"After the Tribulation" full movie with Cebuano subtitles

Watch Video

October 8, 2015

"Apan kong ang magbalantay makakita sa espada nga moabut, ug dili huyopon ang trumpeta, ug ang katawohan dili mapasidan-an;

ug ang espada moabut, ug mokuha sa bisan kinsang tawo gikan sa taliwala nila; siya ginakuha sa taliwala sa iyang kasal-anan;

apan ang iyang dugo panilngon ko sa kamot sa magbalantay." - Ezequiel 33:6

Sayo pa niining Martes nga buntag, ika-11 sa Septembre, 2001.

- Al, matahom kaayo kining buntaga, di ba? - Kini usa ka hingpit nga tigtagak nga buntag.

On September , , ang kalibutan mibag-o. Ang "yuta sa luwas" karon nahimo nang

yuta sa mga naulipon. Ang mga katawohan sa kausa nga mahimayaon nga Estados Unidos gibaylohan ang ilang kagawasnon para sa ilang seguridad.

Apan kini ba nahitabo pinaagi sa desinyo?

"Ang Disyembre , , usa ka petsa kung hain mabuhi sa kaintapan.

Ang Estados Unidos sa Amerika kalit ug tuyo nga giatake."

Daghang mga pangutana ang naglantugay mahitungod nianang adlawa - nianang adlawa sa kaintapan. Apan ang usa ka butang

nga atuang tino nga nahibaloan: ang sorpresa nga pag-atake sa pearl harbor mitakda sa paglihok sa pagdagan sa mga kalihokan

nga sa ulahi magadala kanato sa usa ka kalibutan nga gobyerno.

"Gisugdan sa Japan kining giyera sa pagluib. Atua kining humanon sa kadaogan."

Ang kaliwasan sa Ikaduhang Pangkalibutanon nga Giyera (World War ), ang United Nations gibuhat, ug ang dalan padulong sa

usa ka kalibutan nga gobyerno gipadali. Ang matag giyera nagdala kanato sa usa ka tikang duol sa kung unsay gitawag sa Biblia nga

"ang katapusan sa kalibutan." Ang mga checkpoint gibutang bisag asa; ang pulis sa estado

naghugot sa pagkupot sa mga katawohan niini sa Estados Unidos, ug sa katong nasayod sa

propesiya nga biblikal, ang unsang mosunod dili na usa ka sorpresa.

Sa usa ka panahon sa umaabot, ang King James nga Biblia nagsulti nga ang tanang tawo sa planeta

kinahanglan nga magpabutang og usa ka marka aron nga makapamalit o makapamaligya. Sa paglugmok sa atong sistema sa ekonomiya karon,

ug sa pag-uswag sa teknolohiya, ang kuwarta nahimo na og usa ka butang sa miagi. Ang kamatuod sa usa ka walay kuwarta nga

sosyedad dili na hilayo. Sa katinuoran, kini natuman na gayud. Walay sapayan sa mga paglimod sa kadaghanan

nga mga lideres sa relihiyon, ang mga dautan nga tawo nagtrabaho sa tibuok adlaw aron madala ang usa ka Bag-ong Kalibutan nga Kahamtangan (New World Order).

Ato nang makita ang katapusan nga madali nga nagpaduol, ug ang entablado giandam para sa pagtunga sa antikristo.

Atong madungog ang mga tingog sa katong nagpukan sa atong US nga Konstitusyon

ug nagpausbaw niining global nga sistema sa gobyerno. "...usa ka bag-ong kalibutan nga kahamtangan (new world order)..."

Ug kauban niining tanan nga anaa lang sa duol kanimo, kining pelikula mas mahinungdanon kaayo sa tanang panahon.

Si Satanas nagtrabaho sa likod sa mga eksena aron magtukod og usa ka pangkalibutanong gobyerno ug usa ka pangkalibutanong relihiyon

sa pag-andam para sa antikristo. Siya sab milimbong sa moderno nga ebanghelikal nga mga Kristohanon

ngadto sa pagtoo nga sila kuhaon gikan niining yuta sa dili pa mahitabo ang Dakung Kasakitan (Great Tribulation).

Kining doktrina, nga giila isip nga "ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture)," nagtudlo nga si Kristo mahimong mobalik sa bisan unsang panahona,

ug nga walay mga timailhan sa iyang pag-abot. Isip nga salangpotan niining panglimbong,

ang kadaghanan sa mga Kristohanon hingpit nga wala maka-andam sa kung unsa ang gipasidan-an sa Biblia kanato nga moabot.

Bisan pa nga ang Balaang Kasulatan tin-aw nga nagbungat sa Mateo , ug sa uban pa, nga ang bug-os nga kalipay (rapture) mahitabo

PAGKAHUMAN SA KASAKITAN (TRIBULATION), ang dagkung pangalan nga mga magwawali, mga kolehiyo sa Biblia, ug bantog nga mga pelikula

ingon sa Left Behind mitudlo sa ling-on nga damhon nga ang bug-os nga kalipay (rapture) mahimong mahitabo sa bisan unsang panahona.

Ug tungod kay ang kadaghanan sa mga Kristohanon wala gayud magbasa sa tibuok nga Biblia para sa ilang mga kaugalingon, gamay ra ang nakaamgo

nga ang pre-trib rapture usa ka pangilad nga dili makita sa Balaang Kasulatan. Apan kung ang ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture)

Apan kung ang ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) dili makita sa Balaang Kasulatan, asa man kini gikan?

Pagkahuman sa Kasakitan (Tribulation)

Ang akong pangalan mao si Steven Anderson, ug ako mao ang pastor sa Faithful Word Baptist Church

sa Tempe, Arizona, ug ako anaa sa usa ka misyon nga ma-edukar ang mga katawohan mahitungod sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture)

kay kini usa ka posisyon nga gibase diha sa kaburong, ug ako nagtoo lang nga kung

makita sa mga katawohan ang Balaang Kasulatan ug makita ang mga katinuoran, kini dili lisod para kanila nga makaabot

sa konklusyon nga ang bug-os nga kalipay (rapture) matin-aw nga moabot PAGKAHUMAN SA KASAKITAN (TRIBULATION).

Ang akong pangalan mao si Roger Jimenez. Ako ang pastor sa Verity Baptist Church sa Sacramento, California.

Ako midaku sa usa ka Kristohanon nga panimalay, ug ako gitudloan sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture)

sa akong tibuok nga kinabuhi, ug wala gayud ako og rason nga pangutan-on kini. Gisultian kami niana sa mga magwawali, ug

ako lang kining gidawat kung unsay bili niini, apan sa pagpakita kanako nianang doktrina, misugod ko

og pagkakita kung unsa kini gayud ka wala sa Balaang Balita, ug mibati lang ko nga kinahanglan kanatong itudlo ang

Biblia ug kuhaon ngadto ang kamatuoran.

Pastor Anderson: Ang doktrina sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) bag-o pa kaayo. Walay ebidensiya

sa bisan kinsa nga nagtudlo niini sa wala pa ang .

Pastor Jimenez: Kinahanglan kanatong masayod nga ang nga panahon ulahi na kaayo sa kasaysayan. Sa linibo

ka tuig gikan sa panahon ni Kristo, kita miagi sa repormasyon, kita miagi sa tanang

mga klase sa mga teyologo - ang bisan unsang imong gikasugtan o o wala ba sa mga tawo sama ni Martin Luther, o

ni John Calvin, o kinsa man, ang katinuoran mao nga linibo ka mga libro, linibo ka mga papel, linibo

ka mga gumalaysay, ug daghan kaayong pagwali ang gibuhat sa wala pa ang ,

Pastor Anderson: Ug ako nagsulti nga walay ebidensiya sa bisan kinsa gikan sa bisan unsang denominasyon,

bisan unsang matang sa Kristiyanismo, ang mitudlo niining doktrina.

Pastor Jimenez: Kung imong tan-awon ang makisaysaynong pag-asoy, imong kinahanglan pangutan-on ang imong kaugalingon nga,

"Unsa man ang mga gamot sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture)?"

Dr. Roland Rasmussen: Usa sa sayo pa nga mga pasiugda sa ayha pa ang kasakitan nga teyorya (pre-tribulationism) mao ang usa ka tawo sa pangalan

ni John Nelson Darby. Sa kaniadtong nga panahon, misugod siya ug tudlo sa doktrina sa kung unsay iyang gitawag nga "ang

Sekreto nga Bug-os nga Kalipay (Secret Rapture)." Sa ulahi iyang gigama ang iyang kaugalingong paghubad sa Biblia kung hain iyang

gitangtang ang tibuok nga mga bersikulo, gipabaklag ang mahinungdanon nga mga Biblikal nga doktrina, ug gikubil ang mga importante nga

mga kinutlo mahitungod sa ikaduhang pag-abot ni Hesukristo. Si John Nelson Darby, nga giila isip nga "ang Amahan

sa Moderno nga Dispensasyonalismo," gipausbaw ang iyang teyorya nga ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) sa tibuok

ikanapulog-siyam nga siglo. Sa ulahi ang ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) mikuha og makaylapon nga pagdawat diha sa

mga Baptist sa kaniadtong gimantala sa Oxford University Press ang Scofield Reference nga Biblia, kung hain miunod sa

dayag nga mga nota nga nagpa-usbaw sa konsepto ni Darby nga sekreto nga bug-os nga kalipay (secret rapture). Kining mga nota nakaingon sa daghang

mga Kristohanon nga gakson kining doktrina isip nga gisulti kini sa Dios sa Iyang kaugalingon.

Pastor Anderson: Ang Yawa migamit niiing kagamitan sa Sistema sa Scofield Reference nga Biblia

sa kadaghanan sa bisan unsang butanga aron nga ipasiugda kining doktrina pre-trib rapture. Gusto ba nimo nga mahibaloan

kung diin kini gikan? Mao kini kung giunsa niini og pagsulod ngadto sa mga iglesia. Mao kini kung asa gikuha sa mga pastor kini.

Kini wala naggikan sa Biblia. Kini segurado nga wala naggikan sa baba ni Hesukristo!

Apan kini naggikan sa baba ni Scofield. Ang mga nota ni Scofield nagtudlo sa usa ka ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture),

ug ilang dal-on ang mambabasa nga magtoo nga kini anaa sa Balaang Kasulatan bisan pa nga kini tinuod nga wala

gayud ngadto. Busa tungod sa Biblia nga Scofield nga gipadala sa daghan kaayong mga seminaryo ug mga kolehiyo,

ug daghan kaayong mga batan-on nga magwawali nga lalaki ang nagbasa sa Scofield Reference nga Biblia, sila misugod og

kuha lang sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) isip nga katinuoran ug misugod og pagwali niini.

Dr. Roland Rasmussen: Ang mga binuhat-buhat mahitungod sa umalabot nga bug-os nga kalipay (rapture) miabot sab kaniadtong kapitoan

nga henerasyon pinaagi sa mga pelikula ni Don Thompson.

"Sa kalit ug walay pasidan-an, daghang linibo, tingali minilyon nga mga katawohan ang nawala lang.

Ang kadiotayan nga mga pag-asoy sa nakasaksi niining mga pagkawala dili tin-aw,

Apan usa ka butang ang piho nga segurado. Ang minilyon nga nabuhi sa ibabaw niining yuta kagabii wala na diri karong buntag.

Dr. Roland Rasmussen: Ang trilohiya ni Thompson sa mga kahinaman (thrillers) midula og usa ka mahinungdanon nga papel sa pagtudlo sa doktrina

sa usa ka bag-o nga henerasyon sa mga tinedyer. Sukad sa primero nga pagpaguwa niini, sobra sa ka milyon ang nakakita sa "A Thief in the Night."

Kaniadtong , gimantala ni Tim Dalehouse ang apocalyptic nga nobela ni Tim LaHaye ug Jerry Jenkins nga "Left Behind."

Pastor Anderson: Kini usa ka binuhat-buhat (fictional) nga serye nga naghulagway sa tanang tawo nga nangawala, ug walay bisan kinsa

ang nakahibalo kung asa sila. Ang mga kotse nga nagdam-agay ngadto sa usa'g usa; ang mga eroplano nagdam-agay tungod kay

ang piloto nawala, ug kining madrama nga presentasyon sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) nahimong

usa ka bahin sa kultura sa mga Amerikano, ug ang mga katawohan nagdawat lang niini nga matuod, ug Ö uhh...

Kini usa ka burong nga pelikula.

Dr. Roland Rasmussen: Ang Left Behind nagpadayon sa pagbaligya og ka milyon nga kopya sa tibuok kalibutan,

nagpanganak og serye nga ka mga libro; ug tulo ka pelikula nga adaptasyon hangtud karon. Apan ang Left Behind usa ka

trabaho nga binuhat-buhat (fiction). Aron nga matun-an ang kamatuoran mahitungod sa bug-os nga kalipay (rapture), kinahanglan kanatong magtan-aw sulod sa mga pahina sa Biblia mismo.

Pastor Anderson: Ang Mga Taga-Tesalonica kapitulo mao ang yabi sa bug-os nga kalipay (rapture) nga kinutlo.

Ug sa Mga Taga-Tesalonica kapitulo , atong lagmit nga makita ang pinakabantog nga teksto mahitungod sa bug-os nga kalipay (rapture).

Pastor Anderson: Ang bisan kinsa mouyon nga kining kinutlo nagsulti mahitungod sa bug-os nga kalipay (rapture). Kini

mao ang pinakatin-aw nga pagtudlo sa Biblia mahitungod ni Hesus nga moabot sa mga panganod, ug kita pagasakgawon

ngadto og dungan aron sa pagsugat kaniya. Ang Biblia mabasa sa bersikulo nga:

( Mga Taga-Tesalonca :) "Apan dili among tinguha, mga igsoon, nga kamo dili mahibalo mahitungod

kanila nga mga nangamatay, aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaum."

( Mga Taga-Tesalonica :) "Kay maingon nga kita nagatoo man nga si Kristo namatay ug nabanhaw, maingon man usab

sila nga mga nangamatay pagadad-on ra unya sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya."

Pastor Anderson: Busa, ang unsang iyang gisulti nganhi mao nga dili siya gusto nga sila dili makahibalo

mahitungod sa mga Kristohanon, mga tumuluo nga nangamatay, ang katong nangatulog diha kang Hesus, ang katong

nangamatay na aron managkauban sa Ginoo. Siya nagsulti nga, dili ko gusto nga dili kamo makahibalo niini mga igsoon

kay dili ko gusto nga kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaum. Gusto kanakong mahibaloan kaninyo nga

makita kaninyo og usab ang inyong mga hinigugma nga mga naluwas. Makita kaninyo sila

og usab kay ang Biblia nagsulti nga inig kabalik ni Hesukristo, siya magadala kanila

kauban kaniya. Ang nangamatay diha kang Kristo mabanhaw og una, ug ang mosunod. Mao kana nganong miingon siya sa bersikulo nga

( Mga Taga-Tesalonica :) Busa, paglinipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niining mga pulonga.

Pastor Anderson: Mao kana nganong kini popular kaayo nga kinutlo nga imong madunggan sa mga lubong.

Nakaadto na ko sa daghan kaayong mga lubong kung asa ang mga katawohan magpahupay sa usa'g usa pinaagi niining mga pulong.

Busa sa matag usa nga bersikulo, siya nagdala sa katinuoran nga atong makita og usab kining mga katawohan nga nangamatay.

( Mga Taga-Tesalonica :) Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo, nga kitang

mga buhi nga magapabilin pa hangtud sa pag-abut sa Ginoo, dili magpugong [magauna] kanila nga mga nangamatay.

( Mga Taga-Tesalonica :) Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan ug singgit sa pagsugo, ug

sa tawag sa punoan sa mga manolunda, ug sa tingog sa trumpeta sa Dios: ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon

( Mga Taga-Tesalonica :) Ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasakgawon ngadto sa

mga panganod uban kanila, sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan: ug sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon.

( Mga Taga-Tesalonica :) Busa, paglinipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niining mga pulonga.

Pastor Anderson: Busa kung imong makuha ang katibuk-ang kahulogan, ang kahupayan mao nga makita kanimo ang imong mga hinigugma

og usab. Siya nagsulti nga, Imo silang makita og usab kay kung ikaw nagtoo nga si Hesus namatay ug

nabanhaw, bisan pa (sa samang paagi), sila sab nga nangamatay diha kang Hesus pagadal-on sa Dios kauban kaniya.

Sila mabahnaw. Ang nangamatay diha kang Kristo mabanhaw og una. Siya nagsulti,

Paglinipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niining mga pulonga. Walay kahupayan nganhi nga gihisgotan nga ikaw

makaikyas sa paglutos. Dili ka moagi sa panglutos. Dili ka moagi sa

kasakitan (tribulation). Dili ka moagi sa kagul-anan. Dili ka moagi og pag-antus. Kini

bang kinutlo naghisgot bisan sa kasakitan (tribulation)? Aduna ba'y bisan unsang butanga mahitungod sa kasakitan (tribulation) nga gihisgotan?

Wala. Wala siya magsulti nga, Paglinipayay kamo ang usa sa usa nga kamo dili moagi og kasakitan (tribulation). Paglinipayay kamo

ang usa sa usa aron nga kamo dili pagalutuson. Paglinipayay kamo ang usa sa usa kay adunay ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation

rapture). Dili kana ang unsang iyahang gisulti!

Pastor Jimenez: Karon kung imong tan-awon kining kinutlo, adunay kadiotayan nga mga kinaiya nga atong

makita mahitungod sa bug-os nga kalipay (rapture)kung hain magatabang kanato nga ilhon ang bug-os nga kalipay (rapture) sa ubang mga kinutlo. Gusto unta kanako

nga imong masabtan kung unsa ang naglangkob sa bug-os nga kalipay (rapture). Kung imong tan-awon ang bersikulo ngadto,

kini nagsulti nga, "Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langitÖ" Busa ang unang butang nga kinahanglan kanatong

masabtan mahitungod sa bug-os nga kalipay (rapture) mao nga ang Ginoo ang manaug unya gikan sa langit inubanan ug singgit sa pagsugo

ug sa tawag sa punoan sa mga manolunda, ug gusto kanakong imong tamdon kini, "ug sa

tingog sa trumpeta sa Dios." Mao kana ang ikaduhang kinaiya nga gusto unta kanakong imong makita mahitungod sa bug-os nga kalipay (rapture).

Ang Ginoo gayud manaug, ug anaa ang tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ang Biblia nagsulti nga, "Ug unya ang mga nangamatay

diha kang Kristo mouna sa pagpamangon. Ug kita nga mga buhi pa nga mahabilinÖ" Tandai

kining mga pulong: "pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanilaÖ" Busa inig kahitabo sa bug-os nga kalipay (rapture),

sumala sa Mga Taga-Tesalonica kapitulo , ang mga kinaiya sa bug-os nga kalipay (rapture) mao ang mga:

. Ang Ginoo Manaug . Ang Trumpeta Magatingog . Pagasakgawon ngadto sa mga Panganod

Pastor Jimenez: Pagasakgawon kita sa mga panganod uban kanila aron nga sugaton siya diha sa mga panganod.

Pastor Anderson: Pagbalik ngadto sa Mateo ug tan-awa ang eksakto nga managsama nga mga elemento diha sa Mateo :-.

Tan-awa ang Mateo :, "Ug dihadiha inigkatapus sa kasakitan (tribulation) niadtong mga adlawa," ug usahay

gusto lang kanakong pangutan-on ang mga katawohan, "Unsang parte sa INIGKATAPUS ang dili kanimo masabtan mahitungod niining kinutlo?"

Apan kini nagsulti nga:

(Mateo :) Ug dihadiha inigkatapus sa kasakitan (tribulation) niadtong mga adlawa ang Adlaw mongitngit, ug

ang Bulan dili na mohatag ug kahayag, ug ang mga bitoon mangatagak gikan sa kahitas-an, ug matay-og

ang mga gahum sa kalangitan:

(Mateo :) Ug unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa Anak sa Tawo: ug unya

ang tanang kabanayan sa yuta manag-minatay, ug ilang makita ang Anak sa Tawo nga moabut [Ang "Anak sa

Tawo" mao ang usa ka butang nga gitawag ni Hesus sa iyang kaugalingon samtang siya anaa sa ibabaw niinig yuta] nga moabut nga

sinapwang sa mga panganod sa langit inubanan sa kagahum ug dakung himaya.

(Mateo :) Ug pagasugoon niya ang iyang mga anghel pinaagi sa makusog nga tingog sa trumpeta, ug ilang

pagahipuson ang iyang mga pinili gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa.

Pastor Anderson: Pareho tanang mga elemento! Si Hesus magaabot nga sinapwang sa mga panganod. Magatingog ang usa ka trumpeta.

Pagasugoon niya ang iyang mga anghel aron hipuson ang iyang mga pinili.

Pastor Jimenez: Ang rason nganong gipakita kini kanako ninyo mao nga gusto unta kanakong masabtan kaninyo nga diha sa

Mateo :-, atong makita ang bug-os nga kalipay (rapture), ug kung ato kining ikumpara sa Mga Taga-Tesalonica :-,

kini hingpit nga nagtukma.

Pastor Anderson: Ipabilin ang imong tudlo ngadto, ug adto sa Marcos . Karon ang Marcos madaghanon nga nagsulti

sa tanang samang mga butang nga gisulti sa Mateo says. Kini mao ang unsang atong gitawag nga "nag-abay nga kinutlo (parellel passage)." Imong

makita ang parehong pagwali, ang parehong pagtudlo niiing duha ka mga kinutlo. Imo silang mahimong

itapad. Sila nagsulti sa parehong mga butang. Tugoti ako nga ipakita kaninyo sa sulod nianang kinutlo. Kini nagsulti sa

bersikulo :

(Marcos :) Apan niadtong mga adlawa, tapus sa maong kasakitan (tribulation) ang Adlaw mongitngit, ug

ang Bulan dili na mohatag sa iyang kahayag,

(Marcos :) ug ang mga bitoon mangatagak gikan sa kahitas-an, ug matay-og ang mga gahum sa kalangitan.

(Marcos :) Ug unya makita nila ang Anak sa Tawo nga magaabut nga sinapwang sa mga panganod inubanan sa dakung kagahum ug himaya.

(Marcos :) Ug pagasugoon niya ang mga anghel, ug pagahipuson niya ang iyang mga pinili gikan sa

mga sugdanan sa upat ka mga hangin, gikan sa kinatumyan sa yuta hangtud sa kinatumyan sa langit.

Pastor Anderson: Karon niining puntoha kita mahimo lang nga mag-ampo ug magpauli. Mahimo lang kitang

isira ang atong Biblia, ug magsulti nga, "Anaa na diha, mga banay! Kini mao ang INIGKATAPUS SA KASAKITAN (TRIBULATION)," ug

isira lang ang atong mga Biblia ug magpauli. Apan dili man, dili kanato isira ang atong mga Biblia ug

magpauli kay akong pamatud-an kaninyo ug ipakita kaninyo nga kini nagsulti mahitungod sa

bug-os nga kalipay (rapture), ug nga kini nagsulti nga kini INIGKATAPUS SA KASAKITAN (TRIBULATION).

