After the Tribulation - full movie with Danish Subtitles

A Paul Wittenberger Film

Watch Video

December 21, 2012

"Men når vægteren så sværdet komme og ej blæste i trompeten,

og folket ej advaredes,

og sværdet kom og tog en sjæl bort:

så blev han vel borttagen for sin misgernings skyld,

men hans blod vil jeg kræve af vægterens hånd." Ezekiels Bog ,

Det er tidligt denne tirsdag morgen, den . september .

- Al, er det ikke en skøn morgen? - Det er en perfekt efterårsmorgen.

. september ændredes verden. De fries land er nu blevet

de underkuedes land.

Borgerne i vor fordums stolte USA har byttet deres frihed ud med sikkerhed.

Men var det alt sammen planlagt?

. December blev en skammens dag.

USA blev brat angrebet med fuldt overlæg.

Der er mange ubesvarede spørgsmål om, hvad der skete på den skammens dag.

Men én ting ved vi med sikkerhed:

overraskelsesangrebet på Pearl Harbor startede en række begivenheder,

som førte til, at vi fik en verdensregering.

Japan startede krigen med forræderi.

Vi vil afslutte den med sejr.

Kort efter . Verdenskrig blev FN dannet, og vejen til en

verdensregering blev kortere.

Hver krig fører os nærmere det, Bibelen kalder "verdens undergang".

Kontrolposter dukker op overalt. Politistaten strammer grebet om

USA's befolkning. Og for dem, som forstår bibelske profetier,

kommer det, som følger, ikke som en overraskelse.

Ifølge Kong James' Bibel skal alle på Jorden engang i fremtiden

bære et mærke for at kunne handle. Med det økonomiske systems kollaps

og teknologiens udbredelse vil kontanter høre fortiden til.

Vi får snart et pengeløst samfund. Det er ved at blive indført.

Mange religiøse ledere benægter det, men onde mennesker arbejder på

at indføre en ny verdensorden.

Enden nærmer sig hastigt, og scenen bliver sat til antikristens komme.

Vi kan høre dem, som undergraver USA's forfatning

og taler for dette globale styre.

- en ny verdensorden ...

Og med alt det lige om hjørnet er denne film vigtigere end nogensinde.

Satan arbejder bag scenen på at skabe

et verdensstyre og en verdensreligion som optakt til antikristens komme.

Han har også narret moderne evangelisk kristne til at tro,

at de vil blive fjernet fra Jorden, før den store trængselstid.

Ifølge denne "før-trængsels-bortrykkelses-doktrin"

kan Kristus vende tilbage når som helst,

helt uden varsel. På grund af denne vildledelse

er de fleste kristne helt uforberedte på det, Bibelen har advaret os om.

Selvom der tydeligt står i Matthæus og andre steder,

at bortrykkelsen vil ske EFTER TRÆNGSELSTIDEN,

har prædikanter, bibelskoler og film som "Left Behind" bildt folk ind,

at bortrykkelsen kan finde sted når som helst.

De færreste kristne har læst hele Bibelen,

så få ved, at bortrykkelse før trængslen ikke findes i Bibelen.

Men hvor kommer idéen om bortrykkelse før trængslen så fra?

EFTER TRÆNGSELSTIDEN

Jeg er Steven Anderson, præst i Faithful Word Baptist Church

i Arizona, og jeg vil oplyse folk om bortrykkelsen før trængslen,

for opfattelsen bunder i uvidenhed, og jeg tror,

at hvis folk ser skrifterne og fakta,

vil de let kunne slutte sig til,

at bortrykkelsen afgjort sker EFTER TRÆNGSELSTIDEN.

Jeg er Roger Jimenez, præst ved Verity Baptist Church i Sacramento.

Jeg har hele livet hørt om bortrykkelse før trængslen,

og satte aldrig spørgsmålstegn ved den. Præsterne sagde det,

og jeg tog dem på ordet, men da jeg blev mødt af den doktrin,

indså jeg, den ikke stemmer med de hellige skrifter,

og at vi bør undervise i Bibelen og gøre sandheden kendt.

Før-trængsels-bortrykkelses-læren er ny. Intet beviser

at nogen forkyndte den før .

Vi må forstå, at 'erne er ret sent i historien.

I tusindvis af år efter Kristi fødsel

oplevede vi reformationen og forskellige teologer.

uanset hvad man synes om folk som

Martin Luther eller John Calvin, så blev tusindvis af bøger

og afhandlinger skrevet, og meget blev forkyndt før .

Og der findes ingen beviser på, at nogen fra nogen trosretning

eller nogen form for kristendom forkyndte denne doktrin.

Når man ser på historien, må man spørge sig selv:

"Hvordan opstod idéen om bortrykkelse før trængslen?"

En af de tidligste fortalere var en mand ved navn

John Nelson Darby. I 'erne begyndte han at forkynde

"Den Hellige Bortrykkelse".

Senere oversatte han Bibelen.

Han fjernede hele vers, forvanskede vigtige doktriner

og ændrede afsnit om Kristi genkomst.

John Nelson Darby, "den moderne dispensionalismes fader",

promoverede i . århundrede bortrykkelsen før trængslen

Senere blev idéen om bortrykkelse før trængslen bredt accepteret

af baptister, da "The Scofield Reference Bible" udkom

med noter til støtte for Darby's bortrykkelse. Noterne fik mange

kristne til at tage læren til sig, som var det Guds egen.

Djævelen har især brugt "The Scofield Reference Bible" som værktøj

til at promovere sin lære om bortrykkelse før trængslen.

Sådan nåede den kirkerne. Det er her, præsterne får den fra.

Den stammer ikke fra Bibelen. Den stammer ikke fra Jesu mund!

De stammer fra Scofields noter, som peger på bortrykkelse før trængslen,

og de forleder læseren til at tro, de står i Bibelen.

Fordi Scofields Bibel blev

til så mange seminarier og kollegier,

og så mange præstestuderende læste Scofield Reference Bible, begyndte de

at tro på idéen om bortrykkelse før trængslen og forkyndte den.

Historier om nært forestående bortrykkelse dukkede op i 'erne

via Don Thompsons film.

Pludselig forsvandt tusinder, måske millioner, af mennesker.

Nogle få øjenvidneberetninger har ikke kastet lys over sagen.

É ting er sikker. Millioner, som var her i går, er her ikke til morgen.

Thompsons thrillertrilogi spillede en stor rolle i indoktrineringen af

en ny generation. Over millioner har set "A Thief in the Night".

I udkom LaHayes og Jenkins' dommedagsroman "Ladt tilbage".

Det er en romanserie

om, at alle forsvinder, og ingen ved,

hvor de er. Biler støder sammen; fly støder sammen,

fordi piloten er væk. Denne version af bortrykkelsen er blevet

en del af amerikansk kultur, og folk anser det for at være sandt, og ...

Det er en dum film.

"Ladt tilbage" blev solgt i millioner eksemplarer verden over,

blev til en serie på bøger og foreløbig tre film. Men det er

fiktion. For at finde sandheden om bortrykkelsen, må vi lede i Bibelen.

Første Thessalonikerbrev, , er nøglepassagen.

Og i Første Thessalonikerbrev, , finder vi

den nok bedst kendte tekst om bortrykkelsen.

Alle vil medgive, at denne passage handler om bortrykkelsen.

Her er Bibelens klareste budskab om Jesu komme med skyerne,

og at vi bliver hentet op for at møde ham.

I Bibelen står i vers :

"Men I skal ikke være uvidende, Brødre! om de sovende,"

"på det I ikke skal sørge som de andre, der ikke have håb."

"Thi dersom vi tro, at Jesus er død og opstanden, da skal og Gud

føre de hensovne ved Jesus frem med ham."

Han siger altså, at han ikke ønsker, de er uvidende

om kristne, døde troende, som sover ved Jesus.

Han siger: "I skal ikke være uvidende om disse brødre,

for I skal ikke sørge som dem uden håb. I skal vide,

at I vil gense jeres kære afdøde, som blev frelst." I får dem

at se igen, for i Bibelen står, at Jesus tager dem med tilbage.

De døde ved Kristus skal først genopstå. Derfor sagde han i vers :

Så trøster hverandre med disse ord!

Derfor bruges den passage ofte ved begravelser.

Jeg har ved mange begravelser hørt, at folk trøster hinanden med de ord.

I hvert eneste vers nævner han, at vi skal gense de afdøde.

"Thi dette sige vi Eder som Herrens ord, at vi, som sove

som blive til Herrens komme, vi skal ikke komme forud for de hensovede."

"Thi Herren selv skal komme ned af Himlen med et anskrig,

med Overengels røst og Guds basun, de døde i Kristus skal opstå først;"

"Derefter skal vi, som leve, som ovreblive, rykkes tilligemed dem

hen at møde Herren i skyerne; og så skal vi altid være med Herren. "

"Så trøster hverandre med disse ord!"

Set i kontekst er trøsten, at man vil møde sine kære igen.

Han siger, at man vil møde dem igen, for hvis man tror, at Jesus døde

og genopstod, så vil Gud også tage dem med, som sove ved Jesus.

De vil blive genoplivet. De døde i Kristus skal genopstå først.

"Trøst hinanden med de ord." Her står ikke, at man vil

undgå forfølgelse. At man ikke vil blive bortrykket.

At man ikke skal gennemgå plager. At man ikke skal lide.

Nævner passagen overhovedet trængselstiden med et ord?

Nej. Han sagde ikke: "Trøst hinanden med, at i ikke undslipper trængslen.

At I undgår forfølgelse. At bortrykkelse før

trængslen findes." Det siger han ikke.

Denne passage beskriver nogle kendetegn

ved bortrykkelsen, hvormed vi kan identificere den i andre passager.

I skal forstå, hvori bortrykkelsen består. Hvis I læser vers ,

står der: "Thi Herren selv skal komme ned af Himlen ..." Først må vi

forstå, at Herren kommer ned

fra Himlen med et råb og en ærkeengels røst, og bemærk dette:

"og med Guds basun." Det er det andet kendetegn ved bortrykkelsen.

Herren vil stige ned, og Guds basun vil lyde, og Bibelen siger: "De døde

i Kristus skal genopstå først; derefter skulle vi, som leve ..."

Bemærk ordene "rykkes tilligemed dem hen i skyerne..." Bortrykkelsen er

ifølge Første Thessalonikerbrev, , kendetegnet ved:

. Herren stiger ned . Basunen lyder . Vi rykkes hen i skyerne

Vi rykkes tilligemed dem at møde Herren i skyerne.

I Matthæus indgår nøjagtig de samme ting i Matthæus , -.

Læs Mattæus , : "Men straks efter de dages trængsel..."

Sommetider vil jeg gerne spørge: "Hvilken del af EFTER er uklar?"

Der står:

"Men straks efter de dages trængsel skal Solen formørkes,

og Månen ikke give sit skin, og stjerne falde af Himlen, og

Himlens kræfter røres."

"Og da skal Menneskenes Søns tegn åbenbares i Himlen;

og da skal alle Jordens slægter hyle, og de skal se Menneskenes Søn ..."

Det kaldte Jesus sig, da han gik på Jorden. "... komme i

Himlens skyer med kraft og megen herlighed."

"Og han skal udsende sine engle med stærktlydende Basuner, og de skulle

samle hans udvalgte fra den ene ende af Himlen til den anden. "

Alle de samme ting! Jesus kommer i skyerne. En basun lyder.

Han sender sine engle for at samle hans udvalgte.

Jeg viste jer det, så I kunne se,

at Matthæus og Første Thessalonikerbrev stemmer overens.

Sæt jeres finger dér og gå til Markus . I Markus står stort set

det samme som i Matthæus . Det er en såkaldt "parallel passage".

I finder samme forkyndelse og lære i de to passager. I kan lægge dem

side om side, der står det samme. Der står i

vers :

"Men i de dage efter den trængsel skal Solen formørkes,

og Månen ikke give sit skin,"

"Og Himlens stjerner vil falde, og Himlens kræfter røres."

