguRoger Jimenez. Ndingumfundisi waseVerity Baptist Church e-Sacr ento, eCalifornia.

Ndikhulele kwikhaya lamaKristu kwaye ndafundiswa ngoxhwilo laphambi kwembandezelo enkulu

ubomi bam bonke kwaye zange ndibe nasizathu sokubanemibuzo ngayo. Abashumayeli basixelel lonto, kwaye

Ndaye ndayithatha ngalo ndlela iyiyo, kodwa njengokuba ndavezwa kuloo mfundiso, ndaqala

ukubona indlela yayingekho zibhalweni ngayo, kwaye ndiva ingathi kufuneke sifundise i-

Bhayibhile kwaye siveze inyani phandle apha.

Umfundisi uAnderson: Imfundiso yoxhwilo langaphi kwembandezelo enkulu lutsha. Akukho bungqina

bamntu oyifundisayo ngaph bi konyaka ka.

Umfundisi uJimenez: Kufuneke siyiqonde loo nto ukuba ii zisemva kakhulu kwimbali. Kumawaka

eminyaka ukususela ngexesha likaKristu, saya kwixesha lenguquko, sadlula kuzo zonke iintlobo

zabafundisa ngelizwi - nantoni oyenzayo okanye sukuvumelana namadoda afana noMartin Luther, okanye

uYohane Calvin, okanye nabani, inyaniso yeyokuba amawaka eencwadi, amawaka amaphepha, amawaka

ezicengcelezo, kunye nentshumayelo eninzi yenziwa ngaphambi kwe-,

Umfundisi uAnderson: Kwaye ndithi akukho bungqina bawo nabani nakweliphi ibandla,

noluphi uhlobo lobuKristu, abafundisa le mfundiso.

Umfundisi uJimenez: Xa ujonga kwi-akhawunti yembali kufuneke uzibuze umbuzo,

"Ingaba zithini iingcambu zembandezelo yangaphambili ezayo yoxhilo?"

UGqr. Roland Rasmussen: Enye yezinto zakwangoko zemandezelo enkulu yangaphambili yaye iyindoda engu-

Yohane Nelson Darby. Ngoonyaka baka , waqalisa ukufundisa imfundiso yento aweye eyibiza "u-

Xhwilo leMfihlo." Emveni koko wenza inguqulelo yakhe yeBhayibhayibhile apho

zonke iivesi, ezimosha iimfundiso ezibalulekileyo zeBhayibhile, kwaye wamosha

imiqolo ebalulekile emalunga nokuza kwesibini kukaYesu Kristu. UYohane Nelson Darby, waziwa njengo "Tata

We- Modern Dispensationalism," waye wathengisa ingcingane yakhe yembandezelo enulu yangaphambi koxhwilo kwiminyaka yonke

Yeenkulungwane ezingamashumi alithoba. Mva imbandezelo enkulu yangaphambi koxhwilo yafumana ulwamkelo olwande kakhulu

kumaBaptists xa i-Oxford University Press yapapasha iBhayibhile kaScofield yeRefurensi, eyayiqulathe

amanqaku asemacaleni akhuthaza into kaDarby yoxhwilo oluyimfihlo. La manqaku enza

amaKristu amaninzi ayamkele le mfundiso ingathi uThixo uyitsho ngokwakhe.

Umfundisi uAnderson: Usathana wasebenzisa esi sixhobo sikaScofield seNkqubo yeRefurensi yeBhayibhile

Ngaphezu kwayo yonke into ukukhuthaza le mfundiso Yembandezelo enkulu engaphambili yoxhwilo. Ingaba ufuna ukwazi

apha isuka khona? Yangena kanje ezinkonzweni. Kulapho abefundisi beyifumana khona.

Ayisuku eBhayibhileni. Kunisekile zange ivele kumlomo kaYesu Kristu!

Kodwa yavela kumlomo kaScofield. anqaku kaScofied akhomba kwimbandezelo yanelo enkulu yangaph bili yoxhilwo ezayo,

kwaye bakhokhela umfundi ukuba akholelwe ukuba ikwizibhalo nangona ingekho lapho

kwaphela. Ke ngoko ngenxa yeBhayibhile kaScofield njengokuba yakhutshwa yasiwa kwiisemina ezininzi neekholeji,

kwaye kunye nabashumayeli abaninzi abancinci abafunda iRefurensi yeBhayibhile kaScofield, baqalisa uku-

Thabathaimbandezelo enkulu yangaph bi koxhwilo njengenyaniso kwaye baqalisa ukuyishumayela.

UGqr. Roland Rasmussen: Intsebenzo malunga noxhwilo olukhawuleayo lwade lwafikelela kwiminyaka yeenkulungwane ezingamashumi asixhenxe

ngefilimu kaDon Thompson.

"Ngesaquphe nje ngaphandle kolunyukiswa, awaka anizni, mhlawumbi izigidi zabantu zathi shwaka.

Abantu ab balwa ababona lo shwaka zange bacacise,

Kodwa inye into eqinisekileyo. Izigidi ezaziphila kulo mhlaba izolo ebusuku abekho ngale ntsasa.

UGqr. Roland Rasmussen: Izingcangcazelisi ezintathu zeemuvi zikaThompson's trilogy of Zenza indima enkulu ekulahlekisen

Isizukulwane esitsha. Ukususela kweyokuqala Ngaphezu kwezigidi ezingama- zambona u- "A Thief in the Night."

Ngo, iTim Dalehouse yapapasha uTim LaHaye kunye noJerry Jenkins' inoveli esisityhilelo " uLeft Behind."

Umfundisi uAnderson: Bubunyani obudlalwayo Obubonisa wonke umntu eduka, kwaye kungekhomntu

Owaziyo ukuba baphi. Iimoto ziyatshayisana; Iindiza ziyakwa ngokuba

Umqhubi akekho, umboniso oyidrama Woxhwilo olungaphambi kwembandezelo enkulu sele luyinxalenye

Yenkcubeko yaseMelika, Abantu bavela bayamkela njengenyani, kwaye … uhh...

Yimuvi ebubudenge.

UGqr. Roland Rasmussen: I-Left Behind iza kuqhubeka ithengise iikopi ezizigidi ezingama- ilizwe lonke,

Ujungujungu kwesirisi zeencwadi ezingama,kunye nemuvi ezenziwe ezintathu. Kodwa uLeft Behind

Ngumsebenzi wobuxoki. Wokufunda inyaniso Malunga noxhwilo, kufuneke sijonge kwimiqolo yeBhayibhile ngokwayo.

Umfundisi uAnderson: ITheselonika boku isahluko ngowona mqolo woxhwilo.

Kwaye naku KwabaseTeselonika isahluko , sifumana owona mqolo udumile malunga noxhwilo.

Umfundisi uAnderson: Nabani angangqina ukuba lo mqolo uthetha ngoxhwilo.

Yeyona mfundiso ecacile eBhayibhileni malunga Nokuza kukaYesu emafini, kwaye nathi sinyukela ukuhlangana

naye emafini. iBhayibhile ifundeka ngolu hlobo ku- vesi :

( KwabaseTesolonika :) "Ndithanda ukunicacisela mawethu, mayela nabo

bangasekhoyo, ukuze ningabi lusizi njengabantu abangenathemba."

( KwabaseTesolonika :) "Kaloku siyakholwa ukuba uYesu wafa, wabuya wavuka. Ngokukwanjalo

ke nabo bafe bemanywe noYesu uThixo uya uba buyisa unye noYesu."

Umfundisi uAnderson: Ke ngoko, oko akutshoyo yeyokuba akafuni ukuba bangazi

malunga n aKristu, akholwa afe, abalele ukufa noYesu, abo abasele

sebemkile uyokuhlngana neNkosi. Uthi, Andifuni ningazi ngoku bazalwane

ngokuba andifuni nizile njengabo abangenathemba. Ndifuna wazi ukuba

uza kubabona abo ubathandayo kwakhona lowo yayingumntu osindisiwe. Uza kubabona

kwakhona ngokuba iBhayibhile ithi xa uYesu Kristu ebuya, uza

kubuya naye. Abafe kuKristu baza kuvuka kuqala, kwaye nakulandelayo ngokunjalo. Yiyo lento ethe kwivesi

( kwabaseTesolonika : ) Kengoko thuthuzelelanani ngala mazwi.

Umfundisi uAnderson: kungoko oku kuyinyaniso umqolo odumile ongawuva kwizingcwabo.

Ndikhe ndaya kwimingcwabo emininzi apho abantu bathuthuzelana ngala mazwi.

Ke ngoko kwivesi nganye, uzisa inyaniso yokuba siza kubabona aba bantu kwakhona aba babhubhayo.

( KwabaseTesolonika :) Ngokuba oku sinitsho kuni Ngelizwi leNkosi, okokubana

Oko kuphilayo kwaye ushiyeke ekuzeni kweNkosi akazukunqanda [ukuza ngaph bi] kwabo abalele ukufa.

( KwabaseTesolonika :) Ngokuba inkosi ngokwayo Iza kwehla emazulwini ngentlokomo, nge-

Lizwi leengelosi kunye n axilongo kaThixo: kwaye abafele kuKristu baza kuvuka

( KwabaseTesolonika :) Emveni koko thina siphilayo kwaye sishiyekile Sakuhlangana nabo

Emafini, ukuhlangana neNkosi emoyeni: Kwaye sakuhlala neNkosi ngonaphakade.

( kwabaseTesolonika : ) Kengoko thuthuzelelanani ngala mazwi.

Umfundisi uAnderson: Ke ngoko ukuba uyawufumana umxholo, uthuthuzelo lelokuba uza kubabona abo ubathandayo.

kwakhona. Uthi, uza kuphinde ubabone ngokuba ukuba uyakholelwa ukuba uYesi wafa kwaye

wavuka kwakhona, nakanjalo (ngohlobo olunye), abo balala noYesu noThixo uza kubavusa naye

Baza kuvuka. Abafe bekuKristu baza kuvuka kuqala. Uthi,

Thuthuzelelanani ngala mazwi. Akukho ntuthuzelo apho echaziwe yokuba niza

Kuyibaleka intshutshiso. Niza kutshutshiswa. Niza kuh ba phantsi

kweembandezelo. Niza kuh ba phantsi kwentlungu. Ingaba

Loo mqolo uyayichaza noyichaza imbandezelo enkulu? Ingaba kukhona into eyachazwa ngeMbandezelo enkulu?

Hayi, zange atsho ukuba thuthuzelelanani Ukuze ningangeni kwimbandezelo enkulu. Thuthuzelelanani

Ukuze ningatshutshiswa. Thuthuzelelanani ukuze kubekhona imbandezelo enkulu yangaphali

koxhwilio. Ayikuko oko akutshoyo!

Umfundisi uJimenez: Ngoku xa sijonga kulo mqolo, Kukhona amagama amabalwa

Esingawabona ngoxhilo aza kusinceda siqaphele Uxhwilo kweminye imiqolo. Ndingathanda ukuqonda

Ukuba uxhwilo luquka ntoni. Ukuba ujona ivesi kanombolo apho,

Ithi, "Ngokubana uThixo ngokwakhe wehla emazulwini …" Ke ngoko into yokuqala ekufanele siyiqonde

Malunga noxhwilo yeyokubana iNkosi iyeza isuka emazulwini ngentlokomo

Ngang azwi eengelosi kwaye Ndifuna uqaphele oku, "kwaye

ngexilongo likaThixo." Oko kokwesibini okuqaphelekayo endingathanda ukubone ngoxhwilo.

Inkosi iza kwehla, kuza kubakhona ixilongo likaThixo, kwaye iBhayibhile ithi, “Abafe

kuKristu bovuka kuqala. Kwaye abo baphilayo kwaye bashiyeke baza…" Qaphela

La mazwi: "badibane nabo emafini…" Ke ngoko, xa uxhwilo lusenzeka,

ngokwezibhalo KwabaseTesolonika isahluko , izinto ezibonisa uxhwilo zezi:

. Inkosi iyehla . Isandi sexilongo . Sihlangane emafini

Umfundisi uJimenez: Siza kudibana kunye ukumhlangabeza emafini.

Umfundisi uAnderson: Phindela kuMateyu kwaye Ubone ezona zinto zinye zifanayo kuMateyu :-.

Ljonga uMateyu :, "Ngqo emveni kwee mbandezelo ezinkulu zalo mihlaImmediately after," kwaye ngamanye amaxesha

Ndifuna ukuvele ndibuze abantu, "Ingaba leliphi icala lukaMva oliqondayo ngalo mqolo?"

Kodwa ithi:

(Mateyu :) Ngqo emveni kweembandezelo ezinkulo zalo mihla Ilanga lokwenziwa mnyama, kwaye

Ayizukunikeza kukhanya, kwaye iinkwenkwezi ziza kuwa ezulwini kwaye amandla

Amazulu aya kushukunyiswa:

(Mateyu :) Emveni koko kovela Uphawu loNyana womntu emazulwini: emveni koko

Kuza kubazintlanga zomhlaba zizile, kwaye Baza kumbona uNyana womntu [U- "Nyana wo-

Mntu" yinto uYesu azibiza yonaf Ngokuya waye esesemhlabeni] esiza

Emafini ezulu ngamandla nobungangamsha obukhulu.

(Mateyu :) kwaye uza kuthumela iingelosi zakhe Ngesandi esikhulu sexilongo, kwaye ziya

Kuqokelela kunye abenyulwa bakhe kwiimbombo zone Ukususela kukuphela kwamaye amazulu ukuya kwamanye

Umfundisi uAnderson: All the s e elements! UYesu uyeza emafinini. Isandi sexilongo.

Uthumela iingelosi ukuba ziqokelele abenyulwa.

Umfundisi uJimenez: Isizathu sokuba ndikubonise oku Ndifuna uqonde ukuba

Mateyu :-, sibona uxhwilo, kwaye Sikumatanisa naku KwabaseTesolonika :-,

Ihlangana ngqo.

Umfundisi uAnderson: gcina umnwe wakho apho, kwaye Yiya kuMarko . Ngoku uMarko uthetha

Into enye noMateyu otji. Koko Sikubiza “imiqolo engqamanayo”. "Uza

Kufumana intsumayelo, imfundiso enye Kule miqolo emibini. Ungabeka enye ecaleni kwenye.

Batsho into enye. Mandikubonise yona kuloo mqolo. Ithi ku

vesi :

(Marko :) Ngaloo mihla, emveni kwayo loo mbandezelo, liya kusuka ilanga lenziwe mnyama, ithi

nenyanga ingabukhuphi ubumhlophe bayo;

(Marko :) zithi neenkwenkwezi zezulu zivuthuluke; athi mamandla asemazulwini azanyazanyiswe.

(Marko :) Baya kumbona ke ngelo xesha uNyana woMntu esiza esemafini, enamandla amakhulu nobuqaqawuli.

(Marko :) Uya kuzithuma ngelo xesha izithunywa zakhe, abahlanganisele ndawonye abanyulwa bakhe, baphume kumacala omane omoya, kuthabathela esiphelweni sehlabathi kuse esiphelweni sezulu.

Amaphiko amane, kwindawo zonke Zomhlaba ukuya kwiindawo zoke zamazulu.

Umfundisi uAnderson: Ngoku kule ndawo singavele Sithandaze sigiduke. Kufuneke sikwazi

Ukuvala iBhayibhile, kwaye sithi, "Nantso niyifumene bazalwane. Isemveni kwembandezelo enkulu," kwaye

Masivele sivale iBhayibhile zethu sigoduke. Kodwa hayo siza kuvala IiBhayibhile zethu kwaye

Sigoduke ngokuba ndizakunicacisela Kwaye ndinibonise ukuba ithetha

Ngoxhwilo, kwaye oku kuthi emveni kwembandezelo enkulu.

Umfundisi uAnderson: Abantu abaninzi baza kuhlasela Esi sahluko lwaye sithi, "Awunako ukufumana

Imfundiso yakho kuMateyu ngokuba uMateyu uthetha namaYuda kuphela."Baza kuvele

Vele ucime lo mqolo uthi, "Oh, Le yeyamaYuda kuphela." Kwaye abanye abafundi

Bagqiba kwelokuba incwadi kaMateyu Yincwadi yamaYuda, incwadi kaMarko

yeyamaRoma, incwadi kaLuka yeyamaGrike, kwaye incwadi kaYohane yeyelizwe. Oh,

enkosi, Thixo ngokusifaka kwnye yeegospil kodwa enye yezin! Kodwa ngubani oza

Nezi zinto? Mhlawumbi nguMateyu ukhetha amaYuda. Mhlawumbi uLuka ukhtha ama-

Grike. Mhlawumbi uPawulose wasEfese Wayekhetha amaEfese.. Ingaba uyacinga?

Mhlawumbi umpostile uPawulosi kumaHebhre waye ekhetha amaHebhere. Mhlawumbi umpostile

uPawulose kwabaseTesolonika wayekhetha abaseTesolonika, kodwa sonke isithembiso

Kule ncwadi yam! zonke izahluko, zonke iivesi, Yonke imiqolo! Inwadi kaTito ayingabhalelwanga

Tito kuphela! Yaye iyincwadi iphilwe kancinane! Okokubana ifundwe ngabefundisi bonke. Yenzelwe

Onke amakholwa ukuba ayifunde. YiTestamente eNtsha!

Umfundisi uAnderson: Kodwa koku abaza kutsho, "Hayi, Mfundisi Anderson, awuyiqondi.

Isemoni yaye ishunyayelwe ngamaYuda, Isiya kumaYuda, yenzelwe amaYuda. Uyesu Kristu

Waye eshumayela kumaYuda eOlivet Discourse (igama elimnandi lezifundo zobunkolo abalinika lo

mqolo). Umfundi Anderson, waye ethetha namaYuda! Ingaba awuyifumani! Xaa wayesithi

in Marko :, Emveni kweimbandezelo enkulu, kwaye wathetha ngoYesu esiza emafini

kwivesi , kwaye eqokelela abenyulwa kuvesi , kwindawo zonke zehlabathi,

Kunye nawo onke amazulu, ithetha nje kumaYuda kuphela. "Kulungile, jonga kwi-

Vesi yokugqibela kaMarko : Kwaye noko ndikuthsoyo kuni, Ndithso kumaYuda kuphela. Andazi

Nokuba kukhona umshumayeli owakhe wazama ukunixelela oku Iya kumakholwa onke. YeyamaYuda kuphela.

Ingaba koko ikutshoyo kuMarko :? Hayi! Ithi:

(Marko :) Oko ndikutsho kuni, ndikutsho kubo bonke, Lindani.

Umfundisi uAnderson: Ngamazwi okugqibela esahluko.

(Marko :) Oko ndikutsho kuni, ndikutsho kubo bonke, Lindani.

Umfundisi uAnderson:Kdwa abantu Baza kuguquka kwaye bathi, "Esi sahluko

Asithethi nabo bonk. SsamaYuda kuphela. Ingathi ebesazi ukuba abantu

Baza kutsho lonto, ke ngoko wavele wayitsho ekugqibeleni Ndithetha nawe. Ndithetha nani

Nonke xa ndisithi, Lindani. Oku kokomntu wonke. Ukutsho ukuba esi sahluko sithetha kuphela

Namayuda ingaba siyayibaxa xa etsho ngokuphandle ukuba:

(Marko :) Oko ndikutsho kuni, ndikutsho kubo bonke, Lindani.

Umfundisi uJimenez: Amaxesha amaninzi abantu baza kujonga kuMateyu :-, kwaye baza kuthi, "Kengoko,

Nangona ibonakala njengxhwilo, kwaye Nangona ivakala njengoxhwilo,

Ayililo uxhwilo,” kwaye nasi isizathu Abaza kuthi ayiloxhwilo.