Pastor Anderson: Daghang mga katawohan ang moatake niining kapitulo ug magsulti nga, "Dili kanimo makuha ang imong

doktrina niini gikan sa Mateo kay ang Mateo nagsulti lang sa mga Hudeo." Ila lang

isulat kining kinutlo, ug magsulti nga, "O, kini para lang sa mga Hudeo." Ug ang pipila ka iskolar

sa dili pihong dapit mihukom nga ang libro sa Mateo para sa mga Hudeo, ang libro sa Marcos para sa

mga Taga-Roma, ang libro sa Lucas para sa mga Griyego, ug ang libro sa Juan para sa kalibutan. O,

salamat kanimo, Dios, sa paglakip kanamo sa bisag usa lang sa upat sa mga Maayong Balita! Apan kinsa man ang

nagpatigbabaw niining mga butanga? Tingali si Mateo giandam ngadto sa mga Hudeo. Tingali si Lucas giandam ngadto sa mga

Griyego. Tingali ang epistola ni Pablo ngadto sa mga Taga-Efeso giandam ngadto sa mga Taga-Efeso. Imo bang gihunahuna?

Tingali nga ang epistola ni Pablo ngadto sa mga Hebreohanon giandam ngadto sa mga Hebreohanon. Tingali nga ang epistola

ni Pablo ngadto sa Mga Taga-Tesalonica giandam ngadto sa mga Taga-Tesalonica, apan ang matag saad sa sulod sa

sa libro akua! Ang matag kapitulo, matag bersikulo, matag linya! Ang libro ni Tito dili lang

para kang Tito! Kana usa ka dumuduong nga libro! Kini para basahon sa matag pastor. Kini para basahon sa matag

tumuluo. Kini mao ang Bag-ong Kasabotan!

Pastor Anderson: Apan kini mao ang unsang ilang igasulti, "Dili, Pastor Anderson, wala kini kanimo makuha.

Kining tibuok nga sermon giwali mahitungod sa mga Hudeo, ngadto sa mga Hudeo, para sa mga Hudeo. Si Hesukristo

nagwali ngadto sa mga Hudeo niining Diskurso sa Olivet (Olivet Discourse) (ang handurawan nga teyoholikal nga pangalan nga ilang gihatag niining

kinutlo). Pastor Anderson, siya nagsulti ngadto sa mga Hudeo! Dili ba kini kanimo makuha! Kaniadtong iyang gisulti

sa Marcos :, Inigkatapus nianang kasakitan (tribulation), ug ug unya misulti siya mahitungod kang Hesus nga magaabut nga sinapwang sa mga panganod

sa bersikulo , ug pagahipuson ang mga pinili sa bersikulo , gikan sa kinatumyan sa yuta,

hangtud sa kinatumyan sa langit, kana mao lang ang pagsulti ngadto sa mga Hudeo." Okay, tan-awa ang

ulahing bersikulo sa Marcos : Ug ang akong ginaingon kaninyo, ginaingon ko lang sa mga Hudeo. Ayaw tugoti

ang bisan kinsa nga magwawali nga sulayan ug ingnan ka nga kini para sa tanang tumuluo. Kini para lang sa mga Hudeo.

Mao ba kana ang unsang gisulti sa Marcos :? Dili! Kini nagsulti nga:

(Marcos :) Ug ang akong ginaingon kaninyo ginaingon ko sa tanan, Pagtukaw kamo.

Pastor Anderson: Mao kana ang ulahing pulong sa kapitulo.

(Marcos :) Ug ang akong ginaingon kaninyo ginaingon ko sa tanan, Pagtukaw kamo.

Pastor Anderson: Apan bisan niana ang mga katawohan sa gihapon nagaliso ug magsulti nga, "Kining kapitulo wala

nagsulti sa tanan. Kini nagsulti lang sa mga Hudeo." Kini morag nakahibalo na siya nga ang mga katawohan

magsulti niana, busa iya lang kining gisulti sa katapusan. Wala lang ko magsulti kaninyo. Ako nagsulti

sa tanan sa akong pag-ingon nga, Pagtukaw kamo. Kini para sa tanan. Ang magsulti nga kining kapitulo nagsulti lang ngadto sa

mga Hudeo talamayon kay siya tino nga nagsulti:

(Marcos :) Ug ang akong ginaingon kaninyo ginaingon ko sa tanan, Pagtukaw kamo.

Pastor Jimenez: Sa makadaghang panahon ang mga katawohan magtan-aw sa Mateo :-, ug sila magsulti nga, "Buyno,

bisan pa nga kini morag ang bug-os nga kalipay (rapture), ug bisan pa nga kini madungog nga morag ang bug-os nga kalipay (rapture), kini

dili mao ang bug-os nga kalipay (rapture)," ug mao kini ang rason nga ilang ingnon nga kini dili mao ang bug-os nga kalipay (rapture).

Kung imong tan-awon ang bersikulo , kini nagsulti nga, "Ug pagasugoon niya ang iyang mga anghel pinaagi sa makusog nga tingog

sa trumpeta, ug ilang pagahipuson ang iyang mga piniliÖ" ug ang mga katawohan magtan-aw nianang

pulonga, ug sila magsulti nga, "Tan-awa nganha, ang pulong nga 'mga pinili' dili mga Kristohanon." Sila magsulti nga,

"Ang 'mga pinili' mao ang Israel. Busa ang Mateo dili mao ang bug-os nga kalipay (rapture). Kini wala nagpasabot nga para

sa mga Kristohanon. Ang tibuok nga kapitulo nagpasabot nga para sa mga Hudeo kay siya nagsulti mahitungod sa mga pinili."

Ang isyu kauban niana mao kini: kinahanglan kanatong kanunay nga tugotan ang Biblia nga mahimong iyang kaugalingon nga diksiyonaryo.

Pastor Anderson: Aduna ko'y lista nganhi sa matag panahon nga ang pulong nga "mga pinili" gigamit. Dili kanato

kini hisgotan kay kita wala na'y panahon, apan mahimo kanakong hisgotan ang matag panahon nga ang "mga pinili"

gigamit, ug mahimo kanakong ipakita kaninyo nga ang matag usa nga panahon, kini nagsulti mahitungod sa mga katawohan nga mao ang

Pastor Jimenez: Ang rason nga ang mga katawohan naghunahuna nga ang pulong nga "mga pinili" nagsulti mahitungod sa "mga Hudeo," o nagsulti

mahitungod sa "Israel," mao nga imbes nga magtuon sa Biblia, ug imbes nga magbasa sa Biblia,

sila nagbasa sa mga komentaryo, ug sila nagbasa sa mga libro nga gisulat sa mga tawo, ug

ang katong mga tawhana misulti kanila kung unsa ang kahulogan sa "mga pinili". Ang Scofield Reference nga Biblia

adunay sugilon sa Mateo nga nagsulti nga ang pulong nga "mga pinili" nagpasabot sa "Israel." Apan ang

Biblia nagpatin-aw sa iyang kaugalingon, ug ang Biblia naghatag kanato sa tubag sa tanang mga pangutana sa doktrina

nga anaa kanato, ug ang pulong nga "mga pinili," kung imo kining tun-an sa Biblia, dili yano ang Hudeo lang.

Pastor Anderson: Sa paghatag lang kanimo og usa ka madali nga patugbaw, sa Mga Taga-Tesalonica :, kini nagsulti nga:

( Mga Taga-Tesalonica :) Kay kami ugod, mga igsoong hinigugma sa Dios, nasayud man nga kamo iyang gipili.

Pastor Anderson: ...nagsulti ngadto sa mga Taga-Tesalonica nga tin-aw nga mga Hentil. Ato kining nakita sa Mga Taga-Roma

(Mga Taga-Roma :) Kinsa ba ang mopasakag sumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mao ang nagapamatarung.

Pastor Anderson: Sa mga nga nahisgotan sa termino nga "mga pinili" sa Biblia, nakakita ko og nga nagpasabot

sa tanang mga tumuluo sa kinatibuk-an, ang duha kanila nagpasabot sa mga tumuluo kung kinsa mao ang piho nga mga Hentil,

ang usa kanila nagpasabot sa mga tumuluo nga mga Hudeo, ang duha kanila nagpasabot kang Hesukristo sa iyang kaugalingon,

ug usa kanila nagpasabot kang Jacob, ang tawo isip nga ang pinili sa Dios. Mohatag ko kanimo og usa

ka bersikulo nga tin-aw nga nagpakita nga ang mga pinili wala nagkahuloan sa "Israel" kay ang mga katawohan nagsulti nga, "Ang

mga pinili? Nga mao ang Israel. Nga mao ang mga Hudeo."

(Mga Taga-Roma :) Busa, unsa man? Ang Israel napakyas sa pagkab-ot sa iyang gipangita; ang mga pinili

nakakab-ot hinoon niini, apan ang uban gipagahi,

Pastor Anderson: Busa ang Biblia nagsulti nga, ang Israel wala makakab-ot; ang mga pinili ang maong nakakab-ot. Buyno, kung ang Israel

mao ang pinamili, kana dili magbuhat og bisan unsang kahulogan.

Pastor Jimenez: Sa tibuok nga kasulatan kini tin-aw kaayo, kung imong tugotan ang Biblia nga magpatin-aw

sa iyang kaugalingon, nga ang "mga pinili" dili ang mga Hudeo, nga ang "mga pinili" dili ang nasud sa Israel,

ang mga pinili mao ang mga tumuluo. Sila mahimong gikan sa minor nga Asya; mahimo silang mga Griyego; mahimo silang

mga babaro; mahimo silang bisan unsa. Kung imong gisul-ob si Kristo, kung imong gisul-ob ang bag-o

nga tawo, ikaw hunahunaon nga pinili. Busa kung kita magabalik ngadto sa Mateo , ug siya nagsulti nga, "Ug

pagasugoon niya ang iyang mga manolunda pinaagi sa makusog nga tingog sa trumpeta, ug ilang pagahipuson

ang iyang mga pinili," kana hingpit nga miuyon sa kinutlo, bahin sa katinuoran nga kini mao ang bug-os nga kalipay (rapture) sa mga tumuluo.

Pastor Anderson: Kini walay kalabotan kung sila ba Hudeo o Hentil, itom

o puti. Ang mga pinili mao katong naluwas. Pagahipuson kaniya sila sa mga panganod

kauban kaniya. Karon dili ba kana hingpit nga makanunayon kauban sa kung unsa ang gisulti niini sa Mga Taga-Tesalonica kapitulo

? Kaniadtong kini misulti nga adunay trumpeta, ug nga ang mga tumuluo

pagasakgawon aron manag-uban kang Kristo. Diha sa ulahi'g gamay sa parehong kapitulo, kini nagsulti nga, "Apan mahitungod sa

mga adkaw ug oras walay tawo nga nakahibalo..." busa walay nakahibalo sa adlaw o oras kung kanus-a kini mahitabo.

Dili ko makasulti kaninyo, "Kini mahitabo sa Oktubre xx niining tuiga." Usab, sa ulahi, siya nagsulti nga:

(Mateo :) Unya anha sa uma ang duha ka lalaki; usa kuhaon ug usa mabiyaan.

(Mateo :) Duha ka babaye magagaling diha sa ligsanan; usa kuhaon ug

usa mabiyaan.

(Mateo :) Busa pagtukaw: kay wala kamo mahibalo unsang orasa moabut ang inyong Ginoo.

Pastor Anderson: Busa ang Dios nagsulti kanato nga wala kita nakahibalo kung kanus-a kini mahitabo. Kini usa ka butang

nga kinahanglan bantayan. Wala kita nakahibalo sa adlaw o sa oras, apan siya hinoon nagsulti kanato nga kini INIGKATAPUS

SA KASAKITAN (TRIBULATION) kay siya miingon nga INIGKATAPUS SA KASAKITAN (TRIBULATION) ang Adlaw ug ang Bulan mongitngit,

unya si Hesukristo moabot nga sinapwang sa mga panganod. Kana inig katingog sa trumpeta. Kana inig pagsakgaw

sa mga tumuluo. Busa tungod lang kay kita wala makahibalo sa adlaw o sa oras, wala

nagkahulogan nga kini usa ka butang nga mahimong mahitabo sa bisan unsang panahona. Daghan sa mga katawohan ang magtan-aw

nga ang "walay tawo ang nakahibalo sa adlaw o oras," ug magsulti nga, "Kini mahitabo sa bisan unsang panahona."

Buyno, siya nakahuman lang og sulti nga kini INIGKATAPUS SA KASAKITAN (TRIBULATION). Kini aktuwal nga makita sa

Mateo, Marcos, ug Lucas. Ang Mateo naglangkob niini sa kapitulo , ang Marcos naglangkob niini sa kapitulo ,

Ang Lucas naglangkob niini sa kapitulo ug kapitulo , ug unya ang Juan naglangkob niini sa libro sa Ang Pinadayag.

Kini gilangkoban sa tanang upat. Una moabot ang kasakitan (tribulation), unya ang Adlaw ug ang Bulan mongitngit,

unya si Hesus moabot nga sinapwang sa mga panganod diha sa bug-os nga kalipay (rapture).

Pastor Anderson: Ang rason nga ang mga katawohan naghunahuna nga ang bug-os nga kalipay (rapture) ayha pa sa kasakitan (tribulation)

mao nga sila naglibog sa kasakitan (tribulation) diha sa kapungot sa Dios. Usa ka paagi aron mapamatud-an nga ang kapungot sa Dios

ug ang kasakitan (tribulation) duha ka hingpit nga hilain nga mga butang mao nga sa Mateo :, kini nagsulti nga,

"Ug dihadiha INIGKATAPUS SA KASAKITAN (TRIBULATION) niadtong mga adlawa, ang Adlaw mongitngit, ug ang Bulan

dili na mohatag ug kahayag." Busa ang Biblia tin-aw kaayo sa Mateo nga ang Adlaw ug ang

Bulan mongitngit PAGKHUMAN SA KASAKITAN (TRIBULATION). Buyno, unya kung moadto ka sa Ang Pinadayag Revelation kung asa imong mabasa

ang mahitungod sa kanus-a ang Adlaw ug ang Bulan mongitngit (kanus-a ang ika- nga timri ang ablihan), kini nagsulti nga, "...ug

ang Adlaw nahimong maitom ingog panapton nga hinimog maitom nga balhibo, ug ang tibuok nga Bulan nahimong daw dugo"

...eksakto kung unsa kining gisulti sa Mateo ...

(Ang Pinadayag :) Ug ang mga bitoon sa langit nangatagak sa yuta, maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat

sa kahoyng higira, sa diha nga kosokosohon na kini sa makusog nga hangin.

(Ang Pinadayag :) Ang langit nahanaw maingon sa usa ka libro nga gilukot; ug

ang tanang kabukiran ug kapuloan nangabalhin gikan sa ilang matag-usa ka dapit.

(Mga Pinadayag :) Ug unya ang mga hari sa yuta, ug ang mga kadagkuan, ug ang mga dato, ug ang

mga heneral, ug ang mga kusgan, ug ang matag-usa ulipon, ug tawong gawas, mitago sa mga

langub ug sa mga pangpang sa kabukiran;

(Mga Pinadayag :) Ug nanag-ingon ngadto sa kabukiran ug kapangpangan, Tumpagi kami ug taboni kami gikan sa

sa nawong sa nagalingkod sa trono, ug gikan sa kapungot sa Kordero;

(Mga Pinadayag :) Kay nahiabut na ang dakung adlaw sa iyang kapungot; ug kinsa bay arang makabangbang niini?

Pastor Anderson: Busa, sumala niini, kanus-a man ang kapungot sa Dios magsugod og bubo? Kung kanus-a

ang Adlaw ug ang Bulan mongitngit mao kung kanus-a sila nagsulti nga, "Kay nahiabut na ang dakung adlaw sa iyang kapungot."

Ang sa pagkakaron nga aspeto sa berbo NAHIABUT, nagkahulogan nga kini mao lang nga miabut. Busa kung ang Mateo nagsulti nga ang Adlaw ug

ang Bulan mongitngit INIGKATAPUS SA KASAKITAN (TRIBULATION), ug kung ang kapungot sa Dios dili magsugod hangtud sa inigkatapus

sa Adlaw ug sa Bulan nga mongitngit, unsaon man kanila pagkaparehong butanga? Busa ang kapungot dili magsugod

hangtud sa inigkatapus sa Adlaw ug sa Bulan nga mongitngit. Kasagaran kung imong sulayan nga ingnon ang mga katawohan nga magpakita

kanimo og kasulatan sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture), dili sila makapakita kanimo sa bisan unsang bersikulo. Ako naghagit

sa bisan kang kinsa nga magpakita kanako og usa ka bersikulo nga aktuwal nga naggamit sa pulong nga "kasakitan" (tribulation)aron nga masuportahan

ang ilang position sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture). Dili kini kanila mabuhat. Kinahanglan kanilang magpakita kanimo og mga bersikulo nga naggamit

sa pulong nga "kapungot." Ilang pangitaon ang mga bersikulo nga nagpakita nga kita isip nga mga Kristohanon wala sa ilalom sa kapungot

sa Dios, ug sila magpakita sa mga bersikulo nga nagsulti nga kita wala nabutang ngadto sa kapungot, ug

kita naluwas gikan sa kapungot. Ug sila nagsulti nga, "Tan-awa, diha, Ang Biblia nagsulti nga kita

dili moagi sa kasakitan (tribulation). Apan paghuwat usa: ang kasakitan (tribulation) ug ang kapungot duha ka hilain

nga mga butang! Walay bersikulo nga mapakita ang bisan kinsang pre-trib nga tumuluo nga naggamit sa pulong nga "kasakitan (tribulation)"

sulod niini aron mapamatud-an kining doktrina. Sila magadala kanimo sa pipila ka mga bersikulo mahitungod sa kapungot sa Dios. Apan

ang kapungot sa Dios ug ang kasakitan (tribulation) duha ka hingpit nga hilain nga mga butang. Ang kadaghanan sa mga Kristohanon gitudloan

sa ilang mga iglesia ug pinaagi sa mga libro nga ilang gibasa nga kining duha ka mga butang pareho ra.

Ug kung imong sulayan nga isulti kanila nga, "Hoy! Kita ania nganhi para sa kasakitan (tribulation)! Ang

bug-os nga kalipay (rapture) dili moabut hangtud sa INIGKATAPUS SA KASAKITAN (TRIBULATION)." Nganhi mao ang unsang ilang sulay nga isulti kanimo: "Dili, ang Dios

dili magbubo sa iyang kapungot sa iyang kaugalingong mga katawohan. Kita wala nabutang ngadto sa kapungot. Kita

ipagawas gikan sa iyang kapungot." Apan paghuwat usa: ang kapungot ba sa Dios pareho sa kasakitan (tribulation)?

Dili. Busa, kung ato lang untang mapasabot ang mga katawohan kung unsa ang kahulogan sa pulong nga "kasakitan (tribulation)," sila mahimong

makasabot nga ang bug-os nga kalipay (rapture) moabut INIGKATAPUS SA KASAKITAN (TRIBULATION). Kini mao lang kay ang mga katawohan wala

makasabot sa pulong nga "kasakitan (tribulation)" tungod aduna sila'y ideya sa sulod sa ilang mga ulo nga ang

kasakitan (tribulation) usa ka pito ka tuig nga panahon kung asa ang Dios nagbubo sa iyang kapungot ug nagbubo sa kalayo

ug asupri, paghimo sa tubig ngadto sa dugo, ug pagpa-antos sa mga katawohan pinaagig mga tanga ug tanan kining

nagkalain-lain nga mga salot. Dili kana mao kung unsa ang kasakitan (tribulation). Dili kana mao ang unsang gitudlo sa Biblia.

Pastor Anderson: Ang katong nagtoo niining gitawag nga "pre-trib rapture," o usa ka bug-os nga kalipay (rapture)

nga moabut sa wala pa ang kasakitan (tribulation), nga mahimong mahitabo sa bisan unsang panahon: atuang tagsa-tagsaon kanang

termino nga "pre-trib rapture." Kini adunay tulo ka mga elemento niini. Ang "Ayha pa (Pre)" nagkahulogan og unsa? "Sa wala pa (Before)." Unsa

man ang buot ipasabot sa "trib"? "Kasakitan (Tribulation)." Unya anaa ang "bug-os nga kalipay (rapture)." Ang pulong nga "bug-os nga kalipay (rapture)" wala

sa sulod sa Biblia. Ang konsepto sa bug-os nga kalipay (rapture) anaa sa sulod sa Biblia tungod kay makita kanato si Hesus nga sinapwang

sa mga panganod, ang mga katawohan pagasakgawon aron manag-uban kaniya sa hangin, ug uban pa. Busa ang konsepto sa

bug-os nga kalipay (rapture) anaa ngadto, apan ang pulong nga "bug-os nga kalipay) rapture" wala gigamit. Ang pulong ba nga "kasakitan (tribulation)"

anaa sa Biblia? Kung imong pangitaon ang matag usa nga bersikulo nga naggamit sa pulong nga "kasakitan (tribulation)," kini gigagamit

ka beses sa Bag-ong Kasabotan. Busa kung ang Bag-ong Kasabotan naggamit sa pulong nga "(kasakitan) tribulation" ka beses,

ug ang tanan naglibot-libot gamit kining doktrina nga gitawag nga "pre-trib rapture," dili ba ang usa unta

niadtong ka bersikulo, o ka mga kinutlo o mga kapitulo, magtudlo kanato og usa ka butang mahitungod sa bug-os nga kalipay (rapture) nga mahitabo

sa wala pa ang kasakitan (tribulation)? Wala niadtong mga bersikuloha ang nagsulti sa bisan unsang butanga mahitungod ngadto nga adunay bug-os nga kalipay (rapture)

sa wala pa ang kasakitan (tribulation) o bisan unsang butanga sama niana, busa ang ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) nga mga katawohan kinahanglan

nga magsalig sa daghan kaayong interpretasyon, ug sila kinahanglan nga magpatin-aw niini kanimo, ug kini kanunay

nga kumplikado kaayo. Ako adunay namatikdan nga usa ka butang mahitungod sa Biblia: Gusto sa Dios nga masabtan kanato

ang Biblia. Siya wala nagsulay nga magbuhat og panglimbong kanato ug magpalibog kanato ug magpalisud sa mga butang.

Gusto kaniyang mahibaloan kanato ang kamatuoran. Gihigugma kita kaniya. Ako adunay namatikdan nga daghang higayon nga ang unang higayon

nga ang Biblia magpa-usbaw sa usa ka butang, iya kining ipatin-aw para kanato, ug motabang siya kanato nga masayod niini.