"Da vil de se Menneskenes Søn komme i skyerne med kraft og herlighed."

Og da skal han sende sine engle og forsamle sine udvalgte fra de fire

vejr, fra Jordens ende indtil Himlens ende."

Nu kunne vi bare bede og gå hjem. Vi kunne bare

lukke Bibelen og sige: "Se bare, Det står EFTER TRÆNGSELSTIDEN,"

lukke biblerne og gå hjem. Men nej, vi lukker ikke biblerne

og går hjem, for jeg vil bevise, at det beskriver bortrykkelsen,

og her står, det sker EFTER TRÆNGSELSTIDEN.

Mange vil sige: "Du kan ikke hente din

lære fra Matthæus , for Matthæus henvender sig kun til jøderne."

De afskriver bare passagen og siger: "Det gælder kun jøderne." En forsker

et eller andet sted har besluttet, at Matthæus er til jøderne, Markus til

romerne, Lukas til grækerne og Johannes er til verden.

Tak, Gud, fordi vi kom med i ét af de fire evangelier. Men hvem

udtænker den slags? Måske er Matthæus tiltænkt jøderne og Lukas tiltænkt

grækerne. Måske er Paulus' Brev til Efeserne tiltænkt efeserne. Mon dog?

Måske er Brevet til Hebræerne tiltænkt hebræerne. Måske er

Paulus Brev til Thessalonikerne tiltænkt thessalonikerne, men alle

løfterne tilhører mig. Hvert kapitel, hver linje. Paulus' Brev til Titus

var ikke kun tiltænkt Titus. Det er tiltænkt alle præster. Alle troende.

Det er Det Nye Testamente!

Men de vil sige: "Nej, pastor Anderson, du forstår det ikke.

Hele prædikenen var om jøderne, til jøderne, for jøderne. Jesus

prædikede for jøderne i Olivet diskursen," det fine navn for

denne passage. "Pastor Andersen, han talte til jøderne. Da han

i Markus sagde 'efter trængslen' og beskrev Jesu komme i skyerne

og om at forsamle de udvalgte fra Jordens fjerneste steder

til de Himlens fjerneste steder, så talte han kun til jøderne." Se på

sidste vers i Markus , vers : Det jeg siger, siger jeg kun til jøderne.

Lad ikke en præst bilde jer ind, det er for alle. Det er kun for jøderne.

Står der det i Markus , ? Nej! Der står:

"Men hvad jeg siger Eder, det siger jeg alle: våger!"

Det er kapitlets sidste ord.

"Men hvad jeg siger Eder, det siger jeg alle: våger!"

Alligevel siger folk: "Dette kapitel er ikke

henvendt til alle. Kun til jøderne." Det er, som om han vidste, at folk

ville sige det og siger: "Jeg taler ikke kun til jer, men til alle,

når jeg siger 'våger'." Så at påstå, kapitlet kun er henvendt til jøderne

er latterligt, når han siger:

"Men hvad jeg siger Eder, det siger jeg alle: våger!"

Mange gange læser folk Matthæus , -, og siger:

"Selv om det ligner bortrykkelsen og lyder som bortrykkelsen,

er det ikke bortrykkelsen." Det siger de fordi:

I vers står: "Og han skal sende sine engle med stærktlydende

basuner, og de skulle forsamle hans udvalgte..."

Og folk siger: "Se 'de udvalgte' er ikke kristne." De siger:

"'De udvalgte' er Israel. Matthæus er ikke om bortrykkelsen og ikke for

kristne. Hele kapitlet er om jøderne, for han taler om 'de udvalgte'"

Sagen er, at vi altid må lade Bibelen være sin egen ordbog.

Her har jeg en liste over, hvor ordet 'udvalgte' er brugt.

Vi gennemgår den ikke men jeg kan nævne alle forekomster af 'udvalgte',

og hver gang handler det om folk, som bliver frelst.

Folk tror, 'udvalgte' er jøderne

eller Israel, for i stedet for at læse Bibelen,

har de læst kommentarer og bøger skrevet af mennesker,

og de mennesker har defineret ordene for dem. The Scofield Reference Bible

indeholder en note i Matthæus , som hævder at 'udvalgte' betyder Israel.

Men Bibelen forklarer sig selv og besvarer alle vores spørgsmål,

og 'de udvalgte' er simpelthen ikke 'jøderne'.

Nogle få eksempler:

I Brevet til Thessalonikerne , :

"... af Gud elskte Brødre! Eders Udvælgelse."

Det er henvendt til vantro thessalonikere. I Romerbrevet :

"Hvo vil anklage Guds udvalgte? Gud er den, som retfærdiggør."

Ud af forekomster af 'udvalgte' i Bibelen referer ti til

troende i al almindelighed, to referer til vantro,

en af dem referer til troende, som er jøder, to referer til Jesus,

og en refererer til manden Jakob som Guds udvalgte.

Et vers viser tydeligt, at de udvalgte ikke er Israel. Folk siger:

"De udvalgte er Israel. Jøderne'"

"Hvad altså? Det Israel søger efter, har det ikke erholdt, men de udvalgte

have erholdt det..."

Bibelen siger altså, at Israel ikke har, de udvalgte har.

Hvis Israel var de udvalgte, giver det ikke give mening.

Det står det klart, hvis man lader Bibelen forklare sig selv,

at de udvalgte ikke er jøderne eller staten Israel,

de udvalgte er troende. De kan være fra Lilleasien, de kan være grækere

eller barbarer, hvad som helst. Har man taget Kristus til sig

eller er blevet et ny menneske, er man udvalgt. I Matthæus :

"Og han skal udsende sine engle med stærktlydende basuner, og de skal

samle hans udvalgte." Så stemmer det, at det er bortrykkelsen af troende.

Det er lige meget, om de er jøder, vantro, sorte

eller hvide. De udvalgte bliver frelst. Han vil tage dem op til sig.

Svarer det ikke til det, der stod i Brevet til Thessalonikerne ?

Der står, der vil være en basun, og de troende skal møde

Herre. Senere står der i samme kapitel: "Men om den

dag og den time ved ingen ..." Så ingen ved, hvornår det vil ske.

Jeg kan ikke sige, at det vil ske . oktober." Og senere siger han:

"Da skal to være på ageren; den ene tages med, den anden lades tilbage."

"To kvinder skal male på kværnen; en tages med, den anden lades tilbage.

"Våger derfor, thi I ved ikke, i hvilken time Eders Herre kommer."

Vi ved ikke, hvornår det sker.

Men vi skal våge. Men vi ved, det sker efter

trængslen. For han siger, at efter trængslen er Solen og Månen mørke,

og så kommer Jesus i skyerne. Så lyder basunerne. Så bliver

de troende taget op. Blot fordi vi ikke kender tidspunktet,

betyder det ikke, at det kan ske når som helst. Mange læser det

og siger: "Det kan ske når som helst."

Vi har lige sagt, det sker efter trængselstiden. Det står i

Matthæus, Markus og Lukas. I Matthæus , Markus ,

i Lukas og og i Johannes' Åbenbaring.

Alle fire beskriver det. Først kommer trængslen, så formørkes Sol og Måne,

så kommer Jesus i skyerne til bortrykkelsen.

Folk tror, bortrykkelsen sker før trængselstiden,

fordi de forveksler bortrykkelsen med Guds vrede. Et bevis på, at

det er to helt forskellige ting, er, at i Matthæus , står:

"Men straks efter de dages trængsel skal Solen formørkes, og Månen

ikke give sit skin." Så Bibelen siger tydeligt, at Solen

og Månen formørkes efter trængslen. I Åbenbaringen står,

hvornår Solen og Månen formørkes, og det sjette segl brydes.

"... og Solen blev sort som en hårsæk, og Månen blev som blod."

... nøjagtig som i Matthæus ...

"Og Himlens stjerner faldt på jorden, som et figentræ kaster

sine umodne figner, når det røres af et stærkt vejr."

"Og Himlen veg bort, lig en bog sammenrulles,

og hvert bjerg og hver ø flyttes ..."

"Og kongerne på Jorden og fyrsterne og de rige

og øversterne og de vældige og hver træl og hver fri skjulte sig

i huler og i bjergenes kløfter."

"Og de sagde til bjergene og klipperne: styrt over os og skjul os

for hans ansigt, som sidder på tronen og for lammets vrede! "

"Thi hans vredes den store dag er kommen; og hvo kan bestå?"

Ifølge dette, hvornår åbenbares så Guds vrede?

Når Solen og Månen formørkes, er hans vredes store dag kommen.

Den er lige kommet. Hvis Matthæus siger, at Solen

og Månen formørkes efter trængslen, og Guds vrede så åbenbares,

hvordan kan det så være det samme?

Vreden åbenbares ikke,

før Solen og Månen er formørkede. Sædvanligvis kan folk ikke fremvise

ét bibelsk vers er om bortrykkelse før trængslen. Jeg udfordrer

alle til at vise mig ét vers med ordet "trængsel", som støtter deres

bortrykkelse før trængslen. De kan ikke. De tyer til vers

med ordet "vrede". De finder vers, som viser, at vi kristne ikke rammes

af Guds vrede, og vers, som siger, at vi ikke er mål for vreden,

at vi frelses fra vreden. De siger: "Se, der står i Bibelen, at vi

ikke skal gennemgå trængslen." Men vrede er ikke bortrykkelse.

Ingen før-trængslen-tilhænger kan finde et vers med ordet "trængsel",

som beviser deres doktrin. De vil vise dig et vers om Guds vrede.

Guds vrede og trængslen er to vidt forskellige ting. Mange kristne lærer

i kirkerne og fra bøger, at de to ting er det samme.

Og når man prøver at sige: "Hej" Vi vil opleve trængselstiden!

Bortrykkelsen kommer først bagefter," så siger de: "Nej, Gud

ville ikke udgyde sin vrede over sine egne. Det vil ikke ske.

Vi forskånes for hans vrede." Men er Guds vrede de samme som trængslen?

Nej. Hvis folk ville forstå, hvad "trængsel" betyder, ville de

indse, at bortrykkelsen kommer efter trængslen. Men folk

forstår ikke ordet "trængsel", fordi de har den idé,

at trængselstiden er syv år, hvor Gud udgyder sin vrede og ild

og svovl, forvandler vand til blod og plager folk med skorpioner og andre

plager. Det er ikke trængslen. Det er ikke, hvad Bibelen forkynder.

Til dem, som tro på den såkaldte "før-trængsels-bortrykkelse",

eller en bortrykkelse, som kan ske når som helst: lad os analysere

termen "før-trængsels-bortrykkelse. Hvad betyder "før"? Hvad betyder

"trængsel"? Så har vi "bortrykkelse". Ordet "bortrykkelse" findes ikke

i Bibelen. Idéen om bortrykkelse er i Bibelen, for vi ser Jesus komme

i skyerne, rykkes hen i skyerne for at være hos ham i luften. Så idéen om

bortrykkelse er der, men ikke ordet. Findes ordet "trængsel"

i Bibelen? Hvis man finder alle vers med ordet "trængsel", bruges det

gange i Det Nye Testamente. Når NT bruger ordet "trængsel" gange,

og alle render rundt med en doktrinen "før-trængsels-bortrykkelse, burde

et af de vers eller kapitler så ikke nævne en bortrykkelse,

før trængselstiden? Ingen af de vers nævner noget om en bortrykkelse

før trængselstiden eller noget i den stil. Så tilhængerne må

ty til fortolkning, og de må forklare det for dig, og det er altid

meget indviklet. Jeg har lagt mærke til noget: Gud ønsker, vi forstår

Bibelen. Han laver ikke numre med os og gør tingene besværlige.

Han ønsker, vi kender sandheden. Han elsker os. Ofte, når

Bibelen nævner noget nyt, forklarer han det og hjælper os med at forstå.

Når vi møder det anden gang, ved vi, hvad han taler om.

