"After the Tribulation" full movie with Tagalog subtitles

Watch Video

October 5, 2015

Nguni't kung makita ng bantay na dumarating ang tabak, at hindi humihip ng pakakak, at ang bayan ay hindi napagbigyang alam;

at ang tabak ay dumating, at maghiwalay ng sinoman mula sa gitna nila; siya'y nahiwalay sa kaniyang kasamaan;

nguni't ang kaniyang dugo ay sisiyasatin ko sa kamay ng bantay." - Ezekiel :

Maaga pa ngayong Martes ng umaga, ika- ng Setyembre, .

- Al, napakagandang umaga, di ba? - Perpektong umaga sa taglagas.

Noong Setyembre , , nagbago ang mundo. Ang "lupa ng malaya" ay naging

lupa ng alipin. Pinagpalit ng mga tao ng dating maluwalhating Estados Unidos ang kalayaan nila para sa seguridad.

Ngunit nangyari ba ito ayon sa disenyo?

"Disyembre , , isang petsang mabubuhay sa labis na kasamaan.

Ang Estados Unidos ng Amerika ay biglang at kusang inatake. "

Maraming mga katanungan ang nagtatagal sa kaganapan ng sa araw na iyon - na araw ng labis na kasamaan. Ngunit isang bagay

ang natiyak namin: ang sorpresang pag-atake sa Pearl Harbor ay nagtakda isang kurso ng mga kaganapan

na matapos ay nagdala sa amin sa isang gobyerno na para sa buong mundo.

"Inumpisahan ng Japan ang digmaang ito sa katraydoran. Tatapusin natin ito sa pagwawagi."

Nang matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, binuo ang United Nations, at ang landas patungo sa isang

gobyerno para sa buong mundo ay nai-angat. Bawa't digmaan ay nagdadala sa atin ng isang hakbang palapit sa kung tawagin ng Bibliya ay

"ang katapusan ng mundo." May mga checkpoint na itinatayo sa lahat ng lugar; ang sabi ng pulis

ay naghihigpit ito sa mga tao ng Estados Unidos, at sa mga nakakaintindi

sa propesiya ng bibliya, kung ano ang susunod na paparating ay hindi na nakakasorpresa.

Sa isang panahon sa darating na hinaharap, and sabi sa King James na Bibliya ay ang lahat sa planeta ay

ay kakailanganing kumuha ng Marcosa upang makabili o makapagbenta. Habang ang ating kasalukuyang sistema ng ekonomiya ay gumuguho,

at and teknolohiya ay lumalawak, ang cash na pera ay nagiging isang bagay na lang ng nakaraan. Ang reyalidad ng isang walang cash na pera

na lipunan ay hindi na malayo. Sa katunayan, ito ay ipinapatupad na. Kahit ito ay itinatanggi ng maraming

mga lider ng relihiyon, ang mga masasamang tao ay nagsisikap sa lahat ng oras upang makapagdala ng Bagong Kalakaran sa Mundo.

Nakikita natin ang katapusan na mabilis na papalapit, at ang entablado ay isinasa-ayos para sa pagdating ng anti-kristo.

Naririnig natin ang mga boses ng mga nagpapasama ng ating Konstitusyon ng Estados Unidos

at nagtataguyod nitong pandaigdigang sistema ng gobyerno. "...isang bagong pamamalakad sa mundo..."

At sa ngayon na ang mga ito ay nasa kalapit na lamang, ang pelikulang ito ay mas naging mahalaga kailan pa man.

Si Satanas ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang itatag ang isang gobyerno para sa buong mundo at isang relihiyon para sa mundo

bilang paghahanda para sa anti-kristo. Nalinlang din niya ang mga makabagong ebanghelikong Kristyano

upang maniwala na sila ay aalisin sa mundong ito bago maganap ang Malawak na Kapighatian.

Ang doktrinang ito, na kilala bilang "destruksyon bago ang kapighatian" ay nagtuturo na si Kristo ay maaaring bumalik ano mang oras,

at walang magiging mga palatandaan ang kanyang pagdating. Bilang resulta ng pandarayang ito,

karamihan sa mga Kristyano ay lubusang hindi handa sa babala ng Bibliya na paparating.

Kahit na malinaw na nakasaad sa banal na kasulatan sa Mateo , at sa iba pang mga dako, na ang destruksyon ay magaganap

MATAPOS ANG KAPIGHATIAN, mga sikat na tagapangaral, kolehiyo ng Bibliya, at tanyag ng mga pelikula

katulad ng Left Behind ay nagturo sa mga masa na umasa na ang destruksyon ay maaaring maganap sa anumang oras.

At dahil karamihan sa mga Kristyano ay hindi pa nababasa ang kabuuan ng Bibliya para sa kanilang sarili, kaunti ang may alam

na ang destruksyon bago ang kapighatian ay isang panlilinlang na hindi makikita sa banal na kasulatan. Subalit kung ang destruksyon bago ang kapighatian

Subalit kung ang destruksyon bago ang kapighatian ay wala sa banal na kasulatan, saan ito nagmula?

Matapos ang Kapighatian

Ang pangalan ko ay si Steven Anderson, at ako ang pastor ng Faithful Word Baptist Church

sa Tempe, Arizona, at ako ay may misyong imulat ang mga tao tungkol sa destruksyon bago ang kapighatian

dahil ito ay isang posisyon na naka base sa isang kamangmangan, at ako ay naniniwala na kung

makikita ng mga tao ang banal na kasulatan at makita nila ang mga katotohanan, mahirap para sa kanila na

magpasya na ang destruksyon ay siguradong darating MATAPOS ANG KAPIGHATIAN.

Ang pangalan ko ay Roger Jimenez. Ako ang pastor ng Verity Baptist Church sa Sacramento, California.

Ako ay lumaki sa tahanang Kristyano, at itinuro sa akin ang destruksyon bago ang Kapighatian

buong buhay ko, at hindi ako nagkaroon ng dahilan para magtanong tungkol dito. Yan ang sabi sa atin ng mga tagapangaral, at

at ako ay naniwala lamang sa kung ano ang kahalagahan nito, subalit nung ako ay nalantad sa doktrina, nag-umpisa kong

makita kung gaano ito hindi naaayon sa banal na kasulatan, at aking naramdaman na kailangang maituro natin ang

Bibliya at makuha ang katotohanan mula dito.

Pastor Anderson: Ang doktrina sa destruksyon bago ang kapighatian ay bago pa lamang. Walang ebidensya

na may kung sinuman nag nagturo nito bago ang .

Pastor Jimenez: Dapat nating maintindihan na ang mga 's ay sadyang nasa hulihan na ng kasaysayan . Sa loob ng mga libong

mga taon mula nung panahon ni Kristo, tayo ay nagdaan sa mga pagbabago, dumanas tayo sa lahat ng

iba't-ibang mga teologo - kung anuman ang iyong inaaayunan o hindi sa mga lalaking tulad ni Martin Luther, o

Juan Calvin, o sinuman, ang katotohanan ay libong mga aklat, libong mga dokumento, libong

mga salaysay, at napakaraming mga aral ang nagawa bago ,

Pastor Anderson: Ang sinasabi ko ay walang ebidensya ng kung sinuman mula sa ano mang denominasyon,

na anumang uri ng Kristianismo, ang nagturo ng doktrinang ito.

Pastor Jimenez: Kung titignan mo ang mga pangyayari sa kasaysayan, dapat mong itanong sa iyong sarili ang tanong na account, you have to ask yourself the question,

"Ano ang pinag-mulan ng destruksyon bago ang kapighatian?"

Dr. Roland Rasmussen: Ang isa sa mga unang nagbigay proposisyon tungkol sa bago ang kapighatian na paniniwala ay isang lalaki na ang pangalan

ay Juan Nelson Darby. Nung s, nagsimula niyang ituro ang doktrinang kanyang tinawag na "ang

Lihim na na destruksyon." Sa kalaunan ay gumawa siya ng kanyang sariling pagsasalin ng Bibliya kung saan niya

inalis ang ilang mga buong bersikulo, dinungisan ang mga mahalagang doktrina ng Bibliya, at sinira ang pangunahing

mga talata patungkol sa ikalawang pagdating ni Jesukristo. Si Juan Nelson Darby, ay kilala bilang "ang Ama

ng Makabagong Dispensasyonalismo," ay nagpakalat ng kanyang teorya tungkol sa destruksyon bago ang kapighatian sa kabuuan ng

ika-labing siyam na siglo. Sa kalaunan ang destruksyon bago ang kapighatian ay nakakuha ng malawakang pagtanggap mula sa mga

Baptist nung inilathala ng Oxford University Press ang Scofield Reference na Bibliya, na mayroong

mga marginal note na nagtataguyod ng konsepto ng lihim na destruksyon ni Darby. Ang mga note na ito ay naging dahilan upang maraming

mga Kristyano ang yumakap sa doktrina na animong ang Diyos ang nagsalita sa kanila tungkol dito.

Pastor Anderson: Ginamit ng Diyablo ang Scofield Reference System ng Bibliya bilang kasangkapan

na mas higit pa sa anuman upang palawakin ang doktrinang destruksyon bago ang kapighatian. Nais mong alamin

kung saan ito nagmula? Ganito ang nangyari kaya ito nakarating sa mga simbahan. Dito ito kinukuha ng mga pastor.

Hindi ito nagmula sa Bibliya. Hindi rin ito nagmula sa bibig ni Hesukristo!

Pero nagmula ito sa bibig ni Scofield. Ang mga note ni Scofield ay tumuturo sa isang destruksyon bago ang kapighatian,

at hinihimok nila ang nagbabasa na maniwalang ito ay nasa banal na kasulatan samantalang wala naman

talaga doon ito. Kaya dahil sa Scofield na Bibliya na naipamahagi sa mga seminaryo at mga kolehiyo,

at sa dami ng mga tagapangaral na mga batang lalaki na nagbabasa ng Scofield Reference na Bibliya, sila ay nagsimulang

tanggapin na lang na isang katotohanan ang destruksyon bago ang kapighatian at nagsimula silang ituro ito.

Dr. Roland Rasmussen: Ang paggawa ng mga Kathang-isip tungkol sa malamang na mangyaring destruksyon ay nakarating din nung dekada sitenta

na henerasyon sa pamamagitan ng pelikula ni Don Thompson.

"Bigla na lang at walang babala, libo-libo, maaaring milyon-milyong mga tao ang naglaho na lang.

Ang mga kaunting naging saksi sa pangyayari ng paglaho ay hindi naging malinaw,

Pero isang bagay ang tiyak na sigurado. Milyon-milyon na nakatira sa daigdig na ito kagabi ang wala na dito ngayong umaga.

Dr. Roland Rasmussen: Ang trilogy ng thriller ni Thompson ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagtuturo

sa bagong henerasyon ng mga kabataan. Simula sa pinaka-unang pagpapalabas nito, higit sa na milyon ang nakapanood ng "A Thief in the Night."

Noong , nilathala ni Tim Dalehouse ang "Left Behind", ang nobelang nagpapahayag nila Tim LaHaye's at Jerry Jenkins.

Pastor Anderson: Ito ay kathang-isip na serye na nagpapakita sa lahat na naglalaho, at walang taong

nakaka-alam kung nasaan sila. Ang mga sasakyan ay nagsasalpukan sa isa't-isa; ang mga eroplano ay lumalagpak dahil

ang piloto ay nawala, at ang madamdaming pagpapalabas ng destruksyon na ito bago ang kapighatiang ay naging

bahagi na ng kultura ng Amerika at ang mga tao ay tinanggap ito bilang katotohanan at ahh...

Ito ay isang kabobohang pelikula.

Dr. Roland Rasmussen: Ang Left Behind ay nagpatuloy na buementa ng milyong kopya sa buong mundo,

nagbunga ng serye ng na aklat, at tatlong paghahalaw sa pelikula hanggang sa kasalukuyan, Pero ang Left Behind ay isang

kathang-isip. Upang malaman ang katotohanan tungkol sa destruksyon, dapat nating tignan ang mga pahina ng Bibliya mismo.

Pastor Anderson: Thessalonians kapitulo ang susi sa sipi ng destruksyon.

At sa Thessalonians na kapitulo , maaaring makikita natin ang pinaka kilalang teksto tungkol sa destruksyon.

Pastor Anderson: Kahit sino ay sasang-ayon na ang siping ito ay nagsasalita tungkol sa destruksyon. Ito

ang pinaka-malinaw na pagtuturo sa Bibliya tungkol sa pagdating ni Hesus na nasa mga ulap, at tayo ay nahuling

magkakasamang makikita siya. Ang Bibliya ay mababasa sa bersikulo :

( Thessalonians :) "Nguni't hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa

sa nangatutulog; upang kayo'y huwag mangalumbay, na gaya ng mga iba, na walang pagasa."

( Thessalonians :) "apagka't kung tayo'y nagsisisampalatayang si Hesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang

nangatutulog kay Hesus ay dadalhin ng Dios na kasama niya."

Pastor Anderson: Kaya ang sabi niya dito ay ayaw niya silang maging hindi nakaka-alam

tungkol sa mga Kristyano, mga namatay na mananampalataya, yung mga natutulog kay Hesus, yung mga

umalis na para makasam ang Panginoon. Ang sabi Niya, hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid,

upang kayo'y huwag mangalumbay, na gaya ng mga iba, na walang pagasa. Ibig kong malamn ninyo na

makikita ninyong muli ang inyong mahal na isang naligtas na tao. Makikita mo silang

muli dahil ang sabi sa Bibliya na sa pagbalik ni Hesukristo, dadalhin niya silang

kasama niya. Ang namatay kay Kristo ay babangong una, at sunod-sunod na. Kaya sinabi niya sa bersikulo

( Thessalonians :) Kaya't mangagaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito.

Pastor Anderson: Kaya ito ay popular na sipi na naririnig ninyo sa mga libing.

Nakapunta na ako sa mga libing kung saan ang mga tao ay nagbibigay kaalwanan sa bawa't isa gamit ang mga salitang ito.

Kaya sa bawa't isang bersikulo, ay tinutukoy niya ang katotohanan na makikita nating muli ang mga taong ito na namayapa na.

( Thessalonians :) Sapagka't ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong

nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangauuna sa anomang paraan sa nangatutulog.

( Thessalonians :) Sapagka't ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may

tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay kay kristo ay unang mangabubuhay na maguli;

( Thessalonians :) Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama

nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailan man.

( Thessalonians :) Kaya't mangagaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito.

Pastor Anderson: Kaya kung nakuha ninyo ang konteksto, ang kaaliwan sa inyo ay yung makikita ninyo ang mga mahal ninyo

sa muli. Ang sabi Niya, makikita ninyo silang muli dahil kung naniniwala kayo na namatay si Hesus at

bumangon muli, lalo na (sa katulad na paraan), sila din na natutulog kay Hesus ay dadalin sila ng Diyos kasama niya.

Sila ay bubuhaying muli. Ang namatay kay Kristo ay unang babangon. Sabi Niya,

Kaya't mangagaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Walang nabanggit dito na mangaliwan na inyong

matatakasan ang pag-uusig. Hindi kayo uusigin. Hindi kayo dadanas

ng kapighatian. Hindi kayo dadanas ng lungkot, Hindi kayo magdurusa.

Nabanggit ba ng siping ito ang kapighatian? May nabanggit ba na kahit ano patungkol sa kapighatian?

Hindi. Hindi Niya sinabing, Mangagaliwan kayo sa ias't-isa na hindi kayo dadanas ng kapighatian. Mangagaliwan

kayo sa isa't-isa na hindi kayo uusigin. Mangagaliwan kayo sa isa't-isa na bago ang kapighatian

may destruksyon. Hindi yon ang sinasabi niya!

Pastor Jimenez: Ngayon may mga ilang katangiang maaari nating

makita tungkol sa destruksyon na makakatulong sa ating matukoy ang destruksyon sa ibang mga sipi. Nais kong

maintindihan ninyo kung ano ang bumubuo sa destruksyon. Kung titignan ninyo ang bersikulo numero may,

sinasabi, "Dahil ang Panginoon mismo ang bababa mula sa kalangitan." Kaya ang unang bagay na ating kailagan

ay maintindihan tungkol na sa destruksyon ang Panginoon ay bababa mula sa kalangitan na may sigaw

at may boses ng arkanghel, at nais kong pansinin ninyo ito, " at kasama

ang likhain ng Diyos." Yan ang ikalawang katangian na nais kong makita ninyo tungol sa destruksyon.

Ang Panginoon ay bababa, nandun ang likhain ng Diyos, at ang sabi ng Bibliya, "Ang namayapa

kay Kristo ay mauunang babangon. Pagkatapos, tayo na mga buhay ayt mananatili, " Tandaan ninyo

ang mga salita: "makikita kasama nila sa mga ulap." Kaya kapag nangyari ang destruksyon,

ayon sa Thessalonians kapitulo , ang mga katangian ng destruksyon ay ang mga:

. Ang Panginoon ay bababa . Tutunog ang pakakaka . Kasama sa mga Ulap

Pastor Jimenez: Tayo ay magkakasama-sama para salubungin siya sa ulap.

Pastor Anderson: Bumalik kayo sa Mateo at tignan ang eksaktong parehong elemento sa Mateo :-.

Tignan ang Mateo :, "Agad-agad matapos ang kapighatian ng mga araw na iyon," at minsan

ang nais ko ay tanungin ang mga tao, "Anong parte ng "PAGKATAPOS" ang hindi ninyo naiintindihan tungkol sa siping ito?"

Pero ang sinasabi nito

(Mateo :) "Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, at

hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan.

ang mga kapangyarihan sa kalawakan.

(Mateo :) Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng Anak ng Tao at

mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang Anak ng Tao [Anak ng

Tao" ang tawag ni Hesus sa kanyang sarili noong Siya ay nasa lupa] dumarating

sa alapaap na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan.

(Mateo :) Sa hudyat ng malakas na tunog ng pakakaka, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig

at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako."

Pastor Anderson: Lahat ng magkakatulad na mga elemento! Si Hesus ay dumarating mula sa mga ulap. Ang tunog ng isang pakakaka is coming in the clouds. A pakakak sounds.

Susuguin niya ang mga anghel upang tipunin nila ang mga hinirang.

Pastor Jimenez: Ang dahilan kung bakit ko ito ipinakita sa inyo ay nais kong inyong maintindihan na

sa Mateo :-, nakita natin ang destruksyon, at kung ikukumpara ito sa Tesalonica :-,

ito ay perpektong tumutugma.

Pastor Anderson: Panatilihin ang inyong daliri dyan, at pumunta sa Marcos . Ngayon ang Marcos ay nagsasad

ng mga bagay na katulad ng sinasabi sa Mateo . Iyan ang ating matatawag na isang "magkatulad na sipi." Iyong

makikita ang magkatulad na pangaral, parehong turo ditp sa dalawang mga sipi. Maaaring ipagtabi ninyo sila

sa isa't-isa. Magkatulad ang mga sinasabi nila. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo sa siping yon. Sinasabi nito sa

bersikulo :

(Marcos :) Nguni't sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighatiang yaon, ay magdidilim ang araw, at

ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag,

(Marcos :) At mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit.

(Marcos :) At kung magkagayo'y makikita nila ang Anak ng tao na napariritong nasa mga alapaap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian.

(Marcos :) And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the At kung magkagayo'y susuguin niya ang mga anghel, at titipunin ang kaniyang mga hinirang mula sa

apat na hangin, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit.

Pastor Anderson: Ngayon sa puntong ito, maaaring tayo ay magdasal na lamang at umuwi na. Dapat na lang ay ating

maisara ang ating Bibliya, at masabing, "Yun na yon mga kasama. Ito ay MATAPOS ANG KAPIGHATIAN, " at

isara natin ang ating mga Bibliya at umuwi na. Pero hindi, hindi natin isasara ang ating mga Bibliya at

uuwi na dahil aking papatunayan sa inyo at ipapakita na ito nagsasalita tungkol sa

destruksyon, at ang nagsasabi na ito ay PAGKATAPOS NG KAPIGHATIAN.