Nianang paagi inig kakita kanato niini sa ikaduhang higayon, mahibaloan kanato kung mahitungod sa unsa ang iyang gisulti.

ang Biblia mabasa sa Mateo :

Apan wala siyay gamut diha sa iyang kaugalingon, hinoon mopabilin siyag makadiyot; ug inig-abut sa kasakitan (tribulation)

o pagpanglutos tungod sa pulong, siya mobiya dayon sa pagtoo.

Pastor Anderson: Unsa man ang imong makita ng depinisyon sa "kasakitan (tribulation)"? Pagpanglutos. Siya nagsulti nga

"kasakitan (tribulation) o pagpanglutos" nga nagpatigbabaw tungod sa pulong. Busa kini bang mga tawhana nakatagamtam og

kasakitan (tribulation) tungod sila daot kaayo? Dili, sila nakatagamtam sa kasakitan (tribulation) tungod sila

nagtindog sa pulong sa Dios. Ug tungod sila nagpamatok para sa pulong sa Dios,

kay ilang gidawat ang pulong sa Dios sa tanang kalipay, sila makatagamtam og pagpanglutos

o kasakitan (tribulation). Kung kita nakagamot ug nakatukod sa unsang atong gituohan, inig kaabut sa pagpanglutos ug kasakitan (tribulation),

atong masugakod kini. Ang unang higayon nga imong makita ang pulong nga "kasakitan (tribulation)" nga gigamit sa Biblia,

kini giubanan sa "pagpanglutos." Mao kana nganong ang unang higayon nga ang pulong nga "kasakitan (tribulation)" gigamit

sa Bag-ong Kasabotan, ug kung imong sundon ang matag usa ka higayon sa tibuok nga Bag-ong Kasabotan nga

ang pulong nga "kasakitan (tribulation)" gigamit, % sa panahon kini nagsulti mahitungod sa mga tumuluo nga nakatagamtam

sa kasakitan (tribulation) - naluwas nga mga katawohan nga nakatagamtam sa kasakitan (tribulation). Ang ubang duha ka mga higayon kini gigamit kung asa kini

wala nagsulti mahitungod sa naluwas nga mga katawohan, kini walay kalabotan sa katapusan sa panahon nga propesiya. Kini

nagsulti lang mahitungod sa mga katawohan nga nakatagamtam sa kasakitan (tribulation) sa kinatibuk-an. Ang mga Kristohanon sa tibuok kasaysayan

nakatagamtam sa kasakitan (tribulation), ug ang atong henerasyon dili gayud maghilain. Tingali kini

mahitabo sa atong kinabuhi, tingali dili, apan kung kini mahitabo sa atong kinabuhi, kita

makatagamtam niini isip nga mga tumuluo. Kita mahimong patyon para sa kawsa ni Kristo, o sa panghinaut

makalahos kita niining panahona og makaabot sa bug-os nga kalipay (rapture).

Ang ika-pito nga paghisgot sa pulong nga "kasakitan (tribulation)" sa Bag-ong Kasabotan makita sa Juan :.

Pastor Anderson: Siya nakigsulti sa mga tumuluo. Siya nakigsulti sa iyang mga disipolo. Siya nagsulti nga,

(Juan :) Gisulti ko kini kaninyo, nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw. Dinhi

sa kalibutan aduna kamoy kasakitan (tribulation): apan sumalig kamo: gidaug ko na ang kalibutan.

Pastor Anderson: Iya bang gisulti nga malikayan kanimo ang kasakitan (tribulation)? Iya bang gisulti nga

dili ka makatagamtam sa kasakitan (tribulation)? Iya bang gisulti nga, "Dili gayud ko magtugot nga ang akong mga katawohan makatagamtam sa kasakitan (tribulation)!

Gihigugma ko sila og daku kaayo!" Wala! Unsa man ang unang paghisgot sa "kasakitan (tribulation)" ang gisulti sa Mateo ?

Nga kung ang mga katawohan wala nakagamot ug nakatukod, ug ang pagpanglutos o kasakitan (tribulation) magpatigbabaw

tungod sa pulong, sila mobiya. Tan-aw kung unsa ang gisulti ni Hesus niining kapitulo nga

nagpasidan-an kanato sa kasakitan (tribulation) sa bersikulo :

(Juan :) Gisulti ko kining tanan kaninyo, aron dili kamo mobiya sa inyong pagtoo.

Pastor Anderson: Siya nagsulti nga kung dili siya moingon kaninyo mahitungod niini, kung dili siya magpasidan-an

kaninyo mahitungod sa umaabut nga mga panglutos ug mga kasakitan (tribulations) ug mga pagsulay nga inyong matagamtaman sa inyong

kinabuhi, inig kaabut kanila, ikaw mahingalit. Ikaw mobiya sa imong pagtoo. Magsulti ka nga, "Nganong

nagwali man ka niining sermon, Pastor Anderson?" Ako nagwali niining sermon aron kamo dili mobiya

sa pagtoo. Magsulti ka nga, "Paghulat usa, kining sermon makapagahi!" Dili, kini mao ang sermon aron

magpugong kanimo sa pagbiya kay si Hesus misulti nga kung nakahibalo ka niini nga muabot, dili

ka mobiya. Tan-awa ang bersikulo :

(Juan :) Apan gisulti ko kining mga butanga kaninyo, aron nga kon moabut na ang ilang takna, inyong mahinumduman

nga gikasuginlan ko na kamo mahitungod niini. Ug kining mga butanga wala kanako gisulti diha kaninyo

sa sinugdanan, kay ako kauban kaninyo.

Pastor Anderson: Busa siya nagsulti ngadto nga kung kining mga butanga mahitabo inyong mahinumduman nga

gisultian ko na kamo, ug ako nagsulti sa parehong butang karong gabii nga miingon si Hesus. Kung ang kining mga butanga

magsugod og hitabo - dili kini mahimo sa atong kinabuhi; mahimo kining mahitabo sa ka tuig gikan karon; tingali kini

mahitabo sa duha ka tuig gikan karon; wala kita makahibalo kung kanus-a ang katapusan - apan kung kini mahitabo,

imong mahinumduman nga gisultian ko kamo. Mas importante kaysa niana,

kay wala ko kining mga butanga gibuhat-buhat, inyong mahinumduman nga gisultian kamo ni Hesus.

Pastor Jimenez: Ang sunod nga higayon nga imong makita ang pulong nga "kasakitan (tribulation)" anaa sa Mga Buhat :, ug kini

(Mga Buhat :) nga nanagpalig-on sa mga kalag sa mga disipolo, ug nanagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtoo,

ang nanag-ingon nga kinahanglan managsulod kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakitan (tribulation).

Pastor Jimenez: Kini nakaikag ang pag-asoy nga gibuhat mao nga "kinahanglan managsulod kita sa gingharian

sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakitan (tribulation)". - usa ka piho nga pag-asoy sa Bibla nga

inig sulod kanato ngadto sa gingharian sa Dios, kini pinaagi sa daghang mga kasakitan (tribulation),

dili nga kita magasulod ngadto sa gingharian sa Dios sa wala pa ang kasakitan (tribulation).

Pastor Anderson: Misulti ba siya nga, "Tawong buhi, kini maayo kaayo nga kita mahanaw sa wala pa ang kasakitan (tribulation)!"

Wala, siya miingon nga, "Kinahanglan kanimong ikumpirma sila. Kinahanglan kanimong ipalig-on sila sa pipila ka mga butang.

Kinahanglan kanimong palig-onon sila kay kinahanglan kanilang mahibaloan nga kinahanglan managsulod sila sa gingharian sa Dios

pinaagi sa daghang mga kasakitan (tribulation)." Adunay bisan unsang ayha pa ang kasakitan nga bug-os ng kalipay (pre-tribulation rapture) nga nahisgotan sa #?

Wala gayud ko maghunahuna.

Pastor Jimenez: Sa Mga Taga-Corinto :, ang Biblia nagsulti nga:

( Mga Taga-Corinto :) Aduna akoy dakung pagsalig kaninyo, ako adunay dakung pagpagarbo

tungod: ako natugob sa kalipay, ug bisan pa sa among tanang kasakitan (tribulation), ako malipayon sa hilabihan gayud.

Pastor Anderson: Wala siya nagsulti nga, "Ako natugob sa kalipay kay dili ko makatagamtam sa kasakitan (tribulation).

Ako nalipay kay kami makatagamtam sa bug-os nga kalipay (raptured) sa wala pa ang kasakitan (tribulation)!" Dili kana mao ang iyang gisulti.

Siya miingon nga, "Ako natugob sa kalipay ug bisan pa sa among tanang kasakitan (tribulation)." Asa man ang pre-trib rapture

nianang kasulatan? Wala kini ngadto.

Pastor Jimenez: Kini makahibulong lang kanako nga sa imong pagtan-aw sa pulong nga "kasakitan (tribulation)" sa tibuok

kasulatan, magsige ka og kakita sa daghang mga reperensiya sa mga tumuluo nga nagsulti nga sila nakatagamtam

og kasakitan (tribulation). Siya nagsulti nga, "Ösa among tanang kasakitan (tribulation)." Kini dili usa ka butang nga ang mga tumuluo dili

makatagamtam. Kini usa ka butang nga natagamtaman sa mga tumuluo sa ilang tibuok kinabuhi.

Sa tibuok nga mga henerasyon, ang mga tumuluo nakatagamtam sa kasakitan (tribulation).

Pastor Anderson: Ipabilin sa hunahuna, mga banay, ang Dios wala magpalibog kanato. Siya wala nagsulay nga

maghatag og kabugot kanato. Ang tawo ang naghatag og kagubot kanimo! Ang mga magwawali ang naghatag og kagubot kanimo!

Ang mga pasundayag sa TV ug mga pelikula naghatag og kagubot kanimo (Left Behind, ug uban pa).

Ang Dios wala naghatag og kagubot kanimo.

Pastor Jimenez: Kung atong tugotan ang Bibia nga mahimong atong diksiyonaryo, ug atong tugotan ang Biblia nga

magpatin-aw sa mga pulong para kanato, atong makita nga ang pulong nga "kasakitan (tribulation)" dili mao ang kapungot sa Dios.

Kini pagpanglutos, kini pag-antos, kini kasamok.

Pastor Anderson: Ikaw maghunahuna nga ang usa ka tawo makapakita kanimo og usa ka bersikulo adtong ka mga nahisgotan.

Ipakita kanako ang usa ka bersikulo nga nagsulti nga kita mahanaw sa wala pa ang kasakitan (tribulation), o nga kita

pagasakgawon sa wala pa ang kasakitan (tribulation), o nga ang bug-os nga kalipay (rapture) mahitabo sa wala pa ang kasakitan (tribulation).

Apan ako makapakita kaninyo kung asa ang Biblia tukma nga nagsulti nga diha-diha inigkatapus sa kasakitan (tribulation),

si Hesus maga-abut nga sinapwang sa mga panangod, ang trumpeta magatingog, ug ang mga pinili pagasakgawon aron manag-uban

kaniya sa mga panganod. Mao kini kasayon. Ang katong nagtoo sa pre-trib

rapture magsalig lang sa mga katawohan sa ilang padetalye nga mga interpretasyon ug lohiko, ug,

"Buyno, kay wala kita nakahibalo sa adlaw o sa oras, kana nagkahulogan kini mahimong mahitabo sa bisan unsang oras,

ug kung kini mahimong mahitabo sa bisan unsang orasa, busa kini mahimong sa wala pa ang kasakitan (tribulation)." O sila makaangkon

og kumplikado nga tsart aron ipatin-aw kanimo. Apan kung imo lang puniton ang Biblia ug

kuhaon kini sa iyang dayag nga kahulogan - basaha ang Bag-ong Kasabotan sugod sa Mateo - inig kaabut kanimo sa Mateo

, mao kana, sama ka tin-aw sa adlaw: INIGKATAPUS SA KASAKITAN (TRIBULATION) si Hesus magaabut nga sinapwang sa mga panganod.

Pastor Anderson: Si Dr. Kent Hovind usa gayud ka bantog nga ebanghelista nga mitoo ug miwali

sa pre-trib rapture sulod sa ka tuig. Buyno karon siya anaa sa bilanggo, ug sukad nga siya

nabilanggo, siya nagsige og basa sa iyang Biblia, ug siya nakaamgo nga ang pre-trib rapture dili

makita sa kasulatan, ug gusto kanakong motawag kaniya aron nga mahibaloan og samot kung unsay nagpahimo kaniyang

magbaylo. Unsa man ang nakapaamgo kaniya nga kini INIGKATAPUS SA KASAKITAN (TRIBULATION)?

Dr. Kent Hovind: Ang akong pangalan si Kent Hovind. Ako usa ka high school nga manunudlo sa siyensiya sulod sa ka tuig

ug unya nahimong usa ka ebanghelista sulod sa ka tuig nga nagtudlo sa pagbuhat ug ebolusyon. Ug ako

nabalaka og pag-ayo mahitungod sa akong panan-aw sa katapusan nga panahon ug unsa kini nasigo kauban sa kasulatan,

ug ako nakumbinser, oh, gibanabana tulo ka tuig nga miagi, nga ang unsang gitudlo kanako sa tanan kanakong kinabuhi,

dili tinuod. Kinahanglan kanakong magbaylo, sa kadaghanan sa pagkadismaya sa daghan sa akong pundamental nga mga kaigsoonan,

sa post-trib, pre-wrath nga posisyon. Ang Biblia nagsulti nga ang mga magtatamay sa ulahing mga adlaw

mahimong walay kahibalo sa pagbuhat, sa baha, ug sa umaabut nga paghukom. Buyno, Ako migugol og

ka tuig nga nagtudlo sa tibuok kalibutan mahitungod sa pagbuhat ug sa baha, apan morag akong

gilikayan ang umaabot nga paghukom nga bahin kay wala ko makasabot niini sa akong kaugalingon. Diha sa Mateo

, Ang sermon ni Hesus kung hain naghatag kanato kung asa ang mga disipolo tin-aw kaayo nga nangutana kaniya: unsa man

ang timailhan sa imong pag-abut? Ug kanus-a man kini mahitabo? Ang parehong istorya gisuginlan usab sa Marcos

ug sa Lucas , busa akong gikopya ang mga pahina gikan sa Biblia sa tanang tulo sa katong mga kinutlo ug

gitapad sila - ang tanang tulo nag-abay nga mga pag-asoy. Ug sa dihang imo nang makuha ang tanang

mga detalye, kini nagkasamot lang og katin-aw

nga ang pre-trib rapture nga ideya dili gayud tinuod.

Pastor Anderson: Nganong naghunahuna ka man nga daghan kaayong mga katawohan ang nagtoo sa pre-trib rapture?

Nganong bantog man kaayo kining doktrina?

Dr. Kent Hovind: Kay kini nagtubag sa usa ka makauulaw nga problema. Ang mga Kristohanon dili makatubag sa

mga pangutana mahitungod sa mga dinosaur. Asa man sila nasigo? Busa, sila nagbuhat-buhat sa "gintang nga teyorya (gap theory)" ug

nalimbongan niini. Ako naghunahuna nga ang ideya sa pre-trib rapture nagsigo ngadto nianang kategorya kung asa ang mga katawohan

adunay nangatol nga mga dunggan. Mao kini ang gusto kanilang madungog.

Pastor Anderson: Tinuod.

Dr. Kent Hovind: Gusto kanilang madungog nga, "Hoy, dili na kanakong kinahanglan nga masugakod ang pag-antos." Buyno, si Hesus

miingon nga adunay umaabut nga panahon sa kasakitan (tribulation) ang ingon wala pa sukad sa pagsugod sa kalibutan. Ang akong buot ipasabot nga,

Naghunahuna ka ba nga ang Espanol nga Pagsusi daotan? O nga ang Nazi nga holocaust sa mga Hudeo

daotan? O ang pagpanglutos sa mga Romano sa mga Kristohanon?

Kini mahimong mas daotan kaysa katong tanan nga ipanag-uban!

Pastor Anderson: Wow. Makahibulong kana.

Dr. Kent Hovind: Busa, ang kalibutan nagsugod sa pagpatay ni Cain kang Abel - ang daot nga mga tawo nagpatay sa maayong mga tawo.

Pastor Anderson: Tinuod.

Dr. Kent Hovind: Mao kana ang nahitabo sa tibuok kasaysayan. Ug si Hesus misulti kanato nga kung

patyon kamo kanila o kung lutuson kamo kanila, panaglipay,

kay ang imong mga balus daku sa gingharian sa langit.

Pastor Anderson: Kung atong tinuod nga kuhaon ang biblikal nga depinisyon sa kung unsa ang kahulogan sa "kasakitan (tribulation)" (dili

ang unsang gibaklag nga kahulogan) - kung atong tinuod nga kuhaon ang biblikal nga depinisyon sa

"kasakitan (tribulation)," dili ba ka magsulti nga ikaw nagtagamtam sa kasakitan (tribulation) karon?

Dr. Kent Hovind: Oh, oo. "Kasakitan (Tribulation)" mao ang unsang gibuhat sa kalibutan kanato, ug kini nahitabo na

sulod sa linibo ka tuig. si Hesus miingon nga, "Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kasakitan (tribulation): apan

sumalig kamo, gidaug ko na ang kalibutan." Ang mga Kristohanon kinahanglan magdahom sa kasakitan (tribulation), ug

magkuha kita og daku nga mga balus kung atong mapailubon kining tagamtamon.

Pastor Anderson: Karon, kay kining klase mahitungod sa "Relihiyoso nga Extremism," kini mahimong

mabutang ngadto sa kanang kategorya sa pipila ka mga hunahuna sa mga katawohan, nga maghunahuna nga adunay literal nga katapusan

niining kalibutan - nga adunay literal nga, ikaduhang pag-abut ni Hesukristo sa lawas. Mao kana

nganong gusto lang kanakong ipatin-aw kaninyo sa usa ka mubong pamulong nga - gusto lang kanakong hatagan kamo og mubo nga dagan sa panahon

kung unsa ang mahitabo sumala sa Biblia, ug unsaon kini mahitabo.

Pastor Anderson: Ako naghunahuna nga ang yabi aron masayod sa libro sa Ang Pinadayag mao ang masayod kung giunsa

kini gitagsa-tagsa. Gihatag sa Dios kanato ang libro sa Ang Pinadayag aron nga mahimong mao lang - usa ka pinadayag - aron ipadayag

kining mga butanga kanato, dili ang taguan sila. Kini dili ang libro sa Camouflage. Kini mao ang libro

sa Ang Pinadayag, ug gusto kini sa Dios nga sayon sabton. Mao kana nganong gihatag kini kaniya kanato sa

usa ka pormat nga sayon ra sabton. Inig sugod kanimo og basa sa kapitulo uno, anaa ka

sa panahon ni Kristo o duol niana kay si Juan anaa sa isla sa Patmos, ug si Juan

gilutos tungod sa pagwali sa Maayong Balita, busa kita nagsuginlan sa gibanabana kubos kaysa usa ka siglo

inigkatapus og abut ni Kristo niining yuta. Unya siya nagdawat og usa ka panan-aw kung asa nakita kaniya ang Ginoong

Hesukristo nga mipakita diha kaniya. Unya sa kapitulo - si Hesukristo naghatag og usa ka mensahe

ngadto niining pito ka mga iglesia sa Asya, ug tataw nga kato ang mga iglesia nga anaa sa unang

siglo A.D., nianang panahona. Unya sa mga kapitulo - atong makita ang panan-aw sa ibabaw sa Langit kung asa kini

naghulagway sa mga hitabo nga nahitabo sa Langit. Unya sa kapitulo kita magasulod ngadto sa mga hitabo sa

kasakitan (tribulation). Ang kapitulo mao kung asa ang dakung pundok sa mga katawohan ang motungha sa Langit - tataw nga mao ang

bug-os nga kalipay (rapture) - ang tanang mga nasud ug tanang mga kaubanan igapresentar ngadto. Unya sa mga kapitulo - anaa ang

Dios nga nagbubo sa iyang kapungot sa ibabaw niining yuta. Unya ang kapitulo usa ka gisukip (parenthetical) nga kapitulo

nga nagsugilon mahitungod sa diotay nga mga butang sa wala pa magtingog ang ikapito nga trumpeta. Unya sa kapitulo anaa ang

pagtingog sa ika- nga trumpeta. Ang kanang tanan aron magsulti niini: kung imong tan-awon ang libro sa Ang Pinadayag,

ang unang ka mga kapitulo nagsunod sa usa ka kronolohiya nga nagbuhat og hingpit nga kahulogan. Nagsugod ka sa gibanabana

panahon ni Kristo, hangtud sa kalayuon sa samang siglo kang Kristo. Unya ikaw mosulod ngadto sa mga hitabo

sa umaabot: ang kasakitan (tribulation), unya ang bug-os nga kalipay (rapture), unya ang pagbubo sa Dios sa iyang kapungot. Unya inig

tingog nianang ikapito nga trumpeta sa kapitulo , adunay usa ka hingapusan, kung asa siya nagsulti nga, "Ang mga gingharian

sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo, ug sa iyang Kristo, ug siya magahari

hangtud sa kahangturan. Apan ang unsay makapaikag mao kanang inig kaabut kanimo sa katapusan sa kapitulo

, aduna ka'y hingapusan sa ulahi. Buyno, unya magasulod ka ngadto sa kapitulo , ug aduna ngadto

og usa ka mayor nga kausaban sa libro nga Ang Pinadayag

tungod kay tan-awa ang bersikulo sa kapitulo nga atuang gitan-aw karon lang. Kini nagsulti nga:

(Ang Pinadayag :) Ug sa kalangitan dihay nagpakita nga usa ka dakung tilimad-on; usa ka babaye nga nagbistig

Adlaw, ug ang Bulan diha ubos sa iyang mga tiil, ug sa iyang ulo dihay usa ka korona nga mga bitoon nga napulog-duha ka buok:

Ug siya mabdos ug nagsiyagit, tungod sa kasakit sa pagbati, tungod sa kasakit sa pagpanganak.

(Ang Pinadayag :) Ug dihay usa pa ka laing tilimad-on nga nagpakita sa kalangitan; tan-awa, usa ka dakung dragon nga mapula,

nga may pito ka buok ulo ug napulo ka buok sungay, ug pito ka buok korona diha sa iyang mga ulo.

(Ang Pinadayag :) Ang iyang ikog misapupo sa ikatulo ka bahin sa mga bitoon sa langit, ug sila gilabog

niini ngadto sa yuta: ug ang dragon mibarog sa atubangan sa babaye nga hapit na manganak,

aron iyang subaron ang bata inigkahimugso na niini.

Pastor Anderson: Karon tan-awa og maayo ang bersikulo :

(Ang Pinadayag :) Siya nanganak ug lalaki, nga mao ang magahari sa tanang kanasuran pinaagi

sa olisi nga puthaw: apan ang iyang anak gisakgaw ngadto sa Dios, ug sa iyang trono.