I Matthæus , , står:

"Men han har ikke rod i sig og bliver kun ved til en tid; men når trængsel

eller forfølgelse kommer for ordets skyld, forarges han straks."

Hvordan defineres "trængsel"? Forfølgelse. Han siger:

"trængsel eller forfølgelse", som opstår på grund af ordet. Oplever de

trængsel, fordi de er så slemme? Nej, de oplever trængsel, fordi de

holder ved Guds ord. Og fordi de tror Guds ord,

fordi de har modtaget Guds ord med glæde, skal de opleve forfølgelse

eller trængsel. Hvis vi har en grundfæstet tro, vil vi udholde

forfølgelse og trængsel. Første gang ordet "trængsel" bruges i Bibelen,

er det sammen med "forfølgelse". Det er første gang, "trængsel" bruges

i Det Nye Testamente, og hvis man følger hver eneste forekomst i NT

af ordet "trængsel", så handler det % afgangene om, at troende oplever

trængsel; frelste, som oplever det. De to andre gange, det bliver brugt,

og ikke omhandler frelste, har det intet med profetien at gøre. Der er

det om folk, som oplever trængsler generelt. Op gennem historien har

kristne oplevet trængsel, og vores generation vil ikke være undtaget.

Måske sker det i vores levetid, måske ikke, men hvis vi oplever det, vil vi

gennemgå det som troende. Vi vil dø for Jesus, eller, forhåbentlig,

overleve denne periode og nå frem til bortrykkelsen.

Femte forekomst af "trængsel" i NT findes i Johannes' Åbenbaring , .

Han taler til troende. Han taler til sine disciple.

"Dette har jeg talt til Eder, på det I skulle have fred i mig.

I verden har I trængsel; men vær frimodige, jeg har overvundet verden."

Siger han, I vil undgå trængsel? Siger han, at I ikke

vil kende trængsel? Sagde han: "Mit folk skal ikke kende trængsel,"

jeg elsker dem for højt." Nej! Hvad stod der, om trængsel første gang?

At hvis folk ikke var grundfæstede, og der kom forfølgelse eller trængsel

på grund af ordet. Hvad ville de så blive? Forargede! Jesus sagde

om trængsel i vers :

"Dette har jeg talet til Eder, at I skulle ikke ...

forarges." Han siger, hvis jeg ikke advarer jer

om de kommende forfølgelser, trængsler og prøvelser, I vil møde

så vil de komme bag på jer. Og I vil blive forargede. I spørger:

"Hvorfor holder du denne prædiken, pastor Anderson?" Så I ikke bliver

forargede. I siger: "Den prædiken forarger!" Nej, denne prædiken skal

forhindre, at I forarges. For Jesus sagde, at hvis I ved, det sker,

bliver I ikke forargede. Vers :

"Men dette har jeg talet til Eder, på det når timen kommer,

I skal komme ihu, dette sagde jeg Eder ikke

fra begyndelsen, fordi jeg var hos Eder. "

Han siger, at når det sker, vil I huske,

at jeg sagde det. I aften siger jeg det samme som Jesus. Når de ting

starter, måske ikke i vores levetid, måske bliver det om år,

måske om et par ord, vi ved ikke, hvornår det ender, men når det sker,

vil I huske, jeg sagde det. Og endnu vigtigere,

for jeg opfandt dem ikke, så vil I huske, at Jesus sagde det.

Næste gang, man ser ordet "trængsel" er i Apostlenes Gerninger , .

"og bestyrkede disciplenes sjæle, og påmindede dem at blive faste i troen,

og at os bør at indgå i Guds rige ved mange trængsler. "

Det er interessant, at der står, at "vi bør indgå i Guds rige

ved mange trængsler", et meget klart udsagn i Bibelen om,

at når vi går ind i Guds rige, er det gennem trængsel,

vi vil ikke gå ind i Guds rige før trængslen.

Sagde han: "Er du vims, hvor er det godt, vi er væk før trængselstiden!"?

Nej, han sagde: "Du må fastslå det. Du må hellere give dem kraft.

Du må hellere give dem styrke, for de skal vide, at de skal gennemgå mange

trængsler, før de går ind i Guds rige." Nævnes før-bortrykkelse?

Det mener jeg ikke.

I Andet Korinterbrev , , siger Bibelen:

"Min frimodighed er stor imod Eder; jeg roser mig meget af Eder,

jeg er fyldt med trøst og overvældes af glæde udi al vor trængsel."

Han overvældes ikke af glæde, fordi han ikke skal opleve trængslen.

"Hvor er jeg glad for, vi bortrykkes før trængslen." Det sagde han ikke.

Han sagde: "Jeg overvældes af glæde udi al vor trængsel." Bortrykkelsen?

Den nævnes ikke.

Det er utroligt, at når man kigger på ordet "trængsel"

i Bibelen, finder man flere referencer til troende, som siger, de gennemgår

trængsel. Han siger "udi al vor trængsel". Det er ikke noget,

troende ikke prøver, troende har gennemgået det hele livet.

I generationer har troende kendt trængsel.

Husk, at folk ikke er ude på at forvirre os. Han forsøger ikke

at lave numre med os. Mennesket og præster har lavet numre med jer!

TV-shows og film har lavet numre med jer med fx "Left Behind.

Gud lave ikke numre med dig!

Hvis vi lader Bibelen være vores ordbog og lader Bibelen

forklare ord for os, opdaget vi, at "trængsel" ikke er Guds vrede.

Det er forfølgelse, lidelse og problemer.

Man skulle tro, at nogen kunne fremvise ét vers af de med ordet.

Vis mig ét vers, som siger, vi er væk før trængslen eller

vi bliver taget op før, eller at bortrykkelsen sker først.

Jeg kan vise jeg, hvor Bibelen klart siger, at lige efter trængslen

kommer Jesus i skyerne, basunerne vil lyde, og de udvalgte bliver taget

op med ham i skyerne. De, som tror på før-bortrykkelse,

må støtte sig til folk med kunstfærdige fortolkninger og logik

og: "Da vi ikke kender tidspunktet, kan det ske når som helst,

og så må det være før trængslen." Eller også

har de et kompliceret skema, som kan forklare det. Men hvis man

tager Bibelen for pålydende og læser NT fra Matthæus , står der

klart i kapitel "efter trængslen kommer Jesus i skyerne".

Dr. Kent Hovind, en berømt evangelist som troede på og forkyndte

bortrykkelse før trængslen. Nu sidder han i fængsel. Og i fængslet

har læst sin Bibel, og indser, at før-trængsels-bortrykkelsen ikke

står Bibelen. Jeg vil finde ud af, hvorfor han skiftede mening.

Hvad der fik ham til at forstå, det sker efter trængslen.

Jeg hedder Kent Hovind. Jeg underviste i fysik i år

og var så evangelist i år og underviste i skabelse og evolution.

Jeg har tænkt over, om min opfattelse af undergangen stemte med Bibelen,

og for tre år siden indså jeg, at det, jeg har hørt hele livet,

ikke er sandt. Jeg har til ærgrelse for mine fundamentalistiske brødre

skiftet standpunkt. Bibelen siger, at spotterne i de sidste dage

gladeligt ville være uvidende om skabelsen, Syndfloden og dommedag.

I år prædikede jeg om skabelsen og Syndfloden, men jeg

jeg undgik den kommende dommedag, fordi jeg ikke forstod den.

I Matthæus spørger Jesu disciple ham ligeud: "Hvad vil

tegnene være på dit komme, og hvornår sker det? Det fortælles også i

Markus og Lukas , så jeg kopierede de tre passager fra Bibelen

og lagde dem side om side. Og når man finder detaljerne,

står det mere og mere klart,

at bortrykkelse før trængslen ikke passede.

Hvorfor tror du, så mange tror på bortrykkelse før trængslen?

Hvorfor er den doktrin så populær?

Fordi den løser et prekært problem. De kristne kunne ikke svare på,

hvor dinosaurerne passede ind. Så de opfandt de gap-teorien.

Jeg tror, idéen om bortrykkelse før trængslen er én af dem,

man ønsker at høre.

Ja.

De ønsker at høre, at de ikke skal udholde lidelse.

men Jesus sagde, at den værste trængselstid vil komme.

Hvis man tror, den spanske inkvisition, eller holocaust var

slem, eller romernes forfølgelse af de kristne.

Det bliver værre end dem alle tilsammen!

Det er utroligt.

Verden starter med, at Kain dræber Abel. De onde dræber de gode.

Ja.

Sådan har det været op gennem historien. Og Jesus sagde,

at bliver man dræbt eller forfulgt, skal man glæde sig,

for man bliver rigeligt belønnet i Himmerige.

I den bibelske betydning af ordet" trængsel",

ikke den forvanskede betydning,

gennemgår du så ikke trængsler lige nu?

Jo, trængsler er, hvad verden byder os, og det er foregået

i tusindvis af år, og Jesus sagde: "I verden vil I kende trængsler,

men op med humøret, jeg har overvundet verden." Kristne

bør forvente trængsler, og vi bliver belønnet, hvis de står den igennem.

Da dette kursus hedder "Religiøs ekstremisme",

vil nogle nok forvente, at verden bogstaveligt talt vil ende,

at Jesus fysisk vil genopstå.

Derfor vil jeg skære det ud i pap og vise jer en kort tidsplan for,

hvad der vil ske ifølge Bibelen, og hvordan det vil ske.

Nøglen til at forstå Johannes' Åbenbaring ligger i at forstå,

hvordan den er opbygget. Åbenbaringen er bare det, en åbenbaring, som røber

disse ting for os, ikke for at skjule dem. Det er ikke Tilsløringen,

men Åbenbaringen, og Gud ønskede, den skulle være let at forstå.

Når man begynder at læse kapitel ,

befinder man sig omkring Kristi tid, for Johannes er på øen Patmos

og er blevet forfulgt, fordi han forkyndte evangeliet. Under år

efter Kristi fødsel. Så ser han i et syn

Jesus Kristus, og i kapitlerne og har Jesus et budskab

til Asiens syv kirker, og de eksisterede i første århundrede

e. Kr. og kapitlerne og beretter om et syn i Himlen og

hvad der foregår. I kapitel beskrives hændelser i trængselstiden.

I kapitel ankommer store skarer til Himlen, tydeligvis

bortrykkelsen, alle folk og slægter er repræsenteret. I kapitlerne og

udgyder Gud sin vrede på Jord. Kapitel er en parentes om

nogle begivenheder, før dommedagsbasunen lyder. I kapitel

lyder den syvende basun. Kort sagt følger Åbenbaringens

første kapitler en fornuftig kronologi. Man begynder

omkring Kristi tid. Så følger begivenhederne

i fremtiden, trængslen, bortrykkelsen, Guds vrede.

Da den syvende basun lyder i kapitel , siger han: "Verdens

riger er blevne vor Herres og hans salvedes, og han skal regere

i al evighed." Det interessante er, at i slutningen

kapitel med endegyldighed. Så kommer man til kapitel , hvor

Åbenbaringen skifter gear.

Se på vers i kapitel . Der står:

Og et stort tegn blev set i himlen: en kvinde, beklædt med Solen,

og Månen under hendes fødder, og på hovedet en krone af stjerner.

Og hun var frugtsommelig og skreg i barnsnød under fødselsveer.

Og et andet tegn blev set i Himlen, og se, der var en stor ildrød drage,

om havde syv hoveder og ti horn, og på sine hoveder syv kroner.

Dens hale drog trredjedelen af himlens stjerner og kastede dem

på jorden. Og dragen stod for kvinden, som skulle føde, og når hun

havde født sit barn, den kunne æde det."

Hør godt efter vers :

"Og hun fødte et drengebarn, som skulle regere alle folkeslag

med et jernspir; og hendes barn blev bortrykt til Gud og hans trone."

Barnet er tydeligvis Jesus Kristus, for i Det Gamle og

Det Nye Testamente siger Bibelen, at Jesus Kristus regerer verden med

et jernspir. Og det henviser til hans tusind år lange regeringstid.