Ukuba ujonga uvesi , ithi, "Kwaye uza kuthumela iingelosi Zakhe ngesandi esikhulu

sexilongo, kwaye baza kuhlanganisa kunye abenyulwa bakhe…" kway antu baza kujonga

kwigama, kwaye baza kuthi, "Bona apho, igama 'abenyulwa' ayililo elobuKristu." Baza kuthi,

'Abenyulwa' ngamaSirayeli. Ke ngoko uMateyu iyilulo uxhwilo. Ayenzelwanga

maKristu. Isahluko sonke senzelwe amaYuda kuba uthetha nabenyulwa."

Ingxaki yile kufuneka sisoloko siyivumela iBhayibhile izitolike ngokwayo.

Umfundisi uAnderson: Ndinoluhlu lexesha lonke Igama “abenyulwa” lisetyenziswa. Asizukuwajonga

Gngokuba asinalo Ixesha, kodwa ndingawajonga qho “abenyulwa”

Besetyenzisiwe kwaye ndinganibonisa oko Qho apho ithetha ngabantu abasindisiwe.

Umfundisi uJimenez: Isizathu sokuba abantu bacinge ukuba Igama “abenyulwa” lithetha “ngamaYuda” okanye lithetha

Ngama “Sirayeli,” kungokuba Kunokuba baphonononge iBhayibhile, kwaye kunokuba bafunde iBhayibhile

Bebefunda izimvo, kwaye Bebefunda iincwadi ezibhalwe ngabantu, kwaye

Abo bantu babaxelele ingcaciso ka “abenyulwa”. Ibhayibhile kaScofield yeRefurensi

Kuhona inqaku kuMateyu isithi igama "abenyulwa" libhekisele "kumaIsrayeli." Kodwa i-But the

Ibhayibhile iyazicacisa, kwaye iBhayibhile isinika impendulo kwimibuzo yonke yemfundiso

esinayo, kwaye igama "abenyulwa," ukuba uyalifunda eBhayibhileni, ngokulula ayingomaJuda.

Umfundisi uAnderson: Ukukunikeza nje ukhanyiselo olukhawulezayo, ku KwabaseTesalokina : ithi:

( KwabaseTesalonika :) Sisazi, bazalwane , ukhetho lwenu eNkosini.

Umfundisi uAnderson: ...ithetha nabaseTeselonika abacace gca ukuba ngabo abangengawo amaYuda. siyibonile kumaRoma

(AmaRoma :) Ngubani ongabeka naliphi ityala kubanyulwa bakaThixo? NguThixo ohlambululayo.

Umfundisi uAnderson: Ngaphaya kweencaza eziyi zeg a "abanyulwa" eBhayibhileni, ndifumane elishumi ibhekisela

kumakholwa onke gabalala, abini abhekisele kumakholwa nagengawo aYuda,

elinye lawo libhekisele kumakholwa ng aYuda, abini awo abhekisele kuYesu Kristu uqobo,

kwaye elinye labo libhekisele kuYakobi, umntu, njengomnyulwa kaThixo. Ndiza kunika

Ivesi ibenye ebonisa ngokucacileyo ukuba abenyulwa abathethi “amaSirayeli” ngokuba abantu bathi,

“Abenyulwa? AmaSirayeli. Abo ngamaYuda."

(Romans :) Nithini ngoko? Ngokuba uSirayeli akayifumananga Le nto ebeyifuna; kodwa abenyuliweyo

bayifumene, kwaye abanye bonke benziwa imfama

Umfundisi uAnderson: Ke ngoko iBhayibhile ithi, AmaSirayeli Akayifumananga; abenyuliweyo bayifumene. Xa kunjalo, ukuba AmaSirayeli

Ebengabenyulwa, oko bekungazukuvakala kwaphela.

Umfundisi uJimenez: Ngezibhalo Icace gca, ukuba uvumela iBhayibhile izi-

Cacise, ukuba “abenyulwa” ayingomaYuda, Ukuba abenyulwa ayililo ilizwe lamaSirayeli,

Abenyulwa ngamakholwa. Bangasuka eAsia; bangangamaGrike;

Bangangabantu abangenankcubeko; bangayiyo nantoni. Ukuba uzithetheleuKristu, ukuba ufake indoda entsha,

Ubonwa njengomnyulwa. Ke ngoko xa sibuyela kuMateyu , kwaye uthi, "Kwaye

Uza kuthumela iingelosi zakhe ngentlokomo enkulu yamaxilongo Kwaye baza kuqokelela

Abenyulwa bakhe," oko kuhamba ngokugqibeleleyo nomqolo, Ngokwenyani yokuba luxhwilo lamakholwa.

Umfundisi uAnderson: Ayinanto yokwenza nawe, ndikholelwe. Nokuba ungumYuda okanye owungomYuda, umnyama

Umhlophe, aba ngabo abasindisiwe. Uza kubaqokelela emafini

Ukubuya kwakhe. Ke ngoko ingaba ayithanga ngqo Noko kutshiwo ku KwabaseTesolonika isahluko

? Xa isithi ukuba kuza kubakhona Ixilongo, kwaye amakholwa

Aza kuhlangana noKristu emafini. Emva kancinane nje Kwisahluo ezinye, ithi “Kodwa akukho mtu

Olaziyo usuku nelixa..." ke ngoko akukho mntu Olaziyo uuku neyure ukuba lento iza kwenzeka nini.

Andinako ukukuxelala, "Oku kuza kwenzeka kuOkthobha Ka-xx kulo nyaka." Emveni koko, mva, uthi:

(Mateyu :) Ngelo xesha kothi ababini besentsimini,omnye Athathwe, omnye ashiwe.

(Mateyu :) Abafazi ababini boba besila elityeni Lokusila, omnye athathwe, omnye

ashiywe.

(Mateyu :) Phaphani ngoko, kuba ningawazi umhla wokufika Kwenkosi yenu.

Umfundisi uAnderson: UThixo usixelela ukuba Asazi ukuba iza kwenzeka nini. Yinto

Ekufanele siyilindele. Asilazi usuku okanye Iyure, kodwa uyasixelela ukuba IMVA

Imbandezelo enkulu ngokuba uthe MVA nge Imbandezelo enkulu ilanga nenyanga zenziwa mnyama,

Emveni koko uYesu Kristu eze emafini. Kuxa Kukhala ixilongo. Kulapho

Amakholwa ahlangana khona. Ke ngoko ngenxa yokuba singazi Usuku neyure, ayithethi ukuba

Le nto yinto engenzeka nangeliphi ixesha. Abantu abaninzi

Baza kujonga oko "akukho mntu olaziyo ilixa neyure,” Kwaye ithi, "Ingenzeka na nini."

Ke ngoko, sele egqibile ukuthi EMVA kwembandezelo enkulu. Oku kufumaneka

kuMateyu, uMarko, noLuka.UMateyu uyayifaka kwisahluko , uMarko uyayifaka kwisahluko ,

ULuka uyayifaka kwisahluko nesahluko , Kunye noYohane uyayifaka kwisiTyhilelo.

Ifakwe kuzo zone. Kuqale kufike imbandezelo enkulu, emveni koko ilanga nenyanga zenziwa mnyama,

Emveni koko uYesu eze evela emafini ngoxhwilo.

Umfundisi uAnderson: Isizathu sokuba bacinge abantu uxhwilo lungaphambi kwembandezelo enkulu

Kungokuba babhidanisa imbandezelo enkulu kunye nengqumbo kaThixo. Ngendlela enye ukubonakalisa ingqumbo kaThixo

Kunye nembandezelo enkulu zizinto ezimbini ezahluke kwaphela Kungokuba kuMateyu :, ithi,

"Ngqo emveni kwembandezelo enkuli yezo ntsuku Ilanga liza kwenziwa mnyama kwaye inyanga

Iyizukuvea ukukhanya kwayo." Ke ngoko iBhayibhile Icace kakhulu kuMateyu ukuba ilanga

Nenyanga zenziwa mnyama emveni kwembandezelo enkulu. Ke ngokom Ukuba uya kwiziTyhilelo apho ufunda

Malunga nelanga nenyanga ezenziwa mnyama (xa Isivalo sesi sivulwa), ithi, "...kwaye

Ilanga labamnyama njengesaka leenwele, Kwaye ilanga labomvu njengegazi"

...ngqo lento iyitshilo kuMateyu ...

(Izityhilelo :) Kwaye Iinkwenkwezi zezulu Zawa emhlabeni, njengomthi wamakhiwane

Ewisa amakhiwane, xa shukunyisiwe lugquthe olukhulu.

(Izityhilelo :) Sona isibhakaka saphela emoyeni kwabangathi kusongwa umqulu

Zonke iintaba neziqithi zangqukrulwa.

(Izityhilelo :) Zasuka ke izikumkani zehlabathi, Abasemagunyeni neengqwayingqwayi zomkhosi

Oozitebi, ezinxiba-mxhaka Nalo lonke uluntu, ooziaka nabakhululekileyo

Bayokuzimela emiqolombeni nasemiqhokrweni ezintabeni;

(Izityhilelo :) Baadanduluka bebhekisa ezinabeni Nasemaweni bathi: “Siwele ukuze sifihlakale

Kulowo ongqendeve ebhotwe nakwiNgqumbo yeXhwane!

(Izityhilelo :) Ngokuba usuku olukhulu lwengqumbo yakhe lufikile; kwaye ngubani ongalimela?

Umfundisi uAnderson: Ke ngoko, ngokwale nto, ingaba Iqala nini ingqumbo kaThixo ukuthelwa? Xa

Ilanga nenyanga zenziwe mnyama kuxa besitsho, "Usuku olukhulu lwengqumbo yakhe lufikile."

Ixesha lanoku ngu yiza, oku kuthetha Ukuba isanda kuza. Ke ngoko ukuba uMateyu uthi ilanga kunye

Nenyanga zenziwa mnyama emveni kwembandezelo enkulu Waye ukuba ingqumbo kaThixo ayiqali kude

Ilanga nenyanga zibemnama, kungenzeka kanjani Ukuba zibeyinto enye? Ke ngoko ingqumbo ayiqali

Lide ilanga nenyanga zibemnyama. Kudlala ngokwenzeka ukuba xa uzama ukubuza abanti ukuba bakubonise

Izibhalo ngembandezelo ekulu ezayo phambi koxhwilo Abakwazi kukubonisa nayiphi vesi. Ndiza kufaka umceli mngeni

Nakubani ukuba andibonise ivesi enye Esebenzisa igama "imbandezelo enkulu" ukuxhasa

Indawo yembandezelo yangaphambili enkulu yoxhwilopre-imbandezelo enkulu rapture. Abanako ukuyenza. Bangakubonisa iivesi ezisebenzisa

Igama “ingqumbo.” Bafumana iivesi ezibonisa Ukuba thina njengabazalwane asikho phants kwengqumbo kaThixo,

Kwaye babonisa iivesi ezithi asenyulelwanga kwingqumbo, Kwaye

Sisindisiwe kwuNgqumbo. Kwaye bathi “Bona, apho ngqo, iBhayibhile ithi asizukuhamba

Phantsi kwembandezelo enkulu. Kodwa linda umzuzu: imbandezelo enkulu kunye nengqumbo zizinto ezimbini

ezahlukile! Ayikho ivesi amakholwa angayibonisa ngembandezelo enkulu yangaphambili angakubonisa yona esebenzisa igama "imbandezelo enkulu"

Kuyo ukubonakalisa imfundiso. Baza kusa kwenye ivesi ngengqumbo kaThixo. Unxweme

Ingqumbo kaThixo nembandezelo enkulu zizinto ezimbini ezahlukile. Amakholwa amaninzi afundiswa

Ezinkonzweni ngeencwadi abazifundayo Ukuba ezi zinto zimbini zinye.

Kwaye xa uzama ukubaxelela, "Hey! Siza kubalapha ngembandezelo enkulu!

Uxhilo aluzi kude kubesemveni kwembandezelo enkulu” Nantsi into abazama ukuxelela yona: "HAYI, uThixo

Akanokuthela ingqumbo yakhe kubantu bakhe. Asinyulelwanga kwingqumbo. “Siza kube

Sisindisiwe kwingqumbu.” Kodwa linda umzuzu: ingaba ingqumbo kaThixo iyafana nembandezelo enkulu?

Hayi. Ke ngoko, ukuba singavele sifumane abantu ukuba baqonde igama "imbandezelo enkulu"lithetha ukuthini, bangayiqonda

Ukuba uxhwilo luyalandela eMveni kwembandezelo enkulu. Kungokuba abantu

Abaliqondi igama "imbandezelo enkulu" ngokuba Benezimvo kwiintloko zabo zokuba

imbandezelo enkulu lixeha lminyaka eixhenxe apho uThixo ethela ingqumbo yakhe kwaye ethela umlilo

Kuny namatye, ajike amanzi ibelugazi, kwaye Angcungcuthekise abantu ngezikophuyoni kwaye nazo zonke

Intshutshso ezahlukene. Leyo ayiyo imbandezelo enkulu UMSEBENZI: Ayikuko oko iBhayibhile ikufundisayo.

Umfundisi uAnderson: Abo bakholelwa kulento kuthwa "luxhwilo olungaphambi kwembandezelo enkulu," okamye uxhwilo

Oluza ngaphambi kwembandezelo enkulu, elongnzeka nangaliphe ixsha Masicacise eli gama

"uxhwilo olungaphambi kwembandezelo enkulu." Linamacandelo amathathu kulo. "u-Pre" [Ngaphambili] Ingaba u-

"trib" mele ntoni?imbandezelo. Ke ngoku ubenegama “uxhilo.” Igama “uxhwil”

Iyilogama leBhayibhile ngokuba sibona uYesu

Emafini, abantu bahlangana naye emoyeni, njalo njalo. K ngoku igama

Uxhwilo lulapho, kodw igama “uxhwilo” aisetyenziswa. Ligama "imbandezelo enkulu" elise

Bhayibhileni? Ukuba ujonga ivesi nganye Esebenzisa igama "imbandezelo enkulu," lisetyenziswa amaxesha angama

kwiTestamente eNtsha. Ukuba iTestamente eNtsha isebenzisa igama "imbandezelo enkulu" amaxesha angama ,

and everyone is going around with this doctrine called the "pre-trib rapture," shouldn't one

of those vesis, or passages or isahlukos, teach us something about a rapture happening

Ngaphambi kwembandezelo enkulu? Akukho nenye yeevesis Ethi kuza kubakhona uxhwilo

Ngaphambi kwembandezelo enkulu okamye nanye into enjalo, Ke ngoko uxhwilo ngaphambi kwembandezelo enkulu abantu aboyame ngayo

Kwinguqulelo ezininzi, kway kufuneke bacacise kuwe kwaye isoloko

Inzima kakhulu. Ndiqaphele into ngeBhayibhile: UThixo ufuna siqonde

IBhayibhile. Uzama udlala amaqhinga kuthi Kwaye asibhidise kwaye enze izinto nzima.

Ufuna sazi inyaniso. Uyasithanda. Ndiqaphele oko zisuka okokuqala

iBhayibhile iveza into, uyasicacisela, uyasinceda siqonde.

Ngalo ndela xa siyibona okwesibini, siza kukwazi ukuba uthetha ngantoni.

Ibhayibhile ifundeka ngolu hlobo kuMateyu :

Kodwa akufunekanga azifaka ixesha elikhulu: Xa imbandezelo enkulu

okanye intshutshiso ivela ngokuba ilizwi, ngoku ngoku uyakhathazeka.

Umfundisi uAnderson: What do you see the definition of "imbandezelo enkulu" as? Intshutshiso. Uthi

"imbandezelo enkulu or intshutshiso" that arises because ilizwi So are these people going through

imbandezelo enkulu ngokuba bengalunganga? Hayi, bahamba phantsi kwembandezelo enkulu ngokuba

Bemile elizwini likaThixo. Kway ngokuba Beqinile lizwini likaThixo,

Ngokuba belamkele ilizwi likaThixo Ngovuyo, baza kuhamba phantsi kwentshutshiso

okanye imbandezelo enkulu. Ukuba sinzulile kwaye simile koko sikukholelwayo xa intshutshiso nembandezelo enkulu

Zisiza, siza kukunyamezela. Ixesja lokuqala sibona igama "imbandezelo enkulu" lisetyenziswa eBhayibhileni,

Likhatshwa yi- "intshutshiso."Oko lixesha Lokuqala igama "imbandezelo enkulu" lisetyenziswa

kwiTestamente eNtsha, ukuba ulandela amaxsha onke kwiTestamente eNtsha ukuba

igama "imbandezelo enkulu" lisetyenziswe,kayi % lama- xesha lithetha amakholwa ehamba phantsi kwe-

mbandezelo enkulu – abantu abasindisiwe behamba phansti kwembandezelo enkulu. Ngamanye amaxesha amabini isetyenziswa apho

Ingathethi ngabantu abasindisiwe, ayinanto yakwenza Neziprofeto zokuphela kwamaxesha. Ithetha kuphela

Ngabantu abahamba phantsi kwembandezelo enkulu gabalala. Amakholwa kwimbali

Akhe angaphantsi kwembandezelo enkulu, kunye nabale mihla Abazukwehluka nganto. Mhlawumbi oku

Kuza kwenzeka kwixesha esiphila kulo, mhlawumbi ayizukwenzeka, Kodwa iyenzeka kubomi bethu,siza kuhamba phantsi kwayo

njengamakholwa. Mhawumbi siza kubulawa ngenxa kaKestu okanye ngethemba

Sakusinda ngeli xesha sikwazi ukufika kwixesha loxhwilo.

Ukuchazwa okwesihlanu kwegama "imbandezelo enkulu" kwiTestamente eNtsha ifumaneka kuYohane :.

Umfundisi uAnderson: Uthetha namakholwa. Uthetha nabafundi bake. Uthi,

(Yohane :) Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze nibe noxolo kum.

Ehlabathini niya kuba nembandezelo; yomelelani, mna ndiloyisile ihlabathi.

Umfundisi uAnderson: Ingaba wathi niza kuyibalelal imbandezelo enkulu? Ingaba wathi

Anizukubangaphantsi kwembandezelo enkulu? Ingaba wathi, "Andisoze ndivumele abantu bam bahambe phantsi kwembandezelo enkulu!

Ndibathanda kakhulu!" Hayi! Ingaba ukuchazwa kokuqala kwe- "mbandezelo enkulu" kuthini kuMateyu ?

Okokubangana ukuba abantu babngamanga kwaye bezinze kwaye intshutshiso or imbandezelo enkulu bezakuvela

Ngenxa yelizwi, bebeza kukukhathazeka. Jonga konwatshiwo ngoYesu kwesi isahluko ukuba

usilumkisa ngembandezelo enkulu kuvesi :

(Yohane :) Ezi zinto ndizithetha kuni Ukuze ningakhathazeki.

Umfundisi uAnderson: Uthi ukuba akanixeleli ngoku, ukuba kakanilumkisie

Ngokuza kwentshutshiso nembandezelo enkulu Kunye okulingwa uza kuhamba phantsi kwazo

Ebomini bakho xa zisiza, niza kuthatyathwa, Ngoluthuko. Iza kukhathazeka. Nithi , “kutheni

Ushumayela le ntsumayelo, Mfundisi u Anderson?" Ndishumayela le ntshumayelo ukuze

Ningakhathazeki .Niza kuthi, “Kinda umzuzu, Le semoni iyakhathaza! Hayi, le yisemoni yokusindisa

Ikuyekise ekukhathazekeni ngokuba uYesu Uthe ukuba uyazi uyeza, anizuku-

Khathazeka. Jonga ku vesi :

(Yohane :) Kodwa ezi zinto ndinixelele zona, Ukuba xa ixesha lisiza, nikhumbule

Ukuba ndinixelele. Kwaye ezi zinto Ndizitshilo kuni

Ekuqaleni, kuba ndaninani.