Pastor Anderson: Karon tataw nga ang anak mao si Hesukristo kay diha sa Daang Kasabotan

ug sa Bag-ong Kasabotan, ang Biblia nagsulti mahitungod kang Hesukristo nga magahari niining yuta pinaagi sa olisi

nga puthaw, ug kini nagpasabot sa iyang kaliboan ka tuig (millennial) nga paghari nga mahitabo sa umaabut. Busa gayud

ang pinakamaayong paagi nga makatabang ako kanimo nga masabtan ang libro nga Ang Pinadayag mao nga magsulti kanimo nga tungaon

kini diha sa kapitulo . - ang usa ka tunga, ug - mao ang usa pa ka tunga. Unya kung

itapad kanimo ang katong parehong katunga, imong makita ang samang mga hitabo gikan sa nagkalain-lain nga mga anggulo:

Pastor Anderson: Nganong buhaton man kana sa Dios? Nganong isulti man sa Dios ang parehong istorya og kaduha sa

libro sa Ang Pinadayag? Buyno, nganong iya mang gisulti kanato ang Maayong Balita nga istorya og kaupat sa Mateo,

Marcos, Lucas, ug Juan? Nganong gihatag man kaniya kanato ang mga libro sa & nga Samuel ug & nga Mga Hari, apan

unya gihatag sab kaniya kanato ang & nga Mga Cronicas aron hatagan kita ug usa pa ka anggulo, usa pa ka perspektibo, ug

makatuon kita og daghan kaayo gikan sa pagkumpara sa mga libro sa Mga Hari kauban sa mga libro sa Mga Chronicas,

o pagkumpara sa Mateo ngadto sa Marcos, ug ang Marcos ngadto sa Lucas, ug ang Lucas ngadto sa Juan, ug kining tanan naghatag kanato

og nagkalain-lain nga mga perspektibo. Buyno kana mao ang parehong paagi nga atong masabtan ang libro sa Ang Pinadayag.

Kana makatabang kanimo nga masabtan ang libro nga Ang Pinadayag kung imong masabtan kanang kronolohiya.

Karon ang pipila ka mga katawohan maghunahuna nga ang Ang Pinadayag wala gayud nahan-ay sa kronolohikal, apan ang termino nga

"tapus niini" o ang termino nga "tapus niining mga butanga" mahitabo ka beses sa libro sa Ang Pinadayag.

Kung atong kining makita og sige-sige "tapus niini" ug ang "tapus niining mga butanga,"

Ang Dios naghatag kanato og usa ka han-ay sa mga hitabo.

Pastor Jimenez: Kini usa ka kataw-anan nga paagi aron nga sulayan nga batbaton ang Biblia o libro ang Biblia

aron nga makasapuk sa katinuoran nga ang Biblia nagsulti nga "tapus niini," ug ang mga katawohan magsulti nga, "Kini wala kronolohikal nga

mahan-ay. Kini dili gayud masabtan." Sa tibuok nga Biblia, mao kana kung unsaon kanimo pagbasa sa kasulatan.

Usa ka kataw-anan nga pananglit: sa Juan :, kini nagsulti nga:

(Juan :) Apan siya nga nagahimo sa matuod moduol sa kahayag,

aron ikapadayag nga ang iyang mga buhat, nangahimo diha sa Dios.

Pastor Jimenez: Unya ang bersikulo nagsulti nga, "Tapus niini si Hesus ug ang iyang mga disipolo

miadto sa kayutaan sa Judea;" ug kini mahimong kataw-anan para kanako nga magtindog nganhi ug magsulti nga, "Dili,

ang bersikulo aktuwal nga nahitabo sa wala pa ang bersikulo ," kung hain ang bersikulo nagsulti nga "tapus niining mga butanga."

Ato kanang tan-awon ug magsulti nga, Lagi, mao kana kung giunsa kini gisulat, ug mao kana ang unsang

kahulogan niini. Unya kita magasulod ngadto sa libro sa Ang Pinadayag, ug sama sa akong gisulti, ka beses imong mabasa ang "tapus

niining mga butanga" o "tapus niini," apan ang mga katawohan magsulti nga, "Dili, wala kini sa kronolohikal nga han-ay.

Kini dili masabtan." Kini usa ka bugok nga paagi sa pagbasa sa Biblia.

Pastor Anderson: Busa, kung makuha kanimo ang ideya nga kini kronolohikal, apan kini nagsugod og usab

sa kapitulo , kana makatabang kanimong makasabot. Gusto unta kong moadto sa duha ka mga kapitulo

nganhi aron ipakita kanimo ang han-ay sa mga hitabo sa katapusan nga panahon. Kini mahimong nahitabo ka tuig gikan

karon. Tingali kitang tanan wala na, apan ako naghunahuna nga kini lagmit kaayo nga mahitabo sa

haduol nga umaabut. Sa katinuoran, ako makurat kung kining mga butanga wala mahitabo bisan sa akong

kinabuhi kung ako mabuhi sa akong normal nga kaatason sa kabuhi. Ako ka tuig ang edad, ug ang kakusgon sa

mga butang nga nagdagan karon, ako matingala kung kini dili mahitabo sa sunod nga ka tuig.

Inig kasugod kanako og sulod sa mensahe karong gabii, ako naghunahuna nga imong masabtan og gamay nganong

nagsulti ko niana. Nganhi mao ang unsang magsugod sa atong unang kasakitan (tribulation). Ang Biblia nagsulti nga ang Yawa,

o si Satanas, itambog pagawas sa Langit. Karon ikaw magsulti nga, "Paghuwat usa, Pastor Anderson,

dili ba nahitabo na kana?" Apan ang tubag wala pa. Ang mga katawohan naghunahuna nga ang Yawa anaa sa Impiyerno

karon, apan ang kamatuoran, ang Yawa wala pa gayud nakaadto sa Impiyerno kay ang Biblia nagpatin-aw

niini og pag-ayo nga ang Yawa anaa niining yuta nga naglakaw-lakaw sa palibot isip nga usa ka pagngulob nga leon nga nagpangita

sa kinsang iyang matukob. Ang Yawa ug ang iyang tanang mga demonyo anaa niining yuta sa Biblia.

Siya nagbahis-bahis taliwala sa Yuta ug sa Langit, ug siya nakigsulti sa Dios. Kung mobasa ka sa libro

sa Job, ang Yawa moadto ug magtindog sa atubangan sa Dios ug nakig-istorya kauban ang Dios sa Langit

mahitungod sa iyang alagad nga si Job. Busa ang Yawa sa karon nagbahis-bahis. Buyno, ang Biblia nagsulti

mahitungod nga sa pipila ka adlaw ang Yawa igatambog sa ilalom gikan sa Langit:

(Ang Pinadayag :) Unya nahitabo ang gubat didto sa langit: Si Miguel ug ang iyang mga anghel nakiggubat batok sa

dragon; ug ang dragon ug ang iyang mga anghel nakiggubat,

(Ang Pinadayag :) Apan gilupig sila; ug wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit.

(Ang Pinadayag :) Ug gitambog ang dakung dragon, ang sirpinti nga karaan, ang ginganlag Yawa,

ug Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan: siya gitambog ngadto sa yuta,

ug ang iyang mga anghel gitambog uban kaniya.

(Ang Pinadayag :) Ug usa ka makusog nga tingog didto sa langit akong nadungog nga nag-ingon, Karon nahiabut na ang kaluwasan, ug

ang gahum, ug ang gingharian sa atong Dios, ug ang pagbulot-an sa iyang Kristo: kay gikatambog

na ang magsusumbong batok sa atong kaigsoonan, siya nga sa adlaw ug sa gabii mao ang nagasumbong batok kanila sa atubangan sa atong Dios.

(Ang Pinadayag :) Ug sila nakadaug batok kaniya pinaagi sa dugo sa Kordero, ug sa pulong

sa ilang pagpanghimatuod: tungod kay wala man sila mawili sa ilang mga kinabuhi bisan pag anha sila sa kamatayon.

(Ang Pinadayag :) Tungod niini, paglipay, O kalangitan, ug kamo nga nanagpuyo niini. Apan alaut kamo

O yuta ug dagat! kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakung kapungot,

sanglit nasayud man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon.

Pastor Anderson: Busa, unsa man ang atong makita nganhi? Adunay gubat sa Langit, ug ang Biblia nagtudlo

nga ang Yawa malupig niining pakiggubat. Malupig siya niining gubat sa Langit, ug kay siya nalupig sa

pakiggubat, siya ug ang iyang mga anghel, kung hain kini nagpakita nga kini usa sa tulo ka tunga sa mga anghel, sila

gitambog ngadto sa yuta. Sa sukaranon kini mao si Satanas nga gitambog gawas sa Langit, ug siya nakahibalo

nga hamubo na lamang ang iyang panahon, ug siya mogawas aron pagalutuson ang mga tumuluo ug pagalutuson

ang mga balaan ug sulayan nga pagalaglagon sila. Tan-aw ang kapitulo . Nganhi kung asa ang gubat magsugod.

Sa Ang Pinadayag :, Siya moadto aron makiggubat. Unsaon man kini kaniya pagbuhat? Unsaon man sa Yawa

magpakiggubat sa mga tumuluo?

Pastor Anderson: Ang sunod nga butang nga atong makita nga matagnaon nga mahitabo mao ang gitawag

nga kasakitan (tribulation). Ang kasakitan (tribulation) mao ang panahon kung asa adunay daghan kaayong mga butang nga mahitabo

sa ibabaw niining yuta nga kagun-oban. Adunay mga kagutom. Adunay mga peste.

Adunay pakiggubat - usa ka hilabihan nga gidaghanon sa pakiggubat. Daghan kaayong mga katawohan ang mamatay

sa gutom ug mamatay sa sakit. Daghan kaayong makalilisang nga mga butang ang mahitabo. Buyno, gikan niining tanang

pakiggubat ug katalagman nga mahitabo sa sulod sa kasakitan (tribulation), (dili supernatural

nga katalagman, dili ang pagpaulan sa Dios sa kalayo ug asurpri, apan hinoon natural nga mga kalamidad, pakiggubat, kagutom,

nga ang mga tawo maoy nakaingon) adunay usa ka tawo nga mogawas ug mahimong usa ka diktator

sa tibuok nga kalibutan nga mailhan nga mao "ang antikristo." Dili kini usa ka engkantado nga sugilanon (fairy tale). Kini tinuod

nga mahitabo, ug sa katinuoran, ato nang makita ang mga timailhan mga kini nagsugod na nga mahitabo. Ang

Biblia nagsulti kanato nga sa pipila ka adlaw adunay usa ka pangkalibutanong gobyerno. Karon aduna kita'y

daghang nagkalain-lain nga mga gobyerno. Aduna kita'y Estados Unidos, aduna kita'y Russia, aduna kita'y China - sila

tanan himulag nga mga nasud, soberano nga mga nasud (imo nang tingali nadungog ang termino nga "soberano") - tanan

kining himulag nga mga nasud. Buyno, usa ka adlaw, ang Biblia nagsulti nga ang katong tanan nga mga nasud

kauban nga maghiusa ug magporma og usa ka pangkalibutanong gobyerno. Unya sa dihang maporma na kanila ang usa ka pangkalibutanong

gobyerno, ilang ihatag ang tanang gahom ngadto sa usa ka tawo nga mahimong pangulo nianang gobyerno,

ug ang kanang tawhana giila nga mao ang "antikristo." Kinsa man ang nakadungog sa antikristo sa una?

Ang tanang tawo nakadungog nianang termini sa una. Ang "antikristo" usa ka biblikal nga termino. Imong kanunay nga madungog ang

Biblia nga nagsulti mahitungod sa "ang mapintas nga mananap," o "ang mapintas nga mananap gikan sa dagat," o "ang mapintas nga mananap nga adunay pito ka ulo

ug napulo ka buok sungay," o ang "tawo sa kalapasan," o ang "tawong pagalaglagon," apan ang Biblia naggamit sab

sa termino nga "antikristo." Gusto kanakong gamiton ang termino nga "antikristo:" kini usa ka termino nga masabtan sa mga katawohan,

ug kini usa ka biblikal nga termino. Gusto kanakong ipakita kaninyo kung asa sa Biblia naghisgot sa termino

nga "antikristo" kay ang Biblia nagsulti kanato nga adunay usa ka tawo nga moabut sa pipila ka adlaw nga gitawag

nga antikristo. Sa dili pa mobalik sa Hesukristo adunay usa ka decoy, usa ka mini nga Kristo.

Nakita ba kaninyo ang buot kanakong ipasabot? Ang antikristo usa ka tawo nga mag-angkon nga ikaduhang pag-abot

ni Kristo, apan siya usa ka impostor. Apan kay ang mga Kristohanon karon gitudloan nga damhon

si Hesus nga mobalik sa bisan unsang panahona, kini hingpiton kay tag-ana kung kinsa tinuod ang magpakita - ang

antikristo. Nganong gitawag man kini sa Biblia nga "antikristo"? Tungod kay adunay usa ka tawo nga moabut nga gitawag nga "antikristo"

(usa ra) nga magsulti nga siya mao si Hesukristo. Inig pakita nianang antikristo sa kasakitan (tribulation)

ug magsulti nga, "Ako si Hesukristo," sila modawat kaniya isip nga ilang mesiyas. Daghan kaayong mga katawohan ang

magtudlo, "Oh, inig kaabut ni Kristo nga sinapwang sa mga panganod, ang mga Hudeo sa katapusan makaamgo nga

siya mao ang ilang mga mesiyas, ug sila modawat kaniya." Dili, sila magadawat sa antikristo!

Mao kana ang gisulti sa Biblia. Si Hesus miingon nga:

(Juan :) Ako mianhi sa ngalan sa akong Amahan, apan wala ako ninyo dawata: kon aduna hinooy lain nga moanhi

sa iyang kaugalingon nga ngalan, siya inyong pagadawaton.

Pastor Anderson: Ako naghunahuna nga ang plano ni Satanas sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) mao nga ipasulod sa tanang tawo

kining mentalidad nga "Si Hesukristo maga-abut sa bisan unsang panahona." "Kita nagdahom kang

Hesukristo sa bisan unsang panahona! Mahimo siyang moabut karong adlawa! Siya magaabut karong adlawa!" apan sa tinuod

ang tawo nga muabot mao ang antikristo. Ug ang antikristo, inig kaabut kaniya, ang mahimong

pangulo sa usa ka pangkalibutanong gobyerno ug usa ka pangkalibutanong relihiyon kung asa siya nag-angkon nga mao ang mesiyas.

Kini nagsulti sa bersikulo sa Juan nga:

( Juan :) Mga anak, kini karon mao na ang katapusang takna: ug sumala sa inyo nang nadungog nga moabut

ang antikristo, tuod man daghan karon ang mga antikristo nga nanagpanungha; busa kita sayud nga karon mao na gayud ang katapusang takna.

Pastor Anderson: Kana bang unang gishisgot usa ra o daghan? Busa ilang nadungog nga moabut ang antikristo

(usa ra). Busa, adunay usa ka antikristo nga umaabut, dili ba? Apan dili ba daghang

mga antikristo bisan pa karon? Mao kana kung unsa ang gisulti sa bersikulo. Kinsa man kining mga antikristo?

( Juan :) Kinsa ba ang bakakon kondili siya nga nanghimakak sa matuod nga si Hesus mao ang Kristo? Ang antikristo mao kini siya,

ang dili moangkon sa Amahan ug sa Anak.

Pastor Anderson: Aron nga magtoo nga si Hesus dili mao ang Kristo, kinahanglan kanimong magtoo

nga adunay usa ka Kristo, ug kana dili si Hesus. Ang pulong nga "Kristo" nagkahulogan nga "Mesiyas."

Ang Biblia nagsulti sa Juan :, "Gikahibalag namo ang Mesias, nga sa ato pa,

ang Kristo." Busa ang Biblia nagpatin-aw sa pulong nga "Kristo" isip nga "Mesiyas." Ang duha mabaylo-baylo.

Busa tugoti ko nga mangutana kanimo niini: makahunahuna ka ba og usa ka relihiyon nga anaa karon nga nagsulti nga adunay

usa ka mesiyas nga umaabut, apan kana dili si Hesus - dili siya mao si Hesus. Ang relihiyon sa mga Hudeo nagtudlo

nga adunay usa ka mesiyas, tinuod, apan nga kini dili si Hesus. Ilang gipahunong ang paghulat

para sa mesiyas. Sila nagsulti nga si Hesus dili mao ang mesiyas, ug sila naghulat pa sa gihapon para

sa mesiyas. Ang Biblia nagsulti nga ilang pagadawaton ang antikristo isip nga ilang mesiyas. Ang Ebanghelikal

nga Kristiyanismo nga nagtoo nga si Hesus mahimong mobalik sa bisan unsang panahona, ang katong wala

naluwas, ang katong wala nagtoo sa kamatuoran, daghan kanila ang malimbongan ug naghunahuna nga, "Mao kini

ang ikaduhang pag-abut ni Hesukristo!" Ang mga muslim karong adlawa naghulat sa usa ka daku nga propeta

ug usa ka daku nga mesiyas nga moabut nga aktuwal nga mas daku kaysa ni Mohammad. Si Presidente Ahmadinejad,

ang Presidente sa Iran - kinsa man ang nakadungog kaniya sa una? Si President Ahmadinejad nagpamulong

ngadto sa United Nations General Assembly usa ka tuig o duha nga miagi,

ug katong gibuhat kini kaniya, siya mihatag og usa ka mubo nga laktud nga asoy (sypnosis) sa Islam.

Mahmoud Ahmadinejad: Ang diwa sa mensahe sa mga propeta usa ug pareho. Ang matag mensahero

nag-endorso sa mensahero nga nag-una kaniya ug mihatag og malipayon nga pagbalita mahitungod sa sunod nga propeta

nga moanha nga nagrepresentar sa mas kumpleto nga bersiyon sa relihiyon sumala sa kapasidad sa tawo

nianang panahona. Kining urog mipadayon hangtud sa ulahi nga mensahero sa Dios nga mipresentar sa kahingpit

sa usa lakip-ang tanan nga relihiyon. si Nimrod mikontra hazrat kang Abraham. si Faraon mikontra hazrat kang Moses,

ug ang mga hakog mikontra hazrat kang Hesukristo ug hazrat Mohammad

ang pagdait unta moanha diha sa tanan kanatong mga propeta.

Pastor Anderson: Ug siya miingon nga ang Islam nagtoo nga si Abraham usa ka daku nga propeta, si Moises usa

ka daku nga propeta, ug unya anaa si Hesus, ug unya anaa si Mohammad - ug ang Muslim

nagtando sa ilang mga ulo busa tingali tarong kining pagkuha kanako! Ug sa sukaranon ang unsang gisulti ni Ahmadinejad

mao kana nga ang matag usa niadtong mga tawhana mihatud og mas kadaghang kamatuoran kaysa katong mianha og una kay ang tawo andam na

para niini. Sila midala og mas daghang pagpahayag ug mas daghang detalye ug mas daghang kamatuoran. Siya miingon nga sa

umaabut usa pa ka propeta ang moabut nga mahimong mas daku pa kaysa ni Mohammad ug

magadala sa sunod nga lebel sa pagpahayag. Busa ang Islam nagpangita sa usa ka pagkamesiyas nga pigura nga muanhi.

Sila naghulat para sa Imam Mahdi.

Mahmoud Ahmadinejad: O Dios, padalia ang pag-abut sa Imam al Mahdi ug hatagi siya og maayong kahimsog

ug kadaogan, ug buhata kaming mga iyang sumulunod, ug ang katong nagpamatuod sa iyang kamatarung.

Pastor Anderson: Ang mga Buddhist nagpangita para sa Ika-limang Buddha nga moabut. Ang katong anaa sa

Tibet nga nagsunod sa Dalai Lama: sila nagtoo nga ang Dalai Lama nagsige-sige og balik-balik og pagkatawo (reincarnate)

ngadto sa laing tawo - ang kanang espiritu sa Dalai Lama. Sila magatoo nga ang antikristo

mao ang bag-ong naglawas sa Dalai Lama. Ang mga Muslim magtan-aw kaniya isip nga ang Imam Mahdi.

Ang mga Kristohanon magtan-aw kaniya isip nga ang ikaduhang Kristo. Ang mga Hudeo magtan-aw kaniya

isip nga ang mesiyas. Ang kining tanang mga mayor nga mga relihiyon magatipon palibot kaniya, ug ang mga katawohan magasulti nga,

"Dili ba kini daku kung giunsa kita paghiusa sa ulahi! Kita nagpadaplin sa atong tanang mga kalainan, ug kining

tawhana kahibulongan kaayo!" ug sila magasimba niining tawhana. Kining impostor, kining antikristo,

magaabut. Ang pangkalibutanong gobyerno magabutang kaniya sa kagahom ug maghatag kaniya sa tanang gahom,

ug sila sab magdeklara kaniya nga Dios. Sila magadeklara kaniya nga mao ang ikaduhang pag-abut

ni Kristo. Siya sa sukaranon patyon. Ang Biblia nagsulti nga siya magadawat og makamatay nga samad

sa iyang ulo, ang iyang makamatay nga samad maayo, ug siya mobalik og kabuhi. Ug unya siya

iproklamar nga ang ikaduhang pag-abut ni Hesukristo. Siya igaproklamar

isip nga Dios sa unod, ug ang tanang mga nasud sa kalibutan, ang tanang mga katawohan sa kalibutan

magasimba niining tawhana. Sa sukaranon ang matag relihiyon magadawat kaniya isip nga ilang mesiyas, apan ang

Biblia nagsulti nga ang katong naluwas dili malimbongan kaniya. Ang uban pang tawo sa kalibutan

magasimba kaniya ug magtoo kaniya kay siya magbuhat og mga milagro, ang Biblia nagsulti nga,

ug siya magabuhat sa tanan niining mga timailhan ug kahibulongan, ug siya magadala niiining

pangkalibutanong gobyerno. Usahay magsulay ka nga pasidan-an ang mga katawohan mahitungod sa usa ka pangkalibutanong gobyerno.

Magsulay ka nga pasidan-an sila mahitungod sa pipila ka mga urog nga atong makita nga mahitabo sa pagpadulong sa usa ka walay kuwarta (cashless)

nga sosyedad. Adunay daghan kaayong mga Kristohanon nga - ikaw magsulti sa mga Kristohanon mahitungod sa usa ka pangkalibutanong

gobyerno, o magsulti ka kanila mahitungod sa usa ka walay kuwarta (cashless) nga sosyedad ug ang kining tanan nga mga checkpoint

nga gibutang ug estado sa mga pulis, ug sila magatawag kanimo nga "teyorista sa konspirasiya (conspiracy theorist)."

Sigurado ako nga ikaw gitawag na nga teyorista sa konspirasiya (conspiracy theorist) sa miaging mga tinuig.

Dr. Kent Hovind: Oo, daghang mga higayon.

Pastor Anderson: Apan mahimo ba sa usa ka tawo nga tinuod nga magtotoo-sa-Biblia nga Kristiyano ug ilimod nga

adunay usa ka pangkalibutanong gobyerno sa pipila ka adlaw?