Pastor Anderson: Maraming tao ang babatikos sa kapitulong ito at sasabihin, "Hindi mo makukuha ang iyong

doktrina tungkol dito mula sa Mateo dahil ang Mateo ay kumakausap lamang sa mga Hudyo." Maaaring

burahin na lamang nila ang siping ito, at sabihin, "Ay, ito ay para sa mga Hudyo lamang." At ang ilang nag-aaral

sa ibang dako ay nagpasiya na ang aklat ni Mateo ay para sa mga Hudyo, ang aklat ni Marcos ay ang

sa mga Romano, ang aklat ni Lucas ay para sa mga Griyego, at ang aklat ni Juan ay para sa mundo. Ay

salamat, Diyos ko, at kami ay naisali kahit man lang sa isa sa apat na ebangelio. Pero sino ang nagimbento

nitong bagay na ito? Baka si Mateo ay nakatuon sa mga Hudyo. Baka naman si Lucas ay nakatuon sa mga

Griyego. Baka ang sulat ni Paulo ay nakatuon sa mga Ephesian Naiisip niyo ba?

Baka ang sulat ni Paulo sa mga Hebreo ay nakatuon sa mga Hebreo . Baka ang sulat

ni Paulo sa mga Tesalonica ay nakatuon sa mga Tesalonica, ngunit ang bawat pangako sa

aklat ay akin! Bawat kapitulo, bawat bersikulo, bawat linya! Ang aklat ni Titus ay hindi lamang

para kay Titus! Iyon ay aklat na hindi nagtagal! Ito ay para basahin ng bawat pastor. Ito ay para sa bawat

mananampalataya para ito ay basahin nila. Ito ang Bagong Tipan!

Pastor Anderson: Pero ito ang kanilang sasabihin, "Hindi, Pastor Anderson, hindi mo ito naiintindihan."

Ang buong sermon na ito ay pangaral tungkol sa mga Hudyo, sa mga Hudyo, para sa mga Hudyo. Si Hesukristo

habang nangangaral sa mga Hudyo sa Talumpati sa Olivet (ang kaakit-akit na pangalang teolohikong ibinigay nila dito

sa siping ito). Pastor Anderson, kinakausap niya ang mga Hudyo! Hindi mo ba makuha iyon! Nung sinabi niya

sa Marcos :, Pagkatapos ng kapighatian, at nung nagsalita siya tungkol kay Hesus na nangagaling sa mga ulap

sa bersikulo , at tinitipon ang mga hinirang sa bersikulo , mula sa apat na hangin, mula sa wakas ng lupa

hanggang sa dulo ng langit iyon ay sinasabi niya sa mga Hudyo lamang." Okay, tignan ang

huling bersikulo ng Marcos : At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko ko lang sa mga Hudyo. Huwag hayaang

ang sinumang nangangaral ay subukan at sabihin sa inyong ito ay para sa lahat ng mananampalataya. It ay para sa mga Hudyo lamang.

Ito ba ang nakasaad sa Marcos :? Hindi! Ang sinasabi nito ay:

(Marcos :) At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat.

Pastor Anderson: Ito ang mga huling salita nga kapitulo.

(Marcos :) : At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, Mangagpuyat kayo.

Pastor Anderson: Subalit ang mga tao ay bubuwelta pa rin at sasabihin, "Ang kapitulong ito ay hindi

nagsasalita para sa lahat. Ito ay kumakausap lamang sa mga Hudyo." Parang alam niya na ang mga tao

ay magsasabi ng gayon, kaya sinabi niya ito sa pagtatapos. Hindi lang ako sa iyo nakikipag-usap, kausap ko

ang lahat ng aking sabihing, Mangagsipagpuyat kayo, Ito ay para sa lahat. Para sabihin na ang kapitulong ito ay kumakausap lamang sa

sa mga Hudyo ay katawa-tawa dahil sinabi niya ng direkta:

(Marcos :) At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, Mangagpuyat kayo.

Pastor Jimenez: Madalas titignan ng mga tao ang Mateo :-, at kanilang sasabihin, "Kung sa bagay,

kahit na ito ay mukhang ang destruksyon nga, at kahit na katunog nito ang destruksyon, ito

ay hindi ang destruksyon," at ito ang dahilan kung bakit sasabihin nila na ito ay hindi ang destruksyon.

Kung titignan mo ang bersikulo , ito ay nagsasaad, "Sa hudyat ng malakas na tunog ng

isang pakakak, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig, at kanilang titipunin ang kaniyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila.

At sasabihin nila, "Tignan ninyo, ang salitang "hinirang" ay hindi Kristyano." Sasabihin nila,

"Ang hinirang" ay Israel. Kung gayon ang Mateo ay hindi destrukyon. Ito ay para sa

mga Kristyano. Ang buong kapitulo ay nakatuon para sa Hudyo dahil siya ay nagsasalita tungkol sa mga hinirang."

Ang issue dyan ay ito: dapat nating laging hayaan ang Bibliya na maging diksiyunaryo nito ang sarili.

Pastor Anderson: May listahan ako dito ng bawat beses na ginamit ang salitang "hinirang." Tayo ay hindi

magbubusisi dito dahil wala tayong oras, pero maaari kong repasuhin ang bawat pagkakataon ang "hinirang"

ay ginamit, at maipapakita ko sa inyo na sa bawat pagkakataon, ito ay tumutukoy sa mga tao na

Pastor Jimenez: Ang rason kung bakit iniisip ng tao na ang salitang "hinirang" ay tumutukoy sa mga "Hudyo," o nagsasalita

tungkol sa "Israel," ay dahil sa imbes na pag-aralan ang Bibliya, at imbes na basahin ang Bibliya,

sila ay nagbabasa ng mga komentaryo, at nagbabasa sila ng mga aklat na sinulat ng mga tao, at

sinabi sa kanila ng mga taong iyon kung ano ang kahulugan ng "hinirang." Ang Scofield Reference na Bibliya

ay may tala sa Mateo na nagsasabi na ang salitang "hinirang" ay tumutukoy sa "Israel." Pero ang

Bibliya ay nagpapaliwanag ng kanyang sarili, at ang Bibliya ay nagbibigay sa atin ng kasagutan sa lahat ng mga katanungan sa doktrina

na mayroon tayo, at ang salitang "hinirang," kapag inyong pinag-aralan sa Bibiliya, ay simpleng hindi Hudyo.

Pastor Anderson: Para lang bigyan kayo ng mabilis na kaliwanagan, saTesalonica :, ang sabi nito:

( Tesalonica :) Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Dios, ang pagkahirang sa inyo.

Pastor Anderson: ...kausap ang mga Tesalonica na klarong mga Hentil. Nakita natin sa Romano

(Romano :) Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? Ang Dios ay ang umaaring-ganap;

Pastor Anderson: Mula sa na banggit sa salitang "hinirang" sa Bibliya, nakakita ako ng na tumutukoy

as lahat ng mananampalataya sa pangkalahatan, dalawa dito ay nakatuon sa mga mananampalataya na espesipikong Hentil,

isa dito ay tumutukoy sa mga mananampalatayang mga Hudyo, dalawa dito ay tumutukoy kay Hesukristo mismo,

at isa sa mga ito ay tumutukoy kay Hacob, ang tao, na siyang hinirang ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng isang

bersikulo na malinaw na nagpapakita na ang mga hinirang ay hindi nangangahulugang "Israel" dahil sabi ng mga tao, "Ang

hinirang? Yan ang Israel. Yan ang mga Hudyo."

(Romano :) Ano nga? Ang hinahanap ng Israel ay hindi niya kinamtan; datapuwa't ito'y kinamtan ng pagkahirang,

at ang mga iba'y pinapagmatigas:

Pastor Anderson: Kaya ang sabi ng Bibliya, ang Israel ay hindi nagkamit, pero kinamtan ng pagkahirang. Sa gayon, kung ang Israel

ang nahirang, hindi ito nagbibigay saysay.

Pastor Jimenez: Sa buong banal na kasulatan, napakalinaw, kung hahayaan mo ang bibliya na magpaliwanag

sa sarili niya, na ang "hinirang" ay hindi mga Hudyo, na ang "hinirang" ay hindi ang nasyong Israel,

ang hinirang ay ang mga mananampalataya. Maaaring sila ay galing sa Asya minor; maaaring sila ay Griyego; maaaring sila ay

mga barbaryan; maaaring sila ay kung ano pa. Kung inyong isinabuhay si Kristo, kung iyong inakap ang bagong

tao, kayo ay matuturing na hinirang. Kaya kung ating babalikan ang Mateo , at sinasabi niya, "At

At susuguin ang kaniyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang titipunin

ang kaniyang mga "hinirang," iyon ay nababagay na tunay sa sipi, sa pagsasaalang-alang sa katotohanan na ito ay ang destrukyon ng mga mananampalayaya.

Pastor Anderson: Wala itong kinalaman kung sila ay mga Hudyo o isang Hentil, itim

o puti. Ang mga hinirang ay ang mga naligtas. Titipunin niya ang mga ito sa ulap.

kasama niya. Ngayon, hindi ba ito ay lubusang katugon sa kung ano ang nababanggit sa Tesalonica kapitulo

? Nung sinasabi na may pakakak, at ang mga hinirang ay

makakasama ni Kristo. Sa dakong hulihan ng parehong kapitulo, ang sabi dito, "Pero

ang araw at oras na iyon walang tao ang nakakaalam..."" kaya walang sinoman ang may alam kung anong araw o oras na ito ay mangyayari.

Hindi ko maaaring sabihin sa inyo na, "Ito ay magaganap sa Oktubre xx ng taong ito." Gayundin, sa hulihan, sabi niya:

(Mateo :) Kung magkagayo'y sasa bukid ang dalawang lalake; ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan:

(Mateo :) Dalawang babaing nagsisigiling sa isang gilingan; ang isa'y kukunin, at ang

isa'y iiwan.

(Mateo :) Mangagpuyat nga kayo: sapagka't hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon.

Pastor Anderson: Kaya sinasabi sa atin ng Diyos na hindi natin alam kung kailan ito magaganap. Ito ay isang bagay na

ating dapat bantayan. Hindi natin alam ang araw o oras, pero sinasabi niya sa atin na ito ay MATAPOS

ANG KAPIGHATIAN dahil sabi niya MATAPOS ANG KAPIGHATIAN, ang araw at buwan ay magdidilim,

pagkatapos si Hesukristo ay lalabas sa ulap. Duon na tutunog ang pakakak. Yun na kung kailan

ang mga mananampalataya ay titipunin. Kaya dahil sa hindi natin alam ang takdang araw o oras, ibig sabihin

isang bagay ito na ay maaaring maganap kahit sa anumang oras. Maraming tao ang titignan ang

that "walang tao ang may alam ng araw o oras", at sasabihin, "Maaaring maganap ito anomang oras,"

Kakatapos lamang niyang sabihin na ito ay PAGKATAPOS NG KAPIGHATIAN. Ito ay tunay na makikita sa

Mateo, Marcos, at Lukas. Ang Mateo ay isinasaad ito sa kapitulo , Ang Marcos ay nagsasaad dito sa kapitulo,

sa Lukas, ito ay nasasaad sa kapiyulo at kapitulo , at sa Juan, nakasaad ito sa Aklat ng Rebelasyon.

Ito ay natalakay ng lahat ng apat. Una ang kapighatian, pagkatapos ang araw at buwan ay magdidilim,

pagkatapos si HesuKristo ay makikita sa ulap sa destruksyon.

Pastor Anderson: Ang rason kung bakit ang akala ng tao na ang destrukyon ay bago ang kapighatian

ay dahil nalilito sila at akala na ang kapighatian ay ang matinding poot ng Diyos. Isang paraan upang patunayan na ang poot ng Diyos

at ang kapighatian ay dalawang magkaibang bagay ay yung nakasulat sa Mateo :, ang sabi dito,

"Datapuwa't karakarakang PAGKATAPOS NG KAPIGHATIAN sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan

ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag." Kaya maliwanag ang Biblya sa Mateo na ang araw at

araw at ang buwan ay nagdilim PAGKATAPOS NG KAPIGHATIAN. At kung puunta kayo sa Rebelasyon kung saan mababasa

ang tungkol sa araw at buwan na magdidilim (kapag ang ika- na tatak ay bubuksan), ang sabi," ,,,at

"At nakita ko nang buksan niya ang ikaanim na tatak, at nagkaroon at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo;"

...eksaktong sinabi sa Mateo ...

(Rebelasyon :) At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat

ang kaniyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin.

(Rebelasyon :) At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon; at ang

bawat pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan.

(Rebelasyon :) At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga

makapangyarihan, at ang bawa't alipin at ang bawa't laya, ay nagsipagtago

sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok;

(Rebelasyon :) At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin, at kami'y inyong itago

sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng Cordero:

(Rebelasyon :) Sapagka't dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan; at sino ang makatatayo?

Pastor Anderson: Kaya ayon dito, kailan ba bubuhos ang matinding poot ng Diyos? Kailan

kapag ang araw at buwan ay magdidilim ayon sa kanila, "Ang araw ng matinding poot ay nandito na."

Pangakasalukuyan AY nandito na, ibig sabihin ay kakarating lang. Kaya kung ang sabi sa Mateo says na ang araw at

buwan ay magdidilim PAGKATAPOS NG KAPIGHATIAN, at kung ang matinding poot ng Panginoon ay hindi maguumpisa hanggang makatapos

ang pagdidilim ng araw at buwan, paanon sila maaaring magin iisang bagy lang? Kaya ang matinding poot ay hindi mag-uumpisa

hanggang hindi matapos ang pagdidilim ng araw at buwan. Sa karaniwan kapag tinanong mo ang mga tao na ipakita

sa iyo ang banal na kasulatan sa destruksyon bago ang kapighatian, wala silang maipakitang anumang bersikulo. Hinahamon ko

ang sinoman na magpakita sa akin ng isang bersikulo na talagang gumagamit ng "kapighatian" para suportahan ang kanilang

posisyon na destruksyon bago ang kapighatian. Hindi nila ito magawa. Kailangan pang magpakita sa inyo ng mga bersikulo na gumagamit

ng salitang "poot." Humahanap sila ng mga bersikulong nagpapakita na tayo bilang mga Kristyano ay hindi sumasailalaim sa matinding poot

ng Diyos, at magpapakita sila ng mga bersikulong nagsasabina tayo ay hindi nakatakda para sa matinding poot, at

tayo ay ligtas na sa matinding poot. At sasabihin nila, "Tignan ninyo nandyan, ang Bibliya ang bagsasabi na tayo ay

hindi dadaan sa kapighatian. Pero hintay muna: ang kapighatian at matinding poot ay dalawang magka-ibang

mga bagay! Walang bersikulong gumagamit ng salitang "kapighatian" na maipapakita ang sinomang naniniwala sa bago ang kapighatian

upang mapatunayan ang kanilang doktrina. Dadalhin ka nila sa mga bersikulo tungkol sa matinding poot ng Diyos. Sabagay

ang matinding poot ng Diyos at ang kapighatian ay dalawang lubusang magka-ibang mga bagay. Maraming Kristyano ang tinuruan

sa kanilang mga simbahan at sa pamamagitan ng mga nabasa nilang mga aklat na ang dalawang mga bagay na ito ay iisa.

At kapag nagsubok kang sabihin ito sa kanila, "Hey! Tayo ay nandito pa at dadanas ng kapighatian! Ang

destruksyon ay hindi magaganap hanggang PAGKATAPOS NG KAPIGHATIAN." Ito ang sasabihin nila sa inyo: "Hindi, ang Diyos

ay hindi magbubuhos ng matinding poot sa Kanyang mga tao. Hindi natin destinasyon ang matinding poot. Tayo ay

maililigtas mula sa Kanyang matinding poot." Pero saglit lamang: ang matinding poot ba ng Diyos ay ang kapighatian din?

Hindi. kaya mapapaintindi lamang natin sa mga tao ang kahulugan ng salitang "kapighatian," sila ay

makaka-unawa na ang destruksyon ay magaganap PAGKATAPOS NG KAPIGHATIAN. Kaya lamang ang mga tao ay hindi

maunawaan ang salitang "kapighatian" dahil may ideya sila sa kanilang mga isipan na ang

kapighatian ay isang pitong taong panahon kung kailan ibubuhos ng Diyos ang Kanyang matinding poot at ibubuhos Niya ang apoy

at asupre, gagawin niyang dugo ang tubig; at pasasakitan niya ang mga tao sa mga alakdan at lahat ng

iba't-ibang mga salot. Hindi iyon ang kapighatian. Hindi iyon ang turo ng Bibliya.

Pastor Anderson: Ang mga naniniwala dito sa tinatawag na "destruksyon bago ang kapighatian," o isang destruksyon

na darating bago ang kapighatian, na maaaring maganap sa ano mang oras: ating itong himayin

tawag "destruksyon bago ang kapighatian." May tatlo itong elemento. "Bago" ano ang ibig sabihin nito? "Mauuna." Ano ang

ibig sabihin ng "kapighatian?" "Kapighatian." Tapos may salitang "destruksyon." Ang salitang "destruksyon" ay

wala sa Bibliya. Ang konsepto ng destruksyon ay nasa Bibliya dahil makikita natin si Hesus na darating sa

mga ulap, ang mga tao ay makakasama niya sa ere, at iba pa, Kaya ang konsepto ng

destruksyon ay naroon, pero ang salitang "destruksyon" ay hindi ginamit. Ang salitang "kapighatian" sa ay nasa

Bibliya? Kapag tinignan ang bawat bersikulo na gumagamit ng salitang "kapighatian," ito ay ginamit ng

ulit sa Bagong Tipan. Kaya kung ang Bagong Tipan ay gumagamit ng salitang "kapighatian" ng beses,

at bawat isa ay umiikot sa doktrinang ito na kung tawagin ay "bago ang kapighatian," hindi ba dapat

ang isa sa mga na bersikulong yon, o na sipi or kapitulo, ay dapat magturo sa atin ng kahit ilang bagay tungkol sa destruksyon na mangyayari

bago ang kapighatian? Wala sa mga bersikulong iyon ang nagsasabi tungkol sa pagkakaroon ng destruksyon

bago ang kapighatian o anumang katulad nun, kaya ang tungkol sa bago ang kapighatian na destruksyon ay kailangan

ng tao na umasa sa maraming interpretasyon, at kailangang ipaliwanag nila ito sa inyo, at ito ay laging

napaka-komplikado. Mayroon akong napuna sa Bibliya: Nais ng Diyos na ating maintindihan

ang Bibliya. Hindi Niya tayo pinaglalaruan at nililito at pinahihirapan ang mga bagay-bagay.

Nais Niya na malaman natin ang katotohanan. Mahal Niya tayo. Iyon ay napansin ko maraming beses nung una

na ang Bibliya ay babanggit ng isang bagay, ito ay ipapaliwanag sa atin, at tutulungan tayong maunawaan ito.

Sa gayon, kapag nakita natin ito sa susunod, malalaman natin kung ano ang Kanyang sinasabi.

Ang basa sa Bibliya sa Mateo :

Gayon ma'y wala siyang ugat sa kaniyang sarili, kundi sangdaling tumatagal; at pagdating ng kapighatian

o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdaka'y natitisod siya.