Umfundisi uAnderson: Ke ngoku utsho phaya ukuba Xa ezi zinto zisenzeka niza kukhumbula ukuba

Ndinixelele, kwaye nditsho kwalento inye uYesu Wayitsho. Ukuba xa ezi zinto

Ziqalisa ukwenzeka- ingangabilixesha lokuphila kwethu; Ingayiminyaka eyi- ukususela ngoku; mhlawumbi

Ibeyiminyaka embalwa ukususela ngoku; asazi Ukuba isiphelo sokuba nini- kodwa xa isenzeka,

Uza kukhumbula ukuba ndinixelele. Ngokubaluleke ngaphezulu kunoko,

Ngokuba ezi zinto andizicingelanga, uza kukhumbula ukuba uYesu wanixelela.

Umfundisi uJimenez: Elinye ixesha elilandelayo ufumana Igama "imbandezelo enkulu" kwiZenzo zabaPostile :, kwaye

(KwiZenzo zabaPostile :) besomeleza imiphefumlo yabafundi, bebavuselela ukuba bahlale behleli elukholweni; besithi,

Simelwe kukuphumela ezimbandezelweni ezininzi, ukungena ebukumkanini bukaThixo.

Umfundisi uJimenez:Sinika umdla isiteyithimenti esenziwe Ukuba “kufuneke sihambe phantsi

kwembandezelo enkulu iyangena kubukumkani bukaThixo" - isiteyithimenti esithe ngqo eBhayibhileni

Xa singena kubukumkani bukaThixo, siza kungena ngembandezelo enkulu,

Hayi ukuba siza kungena ebukumkanini bukaThixo singenela imbandezelo enkulu.

Umfundisi uAnderson: Ingaba wathi “Amadoda aphilayo, Kuza kubakuhle kakhulu ukuba ahambe phambi kwembadezelo enkulu!"

Hayi, uthe, "Kungangcono niwangqine. Kungangcono nibaqinise kwezinye izinto.

Kungangcono nibakhuthaze ngokuba Kuba kufuneka besazile ukuba baza kuhamba phantsi

kwembandezelo enkulu ukungena kubukumkani bukaThixo.” Naluphi uxhilo oluza ngaphambi kwembandezelo chaza #?

Khandicingi kanjalo

Umfundisi uJimenez: KwabaseKorinte : i-Bhayibhile ithi:

( KwabaseKorinte :) Ndinithembe gqitha, yaye ndinebhongo ngani Ubunzima endinabo ndisuke ndizive ndisomelezeka

Ndiphuphume luvuyo: Ndizele kukukhuthazeka, ndizele Luvuyo kwimbandezelo zethu zonke .

Umfundisi uAnderson: Akazange athi “Ndizele Luvuyo kuba andikho phantsi kwembandezelo enkulu.

Ndinovuyo kuba siza kuxhwilwa phambi kwembandezelo enkulu!" Ayikuko oko wakutshoyo.

Uthe, “Ndiyaphuphuma luvuyo kuyo yonke imbandezelo enkulu." Ingaba luphi uxhwilo ngaphambi kwembandezelo enkulu

Ingaba ezo zizibhalo? Ayikho apho.

Umfundisi uJimenez: Ingumfanekiso onmhle kum ukuba Nokuba ujonge igama “imbandezelo enkulu" kuzo zonke

Izibhalo, uhlala ufumana iirefurensi ezininzi Kumakholwa athi ahamba phantsi

kweembandezelo. Uthi, "…kwiimbabandezelo zethu zonke." Ayonto amakholwa

Angahambi phantsi kwayo. Yinto amakholwa Ekudala ahamba phantsi kwayo ubomi babo bonke.

Kuzo zonke izizukulwana, amakholwa Ahambe phantsi kwembandezelo enkulu.

Umfundisi uAnderson: Khumbulani bantu, uThixo Akaphumelanga uzosenza sidideke. Akazami

Kudlala ngathi. Umntu ebedlala ngawe ungacinga ukuba kulula ukuvele uthi cwaka. Abashumayeli bebedlala ngani!

Iinkqubo zeTV neeMuvi bezidlala ngani (uLeft Behind, umz.).

uThixo akadlali ngani.

Umfundisi uJimenez: Ukuba sivumela iBhayibhile ukuba Ibeyidikshinari yethu, kwaye sivumela iBhayibhile

Isicacisele, siza kufumana igama "imbandezelo enkulu" ayiyi ingqumbo kaThixo.

Yintshutshiso, iintlungi , iingxaki.

Umfundisi uAnderson: Ungacinga ukuba umntu Angakubonisa ivesi enye kwezo zingama ezichaziwe.

Ndibonise ivesi ethi baza kube Bengekho ngaphambi kwembandezelo enkulu, okanye ukuba baza

Kube behlangene emafini ngaphambi kwembandezelo enkulu, okanye uxhilo luza kuba kukho ngaphambi kwembandezelo enkulu.

Kodwa ndinganibonisa apho iBhayibhile ikhomba ngqo Itsho ngqo emveni kwembandezelo enkulu,

uYesu uyeza emafini, ngesandi sexilongo, kwaye abenyulwa baza kuhlangana naye

Emafini. Ilula kanjalo bo abakholwelwa kuxhilo oluza ngaphambi kwembandezelo enkulu

Kufuneke baphendule ebantwini ngenkcaza yabo ebanzi kunye nokucinga kwaye

"Ngokunjalo, ngenxa yokuba singazi umhla okanye iyure Oko kuthetha ukuba kuza kwenzeka nangaliphi ixesha,

Kwaye ukuba ingenzeka ngangaliphi ixesha Kufuneka ibengaphambi kwembandezelo enkulu." Okanye bazaba

Kubanengxoxo enzima yokucacisa yona Kodwa ukuba uphakamisa iBhayibhile kwaye

Uyithathe ngokwendlela eyiyo – ufunde iTestamente eNtsha Ukuqalisa kuMateyu – xa ufika kuMateyu

, Nantso aphos, icace njongosuku: EMVENI KWEMBANDEZELO ENKULU uYesu uyeza emafini.

Umfundisi uAnderson: UGqr. Kent Hovind ngoyena Mvangeli odumile owaye ekholelwa kwaye eshumayela

Uxhilo oluza phambi kwembandezelo enkulu iminyaka engama . Ngoku usentolongweni Kwaye oko es-

Ntolongweni, ebefunda ibhayibhile yakhe, Kwaye ufumanise uxhwilo ngaphambi kwembandezelo enkuku

Alufumaneki kwizibhalo, kwaye ndifuna Ukumfownela ukuba yintoni eyamenza

Watyhilelwa. Yintoni eyamenza ukuba kusemveni kwembandezelo enkulu?

UGqr. Kent Hovind: Igama ndinguKent Hovind. Ndandingumhlohli wakwisikolo esiphakamile kwiminyaka engama- egqithileyo

Kwaye ndabangumvangeli iminyaka engama Ndifundisa ngendalo kunye ne-evolution. Kwaye bendinexhala

Nyhani malunga nendlela endibona ngayo Imihla yokugqibela kwaye nendlela engena ngao kwizibhalo,

Naye ndaqonda, makunga neminyaka emithathu egqithileyo Ukuba konke ebendikufundiswa ubomi bam bonke

Ayonyani. Kwafuneke ndijike, Kakhulu kulahlekiso labazalwane bam,

Ndisuke kwimbandezelo yamva, ndiye kwingqumbo yangaphambili. Ibhayibhile ithi aboni ngemihla yokugqibela

Abazukufuna uqonda ngamasibom ngendalo, Izikhukhula, kunye nokuza komgwebo. Ke ngoko ndichithe

Iminyaka engama ndifundisa kumhlaba wonke Indalo nezikhukhula, kodwa

Ndiye ndabaleka ukuza kwesigwebo ngokuba Bendingayiqondi mna. Ngaphaya kuMateyu

, isemoni kaYesu leyo esinika apho Abafundi bakaYesu bam buza ngokucacile: inga zithini

Iimpawu zokubuya kwakho? Kwaye kweneka Kanjani ukuba ibali elinye lichazwe kwakhona kuMarko

nakuLuka , ke ngoko ndikope amaphepha Asuka eBhayibhileni alo miqolo yomathathu kwaye

Ndayibeka yangqamana macala ngamacala – zonke zontathu zingqamene Kwaye xa ukhethe zonke

Iinkcukacha, ya icaca ngokucaca

Ukuba uluvo loxhwilo langaphambi kwembandezelo enkulu Aluyonyani.

Umfundisi uAnderson: kutheni ucinga njalo Abantu bayakholelwa kuxhwilo ngaphambi kwembandezelo enkulu?

Ingaba kutheni le mfundiso idumile?

UGqr. Kent Hovind: Ngokuba iye iphendule Ingxaki ehlazayo. AmaKristu angazange akwazi ukuyiphendula

Imibuzo malunga needayinaso. Ingaba zazingenaphi? Ke ngoku, “benza ingcingane yesithuba” kwaye

Abantu bayikholelwa. Ndicinga ukuba uxhilo Langaphambi kwembandezelo enkulu lungena kolo hlobo Apho abantu

Abanti banendlebe ezirhawuzelelayo. Yilento bafuna ukuyiva

Umfundisi uAnderson: Kulungile

UGqr. Kent Hovind: Bafuna ukuva, “Heyi, Akunyanzelekanga ndinyamezele ihambo nzima." Ke kanjolo, uYesu,

Wathi kuza ixesha lembandezelo enkulu Njengokuba kwakunjalo oko umhlaba waqala. Ndithetha ukuba,

Ucinga ukuba i-Spanish Inquisition yayimbi? Okanye nazo iiholocaust namaYuda babebabi?

Okanyeintshutshiso yamaRoma amaKristu?

Iza kuqatsela ngaphezulu kwazo zombini zidityanisiwe!

Umfundisi uAnderson: Wow. Oko kuyamangalisa.

UGqr. Kent Hovind: Ke ngoko, ilizwe liqala ngoKhayeni ebulala uEbheni- abafana ababi bebulala abalunileyo

Umfundisi uAnderson: Kulungile.

UGqr. Kent Hovind: Ibiyilondlela yonke Kwimbali yonke. Kwaye uYesu wasixelela oko xa

Bebenibulala okanye xa babenitshutshisa, vuyani,

Ngokuba umvuzo wenu mkhulu kubukumkani bamazulu.

Umfundisi uAnderson: Ukuba sithabatha ingcaciso yeBhayibhile Ye- "mbandezelo enkulu" ukuba ithetha ukuthini (hayi

Indlela emoshwe ngayo ekuthetheni) –ukuba Sithabatha ingcaciso yeBhayibhile

Ye-"imbandezelo enkulu," ingaba awunokutsho Ukuba uhamba phantsi kwembandezelo enkulu ngoku?

UGqr. Kent Hovind: Oh, ewe. "Imbandezelo enkulu" Yilento ilizwe eliyenzayo kuthi, kwaye sele yenzeka

Kumawaka eminyaka. uYesu uthe, "Emhlabeni niza kuba nembandezelo enkulu: kodwa

Yonwabani: ndiloyisile ihlabanti." AmaKristu kufuneka alindle imbandezelo enkulu, kwaye

Sifumana umvuzo omkhulu ukuba sihamba phantsi kwayo ngokulinda.

Umfundisi uAnderson: Ngoku, ngokuba leklasi Imalunga "NabaBaxa iNkolo," oku kungangaphantsi

Kwenqanaba elithile kwiingqondo zabantu, Ngokucinga ukuba kuza kubakhona isiphelo

Seli hlabathi –ngokuba bacinge kuza kubakho Ukuza kukaYesu Kresti komzimba okwsibini. Yiyi lento

Bendifuna ukuvele ndicacise kuni ikwiqokobhe Ndifuna ukuninika umgca manani umfutshane

Oko kuba kuza kwehla ntoni ngokwe Bhayibhile Kwaye nokuba oku kuza kwenzka kanjani.

Umfundisi uAnderson: Ndicinga okubalulekile Ekuqondeni incwadi yeziTyhilelo kukuqonda ukuba

Ihlalutywa kanjani. UThixo wasinika incwadi yeziTyhilelo ukuba ibeyilonto- Izityhilelo -ukutyhila

Ezi zinto kuthi, hayi ukuzifihla. Ayiyo Incwadi yokusithela. Yincwadi

yezityhilelo, kwaye uTixo ufuna iqondwe lula. Yyo lento wasinika yona,

Ngendlela elula ukuyiqonda. Xa Uqalisa ukufunda kwisahluko sokuqlaone, ukwixesha

likaKristu okanye Kristu okaye laphi ngokuba uYohane ukwicala lomqolo we Patmos, kwaye uYohane

Watshutshiswa ngokushumayela iVangeli, ngoku sithetha ngaphantsi kweenkulungwane

Emveni kokuba uKristu weza emhlabeni. Emveni koko Ufumana umbono kwaye ubina iNkosi

Uyesu Kristu uvela kuye. Emveni koko kwizahlukos - uYesu Kresu umnika umyalezo

Oya kwiinkonzo ezisixhenxe zaseAsia, kwaye kucacile Ezo zinkonzo ezazikhona kuqala

Kwiinkulungwane ze A.D.,ngelo xesha. Emveni koko izaahluko - sibona umbono phezulu emazulwini apho

Icacisa iziganeko ezenzekayo emazulwini. Emveni koko kwisahluko sifumana iziganeko

kweembandezelo. Isahluko Kulapho indimbane yabantu ivela eMazulwini- ngokucacile

uxhwilo – onke amazwe nabantwana bamelwe apho. Kwisahlukos -

unoThixo ethela ingqumbo ngaphezu komhlaba. Emveni koko kwisahluko sisahluko esingumzalil isahluko

Esithetha ngezinto ezimbalwa ngaphambi Kwexilongo lesixengxe. Emveni koko kwisahluko

Ixilongo lesi likhala. Konke okutsho oku: Ukuba ujonga kwincwadi yeZityhilelo,

Izahluko zokuqala eziyi zilandela indla Evakalayo. Iqala ngexesha ika

Kristu, ide iy kwinkulungwane eziye noKristu. Emveni koko ugene kwiziganeko

Zelixa elizayo: imbandezelo enkulu, emveni koko uxhwilo, Ke ngoku uThixo ethela ingqumbo yakhe. Emveni koko

Xa ixilongo leixhenxe likhala kwisahluko , Kukhona ukuphela, apho athi, "Ubukumkani

Beli hlabathi buya ibabukumkani bukaThixo wethu, kwaye nobuKristu bakhe kwaye uza kuphatha

Ngonaphakade ngonaphakade. Kodwa intoni enikeza umdla kukuba xa ufika ekupheleni kwesahluko

, sisiphelo ekugqibeleni. Ke ngoko, Ufike kwisahluko , kwaye lapho kukhona

Utshintsho olukhulu kwincwadi yeziTyhilelo

Ngokuba jonga kwi yesahluko ethe sayijonga. Ithi:

(Izityhilelo :) Kwabonakala umqondiso omkhulu emazulwini: umfazi ethiwe wambu

ngelanga, inyanga ingaphantsi kweenyawo zakhe, entloko kuye isisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini.

Uthi emithi akhale, enenimba, ethuthunjelwa ekuzaleni.

(Izityhilelo :) Kwabonakala omnye umqondiso emazulwini: nantso, inamba enkulu ebomvu,

ineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi, kwiintloko zayo izizithsaba ezisixhenxe.

(Izityhilelo :) Umsila wayo wawurhola isahlulo sesithathu seenkwenkwezi zezulu,

waziphosa emhlabeni. Yathi inamba leyo yema phambi komfazi owayeza kuzala,

ukuze, xa athe wazala, imdle imgqibe umntwana wakhe.

Umfundisi uAnderson: Ngoku qaphela kakhulu ivesi :

(Izityhilelo :) Wazala umntwana oyinkwenkwe, oza kuzalusa zonke iintlanga

ngentonga yentsimbi; umntwana wakhe lowo wathiwa xwi, wasiwa kuye uThixo, nakuyo itrone yakhe.

Umfundisi uAnderson: Ngoku kucacile ukuba umntwana nguYesu Kristu kuba kwiTestamente eNdala

nakwiTestamente eNtsha, iBhayibhile ithetha ngoYesu Kristu elawula lomhlaba ngentonga

yentsimbi, kway ithetha ngokuphatha kwakhe kwixsha lemileniyam oko kukuza kwelixa elizayo. Ngokwenyaniso

Indlela egqibelele endinganinceda ngayo niqond Incwadi yeziTyhilelo kukunixelela ukuba niyehlule phakathi

Kwisahluko . - ukuba Icala elinye kunye ne - lelinye icala.

Kway ukuba ufaka lo macala macala ngamacala Uza kubona iziganeko eziny kumacala ahlukene amabini:

Umfundisi uAnderson: Ingaba kutheni uThixo angenza lo nto? Ingaba Kutheni uThixo angasixelela ibali elinye kabini kwincwadi

yeZityhilelo? Ke ngoko, kwakutheni aze asixelele ibali legospile kane kuMateyu,

uMarko, uLuka, noYohane? Kwakuthene aze asinike iincwadi yoku & kaSamuweli kunye ne & YooKumkani, kodwa

Waphinde wasinika u- & WamaKronike ukusinikeza elinye icala, Enye imbono, kwaye

Singafunda lukhulu ekuthelekiseni ezi ncwadi zobuKumakni kunye nencwadi yamaKronike,

Okanye simatanise uMateyu noMarko, kunye noMarko kuLuka, noLuka kuYohane, kwaye ezi zisinika

Iimbono ezahlukeneyo. Ke ngoko yindlela enye Esiqonda ngayo incwadi yeziTyhilelo.

Eza kukunceda uqonde incwadi yezi- Tyhilelo xa uqonda ukulandelelana kweziganeko.

Ngoku abanye abantu bacinga IziTyhilelo Azilandelelani ngeziganeko, kodwa eli gama lithi

"emveni koku" okanye eli gama elithi "emveni kwezi zinto" Likhona kali- kwincwadi yeziTyhilelo.

Ukuba siyabona uphinda phindo luka-"emveni koku" okanye "emveni kwezi zinto,"

UThixo esinika ukulandelelana kweziganeko.

Umfundisi uJimenez: Yindlela embi ukuzama Ukuguqulela iBhayibhile okanye ufunde iBhayibhile

Ukungsqwalaseli inyaniso yokuba iBhayibhile ithi “Emveni koku,” Kwaye bathi abantu ayilandelelani ngezi ganeko

Ayivakali." KwiBhayibhile iyonke, Yindlela ofunda ngayo izibhalo

Umzekelo ohlekisayo: kuYohane :, ithi:

(Yohane :)  Ke lowo uyenzayo inyaniso uyeza elukhanyisweni,

ukuze imisebenzi yakhe ibonakalaliswe; ngokuba isetyenzelwe kuThixo.

Umfundisi uJimenez: Emveni koko ivesi ithi, "  Emveni kwezi zinto, weza uYesu nabafundi bakhe

emhlabeni wakwaYuda;" kwaye ibinazuphambana ukuba ndime apha kwaye ndithi, “Hayi

ivesi yehla phambi kwevesi ," xa uvesi isithi "emveni kwezi zinto."

Siza kujonga oko kwaye sithi, kunjalo, Ibhalwe kanjanlo kwaye ithetha oko.

Ngoku siye kwincwadi yeziTyhilelo, kwaye njengokuba benditshilo, amatyeli ali- ufunda "emveni

Kwezi zinto" okanye "emveni koku," kodwa abantu bathi, "Hayi, azilandelelanani ngokweminyakar.