Dr. Kent Hovind: Dili ko maghunahuna nga mabasa kanimo ang Biblia nga dili makita ang katinuoran nga kini

kanunay na nga plano ni Satanas nga maghari sa kalibutan sama sa Pinky and the Brain, ug gusto kaniya ang usa ka

pangkalibutanong gobyerno. Gusto kaniyang mahimong Dios.

Pastor Anderson: Inig dumala niining tawhana sa tibuok kalibutan, iyang mandoan nga ang tanang tawo

magdawat sa unsang gitawag nga "marka sa mapintas nga mananap." Kinsa man ang nakadungog na sa marka sa mapintas nga mananap?

Ang Biblia nagsulti nga ang marka sa mapintas nga mananap usa ka butang nganha sa imong tuo nga kamot o

sa imong agtang, ug walay kinsa nga mahimong makapamalit o makapamaligya kung wala niining marka. Karon

ang mga tawo mahimong nakabasa na niini sa kadiotayan nga ginatos nga tuig nga miagi ug miingon nga, "Unsaon man kana kanimo pagbuhat? Unsaon man

kanimo pagpabuhat sa mga katawhan nga dili makapamalit o makapamaligya kondili sila magpabutang niining marka? Dili ba ka mahimong

magkuot og kuwarta?" Hunahunaa kung unsa ang paagi sa teknolohiya. Kining kuwarta nga akong gigunitan sa akong kamot, kining

pederal nga reserba nga nota, usa ka piraso sa papel. Kini walay bili. Kini walay kinaiyanhon (intrinsic) nga balor.

Inig kakita kanimo sa paglambo sa usa ka walay kuwarta (cashless) nga sosyedad

mas nagkadaghan kitang nagkalayo gikan sa paggamit sa kuwartaÖ

Tawo sa TV: Muabot ang panahon nga ang pisikal nga kuwarta mohunong na og kaanaa.

Tigbalita: Busa ang papel ba nga kuwarta usa na ka relikyas sa nangagi nga katuigan?

Tawo sa TV: % sa mga transaksiyon sa Amerika o mas sobra pa karon wala na'y kalabotan sa pisikal

nga mga piraso sa kuwarta o sensiyo.

Tigbalita nga Babaye: Nakahunahuna ba ka gayud nga usa ka adlaw ang mabugnaw nga magunitan nga kuwarta (cold hard cash) mawala na lang?

Kini usa ka reyalidad nga ang pipila magsulti nga kinahanglan kanatong dawaton. Ang berde nga papel ug sensiyo nahimo nang kahasol.

Opisyal nga Aprikano: Ang prinsipyo mao nga kinahanglan kanato nga ibalhin kining ekonomiya gikan sa usa ka nabase-sa-kuwarta

nga ekonomiya ngadto sa usa ka walay kuwarta (cashless) nga ekonomiya. Kini naglambigit sa mga bangko. Kini naglambigit sa mga kompanya sa telecom.

Kini naglambigit sa tighatag og mga ATM ug mga POS. Kini naglambigit sa usa ka pagbag-o nga kultural.

Tigbalita: Unsa man ang imong tawag sa kuwarta karong adlawa? Kini ba usa ka hagkom nga sensiyo ug mga nota?

O ang mga card ba mibanos na? Ug ang atong pipila ka porma sa kuwarta umaabot na sa katapusan sa ilang mga kinabuhi,

Dr. Kent Hovind: Kunohay ang matag tindahan sa imong lungsod miingon nga, "Hoy, dili na kami modawat og cash,"

ug kunohay sila miingon nga, "Dili gani kami modawat og mga tseke o mga credit card kay adunay

daghan kaayong mga pagpanglimbong - daghan kaayong gikawat nga mga credit card ug daghan kaayong miuntol nga mga tseke.

Ato kining atubangon. Ang papel nga kuwarta wala tinuod bisan unsang bili.

Kini usa ka piraso nga papel. Kini mahimong usa ka Monopoly nga kuwarta. Kini dili bulawan. Kini dili

pilak. Kini walay kinaiyahan nga (intrinsic) nga balor. Busa una, sila mipaanad kanato nga mogamit og mga piraso sa

papel nga walay bili. Karong adlaw mahimo kanakong ibaylo kanang piraso sa papel para sa mga kabtangan ug serbisyo,

apan kung ang usa ka tawo miingon ugma nga, "Kanang kuwartaha walay bisan unsang bili, "unya kini wala

na'y bisan unsang bili. Imo bang mahinumduman ang Confederate nga mga Estado sa Amerika? Imo bang mahinumduman ang confederate

nga kuwarta? Ang mga katawohan miipon og confederate nga kuwarta sa mga mattress. Tagnaa kung unsa, kini walay

binsan unsang bili. Buyno ila kanang mahimong mabuhat kanimo, sab, ug magsulti lang nga, "Buyno, ang imong papel nga kuwarta

dili na madawat. Karon kining tanan anaa lang sa imong account. Kining tanang nahilambigit kauban sa imong Facebook ug Youtube

nga channel ug imong gmail, ug kini maayo kaayo kay walay pagpangawat sa imong kailhanan. Dili ka na

magkabalaka mahitungod sa pagkabilin sa imong pitaka sa balay. Dili ka na magkabalaka mahitungod sa imong credit

card nga makawat. Kining tanan hingpit lang nga walay kuwarta (cashless)." Mahimo na kanatong makontrolar ang droga kay

wala na'y bisan unsang paagi aron makatransaksiyon og kuwarta. Kini makapugong sa krimen.

Tigbalita nga Babaye: Kini usa ka sci-fi nga teknolohiya nga hana nga mosulod sa checkout lane para lang tanan sa tuyo nga

kapaspas ug kaharuhay. Mahimo ka nang mopalit og bisan unsang butanga gikan sa tinapay padulong sa beer kung mouyon ka

nga ihatag sa tindahan ang imong ultimo nga ilhanan.

ACLU nga tawo: Kini mihatag kanako og dakung kakuyaw.

Tigbalita nga Babaye: Sa dihang imo nang mapa-scan ang imong mga grocery, unsa man karon ang imong buhaton? Imong ibutang ang imong anlalabaw nga tudlo

ngadto sa image reader, ug ikaw nakabayad na sa gibanabana ka segundo ang tanan sa paghikap lang sa tumoy

sa imong tudlo. Kini gitawag nga biometrics: usa ka automated nga paagi aron mailhan ka

base sa way-tumbas nga bayolohikal nga mga kinaiya.

ACLU nga tawo: Ayaw tugoti nga mapalit ka niini tungod lang sa pagkaharuhay.

Empleyado kaniadto sa QT: Nakahibalo ka, karong adlawa kini usa ka fingerprint, ugma usa ka microchip.

Tingali kana mag-agak sa marka sa mapintas nga mananap.

Tigbalita nga Babaye: Kining tawhana mibiya sa iyang magdudumala nga trabaho sa Quik Trip kaniadtong gisultian siya sa convenience store chain

nga kinahanglan kaniyang isikbot ang iyang tudlo sa orasan sa pagsulod ug paggawas.

Empleyado kaniadto sa QT: Ug bisan pa nga kini tingali kapilian pa karong adlawa, kinsa man ang makahibalo mahitungod sa umaabot.

Tigbalita nga Babaye: Ang mga eksperto nagsulti nga ang biometrics mokaylap na sa

matag aspeto sa atong ekonomiya ug adlaw-adlaw nga kinabuhi.

Babaye sa TV: Imong ibutang ang imong tudlo sulod ngadto, ug ang akong pangalan mogawas, ug iyang nakuha ang akong tanang

Tigbalita nga Babaye: Mao kana kadali?

Babaye sa TV: Dali ra kini kaayo.

Nindot kini? Nindot kini.

Tigbalita nga Babaye: Ang mga katawohan sa tibuok kalibutan migamit na sa biometrics. Ang goberyno sa US, ang mga airline,

mga estasyonan sa gasolina - bisan pa ang Walt Disney World naggamit sa teknolohiya nga makabasa og mga ugat sa dugo sa bisita

baylo sa pagdala og adlaw-adlaw nga passes.

Pastor Anderson: Kining usa ka pangkalibutanon nga goberyno makaangkon og daku kaayo nga gahom nga kini mahimong

magdikta nga walay tawo sa ibabaw niining yuta ang makapamalit o makapamaligya kung walay

marka sa mapintas nga mananap. Karon makapaikag kini nga ang King James nga Biblia tin-aw kaayo nga nagsulti nga

ang marka sa mapintas nga mananap - kining marka nga magkinahanglan kanimo nga makapamalit ug makapamaligya - nga

makit-an diha SULOD sa ilang tuo nga kamot o diha SULOD sa ilang agtang. Kini mahimong usa ka matisok (implantable) nga

chip, kung asa aron nga makapamalit ug makapamaligya, imo lang kinahanglan nga ipa-scan kining chip. Unsa man

ang mahitabo sa usa ka adlaw mao nga sila magsulti nga, "Kining papel nga kuwarta - kanang usa ka gatos nga dolyar

sulod sa imong bulsa - kini walay bili. Kinahanglan kanimong magpa-scan aron makabayad. Kining tanan paagi na sa kuryente karon. Moadto ka

sa grocery nga tindahan, imong ipabagting ang imong mga grocery, ug unya kini mag-*beep* lang. Kung wala ka'y

kamot, walay problema, mabutang kini kanamo sa imong ulo kay ang tanan adunay ulo! Kinahanglan lang kanimong ipa-

*beep* aron masusi diha sa checkout. Ang tanang kuwarta mahimo lang nga anaa sa de-kuryente nga pormat, ug

kini nabuhat na nianang paagi. Ang mga cellphone nagsugod na og pagka-adunay scanner. Busa, konuhay atong ingnon

nga adunay usa ka pagbaylo sa mga kabtangan ug mga serbisyo taliwala sa duha ka tawo. Okay, kana mobili og $..

Sige ari ug ihatag lang kanako ang imong tuo nga kamot aron nga akong ma-scan kini gamit ang akong smartphone. *beep*

Okay, karon ako lang gikuha ang kuwarta gikan sa iyang account. Oh, mihatag ka lang karon og leksiyon sa piano sa akong anak. Tugoti

ako nga magbayad kanimo. *beep* Hunahunaa kini karon: ang smartphone mahimong magamit aron ma-scan ang marka

sa mapintas nga mananap, ug dili ka makapamalit o makapamaligya kung wala kini.

Tigbalita nga Babaye: Sa medikal nga balita karong gabii, usa ka chip nga pareho ang kadakuon sa usa ka lugas sa bugas mahimong makaluwas sa imong kinabuhi.

Tigbalita: Ang tuig nga . Ikaw gidala og dali sa usa ka ospital nga walay panimuot nga walay ID o medikal

nga kasaysayan, apan salamat sa usa ka microchip sa ilalom sa imong panit, anaa kini tanan ngadto. Ang binuhat-buhat (fiction) sa Siyensiya kaduhaan

katuig nga miagi, apan usa ka biometric nga reyalidad karong adlawa.

Propesor: Ako naghunahuna nga posible kini nga malibre kita og hingpit sa atong mga pitaka ug yabi gamit ang

biometric nga teknolohiya kung mao kana ang gusto sa mga katawohan sa napulo ka tuig gikan karon.

Tigbalita: Ang paghagit mao nga ang pag-amping kanato sa atong pagkapribado sa usa ka maisog nga bag-ong kalibutan.

Tigbalita: Bag-ong microchip nga teknolohiya karon ang makahimo niining posible para sa mga kawani sa emergency room

nga mahibaloan ang mahitungod sa imong medikal nga kasaysayan sa pagtandog sa usa ka tublokan sa kompyuter.

Doktor sa Harvard: Daghan kaayong pang-emerhensiya nga mga doktor ang kinahanglan nga mag-opera nga walay nahibaloan. Kinahanglan kanamong

magbuhat og mga medikal nga desisyon nga dili makahibalo kung unsang mga tambal ang imong gitumar o unsang mga allergy nga aduna ka.

Tigbalita: Ang doktor sa Harvard nagsulti nga kining Radio Frequency Identification chip mahimong magsulbad

nianang problema. Iyang gitisok diha sa iyang tuo nga ibabaw nga parte sa bukton. Ang usa ka scanner ang nagbasa sa usa ka identification

nga numero. Ang katong ka mga dihito ipasulod ngadto sa usa ka segurado nga website kung asa ang iyang medikal nga kasaysayan

natago. Ang EMT nga empleyado nagsulti nga ang chip mahimong makatabang sa mga emerhensiya nga empleyado.

Empleyado sa EMT: Usa sa mga daku nga butang mao nga kung ikaw nakaangkon og bisan unsang tipo sa trauma nga pasyente kung asa

sila mosulod, ug sila dili mahimong makahatag kanimo sa ilang impormasyon ug/o ang ilang medikal nga kasaysayan.

Tigbalita: Ang doktor sa Harvard nagsulti nga ang mga benepisyo tin-aw.

Doktor sa Harvard: Ako usa ka rock climber, ug ako nagtoo nga kung ako mahulog gikan sa usa ka pangpang, ug imo

kong makit-an nga walay panimuot, ang kahupay nga mahimong ma-scan ako ug mahibaloan kung kinsa ko molabaw

sa akong kabalaka para sa pagkapribado.

Tigbalita: Ang chip nasulod sa dili mabuak nga bildo ug gibanabana parehos ang kadakuon sa usa ka lugas

sa bugas. Ang proseso gibuhat nga adunay anesthesia ug wala gayu'y sakit.

Doktor sa Harvard: Morag kining pagbutang og usa ka dagom sa knitting sa ilalom sa imong panit.

Tigbalita: Apan niining higayona, siya nagsulti nga ang pagbutang og usa ka butang sa ilalom sa imong panit usa ka maayo nga

Tigbalita nga Lalaki: Kini nagsugod nga sama niini: ngari ang kining iring, ug lima ka tuig unya, atong mahibaloan

nga mibalik siya. Ug unya ang usa ka tawo miingon nga, ìKahibalo ka kung kini igong maayo para sa usa ka iring, ako adunay

inahan ug amahan sa balay ug ang akong amahan usahay mahisalaag ug tingali mahimo kaming magbutang og microchip

sa iyang medikal nga mga rekord engkaso nga adunay mahitabo. Nindot paminawan.î Ug unya ang usa ka tawo

magsulti nga, ìBuyno, kung igong maayo kini para sa akong iring, igong maayo para kang lola ug lolo,

unsa man ang akong anak?î Wala na'y pag-alerto nga Amber. Dili na gayud magkabalaka mahitungod sa kakuyaw nga

madagit ang bata. Ug unya, kita magsulti nga, ìBuyno, nakahibalo ka ba? Tingali kinahanglan KANATONG mag-angkon kanila.

Ug nianang chip, makuha kanato ang tanang butang. Mga credit card, mga lisensiya sa driver. Hunahunaa

kini. Mga Metro card. Wala na'y mga pitaka. Hunahunaa kini, dili ka na magbitbit og mga yabi. Busa ang

pangutana nga gusto kanakong ipangutana sa tanang tawo nga anaa sa balay mao nga: Maayo ba kana nga ideya?

Tungod nga diha kita asa padulong sa sunod.

Tigbalita nga Babaye: Kini sci-fi ra kaayo para kanako, nagsulti ko kaninyo niana.

Tigbalita nga Lalaki: Naa na kini diri! Naa na kini.

Tigbalita nga Babaye: Kahibalo ko nga anaa na kini diri sa mga mananap nga ginalam ug sa limitado nga basehan para sa tawoÖ

Tigbalita nga Lalaki: Apan ang imong anakÖ

Tigbalita nga Babaye: Ang imong anakÖakong buot ipasabot nga, dili ba...

Steven Anderson: Ang mga katawohan sa miagi mahimong maghunahuna, ìUnsaon man kini ipatuman?

Unsaon man kanimo pagpaundang sa mga katawohan gikan sa pagpamalit ug pagpamaligya kung sila walay marka?î Apan ato karong

makita ang teknolohiya nga nagpalambo nga makahimo niini nga sayon ra kaayo para sa walay bisan kinsa ang makapamalit

o makapamaligya nga wala niining marka. Ug tag-ana kung unsa? Ang kadaghanan sa mga katawohan aduna lang og pito ka adlaw nga

pagkaon sa ilang balay o napulo ka adlaw nga pagkaon sa ilang balay, busa kung dili ka makapamalit o makapamaligya

mabutang ka sa usa ka kalibutan nga pasakit. Ug sa sukaranon ang Biblia nagsulti nga aduna sab

usa ka laye nga nagsulti nga kung dili ka magsimba sa antikristo patyon ka. Nami kaayo ning

tawhana, nagbuhat siya og daghan kaayong daku nga mga butang, nagpahiusa siya sa mga katauhan. Usa lang

ka butang: Saka kamo o pamatyon kamo. Ug inig kadungog kanimo niana, inig kakita kanimo

niana, tingali magsulti ka nga, ìBuyno, tungod nianang higayona, seguro kitang tanang tumuluo mangamatay,

ang katong nagtoo kang Kristo. Akong tagna nga kitang tanan putlan og ulo. Ug

ang Biblia nagsugilon mahitungod kanato nga putlan og ulo. Kitang tanan pagaputlan og ulo. Apan adiay usa ka

butang. Kung kini tugotan nga magpadayon, eksakto ka, ang tanang tumuluo pamatyon. Kay

hunahunaa kini, tan-awa ang teknolohiya, tan-awa ang mga pagpaniid (surveillance) nga camera nga gibutang

bisag asa, ang mga satellite. Karon ang pulis naggamit sa mga drone nga adunay mga camera nga maglupad sa palibot

ug magpaniktik kanimo. Nakita ba kana kanimo? Pagpaniid (surveillance) nga mga drone. Karon nagbutang sia og mga microphone

sa mga suok sa dalan kung hain mahimo silang makadungog sa unsang imong gisulti. Ug kini morag sama sa

dystopic nga nobela nga ì.î Mao kana kung asa nagpadulong ang atong nasud, ngadto kung asa kini usa ka kinatibuk-an nga

pagpaniid (surveillance) nga sosyedad. Kini sa una kanang inig kasakay kanimo og usa ka eroplano. Karon kinahanglan kang

molestiyahon sa mga TSA. Karon kinahanglan kang moagi lahos sa usa ka scanner sa lawas nga naghubo. Karon ikaw

kinahanglan nga i-scan. Kinahanglan kang rekisahon. Kinahanglan kang adunay ID nga bitbit kanimo sa

tanang panahon ug ang pulis magpunay og pangutanta, ìAsa man ang imong ID? Asa man ang imong mga papeles? Ang imong mga papeles

wala mahusay!î Ug mao kana ang nasud nga atong gipuy-an karon. Ug busa kini

magpadayon ngadto sa punto kung asa kini mahimong lisud kaayo nga makaikyas niining bilanggoan

nga planeta. Apan toguti ko nga magsulti niini: Dili kitang tanan mapatay. Daghan ang pamatyon, ayaw og kasayop

sa pagsayod kanako. Daghang mga Kristohanon ang pagaputlan og ulo ug patyon tungod sa kawsa ni Kristo. Apan ako

kining isulti: Dili kitang tanan patyon kay kini mapahanubo lang. Ug ang Biblia nagsulti nga:

(Mateo :) Ug kon ang gidaghanon niadtong mga adlawa wala pa pagkubsi, wala untay tawong maluwas:

apan tungod sa iyang mga pinili, ang gidaghanon niadtong mga adlawa pagakubsan.

Pastor Anderson: Ug ang Biblia nagsulti nga diha taliwala niining tanan, magabalik si Hesukristo.

Hinumdumi nga kita mihisgot sa sayo pa mahitungod sa ikaduhang pag-abut ni Kristo. Siya magabalik. Sa dihang

sila maghunahuna nga ila nang gilupig ang Kristiyanismo, nakuha na kanila ang ilang global nga gobyerno, nakuha

na kanila ang usa ka pangkalibutanong gobyerno nga gipangulohan ni Satanas, si Hesukristo moabut nga sinapwang sa mga panganod

ug mao kana kung kanus-a ang bug-os nga kalipay (rapture) mahitabo ug mao kana kung kanus-a siya magasugod sa pagbubo sa iyang

kapungot sa ibabaw niining yuta. Ug imong mabasa ang mahitungod niini sa Ang Pinadayag. Siya magabaylo sa

tubig ngadto sa dugo. Iyang pagtongon ang mga kahoy ug sagbot. Iyang ipadala

kining mga dulon gikan sa impiyerno nga mopaak sa mga katawohan pinaagi sa ilang mga ikog nga sama sa mga tanga.

Kung wala pa kanimo mabasa ang libro sa Ang Pinadayag, ako hugot nga nagrekomenda niini. Ug ayaw basaha

ang NIV. Basaha ang King James nga Bersiyon, ok? Kung maghatag ka og panahon aron basahon

kini, nganong dili man kanimo basahon ang tinuod nga butang? Ayaw og pagdawat og hinulad. Tan-awa ang Kapitulo Bersikulo :

(Ang Pinadayag :) Ug ako mibarug diha sa baybayon sa dagat, ug nakita ko nga dihay migimaw sa dagat nga

usa ka mapintas nga mananap, nga may napulo ka buok ulo ug pito ka buok sungay, nga may napulo ka buok korona diha sa iyang mga sungay, ug may

mabugalbugalon nga ngalan diha sa iyang mga ulo.

(Ang Pinadayag :) Ug ang mapintas nga mananap [Antikristo] nga akong nakita daw usa ka leopardo, ug ang iyang mga

tiil morag mga tiil sa oso, ug ang iyang baba morag baba sa leon: ug kaniya gihatag sa dragon [Satanas]

ang iyang gahum, ug ang iyang trono, ug ang dakung pagbulot-an.

Pastor Anderson: Busa kining mapintas nga mananap nga gihulagway, ang Biblia nagsulti nga ang dragon mao ang mihatag

kaniya sa iyang gahum ug gihatag kaniya ang iyang trono ug gihatag kaniya ang iyang pagbulot-an. Tan-awa ang bersikulo :

(Ang Pinadayag :) Ug nakita ko ang usa sa iyang mga ulo daw may samad nga ikamatay; apan naayo ang iyang

samad nga ikamatay: ug ang mga tawo sa tibuok yuta sa kahibulong minunot sa mapintas nga mananap. Ug ang dragon gisimba sa mga tawo

tungod kay ang mapintas nga mananap iya mang gihatagan ug pagbulot-an: ug ang mapintas nga mananap ilang gisimba, nga nanag-ingon, Kinsa bay

makasama sa mapintas nga mananap? Ug kinsa bay makahimo sa pakiggubat kaniya? Ug ang mapintas nga mananap gihatagan ug baba

nga nagapanglitok sa mga pulong sa pagpangandak ug pagbugalbugal; ug siya gitugotan sa pagpatuman sa iyang pagbulot-an sulod sa kap-atan ug duha () ka bulan.