Pastor Anderson: Ano ang nakikita mong pagpapaliwanag sa "kapighatian?" Pag-uusig. Sabi Niya

"kapighatian o pag-uusig" na pumailanglang dahil sa salita. Gayun din ang mga taong dumadaan

sa kapighatian dahil sila ay sobrang masama? Hindi, sila ay dumadaan sa kapighatian dahil sila ay

ay nakatayo sa salita ng Diyos. At dahil sila ay naninindigan para sa salita ng Diyos,

dahil tinanggap nila ang salita ng Diyos ng buong tuwa, sila at dadaan sa pag-uusig

o pag-uusig. Kung tayo ay may malalim na ugat at nakabaon sa ating pananampalataya, kapag ang pag-uusig at kapighatian

ay dumating, tayo ay makakatagal. Sa unang beses na makita ninyo ang salitang "kapighatian" na ginamit sa Bibliya

ito ay ipinares sa "pag-uusig." Yun ang unang beses na ang salitang "pag-uusig" ay ginamit

sa Bagong Tipan, at kung susundan ninyo ang bawat beses sa kabuuan ng Bagong Tipan na

ang salitang "kapighatian" ay nagamit, % sa mga pagkakataong iyon ang tinutukoy ay ang mga mananampalataya na dumadaan sa

kapighatian - pagsalba ng mga taong dumadaan sa kapighatian. Yung dalawang beses ginamit ito kung saan

hindi tumutukoy sa pagsalba ng mga tao, wala itong kinalaman sa propesiya sa pagwawakas ng mundo. Ito ay

nagsasalita lamang tungkol sa mga taong dumadaan sa kapighatian sa pangkalahatan. Ang mga Kristyano sa kabuuan ng kasaysayan

ay dumaan sa kapighatian, at ang ating henerasyon ay hindi maiiba. Siguro ito ay

magaganap sa panahon ng ating buhay, siguro hindi, subalit kung ito ay maganap sa panahong ng ating buhay, tayo ay

dadaan doon bilang mga mananampalataya. Maaaring tayo ay mapatay para kay Kristo, o sana

tayo ay makaraos sa panahong ito at datnan pa natin ang destruksyon.

Ang ika-limang banggit ng salitang "kapighatian" sa Bagong Tipan ay makikita sa Juan :.

Pastor Anderson: Siya ay nagsasalita sa mga mananampalataya. Siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga disipulo. Sabi Niya,

(Juan :) Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa

sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.

Pastor Anderson: Sinabi ba niya na kayo ay makaka-iwas sa kapighatian? Sinabi ba niya na kayo

ay hindi dadaan sa kapighatian? Sinabi ba niya, "Hindi ko hahayaang dumaan sa kapighatian ang aking mga tao!

Sobra ko silang mahal!" Hindi! Ano ang sinasabi sa unang banggit ng "kapighatian" sa Mateo ?

Na kapag ang mga tao ay walang ugat at hindi nakabaon, at ang pag-uusig at kapighatian ay pumailanglang

dahil sa salita, sila ay matitisod. Tignan kung ano ang sinabi ni Hesus sa kapiyulong ito na

nagbabanta sa atin tungkol sa kapighatian sa bersikulo :

(Juan :) Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod.

Pastor Anderson: Ang sinasabi niya ay kapag hindi niya ito sinalita sa atin, kapag siya ay hindi nagbabala

sa atin tungkol sa pagdating ng mga pag-uusig at kapighatian at pagsubok na inyo dadaanan sa inyong

buhay, kapag dumating ang mga ito, kayo ay magugulat. Kayo ay matitisod. Sasabihin ninyo, "Bakit

ninyo ipinapangaral ang sermong ito, Pastor Anderson?" Aking ipinapangaral ang sermong ito upang kayo ay hindi

matisod. Sasabihin ninyo, "Isang saglit lang, itong sermong ito ay nakakatisod!" Hindi, ito ang sermon para

mapigilan kayong matisod dahil sabi ni Hesus na kapag alam ninyo na ito ay paparating,

ay hindi matitisod. Tignan ang bersikulo :

(Juan :) Datapuwa't ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong mangaalaala,

kung paanong sinabi ko sa inyo. At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo

buhat pa nang una, sapagka't ako'y sumasa inyo.

Pastor Anderson: Sa gayon sinasabi niya dun na kapag ang mga bagay na ito ay nangyari maaalala ninyo na

Sinabi ko na yan sa inyo, at aking sinasambit ang parehong bagay ngayong gabi na sinabi ni Hesus. kapag ang mga bagay na ito

ay nag-umpisang maganap - maaaring hindi sa panahon ng ating buhay; maaaring ito ay maganap taon mula ngayon; siguro ito ay

magaganap mga ilang taon mula ngayon; hindi natin alam kung kailan ang katapusan - pero kapag ito ay naganap,

maaalala ninyo na sinabi ko na ito sa inyo. Ang mas mahalaga kaysa dyan,

ay dahil hindi ko inimbento lamang ang mga bagay na ito, maalala ninyo na sinabi na sa inyo ito ni Hesus.

Pastor Jimenez: Ang susunod na kakakitaan ninyo ng salitang "kapighatian" ay Gawa :, at ito

(Gawa :) Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad, at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya,

at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Dios.

Pastor Jimenez: Ito ay napaka-interesante, ang pahayag na ginawa ay "dapat tayong dumaan sa maraming

kapighatian para makapasok sa kaharian ng Diyos" - isang napaka-tiyak na pahayag sa Bibliya na

na ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapighatian,

hindi sa tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos bago ang kapighatian.

Pastor Anderson: Sinabi ba niya, "Buhay na tao, magaling na kayo ay mawawala bago ang kapighatian!"

Hindi, ang sabi niya, "Mabuti pang patunayan ninyo ang mga ito. Mas mabuting patatagin ninyo sila sa mga ilang bagay.

Mas mabuting palakasin sila dahil dapat nilang malaman na kailangang dumaan sila sa sobrang

kapighatian upang mapasok ang kaharian ng Diyos." May nabanggit bang destruksyon bago ang kapighatian sa #?

Hindi sa tingin ko.

Pastor Jimenez: Sa Corinto :, the Bible says:

( Corinthians :) Malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo, malaki ang aking kapurihan

dahil sa inyo: ako'y puspos ng kaaliwan, nananagana sa katuwaan sa lahat ng aming kapighatian.

Pastor Anderson: Hindi niya sinabi , "Ako ay sobrang saya dahil hindi ako dadanas ng kapighatian."

"Ako ay sobrang natutuwa na tayo ay sisirain bago pa ang kapighatian!" Hindi iyon ang kanyang sinabi.

Ang sabi niya, "Ako ay sobrang natutuwa sa lahat ng ating kapighatian." Nasaan ang destruksyon bago ang kapighatian

sa banal na kasulatang iyon? Wala ito dun.

Pastor Jimenez: Nakakapagtaka lang ara sa akin na habang tinitignan ninyo ang salitang "kapighatian" sa kabuuan

ng banal na kasulatan, patuloy ninyong makikita ang maraming pagtuon sa mga mananampalataya na nagsasabing sila ay dumadaan sa

kapighatian. Ang sabi niya, "sa lahat ng ating kapighatian." Hindi ito isang bagay na hindi pinagdadaanan

ng mga mananampalataya. Ito ay isang bagay na pinagdadaanan na ng mga mananampalataya sa kanilang buong buhay.

Sa kabuuan ng mga henerasyon, ang mga mananampalataya ay dumadanas ng kapighatian.

Pastor Anderson: Laging isaisip mga kasama, folks, ang Diyos ay hindi nandito para lituhin tayo. Siya ay hindi

sumusobok na guluhin tayo. Ang mga tao ang gumugulo sa inyo! Ang mga nangangaral ang gumugulo sa inyo!

Ang mga palabas sa telebisyon at mga pelikula ang gumugulo sa inyo (Left Behind, at iba pa).

Hindi ka ginugulo ng Diyos.

Pastor Jimenez: Kung hahayaan natin ang Bibliya na ating maging diksiyunaryo, at hahayaan natin ang Bibliya na

magpaliwanag ng mga salita para sa atin, makikita natin na ang salitang "kapighatian" ay hindi ang matinding poot ng Diyos.

Ito ay ang pag-uusig, lungkot, ito ay ang kaguluhan.

Pastor Anderson: Iisipin mo na may taong makakapagpakita sa iyo ng isang bersikulo mula sa na nabanggit.

Magpakita kayo sa akin ng isang bersikulo na nagsasabi na tayo ay mawawala na bago ang kapighatian, o tayo ay

makakasama na sa itaas bago ang kapighatian, o na ang destruksyon ay magaganap bago ang kapighatian.

Pero mapapakita ko sa inyo kung saan sinasabing klaro sa Bibliya na agad-agad pagkatapos ng kapighatian,

Si Hesus ay lalabas sa mga ulap, ang pakakak ay tutunog, at ang mga hinirang at titipunin

kasama niya sa mga ulap. Ganun lang kasimple. Yung mga naniniwala sa destruksyon bago ang kapighatian

ay dapat lang umasa sa mga taong may mga madetalyeng interpretasyon at lohika, at,

"Sabagay, dahil hindi natin alam ang araw o ang oras, ibig sabihin ito ay maaaring mangyari ano mang oras,

at kung ito ay maaaring maganap ano mang oras, kung gayon ito ay bago ang kapighatian." Kung hindi ay

magkakaroon tayo ng komplikadong tsart na aking ipapaliwanag sa inyo. Pero kung kukunin ninyo ang Bibliya at

tatanggapin ito bilang - kung ano ito - basahin ang Bagong Tipan simula sa Mateo - kapag kayo ay nasa Mateo

, nadun na ito, kasing liwanag ng araw: PAGKATAPOS NG KAPIGHATIAN si Hesus ay darating sa mga ulap.

Pastor Anderson: Si Dr. Kent Hovind ay isang tunay na tanyag na mangangaral ng Ebanghelyo na naiwala at nagturo

tungkol sa destruksyon bago ang kapighatian sa loob ng na taon. Sa ngayon siya ay nakakulong sa bilangguan, at dahil siya ay nasa

bilangguan, siya ay nagbabasa ng kanyang Bibliya, at kanyang napagtanto na ang destruksyon bago ang kapighatian ay hindi

makikita sa banal na kasulatan, at nais ko siyang tawagan para mas mas maraming pang malaman kung ano ang

nakapagpa-lipat sa kanya. Ano ang naging dahilan para mapagtanto niya na ito ay PAGKATAPOS NG KAPIGHATIAN?

Dr. Kent Hovind: Ang pangalan ko ay Kent Hovind. Ako ay naging guro ng science sa high school sa loob ng taon.

at naging mangagaral ng ebanghelyo sa loob ng taon na nagtuturo tungkol sa paglalang at ebolusyon At ako

ay talagang nabahala sa aking pananaw sa katapusan ng mundo at kung paano ang mga ito ay bumagay sa banal na kasulatan,

at ako ay nakumbinse, ah, mga tatlong taon na ang nakalipas, na ang naituro sa akin sa buong buhay ko,

ay hindi totoo. Kinailangan kong magpalit, sa gitna ng pangamba ng marami sa aking mga pundamentalistang kapatid,

sa bago ang kapighatian, bago ang matinding poot na posisyon. Sinasabi ng Bibliya na ang mga mangungutya sa mga huling araw ay

ay mga pumayag na maging ignorante sa paglalang, sa baha, at sa darating na paghuhukom. Kaya, aking ginugol

ang taon sa pagtuturo sa buong mundo tungkol sa paglalang at sa baha, Pero aking

iniwasan ang darating na paghuhukom sa isang banda dahil ako mismo ay hindi ito maintindihan. Sa Mateo

, ang sermon ni Hesus na nagbibigay ng kung ano ang tinatanong ng malinaw ng mga disipulo: ano ang

mga palatandaan ng iyong pagdating? At kailan ito magaganap? Ang hindi nagbabagong kwento ay nakalahad muli sa Marcos

at sa Lucas , kaya kinopya ko ang mga pahina mula sa Bibliya ng lahat ng tatlo ng mga siping iyon,

nilatag ko na magkakatabi - lahat ng tatlong mga magkakaparehong pagsasaad. At kapag inyong napili nang lahat

ang mga detalye, ito ay nagiging mas malinaw.

na ang destruksyon bago ang kapighatian na ideya ay hindi totoo.

Pastor Anderson: Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit ang daming mga tao ang naniwala sa destruksyon bago ang kapighatian?

Bakit napaka-popular ng doktrinang ito?

Dr. Kent Hovind: Sapagkat sinasagot nito ang isang nakakahiyang problema. Ang mga Kristyano ay hindi masagot ang

mga tanong tungkol sa mga dinosaur. Saan sila aakma? Kaya kanilang inimbento ang "teorya ng puwang" at

nahulog na para dito. Sa palagay ko ang ideya ng isang destruksyon bago ang kapighatian ay aakma sa kategoryang ito kung saan ang mga tao

ay may makakating tainga. Ito ang ibig nilang marinig.

Pastor Anderson: Tama.

Dr. Kent Hovind: Ang ibig nilang marinig, "Hey, hindi ko kailangang tiisin ang pagdurusa." Buweno, si Hesus

ay nagsabi na may darating na panahon ng kapighatian na ang katulad ay hindi pa nangyayari mula ng mag-umpisa ang mundo. Ang ibig kong sabihin such as was not since the world began. I mean,

sa tingin ninyo ang Spanish Inquisition ay masama? O ang Nazi holocaust sa mga Hudyo ay

masama? O ang pag-uusig ng mga Romano sa Kristyano?

Ito ay mas masama pa kaysa sa lahat ng mga iyan na pinagsama-sama!

Pastor Anderson: Wow. Yan ay kagulat-gulat.

Dr. Kent Hovind: Ganito, ang mundo ay nagsimula na pinatay ni Cain si Abel - ang masamang tao pinapatay ang mabuting tao.

Pastor Anderson: Tama.

Dr. Kent Hovind: Ganun ang naging kalakaran sa kabuuan ng kasaysayan. At sinabi sa atin ni Hesus na kapag

ikaw ay pinatay nila o inusig, magalak,

dahil ang inyong pabuya ay malaki sa kaharian ng langit.

Pastor Anderson: Kapag talagang ating kinuha ang pakahulugan ng bibliya sa kung ano ang ibig sabihin ng "kapighatian" (hindi

hindi yung mga kahulugan na nadungisan na) - kung tayo ay talagang kukuha ng isang pakahulugan ng bibliya sa

"kapighatian," hindi mo ba masasabi na ikaw ay dumaranas sa ngayon ng kapighatian?

Dr. Kent Hovind: Ay, oo. Ang "Kapighatian" ay ang siyang ginagawa ng mundo sa atin, at ito ay

nangyayari na sa loob ng mga libong taon. Sabi ni Hesus, "Sa mundo kayo ay magkakaroon ng kapighatian : pero

maging masayang sigaw: "Aking napagtagumpayan ang mundo. Ang mga Kristyano ay dapat na asahan ang kapighatian, at

tayo ay makakakuha ng malaking pabuya kapag tayo ay dumaan dito ng buong tiyaga.

Pastor Anderson: Ngayon, dahil ang klaseng ito ay tungkol sa "Religious Extremism," ito ay maaaring

bumagsak sa ganung katergorya sa utak ng mga ilang tao, na kung iisipin ay magkakaroon ng literal na pagwawakas

sa mundong ito - na may isang literal, na pagdating ni Hesukristo sa kanyang katawan. Iyon ay

kaya nais kong ipaliwanag sa inyo sa isang maikling salita - nais kong bigyan kayo ng isa lamang maikling pagkasunod-sunod

ng mga mangyayari ayon sa Bibliya, at kung paano ito magaganap.

Pastor Anderson: Sa palagay ko ang susi para maintindihan ang aklat ng Rebelasyon ay ang maunawaan kung paano

ito paghiwahiwalayin-. Biningyan tayo ng Diyos ng aklat ng Rebelasyon para maging gunun lamang- isang rebelasyon - para basahin to be just that - a Rebelasyon - to reveal

ang mga bagay na ito para sa atin, hindi para itago ang mga ito. Hindi ito ang aklat ng Pagbabalatkayo. Ito ang aklat

ng Rebelasyon, at nais ng Diyos na ito ay madaling maintindihan. Kaya ibinigay niya ito sa atin na nasa

isang kaayusan na madaling maunawaan. Kapag nagumpisa kayong magbasa sa kapitulo uno, kayo ay

nasa panahon ni Kristo o sa mga paligid nun dahil si Juan ay nasa isla ng Patmos, at si Juan ay

na-usig na dahil sa pangangaral ng Ebanghelio, kaya ang ating pinaguusapan ay kulang sa isang siglo

matapos na dumating si Kristo dito sa lupa. Tapos siya ay nakakuha ng pangitain kung saan nakikita niya ang Panginoong

Hesukristo na humayag sa kanya. Tapos sa mga kapitulo - ay nagbigay ng mensahe si HesuKristo

dito sa pitong simbahan ng Asya, at makikitang ito ang mga simbahan na nasa unang

siglo A.D., nung panahon na iyon. Tapos sa mga kapitulo - makikita natin ang pangitain na nasa itaas sa Langit kung saan

inilalarawan ang mga kaganapang nangyayari sa Langit, Tapos sa kapiyulo mapupunta tayo sa mga kaganapan ng

kapighatian. Sa Kapitulo ay kung saan ang malawak na dami ng mga tao ay makikita sa Langit - kita naman na

destruksyon - lahat ng nasyon at lahat ng nilalang ay may kinatawan dito. Tapos sa mga kapitulo - inyong

makikita ang Diyos na binubuhos ang kanyang matinding poot sa lupang ito. Ang kapitulo ay isang nakakahintong kapitulo

na nagsasabi tungkol sa ilang bagay bago ang ika-pitong tunog ng pakakak . Tapos sa kapitulo ay

ang ika-pitong tunog ng pakakak. Lahat ng mga iyan ang sinasabi ay: kung inyong susuriin ang ang Aklat ng Rebelasyon,

ang unang mga kapitulo ay tumatakbo sa isang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na bumubuo ng perpektong kahulugan. Ang inyong umpisa ay sa

panahon ni Kristo, hanggang sa mismong siglong ni Kristo. Tapos mapupunta ka sa mga kaganapan sa

hinaharap: ang kapighatian, tapos ang destruksyon, tapos ang Diyos na nagbubuhos ng kanyang matinding poot. Tapos

tutunog ang iak-pitong pakakak sa kapitulo , may katapusan, kung saan ang sabi niya, "Ang mga kaharian,

sa mundong ito ay magiging mga kaharian ng ating Panginoon, at ni Kristo, at siya ay maghahari

ng magpakailan pa man. Pero ang interesanate ay kapag ikaw ay nakarating na sa dulo ng kapitulo

, may kawakasan ka na sa dulo, tapos magpupunta ka sa kapitulo , at may

isang lalong malaking pagkambiyo na pagbabago sa aklat ng Rebelasyon

dahil tignan ninyo ang bersikulo ng kapitulo na kakasuri pa lang natin. Itoay nagsasabi:

(Rebelasyon :) At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng

araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin:

At siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak.

(Rebelasyon :) At ang ibang tanda ay nakita sa langit: at narito, ang isang malaking dragong mapula,

na may pitong ulo at sangpung sungay, at sa kaniyang mga ulo'y may pitong diadema.

(Rebelasyon :) At kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis

sa lupa: at lumagay ang dragon sa harapan ng babaing manganganak na,

upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya.

Pastor Anderson: Ngayon usisaing maigi ang bersikulo :

At siya'y nanganak ng isang anak na lalake, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa:

at ang kaniyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Dios, at hanggang sa kaniyang luklukan.