Ayivakali." Yindlela edomu yokufunda iBhayibhile

Umfundisi uAnderson: Ke ngoko, ukuba ufumana uluvo Lokuba iyalandelelana ngeziganeko, kodwa iyaqalela kwakhona

kwisahluko , iza kunceda uqonde. Ndifuna ukujonga ubuninzana bezasahluko

Apha ukukubonisa ukuma kweziganeko zalo maxesha Oku kungenzeka ukususela kwiminyaka eyi- ukususela ngoku.

Singabe simke sonke, Kodwa ndicinga ukuba kunokwenzeka ingenzeka kwilixa elizayo.

Inyaniso, ndingothuka ukuba ezi zinto Azenzekanga noko kula maxesha ethu.

Ukuba ndiphila ubomi obude obuqhelekile. Ndinama- eminyaka ubudala, kodwa ngesantya

Indlela apho izinto zihamba ngayo ngoku, ndingothuka Ukuba oku akwenzeki kwiminyaka engama ezayo.

Xa ndiqalisa ukungena kumyalezo koku busuku, Ndiyacinga nizokuqonda kancinci ukuba kutheni

Nditsho lonto. Naku okuqalisa kuqala imbandezelo enkulu iBhayibhile ithi uSathana,

okanye Sathaana,uza kukhutshwa emazulwini. Ngoku uthi, “Yima umzuzu, Pastor Anderson,

Ingaba lonto ayikenzeki?" Kodwa impendulo ngihayi. Abantu bacinga uSathana usesiHogweni

njengangoku, kodwa kwinyaniso, uSathana zange aye esiHogweni ngokuba iBhayibhile iyayi-

Cacisa ukuba uSathana ukulo mhlaba Ezula zula njengengonyama egqumayo efuna lowo

angamqwenga. Usathana kunye nazo zonke iidimoni zakhe bakhona kulo mhlana kwiBhayibhile.

Uyazula phakathi koMhlaba namaZulu, Kwaye uthetha noThixo. Ukuba ufunda incwadi ka-

Yobhi, uSathana uyeza azokuma phambi kuka- Thixo kwaye ubanengxoxo noThixo eZulwini

Malunga nomkhonzi wakhe uYobhi. Ke ngoko uSathana Uya ebuya. Ke ngoko, iBhayibhile ithetha

Malunga nokuba ngelinye ilanga uza kukhutshwa njani ezulwini:

(Izityhilelo :) Kwaye kwabakhona imfazwe emazulwini uMikhayeli kunye neengelosi zakhe balwa-

nerhamncwa; kwaye irhamncwa lalwa iingelosi zakhe,

(Izityhilelo :) Kwaye abazange baphumelele; Kwaye akukho ndawo yabo yafunyaniswa emazulwini.

(Izityhilelo :)Kwaye irhamncwa elikhulu lakhtshwa Inyoka enkulu ebizwa ukuba nguSathana,

Kwaye und Sathana, olahlekisa umhlaba: waye wagxothelwa emhlabeni,

Kwaye neengelosi zakhe zagxothwa naye.

(Izityhilelo :) Kwaye ndeva ilizwi elikhulu Lisithi emazulwini, Ngoku yiza sindiso, kunye

Namandla, kunye nobukumkani bukaThixo wethu, kwaye Namandla obuKristu bakhe: kuba umtyholi

Wabazalwane bethu wehliselwe ezantsi, Lowo ebebatyhola phambi kukaThixo wethu ubusuku nemini.

(Izityhilelo :) Kwaye boyisa ngegazi lemvana Kunye nelizwi

Labo lobungqina; kwaye zange bathande ubomi babo kude kubesekufeni.

(Izityhilelo :) Ke ngoko vuyani, mazulu nabo nihlala kuwo. Akwaziwa kwabaselwandle

nasemhlabeni! Kuba usathana wehlile weza kuni, enengqumbi enkulu,

Ngokuba esazi unexesha elifutshane.

Umfundisi uAnderson: Kengoko, ingaba sibona ntoni apha? Imfazwe isemazulwini, kwaye iBhayibhile ifundisa okokuba

uSathana uyoyiswae. Uyoyiswa kwimfazwe eseMaZulwini,kwaye ngokuba esoyiswa

Kwimfazwe, yena neengelosi zakhe, apho apha ibonisa Ukuba yikota yeengelosi, baye

Badudulelwa phantsi emhlabeni. Ngokwesiseko Lo nguSatha ekhutshwa eZulwini, kwaye uyazi

Unexeshana nje elincinane, kwaye uza kuhamba Oyokutshutshisa amakholwa kwaye atshutshise

Nabathunywa bakaThixo kwaye azame ukubatshabalalisa. Jonga kwisahluko . Kulapho kuqala khona imfazwe.

Kwizityhilelo :,uphumela uyokwenza imfazwe. Ingaba uza kuyenza kanjani? Ingaba uSathana

Imfazwe uza kuyenza njani namakholwa?

Umfundisi uAnderson: Into elandelayo esiza kuyibona Isenzeka ngesiprofeto yilento ebizwa

Ngokuba yimbandezelo enkulu imbandezelo enkulu lixesha Apho izinto ezininzi ziza kube zisenzeka

Kulo mhlaba ezenza umonakalo omkhulu. Ifemani kunye nephestilensi

Kuza kubakhona iimfazwe- iimfazwe ezininzi kakhulu . Abantu abaninzi bazakube bel bela

ukufa kwaye besifa zizifo. izinto ezininzi ezimbi zia kwenzeka Well, out of all

Le mfazwe kunye nekhathalizim eza Kukwehla ngexesha lembandezelo enkulu, (engeyondalo

Le khathalizim, ingengoThixo enethisa umlilo, namatye ashushu Iziganeko ezibi zendalo,iimfazwe, indlala

Kwenziwae ngabantu) kuza kubakhona Indoda eza kuhlangana ilawule ngegqudu

Ilizwe lonke eyaziwa njengo “mchasi kristu.” Le ayontsomi. Oku kuza

kwenzeka, kwaye inyani sele sizibona’iimpawu ukuba iqalisa ukwenzeka.

iBhayibhile isixelela ukuba ngenye imini kuza kubakho urhulumente omnye. Ngoku

Sinoorhulumente abaninzi abehlukeneyo. SineUnited States, sineRussia, sineChina – zonke

Zahlukene, amazwe asemagunyeni (mhlawumbi Wakhe weva ngegama "emagunyeni") - onke

La mazwe ahlukene. Kananjalo, ngenye imini, iBhayibhile ithi onke la mazwe

Ayahlangana enze urhulumente omnye welizwe. Xa sele belokhile elo lizwe linye

Likarhulumente, baza kunikeza onke amandla Kumntu omnye oza kubayintloko karhulumente,

Kwaye loo mntu wazi njego- "mchasi kristu." Ngubani owakhe weva ngomchasi kristu ngaphambili?

Wonke umntu uvile eli gama ngaphambili. U- “mchasi kristu” Ligama eliseBhayibhileni. Uza kuva amaxesha amaninzi

iBhayibhile ithetha nge- “rhamncwa,” okanye irhamncwa elisuka emanzini,” oknaye irhamncwa elinentloko ezisixhenxe

Kunye namaphondo alishumi," okanye i- “ndoda yesono” Okanye “unyana weyantlukwano,” kodwa iBhayibhile ikwasebenzisa

Igama “umchasi- kristu.” Ndiyathanda ukusebenzisa igama ‘Umchasi kristu:” ligama abantu abaliqondayo,

Kwaye negama lebhayibhile. Ndingathanda Ukukubonisa ukuba iBhayibhile ilibiza phi eli gama

"mchasi kristu" ngokuba iBhayibhile isixelela okokuba Kukhona umntu ozayo ngenye imini obiza

Ngokuba ngumhcasi kristu. Ngaphambi kokuba uKristu Abuye kuza kubakho ukulukuhlelwa, kumntu ongengoKristu

ukuba uyayazi ndithetha ukuthini Umchasi Kristu ngu- amfo oza kube esithi ukuza kwesibini

kukaKristu, but he is an impostor. But since Christians now are being taught to expect

Jesus to come back at any moment, it is perfect because guess who is really showing up - the

antichrist. Ingaba kutheni iBhayibhile iyibiza "umchasi Kristu"? Ngokuba kukhona indoda ezayo ebizwa "umchasi Kristu"

(isinye) ngubani oza kuthi nguYesu Kristu. Xa umchasi Kritu ev;a kwimbandezelo enkulu

Kway esithi, "NdinguYeu Kristu," baza kumakela Njengomesaya. Abantu abaninzi baza

kufundisa, "Oh, xa uYesu Kristu esiza emafini, amaYuda aza kubona

Ukuba waye engumesaya wabo kway baza umakwela uYesuu." Hayi, baza kumakela umchasi Kristu!

Yilonto iBhayibhile eyifundisayo. Uyesu wathi:

(Yohane :) Mna ndize egameni likaBawo, anindamkeli; ukuba omnye uthe weza

ngelilelakhe igama, nomamkela yena.

Umfundisi uAnderson: Ndicinga icebo lika Sathana Loxhwilo olungaphambi kwembandezelo enkulu kukufumana wonke umntu

Ukuba babenale ngqondo ukuba "uYeu Kristu Uyeza nanini." "Silindele

uYesu Kristu nangaliphi ixesha! Uza kuza namhlanje! Uza namhlanje!" kodwa nyhani

Umntu ozayo ngumchasi kristu. Kwaye Umchasi kristu, xa esiza, siza

Uza kubayintloko yelizwe elinye kunye nenkolo enye yelizwe Apho athi ungu mesaya.

Ithi kwivesi boku Yohane :

( Yohane :)  Bantwana, lilixa lokugqibela eli; njengoko nevayo ukuba umchasi-Kristu

uyeza, nangoku kuthe kwabakho abachasi-Kristu abaninzi, ekuthe ngoko sazi ukuba lilixa lokugqibela.

Umfundisi uAnderson: Ingaba uchazo lokuwala sisinye okanye isininzi? Ke ngoko umvile umchazi kristu

(isinye) uza kuza. Ke ngoko mnye umchasi kristu oza, akunjalo? Kodwa ingaba abekho baninzi

Abachasi Kristu? Yilento ivesi isithi. Ngobani abachasi Kristu?

( Yohane :) Ngubani ixoki kodwa ngulowo omphikayo ukuba uYesu nguKristu? Ungumchasi Kristu,

lowo ophika uYise noNyana.

Umfundisi uAnderson: ukuze akholelwe ukuba uYesu ayingoKristu, kufuneke ukholwe

ukuba kukhona uKristu ongenguye uYesu. Igama "Kristu" lithetha ukuba "Mesaya."

IBhayibhile ithi ku Yohane : "Simfumene uMesaya, lowo oguqulelwa,

njengoKristu." Ukuze iBhayibhile icacise igama "uKristu" njengo- "Mesaya." La magama omabini ayatshintshisana.

Ke ngoko mandikubuze oku: ungacinga ngenkolo phandle apha etshoyo ukuba kukhona

umesaya ozayo, kodwa engenguye uYesu - uYesu waye engenguye. Inkolo yamaYuda ifundisa

ukuba ukhona umesaya, kodwa ongenguye uYesu. Basalindile

umesaya. Bathi uYesu waye engenguye umesaya, kwaye basamlindile

uMesiya. IBhayibhile ithi baza kwamkela umchasi Kristu jengomesaya wabo. Ubuvangeli

bamaKristu obukholelwa ukuba uYesu anga- buya nangaliphi ixesha, abo abanga-

sindiswanga, abo abangakholelwa inyani, uninzi lwabo luza kulahlekiswa kwaye bacinge, "Oku

kukubuya kwesibini kukaYesu Kristu!" Ama- Muzilimu namhlanje alinde umprofeti wabo omkhulu

Kunye nomesaya umkhulu ukuba makeze lowo Omkhulu kuno Mohammad. Umongameli Ahmadinejad,

uMongameli waseIran – ngubani owakhe weva ngaye ngaphambili? Umongameli Ahmadinejad wathetha

nge-UnitedNations General Assembly kunyaka Okanye kwiminyaka emibini egqithile,

Kwaye wathi nothi athethe wanikeza isishwankathelo esincinane ngobuSilamusi.

UMahmoud Ahmadinejad: Umsebenzi womyalezo Umsebenzi womyalezo Sonke isithunywa

siye singqine umthunywa ongaphambi kwaso kwaye anikeze ngovuyo ithuba malunga nomprofeti olandelayo

ukuba eze lowo onikeze uhlobo olupheleleyo lwenkolo ngokokwazi komntu

ngelo xesha. Umngcelele uqhubekile kwade yabasisithunywa sokugqibelasikaThixo obonise ukugqibelela

Kwazo zonke iinkolo zangaphandle. uNimrod wahlangana nohazrat Abraham. UFaro waye wadibana nohazrat Mosisi,

kwaye abanyolukile badibana nohazrat Yesu Kristu kunye nohazrat Mohammad

kwanga uxolo lungakubaprofeti bonke.

Umfundisi uAnderson: Kwaye wathi amaSilamusi akholelwa ukuba uAbraham waye engumprofeti omkhulu, uMosisi waye enguye

umprofeti omkhulu, kwaye nanko uYesu, kwaye kwalandela u Moh mad – kunye n aSil usi

Unqwala intloko yakhe kengoku kunoba ndiyifumana kakuhle le nto! Kwaye sisiseko soko uAhmadinejad wakutsho

kukuba indoda nganye kuloo madoda azisa inyaniso ethe vetshe kunalowo waza ngaphambili njngokuba umntu waye elindele

oko. Bazisa utyhilo olungcono kunye Kunye neenkcukacha ezithe vetshe kunye nenyaniso eyongezelelwe. Watsho ukuba kwi-

xesha elizayo omnye umprofeti uza kuza uza kubangaphezulu kunoMohammad kwaye uza

kuzisa omnye umgangatho olandelayo wokutyila. Ke ngoko amaSilamusi Ajonge umntu ongumesaya ukuba eze.

Balinde u-Imam Mahdi.

UMahmoud Ahmadinejad: Oh Thixo, khawulezisa ukufika Kuka-Imam al Mahdi kwaye umnikeze impilo engcono

Kunye noloyiso, kwaye usenze abalandeli bakhe, kwaye Sibengabo bangqina ukulunga kwakhe.

Umfundisi uAnderson: amaBuda ajonge uBuddha wesiHalnu ukuba eze. Abo ba-

kwiTibet abalandela iDalai Lama: ba- kholelwa ukuba iDalai Lama iqhubeka ifakwa

komnye umntu – umoya weDalai Lama. Bakholelwa ukuba abachasi Kristu

Ngalo maqela matsha eDalai Lama. Ama- Muzilimu baza kumjonga njengoImam Mahdi.

AmaKristu aza kumjonge njongokubuya kwesibini kukaKrsitu. AmaJuda amjonga

njengomesaya Zonke ezi nkonzo zisisiseko Ziza kuxhomekeka kuye, kwaye abantu baza kuthi,

“Ingaba oku akukuhlanga njengokuba sihlangana ekugqibeleni! Sibeka ngaphandle ukwehlukana kwethu, kwaye oku

kuhle kakhulu!” kwaye baza kukhonza le ndoda. Lo mntu engengomfundisi, lo mchasi Kristu,

Oza kuza. Lo rhulumente weli lizwe Baza kumbeka emagunyeni kwaye bamnike lonke igunye,

Kwaye baza kumbiza ukuba nguThixo. Baza kumbiza ukuba kukuza kwesibini

kukaKristu. Uza kubulawa. I- Bhayibhile ithi uza kufumana isilonda esibulalayo

entlokweni yakhe, isilonda sakhe esibulalayo sakuphiliswa, kwaye uza kubuyela ebomini. Kwaye uza

kuchazwa njengokubuya kwesibini kukaYesu Krsistu. Kwaye uza kuchazwa

njengoThixo enyameni, kwaye onke amazwe eli lizwe, bonke abantu belizwe

baza kunqula lo mfo. Malunga zonke iinkolo ziza kumamnkela njengomesaya wabo, kodwa

iBhayibhile ithi abo basindisiwe abazuku lahlekiswa nguye. Ilizwe lonke

liza kumnqula kwaye limkholelwe ngokuba uza kwenza imimangaliso, iBhayibhile ithi,

kwaye uza kwenza zonke ezi mpawu kunye nemimangaliso. Kwaye uza kuzisa

lo rhulumente welizwe. Ngamanye amaxesha uza kuzama ukulumkisa abantu ngorhulumente omnye welizwe lonke.

Uzamaa ukubalimkisa malunga nokunye okuqhubekayo oko sikubona kuqhubeka okuya ekuyeni ekungabinamali

kwabahlali. Maninzi amaKristu - othetha nawo malunga nelizwe elinye

likarhulumente, okanye uthetha nabo malunga nesizwe esingen ali kwaye kunye nezinye izinto ezahLukane zokujonga

ezo zimiselweyo kunye nokuma kw apolisa, kwaye bakubiza “ingcali yayelenqe.”

Ndiqinisekile ukhe wabizwa umenzi mayelenqe wengcingane kuyo le iminyaka.

UGqr. Kent Hovind: Ewe, amaxesha maninzi.

Umfundisi uAnderson: Kodwa ingaba kungakhona Umntu olikholwa okholelwa iBhibhile- Ikhholwa elikholwayo kwaye ale ukuba

Ukuba kuza kubahona uburhulumene obunye ngenye imini?

UGqr. Kent Hovind: Andiqondi ukuba ungayifuna iBhayibhile Ngaphandle kokubona inyani ukuba

Kwakudala yaye ilicebo lika sathana ukuphatha umhlaba NjengoPinky noBrain, kwaye ufuna

rhulumente omnye welizwe. Ufuna ukuba nguThixo.

Umfundisi uAnderson:Xa le ndoda iphethe ilizwe lonke Uza kuyalela wonke umntu ukuba amkele okubizwa ngokuba

"Luphawu lerhamncwa." Ngubani owakhe weva ngophawu lerhamncwa?

Ibhayibhil ithi uphawu lerhamncwa Iza kubayinto esesandleni sakho sasekunne okanye

Kwibunzi lakho, kwaye akukho mntu Oza kukwazi ukuthenga okanye athengise ngaphandle kophawu. Ngoku

Abantu bangabe bakufundile oku kwiminyaka embalwa elikhulu egqithileyo “Ingaba ungayenza njani lonto? Ingaba ungakwenza njani

Ukuba wenze bantu bangakwazi ukuthenga okanye ukuthengia Ngaphandle kokuba nolu phawu? Ingaba awunokusuke

Utsale imali?" Cinga ngendlela ubuchwephesha bungabo Imali endiyiphethe esandleni sam

Yipisi yephepha. Ayinamgangatho. Ayinamandla okuthenga.

Xa ubona ilizwe elingenamali liqala ukuphuhla

Ngokuya ngokuya kwaye qho sibaleka ukusebenzia imali…

Indoda ekwiTV: Kuza kubakho ixesha apho imali ebambekayo Iza kubangathi ayikho

Ummeli weendaba: Ke ngoko imali eliphepha ixhomekeke kwixesha lamva?

Indoda yeTV: % yokuthengisa e America Okaye nangaphezulu ayinanto yokwenza nokubamba

Ipisi zamaphepha okanye iinkozo.

Ibhinqa leeNdaba: Ingaba wakhe wacinga ukuba ngenye imini Imali ebanjwayo ayizukubakho kwaphela?

Yinyani abanye abathi masiyamkele. iGreenbacks kunye neenkozo zise zasokolia.

Ummeli wamAfrika: Imfundiso yeyokuba Kufuneke lusuke lu qoqosho kwimali

Kuqoqosho olungenamali. Oku kuquka iibanki kunye neenkampani zetelecom.