Pastor Anderson: Karon ang kap-atan ug duha ka bulan nagbagting ba og kampana sa panahon ug mga panayhon ug tunga sa

panahon ug napulog duha ka gatos ug kaunoman nga adlaw? Tan-aw kung unsa kining mga butanga gilambigit? Siya nagsulti sa bersikulo :

(Ang Pinadayag :) Ug siya mibuka sa iyang baba aron sa paglitok ug mga pagpasipala batok sa Dios, sa pagpasipala batok sa

iyang ngalan, ug batok sa iyang puloy-anan, kanila nga nanagpuyo sa langit.

Pastor Anderson: Tan-awa kini. Bersikulo syete. Mao kini ang yabi:

(Ang Pinadayag :) Ug siya gitugotan usab sa pagpakiggubat batok sa mga balaan, ug sa pagdaug

kanila: ug kaniya gihatag ang kagahum aron iyang pagabut-an ang tanang kabanayan ug katawhan, ug pinulongan, ug kanasuran.

Pastor Anderson: Karon wala ba kanato makita sa kapitulo bersikulo nga ang katuyoan sa dragon mao ang

pagpakiggubat batok sa katong nagtoo kang Kristo ug nagtuman sa mga kasugoan sa Dios? Nganhi siya

nagsulti nga gitugotan siya sa pagpakiggubat batok sa mga balaan ñ Tan-awa kini ñ sa pagdaug

kanila. Kinsa man ang modaug niining pakiggubat taliwala sa mga balaan ug sa yawa sa ibabaw niining yuta? Ang

yawa. Siya miingon nga siya magpakiggubat batok sa mga balaan ug modaug kanila. Sumala sa

Ang Pinadayag , ang katuyoan sa antikristo mao nga ang pagpakiggubat batok sa mga balaan. Busa dili siya gusto nga

ang mga Kristohanon magpabutang sa marka sa mapintas nga mananap aron makalikay sa panglutos. Gusto kaniya nga ang matag Kristohanon

mamatay. Magsulti ka nga, ìBuyno kana makapalangiob.î Buyno, basaha lang hangtud sa katapusan sa libro ug

imong makita kung kinsa ang magadaug sa ulahi. Kini usa lang ka temporaryo nga kapakyasan sa kapitulo . Apan

siya nagsulti sa bersikulo :

(Ang Pinadayag :-) Siya gitugotan usab sa pagpakiggubat batok sa mga balaan, ug sa pagdaug

kanila: ug kaniya gihatag ang kagahum aron iyang pagabut-an ang tanang kabanayan ug katawhan, ug pinulongan ug kanasuran. Ug ang tanang nagapuyo

sa yuta magasimba kaniya, tanan sila kinsang mga ngalan wala mahisulat sa libro sa kinabuhi

nga iya sa gipatay nga Kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.

Pastor Anderson: Busa kining tawhana nga gitawag nga mapintas nga mananap, kining tawhana nga adunay gahum sa tanang

kanasuran, tanang kabayanan ug katawohan, tanang pinulongan, ang iyang katuyoan mao ang pagpakiggubat batok sa mga balaan ug ang Biblia

nagsulti nga ang tanang tawo sa ibabaw sa yuta ang magasimba kaniya. Paghuwat usa. Dili, wala kini nagsulti ana. Kini nagsulti nga

ang tanang tawo sa ibabaw sa yuta ang magasimba kaniya kinsang mga ngalan wala mahisulat sa libro sa kinabuhi

nga iya sa gipatay nga Kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Busa tugoti ko nga mangutana kanimo niini. Kato bang kinsang

mga ngalan nga ANAA sa libro sa kinabuhi, nagsimba ba sila kaniya? Wala. Buyno, ang Biblia nagsulti nga siya

matuohan kaayo ug hanoy kaayo nga mahimo kaniyang malimbongan ang mga pinili kung posible lang. Apan ang Dios

dili magtugot sa bisan kinsa sa katong naluwas nga malimbongan niining tawhana. Busa ang tanang tawo nga

tinuod nga naluwas, bisan pa ang katong gisuyop sa sa pre-trib rapture, inig sugod kanilang

makita kini nga mahitabo, o sa panghinaot nga inig kakita kanila niining dokumentaryo, ilang maaamgo, ìPaghulat

usa. Kini nahitabo. Mao kini ang antikristo. Dili kini kanako madawat. Dili ko kinahanglan nga magsimba

niining tawhana. Kini dili tinuod nga si Kristo. Busa ang bisan kinsang dili magsimba kaniya patyon.

Ug ang bisan kinsa nga dili magsimba kaniya dili makapamalit o makapamaligya. Dili ka lang moadto sa

Walgreenís ug magpabutang sa marka sa mapintas nga mananap. Dili kini usa ka butang kung asa ikaw

motunga lang sa post office. ìOk, mahimo ba kanakong makuha ang akong chip aron nga ako makapamalit o makapamaligya?î Dili,

ang Biblia tin-aw. Kinahanglan kanimong mosimba sa antikristo aron nga makadawat niining chip. Karon bisan sa daghang

mga dekada nga miagi, aduna ka'y mga lie detector. Karon sila nagpalambo sa mga tipo sa teknolihiya para sa pag-scan sa utok.

Ako nagtoo nga lagmit aron nga makuha ang marka sa mapintas nga mananap, kinahanglan kanimong

mosimba sa antikristo ug magpanumpa sa pag-unong ngadto sa antikristo

ug siya makahibalo kung ikaw nagsulti sa tinuod.

Tigbalita: Ang sci-fi anaa na dinhi. Ang ugma anaa na dinhi karon.

Pastor Anderson: Dili lang kana, apan kung imong hunahunaon ang mahitungod niini, ang transportasyon karon

kontrolado kaayo. Adunay mga checkpoint diha sa mga highway para sa pagsulay nga magmaneho ug unya kung ikaw

magsulay nga mosakay sa eroplano, ang TSA magbutang kanimo lahos sa usa ka scanner sa lawas nga naghubo ug

busa kini morag sama nga ang kontrol nga grid gibutang sa lugar aron nga dili ka mahimong

makalihok sa sosyedad kondili ka moyukbo niining mapintas nga mananap ug magsimba sa mapintas nga mananap

ug dawaton ang marka.

Kent Hovind: Eksakto. Ug kita mahimong kontrabida. Si Hesus tin-aw kaayo nga miingon

nga ang iyang mga disipolo kadumtan tungod sa iyang ngalan. Ug ang bisan kinsang dili magkooperar kauban

niining makahibulong nga bag-ong pangkalibutang han-ay (new world order) nga ilang giplano tan-awon isip nga usa ka kaaway.

Pananglitan, sa eskwelahan, kung ikaw moadto aron ipasulod and imong kindergartener sa eskwelahan

ug sila magsulti nga dili ka makasulod sa eskwelahan kondili ka magpabakuna. Buyno, unsa man kung aduna kay

pagkontra sa mga bakuna ug magsulti nga, ìHoy, ako naghunahuna nga kini mahimong makaingon sa autism. Kini mahimong

makaingon sa daghang mga butang. Wala ko nakahibalo, apan dili ko gustong magrisgo. Ug wala

ko nakakita sa bisan unsang kasulatan nga ikibali sa pagpabakuna kung asa magbutang ka og pipila ka hilo ngadto sa imong lawas

ug sangraan usab batok sa daghan pa.î

Pastor Anderson: Husto, husto.

Kent Hovind: Ang katinuoran mao nga, ang eskwelahan nagsulti nga dili ka makasulod kondili ka magpabakuna

busa karon ikaw adunay kapilian. Magpabilin ba ka sa imong mga pagtuo o moyukbo ba ka nga hatagan

ang imong anak sa bakuna para sa kasayon? Kini mahisama sa marka sa mapintas nga mananap. Kini

sama sa kawalohan ka tuig nga miagi kauban sa mga social security nga numero. Ang mga katawohan adunay pagkontra sa

pagkuha og numero. ìOh, ako usa ka pangalan.î Ug unya hinay-hinay sila nga naabot sa pagkakaron kung asa

ang tanang tawo adunay usa ug wala na maghunahuna mahitungod niini. Kana ba unang lakang, duha, o tulo

padulong sa katapusan nga katuyoan sa pagbuhat sa usa ka pangkalibutanong gingharian?

Pastor Anderson: Si Satanas gitambog gikan sa langit. Siya nakahibalo nga kubos lang ang iyang oras. Siya magpakiggubat

batok sa mga tumuluo ug mga balaan. Ug unsa man ang iyang buhaton? Buhaton kini kaniya pinaagi

sa paghatag sa usa ka tawo sa kagahum, dili ba? Ang dragon mihatag diha kaniya sa kagahum. Siya nagbutang sa usa ka tawo sa kagahum sa ibabaw

sa tibuok kalibutan, sa ibabaw sa matag kabayanan ug katawohan ug sa matag kapulongan. Ug kining tawahana magpatuman sa pakiggubat sa yawa

batok sa mga balaan. Ang Biblia nagsulti sa bersikulo :

(Ang Pinadayag :-) Unya nakita ko ang laing mapintas nga mananap nga migimaw sa yuta; kini siya may

duha ka buok sungay daw nating karnero, ug siya misulti samag dragon. Ang tanang pagbulot-an nga iya sa nahaunang

mapintas nga mananap gihimo niya diha sa atubangan sa nahauna, ug iyang ginalimbongan ang mga nanagpuyo sa yuta ug sa mga nanagpuyo niini sa

pagsimba sa nahaunang mapintas nga mananap, kinsang samad nga ikamatay naayo.

Pastor Anderson: Busa nganhi kining tawhana masuktanon nga nagpasimba. Kini nagsulti sa bersikulo :

(Ang Pinadayag :-) Siya nagahimog dagkung mga kahibulongan [mga milagro], hangtud gani sa pagpakanaug ug kalayo

sa yuta gikan sa langit sa atubangan sa mga tawo, iyang ginalimbongan ang mga nanagpuyo sa yuta

ug pinaagi sa mga milagro nga gitugot kaniya sa pagpanghimo sa atubangan sa mapintas nga mananap; iyang ginalimbongan

ang mga nanagpuyo sa yuta, sa pag-agda kanila sa paghimog larawan alang sa mapintas nga mananap

nga nasamad sa espada, apan nabuhi ra.

(Ang Pinadayag :) Ug gitugot kaniya ang paghatag ug gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap, nga

tungod niini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti, ug sa pagpatay niadtong mga dili mosimba

sa larawan sa mapintas nga mananap.

Pastor Anderson: Ug ikaw magsulti nga, ìUnsa man ang makahibulong nga imahe sa mapintas nga mananap nga gihatagan og

kinabuhi? Sa atong dali nga pagkaduol niini, ako naghunahuna nga tingali mahimo na kanatong mas samot nga masabtan

ang teknolohiya, busa dili gayud kanako masabtan og husto kung unsang klase sa imahe ang mahimo

niini. Apan kini morag usa ka klase sa imahe sa mapintas nga mananap nga makasulti ug makaingon

nga ang dili mosimba pamatyon. Karon kini morag nagpahanumdum kanako sa Daniel, kapitulo

. Hinumduma si Nebuchadnezzar nga mao ang hari sa tibuok nga sibilisado nga kalibutan nianang panahona? Imo bang mahinumduman

kung giunsa kaniyang pagbuhat og imahe ug kinahanglan kanilang mosimba nianang imahe? Ug unsa man ang mahitabo

kung dili siya mosimba sa imahe? Sila gipatay dili ba? Dili ba kaanggid kana sa kung unsang

atong makita nganhi? Mao kana ang larawan sa antikristo. Tan-awa ang bersikulo . Mao kini ang yabi:

(Ang Pinadayag :-) Ug siya midaug sa tanan, ang mga timawa ug mga kadagkuan, mga dato ug mga kabus, mga ulipon

ug mga tawong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa too nga kamot, o sa agtang: nga tungod niini walay bisan kinsa

nga makapamalit o makapamaligya, gawas kon anaa kaniya ang maong marka, nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap, o ang numero,

sa iyang ngalan. Gikinahanglan niini ang kaalam. Kaniya nga may salabutan, ipakuwenta ang numero sa mapintas nga mananap:

kay kini maoy usa ka numero sa tawo; ang iyang numero unom ka gatus ug kan-uman ug unom [].

Pastor Anderson: Mao kini ang usa sa mga himan nga gamiton ni Satanas sa paglutos sa mga tumuluo.

Ang marka sa mapintas nga mananap usa ka himan nga iyang gamiton sa pagpakiggubat batok sa mga balaan, tungod sa

katinuoran nga kung dili ka makapamalit o makapamaligya, lisud kaayo karong adlawa nga makalihok sa

kalibutan, dili ba? O sa bisan unsang kalibutan. Busa dili lang siya magbuhat og usa ka kasugoan nga nagsulti nga kung dili ka

mosimba sa antikristo patyon ka. Kana usa na ka paglutos nga anaa nganha.

Kana mao ang pagpakiggubat batok sa mga balaan. Siya usab magpabuhat nga imposible para sa mga balaan nga makapamalit

o makapamaligya kay sila walay marka marka sa mapintas nga mananap, ug ang marka sa mapintas nga mananap

ihatag lang sa katong mosimba sa mapintas nga mananap. Ug sa katong naluwas, ang katong

mga balaan, dili sila mosimba sa mapintas nga mananap. Ang Biblia tin-aw niana sa Mateo

ug sa bisan asa pa. Busa sila dili mahimong makapamalit o makapamaligya ug sila adunay

mandamento sa pagpatay kanila. Karon handurawa ang imong kaugalingon karon sa usa ka kalibutan ñ ug wala ko

ko magsulti sa usa ka nasyon, wala ko magsulti sa usa ka nasud, ako miingon sa usa ka KALIBUTAN ñ kung asa dili ka makapamalit

o makapamaligya ug kung asa adunay usa ka mandamento nga gipagawas para kanimo aron patyon. Imo bang mahanduraw

kung unsa kini tingali kalisud nga makaluwas sa usa ka kalibutan nga ingon niana? Dili lang kana, unsa man ang mahitungod

sa tanang mga pagpaniid (surveillance) nga camera nga nagsulod na karon? Unsa man ang mahitungod sa mga camera nga makabasa sa plaka sa lisensiya?

Unsa man ang mahitungod sa mga scanner sa lawas nga naghubo? Unsa man ang mahitungod sa pagpakita sa imong ID sa mga checkpoint? Pagpakita

sa imong ID aron makasakay sa usa ka train? Pagpakita sa imong ID aron makasakay sa eroplano? Ug nakahibalo ka ba kung unsa?

Sa dili madugay magpakita pod ka og usa ka butang nga hilain. ìOK, patan-awa ko sa imong tuo nga

kamot. OK, sige pwede ka na makasakay. Maayong adlaw kanimo.î Dili kini gayud imposible. Tingali

inig basa niini sa mga katawohan sa kadiotayan nga ginatos ka tuig nga miaagi wala kini kanila gitan-aw sa samang paagi

sa atong pagtan-aw niini. Kung atong tan-awon kini, kini adunay gamay nga unod niini, dili ba?

Mao kana nga ako naghunahuna nga kini mahimong duol na. Ang mga Kristohanon karong adlawa dili pa andam niini

gayud. Dili sila andam para niini gayud. Nakahibalo ka ba kung unsa ang kinahanglan kanimong buhaton? Kinahanglan kanimong

espirituhanon nga preparahon ang imong kaugalingon ug mag-andam aron nga dili ka, ìUnsang nahitabo?î Kinahanglan

kang mag-andam. Kinahanglan kang magpreparar. Mao kana nganong ang Dios nagpunay og pasidan-an kanato ug

nagpasidan-an kanato ug nagpasidan-an. Mao kana nganong bisan si Pablo gipasidan-an ang mga katawohan sa iyang adlaw. Tataw nga sila

wala mabuhi sa mga inadlaw sa dakung kasakitan (great tribulation), apan sila mitagamtam sa ilang kaugalingong

mga kasakitan (tribulation) sama sa gibuhat sa matag tumuluo. Siya miingon, ìGipasindan-an ko na kamo. Sa pagkatinuod, sa kaniadtong kami

kauban pa kaninyo, gisulti na kanamo kaninyo sa una nga kinahanglan kanatong mag-antos sa kasakitan (tribulation) bisan pa kini nahitabo na,

sumala sa inyong nahibaloan.î Ug busa kita kinahanglan nga pasidan-an ug masabtan nga kini umaabot aron nga

masugakod kanato kini.

Ronald Rasmussen: Ang mga Kristohanon karong adlawa wala mapasidan-an mahitungod sa mga hitabo nga ilang maatubang

sa dakung kasakitan (tribulation). Hinoon, ang mga pastor sa tibuok Amerika nagtudlo sa ilang mga katawohan nga

ang bug-os nga kalipay (rapture) mahitabo sa dili pa mapatuman sa antikristo ang iyang pagpakiggubat batok sa mga balaan ug nga

ang bug-os nga kalipay (rapture) mao ang pinakaunang hitabo sa matagnaon nga dagan sa panahon sa Dios. Kining doktrina,

nga giila isip nga nagsingabot na, nagtudlo nga si Kristo mahimong mobalik nga sinapwang sa mga panganod sa bisan unsang panahona ug nga

walay bisan unsang mga timailhan sa iyang pag-abot. Apan, ang Biblia nagtudlo nga ang pag-abot ni Kristo

dili nagduol ug nga aduna pay ubang mga hitabo nga kinahanglan mahitabo og una.

Pastor Anderson: Imong tingali nadungog na kining doktrina nga nagsulti nga si Hesus mahimong maabot na karong adlawa.

Kinsa man ang nakadungog na niana sa una? Kini gitawag nga ang nagduol nga pagbalik ni Kristo. Sila nagtoo nga

Si Hesus magabalik sa bisan unsang panahona. Ako nang gipangutana ang mga katawohan sa daghang mga higayon kung ila kong sultian

nga si Hesus mahimong moabut sa bisan unsang panahona, ìAsa man kini gisulti diha sa Biblia?î Ug unsa ang ilang

dili malikayan nga gibalik kanako mao kini, "Ang Biblia nagsulti nga walay tawo nga makahibalo sa adlaw o sa takna

sa iyang pag-abut.î Ug sa daghang mga higayon dili sila gayud makapakita kanimo ug kinahanglan nga tabangan sila

aron makaplagan kini. Ug siya miingon nga, ìBusa, wala kini sa akong atubangan. Wala ko nakahibalo sa tukma nga

kapitulo. Apan ako nakahibalo nga si Hesus miingon nga walay tawo nga nakahibalo sa adlaw o sa oras.î Ako miingon,

ìTugoti ko nga motabang kaninyo. Siya miingon niini sa Mateo :.î Tugoti ko nga mabasa para kaninyo kung unsa ang

gisulti sa Biblia, kay gusto kanakong ipakita kaninyo kung unsa kini ka dili biblikal kay kini mao ang nagpatigbabaw nga Kristiyanismo.

Kung moadto ka sa Kristohanon nga tindahan sa libro karon, sila adunay tanang mga klase sa mga libro

ug mga video ug kinsa man ang nakadungog na niining pelikula nga ìLeft Behind?î Hingpit nga walay katinuoran.

Walay kalabotan sa Biblia. Hingpit nga dili biblikal. Ug ang Biblia nagsulti sa Mateo ::

(Mateo :) Apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayud,

wala, bisan pa ang mga anghel sa langit, gawas sa Amahan lamang.

Pastor Anderson: Busa ang mga katawohan magkuha nianang bersikulo ug magsulti nga, ìTan-awa nganha? Walay usa nga

nasayud sa adlaw ug takna. Kana nagkahulogan kini mahimong mahitabo sa bisan unsang panahona.î Apan matikda

nga siya miingon nga, ìApan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayud.î Busa ang pangutana mao nga,

ìUnsang adlawa?î Kini mao ang adlaw nga iya lang kahuman og pagsultig mahitungod. Mao kining butanga.

Balik sa bersikulo , siya miingon nga kanang adlawa mao ang inigkatapus sa kasakitan (tribulation). Siya miingon sa bersikulo :

Dihadiha inigkatapus sa kasakitan (tribulation)

Pastor Anderson: Siya naghulagway sa mga hitabo nga mahitabo. Unya siya nagsulti nga:

(Mateo :) Apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayud, wala, bisan pa ang mga anghel sa langit, apan

Pastor Anderson: Busa wala kita nasayud sa adlaw o sa takna apan usa ka butang ang atong nasayud mao nga

kini inigkatapus sa kasakitan (tribulation). Ang mga katawohan nga nagtoo sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) magbuhat sa kining mga

mental nga gymnastic kung asa imo sulayan nga ipakita kanila, ìTan-awa, kini nagsulti nganha INIGKATAPUS SA

KASAKITAN (TRIBULATION).î Kini mao ang unsang ilang isulti, ìKana dili mahitungod sa bug-os nga kalipay (rapture). Kana

dili ang bug-os nga kalipay (rapture).î Mosulti ka nga, ìBuyno, unsaon man kanimo pagkahibalo?î ìBuyno, tungod kay kini inigkatapus

sa kasakitan (tribulation). Ug lagi nakahibalo kita nga ang bug-os nga kalipay (rapture) ayha pa ang kasakitan (tribulation).î

Apan unya imo silang pangutan-on, ìBuyno, asa man nagsulti ang Biblia nga ang bug-os nga kalipay (rapture) mahimong

mahitabo sa bisan unsang panahona?î ìBuyno, nganha, kini nagsulti nga walay nasayud sa adlaw o takna.î

ìMiingon ka karon lang nga kini dili mahitungod sa bug-os nga kalipay (rapture).î Busa, kung kini nagsulti nga kini inigkatapus sa kasakitan (tribulation),

Mateo dili mahitungod sa bug-os nga kalipay (rapture). Apan kung kini nagsulti nga walay usa nga nasayud sa adlaw o sa

takna, karon sa kadali lang ang Mateo mahitungod na sa bug-os nga kalipay (rapture) usab. Ug kung kini nagsulti nga ang duha

nga anaa sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa mahabilin, buyno, kana mahitungod usab sa bug-os nga kalipay (rapture) usab. ìAyaw

na og saba diha ug buhata lang ang gisulti kanimo. Ayaw na og saba diha ug magtoo sa pre-trib rapture kay

mao kini ang akong gisulti.î Magsulti ka nga, ìIhatag ang parehong bahin. Makiangayon. Ihatag ang parehong bahin.î ìOK, nganhi

ang pikas nga bahin. Ayaw na og saba diha ug magtoo kung unsa ang akong gisulti kanimo nga isulti ug pag-undang na og pagpangutana.