Den bedste råd, jeg kan give jer til at forstå Åbenbaringen, er

at dele den midt over. Kapitel - er den ene halvdel, - den anden.

De to halvdele beskriver de samme begivenheder fra to vinkler.

Hvorfor har Gud gjort det? Hvorfor fortælle den samme historie to gange?

Hvorfor fortalte han historierne i evangelierne fire gange i Matthæus,

Markus, Lukas og Johannes? Hvorfor Samuels og Kongernes . og . bog

og også . og . Krønikernes Bog? For at give os endnu en vinkel.

Vi kan lære meget ved at sammenligne Kongernes og Krønikernes Bøger

eller Matthæus med Markus, Markus med Lukas og Lukas med Johannes og få

flere synsvinkler. Sådan skal vi også forstå Johannes' Åbenbaring.

I vil lettere forstå Åbenbaringen, når I forstår kronologien.

Nogle tror, at Åbenbaringen let ikke er ordnet kronologisk,

men udtrykkene "derefter" eller "og efter" findes ti gange.

Hvis vi igen og igen læser "efter dette",

så giver Gud os en rækkefølge.

Det er latterligt at læse eller fortolke Bibelen

ved at hævde, at når Bibelen siger "derefter", så er det ikke ordnet

kronologisk, det giver ingen mening. Sådan læser man skriftstederne.

Et pudsigt eksempel er Johannes , :

"Men hvo som øver sandhed, kommer til lyset,

at hans gerninger må blive åbenbarede; thi de er gjort i Gud. "

Og vers siger: "Derefter kom Jesus og hans disciple

til Judæas land," og det ville være skørt af mig at sige: "Nej,

vers fandt sted før vers , når der i vers står "derefter."

Man læser det og siger, at det er det,

det betyder, men når man i Åbenbaringen ti gange læser

"derefter" og "og efter", siger folk: "Det er ikke kronologisk.

Det giver ingen mening. Det er en dum måde at læse Bibelen på.

Hvis man får den tanke, at det er kronologisk, men starter forfra

i kapitel , så bliver det lettere. Lad mig gennemgå et par kapitler

og viser jer rækkefølgen af begivenheder ved verdens undergang.

Måske er vi alle væk, når det sker, men jeg tror, det sker snart.

Faktisk vil det chokere mig, hvis det ikke sker i min levetid.

Hvis jeg får en normal levetid. Jeg er , og med den fart

tingene sker, vil det overraske mig, hvis det ikke sker i løbet af år.

Når jeg uddyber aftenens budskab, vil I få en idé om,

hvorfor jeg siger det. Trængselstiden starter således: Djævelen

eller Satan bliver udstødt fra Himlen. Nu tænker I:

"Er det ikke sket?" Svaret er nej. Mange tror, Djævelen er i Helvede,

men Djævelen har aldrig været i Helvede. Bibelen

gør det meget klart, at Djævelen går på Jorden som en brølende løve

og søger bytte. Djævelen og hans dæmoner er på Jorden ifølge Bibelen.

Han rejser mellem Jorden og Himlen, og han taler med Gud.

I Jobs Bog står Djævelen foran Gud

og taler med Gud i Himlen

om sin tjener Job. Djævelen tager frem og tilbage nu. Bibelen siger,

at en dag vil Djævelen blive udstødt af Himlen:

"Og der blev en strid i Himlen: Michael og hans engle strede mod

Dragen, og Dragen sted og dens Engle.

Men de mægtede intet; ej heller blev deres sted mere fundet i Himlen.

Den store drage blev nedstyrtet, den gamle slange, som kaldes Djævelen og

Satan, som forfører den ganske verden, blev nedstyrtet på Jorden,

og hans engle blev nedstyrtede med ham."

"Og jeg hørte en stærk røst i Himlen, som sagde: nu er saligheden og

kraften, og riget blevet vor Guds, og magten han salvedes; thi nedstyrtet

er vore brødres anklager, som anklagede dem for vor Gud dag og nat.

Og de have overvundet ham ved Lammets blod og ved ordet,

de vidnede; og de elskede ikke deres liv indtil døden.

Derfor fryder Eder, I Himle, og I, som bo i dem! Ve, dem, som bebo

Jorden og havet; thi djævelen er nedstegen til Eder; han har vrede,

fordi han ved, at han kun har en liden tid."

Hvad ser vi her? Der er krig i Himlen. Og Bibelen siger,

at Djævelen taber slaget, han taber krigen i Himlen.

Og derfor der for bliver han og hans engle, en tredjedel af englene,

nedstyrtet til Jorden. Her bliver Satan udstødt fra Himlen, og han ved,

han kun har lidt tid, og han vil forfølge de troende og

helgenerne og prøve at knuse dem. Se på kapitel . Her starter krigen.

I Åbenbaringen , , vil Djævelen føre krig. Hvordan vil Djævelen

føre krig mod de troende?

Det næste, som vil ske, er den såkaldte

trængselsperiode, hvor der vil ske mange

katastrofer på Jorden. Der vil være hungersnød og pest.

Der vil være krig, meget krig. Mange vil sulte ihjel

og dø af sygdomme. Mange frygtelige ting vil ske. Ud af alle

disse krige og naturkatastrofer i trængselstiden, ikke overnaturlige

katastrofer, ikke Guds ild og svovl mere naturkatastrofer, krig og sult

skabt af mennesker, vil en mand træde frem og blive diktator

for hele verden. Antikrist. Det er ikke et eventyr. Det vil ske.

Og vi kan se tegn på, at der er begyndt.

Bibelen siger, at en dag vil vi få en verdensregering. Nu har vi

mange regeringer. Vi har USA, Rusland, Kina,

forskellige, selvstændige lande.

Ifølge Bibelen vil alle landene en dag

forenes og danne en verdensregering.

Og så vil de give magten til en person, som vil lede regeringen,

og den person er i Bibelen kendt som antikrist. Hvem kender til antikrist?

Alle har hørt det ord.

Antikrist er et bibelsk udtryk.

Bibelen nævner dyret, eller dyret fra havet, eller dyret med syv hoveder

og ti horn og syndens menneske eller fordærvelsens søn, men Bibelen

bruger også betegnelsen antikrist. Det er en betegnelse, folk forstår,

og den er bibelsk. Lad mig vise jer, hvor Bibelen nævner

Antikrist, for Bibelen siger, der kommer en person ved navn

Antikrist. Før Jesus vender tilbage, kommer en lokkedue, en falsk Kristus.

Kan I se, hvad jeg mener? Antikrist hævder at være den genopstandne

Jesus, men han er en bedrager. Men da de kristne nu lærer at forvente

Jesu komme når som helst, er det perfekt. For gæt, hvem der kommer:

Antikrist. Der kommer en såkaldt antikrist,

som vil hævde, han er Jesus, og når den antikrist dukker op i trængslen

og siger: "Jeg er Jesus," vil mange acceptere ham som deres messias.

Mange prædiker: "Når Jesus kommer i skyerne, indser jøderne endelig,

han var deres messias og acceptere ham. Nej, de vil acceptere Antikrist.

Det siger Bibelen.

"Jeg kom i min Faders navn, og I modtog mig ikke; kommer en anden

i eget navn, han skulle I modtage."

Jeg tror, Satans plan med før-trængsels-bortrykkelsen er,

at få alle til at tro, at Jesus kommer når som helst. Vi venter

Jesu genkomst når som helst. Måske i dag. Han kommer i dag!

Men i virkeligheden kommer Antikrist. Og når Antikrist kommer, vil han

lede verden og en verdensreligion, hvis messias han hævder at være.

Johannes' Første Brev ,:

"Mine børn! det er den sidste time, og som I have hørt, at Antikrist

kommer ..." De har hørt, Antikrist kommer. "... så er nu mange

Antikrister fremkomne; hvoraf vi kende, at det er den sidste time."

Der kommer en antikrist, ikke? Men findes der ikke mange

antikrister allerede? Det siger verset. Hvem er de?

"Hvo er løgner, uden den, som nægter, at Jesus er den Kristus? Antikristen,

som nægter Faderen og Sønnen."

For at tro, at Jesus ikke er Kristus, må man tro,

at der findes en Kristus, som ikke er Jesus. "Kristus" betyder "Messias."

Johannes : "vi have fundet Messias (hvilket er udlagt: Kristus).

Så Bibelen definerer ordet "Kristus" som "Messias".

Kan I komme i tanke om en religion, som hævder, at der

kommer en messias, men det er ikke Jesus. Jødedommen forkynder,

at messias findes, men det var ikke Jesus. De venter stadig

på messias. De siger, at Jesus ikke var messias og venter på

messias. Bibelen siger, de vil tage imod antikristen som deres messias.

Evangelisk kristne, som tror Jesus kan komme når som helst, de, som ikke

er frelste, de som ikke tror på sandheden, mange af dem vil tro:

Dette er Jesu genkomst! Muslimerne venter på en stor profet

og en stor messias, som er større end Muhammed. Præsident Ahmadinejad

fra Iran - hvem har hørt om ham? Præsident Ahmadinejad talte til

FN's generalforsamling for et år eller to siden,

og han gav en kort sammenfatning af islam.

Kernen i profeternes budskab er det samme. Alle profeter

har støttet sin forgænger og bragt det glade budskab om den næste profet

i rækken, som fremlagde en mere fuldendt version af troen.

Dette fortsatte, til Guds sidste budbringer fremlagde den perfekte

altomfattende religion. Nimrod gik imod Abraham. Faraoen mod Moses

og de grådige mod Jesus Kristus of Muhammed.

Fred være med alle vore profeter.

Han sagde, at ifølge islam var Abraham en stor profet, Moses

var en stor profet, og så kom Jesus, og så kom Muhammed - og muslimen

nikker, så det må være rigtigt - og Ahmadinejad sagde faktisk,

at hver mand bragte mere sandhed end sin forgænger.

De bragte mere oplysning, flere detaljer og mere sandhed. Han sagde,

at i fremtiden ville en anden profet komme, som er større end Muhammed

og vil bringe næste lag af oplysning. Islam venter på en messias.

De venter på imam Mahdi.

Gode gud, fremskynd imam Mahdis komme og skænk ham helse

og sejr, gør os til hans tilhængere og vidner om hans retmæssighed.

Buddhisterne venter den femte Buddhas komme.

De i Tibet, som følger Dalai Lama, tror, at Dalai Lama altid genfødes

som en anden, Dalai Lamas ånd. De vil tro, at antikristen

inkarnation af Dalai Lame. Muslimerne vil se ham som imam Mahdi.

De kristne vil tro, han er den genfødte Kristus. Jøderne vil

se ham som messias. De religioner vil slutte sig sammen og sige:

"Er det ikke fantastisk, vi er forenet? Vi lægger uenigheden bag os,

og denne mand er så pragtfuld!" Og de vil tilbede ham. Denne antikrist

kommer. Verdensregeringen vil give ham al magten,

og de vil også udråbe ham som Gud, Jesu genkomst.

Han vil blive dræbt. Bibelen siger, han vil blive dødeligt såret

i hovedet, og hans dødelige sår vil heles, og han vil blive genooplivet.

Og så vil han blive erklæret for den genkomne Kristus,

som den legemliggjorte Gud, og alle i verden

vil tilbede ham. Alle religioner vil acceptere ham som deres messias.

Bibelen siger, at de frelste, ikke vil lade sig bedrage af ham. Resten

af verden vil tilbede ham og tro ham, for han vil udrette mirakler.

Og han vil udrette en masse under, og han vil indføre verdensstyre.

Somme tider advarer man mod en verdensregering.

Man prøver at advare dem mod det pengeløse

samfund. Når man taler med kristne om en verdensregering

eller et pengeløst samfund eller kontrolposterne

eller politistaten, bliver man kaldt "konspirationsteoretiker".

Du er vel blevet kaldt konspirationsteoretiker.