Iquka abanikezi beeATMs kunye neePOS. Iqua ukuthinthsa kwenkcubeko.

Ummeli weendaba: Ingaba yintoni oyibiza imali kule mihla?

Okanye amakhadi ayagqumelela? Kayw enye imali yetu Iya ekupheleni kobomi bayo,

UGqr. Kent Hovind: Fanukuba yonke ivenkile Kwidolophu yakho yathi, "Hey, asisayithathi imali,"

Fanukuba bathi, “asizukuzithatha iitshekhi kunye namakhadi etyala ngokuba kukhona

Kukhona ubukrelemnqa obuninzi- Amakhadi amaninzi etyala ebiwe kunye neetshekhi ezibuyile.

Msiyivume. Imali yamaphepha ayinaxabiso lanto.

Yipisi yephepha. Ingayimali yemonopholi t Ayogolide, ayiyo

Isilivera. Ayinamgangatho wokutshintshaniswa. Ke ngoko basiqhelisile ukusebenzisa iipisi zamphepha

anganamgangatho. Namhlanje ndingathsintshanisa lo pisi yephepha ukufumana izinto

Kodwa ukuba umntu uthe kusasa, "Lo mali ayinakwaxabiso," ke ngoko

ayizikubanakwaxabiso. Ingaba uyayikhumbula ImiBusao eManyene yeLizwe laseMelika? Uyakhumbula ukuba umbuso omanyeneyo

Abantu bemali babeyigcine kumatrasi Qikelela ntoni, yaye ingenakwaxabiso.

Nakuwe bangayenza lonto kwaye bavele bathi, "Ke ngoko, imali yakho yephepa

ayilungelanganto. Ngoko yonke ikwi-akhawunti yakho. Yonke idityaniswe noFacebook wakho nejelo uYoutube

Kunye nogmail, kwaye kuhle kuba akukho kwebiwa. Awubina

xhala ngokushiya isipaji sakho ekhaya. Awuboninangxaki lekahadi lakho

letyala ukuba lebiwe. Konke nje akunamali." Siza kulawula iziyobisi kuba

akuzukubakho ndlela yokudlulisela imali. Ukunqanda ubukrelemnqa.

Ibhinqa leeNdaba: Bubuchwephesaha be-sci-fi Obuza kungena kwindlela yokuphuma ngagama

Lokwenza ngokukhawuleza nalula. Uza kukwazi ukuthenga nantoni ukususela kwisonka ukuya kwibhiya ukuba uyavuma

ukunikeza ivenkile esona sazisi sakho.

Umfana weACLU: Indoyikisa kakhulu

Ibhinqa leeNdaba: Ukuba kukhe kwaskenwa iigrosari zakho, ngoku wenza ntoni?ke ngoku wenzantoni uchwetheza ngomnwe wakho we-indeksi

kumfundi mfanekiso nakuwe ubhatele malunga nemizuzwana emi- konke ngokuchwetheza

incam yomnwe wako.Incamu yomnwe. Ibizwa ngokuba yi-biometrics: indlela ezenzekelayo yokuqaphela.

Esekelwe bubuweda bokuzalwa.

Umfana weACLU: Sanukutsaleka koku ngenxa yokuba yenza lula

Owaye ekade esebenzela iQT: Uyazi n hlanje yincam yomnwe, kusas yitshiphu encinane.

Kungenzeka oko kukhokhelela kuphawu le rhamncwa

Ibhinqa leeNdaba: Le ndoda yayeka umsebenzi wakhewokulawula kwaQuik Trip kwivenkule elitsheyini lokunceda

Xa waxelwelwa ukuba kufuneke afake umnwe wakhe Ukungena nokuphuma.

Owaye ekade esebenzela iQT: Kwaye nangona Inganokhetho namhlanje, ngubani olaziyo ingomso.

Ibhinqa leeNdaba: iingcali zithi i-biometrics ziza kungena kulo lonke icandelo

Lwezoqoqosho kunye nempilo zethu zemihla ngemihla.

Umfazi okwiTV:Ufaka umnwe kowabo, Kwaye igama lam liyavela kwaye ufumane zonke iinkcukacha za.

Ibhinqa leeNdaba: Kwaye ingaba kuyakhawuleza?

Umfazi okwiTV: Iyakhawuleza kakhulu.

Ndiyithanda kakhulu.

Ibhinqa leeNdaba: Abantu kumhlaba sele beyisebenzisa i-biometrics. Urhulumente waseUS government, iindiza,

Izikhululo zegesi- even Walt Disney World uses technology that can read guests' blood veins

in lieu of carrying day passes.

Umfundisi uAnderson: Lo rhulumente omnye welizwe lonke Uza kubanamandla amakhulu ade akwazi

Ukuxelela abantu emhlabeni ukuba Akukho mntu oza kukwazi ukuthenga okanye ukuthengisa ngaphandle kokuba

Abenophawu. Ngoku inika umdla ukuba iBhayibhile yeKing J es Bible ngokucacileyo ithi

Uphawu lerh ncwa luphawu eliza kufuneka ukuba Uthenge okanye uthengise- luza

Kufakwa kwisandla sasekunene okanye kwibunzi. Oku kungayinto efakiweyo

itshiphu, apho uza kukwazi uthenga nokuthengisa, uza kudinga ukuskena le tshiphu. Into eza

Kwenzeka ngelinye ilanga kukuba baza kukuthi, "Le mali Yephepha – amakhulu edola

Ipokethi yakhop – ayinaxabiso. Kufuneke uskene uze uhlawule. Yenke into ihamba ngombane ngoku.

Ukuba yivenkile yegrosari, ubethelwa igrosari yakho, Emveni koko u *bhiphe*. Ukuba awunasandla,

Akukho ngxaki, singayifaka entlokweni yakho Kuba wonke umntu unentloko!

Uza kuvele u-*bhiphe* ukhuphe apho kukhutshwa khona. Yonke imali iza kuvele ibeluhlobo lombane, kwaye

Sele ihamba ngalo ndlela. Oonomyayi sebeqala Ukubaneskena. Ke ngoku, masithi

Kutshintshaniswa ngezinto neenkonzo Phakathi kwabantu ababini. Kulungile iza kuba yi-$..

Qhubeka undinike isandla sakho sasekunene Ukuze ndiyiskene nge-smartphone sam. *bhiphu*

Kulungile, ngoku ndisanda kuthabatha imali kwi-akhawunti yakhe. Oh, usanda kunika umntwana wam izifundo zepiyano. Mandi

hlawulwe. *bhiphu* Cinga ngayo ngoku: i-smartphone singasetyenziswa ukuskena uphawu

Lerhamncwa, kwaye ungenakuthenga okanye uthengise ngaphandle kwalo.

Ibhinqa leeNdaba: Kwiindaba zonyango, namhlanje ebusuku, itshiphu Engangembewu yerayisi ingasindisa ubomi bakho.

Ummeli weendaba: Unyaka ngu. Usiwa esibhedlele ungaziva kwaye ungenasazisi okanye imbali yezempilo,

Kodwa enkosi kwitshiphu encinci ephantsi kwenyama yakho, konke kulapho. Izinto zoBunzuluwazi ezingeyonyani kwiminyaka engamashumi amabini egqithileyo,

Kodwa i-biometric yinyaniso namhlanje reality today.

Unjingalwazi: Ndiyacinga kuyenzeka ukusikhulula kwaphela Kwizipaji zethu nezitshixo kusetyenziswa

Ubuchwephesaha be-biometric ukuba yilonto abantu abayifunayo kwiminyaka elishumi ezayo.

Ummeli weendaba: Ingxaki kukukhusela Ubucala bethu kwilizwe elitsha elomelele.

Ummeli weendaba: ubuchwepheshe obutsha betshiphu encinci kakhulu Ngoku kwenzela lula abasebenzi begumbi lokungxamiseka

Ukuba bafumanise ngembali yakho yezonyango Ngokucofa iqhosha lekhompyutha.

Harvard Doctor: oogqirha abaninzi bokungxamiseka Kufuneke benze uqhaqho nzima. Kufuneke senze izigqibo zempilo

Singazi ukuba sithabatha awaphi amayeza Okanye awuhlangani nantoni.

Ummeli weendaba: Ugqirha waseHarvard uthi eli jelo leRediyo le tshiphu yokuqaphela Lungalungisa

loo ngxaki. Uyifake kwingalo yakhe yasekunene isikene esifunda isazisi

Esinamanani nagama- emveni koko afakwa kwiwebhusayithi ekhuselekile Apho imbali yezonyango

Igcinwa khona. Abasebenzi beEMT bathi itshiphu zinganceda abasebenzi bezongxamiseko.

Umsebenzi weEMT: Eye yezinto ezinkulu Yeyokuba xa unetroma izigulane

Ziyangenela, abakwazi kukunikeza iinkcukacha Kwaye okanye imbali yabo yezempilo.

Ummeli weendaba: Ugqirha waseHarvard doctor uthi Okuxhamlwayo kucacile.

Ugqirha waseHarvard: Ndingumkheli matye, kwaye ndikholelwa ukuba Ukuba ndiyama emaweni kwaye

Undifumanise ndingekho zingqondweni, ukukhululeka Sokuba ukwazi ukundiskena kwaye ufumanise ukuba ndingubani kugqitha f

Ilungelo lam labucala.

Ummeli weendaba: Itshiphu kunoba yiglasi engophuko kwaye ingaka ngesayizi yembewu ye

rayisi. Inkqubo yenziwa nge-anesthesia Kwaye akukho ntlungu zivakalayo.

Ugqirha waseHarvard: Kufana nokufaka inaliti yokunitha Phantsi kwesikhumba sakho.

Ummeli weendaba: Kodwa kule meko, ukufaka into phansti kwesikhumba sakho kulungile

Ummeli weendaba oyiNdoda: Iqala ngolu hlobo: kukho Lekati, kiminyaka emihlanu mva, sifumanisa ukuba

Ubuyile. Umntu othile uthe, “ Uyayazi Ukuba ilunge kakhulu ukwenzela ikati, ndino-

Mamanotata ekhaya ngamanye amaxesha utata uye Acinge ngamanye amaxesha ukuba masifake itshiphu encinci

Enamarekhodi ezempilo mhlawumbi kubekhona into eyenzekayo. Ivakala kamnandi.” Kwaye kubekhona umntu

Othi, “ukuba iyilungele ngokwanele ikati yam, imlungele ngokwanele umakhulu kunye notatomkhulu,

Ungathini ngomntwana wam?” Akusekho zilumkiso zika-emba. Awuzakuze ibenexhala malunga noloyiko

Lomntwana oxhwiliwe. Emveni koko sithi, “Uyazi ukuthini? Mhlawumbi kufuneke sibenazo.

Kwaye kuloo tshiphu siza kubanayo yonke into. Amakhadi etyala, ilayisensi yokuqhuba. Cinga ngayo.

Amakhadi amakhulu. Akusekho sipaji. Cinga malunga nalento, awusaphathi zitshixo.

Umbuzo endifuna endifuna wonke umntu ekhaya awubuze ngowokuba: Ingaba luluvo olulungileyo elo?

Ngokuba kulapho siya khona kwilixa elilandelayo.

Ummeli weendaba olibhinqa: I-sci-fi kakhulu ukwenzela mna, Ndyakuxelela oko.

Ummeli weendaba oyiNdoda: Ilapha! Ilapha.

Ummeli weendaba olibhinqa: Ndiyayazi ilapha kwaye Kwizilwanyana kwaye kwindawo ezimbalwa ebantwini…

Ummeli weendaba oyiNdoda: Kodwa ungumntwana…

Ummeli weendaba olibhinqa: Ungumntwana…hayi khawuphinde uthethe...

USteven Anderson: Abantu kudala babecinga ukuba “ingaba lento ingafakwa kanjani”

Ingaba ubayekisa njani abantu ukuba bathenge okanye bathengise Ukuba abanalo uphawu?” Kodwa bona

Ngoku ubuchwephesha buphuhla buza kukwenza o ko lula ukuba umntu akwazi ukuthenga

Okanye ukuthengisa ngaphandle kokubanalo olu phawu. Kwaye qonda ntoni? Abantu ananinzi banokutya beentsuku ezisixhenxe

Ezindlini zabo okanye ezilishumi zokutya Ezindlwini zabo, ke ngoko xa ungenakuthenga okanye uthengise

Niza kubalizwe lentlungu. Kwaye iBhayibhile ithi kuza kubakhona

Nomthetho othi ukuba awunquli Umchasi kristu uza kubulawa. Lo mfo

Mkhulu, wenza izinto ezininzi ezinkulu, Udibanisa abantu. Inye qha kuphela into ingaki:

Ngena okanye ubulawe. Kwaye xa uva oko, xa ujonga

Kulonto, ungathi, “Kulungile, kuloo meko, Kunoba sonke makholwa sakufa

Abo bakholelwa kuKristu. Ndiyaqikelelwa sonke sakunqunyulwa. Kwaye

iBhayibhile ithetha ngathi sinqunyulwa. Sonke sakunqunyulwa. Kodwa natsi into.

Ukuba oku bekuvumelekile ukuqhubeka, Ulungile, onke amakholwa aza kubulawa. Ngokuba

yicinge, jonga kubuchwepheshe, jonga iikhamera kwiindawo esihamba kuzo

Phezulu kuyo yonke indawo, iisethelayithi. Ngoku amapolisa asebenzisa izinto ezibhabhayo

Kwaye bayanikroba. Ingaba wakhe wayibona loonto? Iikhamera ezizulayo. Zifaka iimicrophone

Kwiikona zesitalato apho bangamamela khona Kulo nto uyithethayo. Kwaya ifana ne-

dystopic novel “.” Kulapho ilizwe lethu liya khona. Apho lingaphantsi kokujongwa lonke.

Wawukade uvele uhambe ngendiza. Ngoku kufuneke ucofacofiwe

yiTSA. Ngoku kufuneka uhambe phantsi kwesikeni esijajisayo, Ngoku

Kufuneke uskeniwe. Kufuneke uphedwe phantsi. Kufuneke ubenesazisi kuwe

Onke amaxesha kwaye amapoilsa qho, “Siphi Isazisi sakho? Aphi amaphepha akkho?

Amaphepha akho akamanga ngendlela!” Kwaye lilizwe Eziphila kulo ngoku. Kwaye oku

Kuza kuqhubeka kwinqanaba apho Iza kubanzima kakhulu ukuphuma kule jele yomhlaba.

Kodwa mandithi: Asizukubulawa Sonke. Abanizni baza kubulawa, ungandifumani kakubi.

Amakholwa amaninzi aza kunqunyulwa Kwaye abulawe ngenxa kaKristu. Kodwa ndiza

Kuthi: Asizukubulawa sonke ngokuba Oku akuzukunqumla. Kwaye iBhayibhile ithi:

(Mateyu :) Kanjalo ukuba ibingayi kuthi loo mihla inqanyulelwe, bekungayi kubakho nyama isindayo;

ngenxa ke yabanyuliweyo, loo mihla iya kunqanyulelwa.

Umfundisi uAnderson:Kwaye iBhayibhile ithi Ezinzulwini koku, uYesu Kristu uza kubuya.

Khumbula ngaphambile sithethile ngokubuya okwesini kukaKristu. Uza kubuya. nje ngoko

Bacinga bawoyisile amaKristu, Banorhulumente wabo omkhulu,

Banorhulumente omnye welizwe lonke noSathana Entlokweni yakhe, uYesu Kristu uza emafini

Kwaye kulapho uxhwilo lusenzeka khona Kwaye kulapho aqalisa ukuthela ingqubo yakhe emhlabani.

Kwaye ungafunda ngayo kwiziTyhilelo. Uza kube ejika amanzi ibelugazi.

Uza kube enqumla imithi nengca. Uza kube ethumela

La madiyane esihogweni aza kube etsala abantu ngemisila efana nezikopiyoni.

Ukuba awukayifundi incwadi yeziTyhilelo, Ndiyakucebisa kakhulu. Kwaye ungafundi

uNIV. Funda uKing James Version, kulungile? Ukuba uza kuthabatha ixesha uyifunde,

Kutheni ungafundi into yamanyani? Ungavumeli mida. Jonga kwisahluko iveesi :

(Izityhilelo :) Ndaza ndema phezu kwentlabathi yolwandle. Ndabona kunyuka, kuphuma

elwandle, irhamncwa, lineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi, ezimpondweni zalo izizithsaba ezilishumi,

kwiintloko zalo iligama lonyeliso.

(Izityhilelo :)  Laye irhamncwa elo ndalibonayo lifana nengwe,

iinyawo zalo zinjengezebhere, umlomo walo unjengomlomo wengonyama.

Inamba yalinika amandla ayo, netrone yayo, negunya elikhulu.

Umfundisi uAnderson: Ke ngoku eli rhamncwa elicacisiwe, Ithi idragon yiyo eyamnikeza

Amandla yamnika isihlalo kwaye yamnikeza igunya . Jonga kwivesi :

(Izityhilelo :) Ndabona enye yazo iintloko zalo, ingathi ixatyelwe yafa; inxeba lalo elibanga ukufa laphiliswa. Wamangaliswa umhlaba uphela, walilandela irhamncwa elo.

inxeba lalo elibanga ukufa laphiliswa. Wamangaliswa umhlaba uphela, walilandela irhamncwa elo. Bayinqula

inamba eyalinika igunya irhamncwa, balinqula

irhamncwa, besithi, Ngubani na ofana nerhamncwa elo? ngubani na onako ukulwa nalo?  Lanikwa umlomo

othetha izinto ezinkulu, nezinyeliso; kanjalo lanikwa igunya lokulwa iinyanga ezimashumi mane anesibini.

Umfundisi uAnderson: Ngoku ingaba amashumi amane anesibini Akhumbuza nto ngexesha malunga namaxesha necala lwexesha

Kunye nezigidi ezingamashumi anesibini kunye neentsuku ezi mamashumi anesithandathu? Bona ingaba zonke ezi zinto zidibana njani? Uthi kwivesi :

(Izityhilelo :)  Lawuvulela umlomo walo ekumnyeliseni uThixo, ukuba lilinyelise

igama lakhe, nomnquba wakhe, nabo bahleli emazulwini.

Umfundisi uAnderson: Bukela le vesi.Ivesi yesixhenxe. Nanku undoqo:

(Izityhilelo :) Lanikwa igunya lokulwa nabangcwele,

libeyise; lanikwa igunya kuzo zonke izizwe, neelwimi, neentlanga.

Yayikukwenza imfazwe nabo bakholelwa kuKristu Kwaye ingba abayigcine imiyalelo kaThixo? Apha uthi

Yanikelwa kuye ukwenza imfazwe namakholwa – Bukela oku okoboyisa.

Ngubani oza kuphumelela imfazwe phakathi kwamakholwa nosathane emhlabeni?

Mna sathana. Utshilo uza kwenza imfazwe Namakholwa kwaye awoyise. Ngokwe

Zityhilelo , injongo yomchasi kristu kukwenza imfazwe namakholwa. Ke ngoku akawafuni amakholwa.

Ukuba athathe iphawu lerhamncwa Ukubaleka ntshutshiso. Ufuna wonke uMkristu efile

Utsho, “Oko kwenza ucindezelo lwengqondo.” Kanjalo, vele ufunde uye ekupheleni kwencwadi kwaye uza

Kuboa nngubani ophumelelayo ekugqibeleni. Oku kukusiwa mva okwethutyana. kwisahluko . Kodwa

Uthi kuvesi :

(Izityhilelo :-) Lanikwa igunya lokulwa nabangcwele,

libeyise; lanikwa igunya kuzo zonke izizwe, neelwimi, neentlanga. Baya kulinqula bonke abo bemiyo

phezu komhlaba, abamagama angabhalwanga encwadini yobomi yayo

iMvana, exheliweyo kususela ekusekweni kwehlabathi.