Pastor Anderson: Ngayon nakikita na ang batang iyon ay si HesuKristo dahil sa Lumang Tipan

at sa Bagong Tipan, ang Bibliya at nagsasabi na maghahari si HesuKristo sa lupa gamit ang panghampas

na bakal, at iyon ay tumutukoy sa kanyang milenial na paghahari na darating sa hinaharap. Kaya talagang

ang pinaka-maiging paraan upang matulungan ko kayong maintindihan ang Aklat ng Rebelasyon ay ang sabihin ko na putulin

ito ng kalahati sa kanan sa kapitulo . - kung kalahati, at - ang siyang magiging kahati. Tapos kung

ilagay mo ang dalawang hati ng magkatabi, makikita mo ang pareparehong mga kaganapan mula sa dalawang mag-kaibang anggulo:

Pastor Anderson: Bakit gagawin iyon ng Diyos? Bakit isasaad ng Diyos ang isang kwento ng dalawang beses sa

aklat ng Rebelasyon? Bakit niya isinaad ang sa ating ang kento ng Ebanghelio ng apat na beses sa Mateo,

Marcos, Lucas, at Juan? Bakit ibinigay niya sa atin ang mga aklat ng & Samuel at & Kings, pero

ibinigay din niya sa atin ang & Chronicles upang mabigyan tayo ng ibang anggulo, ibang perspektibo, at

tayo ay matututo sa pamamagitang ng pag-kumpara ang mga aklat ng Kings sa mga aklat ng Chronicles,

o ikumpara ang Mateo sa Marcos, at Marcos sa Lucas, at Lucas sa Juan, at ito ay magbibigay sa atin

ng mga magkaka-ibang perspektibo. Sabagay ganyan din natin nauunawaan ang aklat ng Rebelasyon.

Na makakatulong sa inyong maintindihan ang aklat ng Rebelasyon kapag naunawaan ninyo ang pagkakasunod-sunod na iyon.

Ngayon, naiiisip ng mga ibang tao na ang Rebelasyon ay wala sa sunod-sunod na pagkakasaayos, pero ang salitang

"Pagkatapos nito" o ang salitang "Pagkatapos ng mga bagay na ito" ay lumalabas ng beses sa aklat ng Rebelasyon.

Kapag paulit-ulit nating tinignan "matapos ito" at "Pagkatapos ng mga bagay na ito,"

Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng magkakasunod na mga kaganapan.

Pastor Jimenez: Ito ay nakakatawang paraan upang subukang bigyang kahulugan ang Bibliya o basahin ang Bibliya

upang itanggi ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya "matapos ito," at sabi ng mga tao, "Ito ay wala sa sunod-sunod and people say, "It is not in chronological

pagkakaayos. Ito ay walang saysay." Sa kabuuan ng Bibliya, ganyan ninyo babasahin ang banal na kasulatan.

Isang nakakatawang halimbawa: Juan :, ang sabi dito:

(Juan :) Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw,

upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios.

Pastor Jimenez: Tapos ang bersikulo ay nagsasabi, Then verse says, "Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Hesus at ang kaniyang mga alagad

sa lupain ng Judea;" at nakakatawa para sa kin na tumawo dito at sabihing, "Hindi,

ang bersikulo ay talagang nangyari bago ang bersikulo ," samantalang ang bersikulo ay magsasabing "pagtapos ng mga bagay na ito."

Titignan natin iyan at sasabihin, Siyempre, ganyan kung paano ito nasusulat, at iyon ang

kahuluagn nito. Pagkatapos tayo ay pupunta sa aklat ng Rebelasyon, at kayulad ng aking sinabi, beses mong mababasa "pagkatapos

ng mga bagay na ito" o "pagkatapos nito," pero sabi pa rin ng mga tao, "Hindi, ito ay wala sa pagkakasunod-sunod na pagkaka-ayos."

"Ito ay walang saysay." Ito ay isang katangahang paraan ng pagbasa ng Bibliya.

Pastor Anderson: Kaya, kung kayo ay may ideya na ito ay sunod-sunod, pero ito ay paulit-ulit

sa kapitulo , ito ay makakatulong sa inyong makaintindi. Nais kong repasuhin lamang ang mga ilang kapitulo

nandito para ipakita sa inyo ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan ng kawakasan ng panahon. Maaring mangyari ang mga ito taong mula

nagyon. Maaaring tayo ay wala na nun, pero sa aking palagay ito ay talagang magaganap sa

malapit na hinaharap. Sa katunayan, ako ay mabibigla kung ang mga bagay na ito ay hindi nangyari kahit man lamang sa aking

panahon ng buhay kung aking malalagpasan ang aking normal na haba ng buhay. Ako ay taong gulang, at sa bilis ng

mga bagay sa ngayon, ako ay masosorpresa kung ito ay hindi magaganap sa loob ng susunod na taon.

Sa aking paninimula sa mensaheng ito ngayong gabi, sa tingin ko inyong maiintindihan ng kaunti kung bakit

aking sinasabi ang gayon. Ito ang magsisimula ng ating unang pighati. Ang sabi ng Bibliya ang Demonyo,

o si Satanas, ay palalayasin sa Langit. Ngayon, sasabihin ninyo, "Sandali lamang, Pastor Anderson,

hindi ba iyon ay nangyari na?" Pero ang sagot ay hindi. Ang akala ng nga tao ang demonyo ay nasa impyerno

sa ngayon, pero ang totoo, ang Demonyo ay ni hindi pa nakarating sa Impyerno dahil ginagawa ng Bibliya

na maliwanag na ang Demonyo ay nandito sa lupa naglalakad bilang isang leon na umaatungal naghahanap sa kung sino

ang maaari niyang lamunin. Si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay narito sa lupa sabi ng Bibliya.

Siya ay pabalik-balik sa Lupa at Langit, at kinakausap niya ang Diyos. Kung babasahin ninyo ang aklat

ni Job, si Satanas ay dumating at tumayo sa harap ng Diyos at nakipag-usap sa Diyos sa Lnagit

tungkol sa Kanyang tagapag-lingkod na si Job. Kaya sa ngayon, si Satanas ay pabalik-balik sa Lupa at Langit. Sa bagay, sinasabi sa Bibliya

ang tungkol sa kung paano na darating araw na si Satanas ay palalayasin at pabababain mula sa Langit;

(Rebelasyon :) At nagkaroon ng pagbabaka sa langit: si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka

sa dragon; at ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka;

(Rebelasyon :) At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit..

(Rebelasyon :) At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas,

ng dumadaya sa buong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa,

at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.

(Rebelasyon :) At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabi, Ngayo'y dumating ang kaligtasan, at

at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Dios, at ang kapamahalaan ng kaniyang kristo: sapagka't inihagis na ang tagapagsumbong

sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Dios araw at gabi.

(Rebelasyon :) At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng Cordero, at dahil sa salita ng

kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan.

(Rebelasyon :) Kaya't mangagalak kayo, Oh mga langit at kayong nagsisitahan diyan. Sa aba ng

lupa at ng dagat: sapagka't ang diablo'y bumaba sa inyo, na may malaking galit,

sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya.

Pastor Anderson: Kaya anong nakikita natin dito? May digmaan sa Langit, at ang Bibliya ay nagtuturo

na si Satanas ay natalo sa pakikipaglaban. Siya ay natalo sa digmaan sa Langit at dahil natalo siya sa

pakikipaglaban, siya at ang kanyang mga anghel, ipinakikita dito na isangkatlo ng mga anghel, sila ay

itinapon dito sa lupa. Kung sa gayon, ito ay si Satanas na pinalalayas mula sa Langit, at alam niya

na kaunti na lang ang oras niya, at siya ay pupunta upang usugin ang mga mananampalataya at usigin

ang mga santo at wasakin sila. Tignan ang kapitulo . Dito kung saan magsimula ang digmaan.

Sa Rebelasyon :, siya ay lalabas para makipag-digmaan. Paano niya ito magagawa? Paano gagawin ni Satanas

na makipag-digmaan sa mga mananampalataya?

Pastor Anderson: Ang susunod nating makikita ay nangyari bilang hula na tinatawag

na kapighatian. Ang kapighatian ay ang panahon kung saan maraming mga mangyayari

sa lupa na mga sakuna. May mga tag-gutom. May mga salot.

May mga digmaan - sobrang daming digmaan. Maraming tao ang magugutom

mamamatay at papanaw sa sakit. Maraming nakakatakot na mga bagay ang magaganap. Sa

mga digmaan at kataklismo na manyayari habang may kapighatian, (hindi kahima-himalang

kataklismo, hindi na ang Diyos magpapa-ulan ng apoy o asupre, pero ito ay mga natural na mga kalamidad, digmaan, gutom,

na sang dahilan ay mga tao) may isang lalaki ang lilitaw at magiging diktador

ng buong mundo na makikilala bilang "antikristo." Ito ay hindi isang fairy tale. Ito ay talagang

magaganap, at sa katunayan, nakikita na natin ngayon na nagsisimula nang maganap ang mga senyales.

Sinasabi ng Bibliya sa atin na balang araw ay magkakaroon ng isang gobyerno para sa buong mundo. Sa ngayon mayroon tayong

maraming iba't-ibang mga gobyerno. Mayroon tayong Estados Unidos, may Rusiya, may Tsina - sila

ay magkakahiwalay, makapangyarihang mga nasyon (siguro ay narinig na ninyo ang salirang "makapangyarihan") - lahat

ang mga ito ay magkakahiwalay na mga nasyon, Isang araw, ayon sa Bibliya, lahat ng mga nasyong ito ay

magkaka-isa upang bumuo ng isang gobyerno para sa buong mundo. Ang susunod, pagkatapos nilang makabuo ng isang gobyerno

para sa buong mundo, kanilang ibibigay ang kapangyarihan sa iisang tao na siya magiging pinuno ng gobyernong iyon,

at ang taong iyon ay makikilala bilang "antikristo." Sino na ang nakarinig ng antikristo noon pa?

Lahat ay narinig na ang salitang iyon. Ang "antikristo" ay isang salita sa bibliya. Madala ninyong maririnig ang

Bibliya na nagsasalita tungkol sa "ang hayop," o "ang hayop mula sa dagat," o "ang hayop na may pitong ulo

at sampung sungay," o ang "lalaking makasalanan," o ang "anak ng kapahamakan ng kaluluwa," pero ang Bibliya ay gumagamit din

ng salitang "antikristo." Nais kong gamitin ang salitang "antikristo," ito ay salitang naiintindihan ng mga tao,

at ito ay salita sa bibliya. Nais kong ipakita sa inyo kung saan nabanggit ng Bibliya ang salitang

"antikristo" dahil sabi sa ating ng Bibliya ay may isang tao na lilitaw balang araw na ang tawag ay

ang antikristo. Bago dumating muli si HesuKristo ay magkakaroon ng nagpapanggap, isang pekeng Kristo.

Nakikita ba ninyo ang ibig kong sabihin? Ang antikristo ay isang lalaki na umaangking siya ang ikalawang pagdating

ni Kristo, pero isa siyang impostor. Pero dahil sa ngayon ang mga Kristyano ay tinuturuan na maghintay

sa pagbabalik ni Hesus anumang oras, ito ay perpekto kasi hulaan ninyo kung sino talaga ang lilitaw - ang

antikristo. Bakit tinawag ito ng Bibliya na "ankristo"? Dahil may isang lalaki na lilitaw na ang tawag ay "antikristo"

(pang-isahan) na sasabihing siya si HesuKristo. Kapag ang antikristo ay lumitaw sa panahon ng kapighatian

at magsasabing, "Ako si HesuKristo," siya ay tatanggapin nila bilang mesiyas. Maraming atyo ang

ngtuturo, "Ay, kapag si HesuKristo ay lumabas sa mga ulap, sa wakas ay mapapagtanto ng mga Hudyo na

siya ang kanilang mesiyas, at kanila siyang matatanggap." Hindi, ang tatanggapin nila ay ang antikristo!

Yun ang nakasaad sa Bibliya. Sabi ni Hesus:

(Juan :) Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin:

in his own name, kung iba ang pumarito sa kaniyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin.

Pastor Anderson: Sa tingin ko ang plano ni Satanas sa destruksyon bago ang kapihatian ay upang ang lahat

ay magka-mentalidad na si "HesuKristo ay darating anumang oras. Tayo ay umaasang

kay HesuKristo ano mang segundo! Maaaring Siya ay dumating ngayong araw! Siya ay darating ngayong araw!!" pero talagang ang

tao na darating ay ang antikristo. At ang antikristo, kapag siya ay dumatibg, ay siyang magiging

pinuno ng gobyerno para sa isang mundo at ng relihiyon para sa isang mundo kung saan sasabihin niyang siya ang mesiyas.

Sabi sa bersikulo ng Juan :

( Juan :) Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang antikristo,

kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang antikristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras.

Pastor Anderson: Yun bang unang banggit ay pang-isahan o pang-maramihan? Kung gayon ay narinig na nila ang antikristo

(pang-isahan) ay darating. Kaya may isang antikristo na darating, hindi ba? Pero hindi maraming

antikristokahit na sa ngayon? Ito ang sinasabi ng bersikulo. Sino ang mga antikristo?

( Juan :) Sino ang sinungaling kung hindi ang tumatanggi na si Hesus ay siyang kristo? Ito ang antikristo,

sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak.

Pastor Anderson: Upang paniwalaan na si Hesus ay hindi si kristo, dapat ninyong paniwalaan

na may isang kristo, at hindi iyon si Hesus. Ang salitang "kristo" ang ibig sabihin ay "Mesiyas."

Sinasabi sa Juan :, "Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sa kaniya'y sinabi, Nasumpungan namin ang Mesias na kung liliwanagin,

ay ang kristo." Kaya ang Bibliya ay nagpapaliwanag sa salitang "kristo" bilang "Mesiyas." Ang dalawa ay maaaring mapaghahalinhinan.

Kaya hayaang itanong ko sa inyo ito: may maiisip ba kayong relihiyon sa paligid na nagsasabing na may

isang mesiyas na darating, pero ito ay hindi si Hesus. Hindi siya si Hesus. Ang relihiyong Hudyo ay nagtuturo

na may isang mesiyas, o siya, pero hindi iyon si Hesus. Sila ay naghihintay pa din

para sa mesiyas. Sabi nila hindi si Hesus y hind ang mesiyas, at sila ay naghihintay pa din para

para sa mesiyas. Sabi sa Bibliya ay kanilang tatanggapin ang antikristo bilang kanilang mesiyas. Ang Ebanghelikal

na Kristianismo na naniniwala na si Hesus ay maaaring bumalik sa anumang segundo, silang mga hindi

naligtas, sila na hindi naniniwala sa katotohanan, marami sa kanila ay malilinlang at mag-iiisp, "Ito

ang ikalawang pagdating ni HesuKristo!" Ang mga muslim sa ngayon ay naghihintay para sa isang dakilang propeta

at dakilang mesiyas upang dumating na sa katunayan ay mas dakila kay Mohammad. President Ahmadinejad,

ang Pangulo ng Iran - sino na ang nakarinig sa kanya noon pa? Sinabi ni President Ahmadinejad

sa United Nations General Assembly nung isa o dalawang taon na ang nakaraan,

at dun, nagbigay siya ng maikling synopsis ng Islam.

Mahmoud Ahmadinejad: Ang kahulugan ng mensahe ng mga propeta ay isa at magkakatulad. Bawat sugo

ay nageendorso ng sugong nauna sa kanya at nagbibigay ng masayang balita tungkol sa susunod na sugo

na darating na nagpapakita ng mas kumpletong bersyon ng relihiyon ayon sa capasidad ng tao

sa panahong iyon. Ang kalakarang ito ay nagpatuloy hanggang ang huling sugo ng Diyos na nagpakita ng kalubusan

ng isang relihiyong kasama na ang lahat. Sinalungat ni Nimrod si hazrat Abraham. Sinalungat ni Pharaoh countered si hazrat Moses,

at ang ganid ay sumalungat kay hazrat HesuKristo at hazrat Mohammad

sana ang kapayapaan ay mapasa-lahat ng ating mga propeta.

Pastor Anderson: At ang sabi niya na naniniwala ang Islam na si Abraham ay isang dakilang propeta, si Moses

ay isang dakilang propeta, pagtapos dumating si Hesus, pagtapos dumating si Mohammad - at ang Muslim

ay tumatango kaya malamang ako ay tama! At ang talagang sinabi ni Ahmadinejad

ay bawat sia sa mga lalaking iyon ay nagdala ng mas maraming katotohanan kaysa dun sa isa na dumating noon bilang ang tao ay handa na

para dito. Nagbigay sila ng mas maraming kinang at mas maraming detalye at mas maraming katotohanan. Sabi niya na

sa hinaharap may isa pang propeta ang darating na mas dakila pa kay Mohammad at

magdadala pa ng susunod na antas ng kinang. Kaya ang Islam ay naghihintay sa pagdating ng sa isang mesiyas na pigura.

Sila ay naghihintay para sa Imam Mahdi.

Mahmoud Ahmadinejad: O Diyos, bilisan mo ang pagdating ni Imam al Mahdi at bigyan mo siya ng mabuting kalusugan

at tagumpay, at gawin mo kaming mga disipulo niya, at ang mga nagpapatunay sa kanyang pagiging matuwid.

Pastor Anderson: Ang mga Buddhist ay naghinhintay sa pagdating ng ika-Limang Buddh. Ang mga nasa

Tibet na tagasunod ng Dalai Lama: ang kanilang paniwala ay patuloy si Dalai Lama

na magkakatawang tao - na ang espiritu ay ang Dalai Lama. Maniniwala sila na ang antikristo

ay isang bagong paglalangkap ng Dalai Lama. Ang mag Muslim ay titignan siya bilang Imam Mahdi.

Ang mga Kristyano ay titignan siya bilang ikalawang pagdating ni kristo. Ang mga Hudyo ay titignan siya

bilang mesiyas. Lahat ng mga pangunahing relihiyon ay susuporta sa paligid niya, at sasabihin ng mga tao,

"Hindi ba dakila kung paano tayong lahat ay nagkaka-isa sa wakas! Isinasaintabi natin ang ating mga pagkaka-iba, at itong

lalaking ito ay tunay na kahanga-hanga!" at kanilang sasambahin ang lalaking ito. Itong impostor, itong antikristo,

ay darating. Ang gobyerno ng mundo ay ilulukluk siya sa kapangyarihan at ibibigay sa kanya lahat ng kapangyarihan,

ay siya ay ididiklara din nila bilang Diyos. Ididiklara nila siya bilang ikalawang pagdating

ni kristo. Siya ay papatayin. Sabi sa bibliya ay tatanggap siya ng isang nakamamatay na sugat

sa ulo, ang nakamamatay na sugat ay gagaling, at siya ay mabubuhay muli. Pagtapos siya ay

ipoproklama bilang ikalawang pagdating ni HesuKristo. Siya ay ipoproklamang

Diyos na isang tao, at lahat ng nasyon sa mundo, lahat ng mga tao ng mundo ay

sasambahn ang lalaking ito. Lahat ng relihiyon ay tatanggap sa kanya bilang kanilang Mesiyas, pero ang

sabi ng Bibliya na ang mga maliligtas ay hindi magpapalinlang sa kanya. Ang natitirang bahagi ng mundo

ay sasamba at maniniwala sa kanya dahil gagawa siya ng mga himala, sabi ng Bibliya,

at gagawin niya lahat ng mga sinyales na ito at mga kamangha-mangha, at kanyang dadalhin dito sa

ang gobyerno ng mundo. Kung minsan susubukan ninyong bigyang babala ang mga tao tungkol sa gobyerno tungkol sa gobyerno para sa isang mundo

Susubukan ninyong papag-ingatin sila tungkol sa mga kalakaran na nakikita nating nagaganap na papunta sa hindi gumagamit ng cash

na lipunan. Napakaraming mga Kristyano na - magsalita ka sa mga Kristyano tungkol sa isang gobyerno

para sa isang mundo, o kausapin mo sila tungkol sa hindi gumagamit ng cash na lipunan at itong mag ibat't-ibang mga checkpoint

na itinatayo at magsasalita ang pulisya, at tatwagin ka nilang isang "teoriko ng pagsasabwatan."

Sigurado akong natawag na kayong isang teoriko ng pakikipagsabwatan sa kabuuan ng mga taon.