Ayaw na og saba diha ug magtoo niini kay mao kini ang akong gisulti.î Mao kana ang pre-trib nga bahin. Tinuod kini. Wala sila'y

gigunitan. Ako adunay kasulatan ug kasulatan ug kasulatan, ug sila adunay usa ka tibuok nga

wala yamo. Porlomenos ang ubang sayop nga mga doktrina gibase sa usa ka klase sa bersikulo sa Biblia nga

ilang gilubag ug ang mga katawohan magkuha sa Biblia nga bersikulo ug kuhaon kini gawas sa konteksto ug

lubagon kini. Ang ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) wala gani maglubag sa bisan unsang kasulatan. Sila wala

gani og kasulatan. Walay kasulatan nga nagsulti sa bisan unsang butang mahitungod sa bug-os nga kalipay (rapture) nga

mahitabo sa wala pa ang kasakitan (tribulation). Kini usa lang ka doktrina nga wala gibase sa kasulatan

nga bisan unsa. Kini gibase sa tradisyon. Kini gibase sa usa ka libro o usa ka tsart nga nabasa sa usa ka tawo.

Kini wala gibase sa Biblia. Kini wala miggikan sa Biblia. Kini walay iyang

gigikanan sa Biblia. Akong nakaplagan nga sa bisan kanus-a nga akong ipatin-aw kini sa mga katawohan nga anaa sa lingkoranan sa simbahan,

wala sila'y problema nga masayud niining doktrina. Ang kining mga katawohan nga anaa sa pulpito ang dili

moatubang niining doktrina, ug akong isulti kaninyo kung ngano. Ang pre-trib rapture mao ang bantog nga doktrina.

Kung gusto kanimong mabantog, imong iwali ang pre-trib rapture. Magsugod ka og

pagwali nga ang bug-os nga kalipay (rapture) moabut inigkatapus sa kasakitan (tribulation), ug ikaw salikwayon,

ikaw pagadid-an, ikaw ipahilayo gikan sa fellowship, kay

dili sila gustong bag-ohon niining doktrina. Kay adunay mga katawohan ngadto sa gawas nga adunay

usa ka agenda aron masegurado nga walay bisan kinsa nga makadungog sa kamatuoran niining doktrina. Tinuod kini. Ug

ang paagi nga ilang gipabilin kining doktrina sa kadulom mao ang pinaagi sa panghadlok ug panghulga. Ako nakigsulti

sa mga pastor sa tanang panahon. Ako nagpakita kanila sa kamatuoran niini. Sila nag-uyon kanako. Apan sila dili

moadto sa ilang pulpito ug magwali niining doktrina, kay sila nahadlok sa tanang kanilang

mga higalang pastor nga magkontra kanila. Dili na sila makaangkon og mga higayon sa pagmulong.

Dili na silang mahimong makawali niining mga iglesia kay kinahanglan kang usa ka

pre-trib aron nga maapil sa club. Ug kung ikaw dili pre-trib, dili ka makasulod sa club. Daghang

mga higayon dili sila modawat niini kay sila dili gustong magkaon og uwak kay sila

nagwali na niini nga sayop sa tanang miaging mga tinuig. Sila dili gustong moangkon niana. Dili sila gustong

moangkon nga ang ilang kolehiyo sa Biblia mitudlo kanila og sayop. Dili sila gustong moangkon nga sila

mibuhat og usa ka sayop. Ang tanang tawo makabuhat og mga kasaypanan. Kita tanan magtubo. Kitang tanan makatuon og bag-ong mga butang. Kung ikaw

sayop sa usa ka butang, kinahanglan kanimong tarungon mahitungod niini. Ang Biblia nagsulti sa Mga Taga-Galacia ::

(Mga Taga-Galacia :) Mao ba kini karon ang akong pagdani ug mga tawo o sa Dios ba? O ang pagpahimuot bag mga tawo? Kon nagpahimuot

pa gihapon akog mga tawo, dili unta ako karon ulipon ni Cristo.

Pastor Anderson: Kining mga magwawali kinahanglan magdesisyon kung ang pagpahimuot bag mga tawo maoy mas importante, pinaagig

pagwali sa kung unsay bantog, ang pagwali sa pre-trib rapture kay tungod mao kana ang unsang gustong

madungog sa tanang tawo, kay nagustohan kanila ang pelikula ug sila adunay video game ug board

game ug ang DVD, o mouban sa kung unsang aktuwal nga gisulti sa Biblia ug mosaka og mowali nga ang

bug-os nga kalipay (rapture) moabut inigkatapus sa kasakitan (tribulation). Kini usa ka hingpit nga pananglit sa mga katawohan nga modawat sa kung unsay

gisulti sa tawo sa ibabaw sa kung unsay gisulti sa Dios. Kini usa ka klasiko nga pananglit sa dili paghimo sa Bibia nga imong katapusang

awtoridad ug miuyon lang sa tradisyon, miuyon lang kung unsay gitudlo kanimo, miuyon lang

sa kung unsay gisulti sa mga katawohan, miuyon lang sa agas, imbes nga mouyon sa kung unsay gisulti sa Biblia.

Pastor Jimenez: Ako sa una mitoo sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (the pre-tribulation rapture). Kini ang unsay gitudlo kanako sukad

sa akong pagkabata ug dili ka gayud magpangutana kung unsay gisulti kanimo, apan sa kaniadtong ako gibutyag

sa kamatuoran ug nagsugod ko og pagkakita sa mga kasulatan, kung unsay aktuwal nga gitudlo sa Biblia, kinahanglan kanakong

personal nga magbuhat og kapilian kung ako ba makig-uban lang aron nga mahiusa, kung ako

ba mouyon lang sa agas, o kung ako ba makigbatok sa kung unsay akong gituohan

ug magtindog sa kung unsay akong nahibaloan nga tinuod. Sa akong personal nga kinabuhi ako giatake ug

Ang mga katawohan nagsulti og daut mahitungod kanako tungod sa akong pagtindog batok sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture),

apan ako naglaum nga tingali kung ikaw nagpaminaw niini o ikaw nagtan-aw niini o nagsugod ka

na og kakita sa kamatuoran bahin niini, nga ikaw molakang lang pagawas pinaagig pagtoo ug ikaw

magtindog ug tingali motabang kanamo aron nga maliso ang bawod batok niining wala sa kasulatan nga doktrina

nga mao ang ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-ribulation rapture).

Kent Hovind: Ang usa pa ka yabi nga bersikulo nga nakakuha kanako mao ang Mga Taga-Tesalonica :-

( Mga Taga-Tesalonica :-) Karon magahangyo kami kaninyo, mga igsoon, mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo

[busa siya nagpasabot sa katinuoran nga ang Ginoong Hesukristo moabut], ug sa

atong panagtagbo sa pagsugat kaniya [usa ka reperensiya sa bug-os nga kalipay (rapture)], nga dili unta kamo makuyawan pagdali

ni makulbaan, o bisan pinaagi sa espiritu o sa pulong, o pinaagi sa sulat sa pahayag nga daw kami mao ang nagaingon,

nga ang adlaw ni Kristo [usab nagpasabot sa bug-os nga kalipay (rapture)] ania na.

Pastor Jimenez: Siya nagsulti nga, ìTan-awa, kini dili ANIA na. Kini dili ang sunod nga hitabo nga

mahitabo.î Siya nagsulti nga, ìAyaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay kadtong adlawa (nagsulti

mahitungod sa adlaw nga kita dungan nga pagahipuson) dili pa moabut hangtud nga mahitabo una ang pag-supil

ug ang pagtungha sa tawo sa kalapasan, ang tawong pagalaglagon.î Busa nganha kini gipamatud-an

sa kasulatan nga ang adlaw nga kita dungan nga pagahipuson aron manag-uban sa Ginoong Hesukristo

dili pa moabut hangtud mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtungha sa tawo sa kalapasan. Ang butang lang

nga umaabot mao ang katinuoran nga ang antikristo ang moabut.

Pastor Anderson: Busa ang Biblia tukmang nagsulti kanato nga ang adlaw ni Kristo dili pa ania na.

Siya misulti nga kung ang bisan kinsa ang magsulay nga magsulti kanimo nga ang adlaw ni Kristo ania na, kanang tawhana

namakak kanimo. Kanang tawhana usa ka limbongan. Siya miingon nga ayaw pagpalimbong pinaagig pulong o pinaagig

espiritu o pinaagi sa sulat o sa sa pahayag nga daw kami, mao ang nagaingon nga

ang adlaw sa Ginoo ania na. Ayaw kamo pagpalimbong bisan kang kinsa sa bisan unsang paagi. Kay kadtong adlawa dili pa moabut hangtud

X, Y, ug Z ang mahitabo og una. Ang bug-os nga kalipay (rapture) dili gayud mahitabo sa bisan unsang panahona. Ang kasakitan (tribulation)

kinahanglan nga unang mahitabo. Ang antikristo kinahanglan unang maggahum. Ang Adlaw ug ang Bulan

mongitngit sa wala pa ang daku ug makalilisang nga adlaw sa pag-anhi sa Ginoo. Ang Biblia

tin-aw kaayo. Kay kadtong adlawa dili pa moabut hangtud nga mahitabo una ang pag-supil ug ang pagtungha sa tawo

sa kalapasan. Ang antikristo ipadayag. Ang antikristo molingkod sa templo

sa Dios ug ideklara ang iyang kaugalingon nga mao ang Dios. Ang antikristo mogahum sa wala pa ang bug-os nga kalipay (rapture)

mahitabo. Mao kana kasimple. Apan kung imong tan-awon ang Lucas , kini kronolohikal nga moabut

sa wala pa ang Mateo , kay ang Mateo usa ka pag-abay nga kinutlo kauban ang Lucas . Busa sa Lucas

atong mabasa ang mahitungod sa unang natala nga hitabo

sa pagtudlo ni Hesus sa iyang mga disipolo mahitungod niining doktrina. Ang Biblia nagsulti nga:

(Lucas :) Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe [Noah], maingon man usab unya sa mga adlaw

sa Anak sa Tawo [Hesukristo].

Pastor Anderson: Daghang mga katawohan ang modawat niini ug magsulti nga kini nagkahulogan nga ang katawohan

maingon sa kadautan sa kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Usab, siya nagsulti nga maingon sa

mga adlaw kaniadto ni Lot, maingon sab sa sa mga adlaw sa umaabot nga Anak sa Tawo.

Ug ang mga katawohan magsulti nga, ìOo, sama kini sa kadautan kaniadto sa Sodoma ug Gomorrah.î

Ug sila magtudlo sa tanang mga butang nga nahitabo sa atong sosyedad nga magpareho sa

kung unsa ang nahitabo sa Sodoma ug Gomorrah. Ug sila magsulti nga kini maingon sa kadautan sa

kaniadto sa Sodoma ug Gomorrah o kini sama sa kadautan sa kaniadtong adlaw ni Noe.

Apan tinuod, dili kana mao ang pagkumpara nga gibuhat ni Hesus.

Pastor Jimenez: Sa bersikulo siya nagsulti nga:

(Lucas :-) Maingon usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot; nga sila nanagpangaon, nanag-inom,

nanagpamalit, nanagpamaligya, nanagpananum, nanagtukod ug mga balay; Apan sa adlaw sa pagpahawa ni Lot

sa Sodoma, gikan sa langit miulan ang kalayo ug asupri, ug niini gilaglag silang tanan.

Pastor Jimenez: Ang unsang atong matun-an gikan niining kinutlo mao ang katinuoran nga sa kaniadtong si Lot gipagawas

sa Sodoma, kana mao ang larawan sa bug-os nga kalipay (rapture). Imong makita ang duha ka mga anghel nga nagsulod ngadto sa Sodoma kung

hain nagrepresentar sa kalibutan ug pagpagawas sa tumuluo sa wala pa gibubo ang kapungot sa Dios

sa siyudad. Ang libro sa Ang Pinadayag nagtudlo sa parehong butang. Ang Biblia nagsulti sa libro

sa Pinadayag nga ang Ginoong Hesukristo nagpadala sa iyang mga anghel ug magtipon sa mga tumuluo ug dal-on

sila gawas sa kalibutan. Ang libro sa Ang Pinadayag piho nga nagsulti kanato nga tunga sa oras ang milabay

ug unya Siya magsugod og bubo sa iyang kapungot.

Pastor Anderson: Kining ìLeft Behindî nga modelo kung asa ang tanang tawo mawagtang ug ang tanang tawo

magsulti nga, ìAsa man silang tanan?î Dili mao kana ang unang isulti sa mga katawohan. Kay

ang Biblia nagsulti nga nianang samang adlaw nga kita pagakuhaon, ang Dios magsugod og

bubo sa paghukom. Ang Dios magsugod sa pagpaulan og kalayo ug asupri sa ibabaw niining yuta. Ang mga katawohan

makahibalo nga adunay usa ka butang nga nahitabo. Ang mga katawohan magdagan aron magtago.

Ang mga katawohan maghangyo sa mga bato nga magtabon kanila aron itago sila tungod sa

kalayo, sa asupri, ang kapungot nga moabut. Sa samang adlaw nga kita kuhaon

gawas nganhi sama sab sa adlaw nga ang Dios magasugod og bubo sa iyang kapungot. Mao kana nganong

kung kanus-a ang Adlaw ug ang Bulan mongitngit ang Bilia nagsulti nga ang dakung adlaw sa iyang kapungot ania na ug

kinsa man ang makabangbang niini? Kay nianang samang adlawa, tunga sa oras sa ulahi, Ang Dios magsugod og paulan

sa kalayo ug asupri. Busa ang kapitulo sayis Sa Ang Pinadayag, ang Adlaw ug ang Bulan mongitngit. Ang kapitulo siyete,

ang dakung kadaghanan sa mga tumuluo nagtungha sa langit, Ang kapitulo otso, siya nagsugod sa pagbubo

sa iyang kapungot. Mao kini ang tukma nga gitudlo sa Biblia sa Mateo . Ang Adlaw ug ang Bulan mongitngit, unya

ang bug-os nga kalipay (rapture). Mao kana kasimple. Ako nakigsulti sa mga katawohan nga nagtoo sa pre-trib rapture

ug kasagaran silang magsulti kanako bisan asa sa duha ka butang. Sila magsulti kanako nga ang

bug-os nga kalipay (rapture) wala gani mahisgotan sa libro sa Ang Pinadayag kung hain kahibudnganan kaayo nga butang

nga isulti kay ang libro sa Ang Pinadayag naglangkob sa ingon nga daku nga detalye sa mga hitabo sa katapusan

nga panahon. Ang mobiya gikan sa usa ka hitabo maingon sa kamahinungdanon sa pag-abut ni Hesukristo nga sinapwang sa mga panganod ug ang tanang

mga tumuluo sa tanang panahon pagasakgawon aron magpanag-uban kaniya sa mga panganodÖkana

ingon sa usa ka mayor nga hitabo. Ang magsulti nga kini wala nahisgotan gayud sa libro sa Ang Pinadayag,

nga kini dili gayud mahitabo sa libro sa Ang Pinadayag, kini dili mahunahuna. Apan kay tungod

kini talamayon kaayo nga magsulti nga ang bug-os nga kalipay (rapture) dili gayud makita sa libro sa Ang Pinadayag,

daghang mga pre-trib nga mga katawohan ang misulay nga pangitaon kini ug magpangita sa usa ka butang nga ilang

magamit isip nga ang bug-os nga kalipay (rapture) kana ang sa wala pa ang kasakitan (tribulation), ug mao kini ang akong kanunay nga madungog

og usab-usab ñ Ang Pinadayag :. Ang Pinadayag : nagsulti nga:

(Ang Pinadayag :) Tapus niini, mitan-aw ako, ug, ug ania karon, diha sa langit ang usa ka pultahan nga inablihan: ug kadtong

unang tingog nga akong nadungog nga misulti kanako nga daw huyop sa trumpeta; miingon kanako, saka

ngari, ug ipakita ko kanimo ang kinahanglan magakahitabo tapus niini.

Pastor Anderson: Busa kini usa ka tingog nga daw huyop sa trumpeta. Walay trumpeta niining bersikulo

nga namulong ug nagsulti kang Juan (usa ra, usa ka tawo), ìSaka ngari, ug

ipakita ko KANIMO ang kinahanglan magakahitabo tapus niini.î Ug sila magsulti nga, ìTan-awa, mao kana ang bug-os nga kalipay (rapture)

nganha.î Usa ka tawo nga pagasakgawon. Sila magasulti nga mao kana ang bug-os nga kalipay (rapture). Unsang talamayon

mahitungod niini mao nga wala gani sila magbasa sa bersikulo . Kay sa bersikulo numero kini nagsulti nga:

(Ang Pinadayag :) Dihadiha nahisulod ako sa Espiritu, ug tan-awa, dihay usa ka trono

sa langit, ug sa trono dihay naglingkod.

Pastor Anderson: Ang bug-os nga kalipay (rapture) dili usa ka espiritu nga mosaka ngadto sa langit. Ang bug-os nga kalipay (rapture) usa ka lawasnon

nga pagkabanhaw. Kita pagasakgawon nga pisikal ngadto sa kahanginan. Dili kini usa lang ka

klase sa butang kung asa ang espiritu mosaka. Ang Biblia tin-aw nga ang bug-os nga kalipay (rapture) usa ka literal,

nga lawasnon nga pagkabanhaw sa nangamatay diha kang Kristo kung hain mabanhaw og una. Kita nga mga buhi

ug nahabilin pagasakgawon aron magpanag-uban kaniya sa lawas. Busa kining espirituhanon nga pagsakgaw

sa usa ka tawo, si Juan, dili piho nga ang bug-os nga kalipay (rapture). Ug kung imong hunahunaon nga kini mao

ang bug-os nga kalipay (rapture), nagkuha ka gayud og hungay nga interpretasyon. Kini kataw-anan tungod kay ang mga katawohan

nga akong nasultian nga nagtoo sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) nag-angkon nga literal nga naghubad sa Biblia.

Apan kung imo silang hangyuon nga ipakita kanimo ang bug-os nga kalipay (rapture) sa Ang Pinadayag, dal-on ka kanila sa Ang Pinadayag

:. Usa ka tawo nga gipasaka ngadto sa langit. Dili gani sila magbasa sa bersikulo kung kanus-a siya nagsulti nga,

ìDihadiha nahisulod ako sa Espiritu ug tan-awa, dihay usa ka trono sa langit.î Dili gani

siya pisikal nga nisaka. Ang iyang lawas anaa sa gihapon ngadto sa Isla sa Patmos. Ang mga nangamatay diha kang Kristo

ang unang mosaka. Unya kita nga mga buhi ug nahabilin pagasakgawon aron magpanag-uban

kanila sa mga panganod. Kini dili lang usa ka klase sa espirituhanon nga panghitabo. Kini usa ka

pisikal nga panghitabo. Kana usa ka daku nga gilay-on nga magsulti nga kana mao ang bug-os nga kalipay (rapture). Ang katong

nagtoo sa usa ka ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) kinahanglan magsulti nga Ang Pinadayag : mao ang bug-os nga kalipay (rapture)

kay mao lang na nga butang ang ilang makita sa libro sa Ang Pinadayag sa wala pa

ang kasakitan (tribulation). Ug kini dili gayud magsigo. Kinahanglan kanilang magpangita og usa ka butang, ang tagna kanako. Ako

nagtubo nga gitudloan sa ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture). Sa akong pagtubo, ako gitudloan nga kini wala

gayud gihisgotan sa libro sa Ang Pinadayag. Akong kanunay nga gihunahuna nga adunay usa ka butang nga sayop

mahitungod ana. Usa ka hitabo nga maingon ka importante ug maingon ka mayor sa bug-os nga kalipay (rapture)ÖAduna ka'y libro mahitungod sa

katapusan sa panahon nga propesiya, ang libro sa Ang Pinadayag, ug wala lang siya naghisgot niini? Kini dili

masabtan. Ako kanunay nga gitudloan sukad sa pagkabata nga ang bug-os nga kalipay (rapture) mao kung asa ikaw nagpadayon

sa imong kinabuhi ug sa kalit lang ikaw mawala. Apan kini daku kaayo

kaysa niana, kay ang Biblia nagsulti nga ang matag mata makakita kaniya. Makakita kita sa Adlaw

ug Bulan nga mongitngit. Kini nagsulti sa Lucas nga Inigsugod nag kahitabo niining mga butanga

iyahat ninyo ang inyong mga mata ug ihangad ninyo ang inyong mga ulo, kay ang inyong kaluwasan nagakahiduol na. Handurawa kung morag unsa kini

nianang panahona kung mongitngot na ang Adlaw, ang Bulan mongitngit, ang mga bituon mangatagak,

ug kita mohangad nga nakahibalo nga mao na kini. Ania na. Ato na kining naabut.

Kini morag usa ka entrada sa Hollywood. Kung kanus-a ang mga bantog

nga katawohan moadto sa bisan unsang dapita. Sila kanunay nga adunay mga suga nga nagkidlap ug ang mga kanyon mobuto ug

mag-aso og ang tanang butang pa. Sila gustong magpa-arat sa mga katawohan. ìHoy, tan-awa ko.î Kung

imong basahon ang Ang Pinadayag kapitulo o Mateo , Marcos , o Lucas , ang bisan unsang mga kinutlo nga

naghulagway sa Adlaw ug Bulan nga mongitngit, kini gayud makahingangha kung imo kining tan-awon. Ang Adlaw

ug ang Bulan mongitngit kung hain magkuha sa atensiyon sa tanang tawo sa yuta.

Apan kini sab nagsulti nga adunay usa ka linog, busa engkaso ikaw usa ka buta,

kini sa gihapon magkuha sa imong atensiyon.

Pastor Anderson: Ug unya nianang panahona kinatibuk-ang kangitngit, Si Hesukristo magaabut nga

sinapwang sa mga panganod, magpahayag sa tibuok kalangitan. Ang Biblia nagsulti nga siya magpahayag sa kalangitan nga morag kilat

kung asa nagsidlak kini gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa pa, ug kita maghangad ug atong makita si

Hesukristo nga mogawas nga sinapwang sa mga panganod. Kita makahibalo sa bisan unsang panahona nga kita pagasakgawon

aron manag-uban kaniya. Ako naglaum nga ako mabuhi aron makita kanang adlawa. Wala ko nakahibalo kung kini ba

mahitabo sa atong kinabuhi. Ako naglaum nga kini mahitabo sa akong kinabuhi. Ako naglaum ang akong maantos

ang kanang panglutos ug ang kasakitan (tribulation). Unsa kaha ka wayuk nga butang kini nga buhi ka nianang

adlawa kung kanus-a si Hesukristo magaabut nga sinapwang sa mga panganod.

Kini mas daku kaayo kaysa unsang gipatuohan kanato.

Kent Hovind: Ang ideya nga adunay usa ka sekreto nga ikaduhang pag-abut kung asa ang mga katawohan

ulahi na lang makaplagan kung unsa ang nahitabo. Kini dili gayud tinuod.

Siya magakuha sa atensiyon sa tanang tawo pinaagi niining kinadak-an nga pag-abli sa Hollywood.