Umfundisi uAnderson:Ke ngoku, lento Ebizwa irhamncwa, le ndoda enamandla ilizwe lonke,

nations, bonke abantu, zonke iilwimi, iinjongo zakhe kukwenza imfazwe namakholwa kwaye neBhayibhile

Ithi wonke umntu osemhlabani uza kumkhonza. Linda umzuzu. Hayi, ayitsho

Wonke umntu emhlabeni uza kumkhonza Apho amagama abo angabhawanga kwincwadi yobomi

beMvu eyaxhelwa kwiziseko zomhlaba ilizwe. Ke ngoku mandibuze oku. Ingaba ezo

Ngamagam akwincwadi yobomu, Ingaba bayamkhonza? Hayi. Kanjalo, iBhayibhile ithi uza

Kukholeleka kakhulu kwaye athambe ngendlela Yokuba uza kuyenda abenyuliwe ukuba kuyenzeka. Kodwa uThixo

Akazuvumela namnye kwabasindisiwe ukuba Balahlekiswe ngulo mfo. Ke ngoko wonke umntu

Osindiswe ngokwenyaniso, kwaye Nabo abatsalelwe luxhwilo olungaphambi kwembandezelo enkulu, xa beqalisa

Ukubona isenzeka, kwaye ngethemba babone eli bali leziganeko zamanyani Baza kukuqonda, “Linda umzuzu.

Oku kuyenzeka. Lo ngumchasi Kristu. Andinakumelana noku. Akufunekanga ndinqule

Lo mfo. Lo ayingoKrsitu manyhani. Kwaye nabani ongazkuqubuda kuye uza kubulawa.

Kwaye nabani ongenako ukumqula Akanothenga okanye athengise.

Awuzukuba Walgreen kwaye ufumane uphawu lerhamncwa. Ayizukubayinto apho uvele

Uvele eposini. “Kulungile Ndingafumana itshiphu yam ukuze ndithenge okanye ndithengise?” Hayi,

Kufuneke ukhonze umchasi kristu ukuze ufumane itshiphu Ngoku nakudala-dala,

Besinezinto eziqikelela ukuxoka. Ngoku benza ubuchwephesha Bohlobo oluskena ingqondo.

Ndikholelwa ukuba ukuze ufumane uphawu Le rhamncwa, kuza kufuneke

Unqule umchasi kristu kwaye uvume ukunyaniseka kumchasi kristu

Kwaye uza kukwazi uthetha inyaniso.

Ummeli weendaba: i-Sci-fi ilapha. Ingomso lilapha ngoku.

Umfundisi uAnderson: Hayi lonto kuphela, kodwa ukuba uyayicinga, ezothutho ngoku

Zilawulwa kakhulu. Kukhona iindawo zokungena koohola bendlela Ngokuzama ukuqhuba kwaye ukuba uzama

Ukuthabatha indiza, uTSA uza kukufaka kwisikeni Zomzimba ojajile kwaye ingathi

Igridi yokulawula ifakwa endaweni Ukuze ungakwazi

Ukusebenza ekuhlaleni ngaphandle kokuba Uqubuda kwirhamncwa kwaye ukhonze lona

Kwaye ufumane uphawu.

UKent Hovind: Ngqo kulungile. Niza kwenziwa amaxhoba. uYesu watsho ngokucacileyo

Abafundi bakhe baza kucatshukelwa egameni lakhe. Nabani ongahlangani

Nale ndlela yokuma komhlaba omtsha Ukuceba kwabo kuza kubonwa njengokwetshaba.

Umzekelo, kwizikolo, xa uyokuthabatha umntwana wakho Umfaka esikolweni

Kwaye bathi awunokuza esikolweni ngaphandle kokuba Ugonyiwe. Kanjola baza kuthini ukuba Awukuthandi ukugonywa kwaphela. Kanjalo baza kuthini ukuba

Awufuni nokubona ugonywa kwaye uthi, “Hey, Ndicinga oku kwenza i-autism. Ingenza

Kubekhona ezinye izinto. Andazi, Kodwa andifuni kuthabatha thuba. Kwaye andiboni

Kwanto ehlangene nezibhalo kugonyo Xa ufaka ipoyizini emzimbeni wakhp

Ukugonyelwa ezinye ezininzi.”

Umfundisi uAnderson: Kulungile,kulungile.

UKent Hovind: Inyani thi, isikolo sithi Awunokuza ngaphandle kokuba ugonyiwe

Ke ngoku unokukhetha. Ingaba uma kwinguqulelo yakho Okanye uyaguqa kwaye unika

Umntwana wakho ugunyo ukwenzela lula? Kuza kufana nakuphawu lerhamncwa.

Yaye ifana kwiminyaka egqithileyo esisibhozo Kukhuseleko lokuhlala. Abantu babenamabali

Okufumana inombolo. “Oh ngingugama.” Kwaye Kancinci sele befike ngoku apho wonke umntu

Anayo kwaye engayicingi. Ingaba linyathelo lokuqala, elesibini, elesithathu

Ukusondela kwinjongo yokugqibela ekwenzeki ubukumkani belizwe lonke obunye?

Umfundisi uAnderson: Usathana wagxothwa emazulwini. Uyazi unexesha elifutshane. Uyahamba ayokwenza

Imfazwe namakholwa kunye ne Kwaye ingaba wenzani Wenza oko

Ngokufaka indoda emagunyeni? Irhamncwa lamnika Amandla. Ubeka indoda emagunyeni

Kumhlaba wonke, ngaphaya kweentlanga Kwaye le ndoda iza

Imfazwe kasathana esilwa neseyinti. IBhayibhile ithi kwivesi :

(Izityhilelo :-) Ndabona elinye irhamncwa linyuka liphuma emhlabeni;

laye lineempondo ezimbini zifana nezemvana, laye lithetha njengenamba. Lenza lonke igunya lelokuqala

irhamncwa, elalingaphambi kwalo; lenza umhlaba, nabo bawumiyo, ukuba balinqule

irhamncwa lokuqala, elaphiliswayo inxeba lalo elibanga ukufa.

Umfundisi uAnderson: Ke ngoku apha le ndoda ifuna ukukhonzwa. Ithi kwivesi :

(Izityhilelo :-)  Lenza imiqondiso emikhulu, ukuze lihlise nomlilo

ezulwini, uze emhlabeni phambi kwabantu, libalahlekise abo bemiyo phezu komhlaba,

ngemiqondiso elayinikwayo ukuba liyenze emehlweni erhamncwa elo; lisithi

kwabo bemiyo phezu komhlaba, mabalenzele umfanekiselo irhamncwa, elibe

linenxeba lalo ikrele, laphila.

(Izityhilelo :) Lanikwa igunya lokuwunika umfanekiselo werhamncwa umoya, ukuze umfanekiselo werhamncwa elo uthethe nokuthetha, wenze ukuba babulawe abasukuba bengaqubudi kuwo umfanekiselo werhamncwa.

Lanikwa igunya lokuwunika umfanekiselo werhamncwa umoya, ukuze umfanekiselo werhamncwa elo uthethe nokuthetha, wenze ukuba

babulawe abasukuba bengaqubudi kuwo umfanekiselo werhamncwa.

Umfundisi uAnderson: Kwaye uthi, “Ingaba yintoni Elizweni lowo mfanekiso werhamncwa elinikwe ubomi?

Njengokuba sisondela koku, Ndicinga ukuba singabuqonda

Ubuchwepheshe banzi, ngokuba andazi ukuba ngumhlobo mni womfanekiso

Oza kuba ngawo. Kodwqa luhlobo oluthile lomganekiso Le rhamncwa elingathetha kwaye lenze

Abanizni abangayikhonzi babulawe. Ngoku Oku kundikhumbuza uDaniyeli, isahluko

. khumbula uNebuchadnezzar owaye engukumkani Kwilizwe eliphucukile? Ingaba uyakhumbula

Indlela awenza ngayo umfanekiso omkhulu kwaye Kwakufanele baqubude kuwo? Kwaye kwenzeka ntoni

Xa bebengaqubudi kumfanejiso oqingqiweyo? Ingaba akusondelanga

Koku sikubonayo apha? Umfanekiso kamchasi kristu. Jonga kwivesi . Nanku undoqo:

(Izityhilelo :-) Lenza bonke, abancinane nabakhulu, abazizityebi nabangamahlwempu, abakhululekileyo nabangamakhoboka,

ukuba baphawulwe lilo esandleni sabo sokunene, nokuba kusemabunzini, abo.

nokuze kungabikho mntu unako ukuthenga nokuthengisa, ingenguye lowo unophawu,

nokuba ligama lerhamncwa, nokuba linani legama lalo. Nabu ubulumko. Lowo unengqiqo makalibale inani lerhamncwa;

kuba linani lomntu; inani lalo ke lingamakhulu omathandathu anamanci mathandathu anesithandathu. [].

Umfundisi uAnderson: Le yeny yezixhobo uSathana azisebenzisayo ukutshitshisa amakholwa.

Uphawu lerhamncwa sisixhobo asisebenzisayo Ukwenza umfazwe namakholwa, ngokuba

Ukuba awunokukwazi ukuthenga oknaye uthengise, Kunzima kakhulu ukusebenza kwilizwe lale mihla,

akunjalo? Okanye naliphi ilizwe. Kodwa akapheleli kwenzeni umthetho wodwa othi ukuba awumkhonzi

Umchasi kristu uza kukubulawa. yintshutshiso apho.

Oko kukwenza imfazwe namakholwa. Kwaye wenza nzima kumakholwa ukuba athenge okanye

Athengise ngokuba abanalo uphawu Lerhamncwa kwaye uphawu le rhamnncwa

Luza kunikwa abo kuphela Abaqubuda kwirhamncwa. Kwaye nabo abasindisiwe, abo

bangamakholwa, abazulikhonza irhamncwa. iBhayibhile icacile koko kuMateyu

nakwenye indawo. Ke ngoko abazukwazi ukuthenga okanye ukuthengisa kwaye

Baza kubanewaranti yokufa kubo. Ngoku yibanomfanekiso Wesiqu sakho ngoku emhlabeni – kwaye khange ndithi

Elizweni jikelele, okanye elizweni, Ndithe eHLABATHINI – apho ungenako kuthenga

Okanye uthengise apho kukhona Iwaranti ukuba mawubulawe. Unganomfanekiso

Wokuba kunzima kanjani ukuphila elizweni elinjali? Hayi lonto kuphela, uthini

Uthini ngeekhamera ezijongayo eziza kubaphakathi? Ingaba uthini ngeekhamera ezifunda ilayisensi?

Uthini ngeziskena ezijonga umzimba wonke? Uthini ngokubonisa isazisi kwindawo yokujonga?

Ukubonisa isazisi kuloliwe? Ukubonisa isazisi ukungena kwindiza? Kwaye ingaba uyazi?

Kungekudala kuza kufuneka ubonise enye into. “Kulungile masibone isandla sakho sasekuneke.

Kulungile ukufanele ukuhama. Yibanosuku olumnandi.” Le nto ayibaxwanga kwaphela.

Mhlawumbi xa abantu babefunda oku kwiminyaka elikhulu egqithile Zange bayijonge ngohlobo esibona ngalo.

Xa siyijongile. Xa siyijongile, Inokuflesha okuthile, anditsho?

Yiyo lento ndicinga oku kungabe kusondele. Amakholwa namhlanje akakulungelana oku kwaphela.

Abakulungelanga kwaphela. Ingaba kuza kufuneka Wenze ntoni? Kufuneke uzilungiselele

Emoyeni kwaye ukulungele ukuze Ungabikuko okwenzekayo, “Okwenzekayo”

Kuza kufuneka ulungele. Kufuneke ulungise. Yiyo lento uThixo esilumkisa esilumkisa

Kwaye asilumkise asilumkise. Yiyo lento uPawulosi Waye walumkisa abantu bemihla yakhe. Kucacile

Babengaphili kwimihla yembandezelo enkulu Kodwa babekuzo

iimbandezelo ezinkulu zabo njengawo onke amakholwa esenza. Wathi, “Sinilukisile kanzinzi

Xa sasinani, ndinixelele ngaphambili ukuba kufuneke sinyamezele imbandezelo enkulu nokuba iza kudlula,

Njengoku siazi.” Kwaye sifuna ukulunyukiswa Kwaye siqonde ukuba oku kuyeza ukuze

Simelane nayo

URonald Rasmussen: Amakholwa namhlanje akalunyukiswa ngeziganeko Abaza kujongana nazo

ngembandezelo enkulu. Kunoko, abefundisi kwiMelika yonke bafundisa abantu ukuba

Uxhwilo luza kubakhona ngaphambi komchasi kristu Ukube aqhube imfazwe yakhe namakholwa kwaye

Uxhwilo iza kubasisiganeko sokuqala kukuma kwamaxesha kweziprofeto zikaThixo. Le mfundiso,

Eyaziwa njengendlela yokucinga kwezomoya, ifundisa ukuba uKristu Angeza emafini nangaliphi ixesha kwaye

Akuzubakho mpawu zokuza kwakhe. Nangona, Ifundisa ukuba uKristu uyeza

Akuzukuza ngoku kwaye kusekhona ezinye iziganeko Ekufuneke zibekho kuqala.

Umfundisi uAnderson: Kunokuba uyivile le mfundiso Yokuba uYesu angeza namhlanje.

Ngubani owakhe wakuva oko ngaphambili? Ibizwa ngokuba lubuyo lwangoku. Bakholwa ukuba

uYesu ubuya nangowuphi umzuzu. Ndibuze abantu maxesha amanizni xa bendixelela

uYesu angabuya nangomphi umzuzu, “Ingaba iyitsho ndawoni kwiBhayibhile?” Kwaye ababuya nako kum kukuba

“iBhayibhile ithi akukho nabani olaziyo ilixa okanye

Yokuza kwakhe.” Kwaye amaxesha amanizni Abakwazi kundibonisa kufuneke ndibancede bayifumane.

Kwaye uthe, “Kananjalo, andinayo phambi kwam.Well, I don’t have it in front of me. Andisazi isahluko

Nqo. Kodwa ndiayzi ukuba uYesu wathi akukho ndoda ewaziyo umhla okanye iyure.” Ndathi,

“Mandikuncede. Uthe kuMateyu :.” Mandikufundele oko kutshiwo yiBhayibhile,

Ngokuba ndifuna ukunibonisa indlela engekho sebhayibhileni ngayo Ngokuba obu bubuKristu obuthe ngqo

Ukuba ubuye kwivenkile yencwadi yamaKristu ngoku Bebeza kubanazo zonke iintlobo zeencwadi

Kunye neevidiyo nokuba ngubani oweva le filimu u- “Left Behind?” Yintsomi ephelele.

Ayinakwenza nanto neBhayibhile. Ayikho seBhayibhileni kwaphela. Kwaye ibhayibhile ithi kuMateyu ::

(Mateyu :) Kodwa akukho bani uwaziyo loo mhla nelo lixa;

azazi nezithunywa zamazulu, nguBawo yedwa.

Umfundisi uAnderson: Ke ngoku abantu baza kuthabatha lo vesi bathi, “Bona apho? Akukho ndoda

Elaziyo ilixa. Oku thetha ukuba Ingenzeka nanini.” Kodwa qaphela

uthe, “Kodwa ngalo mhla akukho bani owaziyo umhla okanye iyure.” Ke ngoku umbuzo uthi,

“Owuphi umhla?” Ngumhla asanda ukugqiba Ukuthetha ngawo. Nantsi into.

eMva kwivesi , uthe lo mhla usemveni kwe Imbandezelo enkulu utsho kuvesi :

Ngqo emveni kwembandezelo enkulu

Umfundisi uAnderson: Ucacisa iziganeko eziza kwenzeka. Emveni koko athi:

(Mateyu :) Kodwa akukho bani uwaziyo loo mhla nelo lixa; azazi nezithunywa zamazulu, kodwa

Umfundisi uAnderson: Ke ngoko asilazi ilixa Okanye iyure kodwa into esiyaziyo kukuba

Kusemveni kwembandezelo enkulu. Abantu abakhoelwa kuxhilo oluza ngaphambi kwembandezelo enkulu baza kukwenza ezi-

Jiministikhi zengqodo apho uza kuzama ukubabonisa, “Bona, ithi ithi EMVENI

KWEMBANDEZELO ENKULU.” Koku abaza kutsho, “Akukho malunga noxhwilo. Ayilulo

uxhwilo.” Uthi, “Kanjalo, wazi kanjani?” “kungokuba

Isemveni kwembandezelo enkulu kwaye siyazi ukuba Uxhwilo lungaphambi kwembandezelo enkulu.”

Kodwa uza kubabuza, “Ingaba Itsho phi iBhayibhile ukuba uxhwilo

Lungenzeka nanini?” “Kananjalo, ngqo pha, Ithi akukho ndoda elaziyo ilixa neyure.”

“Sele uthe oku yaye ingeloxhwilo.” Kananjalo, itsho nini emveni kwembandezelo enkulu,

Mateyu akekho malunga noxhwilo. Kodwa xa isithi Akukho mntu owaziyo umhla okanye

Iyure, ngoku esithubeni uMateyu umalunga Noxhwilo kwakhona. Kwaye xa isithi ababini

Besentsimini, omnye athatyathwe omnye ashiywe, Kananjalo, kumalunga noxhwilo kwakhona. “Vele

Uthule kwaye wenze oku okuxelelwe. Vele uthule ukholelwe kuxhwilo langaphambi kwembandezelo enkulu kuba

ndithe unika amacala omabini, “Nika amacala omabini. Thamba. Unikeze amacala omabini.” “Kulungile nali elinye icala,

Thula kwaye umamele oko Ndikuxelele kona ukuba kutsho kwaye uyeke ukubuza imibuzo.

Thula ukholwe kuba nditshilo.” Elo licala loxhwilo olungaphambi kwembandezelo enkulu. Yinyani.

Abananto. Ndinelizwi emveni kwelizwi, Kwaye baneqela

Longabinanto. Noko iimfundiso ezingeyonyaniso Zisekelwe kuhlobo oluthile lwevesi yeBhayibile leyo

Ethe yajijwa kwaye abantu baza kuthabatha Ivesi yeBhayibhile bayifunde ngaphaya komxholo kwaye

bayijike. Uxhilo oluza ngaphambi kwembandezelo enkulu alujiki naliphi ilizw.

Azinalizwi. Akukho lizwie elithetha kwanto ngoxhwilo

oluza kubakho ngaphambi kwembandezelo enkulu. Yimfundiso nje engasekelwanga kwizibhalo

nakanjani. Isekelwe kwisithethe. Isekelwe kwincwadi okanye itshathi umntu ayifundayo.

Ayisekelwanga Bhayibhileni. Ayisuki Bhayibhileni. Ayina

Ntsusa yayo eBhayibhileni. Ndifumanisa oko Qho ndicaciso oku ebantwini abangekho sezihlalweni,

Abanangxaki yokuqonda le mfundiso. Ngabantu abasepulpitini

Abangenojongana nemfundiso, kwaye ndiza kwazisa kutheni. Uxhwilo ngaphambi kwembandezelo enkulu yimfuundiso edume kakhulu.

Ukuba ufuna uduma, uza Kukushumayela ngoxhwilo olungaphambi kwebandezelo enkulu. Uqalisa

Ukushumayela ukuba uxhwilo luza emveni kwembandezelo enkulu, kwaye uza kusikwa,

Uza kubekwa amabala amnyama, awuzukunakwa kwinkonzo ngokuba

Abafuni kutshintsha kule mfundiso

i-ajenda yokuqinisekisa ukuba akukho mntu ova imfundiso yenyaniso. Yinyani. Kwaye

Indlela abayigcina ngayo le mfundiso ebumnyameni Kungoloyiko nokoyikisa. Ndithetha

Nabefundisi onke amaxesha. Ndibabonisa inyaniso koku. Bayavumelana nam. Kodwa

Abazukuya kwipulpiti kwaye bashumayele ngale mfundiso, ngokuba bayoyika

Bonke abahlobo babo abengabafundisi ukuba babajikele. Abazukubanangxoxo yantetho.