Ja, mange gange.

Men kan være bibeltro kristen og benægte,

at vi får en verdensregering en dag?

Jeg mener ikke, man kan læse Bibelen uden at opdage,

at Satans plan altid har været at regere verden, og han ønsker

en verdensregering. Han vil være Gud.

Når han regerer verden, vil han befale, at alle

modtager "dyrets mærke". Hvem har hørt om dyrets mærke?

Dyrets mærke vil ifølge Bibelen være i din højre hånd eller

i panden, og ingen vil kunne købe eller sælge uden at have mærket.

For et par hundrede år siden sagde folk sikkert: "Hvordan kan man det?

Hvordan kan forhindre folk i at handle, hvis de ikke har mærket.

Kan vi ikke bare bruge kontanter? Pengesedlen i min hånd

er et stykke papir. Den er værdiløs. Den har ingen reel værdi.

Det pengeløse samfund er under udvikling.

Vi bruger færre og færre kontanter.

På et tidspunkt eksisterer fysiske penge ikke længere.

Er papirpenge et levn fra fortiden?

Mindst % af alle betalinger i Amerika omfatter ikke

papirstykker eller mønter.

Har De spekuleret på, om kolde kontanter en dag forsvinder?

Mange mener, vi bør acceptere det. Pengesedler og mønter er til besvær.

Vi må bevæge den pengebaserede økonomi hen imod

en pengeløs økonomi. Det involverer bankerne og teleselskaberne.

Pengeautomater og butikker. Det kræver en ændret kultur.

Hvad kalder De penge nu til dags? Er det en håndfuld mønter og sedler?

Eller er kort ved at tage over? Og vil checken snart være væk?

Tænk, hvis hver eneste butik nægtede at modtage kontanter.

Eller sagde: "Vi modtager ikke checks eller kreditkort, for der

er for meget svindel. Det skal være elektroniske overførsler."

Pengesedler er værdiløse.

De kunne lige så godt være matadorpenge. De er ikke af

guld eller sølv, de har ingen værdi. Først vænner man os til at bruge

værdiløse papirstykker. I dag kan jeg veksle papiret til varer og ydelser.

Men hvis nogen i morgen sagde: "De penge er intet værd."

Så ville de intet være værd. Husker I Konføderationen? Konføderale

penge? Folk gemte konføderale penge. De var intet værd.

De kan også sige, at jeres papirpenge ikke dur.

Nu står alt på din konto. Det er forbundet med Facebook og YouTube

og Gmail. Og det er fedt, for identitetstyveri finder ikke sted.

Man glemmer ikke sin pung, kortet bliver ikke

stjålet. Alt er pengeløst. Vi kunne kontrollere narkohandlen,

for kontanter kan ikke bruges. Det bekæmper kriminalitet.

Sci-fi-teknologien finder snart vej til køen for at gøre det

nemt og bekvemt. Man kan købe alt fra brød til øl, hvis man vil give

butikken sin ultimative identitet.

Det skræmmer livet af mig.

Når varerne er scannet ind, hvad så? Sæt pegefingeren

på scanneren, og så betaler du på tre sekunder med

fingerspidsen. Det hedder biometri. En automatisk måde at genkende dig på

ud fra dine unikke, biologiske kendetegn.

Køb det ikke på grund af bekvemmelighed.

I dag er det fingeraftryk, i morgen en mikrochip.

Måske indvarsler det dyrets mærke.

Han kvittede sit lederjob hos QuikTrip, da kæden

krævede, at stemple ind og ud med fingeraftryk.

I dag er det frivilligt, men hvad med i morgen?

Ifølge eksperter vil biometri præge

vores økonomi og dagligliv.

Man sætter fingeren der, og hun har alle oplysninger.

- Så hurtigt? - Meget hurtigt.

- Godt? - Godt.

Folk over hele verden bruger allerede biometri. Staten, flyselskaber,

selv Disney World anvender teknologi, som kan aflæse blodkar,

i stedet for dagspas.

Verdensregeringen får så meget magt, at den kan

diktere, at ingen må købe eller sælge uden at have

dyrets mærke. King James Bibel siger klart,

at dyrets mærke, det mærke, som kræves for at købe eller sælge,

vil sidde i højre hånd eller panden. Det kan være en implanteret chip,

som skal scannes for at købe eller sælge.

En dag vil de sige, at den hundreddollarseddel

i din lomme er værdiløs. Du skal scannes. Alt er elektronisk.

I supermarkedet slår man varerne ind og bip. Og har man ingen

hånd, så sætter vi den i dit hoved, for alle har et hoved.

Du betaler bare ved kassen. Alle penge vil være elektroniske,

og vi er på vej. Mobiltelefoner har scannere. Lad os sige,

at to personer udveksler varer og ydelser. Okay, det bliver $,.

Giv mig højre hånd, så jeg kan scanne den med min smartphone.

Nu fik jeg pengene fra hans konto. Du har givet min søn en klavertime.

Lad mig betale. Tænk over det. Smartphonen kan scanne

dyrets mærke. Og man kan ikke handle uden.

En chip på størrelse med et riskorn kan redde dit liv.

Vi er i . Du køres til hospitalet uden ID eller

sygehistorie, men en mikrochip under huden har det hele. Science fiction

for tyve år siden, men nu biometriske virkelighed.

Jeg tror, vi kan blive helt fri for punge og nøgler

ved hjælp af biometri, hvis folk ønsker det om ti år.

Udfordringen ligger i at sikre vores privatliv i en fager, ny verden.

Ny mikrochipteknologi gør det muligt for skadestuens personale

at finde din sygehistorie med et tryk på en computer.

Mange skadestuelæger arbejder i blinde. Vi skal træffe lægelige

beslutninger uden at vide, om du tager medicin.

Denne læge siger, at denne radiofrekvens-ID-chip , måske

kan løse problemet. Han fik den implanteret i højre arm. En scanner

læser et ID-nummer, som overføres til et websted med hans sygehistorie.

Ambulancebehandleren siger, at chippen kan hjælpe.

Et stort problem er traumepatienter,

som ikke kan give os oplysninger.

Harvardlægen siger, der er klare fordele.

Jeg er bjergbestiger, og hvis jeg falder ned, og man

finder mig bevidstløs, vil trygheden ved, at jeg kan scannes være

end mit privatliv.

Chippen er indkapslet i brudsikkert glas og på størrelse med et riskorn.

Den føres under lokalbedøvelse og er relativt smertefri.

Det er som at stikke en strikkepind ind under huden.

I dette tilfælde, synes han, det er godt at blive stukket.

Det startede med katten, og fem år senere, opdagede vi, hun var tilbage.

Så sagde en eller anden. "Hvis det virker på en kat, har jeg

en far, der nogle gange bliver væk. Måske kunne vi give ham en chip

med hans lægejournal." Så sagde én:

"Hvis det dur til katte og bedsteforældre,

hvad så med mit barn?" Så skulle ingen frygte,

at et barn blev bortført. Måske skulle vi også have dem.

Chippen vil indeholde alt. Kreditkort, kørekort. Tænk over det.

Metrokort. Ikke flere punge. Man behøver ikke nøgler længere.

Jeg vil have alle til at overveje, om det er en god idé.

For det er på vej.

- Det er for vildt. - Det findes.

Ja, til kæledyr og i særlige tilfælde, men til mennesker ...

Men ens barn ...

Ens barn, hold nu op.

Førhen har folk nok tænkt på, hvordan det kunne gøres.

Hvordan forhindrer man folk i at handle uden mærke?

Men nu kommer teknologien, som meget let kan forhindre

folk i at købe eller sælge uden at have mærket.

Og de fleste har kun mad til syv dage

i huset. Så hvis man ikke kan købe eller sælge,

har man store problemer. Og Bibelen siger også, der bliver indført

en lov om, at hvis man ikke tilbeder antikristen, bliver man dræbt,

Fedt. Han gør meget godt og forener folk, der er bare én hage

ved det: kom med, eller bliv henrettet. Og når man hører det,

vil man nok sige: "Så skal alle nok dø, hvis de

tror på Kristus." Vi bliver nok halshugget.

Bibelen nævner, at vi alle bliver halshugget.

His det fik lov til at fortsætte, ville alle troende blive dræbt.

For se på teknologien, overvågningskameraerne alle vegne,

satellitterne. Nu bruger politiet droner med kameraer, som

udspionerer os. Overvågningsdroner. Nu monterer de mikrofoner

på gadehjørnerne, så de kan høre, hvad man siger. Det er som

den dystopiske roman "". Landet er på vej til at blive

et overvågningssamfund. Før tog man bare et fly. Nu skal man

forulempes af sikkerhedspersonalet. Man skal scannes nøgen.

Man skal kropsvisiteres. Man skal altid bære ID,

og politiet spørger hele tiden: "Hvor er dit ID? Dine papirer

er ikke i orden. Og det land lever vi i nu. Og det vil

blive ved, til det bliver svært at undslippe på denne

fængselsplanet. Men vi bliver ikke alle dræbt. Mange vil blive dræbt.

Mange kristne vil blive halshugget for Kristus.

Men vi bliver ikke alle dræbt, det bliver stoppet. Bibelen siger:

"Og dersom disse dage ikke blev forkortede, da blev ingen frelst;

men for de udvalgtes skyld forkortes de."

Og Bibelen siger, at midt i det hele, vil Jesus vende tilbage.

Vi talte tidligere om Jesu genkomst. Han vender tilbage. Lige når

de tror, de har slået kristendommen og har deres globale styre og

og deres verdensregering med Satan, så kommer Jesus i skyerne

og så finder bortrykkelsen sted. Og så udgyder han sin vrede.

I kan læse om det i Åbenbaringen. Han vil forvandle

vand til blod og svide træerne og græsset. Han vil sende

græshopper fra helvede, som vil stikke folk med skorpionhaler.

Jeg vil anbefale jer at læse Åbenbaringen. Og læs ikke

den nye. Læs Kong James-udgaven. Hvis I vil bruge tid på den,

hvorfor så ikke læse den ægte vare. Se på kapitel , vers :

"Og jeg stod på havets sand. Og jeg så et dyr stige op af

havet, med syv hoveder og ti horn og på sine horn ti kroner og på sine

hoveder bespottelsens navn."

"Og dyret, som jeg så, var lig en leopard og dets

fødder som en bjørns og dens mund som en løves mund; og dragen gav det

sin kraft og sin trone og stor magt."

Dette dyr ... Bibelen siger, at dragen gav ham

sin trone og gav ham sin magt. Se på vers :

"Og jeg så et af dets hoveder ligesom såret til Døden, og dets dødelige sår

blev lægt, og al Jorden forundredes og fulgte dyret. Og de tilbad dragen,

som havde givet dyret magt; og de tilbad dyret og sagde: hvo er

dyret lig? hvo kan stride imod det? Og en mund blev det given til at tale

store ting og bespottelse, og magt blev det given til måneder.

Får måneder en klokke til at ringe

om tid plus tid plus den halve tid?

Og dage? Se, hvordan det hele passer? Han siger i vers :

Og det oplod sin mund til bespottelse imod Gud, at bespotte hans navn

og hans paulun og dem, som bo i Himmelen."

Hør så her. Vers . Her er nøglen:

"Og der blev givet det at føre krig mod de hellige."

Læste vi ikke i kapitel , vers , at dragens mål var

at føre krig mod dem, der tror på Kristus og Guds ord?

"Og der blev givet det at føre krig mod de hellige og at overvinde dem."

Hvem vil vinde krigen mellem de hellige og Djævelen? Djævelen.

Han ville føre krig mod de hellige og overvinde dem.

Ifølge Åbenbaringen, vil antikristen bekrige de hellige. Han ønsker ikke,

at de kristne modtager dyrets mærke. Han ønsker alle kristne dræbt.

Det er vel nok deprimerende. Læs hele bogen,

så finder I ud af, hvem der vinder. Det er et midlertidigt tilbageslag.