Dr. Kent Hovind: Oo, maraming beses.

Pastor Anderson: Pero ang isang tao ba ay maaring maging tunay na isang Kristyano na naniniwala sa Bibliya at kanyang itatatwa na

magkakaroon ng isang gobyerno para sa buong mundo balang araw?

Dr. Kent Hovind: Sa tingin ko hindi mo mababasa ang bibliya na hindi nakikita ang katotohanan na

noon pa plano ni Stanas na pamunuan ang mundo tulad ng Pinky at ang Brain, at nais niyang ng isang

gobyerno para sa mundo. Gusto niyang maging Diyos.

Pastor Anderson: Kapag pinamunuan nitong lalaking ito ang buong mundo, mag-uutos siya na ang lahat

tanggapin ang tinatawag na "Marcos ng hayop." Sino na ang nakarinig ng Marcos ng hayop?

Ang sabi ng Bibliya ang Marcos ng hayop ay magiging isang bagay sa iyong kanang kamay o sa

iyong noo, at walang sinoman ang makakabili o makakapagbenta na wala nitong Marcos na ito. Ngayon

mmmaring nabasa na ito ng mga tao nung nakaraan ilang daang taon at sinabi, "Paano mo yan magagawa? Paano

mo magagawang ang tao ay hindi makapagbenta o makabili kung wala sila nito Marcos na it? Hindi ba pwedeng

dumukot na lang ng cash?" Pag-isipan ninyo ang kalakaran sa teknolohiya sangayon. Itong perang hawak ko sa kamay ko, itong

federal reserve note, isang pirasong papel, Ito ay walang halaga. Wala itong tunay na halaga.

Kapag nakita ninyo ang hindi gumagamit ng cash na lipunan na nag-uumpisang mabuo

padami ng padami ang hindi na gumagamit ng cash;

Lalaki sa Telebisyon: Darating ang araw kung saan ang pisikal na pera ay mawawala na.

Tagpagbalita: Ang perang papel ba ay isa nang relikiya ng lumipas na panahon?

Lalaki sa Telebisyon: % ngayon ng mga transaksiyon sa America o higit pa ay wala nang pisikal

na piraso ng papel o barya.

Babaeng Nagbabalita: Magtataka ka ba kung isang araw ang cold hard cash ay maglaho na lang?

Isang reyalidad na sabi ng ilan ay dapat nating matanggap. Ang dolar at mga barya ay naging abala na.

Aprikanong Opisyal: Ang prinsipyo ay dapat nating ilipat itong ekonomiya mula sa naka base sa cash

na ekonomiya papunta sa hindi gumagamit ng cash na. Kasama dito ang mga banko. Kasam dito ang mga telecom na kompanya.

Kasama dito ang mga nagpapaandar ng mga ATM at mga POS. Dawit dito ang pagpapalit ng kultura.

Tagapagbalita: Ano na ang tawag mo sa pera ngayon? Ito ba ay isang dakot na barya at perang papel?

O ang mga card ba ang pumapalit? At ang ibang ating mga pera ay papalapit na sa katapusan ng kanilang buhay,

Dr. Kent Hovind: Halimbawa bawat tindahan sa inyong bayan ay nagsabi, "Hey hindi na kami tumatanggap ng cash,"

at paano kung kanilang sasabihin, "Hindi din kami tatanggap ng mga tseke o mga credit card kasi may mga

sobrang pandaraya - sobrang dami na ninakaw na credit card at sobrang dami ng mga tumatalbog na tseke.

Harapin na natin ito, Ang papel na pera ay talagang walang anumang halaga.

Itoa y isang pirasong papel. Mas mabuti pang maging pera ito sa Monopoly. Mas mabuti pang maging

pilak ito. Wala ito halaga. Kaya una, siannay nila tayong gumamit ng mga piraso ng

papel na walang halaga. Sa ngayon, maaaring ipagpalit ko ang piraso ng papael para sa mga bagay at serbisyo,

pero kung may magsasabi bukas, "Ang perang yan ay wala nang halaga," kaya ang mangyayari

wala na itong halaga.Naaalal ba ninyo ang Confederate States ng America? Naaalala ba ninyo ang confederate

na pera? Nag-impok ang mga tao ng confederate na pera sa mga kutson na kama. Hulaan kung ano, wala na itong halaga

na kahit anuman. Maaaring gawin din nila iyan sa inyo, at sasabihin lang, "Ang inyong perang papel

ay hndi mabuti. Ngayon lahat ay nasa account mo na. Naka konekta na sa iyong Facebook at Youtube

na channel at sa iyong gmail, at magaling dahil walang nagnanakaw ng pagkakakilanlan. Hindi na ninyo kailangang

mabahala na iwan ang inyong pitaka sa bahay. Hindi ninyo kailangang mabahala yungkol sa inyo credit

card na baka manakaw. Lahat sa kabuuan ay "walang ng cash" Maaaring kontrolin ang ga bawal na gamot dahil

wala nang paraang magkaroon ng cash na trasaksyon. Ito ay para pigilan ang krimen.

Babaeng Nagbabalita: Ito ay teknolohiyang sci-fi na malapit nang pumasok sa daanang palabas lahat ito sa pangalan

ng bilis at kaginhawahan. Makakabili na kayo ng kahit ano mula tinapay hanggang beer kung papayag kayo

na ibigay sa tindahan ang lahat tungkol sa inyong pagkakakilanlan.

Lalaking taga ACLU: Tinatakot ako nito ng husto.

Babaing Nagbabalita: Matapos na ma-scan ang inyong mga grocery, ano ngayon ang gagawin ninyo? Ipapatong ninyo ang inyong hintuturong daliri

sa image reader, at bayad na kayo sa loob lang ng segundo lahat ito sa pagkakapatong lamang ng

dulo ng inyong daliri. Tawa dito ay biometrics: isang an automated na paaran upang makilala

base sa walang katulad na byolohikong mga katangian ninyo.

Lalaking taga ACLU: Huwag kayong pumayag dito dahil lamang sa kaginhawahan.

Dating empleado ng QT: Alam ninyo, sa ngayon ito ay dulo ng daliri, bukas isang microchip.

Siguro iyon na ang maghahatid sa Marcos ng hayop.

Babaing Nagbabalita: Ang lalaking ito ay umalis sa kanyang trabaho sa pangangasiwa sa Quik Trip nung ang convenience chain ng mga tindahang ito

ay nagsabi sa kaniya na dapat niyang i-swipe ang kanyang daliri para sa oras ng pagpasok at oras ng pag-labas.

Dating empleado ng QT: At kahit na sa ngayon ito ay opsyonal, sino ang makakapagsabi bukas.

Babaing Nagbabalita: Sabi ng mga eksperto na ang biometrics ay malapit nang lumaganap;

sa bawat aspeto ng ating ekonomiya at pang-araw araw na buhay.

Babae sa Telebisyon: Ilagay ninyo ang inyong daliri dun at ang aking pangalan ang lalabas, at makukuha na niya lahat ng aking

Babaing Nagbabalita: At ganun iyon kabilis?

Babae sa Telebisyon: Napakabilis nito!

Gusto mo ito? Gusto ko.

Babaing Nagbabalita: Ang mga taos sa buong mundo ay gumagamit na ng biometrics. Ang gobyerno ng Estados Unidos, ang mga kompanya ng eroplano,

mga gasolinahan - kahit ang Walt Disney World ay gumagamit ng teknolohiya na nababasa ang ugat ng dugo ng kanilang mga bisita

dahil sa paggamit ng passes para sa maghapon.

Pastor Anderson: Itong gobyerno para sa isang mundo ay magkakaroon ng sobrang laking kapangyarihan na kakayanin na nitong

magdikta na walang tao sa mundong ito ang maaaring bumili o magbenta kung hindi magkakaroon ng

Marcos ng hayop. Ngayon interesante na kalorong sinasabi sa Bibliya ng King James na

ang Marcos ng hayop - itong Marcos na siyang kakailanganin para makabili o makapagben - ay

ilalagay sa LOOB ng kanilang kanang kamay o sa LOOB ng kanilang noo. Ito ay maaring ilang uri ng implantable.

na chip, kung saan para makabili o makabenta, kailangan lamang ay i-scan ang chip na ito. Ang

mangyayari isang araw ay sasabihin nila, "Ang papel na perang ito - iyang sang daang dolar sa

iyong bulsa- ito ay walang halaga. Dapat kang mag-scan para magbayad. Electronic na ngayon. Pumunta ka

sa tindahan ng grocery, ipatunog mo ang mga pinamili sa tindahan ng grocery store, at tapos *beep* lamang. Kung wala kang

kamay, walang problema, maaaring ilagay mo sa iyong noo dahil lahat naman may ulo! Kailangan mo lang

*beep* sa checkout. Lahat ng pera ay nasa formt na electronic, at

doon na patung ang mga ito. Ang mga cellphone ay naguumpisa ng magkaroon ng scanner. Kaya sabihin natin

may palitan ng mga bagay at serbisyo sa pagitan ng dalawang tao. Okay, yan ay $..

Sige at ibigay mo na lang sa akin ang iyong kanang kamay para ma i-scan ko gamit ang aking smartphone. *beep*

Okay, ngayon kinuha ko na ang pera mula sa account niya. O tinuruan mo ng piano ang aking anak. Babayaran

kita. *beep* Pag-isipan ninyo ito nagyon: ang smartphone ay maaaring gamitin para i-scan ang Marcos

of the hayop, at hindi kayo maaaring bumil o magbenta kapag wala kayo nito.

Babaing Nagbabalita: Sa balitang medical ngayong gabi, ang isang chip na kasing laki ng butil ng bigas ay maaaring maglitas ng inyong buhay.

Nagbabalita: Ang taon ay . Ikaw ay isinugod sa ospital na walang malay na walang ID o medical

na kasaysayan history, pero salamat sa isang microchip sa ilalim ng iyong balat, nandun na lahat. Bungang-isip ng Science dalawampung

taon ang nakakaraan, pero isang biometric na reyalidad ngayon.

Propesor: Sa tingin ko ay posibleng pakawalanan na tayo ng lubusan mula sa ating mga pitaka at susi gamit ang

biometric na teknolohiya kung iyan ang gusto ng mga tao sa loob ng sampung taong panahon.

Tagapagbalita: Ang hamon ay ating pangalagaan ang ating mga pribadong bagay sa isang bagong matapang na mundo.

Tagapagbalita: Ang bagong teknolihiya ng microchip sa ngayon ay ginagawang posible para sa mga kawani ng emergency room

na mahanap ang tungokl sa iyong medical na kasaysayan sa isang pindot lang sa isang computer key.

Doktor sa harvard: Napakaraming mga emergency doktor ang kailangang mag-opera ng bulag. Kailangang gawin natin ang mga medikal

na desisyon na hindi alam kung anong mga gamot ang iyong iniinom o kung anong mga allergy mayroon ka.

Tagapagbalita: Sabi ng doktor sa Harvard na ang Radio Frequency Identification chip ay maaaring makalutas

ng problemang iyan. Siya ay nag-implant sa kanyang kanang braso. Ang scaner ay nagbabasa ng pagkakakilanlang

numero. Matapos, ang mga na digit ay ipapasok sa isang secured website kung saan naroon ang kanyang medikal na kasaysayan

at naka-imbak. Sabi ng kawani sa EMT ang chip ay makakatulong sa mga nagtatrabaho sa emergency .

Kawani sa EMT: Isa sa mga mahalagang bagay ay kung mayroon kang pasyenteng may trauma kung saan

ipapasok sila, at hindi nila kayang ibigay ang impormasyon nila at/o ang kanilang medikal na kasaysayan.

Tagapagbalita: Ang sabi ng doktor sa Harvard ang mga benepisyo ay klaro.

Doktor sa Harvard: Ako ay isang rock climber, at ako ay naniniwalang kapag nahulog ako mula sa isang talampas, at

makikita ninyo akong walang malay, ang kaginhawahan na maaari ninyo akong i-scan at malaman kung sino ako ay mas matimbang

kaysa sa aking mga pribadong bagay.

Tagapagbalita: Ang chip ay naka lagay sa isang hindi nasisirang salamin at ito ay kasing laki ng isang butil ng

bigas. Ang procedure ay ginagawa na may anesthesia at hindi masakit.

Doktor sa Harvard: Ito ay parang naglalagay ng karayom na pang-knitting sa ilalim ng inyong balat.

Tagapagbalita: Pero sa kasong ito, sabi niya ang paglalagay ng isang bagay sa ilalim ng iyong balat ay mabuti

Lalaking Tagapagbalita: Ang umpisa ay ito: nandito ang isang pusa, at limang taon ang lumipas, nalaman natin

siya ay bumalik. At may isang taong nagsabing, Alam ninyo kung maayos para sa pusa na may chip,

ang nanay at tatay ay nasa bahay at si tatay ay umaalis paminsan-minsan, at siguro pwede nating lagyan ng isang microchip

sa kanyang mga medikal record kung sakaling may mangyari. Magandang ideya yan. At pagkatapos may isang tao

saysang magsasabi, Kung sabagay, kung ito ay mabuti para sa pusa ko, ito ay mabuti para sa aking lola at lolo,

paano naman ang aking baby ? Wala nang mga Amber alert. Hindi na kailangang mangamba sa takot na

dukutin ang bata. At pagkatapos, sasabihin natin, Sabagay, alam mo ba? Siguro dapat na tayong magkaaron ng ganyan.

At sa chip na yan, magkakaroon na tayo ng lahat. Mag credit card, driver license. Pag-isipisan

ito. Mga metro card. Hindi na kailangan ang pitaka. Pag-isipan ito, wala ka nang dadalhing susi. Kaya ang

tanong na nais kong itanong ng lahat sa inyong nasa mga tahanan ninyo ay: Iyan ba ay magandang ideya?

Dahil doon tayo pupunta.

Babaeng Tagapagbalita: Masyado itong sci-fi para sa akin, sinasabi ko sa inyo yan.

Lalaking Tagapagbalita: Nandito na yan! Nandito na yan!

BabaengTagapagbalita: Alam ko na nandito na yan at sa mga alagang hayop at sa limitadong batayan pero para sa mga taoI;

Lalaking Tagapagbalita: Pero ikaw ay bata,

Female Tagapagbalita: "Ikaw ay bata,"na ibig sabihin, ano ka...

Steven Anderson: Ang mga tao nung araw ay magtataka siguro Paano ba ito ma-iimplant?

Paano mo mapipigilan ang mga taong bumili o magbenta dahil sa wala silang Marco? Pero nakikita natin

ngayon ang pagsulong ng teknolohiya na magagawang napakadali para walang sinoman na makabili

o makapagbenta na wala nito Marcos. At hulaan ano? Marami sa mga tao ang may araw lamang

na dami ng pagkain sa bahay nila o sampung araw ng pagkain sa bahay nila , kaya kung hindi ka makakabili o makakapagbenta

Ikaw ay mapupunta sa mundo ng sakit. At sabi sa Bibliya may mga

batas na nagsasaad na kapag hindi mo sinamba ang antikristo ikaw ay papatayin. Ang lalaking ito

dakila, marami siyang ginagawang dakilang mga bagay, pinag-kakaisa niya ang mga tao. Isa lamang

ang panghuli: Sumali kayo o patayin kayo. At kapag narinig ninyo ang tungkol dya, kapag tinignan

nyo yan, mas malamang sasabihin mo, "Kung sa ganung kaso, hula ko lahat tayo ay mamamatay, tayong mga

mananampalataya, silang mga naniniwala kay kristo. Hula ko tayong lahat ay pupugutan ng ulo . At

nagsasalita ang Bibliya tungkol sa ating pagkakapugot. Tayong lahat ay mapupugutan ng ulo. Pero ito ang

isang bagay. Kung ito ay hahayaang matuloy, tama kayo, lahat ng mananampalataya ay papatayin. Dahil

pag-isipan ninyo ito, tignan ninyo ang teklonohiya, tignan ninyo ang mga nagmamatyag na kamera na nakakabit

sa itaas, kahit saan, ang mga satellite. Nagyon ang mga pulisya ay gumagamit na ng mga drone na may kamera para paliparin sa kapaligiran

atm magmatyag sa inyo. Nakita na ba ninyo yan? Mga nagmamatyag na drone. Sa ngayon ay naglalagay na sila ng mga mikropono

sa mga kanto sa kalye kung saan maaaring pakinggan nila ang inyong pag-uusap. At ito ay

parang yung dystopic na nobela nung €œ. Yun ang pinupuntahan ng ating bansa, kung saan magiging

nagmamatyag na lipunan. Noon ikaw ay sasakay lamang sa eroplano. Ngayon dapat kang

istorbohin ng TSA. Ngayon dapat kang dumaan sa isang naked body scanner. Ngayon dapat

na ma-iscan ka. Kailangang makapkapan ka mula itaas pababa. Dapat may ID kang dala

at sa lahat ng oras ang mga pulisya ay laging nagtatanong: "Nasaan ang ID mo? Ang mga papel

mo ay wala sa kaayusan! At iyan na ang bansang tinitirhan natin sa ngayon. At kaya

magpapatuloy ito hanggang sa puntong lubusang napakahirap na para tumakas sa bilangguang

planetang ito. Pero hayaan ninyong sabihin ko ito: Tayo ay hindi lahat mapapatay. Maraming mapapatay. Intindihin ninyo ako ng tama

akong mabuti. Maraming Kristyano ang mapupugutan at mapapatay para kay kristo. Pero lahat

sabihin ito: Hindi lahat tayo ay mapapatay dahil ito ay mauudlot. At ang sabi sa Bibliya:

(Mateo :) At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas:

atapuwa't dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon.

Pastor Anderson: At ang sabi sa Bibliya sa gitna ng lahat ng ito, babalik si HesuKristo.

Natatandaan ba ninyo na kanina napagusapan natin ang tungkol sa ikalawang pagdating ni HesuKristo. Siya ay babalik. Kung kailan

sa akala nila ay natalo na nila ang Kristyanismo, mayron na silang pandaigdigang gobyerno, may

may gobyerno na para sa isang mundo na ang namumuno ay si Satanas darating si HesuKristo sa mga ulap

at dun na magaganap ang destruksyon at doon siya magsisimulang maghasik ng kanyang

matinding poot sa lupa. At inyong mababasa ang tungkol dito sa Rebelasyon. Kanyang gagawing

dugo ang tubig. Kanayng susunugin ang mga punongkahoy at damo. Siya ay magpapadala

ng mga locust na may buntot na parang alakdan mula sa impyerno na kakagat sa mga tao.

Kung hindi pa ninyo nababasa ang aklat ng ebelasyon, Aking matinding inirerekomenda ito. At huwag ninyong basahin

ang NIV. Ang King James Version, ang inyong basahin, ok? Kung kayo ay magbibigay oras para magbasa

nito, bakit hindi ninyo basahin ang tama? Huwag tanggapin ang imitasyon. Tignan ang Kapiyulo bersikulo :

(Rebelasyon :) At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umaahon

sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sampung diadema,

at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan.

(Rebelasyon :) At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kaniyang mga

paa ay gaya ng sa oso, at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon: at ibinigay sa kaniya ng dragon ang [Satanas]

ang kaniyang kapangyarihan, at ang kaniyang luklukan, at dakilang kapamahalaan.