Abazu kukwazi ukushumayela Kwezi nkonzo kuba kufuneke

Ubekwiklabh yoxhwilo oluza ngaphambi kwembandezelo enkulu. Kwaye okuba wukho kulo klabhu yoxhilo oluza ngaphambi kwembandezelo enkulu

Amaxesha amanizn abazuyamkela kuba abafuni ukutya umqhafi ngokuba

Babeyishumayela ngendlela engalunganga yonke le minyaka. Abafuni kukuvuma oko. Abafuni kuvuma

Ukuba ikholeji yabo yeBhayibhile ibafundise ngokungalunganga. Abafuni kuvuma to admit that their

Benza impazamo. Wonke umntu uyazenza iimpazamo. Onke iyakhula. Sonke siyafuna izinto ezintsha. Ukuba awu-

Lunganga entweni, kufuneke ulungiswe kuyo. Ibhayibhile ithi KumaGalati ::

(KumaGalati : Kuba ngoku ndithomalalisa abantu, ndithomalalisa uThixo, kusini na? Ndifuna ukukholisa abantu na?

Ukuba ndingaba ndisakholisa abantu, ndingaba andingumkhonzi kaKristu.

Umfundisi uAnderson: Abashumayeli kufuneke bagqibe Ukuba ingaba ukwanelisa umntu kubalulekile na, ngoku-

Shumayela oko kudumile, ukushumayela imbandezelo enkulu yangaphambili koxhwilo ngokuba yilontto umntu wonke

Afuna uyiva, kuba bethanda imuvi Kwaye banomdlalo wevidiyo kunye

Nomdlalo webhodi kunye neDVD, okanye bahambe neBhayibhile Kwaye ithi kwaye phakama kwaye ushumayele

Uxhwilo luza emveni kwimbandezelo enkulu. Ngumzekelo ogqibelele wabantu abathatha le nto

Ithethwa ngumntu ngaphezulu kwale itshiwo nguThixo. Ngumzekelo ogqibelele Wokungenzi iBhayibhile igqibele

Igunya kwaye uhamba nje nesithethe, uhamba Nokufundisiwe, uhamba

Nalento etshiwo ngabantu, uhamba nomsinga, Kunokuba uhambe nento ethethwa yiBhayibhile

Umfundisi uJimenez: Ndandikade ndikholelwa kuxhilo ngaphambi kwembandezelo enkulu?" Koko ndakufundiswayo ukususela

Ndingumntwana kwaye wawungabuzi nto Xa uxelelwa, kodwa ndathi nokuba ndivelele enyanini

Ndaqla ukubona izibhalo kunye noko iBhayibhile ekufundisayo

Kwafuneke ndenze ukhetho ngokwam lokuba ndiza Kusuke ndihambe nabahambayo, okanye

Ndandizovele ndihambe nomsinga, okanye Ndimele oko ndikholelwa kuko

Kwaye ndimele oko ndandikwazi kuyinyani. Kubomi bam ndiye ndahlaselwa kwaye

Kubekhona abantu abathetha kakubi ngam ngokuba Ndimele uxhilo langaphambi kwembandezelo enkulu,

Kodwa ndinganqwena ukuba ukumalele oku Okanye ubukele lento okanye uyaqalisa ukubona

Inyaniso malunga noku, Kwaye ingase uphume nje ngokholo kwaye uza ku-

Thabatha isigqibo mhlawumbi usincede ikwazi Ukuguqula intambo ngakulemfundiso engekho sezibhalweni

Eluxhwilo ngaphambi kwembandezelo enkulu.

UKent Hovind: Enye yevesi ezibalulekileyo endifumeneyo ngu- KwabaseTesolonika :-

( KwabaseTesolonika :-) Mayalena nokubuya kweNkosi yethu uYesu Kristu, nohlangana kwethu nayo, ndiyanibongoza

Kristu [ke ngoko ubhekisele kwinyani yokuba iNkosi uYesu Kristu uyeza] , kwaye malunga

Nouhalangane kwethu kuye [ibhekisele kuxhwilo], ukuba ningashukunyiswa nto

engqondweni, okanye nibeneengxaki, nokuba kusemoyeni, okanye elizwini, okanye ngeeleta ezisuka kuthi, njengelo

Suku lukaKristu [kwakhona ebhekisele kuxhilo] lukufuphi.

Umfundisi uJimenez: Uthi, “Jonga ayikho kufuphi, Asisiso isiganeko esilandelayo

Esiza kukwenzeka.” Uthi , “Makungabikho ndoda enikhohlisayo Malunga nelo suku (ethetha

Malunga nosuku esiza kuhlangana kunye) Aluzukuza ngaphandle kokuba kuze ukuwa kuqala

Kwaye indosa yesono ivezwe Unyana wentshabalalo.” Ke ngoku, apho ibonakalisiwe

Kwizibhalo ukuba umhla wokuhlangana kwethu neNkosi uYesu Kristu

Aluzukuza kude kubekhonaisiwo kwaye Indoda yesono ivezwe. Eyona nto engxamisekile

Yeyokuba umchasi Kristu uyeza.

Umfundisi uAnderson: ke ngoku iBhayibhile nokucacile ithi usuku luka Kristu alukufutshananga.

Uthi ukuba kukhona umntu ozama ukunixelela ukuba umhla kaKristu usondele, loo mntu

Uyanixokisela. Loo mntu ngumkhohlisi. Uthi sanukukhohliswa lilizwi okanye

Umoya okanye yileta evela kthi, Ileta ezama ukuthi

Usuku luka Kristu lusondele. Sanukuvumela nayiphi indoda inikhohlise Nangayiphi indlela. Elo suku aluzukuza ngaphandle

Oku noku X, Y, no Z kwenzeke kuqala. Uxhwilo alunokwenzeka okwangoku. Imbandezelo enkulu

kufuneke ifike kuqlala Umchasi Kristu kufuneke abesenagunyeni kuqala. Ilanga nenyanga ziza

kwenziwa mnyama ngaph bi kosuku olukhulu nolubi kakhulu kokuza kweNkosi. Ibhayibhile

icace nyhani. Ukuba elo suku aluzukuza ngaphand;e kuba kuze ukuwa kuqala kwaye indoda

yesono ivezwe. Umchasi Kristu uza kuvezwa Umchasi Kristu uza kuhlala etempileni

kaThixo kwaye azibize ukuba unguThixo. I- umchasi Kristu uza kubasemagunyeni ngaph bi kokuba uxhwilo

lwenzeke. Ilula kanjalo. Kodwa ukuba ujonga kuLuka , iya landelelana iza

Ngaphambi koMateyu , ngokuba uMateyu Ngumqolo ongqamene noLuka . Ke ngoko kuLuka

sifunda malunga nesi sehlo sokuqala ukushicilwelwa

Sika yesu efundisa abafundi bakhe imfundiso. Ibhayibhile ithi:

(Luka :) Njengokuba kwakunjalo ngemihla ka[Nowa], ke ngoko kuza kubanjalo

Ngentsuku zonyana womntu [uYesu Kristu].

Umfundisi uAnderson: Abantu abaninzi baza kuthatha Lento kwaye bathi ihetha ukuba abantu baza

Kukhohlakala njengokuba Babenjalo ngemihla kaNowah.

Ngeentsuku zikaLothe, kuza kubanjalo ngemihla yokuza konyana womntu.

Kwaye abantu baza kuthi, “Kuza kungcola njongokuba kwakunjaloeSodom naseGomora.”

Kwaye baza kukukhomba zonke izinto ezenzekayo ekuhlaleni Okuza kuveza oko kwakusenzeka

eGomora naseSodom. Kwaye baza kuthi kwakungcolo njengokuba

Kwakunjalo eGomora naseSodom Okanye kuza kungcola njengakwixesha likaNowa.

Kodwa nyhani, ayingomthelekiso uYesu awenzayo.

Umfundisi uJimenez: kwivesi uthi:

(Luka :-)  Njengoko kwaye kunjalo nangemihla kaLote; babesidla, babesela,

babethenga, babethengisa, babetyala, babesakha; kodwa ngemini awaphuma ngayo uLote

eSodom, kwana umlilo nesulfure ezulwini, batshatyalaliswa bonke.

Umfundisi uJimenez: Esiza kukufunda kulo mqolo kokokuba Xa uLothe waye ekhutshwe

eSodom, lowo ngumfanekiso woxhwilo. Ufumanisa iingelosi ezimbini zingena eSodom

Ezo zimele umhlaba kwaye zikhupha amakholwa Ngaphambi kokuba ingqumbo kaThixo ithelwe

esixekweni. Incwadi yeziTyhilelo ifundisa le nto enye. Ibhayibhile iyaxela kwincwadi

yeziTyhilelo iNkosi uYesu Kristu uthumela iingelosi zakhe kwaye adibanise amakholwa kwaye abakhuphe

elizweni Incwadi yeziTyhilelo itsho ngqo ukuba icala le yure liyadlula

Kwaye uyaqalisa ukuthela ingqumbo yakhe.

Umfundisi uAnderson: Umboniso ka-“Left Behind” Apho wonke umntu ethi shwaka khona

Uthi, “Ingaba baphi bonke?” Ayiyo lento Abantu baza kube beyitsho. Ngokuba

iBhayibhile ithi ngosuku olunye elo sothathwa ngalo, uThixo uza kuqalisa

ukuthela umgwebo. Uthixo uza kuqalisa ukunethisa umlilo namatye omlilo emhlabeni. Abantu

Baza kukwazi ukuba kukhona into eyenzekayo. Abantu baza kube bebalekela ukuzifihla.

Abantu baza kucela amawa Ukuba abawele kwaye abafihle ngenxa

Yomlilo, amatye omlilo, ingqumbo eza kuza. Ngomhla omnye sithathiwe

Sakhutshwa apha ngumhla omnye uThixo Eza kuqalisa athele ingqumbo yakhe. Yiyo lento

Xa ilanga nenyanga zenziwe mnya iBhayibhile Ithi usuku olukhulu lwengqumbo yakhe lufikile kwaye

Ngubani ongakwazi ukuma? Ngokuba ngosuku olunye, Kwicala leyure eligqithile, uThixo uqalisa unethisa

Umlilo namatye omlilo. Ke ngoku isahluko sesithandathu seziTyhilelo, Ilanga nenyanga zibamnyama. Isahluko sesixhenxe,

Izihlwele ezikhulu zamakholwa ziyavela ezulwini. Isahluko sesibhozo, uyaqalisa ukuthela

Ingqumbo yakha. Yile nto kanye ngqo iBhayibhile eyikundisa kuMateyu . Ilanga nenyanga zenziwa mnyama, emveni koko,

Ibeluxhwilo.Ilula kanjalo. Ndithetha nabantu Abakholelwa kuxhwilo olungaphambi kwembandezelo enkulu

Kwaye baza kundixelala ukuba Enye kwezimbini. Badla ngondixelela ukuba

Uxhwilo aluchazwanga kowuchwazwa kwincwadi yeziTyhilelo lo nto engaqhelekanga

Ukuyithetha njengokuba incwadi yeziTyhilelo iquka Ngeenkcukacha ezinkulu iziganeko zamaxesha okugqibela:

Ukushiya isiganeko esibaluleke Njengokuza kukaYesu Kristu emafini kunye

Namakholwa eminyaka yonke behlangene Kunye emafini…

Sesona siganeko sikhulu. Ukuba uthis asichazwanga kwaphela Kwincwadi yeziTyhilelo,

Oo kungenzeki kwaphela Kwincwadi yeziTyhilelo, akucingeki. Kodwa ngokuba

Iphambene kakhulu ukuthi uxhwilo Alufumaneki kwincwadi yeziTyhilelo

Kwaphela, abantu boxhwilo oluza ngaphambi kwembandezelo enkulu Bazamile ukuyikhangela kwaye bafumana into

Abangayisebenzisa njengoxhwilo eza kuba phambi kwembandezelo enkulu, kwaye naku endikuvayo

Kwakhona nakwakhona – Izityhilelo :. IsiTyhilelo : ithi:

(Izityhilelo :)  Emva koko ndabona, nango umnyango uvulekile emazulwini;

ilizwi lokuqala endalivayo lalinjengexilongo, lithetha nam, lisithi,

Nyukela apha, ndokubonisa iinto ezimele ukubakho emva kwezi.

Umfundisi uAnderson: Ke ngoku eli lilizwi elifana nexilongo. Akukho xilongo kule vesi

Elithethayo kwaye lisithi kuYohane (isinye, Umntu omnye), “Yiza phezulu kwaye

Ndiza kukubonisa izinto eziza kukwehla.” Kwaye baza kukuthi, “Bona, nalo

Uxhwilo apho.” Indoda enye iphezulu.. Bathi luxhwilo. Into ephambene ngoku

Kukuba abayifundi kwaphela ivesi . Ngokuba kwivesi yesi ithi:

(Izityhilelo :) Ndithe kwaoko ke ndaba kuMoya; nanko kumi itrone

emazulwini, phezu kwetrone kukho ohleliyo.

Umfundisi uAnderson: Uxhilo ayingomoya Onyukela eya ezulwini. Uxhwilo kukuvuka

komzimba. Siza kuhlangana ngenyama emoyeni. Le nto

Ayonto nje apho umoya wethu enyukela. iBhayibhile iyacacisa ukuba uxhwilo lenzeka ngqo

Kukuvuswa kwabafile bekuKristu Abo abaza kuvuka kuqala. Kwaye thina siphilayo

Kwaye sashiyeka sakuhlangana nabo Naye ngomzimba. Ke ngoku ingaba kukubanjwa komphefumlo

Womntu omnye, uYohane, ayiloxhwilo kwaphela Kwaye ukuba ucinga oku

Luxhwilo, uthabatha inguqulelo engaqinanga. Iyahlekia kuba abantu

Endithetha nabo abakholelwa kuxhwilo oluza phambi kwembandezelo enkulu Bazingca ngokuguqulela iBhayibhile ngqo.

Xa ubacela ukuba bakubonise uxhwilo kwiziTyhilelo, baza kukuza kwiziTyhilelo

:. Indoda enye isenyuswa. Abafundi Bafike nakwivesi yesi- xa esithi,

“Ndithe kwaoko ke ndaba kuMoya; nanko kumi itrone emazulwini, phezu kwetrone kukho ohleliyo..” Zange

Aye ngokwenyama. Umzimba wakhe wawesepha kwi kwiSiqithi sasePatmos. Abafele kuKristu

Baz kuvuka kuqala. Kwaye thina siphilayo Kwaye sishiyekele sihlangane nabo

Emafini. Le ayonto Nje eyenzekayo yomoya. Oku

Kwehla ngokwenyama. Ingaba siyitsala kakhulu xa sinokuthi ayilo xhwilo. Abo.

Bakholelwa kuxhwilo olungaphambi kwembandezelo enkulu Kufuneke bathi iziTyhilelo : luxhwilo

Ngokuba yilonto kuphela abangaze bayifumane Kwincwadi yeziTyhilelo ngaphambi

kwembandezelo enkulu Kwaye ayingeni. Kwakufuneke befumenento, ndiyaqikelela. Ndakhula

Ndifundiswa uxhilo olungaphambi kwembandezelo enkulu. Xa ndandikhulu, ndafundiswa ukuba

Ayichazwa kwaphela kwincwadi yeziTyhilelo. Ndandisoloko ndicinga ukuba ikhona into engaqondakaliyo malunga noko.

Isiganeko esibaluleke kwaye esisesona njengoxhwili…Unencwadi malunga

Neziprofeto zonke, incwadi yeziTyhilelo, Kwaye uvele angayichazi? Ayiniki

Ngqiqo. Ndandisoloko ndicinga njengomntwana Uxhwilo luza kubalapo ukhona

Usaqhubeka nobomi bakho Usuke uthi shwaka. Kodwa inkulu kakhulu

Kunoko, kuba iBhayibhile ithi Onke amehlo aza kummbona. Siza kubona ilanga

Nenyanga zimnyama. Ithi kuLuka xa Ubona ezi zinto ziqalisa ukwenzeka,

Uthe jongani phezulu, kuba usindiso lwenu lusondele. Yibanombono ukuba kuza kubanjani

Ngaloo mzuzu xa ilanga libamnyama, Nenyanga ibamnyama, iinkwenkwezi zisiwa

Kwaye sojonga phezulu sisazi kuko. Ilapha. Silenzile ixesha.

Ifana ngongeno lwaseHollywood. Xa abantu abadumile

Esiza nakweyiphi indawo. Basoloko benelitha lidanyaza Kunye neecannon bhum kunye

Nomsi nanto yonke. Bafuna ukuchaza abantu. “Hey, ndijonge.” Ukuba

Ufunda Izityhilelo isahluko okanye uMateyu , uMarko , okanye uLuka , nawuphi umqolo

Ucacisa ilanga nenyanga zibamnyama, Imangalisa nyhani xa uyijonga.

Ilanga nenyanga zibamnyama oko Kuza kuqhubeka kutsale unako lomntu wonke emhlabeni.

Kodwa iphinde ithi kukho inkanyamba, Mhlawumbi kuthi kanti awuboni,

Nayo iza kwenza uyinake.

Umfundisi uAnderson: Kwaye kulo mzuzu Kumnyama tsu, uYesu eze

Emafini, alayite isibhakabhaka sonke. Ibhayibhile uza kulayita isibhakabhaka njengombane

Apho ikhanya ekupheleni kwelinye izulu ukuya kwelinye, Kwaye sakujonga phezulu sibone

uYesu esiza emafini. Siza kukwazi ngalo mzuzu ukuba siza kukuhlangana

Phezulu naye. Ndiyanqwena ndiphile ukuwubona Loo mhla. Andazi ukuba oku kokwenzeka

Kula maxesha ethu. Ndiyanwena oku Kwenzeke ndisaphila. Ndiyanqwena ndingayinyamezela

intshutshiso nembandezelo enkulu. Ingabayinto entle kanjani ukuba ndiphile

Ngalo mhlauYesu esiza emafini.

Inkulu ngaphezu kokuba senziwe sakholwa.

UKent Hovind: Uluvo lokuba kuza Kubakhona ubuyo lwesibini oluyimfihlo apho abantu

Kuza kufuneka mva bafumanise ukuba kwenzekeni. Ayonyani kwaphela.

Oku kuza kutsala wonke umntu ngalo mvulo omkhulu waseHollywood.

Umfundisi uAnderson: Ulunge ngqo. KwiZityhilelo Isahluko ithi “Bona,

Nantso imvana isiza emafini kwaye onke amehlo Azombona.” Qaphela ukuba “esiza” kukwixesha

langoku. Kuxa ibuya. Uza namafu kwaye onke amehlo azokumbona

Icace gca. Kwabangasindiswanga Iza kuboyikisela ukufa. Ibhayibhile

Ithi xa bembona esiza emafini, baza kukuba Bezilile,

Baza kukhala, baza koyikela ukufa. Kodwa abanye bethu

Abajonge phambili kwisehlo, siza Kuvuya, siza konwaba kwaye

Iza kubayimvakalelo emnandi ukwazi ukuba kuko oku.