Men i vers siger han:

"Og der blev givet det at føre krig mod de Hellige og overvinde

dem; og magt blev det given over hver stamme... Og de skulle tilbede det,

Alle, som bo på Jorden, hvis navne ej fra verdens begyndelse er i Lammets,

det slagtedes, Livsens Bog."

Denne mand, som kaldes dyret og har magt over alle

nationer, alle stammer og sprog, han vil bekrige de hellige, og Bibelen

at alle på Jorden vil tilbede ham. Øjeblik. Nej,

Alle, som bo på Jorden, hvis navne ej fra verdens begyndelse er i Lammets,

det slagtedes, Livsens Bog." "Tilbeder de,

hvis navne er i Livsens Bog, ham? Bibelen siger, han vil være så

troværdig og glat, at han om muligt kunne bedrage de udvalgte. Men Gud

vil ikke tillade, at de frelste bliver narret af ham. Så alle, som

er frelst, selv de som er hoppet på bortrykkelse før trængslen,

vil, når det sker, eller når de ser denne film, indse:

"Lige et øjeblik. Der sker virkelig. Det er antikristen. Jeg bør ikke

tilbede ham. Han er ikke Kristus." Tilbeder man ham ikke, dør man.

Og tilbeder man ham ikke, kan man ikke handle.

Man går ikke bare på apoteket og henter dyrets mærke. Man dukker ikke

bare op og siger: "Må jeg få min chip?"

Bibelen siger det klart. Man skal tilbede antikristen for at få den.

Engang havde man løgnedetektorer. Nu udvikler man hjernescannere.

For at få dyrets mærke skal man sikkert

tilbede antikristen og sværge ham troskab,

og han ved, om man taler sandt.

Science fiction er her. Morgendagen er her nu.

Ikke bare det, men hvis man tænker på, hvordan transportsystemet

bliver kontrolleret. Det er kontrolposter på vejene. Og hvis man

vil med et fly, bliver man sendt gennem en scanner,

så kontrolgitteret er ved at blive sat op, så man ikke kan

fungere i samfundet, medmindre man bøjer sig for dyret og tilbeder dyret

og tager imod mærket.

Præcis. Vi bliver gjort til skurkene. Jesus sagde klart,

at han disciple ville blive lagt for had. Samarbejder man ikke

med den nye verdensorden, bliver man betragtet som en fjende.

Tag skolerne. Når man vil have sit barn i skole,

sige de, at man ikke må gå i skole, hvis man ikke er vaccineret. Hvad

hvis man mener, at vacciner kan medføre autisme. Det kan

måske medføre mange ting. Jeg vil ikke løbe risikoen.

Og i Bibelen ser jeg intet, der siger, at man putter gift i kroppen,

for at være immun overfor mere.

Nej, nej.

Men skolen kræver, man er vaccineret.

Så nu har man intet valg Står man fast, eller bøjer man sig og

vaccinerer for nemheds skyld? Det vil også gælde dyrets mærke.

Det var det samme for firs år siden med personnumre. Folk ville

ikke have et nummer. Og langsomt har de opnået,

at alle har et uden at tænke over det. Er det trin et, to eller tre

på vejen til et verdensrige?

Satan bliver udstødt fra Himlen. Han ved, tiden er knap. Han vil

føre krig mod de hellige. Og hvad gør han? Han bringer et menneske

til magten, ikke? Dragen gav ham magten. Han giver et menneske magten

over verden, alle stammer og sprog. Og det menneske vil føre Djævelens

krig mod de hellige. Bibelen siger i vers :

"Og jeg så et andet dyr stige op af jorden, og det havde to horn

lige med Lammet og talte som dragen. Og det øver al det første Dyrs magt

for dets åsyn og gør, at Jorden og de, som bo der, tilbeder det første

dyr, hvis dødelige sår blev lægt. "

Denne mand kræver tilbedelse. Der står i vers :

"Og det gør store tegn, så at det endog kommer ild til at falde ned

af Himlen for menneskenes åsyn. Og det forfører dem, som bo på Jorden

for de tegn, hvilke er givne det at gøre for dyrets åsyn, sigende

til dem , som bo på Jorden, at de skal gøre et billede for det dyr, som

fik sår af sværdet, og dog levede."

"Og det fik magt at give dyret billede ånd, at dyrets billede

endog kunde tale og gøre, at hvilke, der ikke vilde tilbede dyrets

billede, skulle dræbes."

I tænker: "Hvad er det for et billede af dyret, som får liv?

Efterhånden som vi kommer nærmere, forstår vi vist

teknologien lidt bedre. Jeg ved ikke, hvilken form for billede,

det vil blive. Men det er et billede af dyret, som kan tale og gøre,

at de, som ikke vil tilbede, bliver dræbt. Det minder mig om Daniel

kapitel . Husker i Nebukadnesar, som var verdens hersker dengang?

Han lavede et stort billede, de skulle tilbede. Og hvad skete der,

hvis de ikke tilbad billede? De blev dræbt, ikke? Svarer det ikke til,

hvad vi ser her? Det er billedet af antikristen. Tag vers :

"Og det gør, at der gives alle, små og store, rige og fattige, både frie

og trælle, et mærke i deres højre hånd eller i deres pande; og at

ingen kan købe eller sælge, uden den, som har mærket eller dyrets navn

eller navnets tal ... Hvo som har forstand, beregne dyrets tal;

thi det er et menneskes tal, og dets tal er seks hundrede seksogtres."

Det er et af de redskaber, Satan forfølger de troende med.

Dyrets mærke er et middel til at føre krig mod de hellige,

for hvis man ikke kan handle, er det svært at fungere i dagens

verden, ikke? Så ikke nok med, at han laver en lov, som siger, at hvis man

ikke tilbeder antikristen, bliver man dræbt. Det er forfølgelse.

Det er krigsførelse mod de hellige. Han gør det også umuligt for dem

at handle. For de har ikke dyrets mærke, og det bliver

kun givet til dem, som tilbeder dyret. Så de frelste og

hellige vil ikke tilbede dyret. Det siger Bibelen i Matthæus

og andre steder. Så de kan ikke købe eller sælge. Og de vil have

vil være dømt til døden. Forestil jer selv i en verden - og jeg sagde ikke

i et land, jeg sagde i en verden - hvor I ikke kan købe

eller sælge, og I er dødsdømt. Kan i forestille jer,

hvor det svært det ville være, at overleve i sådan en verden?

Og hvad med overvågningskameraerne og kameraer, der læser nummerplader?

Hvad med nøgenscannerne? Forevisning af ID ved kontrolposter

og hvis I skal med et tog eller et fly? Og ved I hvad?

Snart skal i vise noget mere. "Lad os se din højre hånd.

Okay, gå du bare, hav en god dag." Det er slet ikke langt ude.

Da folk læste det for år siden, forstod de det nok

anderledes. Når vi læser det, er der lidt kød på det, ikke?

Derfor tror jeg, det sker snart. Dagens kristne er slet ikke klar.

De er slet ikke klar. I må vide, hvad I skal gøre. I må forberede jer

åndeligt og være klar, så I ikke: "Hvad sker der?"

I må være forberedt. Derfor advarer Gud os og advarer os

og advarer os. Derfor advarede Paulus folk på sin tid. De levede

ikke i den store trængsel, men de havde deres egen

trængsler, som alle troende. Han sagde: "Vi advarede jer, da vi var

hos jer. Vi har sagt, vi skulle kende trængsler, også da det skete,

som I ved. Derfor må passe på og vide, at det sker, så vi kan

klare det.

Dagens kristne advares ikke om de begivenheder, de vil stå over for

i trængselstiden. I stedet lærer Amerikas præster deres menigheder,

at bortrykkelsen vil ske, før antikristen bekriger de hellige,

og at bortrykkelsen vil komme først på Guds tidslinje. Denne doktrin,

ærer os, at Kristus kan komme i skyerne når som helst,

uden varsel om hans komme. Men Bibelen forkynder, at Kristi komme

ikke er nært forestående og at nogle ting skal ske først.

I har nok hørt, at Jesus kan komme i dag.

Hvem har hørt det før? Det kaldes Kristi nært forestående komme.

De tror, Jesus kan være her når som helst. Jeg har tit spurgt dem:

"Hvor i Bibelen står det?" Og de svarer

uvægerligt, at Bibelen siger, at ingen kender dagen og timen

for han komme. Og mange gange, kan de ikke vise mig det.

Og han siger: "Jeg kender ikke lige nummeret på kapitlet,

men Jesus sagde, at ingen kender tiden." Jeg sagde:

"Lad mig hjælpe dig. Han sagde det i Matthæus , . Lad mig læse,

hvad Bibelen siger, for jeg vil vise jer, hvor ikke-bibelsk det er.

Hvis man går ned til den kristne boghandel, har de alle mulige bøger

og videoer, og hvem har hørt om filmen "Left Behind"? Det rene vås.

Den har intet med Bibelen at gøre. Bibelen siger i Matthæus ,:

"Men om den dag og den time ved ingen,

end ikke Himlens engle, uden min Fader alene."

Folk finder det vers og siger: "Se? Ingen

kender dagen eller timen, det kan ske når som helst."

Han sagde: "Men om den dag og den time ved ingen." Så spørgsmålet er:

"Hvilken dag?" Den dag, han lige har talt om.

I vers sagde han, at den dag kom efter trængslen. I vers sagde han:

"Men straks efter de dages trængsel."

Han beskriver, hvad der vil ske. Så siger han:

"Men om den dag og den time ved ingen."

Vi kender ikke dagen og timen, men vi ved, det er efter

trængslen. Folk som tror på bortrykkelse før trængslen

vil lave hjernegymnastik. Man prøver at vise dem: "Se, lige her står efter

trængslen." "Det handler ikke om bortrykkelsen."

Man spørger: "Hvor ved du det fra?" "Jo, det er efter

trængslen. Og vi ved, bortrykkelsen sker før trængslen."

Så spørger man: "Hvor står der, at bortrykkelsen

kan ske når som helst?" "Ingen kender dagen og timen."

"Du sagde lige, det ikke var om bortrykkelsen." Når der står "efter

trængslen", er Matthæus ikke om bortrykkelsen. Står der, ingen kender

den dag og den time," gør det. Når der står, at to er i

ageren, en taget, en efterladt, handler det om bortrykkelsen igen.

"Bare hold mund og gør, som vi siger. Tro på før-trængsels-bortrykkelse,

fordi jeg siger det." I vil høre begge parter. Okay, her er den anden part:

"Ti stille og tro på, hvad jeg siger, og hold op med at stille spørgsmål."

"Hold mund, og tro det, fordi jeg siger det." Det er sandt.

De har intet. Jeg har skriftsted på skriftsted, og de har en hel masse

ingenting. Andre falske doktriner er dog baseret på et bibelsk vers,

som de forvansker. Folk tager et bibelsk vers ud af sammenhæng

og forvansker det. Tilhængerne af før-trængsels-bortrykkelsen

har ikke engang et skriftsted. Intet skriftsted siger at bortrykkelsen

sker tør trængslen. Doktrinen er slet ikke baseret på Bibelen.

Den er baseret på tradition, eller en bog eller et diagram.

Den er ikke baseret på Bibelen. Den stammer

ikke fra Bibelen. Når jeg forklarer det for folk i kirken,

kan de sagtens forstå doktrinen. Det er dem på prædikestolen,

som ikke vil se det i øjnene, fordi doktrinen om før-bortrykkelse er

populær. Hvis man begynder at

forkynde, at bortrykkelsen kommer efter trængslen bliver man udstødt,

afvist, ryger ud af fællesskabet

. De vil ikke ændre doktrinen. Nogen har en dagsorden,

som skal sikre, at ingen hører sandheden om doktrinen.

Og de holder doktrinen skjult ved hjælp af frygt og trusler.

Jeg taler hele tiden med præster. De giver mig ret. Men de vil

ikke gå på prædikestolen og forkynde denne doktrin, for de er bange for,

at deres præstevenner, vender sig imod dem, de får ingen foredrag.