Pastor Anderson: Kaya ang hayop na itong inilarawan, sabi ng Bibliya ay ang dragon na siyang nagbigay

ng kanyang kapangyarihan at nagbigay ng kaniyang luklukan, at kapamahalaan. Tignan ang bersikulo :

(Rebelasyon :) At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay; at ang kaniyang ikamamatay

na sugat ay gumaling: at ang buong lupa'y nanggilalas sa hayop;

na nagbigay ng kapangyarihan sa hayop; at kanilang sinamba ang hayop, at sinasabing, Sino ang katulad

ng isang hayop? Sino ang may kakayahang makipagdigmaan sa kanya? At siya ay binigyan ng isang bibig

na nagsasalita tungkol sa mga magagarang bagay at mga kalapastanganan sa Diyos; ang kapangyarihan ay ibinigay sa kanya para ituloy sa loob ng na buwan

Pastor Anderson: Ngayon may naisip ba kayo sa apatnapu at dalawang buwan sa panahon at multiplika ito ng kalating panahon

at labing dalawang daan at animnapung araw? Tignan kung paano ang mga ito ay magdudugtong? Sabi niya sa bersikulo :

(Rebelasyon :)t binuka niya ang kaniyang bibig sa mga kapusungan laban sa Dios, upang pusungin ang kaniyang

pangalan, at ang kaniyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit.

Pastor Anderson: Panoorin ninyo ito. Bersikulo pito. Ito ang susi:

(Rebelasyon :) At ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal, at pagtagumpayan

sila; at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawa't angkan at bayan at wika at bansa.

Pastor Anderson: Ngayon hindi ba nakita natin sa kapitulo bersikulo na ang layunin ng dragon ay upang

makipag-digmaan sa mga mananampalataya kay kristo at sumusunod sa mga utos ng Diyos? Dito kanyang

sinasabi na iyon ay ibinigay sa kanya na siya ay makipag-digmaan sa mga banal at makita ito at magtagumpay sa

kanila. Sino ang magwawagi sa labanang ito sa pagitan ng mga banal at ng demonyo dito sa lupa? Ang

demonyo. Sabi niya siya ay makikipag-digmann sa mga banal at matatalo niya sila. Ayon sa

Rebelasyon , ang antikristo ay may layunin sa makipag-digmaan sa mga banal. Kaya ayaw niyang

ang mga Kristyano ay kumuha ng Marcos ng hayop para maiwasan ang pag-uusig. Nais niya na ang bawat Kristyano

ay mamatay. Sasabihin ninyo, "Nakakalungkot naman yan." Kaya basahin na lang ninyo hanggang sa katapusan ng aklat at

inyong makikita kung sino ang magtatagumpay sa huli. Ito ay isa lamang pansamantalang dagok na nasa kapitulo . Pero

sabi niya sa bersikulo :

(Rebelasyon :-) AAt ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal, at pagtagumpayan

sila; at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawa't angkan at bayan at wika at bansa. At ang lahat ng nangananahan

sa lupa ay magsisisamba sa kaniya, na ang kanikaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng

Cordero na pinatay buhat nang itatag ang sanglibutan.

Pastor Anderson: Kaya ang lalaking tatawagin na hayop, ang lalaking ito na may kapangyarihan sa lahat

sa bawa't angkan at bayan at wika at bansa ang kanyang layunin ay makipag-digmaan sa mga banal his goal at a Bibliya

ang sabi lahat sa lupa ay sasambahin siya. Isang saglit lamang. Hindi. Ang sinasabi

lahat sa lupa ay sasambahin siya na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay

ng Cordero na pinatay buhat nang itatag ang sanglibutan. Kaya tatanungin ko kayo. Ang mga

pangalang MGA sa aklat ng buhay, sila ba ay sumsamba sa kanya? Hindi. Sabi ng Bibliya siya ay sobrang

nakakapaniwala at sobrang swabe na kaya niya linlangin ang mga hinirang kung posible. Pero ang Diyos ay

hindi papayagang ang alin man sa mga maliligtas ay malinlang ng lalaking ito . Kaya bawat isa na

tunay na ligtas, kahit ang mga na na dala ng destruksyon bago ang kapighatian, kapa sila ay nagsimulang

makita itong nagaganap, o sana kapag nakita nila ang dokumentaryong ito, mapagtanto nila, "Teka

muna. Ito ay nagaganap. Ito ang antikristo. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ako dapat sumamba

sa lalaking ito. Hindi ito ang tunay na kristo. Kaya sinumang hindi sumamba sa kanay ay papatayin.

At sinuman na hindi sumamba sa kanya ay hindi makakabili o makakabenta. Hindi ninyo lamang

pupuntahan ang Walgreen’s at kukuha ng Marcos ng hayop. hindi ito isang bagay kung saan

pupunta kayo sa post office. "Paano ako makakakuha ng aking chip upang makabili o makapagbenta?" Hindi,

Ang Bibliya ay malinaw. Dapat munang kayong sumamba sa antikristo para kayo makakuha ng chip na ito. Ngayon kahit marami

nang dekada ang lumipas, nun may mga lie detector. Ngayon ay binubuo na nila ang scan type na teknolohiya.

Naniniwala ako na para makakuha ng Marcos ng hayop, kailangang

sambahin ang antikristo at sumumpa ng katapatan sa antikristo

at malalaman niya kung kayo ay nagsasabi ng totoo.

Tagapagbalita: Ang Sci-fi ay nandito na. Ang bukas ay nandito na ngayon.

Pastor Anderson: Hindi lang yon, pero kapag inyong pinag-isipan ito, ang transportasyon ngayon ay

sobrang kontrolado na. May mga checkpoint sa highway sa pagmamaneho at tapos kung kayo

ay sasakay sa eroplano, ang TSA ay isasailalim kayo sa naked body scanner at

parang ang kontrol grid ay isinasaayos para kayo ay

makagalaw sa lipunan basta kayo ay yuyuko sa hayop na ito at sumamba sa hayop

at tanggapin ang Marcos.

Kent Hovind: Eksaktong tama. At tayo ay madadali ng kontrabida. Sinabi ni Hesus ng malinaw

na ang kanyang mga disipulo ay kakamuhian dahil sa kanyang pangalan. Sinumang hindi makibagay sa

kahanga-hangang kalakaran ng bagong mundong ito na kanilang pinaplano ay titignan bilang kaaway.

Halimbawa, sa paaralan, kapag ikaw ay pumumta para ipatala ang iyong kindergartener sa paaralan,

at sasabihin nilang hindi kayong pwedeng pumunta sa paaralan kung hindi kayo nabakuna. Kung kayo ay may

pag-ayaw sa mga bakuna at sasabihin ninyo, "Hey, sa tingin ko ang bakuna ang dahilan ng autism. Ito ay maaaring

dahilan ng maraming mga bagay. Hindi ko alam pero ayaw kong subukan pa. Ako

ay walang nakikita sa banal na kasulatan na maaaring maihalintulad sa bakuna kung saan maglalagay kayo ng lason sa inyong katawan upang

mabakuna laban sa mas marami pa.€

Pastor Anderson: Tama. tama.

Kent Hovind: Ang katotohanan ay, ang sabi sa paaralan ay hindi ka pwedeng pumasok kung hindi ka nagpabakuna

kaya ngayon ay maaari kang mamaili. Ikaw ba tatayo sa inyong paniniwala o yuyuko ka at bibigyan

ang mga anak mo ng bakuna para sa kaginhawahan? Yan ay katulad sa Marcos ng hayop. Ito

ay katulad din walumpung taon na ang lumipas sa numero ng social security. Ang mga tao ay may pag-ayaw sa

pagkakaroon ng numero. "Oh, may pangalan ako." At unti-unti ay nakarating sila sa ngayon kung saan

bawat isa ay may numero at ni hindi naiisip ito. Ito ba ay ang unang hakbang, ikalawa o ikatlo

patungo sa panghuling layunin na bumuo ng isang kaharian para sa isang mundo?

Pastor Anderson: Si Satanas ay pinalayas sa langit. Alam niyang maikli lang ang oras niya. Siya ay pumunta upang gmawa

ng digmaan laban sa mga mananampalataya at mga banal. At ano ang gagawin niya? Ito ay gagawin niya sa pamamagitan ng paglagay

ng isang tao sa kapangyarihan, hindi ba? Ang dragon ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ilalagay niya ang isang lalaki sa kapangyarihan sa

buong mundo, sa bawat nilalang at bawat wika. At ang lalaking ito ay gagawin ang digmaan ng

demonyo laban sa mga banal. Sabi ng Bibliya sa bersikulo :

(Rebelasyon :-) At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa; at may

dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. At kaniyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang

hayop sa kaniyang paningin. , At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang

hayop, na gumaling ang sugat na ikamamatay..

Pastor Anderson: Kaya dito ang lalaki ay humihingi ng pagsamba. Sinasabi sa bersikulo :

(Rebelasyon :-) At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda, na ano pa't nakapagpapababa ng kahit apoy

mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa

dahil sa mga tanda na sa kaniya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop; sinasabi

na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop, na mayroong

sugat ng tabak at nabuhay.

(Rebelasyon :) At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang

larawan ng hayop ay makapangusap, at ang lahat ng hindi sumasamba sa

larawang ng hayop ay maipapatay.

Pastor Anderson: At sasabihin ninyo, "Ano naman kaya ang imahe ng hayop na nabigyan

ng buhay? Habang tayo ay papalapit ng papalapit dito, sa tingin ko ay ating maiintindihan ang

teknolohiya ng mas maigi ng konti, hindi ko alam eksakto kung anong imahe

magiging ito. Pero ito ay makakatulad ng imahe ng hayop na nakakapagsalita at kayang

na ang maraming hindi sumamba ay maipapapatay. Ngayon ito ay nagpapa-alala sa akin kay Daniel, kapitulo

. Natatandaan ninyo si Nebuchadnezzar na hari ng sibilisadong mundo nung panahong iyon? Natatandaan ba ninyo

kung paano siya gumawa ng malaking imahe at kinailangang sila ay sumamba sa imaheng ito? At ano ang mangyayari

kung hindi sila sumamba sa imahe? Pinapatay sila, hindi ba? Hindi ba yon katulad sa kung ano

ang nakikita natin dito? Yon ang larawan ng antikristo. Tignan ang bersikulo . Ito ang susi:

(Rebelasyon :-) At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya

at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda ng Marcos sa kanilang kanang kamay, o sa noo; At walang sinumang tao

ang makakabili o makakapagbenta, maliban na lang kung may Marcos, o ang pangalan ng hayop, o ang numero ng

kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop;

sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim [].

Pastor Anderson: Ito ang isa sa mga kasangkapan ni Satanas na gamit upang usigin ang mga mananampalataya.

Ang Marcos ng hayop ay isang kasangkapan na kanyang ginagamit upang gumawa ng digamaan laban sa mga banal, dahil

sa katotohanan na kapag hindi ka makabili o makapagbenta, napakahirap gumalaw ngayon sa

mundo, hindi ba? O kahit anumang mundo. Kaya hindi almang na siya ay gumawa ng batas na nag-uutos na kapag ikaw ay hindi

sumamba sa antikristo ikaw ay ipapapatay. Yun ang karapatang mang-usig.

Yan ang pakikipag-digmaan sa mga banal. Ginagawa din niya imposible para sa mga banal na makabili

o makapagbenta dahil wala silang Marcos ng hayop, at ang Marcos ng hayop ay

ibibigay lang sa mga sumasamba sa hayop. At ang mga maliligtas, ang mga

banal, ay hindi ssamba sa hayop. Ang Bibliya ay malinaw dito sa Mateo

at kung saan. Kaya hindi sila makakabili o makakapagbenta at sila ay

tatanggap ng parusang kamatayan sa kanila. Ngayon ipagpalagay ninyo na kayo ay nasa isang mundo at hindi ko

sinabing na sa isang nasyon, hindi ko sinabi na sa isang bansa, ang sabi ko ay sa isang MUNDO kung saan hindi kayo maaaring makabili

o makabili at kung saan may parusang kamatayan para sa iyo. Nakikita mo ba

kung paano kahirap na mabuhay sa mundong katulad nun? Hindi lang iyon, paano na

ang lahat ng mga kamerang nagmamatyag na kasama dito? Paano na ang mga kamera na nakakabasa ng license plate?

Paano na ang mga naked body scanner? Paano na ang pagpapakita ninyo ng ID sa mga checkpoint? Pagpapakita

ng ID ninyo para makasakay sa tren? Pagpapakita ng ID ninyo para makasakay sa eroplano? At alam ba ninyo?

Hindi magtatagal kailangan na ninyong magpakita ng iba pa. "Ok, tignan natin ang inyong kanang

kamay. OK, ikaw ay pwede nang umalis. Magandang araw. Hindi ito nalalayo talaga. Siguro

kapag nabasa ito ng mga tao nung nakalipas na ilang daan taon ay hindi nila ito makikita ng katulad

ng pagtingin natin dito. Kapag ating tinignan ito may konting laman dito, hindi ba?

Kaya sa tingin ko ay malapit na ito. Ang mga Kristyano ngayon ay handa na para sa lahat

ng ito. Sa katunayan sila ay hindi pa handa para dito. Alam ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin? Dapat kayong maghanda

ng espirituwal sa inyong sarili at maging handa para kayo ay hindi, "Anong nagyayari?" Kayo

ay dapat maging handa. Dapat kayong maghanda. Kaya tayo ay may babala sa Diyos, at binabalaan tayo

binabalaan tayo at binabalaan tayo Kaya nga kahit si Paul ay nagbabala sa mga tao ng kaniyang panahon. Nakikita na sila

ay hindi nabubuhay sa mga araw ng malaking, pero sila ay dumanas ng sariling

kapighatian tulad ng dinadanas ng bawat mananampalataya. Sabi niya, "Kami ay nagbabala sa inyo. Sigurado, nung kami

ay kasama ninyo, sinabihan namin kayo bago pa nun na tayo ay dapat makaranas ng kapighatian kahit lamang sa pagdaan nito,

katulad ng alam ninyo. Kaya dapat tayong mabalaan at dapat nating maunawan na ito ay darating €para

makayanan natin ito.

Ronald Rasmussen: Ang mga Krityano sa ngayon ay hidi nababalaan tungkol sa mga kaganapang kanilang haharapin

sa malaking kapighatian. Sa halip, ang mga pastor sa buong Amerika ay nagtuturo sa kanilang mga tao na

ang destruksyon ay magaganap bago gawin ng antikristo ang digmaan nito laban sa mga banal at

ang destruksyon ay magiging pinaka-unang kaganapan sa hinulaang timeline ng Diyos. Ang doktrinang ito,

ay alam bilang panganib, ay nagtuturo na si kristo ay maaaring bumalik anumang oras at

walang magiging palatandaan ng kanyang pagdating. Subalit, tinuturo sa bibliya na ang pagdating ni kristo ay

hindi nalalapit at may mga iba pang mga kaganapan na dapat manyari muna.

Pastor Anderson: Narinig na siguro ninyo ang doktrinang ito na nagsasabing si Hesus ay maaaring dumating ngayong araw.

Sino na ang nakarining dito nun pa? Ito ay tinatawag na nalalapit na pagbabalik ni kristo. Naniwala sila

na si Hesus ay babalik anumang sandali. Naitanong ka na ito sa mga tao ng maraming beses kapag sinasabi nila sa akin

na si Hesus ay maaaring dumating anumang sandali. Saan iyon nakasulat sa Bibliya? At ang

tiyak na babalik inevitably sa akin ay, "Sabi ng Bibliyaay walang nakakaalam ng araw o oras

ng kanyang pagbalik." At madalas hindi lang nila mapakita sa inyo at kailangang tulunga ninyo silang

hanapin ito. AT sabi niya, "Wala ito sa harap ko. Hindi ko alam ang eksaktong

kapitulo. Pero alam ko na si Hesus ay nagsabing walang tao ang may alam sa araw at oras. Sabi ko,

Hayaan ninyong tulungan ko kayo. Sinabi niya ito sa Mateo :. Hayaan ninyong basahin ko sa inyo ang sabi sa Bibliya

dahil nais kong ipakita sa inyo kung paano ito ka-biblical dahil ito ay nasa gitna ng Kristyanismo.

Kapag nagpunta ka sa mga tindahan ng aklat ng mga Krityano nagon din, mayron sila ng lahat ng uri ng mga aklat

at mga video at sino na ba ang nakarining sa pelikulang "€œLeft Behind?" Ito ay kumpletong fairytale.

Walang koneksyon sa Bibliya. Lubos na wala sa Bibliya. At ang sabi ng Bibliya sa Mateo ::

(Mateo :) Nguni't tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam,

kahit ang mga anghel sa langit, kundi ang Ama lamang.

Pastor Anderson: Kaya ang mga tao ay kukunin ang bersikulong iyon at sasabihin, "Nakikita ba ninyo dito? Walang tao

ang may alam ng araw o ng oras. Ibig sabihin nito ay maaaring maganap anumang sandali. Pero pansinin

ang sabi niya, "Pero ang araw na iyon walang tao ang may alam sa araw o oras. kaya ang tanong ay,

"Aling araw?" "Yun ang araw na kakatapos lang niyang sabihin. Ito yon:

Balikan natin ang bersikulo , sabi niya ang araw ay pagkatapos ng kapighatian. Sabi niya sa bersikulo :

Kaagad pagkatapos ng kapighatian

Pastor Anderson: Inilarawan niya ang mga kaganapang magaganap. Tapos sabi niya:

(Mateo :) Nguni't tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, pero

Pastor Anderson: Kaya hindi natin alam ang araw o ang oras pero isang bagay ang alam natin

ito ay pagkatapos ng kapighatian. Ang mga taong nainiwala sa destruksyon bago ang kapghatian ay gagawin ang mga

mental gymnastics na ito kung saan ninyo susbukang ipakita sa kanila, "Tignan ninyo, ito ay MATAPOS ANG

KAPIGHATIAN. Ito ang sasabihin nila, "Hindi ito tungkol sa destruksyon" Iyon

ay hindi ang destruksyon." sasabihin ninyo "Sabagay, paano ninyo nalaman?" "Dahil ito ay pagkatapos

ng kapighatian. At siyempre alam natin na ang destruksyon ay bago ang kapighatian. 

Pero tatanungin ninyo sila, "Saan sinasabi sa bIbliya na ang destruksyon ay maaaring

maganap sa anumang oras?" Dito, sinasabi na walang tao ang may alam ng araw o ng oras." €

"Kakasabi pa lang ninyo na hindi ito tungkol sa destruksyon." Kaya kung sinasabi nito na €œito ay pagkatapos ng kapighatian, €

ang Mateo ay hindi tungkol sa destruksyon. Pero ng sinabi na walang tao ang may alam ng araw o ng

oras, ngayon biglang-bigla ang Mateo ay tungkol sa destruksyon na naman. At kapag sinabi nito na dalawa ang

nasa parang, ang isa nakuha at ang isa ay naiwan, yun ay tungkol uli sa destruksyon. Kaya

tumahimik na lang kayo at gawin ang pinagagawa sa inyo. Tumahimik na lang kayo at maniwala sa destruksyon bago ang kapighatian dahil

sinabi ko. Sasabihin ninyo, "Ibigay ninyo ang dalaawang panig." Maging parehas. Ibigay ang dalawang panig. "Ok. Ito ang

kabilang panig." Tumahimik kayo at paniwalaan ang sinabi kong dapat ninyong sabihin at tumigil magtanong.

Tumahimik kayo at maniwala kasi sinabi ko. Yun ang paning ng bago ang kapighatian. Ito ay totoo. Sila ay may€

wala. Ako ay may banal na kasulatan, matapos ang banal na kasulatan, matapos ang banal na kasulatan, at sila ay may buong

dami ng wala. Kahit paano ang ibang maling doktrina ay naka base sa ilang uri ng bersikulo sa Bibliya na

kanilang binabaligtad at ang mga tao ay kukunin ang bersikulo sa Bibliya at kukunin ito sa maling konteksto at

babligtarin ito. Ang bago destruskyon bago ang kapighatian ay ni hindi nagbabaligtad ng anumang banal na kasulatan. Wala sila

kahit na banal na kasulatan. Walang banal na kasulatan ang nagsasabi ng kahit na ano tungkol sa destruksyon na magaganap

bago ang kapighatian. Ito ay isa lamang doktrina na base kung ano lamang na

banal na kasulatan. to ay base sa tradisyon. Ito ay base sa aklat o isang chart na nabasa ng isang tao.