Pastor Anderson: Ikaw tukma sa kahusto. Sa Ang Pinadayag Kapitulo kini nagsulti nga ìTan-awa, siya

umalabut uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata.î Matikda nga ang "umalabut" anaa sa pagkakaron nga

aspeto sa berbo. Mao kana ang sunod nga takna nga siya magaabut. Siya umalabut uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata

Tin-aw kini kaayo. Sa mga wala maluwas kini maghadlok kanila hangtud sa kamatayon. Ang Biblia

nagsulti nga kung kanus-a makita kanila siya nga moabut nga sinapwang sa mga panganod, sila mangasubo, sila

motiyabaw, sila mahadlok hangtud mamatay. Apan para kanato nga

nagpangita sa iyang pagtungha, kita naghikabhikab, kita naghinam, ug

kini mahimong usa ka makahingangha nga mabati nga mao na kini.

Pastor Jimenez: Personal kanakong gusto kining pelikula nga magmalamposon. Gusto kanako nga kining pelikula

magamit sa Dios aron maabli ang mga mata sa katawohan sa kamatuoran. Ako naghunahuna lang nga kini

importante kaayo kung kita mobalik sa Biblia. Akong nahinumduman kaniadtong ako usa pa ka tinedyer ug ako

nagtubo, dili gani kanako gustong magbasa sa libro sa Ang Pinadayag kay tungod lang nga akong gihunahuna

dili kanako kini masabtan o sa matag panahon nga ako nagbasa sa usa ka butang ako nangutana kung,

ìAktuwal ba kini nga nagsulti niana? Aktuwal ba kini ng nagkahulogan niana?î Sa kaniadtong natun-an na kanako ang

kamatuoran mahitungod sa bug-os nga kalipay (rapture), kini miabli lang sa mga kasulatan kanako. Nahimut-an kanako ang magbasa sa libro

sa Ang Pinadayag karon. Sa akong pagbasa niini, kini nagbuhat og daku kaayong kahulogan. Naghunahuna lang ko nga

kung ato lang abuton ang mga kalihokan nga Kristohanon ngadto sa gawas, ngadto sa kalihokan sa fundamentalism,

ngadto sa kalihokan sa mga Baptist ngadto sa gawas, ug atong maablihan ang ilang mga mata niining isyu, nan

tingali kini magadala sa usa ka paghigugma sa pulong sa Dios ug ang pagkabuhi sa pulong sa Dios ug

pagkabuhi sa pagtuon sa pulong sa Dios balik ngadto sa mga pulpito sa atong nasud, ug kita makakita gayud

sa usa ka daku nga pagtrabaho nga gibuhat para sa Dios.

Pastor Anderson: Ang rason nganong gibuhat kanamo kining pelikula dili ang tungaon ang doktrinal nga mga hibla o para

lang matarong ang usa ka tawo kung kinsa ang iyang panan-aw sa Biblia nga propesiya adunay gamayng kalahian kaysa amoa. Dili kana

mao ang punto. Kining mga hitabo tinuod nga mga hitabo nga mahitabo. Ang Biblia nagsulti kanato nga adunay

MAHIMONG usa ka pangkalibutanong gobyerno. Adunay MAHIMONG usa ka pangkalibutanong relihiyon. Adunay MAHIMONG usa ka

pangkalibutanong kuwarta. Kini dili lang usa ka konspirasiya nga teyoriya nga tapdason lang sa mga katawohan. Kining mga hitabo

tinuod nga mahitabo. Ang mga katawohan pamatyon sa kinadaghanang mga numero. Adunay mahitabo

nga kagutom. Adunay mahitabo nga mga pameste. Adunay mahitabo nga panglutos. Kini usa ka

hitabo nga walay bisan unsang butang niining kalibutan ang nakatagamtam pa ug ang mga Kristohanon wala

pa gayud makapreparar para niini. Kay sila mitoo niining walay katinuoran nga ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga

kalipay (rapture). Ako nagtoo sa bug-os nga kalipay (rapture). Kini usa ka Biblikal nga doktrina. Apan ang bug-os nga kalipay moabut

INIGKATAPUS sa kasakitan (tribulation).

Pastor Jimenez: Ikaw magsulti nga, ìPastor Jimenez, nganong mahinungdanon man kini?î Mao kini nganong kini mahinungdanon.

Ang ayha pa ang kasakitan nga bug-os nga kalipay (pre-tribulation rapture) usa ka doktrina nga ako nagtoo nga dili gayud mahinungdanon

kung unsa ang atong buhaton. Kay bisan unsa pa, kung ako ba mamatay sa pagdait isip sa katigulangon

o ako magpadayon lang sa akong kinabuhi, magbakasyon, mamuhonan sa akong k,

nga nabuhi sa maayong kinabuhi, ug usa ka adlaw mawala lang ko, sa wala pa'y daot nga mahitabo.

Kining panudlo nga gitudlo sa minilyon nga mga katawohan ako nagtoo nga nakaingon kanato nga mahimong

tapolan ug matagbaw kaayo sa atong Kristiyanismo. Kinahanglan kanatong iwali ang Maayong Balita. Kinahanglan kanatong

moadto sa gawas. Kinahanglan kanatong tudloan ang mga katawohan ug isulti kanila nga, ìTan-awa, adunay panglutos nga umaabut.

Adto sa imong gamay nga bakasyon ug buhata ang tanang mga butang nga kinahanglan kanimong buhaton, apan kinahanglan

kanimong palig-onon ang imong pagkatawo diha sa sulod. Kinahanglan kanimong magsulod sa imong Biblia. Kinahanglan kanimong magsugod og pagtuon sa

Biblia. Kinahanglan kanimong magsugod sa paglakaw kauban ang Dios ug ilhon ang Dios. Kinahanglan kanimong magsugod sa pagbasa sa

Biblia, kay tingali adunay usa ka adlaw kung kanus-a ilang kuhaon kining Biblia gikan kanimo.î Karong adlawa kita

gihatagan og hingpit nga kagawasan nga kauban nga matipon-tipon, aron mag-abli sa Biblia, aron iwali ang pulong, apan

tingali adunay moabut nga adlaw kung kanus-a kining pagtipon mahimong illegal, kung kanus-a kining Biblia mahimong

illegal, kung kanus-a ang pagbuhat sa kung unsay atong gibuhat karon mahimong illegal. Kung ikaw adunay kasingkasing

para sa Dios, atong kab-oton ang mga katawohan pinaagi sa Maayong Balita ni Hesukristo.

Pastor Anderson: Ang kanang tanan aron magsulti niini. Kining mga butang nga akong giwali kaninyo nga unta mahimo kanimong

dili mobiya. Inig kaabut sa panglutos, inig pangutana kanimo kung imong dawaton ang marka sa mapintas nga mananap

sa imong tuo nga kamot o sa imong agtang, imong mahinumduman kining sermon. Tingali dili kini mahitabo

sa atong kinabuhi, tingali kini mahitabo. Apan kung kini mahitabo, imong mahinumduman kining sermon. Mao kana

nganong si Hesus miingon niini ug mao kana nganong ako nagsulti niini. Ikaw magsulti nga, ìKini ba aron nga mahadlok kami?î Dili,

ang Biblia nagsulti nga niining kalibutan kita anaay kasakitan (tribulation). Magguol mahitungod niini? Dili. Siya miingon

niining kalibutan anaay kasakitan (tribulation), apan sumalig kamo. ìGidaug ko na ang kalibutan.î

Sumalig kamo. Dili magkaguol. Ayaw og paglakaw gawas sa sermon, ìOh, seryoso ba ka?

Mga pagpamugot? Pagkabilanggo? Kagutom? Mga Pameste? Seryoso ba ka?î Dili, sumalig kamo. Gidaug na

Kaniya ang kalibutan. Tingali kini mahitabo sa atong kinabuhi, tingali dili kini mahitabo. Apan bisan asang

paagi, kung ang Dios dapig kanato, kinsa pa man ang batok kanato? Daygon si Hesukristo. Atong iduko ang atong mga ulo

ug magpamulong sa pag-ampo. Amahan namo, nagpasalamat kami og daku para sa tin-aw nga kamatuoran sa imong pulong

ug nagpasalamat kami og daku para sa paghatag kanamo sa Espiritu Santo aron maggiya kanamo. Dili unta kanakong mahimo

nga masayod niining butanga gikan sa akong kaugalingon lang tungod sa tanang mga paghulhog nga akong nadawat gikan niining mga tawhana

nga nagpamakak kanako ug ang Scofield, apan salamat kanimo para sa Espiritu Santo nga sa nianang kuwarto sa miaging

daghang katuigan miputol anang tanan ug misulod niining tulo ka mga pulong sa akong hunahuna. Kining tulo

ka mga pulong nga misulod lang sa akong hunahuna gikan sa Mateo isip nga usa ka anyos nga bata: INIGKATAPUS SA KASAKITAN (TRIBULATION).

Ako nag-ampo nga ang katong mga pulong mosulod ngadto sa mga kasingkasing ug mga hunahuna sa matag tawo nga ania karong

gabii. Gihigugma Ka kanamo ug salamat kanimo sa ngalan ni Hesus kita nag-ampo, amen. Atong kantahon

ang usa ka mubo nga kanta usa kita molakaw.

MUSIC: Kini Mao ang Maayo sa Akong Kalag (It is Well With My Soul)

Pastor Jimenez: Kini mao ang akong paborito nga kanta, ug atong kantahon ang akong paboritong bersikulo

karon. Sa daghang panahon kung ikaw nagkanta og mga kanta, mosugod ka lang og kanta. Wala ka

gayud naghunahuna mahitungod sa mga pulong ug unsa ang gisulti niini. Tan-awa ang ikatulong bersikulo niining kanta.

Kini nagsulti nga, ìAkong sala, oh, ang kalipay niining mahimayaon nga hunahuna.î Ikaw magsulti nga, ìBuyno, unsa man

ang kalipay sa paghunahuna mahitungod sa akong sala?î Apan tan-awa kung unsa ang gisulti niini. Kini nagsulti nga, ìKini

gilansang ngadto sa krus ug ako dili na mag-antos. Pagdayeg sa Ginoo, pagdayeg sa Ginoo, O, akong kalag.î

Hunahunaa lang ang katong mga pulong sa imong pagkanta niini. Kantaha kini, ug kita mag-andam para

niining pagwali.

Akong sala, oh, ang kalipay niining mahimayaong hunahuna! Akong sala, dili ang kabahin apan ang tibuok,

Gilansang ngadto sa krus, ug ako dili na mag-antos niini, Pagdayeg sa Ginoo, pagdayeg sa Ginoo, O, akong kalag!

Kini mao ang maayo, sa akong kalag, Kini mao ang maayo, sa akong kalag.

Ug Ginoo, dalia ang adlaw nga ang akong pagtoo makita,

Ang mga panganod gilukot maingon sa linukot nga basahon; Ang trumpeta mosanting, ug ang Ginoo

manaug, Bisan pa, kini mao ang maayo sa akong kalag.

Kini mao ang maayo, sa akong kalag, Kini mao ang maayo, kini mao ang maayo, sa akong kalag.

Ang Biblia tin-aw kaayo sa kaluwasan. Kini wala gibase kung unsa ka kamaayo. Kadaghanan sa mga katawohan

naghunahuna nga sila maayo kaayo ug sila moadto sa langit kay sila maayo kaayo.

Apan ang Biblia nagsulti nga, ìSanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios.î Ang

Biblia nagsulti nga, ìIngon sa nahisulat, walay matarung, wala, bisan usa.î Ako dili matarung.

Ikaw dili matarung. Ug kung kini ang atong kamaayo ang makapasulod kanato sa langit,

walay bisan kinsa kanato ang makaadto.

. Angkona nga ikaw makakasala.

Ang Biblia nagsulti bisan pa sa Ang Pinadayag ::

(Ang Pinadayag :) Apan alang sa mga talawan, ug sa mga dili matinoohon, ug sa mga malaw-ay, alang sa mga mamomono, ug sa mga makihilawason,

ug sa mga lumayan, ug sa mga magsisimbag mga diosdios, ug sa [paminawa kini] ñ TANANG mga bakakon, ang ilang bahin mao ang

paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupri: nga mao ang ikaduhang kamatayon.

Ako namakak sa una. Ang tanang tawo namakak sa una. Tanan kita nakasala, ug kita mibuhat og mga butang

nga mas daot kaysa pagpamakak. Atubangon kini kanato. Kitang tanan takos sa impiyerno.

. Maamgohan ang silot sa sala.

Apan ang Biblia nagsulti nga:

(Mga Taga-Roma :) Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato, nga pinaagi niini, nga bisan sa mga makasasala pa kita,

si Kristo nagpakamatay alang kanato.

Busa si Hesukristo, kay Siya nahigugma kanato, mianhi niining yuta. Ang Biblia nagsulti nga siya mao ang Dios nga makita

sa unod. Ang Dios sukaranon nga mikuha og porma sa tawo. Siya nabuhi sa usa ka walay sala nga kinabuhi. Wala siya

nagbuhat og bisan unsang sala. Lagi, ilang gibunalan Siya ug giluwaan Siya ug gilansang Siya sa krus. Ang

Biblia nagsulti nga sa katong anaa Siya nianang krus, Siya sa iyang Kaugalingon ang mipas-an sa atong mga sala sa iyang kaugalingong

lawas diha sa kahoy. Busa ang matag sala nga imong nabuhat, ang bisan unsang sala nga akong nabuhat, kini morag si Hesus

ang maong mibuhat niini. Siya gisilotan para sa atong mga sala. Lagi, ilang gikuha ang Iyang lawas katong Siya

namatay ug ilang gilubong kini sa lubnganan, ug ang Iyang kalag nanaug sa impiyerno alang sa tulo ka adlaw ug

tulo ka gabii (Mga Buhat :). Tulo ka adlaw sa ulahi, Siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Iyang gipakita ngadto

sa mga disipolo ang mga bangag sa Iyang mga kamot. Ang Biblia tin-aw kaayo nga si Hesus namatay para

sa tanang tawo. Kini nagsulti nga Siya namatay dili para sa atong mga sala lang, apan usab para sa mga sala sa tibuok

kalibutan. Apan adunay usa ka butang nga kinahanglan kanatong buhaton aron maluwas. Ang Biblia aduna nianang pangutana

sa Mga Buhat : Unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako? Sila misulti nga:

(Mga Buhat :-) Tumoo ka sa Ginoong Hesukristo ug maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay.î

Ug mao kana. Wala siya magsulti nga, ìApil sa usa ka iglesia ug maluwas ka. Magpabunyag ka

ug maluwas ka. Mabuhi sa usa ka maayo nga kinabuhi ug maluwas ka. Magbasol sa tanan kanimong mga sala

ug maluwas ka.î Wala. Siya miingon, ìTumoo.î

. Magtoo nga si Hesus namatay, gilubong, ug nabanhaw para kanimo.

Bisan pa ang pinakabantog nga bersikulo sa tibuok Biblia, nga nahisulat sa ilalom sa tasa sa usa

ka OutBurger, kini bantog kaayo nga ang tanang tawo nakadungog na niini: Juan ::

(Juan :) Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan

nga motuo kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.

Ang dayon nagkahulogan og dayon. Kini nagkahulogan sa kahangtoran. Si Hesus miingon:

(Juan :) Ug ginahatagan ko silag kinabuhing dayon; ug sila dili gayud malaglag, ug walay

bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot.

Ang Biblia nagsulti sa Juan ::

(Juan :) Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, Siya nga motuo kanako may kinabuhing dayon.

Busa kung ikaw motuo kang Hesukristo, ang kanang Biblia nagsulti nga ikaw mag-angkon og kinabuhing dayon. Ikaw

mabuhi sa kahangtoran. Dili kanimo mawala ang imong kaluwasan. Kini sa kahangtoran na. Kini walay katapusan.

Sa dihang maluwas ka na, sa dihang motuo ka na Kaniya, naluwas ka na sa kahangtoran ug bisan unsa man ang mahitabo,

dili na kanimo mawala ang imong kaluwasan. Bisan pa kung ako molakaw ug magbuhat og makalilisang nga sala,

ang Dios magsilot kanako sa ibabaw niining yuta. Ug milakaw ko ug mopatay sa usa ka tawo karong adlawa, seguruhon

sa Dios nga ako masilotan. Mabilanggo ko o sa pinakadaot makuha kanako

ang silot sa kamatayon, o bisan unsang mga pagsilot nga buhaton kanako niining yuta. Seguraduhon sa Dios nga

ako pagasilotan og daghan pa. Apan dili ko mopadulong sa impiyerno. Walay butang

nga akong buhaton nga makapadulong sa impiyerno kay ako naluwas. Ug kung ako mupadulong sa impiyerno, ang Dios namakak, kay Siya

nisaad nga kung kinsa man ang mutuo Kaniya may kinabuhing dayon. Siya miingon:

(Juan :) Ug ang tanan nga buhi ug motuo kanako dili na gayud mamatay.

Mao kana nganong daghan kaayong mga pananglit sa mga katawohan sa Biblia nga mibuhat og dautan kaayo

nga mga butanga, apan sila miabut sa langit. Ngano man? Kay sila but-an kaayo? Dili. Kini tungod kay sila

mitoo sa Ginoong Hesukristo. Ang ilang mga sala gipasaylo. Ang ubang mga katawohan nga mahimong nabuhi

sa usa ka mas maayo nga kinabuhi sa mata sa kalibutan, o tingali bisan pa nga tinuod sila nabuhi sa usa ka mas maayong kinabuhi, apan

wala sila magtuo kang Kristo, sila kinahanglan nga mopadulong sa impiyerno aron masilotan sa ilang mga sala.

. Pagsalig kang Kristo lang isip nga imong manluluwas.

Ug tugoti ko nga magsira sa niining usa ka hunahuna, usa ka butang nga gusto kanakong masegurado nga dal-on

karong adlawa. Adunay usa ka pangutana nga gipangutana kang Hesus sa usa sa iyang mga disipolo. Ang kanang pangutana

mao kini: Diutay lang ba ang maluwas? Kana usa ka mayo nga pangutana, dili ba? Kadaghanan ba sa mga katawohan ang maluwas?

O diutay lang ba ang maluwas? Kinsa man nganhi ang naghunahuna nga ang kadaghanan sa mga katawohan niining kalibutan ang makaadto

sa langit? Tag-ana kung unsa ang tubag? Siya miingon sa Mateo :

(Mateo :-) Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit: kay daku ang pultahan ug sangkad ang

dalan, nga padulong sa kapildihan, ug daghan ang nagasulod agi niini: Kay masigpit

ang pultahan, ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi, ug diutay ra ang mga nakatultol niini.

Unya siya mipadayon aron magsulti niini:

(Mateo :-) Dili ang tanang magaingon kanako, `Ginoo, Ginoo,' makasulod sa

gingharian sa langit; kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit. Daghan unya

ang magaingon kanako niadtong adlawa, Ginoo, Ginoo, dili ba nanaghimo man kamig mga profesiya tungod sa imong ngalan? ug nanagpagula sa

mga yawa tungod sa imong ngalan? Ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Ug unya magaingon ako

kanila, Wala ko gayud kamo igkaila: pahawa kanako, kamong mga mamumuhat ug dautan.

Una sa tanan, ang mayorya niining kalibutan wala gani mag-angkon nga nagtoo kang Hesus. Mapasalamatong,

ang mayorya niining classroom nag-angkon nga nagtoo kang Hesus. Apan ang mayorya sa kalibutan wala

mag-angkon nga nagtoo kang Hesus. Apan ang Dios nagpasidan-an nga bisan ang katong apil sa nag-angkon nga nagtoo

kang Hesus, bisan ang katong apil sa nagtawag kaniyang Ginoo, daghan ang magaingon kaniya nga, ìGibuhat kanamo

kining tanang mga milagro. Nganong wala man kami naluwas?î Siya magasulti nga, ìPahawa

kanako, wala ko gayud kamo igkaila.î Kana tungod kay ang kaluwasan dili pinaagig mga buhat. Ug kung ikaw

nagsalig sa imong kaugalingong mga buhat aron maluwas ka, kung ikaw naghunahuna nga makaadto ka sa langit kay ikaw

nabunyagan, o kung ikaw naghunahuna nga ìBuyno, ako naghunahuna nga kinahanglan kanimong mabuhi sa usa ka maayo nga kinabuhi. Ako naghunahuna

nga kinahanglan kanimong magpabilin sa mga kasugoan aron maluwas. Ako naghunahuna nga kinahanglan kanimong magsimba sa iglesia. Ako naghunahuna

nga kinahanglan kanimong magtalikod gikan sa imong mga salaÖî Kung ikaw nagsalig sa imong mga buhat, si Hesus

magasulti kanimo usa ka adlaw nga, ìPahawa kanako, wala ko gayud kamo igkaila.î Kinahanglan kang

mag-angkon sa tanan kanimong pagtoo sa kung unsa ang iyang gibuhat. Kinahanglan kanimong ibutang ang imong pagtoo sa kung unsa ang gibuhat ni Hesus

sa krus, sa katong siya namatay para kanimo ug gilubong ug nabanhaw. Mao kana ang imong ticket ngadto sa

sa langit. Kung ikaw nagsalig nga, ìOh, Ako makaadto sa langit kay ako maayo kaayo nga

Kristohanon ug ako nagbuhat niining mga makahingangha nga mga butang,î siya magaingon kanimo, ìPahawa kanako.î

Ug matikda kung unsa ang Iyang gisulti: ìPahawa kanako, WALA KO GAYUD kamo igkaila.î Dili, ìNakaila ko kanimo

kaniadto.î Kay sa dihang mailhan ka Kaniya, sumala sa akong gihisgotan sa sayo pa, kini walay katapusan. Kini dayon.

Sa dihang ikaw mailhan na Kaniya, naluwas ka na sa kahangtoran. Apan siya magasulti nga, ìPahawa kanako,

wala ko gayud kamo igkaila.î Kung ikaw mupadulong sa impiyerno, kini tungod kay Siya wala gayud makaila kanimo. Sa dihang mailhan ka na Kaniya,

mailhan ka na Kaniya. Kini morag sama nga ang akong mga anak kanunay nga akong mga anak. Sa imong pagpanganak

og usab, kung ikaw mahimong Iyang anak, kanunay kang Iyang anak. Mahimong ikaw mao ang salawayon

sa pamilya. Tingali ikaw usa ka tawo nga hilabihang gidisiplina sa Dios sa ibabaw niining yuta.

Mahimo kanimong gigusbat ang imong kinabuhi nganhi, apan dili kini kanimo magusbat. Naluwas ka na.

Kini usa na ka nabuhat na nga kasabotan. Busa, mao kana ang nanguna nga butang nga gusto kanakong ipresentar kaninyo mahitungod

sa katapusan nga panahon. Ug kita aduna na lang og pipila ka mga minuto

para sa mga pangutana mahitungod sa bisag asa sa kaluwasan o mahitungod sa katapusan nga panahon.

Pinalangga nga Hesus, nakahibalo ko nga ako usa ka makakasala. Nakahibalo ko nga takos ko nga moadto sa Impiyerno,

Apan ako nagtoo nga namatay ka sa krus para kanako ug nabanhaw.

Ako naghangyo nga luwason ko karon ug hatagan ko og kinabuhing dayon. Ako nagasalig lang kanimo, Hesus. Amen.

 

 

 

mouseover