De vil ikke kunne prædike i de kirker, for man skal være

"før trængslen" for at med i klubben. Mange gange

vil de ikke acceptere den. De vil ikke krybe til korset, for de har

forkyndt det forkerte længe. Det vil de ikke indrømme. De vil ikke

indrømme, at bibelskolen lærte dem noget forkert, eller at de

tog fejl. Alle begår fejl. Vi bliver klogere. Vi lærer nye ting. Hvis man

tager fejl, må man rettes. Bibelen siger i Galaterbrevet , :

Taler jeg vel nu mennesker til vilje, eller Gud?

eller vil jeg tækkes mennesker?

Dersom jeg endnu tækkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener."

De præster må beslutte sig til, om det er vigtigst at tækkes mennesker

og prædike om bortrykkelse før trængslen, fordi det er, hvad alle

ønske at høre, for de kan lide filmen og har spillet

og DVD'en, eller om man skal følge Bibelen og forkynde,

at bortrykkelsen kommer efter trængslen. Man vælger menneskets

ord frem for Guds. Det er et eksempel på, at man ikke følger

Bibelen, men følger traditionen og det, man har lært og

det, folk siger, følge med strømmen, i stedet for at følge Bibelen.

Jeg troede på bortrykkelse før trængslen. Det var, hvad jeg lærte

fra barnsben, men da jeg blev foreholdt

sandheden og begyndte at læse, hvad Bibelen egentlig forkyndte,

måtte jeg vælge, om jeg ville følge trop for at komme videre,

om jeg ville følge med strømmen eller kæmpe for det, jeg tror på

og ved er sandt. Og jeg er blevet angrebet og

folk har talt dårligt om mig på grund af min holdning,

men jeg håber, hvis du hører eller ser dette eller begynder

at se sandheden, så vil du stå frem og

måske hjælpe os med at ændre folks holdning til denne falske doktrin,

som er før-trængsels-bortrykkelsen.

Et andet nøglevers, som ramte mig, var Andet Thessalonikerbrev , -.

"Men vi bede Eder, brødre! angående vor Herres Jesu Kristi tilkommelse

Christ" ... han referer til Herren Jesus Kristi komme... "og vor

vor forsamling til ham, at I ikke snarligen lade Eder forvilde i sindet

eller forfærde, hverken ved nogen ånd eller ved lære eller ved brev,

som fra os, som var Kristi dag forhånden."

Det er ikke ved hånden. Det er ikke det næste,

som vil ske. Han siger: "Lader ingen bedrage Eder i nogen måde; for først

thi først må jo frafaldet komme, og det syndens menneske

åbenbares, fordærvelsens søn." Der bevises det,

at dagen, hvor vi samles ved Jesus Kristue ikke kommer

før efter frafaldet når syndens menneske er afsløret. Det

eneste nært forestående er antikristend komme.

Bibelen siger tydeligt, at Kristi komme ikke er nær.

Han sagde, at hvis nogen siger, at dagen er nær, lyver han.

Den person er en bedrager. Man skal ikke lade sig bedrage af et ord,

en ånd eller et brev, som angiveligt er fra os og hævder, at

Kristi komme er nær. Lad ingen bedrage dig. Den dag kommer ikke,

før X, Y og Z er sket. Bortrykkelsen kan ikke ske når som helst. Trængslen

skal komme først. Antikristen skal først have magten. Solen og Månen

skal formørkes, før Herrens store, forfærdelige dag kommer.

Bibelen siger tydeligt, at dagen ikke kommer før frafaldet når

syndens menneske er afsløret. Antikristen bliver afsløret, han vil

udråbe sig selv til Gud. Antikristen vil have magten før bortrykkelsen.

Så enkelt er det. Men læser man Lukas , som kronologisk kommer før

Matthæus , som er en parallel til Lukas . I Lukas

kan vi læse om den første nedskrevne begivenhed,

hvor Jesus forklarer denne doktrin for sine disciple. Bibelen siger:

"Og som det skete i Noas dage således skal det og ske

i menneskenes søns dage.

Mange vil sige, at det betyder, at folk vil være

lige så slemme, som de var på Noas tid. Også, siger han,

som på Lots tid. Således skal det og ske i menneskenes søns dage.

Og folk siger: Det bliver lige så slemt som i Sodoma og Gomorra."

Og de vil påpege det, der sker omkring os, som afspejler,

hvad der foregik i Sodoma og Gomorra. Og de vil sige, at det var lige så

slemt som i Sodoma og Gomorra, eller det bliver så slemt som på Noas dage.

Men den parallel drager Jesus ikke.

I vers siger han:

"Desligeste og som det skete i Lots dage: de åd, drak,

købte, solgte, plantede. byggede; men på den dag, der Lot gik ud af

Sodoma, regnede ild og svovl af Himlen og ødelagde alle."

Her lærer vi, at da Lot blev bragt ud af Sodoma,

symboliserer det bortrykkelsen. To engle går ind i Sodoma,

et billede på verden, og henter den troende ud, før Guds vrede regner ned

over byen. Og Åbenbaringen siger det samme.

I Åbenbaringen sender Kristus sine engle og samler sine troende og

henter dem ud af verden. Åbenbaringen siger, at efter en halv time

udgyder han sin vrede.

I "Left Behind" forsvinder folk, og folk siger:

"Hvor de blevet af?" Det vil folk ikke sige.

For Bibelen siger, at samme dag, vi bliver taget med, vil Gud begynde

at fælde dom. Gud vil begynde at lade ild og svovl regne ned på Jorden.

Folk vil vide, der sker noget. Folk vil søge dækning.

Folk vil bede klipperne om at falde ned og skjule dem på grund af

den ild, svovl og vrede, som kommer. Samme dag, vi hentes væk,

vil Gud begynde at udgyde sin vrede. Derfor

siger Bibelen, at når Solen og Månen er formørkede, vil vredens dag komme

og hvem vil bestå? For samme dag, en halv time senere, sender Gud en regn

af ild og svovl. I Åbenbaringens kapitel formørkes Solen og Månen.

I kapitel kommer skaren af troende i Himlen. I kapitel begynder han at

udgyde sin vrede. Det er præcis som i Matthæus . Sol og Måne formørkes,

så sker bortrykkelsen. Så enkelt er det. Folk, som tror på

før-trængsels-bortrykkelsen siger enten,

at bortrykkelsen slet ikke omtales i Åbenbaringen, hvilket er sært,

når Åbenbaringen så nøje beskriver de sidste dages begivenheder.

At udelade noget så vigtigt, som at Jesus kommer i skyerne,

og alle tiders troende forsamles med ham i skyerne ... det

er en vigtig begivenhed. At den ikke skulle nævnes i Åbenbaringen,

at dem slet ikke eksisterer i Åbenbaringen, er utænkeligt.

Da det er så latterligt at sige, at bortrykkelsen ikke nævnes,

har mange før-trængsels-folk ledt efter noget, der viser

at bortrykkelsen sker før trængslen, og de siger

igen og igen: Åbenbaringen ,. Der står:

"Derefter så jeg, og se, der var en dør opladt i Himlen,

og den første røst, som jeg hørte som en basuns, der talte med mig, sagde:

stig hid op, og jeg vil vise dig, hvad herefter skal ske."

Stemmen lyder som en basun - der er ingen basun i dette vers -

og siger til Johannes: "Stig hid op, og jeg vil

vise dig, hvad herefter skal ske." De siger: "Det er bortrykkelsen."

Én mand bliver hentet, og det kalder de bortrykkelsen. Det latterlige er,

er de ikke engang læser vers . For i vers står:

"Og straks henryktes jeg; og se, en trone"

var sat i Himlen."

En sjæl bortrykkes ikke til Himlen. Bortrykkelsen er en legemlig

opstandelse. Vi vil fysisk blive løftet op i luften. Det er ikke bare

sjælen, som bliver hentet op. Bibelen siger, at bortrykkelsen er

legemlig af de døde i Kristus, som skal opstå først. De af os,

som er i live vil fysisk blive rykket op med ham. Så denne sjælelige

opstigning af én person, Johannes, er ikke bortrykkelsen. Tror man det

er bortrykkelsen, fortolker man det meget løst. Sært nok

hævder de, at de tager Bibelen bogstaveligt.

De finder bortrykkelsen i Åbenbaringen , .

Én mand bliver taget til Himmels. De læser ikke vers , hvor han siger:

"Og straks henryktes jeg; og se, en trone var sat i Himlen"

Han steg ikke fysisk op. Hans krop var stadig på øen Patmos. De døde

i Kristus skal opstå først. Så vil vi, som er i live bliver taget op med

dem i skyerne. Det sker ikke en åndeligt,

det sker legemligt. Det er overdrevet at kalde det bortrykkelsen.

Men de er nødt til at hævde, at det vers handler om bortrykkelsen.

for de kan ikke finde andet i Åbenbaringen, som går forud for

trængslen. Det stemmer slet ikke. Men noget skulle de vel finde på.

Under min opvækst lærte jeg lærte om før-trængsels-bortrykkelsen. Jeg fik

at vide, at den ikke omtales i Åbenbaringen. Det virkede mærkeligt.

Så stor og en vigtig begivenhed som bortrykkelsen ... Vi har en bog

om profetier om endetiden, Johannes' Åbenbaring, og han nævner den ikke?

Som barn lærte jeg, at ved bortrykkelsen

var alt helt normalt, og pludselig forsvandt man bare. Men det er meget

større, for Bibelen siger, at hvert øje skal se ham. Vi vil se Solen

og Månen formørkes. I Lukas står, at når man ser det ske,

skal vi kigge op, "efterdi Eders forløsning stunder til". Forestil jer

det øjeblik, når Solen bliver mørk, Månen bliver mørk, stjernerne

begynder at falde, og vi kigger op og ved, at nu sker det. Vi klarede den.

"Det minder om en skuespillers entré. Som når kendte

ankommer til et sted. Lysene blinker, kanonerne brager,

der er røg og sådan. De vil imponere folk. "Hej, se på mig."

I Åbenbaringen , Matthæus , Markus eller Lukas ,

som beskriver formørkelsen af Solen og Månen, er det ret fantastisk.

Solen og Månen formørkes, hvilket vil fange de flestes opmærksomhed.

Der står også, det bliver jordskælv, så er man blind

opdager man det også.

Og i det totale mørke kommer Jesus Kristus i

i skyerne op oplyser hele himlen. Bibelen siger, han vil oplyse himlen

fra ende til anden, og vi vil kigge op og se Jesus

komme i skyerne, og vi vil vide, at når som helst, bliver vi hentet op

for at være hos ham. Jeg håber, jeg oplever den dag

Jeg håber, det sker i min levetid. Jeg håber, jeg kan udholde

forfølgelsen og trængselstiden. Hvor ville det være skønt, at være i live

den dag, hvor Jesus Kristus kommer i skyerne.

Det er meget større, end vi tror.

Tanken om Jesu hemmelige genkomst, hvor folk

må opklare, hvad der skete, er helt forkert.

Han får alles opmærksomhed Hollywood-entré.

Du har helt ret. I Åbenbaringens kapitel , siger han:

"Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham." "Kommer"

er nutid. Det er næste gang, han kommer. Han kommer med skyerne.

Det er tydeligt. De ikke-frelste bliver skræmt fra vid og sans.

Bibelen siger, at når de ser ham komme med skyerne, vil de sørge

og græde, de bliver dødbange. Men de af os,

som ser frem til hans komme bliver henrykte,

og det vil være fantastisk at vide, at nu sker det.

Jeg ønsker, filmen bliver en succes. Det ville være dejligt,

hvis den blev brugt i Guds navn til at få folk til at indse sandheden,

Vi bør vende tilbage til Bibelen. Da jeg var teenager,

kunne jeg ikke lide at læse Johannes' Åbenbaring, for jeg

troede, jeg ikke kunne forstå den, eller også tænkte jeg:

"Står der egentlig det? Betyder det egentlig det?" og da jeg lærte

sandheden om bortrykkelsen, fik jeg nøglen til den. Jeg elsker

at læse Åbenbaringen nu. Den giver så meget mening.