Ito ay base sa Bibliya. Hindi ito galing sa Bibliya. Wala itong

pinagmulan sa Bibliya. Nakikita ko na kapag aking ipinaliliwanag ito sa mga taong nasa pew,

wala silang problemang maunawaan itong doktrina. Ang mga tao sa pulpito ang siyang hindi

maharao ang doktrinang ito, at sasabuhin ko sa inyo bakit. Ang destruksyon bago ang kapighatian ay ang popular na doktrina.

Kung nais ninyong maging popular, kayo ay magtuturo ng destruksyon bago ang kapighatian. Magsisimula kayong

magturo na ang destruksyon ay darating pagkatapos ng kapihatian, at kayo ay lalaitin,

kayo ay babatikusin, kayo ay tatanggihan mula sa mga fellowship, dahil

ayaw nilang palitan ang doktrinang ito. Dahil may mga taong may

adyenda na siguraduhing walang sinoman ang makakarining ng katotohanan tungkol sa doktrinang ito. Ito ay totoo. At

ang paraan ng kanilang pagkanlong sa doktrinang ito sa dilim ay sa pamamagitan ng takot at pananakot. Kinakausap ko

ang mga pastor palagi. Ipinakikita ko sa kanila ang katotohanan dito. Sumasang-ayon sila sa akin. Pero hindi sila

pupunta sa kanilang pulpito at magtuturo ng doktrinang ito, dahil sila ay takot sa lahat ng kanilang

mga kaibigang pastor na pag-initan sila. Mawalan sila ng mga speaking engagement.

Hindi na sila makapagturo sa mga simbahang ito dahil kayo ay dapat na

maging bago ang kapighatian para mapabilang sa klab. At kung kayo ay hindi bago ang kapighatian, hindi ka kasapi sa klab. Maraming

beses hindi nila tatanggapin ito dahil ayaw nilag kumain ng uwak dahil sila ay dati nang

nagtuturo nito ng mali sa marami nang mga taon. Ayaw nilang aminin ito. Ayaw nilang

umamin na ang kanilang kolehiyo sa Bibliya ay nagturo sa kanila ng mali. Ayaw nilang umamin na sila

ay nakagawa ng kamalian. Lahat ay nagkakamali. Lahat tayo ay umuunlad. Lahat tayo ay natututo ng mga bagong bagay. Kung kayo ay

mali sa isang bagay, kailangang kayo ay maitama dito. Sabi ng Bibliya sa Galacia ::

(Galacia :) Sapagka't ako baga'y nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Dios? o ako baga'y nagsisikap na magbigay-lugod sa mga tao?

kung ako'y magbibigay-lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni kristo.

Pastor Anderson: Ang mga mangangaral na ito ay kailangang magdesisyon kung ang pagbibigay-lugod sa tao ay mas mahalaga, sa pamamagitan

ng pagtuturo sa kung ano ang popular, ang pagtuturo ng destruksyon bago ang kapighatian dahil yan ang nais ng lahat

na marinig, dahil gusto nila ang pelikula at sila ay may video game at may board

game at DVD, o ayunan kung ano ang talagang sinasabi sa Bibliya at tumayo at magturo na ang

destruksyon ay darating pagkatapos ng kapighatian. Ito ay perpektong halimbawa ng mga tao na higit na tinatanggap kung ano

ang sinasabi ng tao kaysa sa sinasabi ng Diyos. Ito ay klasikong halimbawa sa hindi paggamit sa Bibliya bilang huling

awtoridad at sumasaliw lang sa tradisyon at nakikisabay lang sa tradisyon, sumasabay sa kung ano na ang naituro, sumasabay sa

kung ano ang sinasabi ng mga tao, sumasabay sa agos, sa halip na sumunod sa sinasabi ng Bibliya.

Pastor Jimenez: Dating akong naniwala sa destruksyon bago ang kapighatian, Ito ang itinuro sa akin mula ng

ako ay bata pa at hindi naman kayo magtatanong talaga sa kung ano ang itinuturo sa iny, pero nung ako ay nalantad

sa katotohanan at ako ay magsimulang tignan ang banal na kasulatan at kung ano ang tunay na turo ng bIbliya, kinailangang kong

personal na mamili kung ako ay sasabay na lamang

a agos, o kung ako ay maninnindigan sa aking paniniwala

at manindigan sa kung ano ang alam kong totoo. Sa personal kung buhay ako ay inatake na at

may mga taong nagsalita ng masama tungkol sa akin dahil sa aking paninindigan sa destruksyon bago ang kapighatian,

pero umaasa ako na sana kung kayo ay nakikinig dito o pinanonood ito o kayo ay nagsisimulang

makita ang totoo tungkol dito, na kayo ay hahakbang palabas dahil sa mananampalatay at kayo ay

maninindigan at sana ay tulangan kaming ibaling ang agos palayo dito sa hindi maka-banal na kasulatang doktrina

na siyang destruksyon bago ang kapighatian.

Kent Hovind: Ang isa pang bersikulo na naging susi para ako ay makuha ay ang Tesalonica :-

( Tesalonica :-) Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong HesuKristo,

Kristo [kay siya ay tumutukoy sa katotohanang si HesuKristo ay darating] , at sa pamamagitan ng

ating pagtitipon kasama niya [isang pagtukoy sa destruksyon], Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag

sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari,

bagang ang kaarawan ng Panginoon; [muling tumutukoy sa destruksyon] ay nalalapit na.

Pastor Jimenez: Sabi niya, "Tignan ninyo hindi ito NASA malapit, Hindi ito ang susunod

nang magaganap. Sabi niya, huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan para sa araw na iyon (nagsasalita

tungkol sa araw na tayo ay titipuning magkakasama) about the day that we’ll be gathered together) sapagka't ito'y hindi darating, nang dumating mula ang pagtaliwakas,

at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Kaya pinatunayan

sa banal na kasulatan na ang araw ng atung pagtitipong magkakasama kay HesuKristo ay

ay hindi darating hanggang magkaroon ng pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan. Ang isang bagay lamang

na siguradong magaganap ay ang katotohanang darating ang antikristo.

Pastor Anderson: Kaya malinaw na sabi sa atin sa Bibliya na ang araw ni Kristo ay hindi pa nalalapit.

Sabi niya na kapag may magsabi sa inyo na ang araw ni Kristo ay malapit na, ang taong iyon

ay nagsisinungaling sa inyo. Ang taong iyon ay manlilinlang. Sabi niya ay huwag kayong madaling makilos sa isang salita o sa

pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang

nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban na lang

X, Y, at Z ay magaganap muna. Simple lang, ang destruksyon ay hindi maaaring maganap na lang anumang sandali. Ang kapighatian

ay dapat maganap muna. Dapat munang dumating at maghari ang antiKristo. Ang araw at buwan ay

magdidilim bago ang malawakan at kakila-kilabot na araw na pagdating ng Panginoon. Ang Bibliya

ay tunay na malinaw. Ang araw na ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang

taong makasalanan, Ang antiKristo ay mahahayag. Ang antiKristo ay uupo sa templo

ng Diyos ay ididiklera ang sarili bilang Diyos. Ang antiKristo ay magiging makapanyarihan bago ang destruksyon. Ito

ay magaganap. Ganun lang ka-simple. Pero kung titignan ninyo ang at Lucas , ito ay darating ng sunod-sunod

bago ang Mateo , dahil ang Mateo ay isang siping kaakibat ng Lucas . Kaya sa Lucas

mababasa natin ang tungkol sa unang natalang insidente

ni Hesus na nagtuturo sa mga disipulo tungkol sa doktrina. Sabi sa Bibliya:

(Lucas :) At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe [Noah], ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan

ng Anak ng tao.

Pastor Anderson: Maraming mga tao ang kukunin ito at sasabihing ang ibig sabihin na ang mga tao ay

ay magiging kasing sama katulad nung panahon ni Noah. At, sabi niya ito ay

gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang Anak ng tao ay mahayag.

At sasabihin ng mga tao, "Oo magiging kasing sama ito na parang Sodom at Gomorrah."

At ituturo nila ang lahat ng bagay na nagaganap ngayon sa ating lipunan at isasalamin

sa mga naganap sa Sodom at Gomorrah. At sasabihin nila na ito ay kasing sama katulad ng

nangyari sa Sodom at Gomorrah o ito ay magiging kasing sama katulad nung mga ni Noah.

ni Noah Pero ang totoo, hindi iyon ang pagkukumparang ginagawa ni Hesus.

Pastor Jimenez: Sa bersikulo sabi niya:

(Lucas :-) Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom,

sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapuwa't nang araw na umalis sa Sodoma si Lot,

ng Sodom ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat:

Pastor Jimenez: Ang ating natutunan sa siping ito ay ang katotohanan na nung si Lot ay inalis

mula sa Sodom, iyon ay ang larawan ng destruksyon. Makikita ninyo ang dalawang anghel na pupunta sa Sodom na

kumakatawan sa mundo at ilayo ang mga mananampalataya bago ang matinding poot ng Diyos ay mabuhos

sa lungsod. Ang aklat ng Rebelasyon ay nagtuturo ng katulad na mga bagay. Ang sabi ng Bibliya sa aklat

ng Rebelasyonang Panginoong HesuKristo ay magpapadala ng kanyang mga anghel at titipunin ang mga mananampalataya at dadalhin

sila palabas ng mundo. Ang aklat ng Rebelasyon ay tiyak na nagsasabi sa atin na kalahating oras ang lilipas

at matapos ay ay uumpisahan nang ibuhos ng Diyos ang kanyang matinding poot.

Pastor Anderson: Ito ay mag-iiwan ng modelo kung saan bawat-isa ay maglalaho at bawat-isa ay

magsasabing,"Nasaan sila lahat?" Hindi iyon ang sasabihin ng mga tao. Dahil €

sabi sa Bibiliya na sa parehong araw na tayo ay kukunin, uumpisahan na ng Diyos

ibuhos ang paghuhukom. Uumpisahan na ng Diyos magpaulan ng apoy at asupre sa lupang ito. Ang mga tao

ay malalaman na may nagaganap. Ang mga tao ay tatakbo upang magtago.

Makiki-usap ang mga tao sa mga malalaking bato na sila ay itago dahil sa

apoy, sa asupre, sa matindng poot na magaganap. Sa mismong araw na iyon din na tayo ay kukunin

palabas mula dito ay ang araw na magsisimulang ibuhos ng Diyos ang kanyang matinding poot. Kaya

kapag nagdilim ang araw at buwan, sabi sa Bibliya, ang araw ng malawak na matinding poot ay dumating na at

sino ang makakatayo? Dahil sa mismong araw na iyon, kalahating oras lang ang lumipas, magsisimulang magpaulan ang Diyos

ng apoy at asupre. Kaya sa kapitulo anim ng Rebelasyon, magdidlim ang araw at buwan. Sa kapitulo pito,

ang katakut-takut na bilang ng mga mananampalataya ay lilitaw sa langit. Sa kapitulo walo, siya ay magsisimulang magbuhos ng

kanyang matinding poot. Ito ang eksaktong turo ng Bibliya sa Mateo . Ang araw at buwan ay magdidilim, pagkatapos

ang destruksyon. Ganunlang ka-simple. Kumalausap ako sa mga taong naniniwala sa destruksyon bago ang kapighatian.

at palaging sabi nila sa akin ang isa sa dalawanh bagay. Maaring sabihin nila sa akin na

ang destruskyon ay ni hindi nabanggit sa aklat ng Rebelasyon na mukhang isang kakatwang bagay

para sabihn dahil ang aklat ng Rebelasyon ay sumasakop sa malawakng detayle ng mga kaganapan ng katapusan

ng panahon. Parang hindimatukoy ang isang mangyayari kung saan si HesuKristo ay lalabas sa mga ulap at lahat

ng mga mananampalataya ay makakasama niya sa ulap, iyon ay

isang pangunahing kaganapan. Para sabihing ito ay ni hindi nabanggit sa aklat ng Rebelasyon,

na hindi ito nangyari sa aklat ng Rebelasyon ay hindi sukat akalain. Pero dahil

ito ay sobrang nakakatawa na sabihinng ang destruksyon ay hindi makikita sa aklat ng Rebelasyon sa anumang

paraan, mamaring taong naniniwala sa bago ang kapighatian ang sumubok na isaliksik ito at nakakita ng isang bagay na kanilang

magagamit bilang destruksyon bago ang kapighatian, at ito ang lagi kong naririnig

ng paulit-ulit. " Rebelasyon :. Rebelasyon : ay nagsasabing:

(Rebelasyon :) Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang pintong bukas sa langit, at ang

unang tinig na aking narinig, na gaya ng sa pakakak, na nakikipagusap sa akin; ay sa isang nagsasabi, Umakyat

ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin.

Pastor Anderson: So ito ay boses ay gaya ng isang pakakak. Walang pakakak sa bersikulong ito

na nagsasalita at nagsasabi kay Juan (pang-isahan, isang tao), "Umakyat ka rito, at

ipakikita ko sa iyo ang TATLONG mga bagay na dapat mangyari sa haharapin."€ At sasabihin nilang, "Tignan ninyo, yan ang destruksyon

nandidyan." Isang taong nakasama. Sasabihin nila yan ang destruksyon." Ang nakakatawa

tungkol dito ay ni hindi nila binabasa ang bersikulo . Dahil s bersikulo numero sinasabi dito:

(Rebelasyon :) Pagdaka'y napasa Espiritu ako: at narito, may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan Pagdaka'y napasa Espiritu ako: at narito, may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan

nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo;

Pastor Anderson: Ang destruksyon ay hindi isang espiritu na umaakyat sa langit. Ang rapture ay isang katawang

muling nabuhay. Tayo ay makakasamang pa-akyat sa ere ng pisikal. Ito ay hindi lamang

isang uring bagay kung saan ang ating espiritu ay aakyat. Ang Bibliya ay malinaw na ang destruksyon ay isang literal,

na pagkabuhay sa katawan ng namatay kay Kristo na unang aakyat. Tayong mga nabubuhay

at nanatili ay kukunin at makakasama niya sa ating katawang tao. Kaya ito pagsamang espirituwal

pa-akyat ng isang tao, si Juan, ay siguradong hindi ang destruskyon. at kung iisipin ninyong ito ang

ang destruksyon, kayo may pabayang pakahulugan. Nakakatawa kasi ang mga taong

naniniwala sa destruskyon bago ang kapighatian ay inaangking sila ay literal kung magbigay kahulugan sa Bibliya.

Ngunti kapag sinabi mo sa kanilang ipakita ang destruksyon sa Rebelasyon, ay dadlhin ka nila sa Rebelasyon

:. Isang lalaki ang inaakyat sa langit. Ni hindi sila magbabasa hanggang bersikulo pag sinabi nilang,

"Pagdaka'y napasa Espiritu ako: at narito, may isang luklukang nalalagay sa langit," Hindi nga

siya pisikal na umakyat. Ang kanyang katawan ay nandun pa sin sa Isla ng Patmos. Ang namatay kay Kristo

ay unang aakyat. Tapos tayo na buhay pa ay mananatili at titipunin kasama

nila sa mga ulap. Ito ay hindi lamang isang uri ng espirituwal na pangyayari. Ito ay isang

pisikal na pangyayari. Sobrang namang sabihin na iyon ang destruksyon. Silang mga

naniniwala sa destruksyon bago ang kapihatian ay may sasabihin sa Rebelasyon : ang destruksyon ba

ay dahil sa iyon lang ang kaya nilang hanapin sa aklat ng Rebelasyon bago

ang kapighatian. At ito ay hindi akma. dapat silang humanap ng iba. Hula ko. Ako ay lumaking

tinuturuan tungkol sa destruksyon bago ang kapighatian. Nung ako ay lumalaki ako ay naturuan na

ito ay hindi nabanggit sa aklat ng Rebelasyon. Naisip ko na nun oa na may hindi kapani-paniwala

tungkol dun. Ang isang kaganapang kasing halaga at laki nitong destruksyon? Mayron kayong isang aklat tungkol sa

hula sa kawakasan ng panahon, ang aklat ng Rebelasyon, at hindi niya yon nabanggit? Wala itong

saysay. Bilang bata, lagi ako natuturuang ang destruksyon ay kung nasaan ka lang

sa iyong buhay at bigla na lang ay maglalaho ka. Pero ito ay sobrang mas malawak pa

kaysa dito, dahil sabi ng Bibliya bawat mata ay makikita siya. Makikita natin an araw

at ang buwan namagdidilim. Sabi sa Lucas na kapag ito ay inyong nakitang dumating ang mga bagay na iyan

dumadaan, sabi niya na tumingin sa itaas, dahil ang inyong kaligtasan ay papalapit na. Ipagpakagay ninyo kung paano na lang kapag

sa sandaling ang araw ay magdilim, ang buwan ay dumili, ang mga bituin ay nangagsihulog,

at tayo ay titingin sa itaas at alam nating ito na iyon. Narito na. Nagawa natin.

Parang animoy pintuan sa Hollywood. Kapag ang mga tanyag

na mga tao ay dumarating mula kung saan mang lugar. Laging may mga ilaw na nakakasilaw at ang mga kanyon ay puputok at

ang usok at lahat ng iba pa. Nais nilang magpakitang gilas sa mga tao. "Hey tignan ninyo ako." Kung

babasahin ninyo ang Rebelasyon kapitulo o Mateo , Marcos , o Lucas , alin mang sipi na

naglalarawan sa araw at buwan na dumidilim, talagang nakakamangha kapag nakita mo. Ang araw

at ang buwan ay dumidilim na talagang makakapukaw ng atensyon ng kahit sino dito sa lupa.

Pero ang sabi din niya ay lilindol, kaya kung kayo ay bulag,

talagang makakapukaw pa din ang atensyon mo.

Pastor Anderson: At sa sandaling iyon ng laganap na kadiliman, si HesuKristo ay darating sa

mga ulap, at liliwanagan ang buong kalangitan. Ang sabi sa Bibliya ay liliwanagan niya ang kalangitan na parang kidlat

kung saan magliliwanag mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila, at tayo ay titingin sa itaas at makikita

si HesuKristo na dumarating sa mga ulap. Alam natin na anumang sandali ay makukuha tayo

pataas para makasama niya. Sana ay mabuhay ako para makita ang araw na iyon. Hindi ko alam kung ito ay

mangyayari sa panahon ng ating buhay. Sana ito ay mangyari sa aking buhay. Sana ito ay mangyari sa aking buhay. Sana matiis ko

ang pag-uusig at kapighatiang iyon. Anong ligaya kung buhay tayo sa

araw ng pagdating ni HesuKristo sa mga ulap.

Ito ay mas dakila kaysa anumang bagay na napaniwala tayo.

Kent Hovind: Ang ideya na magkakaroon ng lihim na ikalawang pagdating kung saan ang mga tao

ay malalaman sa huli kung anong nangyari. Ito ay nindi totoo.

Siya ay makakakuha ng atensyon mula sa lahat sa kanyang engrandeng mala-Hollywood na umpisa.

Pastor Anderson: Ikaw ay esksaktong tama. Sa Rebelasyon kapitulo , ang sabi, "Masdan siyang

dumadating sa mga ulap at lahat ng mga mata ay nasa kanya." Pansinin na ang "dumarating" ay nasa pang

kasalukuyan Na sa susunod na dumating siya, siya ay darating kasama ang ulap at bawat mata ay nasa

kanya. Ito ay napakalinaw. Sa mga hindi maliligtas, ito ay ikamamatay nila sa takot. Ang Bibliya

ay nagsasabing na kapag nakita nila siyang dumarating sa mg ulap, sila ay magdadalamhati, sila

ay iiyak, sila ay mamamatay sa takot. Pero para sa ating

naghinhintay na makita siya, tayo ay matutuwa, tayo ay manginginig sa tuwa at

at ito ay magiging isang kamangha-manghang pakiramdam na malaman na ito na iyo.