Umfundisi uJimenez: Mna ndifuna le filimu Ukuba iphumelele. Ndingathanda ukuba le filimu isetyenziswe

Ukuba ikwazi ukuvula amahle abantu bakaThixo Babone inyaniso. Ndicinga ukuba

Kubaluleke kakhulu ukuba singabuyela eBhayibhileni. Ndikhumbula mhla ndandingumntwanana

Kwaye ndandikhula, ndandingathandi kwaphela ukufunda incwadi yeziziTyhilelo Ngokuba ndandicinga

Andinakuyiqonda okanye qho ndifunda into Ndandibuza ukuba.

“Ingaba ithetha oko nyhani? Ingaba ithetha oko nyhani?” Xa ndandikwazi ukufunda

Inyaniso malunga noxhwilo, yavele yavula Izibhalo kum. Ngoku ndiyakuthathanda ukufunda incwadi

yeziTyhilelo ngoku. Njengokuba ndiyifunda, Ivele yenze inyani kakhulu. Ndicinga ukuba

Ukuba siyaphuma phandle apha siye kwiqemrhu lamaKristu Kwiqemrhu elixhasa ngezimali

Kwiqumrhu leBhaptizi eliphandle apha, Kwaye sibavule amehlo abo kulo mba, mhlawumbi

Iyakuzisa uthando lelizwi likaThixo Kunye nemvuselelo yelizwi likaThixo kwaye

Novuselelo lokuthanda ilizwi likaThixo emva kwipulpiti Yelizwe lethu, kwaye

Singabona kakuhle umsebenzi omkhulu wenzelwe uThixo.

Umfundisi uAnderson: Isizathu sokuba senze le filimu Ayikokuphakamisa iinwele zeemfundiso okanye

Ukulungisa kuphela umntu obone isiprofeto sakhe seBhayibhi;e Kwehlukile kunawethu, Ayikuko oko

Ezi ziganeko zizganeko zokwenyani Eziza kukwehla. Ibhayibhile isixelela ukuba

Kuza kubakho urhulumente omnye welizwe. Kuza kubakho inkonzo enye yelizwe. Kuza kubakho

Imali enye yelizwe. Oku ayongcingane equlunqiwe ukuze abantu bayilibale. Ezi ziganeko

Ziza kwenzeka manyani. Abantu baza kukubulawa Ngamanani amakhulu. Kuza kubakhona indlala enkulu

Kuza kubakho izifo ezinganyangekiyo. Kuza kubakhona intshutshiso.

Kuza kubakho into ongazange uyibone kulo mhlaba Nayiphi into zakhe zakuyo kwaye amaKristu

Akakakulungeli oko kwaphela. Kodwa bayakholelwa Kwintsomi yoxhilo olungaphambi kwembandezelo enkulu

yoxhwilo?" Ndiyakholelwa kuxhwilo. Yimfundiso yeBhayibhile. Kodwa uXhwilo luza

EMVENI KWEMBANDEZELO ENKULU.

Umfundisi uJimenez: Uthi, “Mfundisi Jimenez, Kutheni oku kubalulekile?” Naku kutheni ibalulekile.

Uxhilo oluza ngaphambi kwembandezelo enkulu Yimfundiso ekholelwa ekubeni akubalulekanga kakhulu

Esikwenzayo. Ngokuba nokuba kwenzekani, Nokuba ndiza kukufa ngoxolo njengendoda endala

Okanye ndiza kuphila nje ubomi, Ndithabatha iholide, ndityala kwi-k yam,

Ndiphila ubomi obumnandi, kwaye ngenye imini Ndiza kuvele ndithi shwaka, ngaphambi kokuba nayiphi into embi yenzeke.

Le mfundiso ifundiswa kwabaninzi Kwabantu ezisenze ukuba

Sonqene kakhulu kwaye sonele kakhulu kubuKristu bethu. Kufuneke sishumaye igospile. Kufuneke siphume

Kufuneke sifundise abantu kwaye Sibaxelele, “Jonga nantsi intshutshiso isiza.

Yiya kwiholide yakho incinane Kwaye wenze zonke izinto ekufanele uzenze, kowa kufanele

Uqinise indoda yakho engaphakathi. Kungcono Ufumane iBhayibhile yakho. Kungcono uqalise ufunda

iBhayibhile yakho. Kungcono uqalise ukuhamba noThixo kwaye umazi uThixo. Kungcono uqalise ukufuna

iBhayibhile, kungakho umhla apho beyexuthayo le Bhayibhile kuwe.” Namhlanje

Sinikezwe inkululeko epheleleyo ukuba siqokelele, Sivule iBhayibhile, sishumayele ilizwi, kodwa

Kungafika umhla apho le ndibano Ingangabikho semthethweni, xa le Bhayibhile ingekho

Ingekho semthethweni, xa sisenza oko sikwenzayo ngoku Akuzubakho semthethweni. Ukuba singanentliziyo

kaThixo, singaifikelela kubantu nge gosipile kaYesu Krsistu.

Umfundisi uAnderson: Ngako konke oku ndizama ukuthi. Ezi zinto ndizishumayela kuni ukuze

Ningakhathazeki. Xa imbandezelo isiza, Xa ucelwa ukuba uthabathe uphawu le rhamncwa

Kwisandla sakho sasekunene, okanye entlokweni yakho, Uza kukhumbula le semoni. Mhlawumbi ayizukwenzeka

Kobu bomi bethu, mhlawumbi iza kwenzeka. Kodwa Ukuba iyenzeka, uza kukhumbula le semoni.

Kungoko uYesu wayitsho kungoko nam ndiyitsho. Uthi i “Ingaba oku kukusoyikisa?” Hayi,

Ibhayibhile ithe ilizwe liza kuba kwimbandezelo. Khathazeka ngayo? Hayi. Uthe elizweni

Niza kuba nembandezelo enkulu, kodwa yonwabani. “Ndiloyisile ihlabathi.”

Yonwabani. Sunukudakumba, sanukuphuma nihambe kwisemoni, “Oh, ingaba unyanisile?

Ukunqunyulwa iintloko? ijele? kulungile? Izifo ezinganyangeki? Uqinisekile?” Hayi, kodwa yonwabani.

Ndiloyisile ihlabathi. Mhlawumbi iza kukwenzeka Kweli lizwe lethu, mhlawumbi ayizukwenzeka. Kodwa noba yeyiphi

Ukuba uThixo ungakuthi, Ingaba singachaswa ngubani? Mbonge uYesu Krsistu. Masithobe iintloko zethu

Kwaye sithandaze. Bawo, siyakubulela kakhulu Ngengcaciso ecace gca elizwini lakho

Kwaye sikubulela kakhulu ngokusinikeza uMoya oyiNgcwele ukuba asikhokhele. Ngendingakwazanga

Ukwazi ezi zinto ngokwama Kukuhlanjwa ingqondo endikufumene kwaba bantu

Baxokayo kum kunye noScofield, kodwa enkosi ngoMoya oyiNgcwele ukuba kula ndlu

Kwiminyaka emininzi eyagqithayo wasika kuko konke oko Lwaye watshisa la magama amathathui engqondweni yam. La magama amathathu avele atshisa angena

Ingqondweni yam ezuka kuMateyu njengenkenkweana eneminyaka engama : EMVENI KWEMBANDEZELO ENKULU.

Ndiyathandaza ukuba lo mazwi angangena kwiintliziyo neengqondo Omtu wonke olapha ngobu busuku.

Siyakuthanda kwaye siyakubonga Kwaye egameni likaYesu siyathandaza. Ameni. Masiculeni.

Ingoma enye nje ekhawulezile ngaphambi kokuba sihambe.

UMCULO: Kuhle ke Moya wam

Umfundisi uJimenez: Le yingoma yam, Kwaye siza kucula ivesi yam endiyithanda kakhulu

Ngoku. Amaxesha amaninzi xa ucula Uvele uqale ucule. Awucingi

Ngamazwi nokuba athini. Jonga kwivesi yesithathu yale ngoma

Ithi, “Izono zam,oh, ulonwabo, Lwale ngcamango enkulu” Uthi “Ingaba loluphi

Ulonwabo ngokucinga ngesono sam?” Kodwa jonga koko ikutshoyo. Ithi, “Ibethelelwe

Emnqamlezweni kwaye ndilithwalanga kwaphela Mbonge uYehova, mbonge uYehova, phefumlo wam.”

Vele ucinge ngalo mazwi uwaculayo. Yicule kwaye siza kulungela

ukushumayela.

Izono zam, oh ulonwabo lengcamango ekulu! Isono sam, singaqhekezwanga kodwa sonke,

Sibethelelwe emnqamlezweni, kwaye andilithwalanga kwaphela Mbonge uYehova, mbonge uYehova, phefumlo wam!

Kuhle ke, moya wam Kuhle ke kuhle ke moya wam.

Kwaye Nkosi khawulezisa lo mhla Apho ukholo lwam lobonakala

Amafu esongwa njengeskroli; Ixilongo lokuphinde likhale, kwaye iNkosi

Iza kukwehla, Nanhgona kunjalo, kuhle ke moya wam.

Kuhle ke, moya wam Kuhle ke moya wam.

Ibhayibhile icace kakhulu kusindiso. Alisekelwanga ekubeni ulunge kangakanani. Abantu abaninzi

Bacinga balunge kakhulu kwaye baza Kuya ezulwini kuba belunge kakhulu.

Kodwa iBhayibhile ithi, “Sonke sonile Kwaye asalufanela uzuko lukaThixo.” I-

Bhayibile ithi, “Njengokuba kubhaliw Akukho namnye ongwele, namnye.” Andikho ngcwele.

Awukho ngcwele. Kwaye ukuba ibibubulungisa bethu Obuza kususa ezuwlini

Akukho namye wethu ongaya.

.Vuma ukuba ungumoni.

Ibhayibhile ide ithi Kwizityhilelo ::

(Izityhilelo :) Ke wona amagwala, nabangakholwayo, nabangamasikizi, nababulali, nabenzi bombulo, nabakhafuli, nabakhonzi bezithixo,

kwaye [mamela oku] – onke amaxoki, isabelo sawo siya

kuba sedikeni elivutha umlilo nesulfure. Oko kukufa kwesibini.

Ndixokile ngaphambili. Wonke umntu wakhe waxoka ngaphambili Sonke sona sazenza izinto.

Ezingaphezulu koxoka. Masivume. Sonke sifanelwe sisihogo.

. Siwazi umvuzo wesono.

Kodwa iBhayibhile ithi:

(Romans :)  ke yena uThixo uqondakalisa okwakhe ukusithanda ngokuthi, sakubon’ ukuba sisengaboni, uKristu

asifele.

Ke ngoko uYu ristu, ngokuba uyasithanda, weza kulo Mhlaba. Ibhayibhile ithi waye enguThixo

esenyameni. Uthixo wathabatha uhlobo lomntu waphila ubomi besoni. Zange enze

Nasinye isono. Kunjalo bambetha bamtshicela kwaye bambethelela emnqamlezweni.

Ibhayibile ithi xa waye eemnqamlezweni, yena wathwala izono zethu kumzimba wakhe

Emthini. Ke ngoko sonke isono owakhe wasenza, Naiphi isono ndakhe ndasenza kwakungathi uYesu

usenzile. Waye egwetyelwa izono zethu. Ewe bathabatha umzimba wakhe xa waye

Eifa kwaye engcatywa engcwabeni, kwaye uMoya wakhe Waye ehadesi iintuku ezintathu kunye

Nobusuku obuthathu (KwiZenzo zabaPostile :). Mveni kwentsuku ezintathu, Wavuka kwelabafileyo. Way wabonisa

Kubafundi bakhe amanxeba ezandleni zakhe Ibhayibhile icacile ukuba uYesu wafela wonke umntu

Ithi zange afele izono zethu kuphela, kodwa Wafela izono zehlabathi lonke.

Kodwa kufuneka kubekho into esiyenzayo ukuze sisindiswe. Ibhayibhile inalo mbuzo

kwiZenzo zabaPostile Ingaze ndenzeni ukuze ndisindiswe? :

(KwiZenzo zabaPostile :-) Kholelwa kwiNkosi uYesu Kristu, Kwaye uza kusindiswa kwena, nendlu yakho.”

Kwaye zange ithi, “Ngena inkonzo Uza kusundiswa.Bhaptizwa

Kwaye uza kusindiswa. Phila ubomi Obulungileyo uza kusindiswa. Guquka kuzo zonke izono zakho

Uza kusindiswa.” hayi. wathi, “Kholwa .”

. Kholwa ukuba uYesu wafa, wangcwatywa kwaye Wavuka kwakhona esenzela wena.

Ndito nevesi edumile eBhayibhileni, Ebhalwe kumazants ekomityi

Kwi-OutBurger, idume kakhulu wonke umntu Wakhe wayiva: UYohane ::

(Yohane :  Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze

bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.

Unaphakade uthetha unaphakade. Ithetha oko ngonaphakade. Uyesu wathi:

(Yohane : mna ndizinika ubomi obungunaphakade; azisayi kutshabalala naphakade;

akukho namnye uya kuzihlutha esandleni sam.

Ibhayibhile ithi ku Yohane ::

(Yohane :)  Inene, inene, ndithi kuni,

Lowo ukholwayo kum unobomi

obungunaphakade. Awunokwazi ukuphulukana nosindiso. Lungunaphakade. Lukhona ngonaphakade.

Xa uthe wasindiswa, xa uthe wakholwa Kuye, Uyasindiswa ngonaphakade nokuba kutheni,

Awunokwzi ulahlekelwa lusindiso lwakho. Nokuba ndingaphuma ndiyokwnza isono esibi,

uThixo uza kundibethela sona kulo mhlaba. Ukuba Ndiye ndaphuma ndayobulala umntu namhlanje

uThixo uza kuqinisekisa ukuba ndiyagwetywa. Ndiya entolongweni okanye okunzima kakhulu okany ndiza kufumana

Ukubulawa, okanyenokuba yintoni lo mhlaba Undigweba ngayo. uThixo uza kuqinisekisa

Ndiza kugwetywa nangaphezulu. Kodwa andiyi sihogweni. Akukho nto ndingayenza

Ukuba mandiye esihogweni ngokuba ndisindisiwe. Kwaye ukuba ndiye esihogweni uThixo uxokile ngokuba

Uthembisile ukuba nabani okholwayo Kuye Unobomi obungunaphakade. Uthe

(Yohane :) Bonke abadla ubomi bekholwa kum, abasayi kufa naphakade; uyakholwa na koko?

Kungoko ukhona imizekelo emininzi Yabantu eBhayibhileni abenza izinto

Zimbi kakhulu, kodwa baya ezulwini. Njani? Ngokuba babelungekakhulu? Hayi, ngokuba

Babekholwa kwiNkosi uYesu Kristu. Izono zabo Zixolelwe. Abanye abantu abakhe baphila

Ubomi obungcono kumehlo ehlabathi, okanye mhlawumbi Nyhani baphila ubomi obungcono, kodwa

Abakholwa kuKristu, kuza kufuneke baye Esihogweni ukuba bagwetyelwe izono zabo.

. Themba uYeu kuphela njengomsindii wakho.

Kwaye mandivale oku, Eyona nto enye bendifuna ukuqinisekisa ndiyayizisa

Ukuthi ga namhlanje. Kwakukho umbuzo ububuziwe kuYesu ngomnye wabafundi bakhe. Lo mbuzo

wawusithi: Ingaba bakhona abambalwa abayokusiniswa?Nguwo lowo! Umbuzo olungile ne? Ngabantu abaninzi abasindiswayo?

Okanye ngabambalwa? Nguba apha ocinga Ukuba abantu abanizni kweli lizwe baya

Ezulwini? Qikelela impendulo yaye isithini? Uthe kuMateyu :

(Mateyu :-) Ngenani ngesango elimxinwa; ngokuba libanzi isango,

iphangalele nendlela, esa entshabalalweni; baninzi ke abangena ngalo. Ngokuba limxinwa

isango, icuthene nendlela, esa ebomini; bambalwa ke abalifumanayo.

Emveni koko waqhubeka esithi

(Mateyu :-) Hayi wonke umntu othi kum, Nkosi, Nkosi, uza kungena

Ubukumkani bamazulu; kodwa lowo owenza intando kaBawo osemazulwini. Abaninzi

Baza kuthi kum ngalo mhla, Nkosi, Nkosi ingaba khange siprofete egameni lakho? Kwaye igama lakho

Likhuphe amadimoni? Kwaye igama lakho lenza imisebenzi emininzi emihle? Kwaye ndiza kuthi

Kubo, andizange ndinazi: sukani kum nina benzi bobubi.

Okokuqala uninzi lelilizwe Alitsho nokuba liyakholelwa kuYesu. No=gokubonga,

Unizni lwaleklasi luthi luyakholelwa kuYesu. Kodwa uninzi lweli lizwe alutsho ukuba

Luyakholelwa kuYesu. Kodwa uThixo wamlumkisa Nabo bathi bayakholwa

kuYesu, kwabo bambia Nkosi, abaninzi babo baza kube besithi kuye , “Senze

Yonke le misebenzi emihle. Kutheni singa- sindiswa?” Uza kuthi, “Mkani kum

Andizange ndinazi.” Kungokuba Usindiso alululo olwemisebenzi, Kwaye ukuba

Uthembele kwimisebenzi yakho, kwaye ukuba ucinga uya ezulwini ngokuba

Uye wabhaptizwa, okanye ukuba ucinga “Kufanele, ndiphile ubomi obulungileyo. Ndicinga kufanele

Ugcine imithetho ukuze usindiswe. Ndicinga ukuba kufanele ndiye enkonzweni. Ndicinga fanele

uguquke ezonweni zakho…” Ukuba uthembele emisebenzini yakho,

Uyesu uza kuthi kuwe ngelinye ilanga, “Suka kum Andizange ndikwazi.” Kufuneka

Ubenokholo lonke koko wakwenzayo. Kufuneke ubeke ukholo lwakho koko uYesu wakenza

Emnqamlezweni, xa waye efela wena kwaye wenzakaliswa ross, Kwaye wavuka kwakhona. Elo litikiti lakho

Lokungena ezulwini. Ukuba uyathemba “O, ndiya ezulwini ndingu-

mKristu olunge kakhulu kwaye ndenza ezi zinto zintle,” uza kuthi, “Mka kum.”

Kwaye qaphela uthe: “Mka kum, Andizange ndikwazi.” Hayi, “Ndandidla ngokukwazi.”

Ngokuba nothi akwazi, nditshilo ngaphambili Ihlala kude kubesekupheleni. Yeyangonaphakade.

Xa ethe wakwazi, usindisiwe ngonaphakade. Kodwa uza kuthi, “Mka kum,

Andizange ndikwazi.” Ukuba uya esihogweni, kungokuba zange akwazi. Xa ethe wakwazi,

Uyakwazi. Kufana nokuba bangaphi abantwana bam Abaza kusoloko bengabantwana bam. Xa uzalwe ngokutsha,

Xa ungumntwana wakhe, uza Kusoloko ungumnwana Wakhe. Ungayigusha

emnyama yosapho. Ungangumntu olulekwayo nguThixo esamzulwini kulo mhlaba

Ungabumosha ubomi bakho apha ezantsi, kodwa Awunobumosha phzulu. Usindisiwe.

Yinto esele igqityiwe. Ke ngoko, yeyona nto Ebendifuna ukuyizisa kuni

Malunga namaxesha okugqibela. Kwaye sinayo nje imizuzwana embalwa

Yemibuzo malunga nokuba lusindiso okanye amaxesha okugqibela.

Nkosi Yesu, ndiyazi ndingumoni. Ndiyazi ndifanele ukuya esiHogweni,

Kodwandiyakholelwa wafa emnqamlezweni ufela mna kwaye wavuka kwakhona.

Nceda undisindise ngoku kwaye undinike ubomi obungunaphakade. Ndithembe wena kuphela, Yesu. Amen.

 

 

 

mouseover