Hvis vi kan nå ud til de kristne, til fundamentalisterne og

til baptisterne, og de fik øjnene op for det her,

så ville det vække kærlighed til og ny interesse for Guds ord

og en forny interessen for at studere Guds ord, og så ville

der blive arbejdet for Gud.

Vi lavede ikke denne film for at være ordkløvere

eller for at gå i rette med nogen, hvis opfattelse er lidt anderledes.

Disse begivenheder vil finde sted. Bibelen fortæller os,

Der vil komme en verdensregering. Der vil komme en verdensreligion

og en global valuta. Det er ikke en konspirationsteori.

De ting vil virkelig ske. Mange mennesker vil blive dræbt.

Det kommer hungersnød, pest og forfølgelse.

Det bliver helt uden fortilfælde, og de kristne er slet

ikke forberedt på det. For de tror på før-trængsels-bortrykkelsen.

Jeg tror på bortrykkelsen, det er en bibelsk lære. Men bortrykkelsen

kommer efter trængselstiden.

Hvorfor er det så vigtigt?

Tror vi før-trængsels-bortrykkelsen,

er det lige meget, hvad vi gør.

Uanset hvad, så vil jeg enten dø i fred, når jeg bliver gammel,

eller også holder jeg mine ferier, sparer op til pension

og lever livet, og en dag forsvinder jeg bare, før der sker noget slemt.

Den lære, som forkyndes for millioner af mennesker, har gjort os

til meget dovne og selvtilfredse kristne. Vi må forkynde evangeliet.

Vi må oplyse folk om, at forfølgelsen kommer.

Tag på ferie og alt det, men du bør finde styrke. Du bør læse din Bibel.

Du bør følge Gud og lære Gud at kende. Du bør læse Bibelen,

for en dag tager de måske Bibelen fra dig. I kan vi frit

forsamles, åbne Bibelen og forkynde evangeliet,

men en dag kan et møde som dette være forbudt, Bibelen kan være

forbudt. Det vi gør lige nu, ville være forbudt. Hvis vi elsker

Gud kan vi nå folk med Jesu budskab.

For at gøre en lang historie kort: alt dette har jeg sagt til jer, så I

ikke bliver forargede. Når I bliver bedt om at modtage dyrets mærke

i jeres højre hånd eller i panden, så vil I huske denne prædiken. Måske

sker det ikke i vores levetid, men gør det, vil I huske denne prædiken.

Derfor sagde Jesus det. Derfor siger jeg det. Ikke for at skræmme jer.

Bibelen siger, vi skal forfølges. Skal vi lade det gå os på? Nej.

"I verden har I trængsel; men vær frimodige, jeg har overvundet verden."

Op med humøret. Gå ikke herfra sådan: "Helt ærligt, mand!

Halshugninger? Fængsel? Hungersnød? Pest? Helt ærligt!" Nej, vær muntre.

Han har overvundet verden. Måske sker det ikke i vores levetid.

Men hvis Gud er med os, hvem kan så være mod os? Lovpris Kristus.

Lad os bede. Fader, vi takker dig for den rene sandhed i dine ord,

og tak, fordi du gav os Helligånden til at vejlede os. Jeg kunne ikke

have fundet ud af det selv efter al den hjernevask fra

løgnerne og Scofield, men tak for Helligånden, som for så mange

år siden bare skar igennem og ætsede de ord ind i min hjerne.

Ordene ætsede sig ind i min hjerne, da jeg var : EFTER TRÆNGSELSTIDEN.

Og jeg beder til, at de ord vil lejre sig i alle her i aften.

Vi elsker dig og takker dig, og i Jesu navn beder vi, amen.

En hurtig sang.

MUSIK: It Is Well With My Soul

Det er min yndlingssang, og vi skal synge mit yndlingsvers.

Mange gange begynder man bare at synge.

Man tænker ikke over ordenes betydning. Se på tredje vers:

"Min synd, åh, fryden ved denne prægtige tanke." I tænker:

"Er den en fryd at tænke på min synd?" Men der står:

"Den er naglet til korset, og jeg bærer den ikke mere. Pris Herren ..."

Tænk over ordene, mens i synger. Syng, og bliver vi klar

til prædikenen.

Min synd, åh, fryden ved denne prægtige tanke!

Min synd, ikke en del men den hele,

er naglet til korset, og jeg bærer den ikke mere.

Pris Herren, pris Herren, åh, min sjæl!

Det er vel, det er vel,

med min sjæl, med min sjæl

det er vel, det er vel med min sjæl.

Åh, Gud, il med dagen hvor min tro den bliver set.

Himlen vige tilbage som en bog.

Basunen skal lyde, og Herren stige ned.

Og trods alt er det vel med min sjæl.

Det er vel, det er vel

med min sjæl, med min sjæl,

det er vel, det er vel med min sjæl.

Bibelen er helt klar omkring frelse. Det handler ikke om, hvor god man er.

Mange mener, de er ret gode og kommer i Himlen.

Bibelen siger: "Alle have jo syndet, og dem fattes ære for Gud."

"Som skrevet står: der er ingen retfærdig, end ikke en." Ikke mig,

ikke dig. Og kunne godhed få os ind i Himlen,

ville ingen af os komme ind.

. Indrøm, du er en synder

Bibelen siger i Åbenbaringen , :

" Feje og vantro og vederstyggelige og manddræberne og skørlevnere og

troldkarle og afgudsdyrkere og alle løgnere

skal få del i søen, som brænder med ild og svovl; dette er den anden død."

Jeg har løjet. Alle har løjet. Så vi har alle syndet, og gjort det,

der var værre end at lyve. Vi fortjener at komme i Helvede.

. Kend straffen for synd

Men:

"Men Gud beviser sin kærlighed mod os derved, at Kristus døde for os, da vi

endnu var syndere."

Jesus kom til Jorden, da han elsker os. Bibelen siger, han var Gud kommet

i kød. Gud antog menneskeskikkelse. Han levede et liv uden synd.

Selvfølgelig blev han slået, spyttet på og korsfæstet.

Bibelen siger, at da han hang på korset, bar han vores synder i sig

på træet. Som om alle vores synder var blevet begået af Jesus.

Han blev straffet for vores synder. Og da han døde,

begravede de ham, og hans sjæl var i Helvede i tre dage og

tre nætter. Efter tre dage genopstod han fra de døde. Han viste

sine disciple hullerne i sine hænder. Og der står tydeligt, at han døde

for alle. Der står, at han ikke blot døde for vores synder, men for hele

verdens. Men vi må gøre noget, for at blive frelst. Det står i

Apostlenes Gerninger : Hvad gør jeg for at blive frelst?

"Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du vorde salig, og dit hus."

Han sagde ikke: "Bliv medlem af en kirke eller døbt,

og bliv frelst. Lev et godt liv eller angr dine synder

og bliv frelst." Han sagde: "Tro."

. Tro, at Jesus døde, blev begravet og genopstod for dig

Selv det mest berømte vers i Bibelen, som står i bunden af i en kop

hot OutBurger, alle har hørt om det: Johannes Evangeliet ,:

"Thi så har Gud elsket verden, at han har givet sin søn, at hver den,

som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv."

Jesus sagde:

"Og jeg giver dem et evigt liv, og de skulle ingenlunde fortabes,

og ingen skal rive dem af min hånd."

Johannes Evangeliet , :

"Sandelig, sandelig siger jeg Eder: hvo, som tror på mig, har evigt liv."

Så hvis man tror på Jesus, siger Bibelen, man har evigt liv.

Man vil leve evigt. Man kan ikke fortabe sin frelse.

Når man er frelst, når man tror på ham, så er man evigt frelst.

Man kan ikke miste sin frelst. Hvis jeg begik en frygtelig synd,

ville Gud straffe mig for det på Jorden. Hvis jeg dræbte nogen,

ville Gud straffet mig. Jeg ville komme i fængsel,

eller få dødsstraf. Gud skal nok sørge for,

jeg bliver straffet hårdere. Men jeg kommer ikke i Helvede.

Og hvis jeg kom i Helvede, havde Gud løjet, for han har

lovet, at de, som tror på ham, har evigt liv. Han sagde:

"Og den, som lever og tror på mig, skal aldrig dø."

Mange i Bibelen gjorde grimme ting,

alligevel kom de i Himlen. Hvordan? Fordi de var gode? Nej.

Fordi de troede på Jesus. Andre, som måske levede

et tilsyneladende eller i virkeligheden bedre liv,

men ikke troede på Kristus, de kommer i Helvede.

. Stol på Gud som din eneste frelser

Jeg vil afslutte med noget, jeg ville bringe på banen i dag.

Jesus blev stillet et spørgsmål af en af sine disciple. Og det var:

Vil få blive frelst? Et godt spørgsmål. Bliver de fleste frelst?

Eller bliver nogle få frelst? Hvem tror, de fleste kommer i Himlen?

Gæt, hvad svaret var. Han sagde i Matthæus :

"Gå ind ad den snævre port; thi den port er vid, og den vej er bred,

som fører til fordærvelsen, og de er mange, som gå ind igennem den;

porten er snæver og vejen trang, som fører til livet, og få finder den."

Og så sagde han:

"Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal indgå i

Himmerige, men den, som gør min Faders vilje, som er i Himlene. Mange

sige til mig hin dag: Herre, Herre! har vi ikke

profeteret ved dit navn? og havde vi ikke

uddrevet djævle i dit navn? og ikke gjort mange

gode gerninger i dit navn? Og da vil jeg bekende

for dem: jeg kendte Eder aldrig; vig bor, I, som beflitte Eder på uret!"

For det første tror de fleste i verden ikke på Jesus.

De fleste her hævder at tro på Jesus. Men de fleste mennesker

hævder ikke at tro på Jesus. Men Gud advarede om, at selv blandt dem, som

hævder at tro på Jesus, selv blandt dem,

som kalder ham Herre, vil mange sige:

"Vi gjorde meget godt. Hvorfor ikke os?" Han vil sige: "Forlad mig,

jeg kendte jer aldrig." For frelse opnås ikke gennem gerninger. Og hvis

I tror, I kommer i Himlen, fordi I er blevet døbt,

eller mener, man skal leve et godt liv

og overholde De Ti Bud eller gå i kirke eller

undgå synd ... Hvis I sætter jeres lid til jeres gerninger, vil Jesus

en dag sige: "Forlad mig, jeg kendte jer aldrig."

Man skal tro på, hvad han gjorde. Man skal tro på, hvad Jesus gjorde på

korset, da han døde for jer. Det er jeres billet til Himlen.

Hvis I tror: "Jeg kommer i Himlen, fordi jeg er sådan en

god kristen," vil han sige: "Vig fra mig."

Bemærk, at han sagde: "Vig bort fra mig, jeg kendte jer aldrig."

For hvis han har kendt jer, er det evigt.

Når han kender én, er man frelst for evigt.

Kommer man i Helvede, er det, fordi han aldrig kendte en. Når han kender

en, gør han det altid. Mine børn altid vil være mine børn. Når man

genfødes og er hans barn, vil man altid være hans barn. Måske er man

familiens sorte får eller bliver straffet af Gud på Jorden.

Man kan forkludre sit liv hernede, men ikke det. Man er frelst.

Det står ikke til at ændre. Det var det vigtigste, jeg havde at sige

om endetiden, og vi har lidt tid

til spørgsmål om frelse eller endetiden.

Kære Jesus. Jeg ved, jer er en synder og fortjener at komme i Helvede.

Men jeg tror, du døde på korset for mig og genopstod.

Vil du ikke nok frelse mig lige nu og give mig evigt liv.

Jeg tror kun på dig, Jesus. Amen.

 

 

 

mouseover