Pastor Jimenez: Personal kung nais na magtagumpay ang pelikulang ito. gugustuhin kong ang pelikulang ito

na gamitin ng Diyos para buksan ang mga mata ng mga tao sa katotohanan. Sa tingin ko iyon ay

napakahalaga kung makabalik tayo sa Bibliya. Naalala ko nung ako ay teenager pa lamang at ako ay

lumalaki, ni ayaw kong magbasa ng aklat ng Rebelasyon dahil sa akala ko

ay hindi ko ito mauunawaan o sa tuwing magbabasako ako aking tinatanong kung,

"Yun ba talaga ang sinasabi?" Nung napag-aralan ko na

ang katotohanan tungkol sa destruksyon, ito ang nagbukas ng bananl na kasulatan sa akin. Gustong-guto kong basahin ang aklat

ng Rebelasyon ngayon. Sa aking pagtahak dito, ito ay talagang may saysay. Naisip ko lang na

kung tayo lamang ay makakaabot sa kilusang Kristyanismo sa paligid, sa kilusang fundamentalismo,

sa kilusang Baptist sa paligid, at mabubuksan natin ang kanilang mga mata sa isyung ito, maaari

sigurong magdala ito ng pagmamahal sa salita ng Diyos at isang pagbubuhay muli sa salita ng Diyos at isang

pagbubuhay muli sa pag-aaral sa salita ng Diyos pabalik sa mga pulpito ng ating bansa, at tayo ay talagang

makakakita ng isang dakilang gawain na Diyos ang gumawa.

Pastor Anderson: Ang rason kung bakit natin ginawa ang pelikulang ito ay hindi dahil sa nais nating hatiin ang mga buhok ng doktrina o nais lang nating

itama ang sia na ang pananaw os hula sa Bibliya ay may kaunting pagkakaiba kaysa sa atin. Hindi yan

ang punto. Ang mga kaganapang ito ay tunay na mga mangyayari. Ang sabi sa atin ng Bibiliya ay

MAGKAKAROON ng gobyerno para sa isang mundo. Magkakaroon ng isang religion para buong mundo. MAGKAKAROON ng isang

salapi ang buong mundo. Ito ay hindi isang teorya ng pagsasabwatan na maaaring alisin ng mga tao. Ang mga kaganapang ito

ay tunay na mangyayayri . ang mga tao ay papatayin ng maramihan. Magkakaroon

ng tag-gutom. Magkakaroon ng salot. Magkakaroon ng pag-uusig. Ito

ay magiging walang katulad sa mga pinagdaanan na ng mundo itp at ang mga Kristyano ay hindi

handa para sa lahat ng ito. Dahil sila ay naniwala sa fairytale ng destruksyon bago ang

kapighatian. Naniniwala ako sa destruksyon. Ito ay doktrina sa Bibliya. Pero ang destruskyon ay darating

PAGKATAPOS ng kapighatian.

Pastor Jimenez: sasabihin ninyo, you say, "œPastor Jimenez, bakit ito mahalaga?" Ito ang dahilan bakit ito mahalaga.

Ang destruksyon bago ang kapighatian ay isang doktrina na sa aking paniwala ay hindi masyadong mahalaga

kung ano ang ating ginagawa. Dahul kahit anong mangyari, maaaring mamatay akong mapayapa bilang matandang lalaki

o ako ay dadaan lamang sa buhay, nagbabakasyon, namumuhunan sa aking k,

nabubuhay sa magandang buhay, at isang araw ako ay maglalaho na lang, bago pa may mangyaring masama sa akin.

Ang aral na ito na itinuturo sa mga milyong tao ang sa aking paniwala ay naging dahilan para tayo ay maging masyadong

tamad at sobrang kuntento sa ating Kristyanismo. Dapat nating ituro ang ebanghelio. Dapat tayong

lumabas. t Sabihin sa kanila, "Tignan ninyo ang kapighatian ay darating."

Magbakasyon kayo at gawin ang lahat na dapat ninyong gawin, pero mas maiging

palakasin ang inyong pagkatao sa loob. Mas maiging kunin ninyo ang inyong Bibliya. Mas maigi kung umpisahan na ninyong mag-aral ng

Bibliya. Mas maiging mag-umpisa na kayong maglakad kasama ang Diyos at kilalanin ninyo ang Diyos. Mas maiging umpisahan na ninyong magbasa ng

Bibliya, dahil baka agkaroon ng araw na ang Bibiliyang ito ay kunin nila mula sa iyo. Ngayon tayo ay

nabigyan ng kalayaang magtipon-tipon, para buksan ang Bibliya, para ituro ang salita, pero

baka dumating ang isang araw kung kailan ang pagtitipon ay maging iligal, kung kailan ang Biliya ay magiging

iligal, na ang gawin ang ating mga ginagawa sa ngayon ay magiging iligal. Kung magkakaroon tayo ng puso

para sa Diyos, aabutin natin ang mga tao sa pamamagitan ng ebanghelio hi HesuKristo.

Pastor Anderson: Lahat ng ga iyon para sabihin ito. Ang mga bagay sa itong aking ipinangaral sa inyo na sana kayo ay

hindi masaktan. Kapag dumating ang pag-uusig, kapag kayo ay natanong para tanggapin ang Marcos ng hayop

sa inyong kanang kamay o sa inyong noo, maalala ninyo ang sermong ito. Siguro hindi mangyayari

sa panahon ng ating buhay, siguro mangyayari ito. Pero kung mangyayari nga, maalala ninyo ang sermong ito. Kaya nga

sinabi yon ni Hesus at kaya ko sinasabi din ito. Sasabihin ninyo, "lahat ito para takutin kami?" Hindi,

sabi ng Bibliya kayo ay magkakaroon ng kapighatian. Mababaha kayo tungkol dito? Sabi niya

sa mundo ay dadanas kayo ng kapighatian, pero matuwa kayo. "Napagtagumpayan ninyo ang mundo."

Matuwa kayo. Huwag malumbay. Huwag ninyong iwan ang sermon, "ano ba, ukaw ba ay seryoso?"

Mga pagpugot ng ulo? Makukulong sa Bilangguan? Tag-gutom? Salot? Seryoso ka ba? Matuwa kayo dahil

mapagtatagumpayan ninyo ang mundo. Siguro magaganap ito sa panahong buhay tayo, maaaring hindi. Pero alin man ditong

paraan, kapag ang Diyos ay kasama natin, sino ang magiging kalaban natin? Papuri sa Panginoong HesuKristo. Halina at iyuko natin ang ating mga ulo

at tayo ay manalangin. Ama, nagpapasalamat kami ng marami sa inyo para sa malinaw na katotohanan sa inyo salita

at nagpapasalamat kami ng lubos sa inyo sa pagbigay ninyo sa amin sa Espiritu Santo para gabayan kami. Hindi ko

maiisip ang mga bagay na ito na mag-isa sa kabila ng mga brainwashing na aking natanggap mula sa mga taong

nagsinungaling sa akin at kay Scofield, ngunit salamat sa Espiritu Santo na sa silid na iyon ay napakaraming

taon na ang nakalipas ay natawid ko ang lahat ng iyon at nasunog ang tatlong salitang ito sa aking isipan. Ang tatlong

salitang ay nasunog sa aking isipan galing sa Mateo bilang isang taong gulang na batang lalaki: PAGKATAPOS NG KAPIGHATIAN.

Aking dasal na ang mga salitang iyon ay bumaon sa mga puso at isipan ng bawat taong nandito ngayong

gabi. Mahal namin kayo at nagpapasalamat kami sa inyo at sa pangalan ni Hesus, kami ay nananalangin, amen. Tayo ay umawit

isang mabilis na awit bago tayo umalis.

MUSIKA: Maayos ang aking Kaluluwa

Pastor Jimenez: Ito ang aking paboritong awit, at ating aawitin ang aking paboritong bersikulo

ngayon na. Madalas kapag kayo ay umaawit ng mga kanta, basta na lang kayo magsisimulamg umawit. Hindi na ninyo

talagang naiisip ang tungkol sa mga salita at kung ano ang sinasabi ng mga ito. Tignan ninyo ang ikatlong bersikulo ng awit na ito.

Ang sabi, "Ang aking kasalanan, oh, ang tunay na kaligayahan, ng maluwalhating isipang ito." Sasabihin ninyo, "Sa gayon, anong

tunay na kaligayahan sa isipin ang aking mga kasalanan?" Pero tignan nag sinasabi nito. Ang sabi, lahat nito

ay nakapako na sa krus at hindi ko na dalahin ang mga ito, Papuri sa Panginoon, papuri sa Panginoon, O, aking kaluluwa."€

Isipin lamang ang mga salitang iyon, habang kayo ay umaawit. Awitin ninyo, at tayo ay maghahanda para sa

sa pangangaral na ito.

Aking kasalanan, oh, ang kaluwalhatian na isipin ito! Ang kasalanan, hindi bahagi pero sa kabuuan,

Ay nakapako na sa krus at hindi ko na dalahin ang mga ito, Papuri sa Panginoon, papuri sa Panginoon, O, aking kaluluwa."€

Maayos ang aking kaluluwa, maayos ito, maayos ang aking kaluluwa.

At Panginoon, bilisan mo ang araw na ang aking pananampalataya ay makita,

Ang mga ulap ay marolyo pabalik bilang scroll; Ang trumpeta ay papatunugin muli, at ang Panginoon ay

bababa, Kahit na gayon, maayos ang aking kaluluwa.

Maayos ang aking kaluluwa Maayos, maayos ang aking kaluluwa.

Ang Bibliya ay tunay na malinaw sa kaligtasan. Ito ay hindi base sa kung gaano ka kabuti. Maraming tao

ang nag-iisip na sila ay maayos na at sila ay pupnta sa langit dahil sila ay mabuti.

Pero sabi ng Bibliya, "Dahil lahat ay nagkasala at nagkulang sa luwalhati ng Diyos." Ang

sabi ng Bibliya, "Katulad ng nakasulat, walang banal, walang sinoman." Ako ay hindi banal.

Hindi ka banal. At kung ang ating kabutihan ang magdadala sa atin sa langit,

wala sa tin ang makakarating.

. Amining kayo ay makasalanan.

Sabi pa nga ng Bibliya sa Rebelasyon ::

(Rebelasyon :) Nguni't sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid,

at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa

dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.

Ako ay nagsinungaling na dati. Bawat tao ay nagsinungaling na. Lahat tayo ay nagkasala at gumawa ng mga bagay

na masa masahol pa sa pagsisinungaling. Harapin natin ito. Lahat tayo ay dapat sa impyerno.

. Ipagtanto ang parusa sa kasalanan.

Pero ayon sa Bibliya,

(Romans :) Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo

ay namatay para sa atin.

Kaya si HesuKristo, dahil mahal niya tayo, ay dumating sa lupa. Ang sabi ng Bibliya siya ay hayag ng Diyos

sa laman. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya ay nabuhay ng walang kasalanan. Siya ay hindi

gumawa ng kasalanan. Siyempre Siya ay pinalo at dinuraan Siya at ipinako sa krus. Ang

sabi ng Bibliya na nung Siya ay nasa krus, Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang mismong katawan sa

sa puno. Kaya bawat kasalanang nagawa ninyo, bawat kasalanan na ginawa ninyo, ay parang si Hesus

ang gumawa nito. Siya ang naparusahan para sa ating mga kasalanan. Oo naman, kinuha nila ang Kanyang katawan nung siya

ay namatay at inilibing ito sa puntod, at ang Kanyang kaluluwa ay bumaba sa impyerno sa loob ng tatlong araw at

tatlong gabi (Gawa :). Matapos ang tatlong araw, Siya ay nabuhay muli mula sa pagkamatay. Ipinakita Niya

sa mga disipulo ang mga butas sa Kanyang kamay. Ang Bibliya ay talagang klaro na si Hesus ay namatay para

sa ating lahat. Sabi dito na Siya ay namatay hindi lang para sa ating mga kasalanan, kung hindi para din sa kasalanan ng buong

mundo. Pero may isang bagay na dapat tayong gawin para maligtas. Nasa Bibliya ang katanungan

in Gawa : Ano ang dapat kung gawin upang maligtas? Sabi nila

(Mga Gawa :-) Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan.

At iyon na ito. Hindi niya sinabing umanib sa simbahan at kayo ay maliligtas. Magpabautismo

kayo at kayo ay maliligtas. Mabuhay sa kabutihan at kayo ay maliligtas. Pagsisihan ang mga kasalanan ninyo

at maliligtas kayo. Hindi. Sabi Niya, "Maniwala €

. Maniwala na si Hesus ay namatay, inilibing, at nabuhay muli para sa inyo.

Kahit ang pinaka kilalang bersikulo sa buong Bibliya, na nakasulat sa ilalim ng tasa sa

OutBurger, napaka kilala nito kaya lahat ay narinig na ito: Juan ::

(Juan :) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang

sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Ang kahulugan ng walang hanggan ay walang hanggan. Ibig sabihin nito ay magpakailanman. Sabi ni Hesus:

(Juan :) At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol,

at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay.

Sabi ng Bibliya sa ::

(Juan :) Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan.

Kaya kung naniniwala kayo kay HesuKristo, sabi sa bIbliya ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kayo ay

mabubuhay magpakailanman. Hindi ninyo mawawala ang inyong kaligtasan, Ito ay walang hanggan. Ito ay magpakailanman. Ito ay walang wakas.

Kapag kayo ay naligtas, kapag kayo ay naniwala sa Kanya,kayo ay ligtas magpakailanman at kahit anong mangyari,

hindi ninyo mawawala ang iyong kaligtasan. Kahit kayo ay lumabas at gumawa ng kakila-kilabot na kasalan

Paparusahan ako ng Diyos dito sa lupa, Kung ako ay lumabas at pumatay ng tao ngayon, Sisiguraduhin

ng Diyos na ako ay mapaparusahan. Ako ay makukulong o mas matindi ako ay

makakakuha ng parusang kamatayan, o kung ano mang parusa ang makukuha ko dito sa lupa

Ako ay mas mapaparusahan pa. Pero hindi ako pupunta sa impyerno. Walang

ako maaaring gawin upang mapunta sa impyerno dahil ako ay ligtas. At kung ako ay mapunta sa impyerno, nagsimungaling ang Diyos, dahil Siya

ang nangako na kung sino man ang naniwala sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Sabi Niya:

(Juan :) At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man.

Kaya maring halimbawang mga tao sa Bibliya na gumawa ng mga sobrang kasamaan

mga bagay, pero sila ay nakarating sa langit. Paano? Dahil ba sila ay sobramg mabait? Hindi. Dahil sila ay

naniwala sa Panginoong HesuKristo. Ang mga kasalanan nila ay napatawad. Ang ibang taong maaaring nabuhay

ng mas maayos sa mata ng mundo, siguro talagang namuhay ng mas maayos, pero

hindi sila naniwala kay Kristo, sila ay pupunta sa impyerno para parusahan sa mga kasalanan nila.

. Magtiwala lamang kay Kristo bilang iyong tagapaglistas

At hayaan ninyo akong isara ito sa isang kaisipan, isang bagay na nais kong siguradong magdadala ng

paakyat ngayon. Ito ay isang tanong na itinanong kay Hesus ng isa sa Kanyang disipulo. Ang tanong

ay ito: Konti lang ba ang maliligtas? Iyan ay magandang tanong, tama? Karamihan bang tao ay maliligtas?

O konti lamang ang maliligtas? Sino dito ang sa tingin ay karamihan sa mga tao sa mundo ay maliligtas? Sino dito ang sa tingin ay konti ang

punta sa langit? Huallan kung ano ang naging sagot? Sabi Niya sa Mateo :

(Mateo :-) Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka't maluwang ang pintuan, at malapad ang

at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo'y nagsisipasok; Sapagka't makipot

Sapagka't makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon.

At nagpatuloy siyang magsalita.

(Mateo :-) Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok

sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang

sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan,

at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo'y ipahahayag

ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.

Una sa lahat, marami sa mundong ito ay hindi man lang nagsasabing nainiwala sila kay Hesus. Salamat na lang,

ang karamihan sa silid na ito ay nagsasabing naniniwala sila kay Hesus. Ang karamihan sa mundo ay

hindi nagsasabing naniniwala sila kay Hesus. Pero ang babala ng Diyos ay kahit sa mga nagsasabing naniniwala

kay Hesus, kahit sa mga tumatawag sa kanya na Panginoon, marami ang magsasabi sa Kanya, "Kami ay gumawa

nitong mga kahanga-hangang gawain. Bakit hindi kami maliligtas? Sasanihin Niya, " Lumayo kayo

sa akin. Hindi ko kayo kilala, Ito ay dahil ang kaligtasan ay wala sa mga ginawa. Ang kung kayo ay

nagtitiwala sa inyong mga ginawa para iligtas kayo, kung sa tingin ninyo pupunta kayo sa langit dahil kayo ay

nabautismohan, o kung sa tingin ninyo, "Dapat ako ay mabuhay ng mabuti." Sa tingin

ko dapat sumunod ako sa mga utos para maligtas. Sa tingin ko dapat akong pumunta sa simbahan." Sa tingin ko

dapat kayong bumaling mula sa inyong kasalanan. Kung kayo ay nagtitiwala sa mga ginawa ninyo, sasabihin ni Hesus sa inyo,

isang araw, "Umalis kayo mula sa akin, Hindi ko kayo kilala. Kayo ay

ay dapat manampalataya sa Kanayng ginawa. Dapat ilagay ninyo ang sampalataya ninyo sa ginawa ni Hesus sa

krus, nang namatay Siya para sa inyo at nailibing at nabuhay muli. Iyan ang inyong tiket sa

langit. Kung kayo ay nananalig, "€œOh, ako ay pupunta sa langit dahil ako ay mabuting

Kristyano at ginagawa ko lahat ng mga kahanga-hangang mga bagay." Sasabihin niyang, "Lumayo ka mula sa akin."

At pansinin kung ano ang sinabi Niya: "Lumayo kayo sa akin, KAILANMAN ay hindi ko kayo nakilala." Hindi dating kilala ko

kayo. Dahil minsang makilala ka Niya, katulad ng nasabi ko noon, ito ay walang katapusan. Ito ay walang hanggan.

Minsan ka Niyang makilala, ikaw ay ligtas magpakailanman. Pero sasabihin niya, "Lumayo kayo sa akin,

Hindi ko kayo nakilala kahit kailan. Kung kayo ay mapupunta sa impyerno, ito ay dahil hindi Niya kayo kilala. Kapag nakilala Niya kayo,

Kilala niya kayo. Parang kung paanong ang aking mga anak ay lagi mga anak ko. Kapag kayo ay

isinilang muli, kapag kayo ay Kanyang anak, ikayo ay lagi na Niyang anak. Maaaring kayo ay ang itim

na tupa ng pamilya. Maaring kayo ay nakakuha ng matinding pagdidisiplina sa Diyos dito sa lupa.

Maaari mong sirain ang buhay mo dito sa ibaba, pero hindi mo iyon masisira sa itaas. Ikaw ay ligtas.

Ito ay saradong usapan. Kaya iyon ang pangunahing bagay na anis kong ipakita sa inyo tungkol sa

kawakasan ng panahon. At tayo ay mayron na lamang ilang minuto

para sa mga tanong tungkol sa kaligtasan o tungkol sa kawakasan ng panahon.

Mahal na Hesus, alam kong ako ay makasalanan. Alam ko na dapat akong mapunta sa Impyerno,

Ngunit ako ay naniniwalang Ikaw ay namatay sa krus para sa akin at nabuhay muli.

Pakiusap ako ay iligtas mo nagyon din at bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Ako ay nagtitiwala sa Iyo lamang, Hesus. Amen.

 

 

 

mouseover